AMENDAMENT din 14 aprilie 2016convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 14 aprilie 2016 la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și la Acordul de asistență financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnate la București la 28 decembrie 2007
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 16 iunie 2017  Notă
  Conținut de Hotărârea Guvernului nr. 396 din 31 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 450 din 16 iunie 2017.
  BANCA MONDIALĂBIRD ▪IDA │GRUPUL BĂNCII MONDIALE14.04.2016
  Doamnei Anca Dana Dragu
  ministrul finanțelor publice
  București, România
  Subiect: România: proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienți(Acord de împrumut nr. 4873-RO și Acord de asistență financiară nerambursabilă nr. TF058040-RO)Amendament la acordurile de împrumut și de asistență financiară nerambursabilă
  Stimată Doamnă Ministru,
  Ne referim la: (a) Acordul de împrumut dintre România (Împrumutatul sau Primitorul, după caz) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca), datat 28 decembrie 2007, așa cum a fost amendat (Acordul de împrumut); (ii) Acordul de asistență financiară nerambursabilă dintre Primitor și Bancă, datat 28 decembrie 2007, așa cum a fost amendat (Acordul de asistență financiară nerambursabilă) și (iii) Acordul privind finanțarea adițională (Acordul privind finanțarea adițională) dintre Împrumutat și Bancă datat 14 aprilie 2016, toate pentru Proiectul rubricat; și (b) scrisorile dumneavoastră datate 7 aprilie 2015 și conversațiile ulterioare dintre Împrumutat/Primitor și Bancă, solicitând amendarea Acordului de împrumut și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă GEF pentru a încorpora în aceste acorduri prevederile pertinente prevăzute în Acordul privind finanțarea adițională. Aveam plăcerea să vă informăm că, acordând atenția necesară, Banca a fost de acord cu solicitarea dumneavoastră și astfel propune amendarea Acordului de împrumut și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă după cum urmează: 1. Toate referirile din Acordul de împrumut și Acordul de asistență financiară nerambursabilă la: (a) „Ministerul Economiei și Finanțelor“ sunt înlocuite cu „Ministerul Finanțelor Publice“; și (b) „Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile“ și „MMDD“ sunt înlocuite cu „Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor“ și, respectiv, „MMAP“.2. Anexa 1 la Acordul de împrumut și anexa 1 la Acordul de asistență financiară nerambursabilă sunt amendate prin prezenta pentru a se citi în întregime după cum se prevede în anexa 1 și, respectiv, anexa 2 la această scrisoare de amendament.3. Secțiunile I.D din anexa 2 la Acordul de împrumut și la Acordul de asistență financiară nerambursabilă sunt amendate prin prezenta pentru a se citi în întregime după cum se prevede în secțiunea I.B a anexei 2 la Acordul privind finanțarea adițională.4. Secțiunea I.F a anexei 2 la Acordul de împrumut și secțiunea I.C a anexei 2 la Acordul de asistență financiară nerambursabilă sunt amendate prin prezenta pentru a se citi în întregime după cum se prevede în secțiunea I.C a anexei 2 la Acordul privind finanțarea adițională.5. Secțiunile I.H și I.I sunt prin prezenta adăugate la anexa 2 la Acordul de împrumut și secțiunile I.G și I.H sunt prin prezenta adăugate la anexa 2 la Acordul de asistență financiară nerambursabilă pentru a se citi în întregime după cum se prevede în secțiunile I.D și I.E ale anexei 2 la Acordul privind finanțarea adițională.6. Secțiunile III.A la Acordul de împrumut și la Acordul de asistență financiară nerambursabilă sunt prin prezenta amendate pentru a se citi după cum urmează:  +  Secţiunea III AchizițiiA. Generalități1. Bunuri, lucrări și servicii, altele decât cele de consultanță. Toate bunurile, lucrările și serviciile, altele decât cele de consultanță necesare pentru Proiect și care urmează să fie finanțate din sumele împrumutului, vor fi achiziționate în conformitate cu cerințele prevăzute sau la care se face referire în secțiunea I din Ghidul privind achizițiile, precum și cu prevederile prezentei secțiuni.2. Servicii de