MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE din 17 septembrie 2016între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România și Departamentul Mediului din Republica Islamică Iran privind cooperarea în domeniul mediului
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2017  Notă
  Aprobat de Hotărârea Guvernului nr. 427 din 9 iunie 2017 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 16 iunie 2017.
  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România și Departamentul Mediului din Republica Islamică Iran, denumite în continuare părți, intenționând să consolideze relațiile de prietenie dintre cele două țări, dorind să dezvolte în continuare cooperarea privind protecția mediului și conservarea naturii, convinse să se dezvolte în coerență cu un management eficient al mediului la nivel național, regional și global, în interesul generațiilor prezente și viitoare din ambele țări și din întreaga lume și în temeiul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, determinate să promoveze o cooperare mai apropiată și pe termen lung în domeniul mediului și să consolideze cooperarea în domeniu, reafirmând respectul reciproc al statelor lor pentru suveranitatea națională, integritatea teritorială și principiul neamestecului în treburile interne, au convenit să coopereze în baza acestui Memorandum de înțelegere, denumit în continuare MOU, după cum urmează:  +  Articolul 1 Părțile colaborează în domeniul mediului, în baza principiului egalității în drepturi și beneficiului reciproc, în conformitate cu legislația lor națională în vigoare.  +  Articolul 21. Colaborarea reciprocă dintre părți are loc în următoarele domenii:a) probleme de mediu, incluzând poluarea apei, solului și aerului, managementul durabil al pădurilor, rolul de producție al pădurilor și zonelor umede și rolul acestora în dezvoltarea rurală, utilizarea durabilă a lemnului și a altor produse forestiere și îmbunătățirea vitalității și sănătății pădurilor și zonelor umede din ariile protejate;b) monitorizarea pădurilor și prevenirea incendiilor din păduri;c) vânătoare;d) utilizarea tehnologiilor informatice și a Sistemului informațional geografic pentru monitorizarea și managementul mediului;e) controlul poluării marine, economia verde și economia circulară, taxele de mediu și tehnologiile curate;f) reabilitarea zonelor umede și a lacurilor secate și managementul resurselor de apă și al bazinelor hidrografice ale râurilor;g) nou-apărutele probleme de mediu la nivel global, cum ar fi schimbările climatice și încălzirea globală;h) alte domenii de interes comun.  +  Articolul 31. În cadrul acestui MOU, cooperarea dintre părți se desfășoară în următoarele forme:a) schimb de experiență, know-how, exemple de bune practici, informații științifice și tehnice;b) organizarea de programe de instruire și educaționale, inclusiv workshop-uri și seminare de specialitate pentru experții ambelor părți, în funcție de resursele financiare disponibile;c) schimb de experți și cercetători;d) programe, studii și proiecte comune, inclusiv aplicații comune pentru finanțări naționale și internaționale.2. În acest MOU pot fi incluse alte forme suplimentare de cooperare, prin consimțământul reciproc al părților.  +  Articolul 4 Părțile încurajează stabilirea și dezvoltarea de relații directe în domeniul mediului între persoane juridice din România și Republica Islamică Iran.  +  Articolul 5 Schimburile de informații tehnice și științifice, de documentații și rezultate ale cercetărilor științifice, ale programelor și proiectelor comune și ale altor forme de colaborare menționate la articolele 3 și 4 ale prezentului Acord se realizează în conformitate cu legislația națională în vigoare.  +  Articolul 6 În scopul coordonării activității în aplicarea prezentului MOU, părțile stabilesc un grup comun de lucru, care are întâlniri anuale sau ori de câte ori se solicită.  +  Articolul 71. Prezentul MOU intră în vigoare a doua zi de la data primirii ultimei notificări scrise, prin care părțile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului MOU.2. Prezentul MOU se încheie pe o perioadă de timp nedeterminată. Totuși, oricare dintre părți poate denunța, în scris, acest MOU, cu o perioadă de preaviz de 3 (trei) luni.3. Prezentul MOU poate fi modificat sau completat, de comun acord. Modificările și completările trebuie efectuate în scris.4. Încetarea valabilității prezentului MOU nu afectează activităților de cooperare, aflate în curs de desfășurare, până la finalizarea completă a acestora. Semnat la Teheran la data de 17 septembrie 2016, în două exemplare originale, în limbile română, persană și engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergențe de interpretare, versiunea în limba engleză va prevala.
  Pentru Ministerul Mediului,
  Apelor și Pădurilor din România,
  Excelența sa,
  dna Cristiana Pașca Palmer,
  ministru
  Pentru Departamentul Mediului
  din Republica Islamică Iran,
  Excelența sa,
  dna Massumeh Ebtekar,
  vicepreședinte și șef al
  Departamentului
  -------