ORDIN nr. 44 din 13 iunie 2017privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 16 iunie 2017    Având în vedere prevederile art. 76 alin. (3) și art. 177 alin. (3^3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobate cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul I(1) Metodologia de stabilire a prețurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 5 noiembrie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 11 se abrogă.2. La articolul 17, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Costurile cu combustibilul includ, după caz, și costurile cu transportul/distribuția/furnizarea acestuia, precum și cele cu rezervarea de capacitate. În cazul combustibilului gazos nu se includ costurile cu accizele și dezechilibrele.3. La articolul 29, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prețul anual mediu al combustibilului luat în considerare la analiza prevăzută la alin. (1) este cel realizat pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent și data de 30 iunie a anului curent și se determină de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pe baza prețurilor medii de achiziție a cărbunelui, combustibilului lemnos și biomasei agricole raportate de toți producătorii de energie electrică și termică în cogenerare cărora li se aplică prezenta metodologie, iar, în cazul combustibilului gazos asigurat din rețeaua de transport și din rețeaua de distribuție, pe baza valorilor minime dintre prețurile medii rezultate din monitorizarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a pieței de gaze și cele raportate de producătorii de energie electrică și termică în cogenerare cărora li se aplică prezenta metodologie, pentru aceeași perioadă, incluzându-se după caz componentele prevăzute la art. 17 alin. (3).4. La articolul 29, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În trimestrul IV al anului 2017 prețul mediu al combustibilului luat în considerare la analiza prevăzută la alin. (1), în cazul cărbunelui, combustibilului lemnos și biomasei agricole, este cel realizat pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent și data de 30 iunie a anului curent și se determină de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pe baza prețurilor medii de achiziție a cărbunelui, combustibilului lemnos și biomasei agricole raportate de toți producătorii de energie electrică și termică în cogenerare cărora li se aplică această metodologie, iar, în cazul combustibilului gazos asigurat din rețeaua de transport și din rețeaua de distribuție, este determinat pe baza valorilor minime dintre prețurile medii rezultate din monitorizarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a pieței de gaze și cele raportate de producătorii de energie electrică și termică în cogenerare cărora li se aplică această metodologie pentru trimestrul II al anului 2017, incluzându-se după caz componentele prevăzute la art. 17 alin. (3).5. La anexă, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) eficiența de producere, η^q – 86/86/80/90/90%, pentru centrale cu punerea în funcțiune înainte de anul 2016, η^q - 86/86/80/92/92%, pentru centrale cu punerea în funcțiune începând cu anul 2016  +  Articolul II(1) În trimestrul II al anului 2017, ca urmare a liberalizării pieței gazelor naturale, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei reanalizează prețurile de referință pentru energia termică pentru funcționarea cu combustibilul gazos asigurat din rețeaua de transport și din rețeaua de distribuție, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2016 privind aprobarea valorilor prețurilor de referință pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, conform metodologiei prevăzute la art. I, cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, luând în considerare următoarele:– prețurile medii ale gazelor naturale asigurate din rețeaua de transport și din rețeaua de distribuție, estimate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pe baza analizelor de piață pentru aprilie 2017, cu considerarea unui procent mediu de asigurare a gazelor naturale din înmagazinare raportat de producători pentru semestrul II al anului 2016;– coeficientul de indexare a prețului combustibilului și coeficientul de variație a inflației, date luate în considerare la emiterea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2016;– prețul mediu al certificatului de CO_2, cantitățile de energie termică estimate a fi produse și livrate din centralele care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, raportate de producători și care au fost luate în considerare la emiterea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2016.(2) Prețul reglementat, p^trimIII + IV_reglementat(lei/MWh), pentru energia termică produsă și livrată dintr-o centrală de cogenerare, se stabilește, pentru trimestrele III și IV ale anului 2017, cu păstrarea nivelului costului unitar aferent energiei electrice consumate pentru pompele din rețeaua de termoficare și al costului unitar al rețelei termice de transport, așa cum au fost considerate la emiterea deciziilor privind aprobarea prețurilor reglementate pentru energia termică livrată în anul 2017, și va fi valabil până la 31 decembrie 2017.(3) La analiza prevăzută la alin. (1) se va determina și actualizarea prețului energiei termice aferentă trimestrului II al anului 2017, după cum urmează:a) Se determină prețul mediu reglementat, p^trimII_med, reglem , pentru energia termică produsă și livrată din centrale în trimestrul II al anului 2017, astfel:unde:p_casnic, p_noncasnic - prețurile reglementate pentru energia termică pentru populație, respectiv consumatori noncasnici în vigoare în anul 2017, (lei/MWh);ET^trimII - cantitatea de energie termică estimată a fi produsă și livrată în trimestrul II al anului 2017, determinată la nivelul realizărilor din trimestrul II al anului 2016 sau din ultima perioadă similară, în cazul în care nu s-a funcționat în trimestrul II al anului 2016, comunicate de producători conform solicitării Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei; din estimarea cantității de energie termică produse și livrate în trimestrul II al anului 2017, pentru luna aprilie 2017 se consideră doar cantitățile de energie termică pentru producerea cărora au fost achiziționate gaze naturale la preț liberalizat (MWh);ET^trimII _casnic, ET^trimII _noncasnic - cantitățile de energie termică estimate a fi livrate din centralele de cogenerare în trimestrul II al anului 2017 consumatorilor casnici, respectiv noncasnici, determinate la nivelul realizărilor din trimestrul II al anului 2016, comunicate de producători conform solicitării Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei; din estimarea cantităților de energie termică produse și livrate în trimestrul II al anului 2017, pentru luna aprilie 2017 se consideră doar cantitățile de energie termică pentru producerea cărora au fost achiziționate gaze naturale la preț liberalizat (MWh);b) Se determină actualizarea, A_trim.II, după cum urmează:ET^(trimIII+IVestimare) - cantitatea de energie termică determinată pe baza cantității de energie termice prognozate de producători a fi produsă și livrată în anul 2017, a cantității de energie termică produse și livrate în trimestrul I al anului 2017 și a cantității de energie termică prognozate a fi produsă și livrată în trimestrul II al anului 2017.(4) Actualizarea prevăzută la alin. (3) se aplică doar producătorilor care raportează livrări de energie termică în trimestrul II al anului 2017.(5) Prețul reglementat aplicabil în perioada iulie-decembrie 2017 este suma dintre prețul reglementat, determinat conform alin. (2), și actualizarea determinată conform alin. (3).  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Niculae Havrileț
    București, 13 iunie 2017.Nr. 44.----