consultanță. Toate serviciile de consultanță necesare pentru Proiect și care urmează să fie finanțate din sumele împrumutului vor fi achiziționate în conformitate cu cerințele prevăzute în sau la care se face referire în secțiunile I și IV din Ghidul privind serviciile de consultanță și cu prevederile prezentei secțiuni.3. Definiții. Termenii cu majusculă folosiți mai jos în prezenta secțiune pentru a descrie metode specifice de achiziții sau metode de revizuire de către Bancă a anumitor contracte fac referire la metoda corespunzătoare descrisă în secțiunile II și III din Ghidul privind achizițiile sau în secțiunile II, III, IV și V din Ghidul privind serviciile de consultanță, după caz.7. Tabelele din secțiunea IV.A.2 a anexei 2 la Acordul de împrumut și la Acordul de asistență financiară nerambursabilă sunt prin prezenta amendate pentru a se citi în întregime după cum se prevede în anexa 3 și, respectiv, anexa 4 la această scrisoare de amendament. 8. Secțiunile IV.A.3 ale anexei 2 la Acordul de împrumut și la Acordul de asistență financiară nerambursabilă sunt prin prezenta abrogate/eliminate. 9. Secțiunile I din apendicele la Acordul de împrumut și la Acordul de asistență financiară nerambursabilă sunt prin prezenta amendate după cum urmează:(a) Următoarele definiții sunt adăugate și inserate în ordine alfabetică pentru a fi citite după cum urmează:Ghidul anticorupție“ înseamnă „Ghidul privind prevenirea și combaterea fraudei și corupției pentru proiecte finanțate prin împrumuturi BIRD, credite AID și granturi“, din data de 15 octombrie 2006 și revizuit în ianuarie 2011.Acordul privind finanțarea adițională“ înseamnă acordul semnat între Împrumutat și Bancă, datat 14 aprilie 2016, furnizând finanțare adițională pentru Proiect.Codul de bune practici agricole“ înseamnă documentul Împrumutatului elaborat în conformitate cu cerințele Directivei UE a nitraților care conține practicile agricole care vor fi implementate de către fermieri pentru a preveni poluarea apelor cu nitrați din surse agricole, astfel după cum codul menționat poate fi amendat și actualizat periodic de o manieră acceptabilă pentru Bancă.Costuri operaționale“ înseamnă costuri operaționale efectuate de către MMAP în contul implementării Proiectului, cuprinzând: chiria birourilor, întreținerea birourilor (inclusiv utilități), consumabile, întreținere, asigurare și combustibil pentru vehicule, cheltuieli de deplasare pentru personal (deplasări, cazare, diurne) și salariile angajaților UMP; cheltuieli publicitare aferente licitațiilor, cheltuieli cu traducerile, comunicațiile și comisioanele bancare și alte cheltuieli convenite între Împrumutat și Bancă; MMAP“ înseamnă Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor al Împrumutatului sau oricare succesor al acestuia.Instruire“ înseamnă cheltuielile efectuate în contul activităților de instruire din cadrul Proiectului și include onorariile participanților la instruire, costurile de transport pentru instructori și participanții la instruire, diurnele și cazarea pentru instructori și participanții la instruire și costurile de traducere, interpretare, materiale de instruire și consumabilele aferente, închirieri de dotări și echipamente de instruire și echipamente și logistica de evenimente.(b) Următoarele definiții sunt amendate pentru a fi citite în întregime după cum urmează:Beneficiar’“ înseamnă o comunitate locală sau o asociație de comunități locale toate de pe teritoriul Împrumutatului, eligibilă pentru un subproiect în conformitate cu criteriile de eligibilitate specificate în Manualul operațional.Ghidul privind consultanții“ înseamnă Ghidul privind consultanții din 2004 sau Ghidul privind consultanții din 2014, după caz.Ghidul privind consultanții din 2004“ înseamnă „Ghidul Selecția și angajarea consultanților efectuate de către împrumutații Băncii Mondiale“, publicat de Bancă în mai 2004. Ghidul privind serviciile de consultanță“ înseamnă „Ghidul: Selecția și angajarea consultanților în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către împrumutații Băncii Mondiale“, datat ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014).PMM“ înseamnă Planul de management al mediului acceptabil pentru Bancă și făcut public la nivel local pe 3 decembrie 2015 și pe Infoshop pe 3 decembrie 2015, care conține, între altele, liniile directoare pentru realizarea evaluărilor de mediu și pentru întocmirea și implementarea planurilor de management al mediului specifice pentru locația respectivă, ca și măsurile de protecție a mediului cu privire la Proiect, incluzând măsuri pentru identificarea condițiilor de mediu existente și potențialul impact de mediu direct sau indirect generat prin realizarea Proiectului, incluzând subproiectele, recomandări privind măsurile de diminuare a riscurilor pentru fiecare impact negativ identificat, ca și măsurile pentru consolidarea fiecărui impact pozitiv identificat și părțile responsabile pentru monitorizarea impactului de construcție și operațional, așa cum acesta poate fi amendat periodic de o manieră acceptabilă pentru Bancă.Manualul operațional“ înseamnă manualul Împrumutatului, acceptabil Băncii, prevăzut în secțiunea I.B1(a) a anexei 2 la acest acord, așa cum acesta va fi amendat periodic de o manieră acceptabilă Băncii.UMP“ înseamnă Unitatea de management a Proiectului care implementează Proiectul din cadrul MMAP sau orice alt succesor legal al acesteia, satisfăcător pentru Bancă.Ghidul privind achizițiile“ înseamnă Ghidul privind achizițiile din 2004 sau Ghidul privind achizițiile din 2014, după caz.Ghidul privind achizițiile din 2004“ înseamnă „Ghidul privind achizițiile în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor AID“, publicat de Bancă în 2004.Ghidul privind achizițiile“ înseamnă „Ghidul: Achiziția de bunuri, lucrări și servicii, altele decât cele de consultanță, în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuată de către împrumutații Băncii Mondiale“, datat ianuarie 2011 (revizuit in iulie 2014).Subproiect“ înseamnă o activitate sau un grup de activități la care se face referire în cadrul părții I a Proiectului.(c) Definițiile „Județele selectate“, „MADR“ și „MMDD“ sunt prin prezenta eliminate (și restul definițiilor renumerotate corespunzător pentru a se menține ordinea alfabetică).10. Secțiunea II la apendicele la Acordul de împrumut este prin aceasta amendată pentru a adăuga noi paragrafe, 4, 5 și 6, pentru a se citi după cum urmează: 4. Primul paragraf al secțiunii 7.02 este amendat prin prezenta pentru a se citi după cum urmează :Dacă oricare dintre evenimentele specificate în paragrafele de la (a) până la (m) ale acestei secțiuni are loc și continuă, Banca poate, prin notificarea Părților la împrumut (Împrumutului), să suspende în totalitate sau în parte dreptul Împrumutatului de a efectua trageri din contul Împrumutului. Această suspendare va continua până când evenimentul (sau evenimentele) care a (au) dat naștere suspendării a (au) încetat să existe, cu excepția cazului în care Banca a notificat părțile la împrumut că acest drept de a efectua trageri a fost reinstituit. 5. Noi paragrafe (l) și (m) sunt prin prezenta incluse în secțiunea 7.02 pentru a se citi după cum urmează:(l) Fraudă și corupție. În orice moment, Banca stabilește că orice reprezentant al Garantului sau Împrumutatului sau al Entității de Implementare a Proiectului (sau orice alt beneficiar al oricăror sume din împrumut) a fost angajat în practici corupte, frauduloase, coercitive sau în conflict de interese în legătură cu utilizarea sumelor Împrumutului, fără ca Garantul sau Împrumutatul sau Entitatea de Implementare a Proiectului (sau orice alt beneficiar) să fi luat măsuri corespunzătoare și la timp, satisfăcătoare pentru Bancă, pentru încetarea acestor practici, atunci când acestea apar.