ORDIN nr. 73 din 15 iunie 2017pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 19 iunie 2017    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 26 septembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se abrogă.2. După alineatul (3) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Reprezentarea ministrului afacerilor interne în relația cu Parlamentul și Guvernul poate fi realizată și de către subsecretarul de stat desemnat, pe bază de mandat.3. La articolul 7 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:e^1) Direcția fonduri externe nerambursabile.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Carmen Daniela Dan
    București, 15 iunie 2017.Nr. 73.----