(m) Neeligibilitate. Banca sau Asociația a declarat Împrumutatul (altul decât statul membru) sau Entitatea de Implementare a Proiectului neeligibile pentru a primi sumele oricărei finanțări din partea Băncii sau a Asociației sau altfel să participe la pregătirea sau implementarea oricărui proiect finanțat în totalitate sau în parte de către Bancă sau Asociație, ca rezultat al: (i) faptului că Banca sau Asociația a determinat că Împrumutatul sau Entitatea de Implementare a Proiectului s-a angajat în practici frauduloase, corupte, coercitive sau în conflict de interese în legătură cu utilizarea sumelor oricărei finanțări din partea Băncii sau a Asociației; și/sau (ii) unei declarații din partea unui alt finanțator că Împrumutatul sau Entitatea de Implementare a Proiectului nu este eligibilă pentru primirea de sume din orice finanțare acordată de acest finanțator sau altfel să participe la pregătirea sau implementarea oricărui proiect finanțat în totalitate sau în parte de către acel finanțator ca rezultat al determinării de către acest finanțator că Împrumutatul sau Entitatea de Implementare a Proiectului s-a angajat în practici frauduloase, corupte, coercitive sau în conflict de interese în legătură cu utilizarea sumelor oricărei finanțări din partea acelui finanțator.6. Secțiunea 7.03(c) este amendată prin prezentul pentru a se citi după cum urmează:(c)  Fraudă; și Corupție. În orice moment, Banca: (i) determină, cu privire la orice sumă din Împrumut, că reprezentanții Garantului, Împrumutatului sau Entității de Implementare a Proiectului (sau alt beneficiar al sumelor împrumutului) s-au angajat în practici corupte, frauduloase, coercitive sau în conflict de interese, fără ca Garantul, Împrumutatul sau Entitatea de Implementare a Proiectului (sau alt beneficiar al sumelor împrumutului) să fi întreprins la timp acțiuni corespunzătoare, satisfăcătoare pentru Bancă, pentru eliminarea acestor practici atunci când acestea apar.11. Secțiunea 1.01 a Acordului de asistență financiară nerambursabilă GEF este amendată pentru a se citi după cum urmează: 1.01. Condițiile generale pentru asistență financiară nerambursabilă acordată de Bancă din diverse surse, datate 20 iulie 2006 („Condițiile generale“), cu modificările prevăzute în secțiunea a II-a a anexei la acest acord, constituie parte integrantă a acestui acord.12. Anexa la Acordul de asistență financiară nerambursabilă GEF este prin prezentul amendată pentru a se adăuga o nouă secțiune a II-a pentru a fi citită după cum urmează:  +  Secţiunea a II-a. Modificări la Condițiile generaleModificările la Condițiile generale sunt după cum urmează: 1. Noi paragrafe (j) și (k) sunt prin prezentul incluse la secțiunea 4.02 pentru a fi citite după cum urmează: (j)  Fraudă și corupție. În orice moment, Banca stabilește că orice reprezentant al Primitorului (sau al statului membru, dacă Primitorul nu este statul membru, sau orice alt beneficiar al oricăror sume ale asistenței financiare nerambursabile) a fost angajat în practici corupte, frauduloase, coercitive sau în conflict de interese în legătură cu utilizarea sumelor asistenței financiare nerambursabile, fără ca Primitorul (sau statul membru sau orice alt beneficiar) să fi luat măsuri corespunzătoare și la timp, satisfăcătoare pentru Banca Mondială, pentru încetarea acestor practici, atunci când acestea apar.(k)  Neeligibilitate. BIRD sau AID a declarat Primitorul (altul decât statul membru) neeligibil pentru a primi sumele oricărei finanțări din partea BIRD sau AID sau altfel să participe la pregătirea sau implementarea oricărui proiect finanțat în totalitate sau în parte de către BIRD sau AID, ca rezultat al: (i) faptului că BIRD sau AID a determinat că Primitorul s-a angajat în practici frauduloase, corupte, coercitive sau în conflict de interese în legătură cu utilizarea sumelor oricărei finanțări din partea BIRD sau AID; și/sau (ii) unei declarații din partea unui alt finanțator că Primitorul nu este eligibil pentru primirea de sume din orice finanțare acordată de acest finanțator sau altfel să participe la pregătirea sau implementarea oricărui proiect finanțat în totalitate sau în parte de către acel finanțator ca rezultat al determinării de către acest finanțator că Primitorul s-a angajat în practici frauduloase, corupte, coercitive sau în conflict de interese în legătură cu utilizarea sumelor oricărei finanțări din partea acelui finanțator.2. Secțiunea 4.03(c) este amendată prin prezentul pentru a se citi după cum urmează:(c) (i) Fraudă și Corupție. În orice moment, Banca Mondială: (i) determină, cu privire la orice sumă din asistența financiară nerambursabilă, că reprezentanții Primitorului (sau ai statului membru, dacă Primitorul nu este statul membru, sau orice alt beneficiar al oricăror sume ale asistenței financiare nerambursabile) s-au angajat în practici corupte, frauduloase, coercitive sau în conflict de interese, fără ca Primitorul (sau statul membru, dacă Primitorul nu este statul membru, sau orice alt beneficiar al oricăror sume ale asistenței financiare nerambursabile) să fi întreprins la timp acțiuni corespunzătoare, satisfăcătoare pentru Banca Mondială, pentru eliminarea acestor practici atunci când acestea apar.(ii)  Nerespectarea procedurilor de achiziție. În orice moment, Banca Mondială: (i) determină că achiziția oricărui contract care urmează a fi finanțat din sumele asistenței financiare nerambursabile nu s-a realizat în conformitate cu procedurile prevăzute sau la care se face referire în Acordul de asistență financiară nerambursabilă și (ii) stabilește suma cheltuielilor din cadrul unui astfel de contract care altfel ar fi fost eligibilă la finanțare din sumele asistenței financiare nerambursabile.Toți ceilalți termeni ai Acordului de împrumut și ai Acordului de asistență financiară nerambursabilă rămân neschimbați.Vă rugăm confirmați acordul dumneavoastră cu acest amendament prin semnarea și datarea acestei scrisori în spațiul de mai jos. Această scrisoare de amendament va fi semnată în două copii, fiecare dintre acestea având valoare de original și una dintre acestea va fi returnată către noi.Prevederile stabilite prin această scrisoare de amendament vor deveni efective odată ce: (i) Banca a primit un original contrasemnat al acestei scrisori de amendament; și (ii) toate condițiile de intrare în efectivitate ale Acordului privind, finanțarea adițională au fost îndeplinite. La îndeplinirea condițiilor menționate mai sus, Banca va transmite notificarea de intrare în efectivitate către Împrumutat/Primitor.
  Cu sinceritate,

  BANCA INTERNAȚIONALĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE
  Arup Banerji,
  director de țară
  Europa Centrală și de Sud și Statele Baltice
  Europa și Asia Centrală
  Confirmat și agreat:
  ROMÂNIA
  de către:
  Reprezentant autorizat
  Numele: Anca Dana Dragu
  Titlul: ministrul finanțelor publice
  Data:14 aprilie 2016
   +  ANEXA nr. 1la scrisoarea de amendament  +  Anexa nr. 1
  Descrierea proiectului
   +  Secţiunea I Descrierea Proiectului Obiectivul Proiectului este de a sprijini Împrumutatul în vederea satisfacerii cerințelor Directivei UE a nitraților la nivel național. Proiectul constă în următoarele părți:  +  Partea I Investiții la nivel de comunități locale pentru reducerea poluării cu nutrienți Implementarea de subproiecte propuse de beneficiari în oricare dintre domeniile prevăzute în Manualul operațional, incluzând următoarele: (i) îmbunătățirea sistemelor comunale locale de depozitare, compostare și manevrare, stații de împachetare/peletizare și facilități de producere a biogazului, toate în scopul promovării unui management mai bun al deșeurilor animale și menajere; (ii) plantarea de fâșii-tampon de vegetație și reabilitarea unor mici porțiuni de pășune comunală, incluzând plantarea de arbori și împădurire; (iii) activități de canalizare și tratare a apelor uzate; (iv) furnizarea de echipamente pentru îmbunătățirea facilităților existente de stocare a gunoiului de grajd și/sau de producere a compostului; (v) promovarea adoptării de către fermieri a practicilor îmbunătățite de management al nutrienților prevăzute în Codul de bune practici agricole; și (vi) testarea și demonstrarea fezabilității producerii de biogaz și energie cogenerate de gunoiul de grajd și deșeurile organice menajere, prin digestie anaerobă  +  Partea a II-a Consolidare instituțională și dezvoltarea capacității1. Furnizarea de sprijin pentru armonizarea legislației privind protecția apei și solului cu reglementările UE referitoare la Directiva UE a nitraților și la directivele-cadru UE în domeniul apei, cu accent pe clarificarea responsabilităților de implementare și coordonare ale diverselor agenții2. Furnizarea de sprijin către: (a) ANAR pentru:(i) conducerea grupurilor de lucru alcătuite din reprezentanți ai diverselor agenții la nivel de bazin hidrografic și județ pentru Directiva UE a nitraților;(ii) monitorizarea și raportarea către MMAP și UE cu privire la calitatea apelor de suprafață și subterane în cadrul Directivei UE a nitraților și al Directivei-cadru UE pentru apă, între altele prin:(A)  finalizarea construcției și echipării facilității de instruire ANAR;(B)  achiziționarea de echipamente pentru piezometre și echipamente pentru laboratoare mobile și de testare în teren;(C) construcția de piezometre;(D)  achiziția de echipamente de laborator și software-ul aferent; și(E) furnizarea de asistență tehnică pentru, între altele, realizarea de studii și dezvoltarea unui software; și(iii) instituțiile reprezentate în Comitetul interministerial pentru aplicarea Directivei UE a nitraților (CIA)3. Desfășurarea unui program cuprinzător de pregătire a personalului instituțiilor relevante la nivel național, regional și județean pentru monitorizarea, controlul și raportarea în cadrul Directivei UE a nitraților și a Directivei-cadru UE pentru apă4. Desfășurarea unor activități de pregătire și formare a beneficiarilor pentru a putea accesa fondurile UE, cuprinzând pregătirea, implementarea și managementul proiectelor5. Elaborarea și îmbunătățirea sistemului de dezvoltare a capacității care să poată sprijini extinderea, la nivel național, a procesului de implementare a Directivei UE a nitraților și a Directivei-cadru UE pentru apă6. Furnizarea de asistență tehnică pentru : (i) actualizarea Codului de bune practici agricole și revizuirea programelor de acțiuni; și (ii) derularea activităților de promovare a adoptării de către fermieri a practicilor îmbunătățite de management al nutrienților stabilite prin Codul de bune practici agricole7. Elaborarea de programe de training și însușire a cunoștințelor (prin furnizori de servicii) și sprijinirea demonstrațiilor la nivelul fermelor, pentru promovarea adoptării și respectării de către fermieri a Codului de bune practici agricole  +  Partea a III-a Conștientizare publică și suport informațional1. Desfășurarea unor activități de informare a publicului la nivel local, de bazin hidrografic, național și regional, inclusiv întâlniri, ateliere de lucru, vizite în teren, călătorii de studiu și alte evenimente și produse media, pentru a face cunoscut Proiectul și avantajele acestuia, a promova o mai bună igienizare în zonele rurale și implementarea bunelor practici agricole și pentru a promova replicarea activităților Proiectului și în alte județe, precum și în alte țări riverane Mării Negre și candidate UE2. Furnizarea de instruire și sprijin către potențialii beneficiari în timpul pregătirii și implementării subproiectelor  +  Partea a IV-a Managementul ProiectuluiSprijinirea UMP în legătură cu implementarea, monitorizarea, raportarea, evaluarea și stabilirea impactului Proiectului, prin asigurarea de: (i) fonduri pentru acoperirea costurilor operaționale și pentru achiziția de bunuri (incluzând autoturisme); și (ii) servicii, altele decât cele de consultanță, și servicii de consultanță, incluzând, între altele, auditul și sondajele sociale; și (iii) servicii de instruire  +  Secţiunea II Părțile Proiectului eligibile pentru finanțarea din sumele împrumutuluiUrmătoarele părți ale Proiectului pot fi finanțate din sumele împrumutului:  +  Partea I Investiții la nivel de comunități locale pentru reducerea poluării cu nutriențiImplementarea de subproiecte propuse de beneficiari în oricare dintre domeniile prevăzute în Manualul operațional, incluzând următoarele: (i) îmbunătățirea sistemelor comunale de manipulare și depozitare pentru promovarea unui management mai bun al deșeurilor animale și menajere; (ii) plantarea de fâșii-tampon de vegetație și reabilitarea unor mici suprafețe de pășuni comunale; (iii) activități de canalizare și tratare a apelor uzate; (iv) promovarea adoptării de către fermieri a metodelor de bună practică în managementul nutrienților prevăzute în Codul de bune practici agricole; și (v) testarea și demonstrarea fezabilității producerii de biogaz și energie cogenerate de gunoiul de grajd și deșeurile organice menajere, prin digestie anaerobă  +  Partea a II-a Consolidare instituțională și dezvoltarea capacității1. Furnizarea de sprijin pentru armonizarea legislației privind protecția apei și solului cu reglementările UE referitoare la Directiva UE a nitraților și la directivele-cadru UE în domeniul apei, cu accent pe clarificarea responsabilităților de implementare și coordonare ale diverselor agenții2. Furnizarea de sprijin către: (a)  ANAR pentru:(i) conducerea grupurilor de lucru alcătuite din reprezentanți ai diverselor agenții la nivel de bazin hidrografic și județ pentru Directiva UE a nitraților;(ii) monitorizarea și raportarea către MMAP și UE cu privire la calitatea apelor de suprafață și subterane în cadrul Directivei UE a nitraților și al Directivei-cadru UE pentru apă, între altele prin:  (A) finalizarea construcției și echipării facilității de instruire ANAR;(B) achiziționarea de echipamente pentru piezometre și echipamente pentru laboratoare mobile și de testare în teren; (C) construcția de piezometre; (D) achiziția de echipamente de laborator; (iii) instituțiile reprezentate în Comitetul interministerial pentru aplicarea Directivei UE a nitraților (CIA) 3. Desfășurarea unui program cuprinzător de pregătire a personalului instituțiilor relevante la nivel național, regional și județean pentru monitorizarea, controlul și raportarea în cadrul Directivei UE a nitraților și al Directivei-cadru UE pentru apă4. Desfășurarea unor activități de pregătire și formare a beneficiarilor pentru a putea accesa fondurile UE, cuprinzând pregătirea, implementarea și managementul proiectelor5. Elaborarea și îmbunătățirea sistemului de dezvoltare a capacității care să poată sprijini extinderea, la nivel național, a procesului de implementare a Directivei UE a nitraților și a Directivei-cadru UE pentru apă  +  Partea a III-a Conștientizare publică și suport informațional1. Desfășurarea unor activități de informare a publicului la nivel local, de bazin hidrografic, național și regional, inclusiv întâlniri, ateliere de lucru, vizite în teren, călătorii de studiu și alte evenimente și produse media, pentru a face cunoscut Proiectul și avantajele acestuia, a promova o mai bună igienizare în zonele rurale și implementarea bunelor practici agricole și pentru a promova replicarea activităților Proiectului și în alte județe, precum și în alte țări riverane Mării Negre și candidate UE  +  Partea a IV-a Managementul ProiectuluiSprijinirea UMP în legătură cu implementarea, monitorizarea, raportarea, evaluarea și stabilirea impactului Proiectului, prin asigurarea de: (i) fonduri pentru acoperirea costurilor operaționale și pentru achiziția de bunuri (incluzând autoturisme); și (ii) servicii, altele decât cele de consultanță, și servicii de consultanță, incluzând, între altele, auditul și sondajele sociale; și (iii) servicii de instruire
   +  ANEXA nr. 2la scrisoarea de amendament  +  Anexa nr. 1
  Descrierea Proiectului
   +  Secţiunea I. Descrierea ProiectuluiObiectivul Proiectului este de a sprijini Împrumutatul în vederea satisfacerii cerințelor Directivei UE a nitraților la nivel național. Proiectul constă în următoarele părți:  +  Partea I. Investiții la nivel de comunități locale pentru reducerea poluării cu nutriențiImplementarea de subproiecte propuse de beneficiari în oricare dintre domeniile prevăzute în Manualul operațional, incluzând următoarele: (i) îmbunătățirea sistemelor comunale locale de depozitare, compostare și manevrare, stații de împachetare/peletizare și facilități de producere a biogazului, toate în scopul promovării unui management mai bun al deșeurilor animale și menajere; (ii) plantarea de fâșii-tampon de vegetație și reabilitarea unor mici porțiuni de pășune comunală, incluzând plantarea de arbori și împădurire; (iii) activități de canalizare și tratare a apelor uzate; (iv) furnizarea de echipamente pentru îmbunătățirea facilităților existente de stocare a gunoiului de grajd și/sau de producere a compostului; (v) promovarea adoptării de către fermieri a practicilor îmbunătățite de management al nutrienților prevăzute în Codul de bune practici agricole; și (vi) testarea și demonstrarea fezabilității producerii de biogaz și energie cogenerate de gunoiul de grajd și deșeurile organice menajere, prin digestie anaerobă  +  Partea a II-a Consolidare instituțională și dezvoltarea capacității1. Furnizarea de sprijin pentru armonizarea legislației privind protecția apei și solului cu reglementările UE referitoare la Directiva UE a nitraților și la directivele-cadru UE în domeniul apei, cu accent pe clarificarea responsabilităților de implementare și coordonare ale diverselor agenții2. Furnizarea de sprijin către: (a) ANAR pentru: (i) conducerea grupurilor de lucru alcătuite din reprezentanți ai diverselor agenții la nivel de bazin hidrografic și județ pentru Directiva UE a nitraților;(ii) monitorizarea și raportarea către MMAP și UE cu privire la calitatea apelor de suprafață și subterane în cadrul Directivei UE a nitraților și al Directivei-cadru UE pentru apă, între altele prin:  (A)  finalizarea construcției și echipării facilității de instruire ANAR;(B)  achiziționarea de echipamente pentru piezometre și echipamente pentru laboratoare mobile și de testare în teren; (C) construcția de piezometre; (D) achiziția de echipamente de laborator și software-ul aferent; și(E)  furnizarea de asistență tehnică pentru, între altele, realizarea de studii și dezvoltarea unui software; și (iii) instituțiile reprezentate în Comitetul interministerial pentru aplicarea Directivei UE a nitraților (CIA)3. Desfășurarea unui program cuprinzător de pregătire a personalului instituțiilor relevante la nivel național, regional și județean pentru monitorizarea, controlul și raportarea în cadrul Directivei UE a nitraților și al Directivei-cadru UE pentru apă4. Desfășurarea unor activități de pregătire și formare a beneficiarilor pentru a putea accesa fondurile UE, cuprinzând pregătirea, implementarea și managementul proiectelor5. Elaborarea și îmbunătățirea sistemului de dezvoltare a capacității care să poată sprijini extinderea, la nivel național, a procesului de implementare a Directivei UE a nitraților și a Directivei-cadru UE pentru apă6. Furnizarea de asistență tehnică pentru: (i) actualizarea Codului de bune practici agricole și revizuirea programelor de acțiuni; și (ii) derularea activităților de promovare a adoptării de către fermieri a practicilor îmbunătățite de management al nutrienților stabilite prin Codul de bune practici agricole7. Elaborarea de programe de training și însușire a cunoștințelor (prin furnizori de servicii) și sprijinirea demonstrațiilor la nivelul fermelor, pentru promovarea adoptării și respectării de către fermieri a Codului de bune practici agricole  +  Partea a III-a Conștientizare publică și suport informațional1. Desfășurarea unor activități de informare a publicului la nivel local, de bazin hidrografic, național și regional, inclusiv întâlniri, ateliere de lucru, vizite în teren, călătorii de studiu și alte evenimente și produse media, pentru a face cunoscut Proiectul și avantajele acestuia, a promova o mai bună igienizare în zonele rurale și implementarea bunelor practici agricole și pentru a promova replicarea activităților Proiectului și în alte județe, precum și în alte țări riverane Mării Negre și candidate UE2. Furnizarea de instruire și sprijin către potențialii beneficiari în timpul pregătirii și implementării subproiectelor  +  Partea a IV-a Managementul ProiectuluiSprijinirea UMP în legătură cu implementarea, monitorizarea, raportarea, evaluarea și stabilirea impactului Proiectului, prin asigurarea de: (i) fonduri pentru acoperirea costurilor operaționale și pentru achiziția de bunuri (incluzând autoturisme); și (ii) servicii, altele decât cele de consultanță, și servicii de consultanță, incluzând, între altele, auditul și sondajele sociale; și (iii) servicii de instruire  +  Secţiunea II. Părțile Proiectului eligibile pentru finanțarea din sumele asistenței financiare nerambursabileUrmătoarele părți ale Proiectului pot fi finanțate din sumele asistenței financiare nerambursabile:  +  Partea II. Părțile Proiectului eligibile pentru finanțarea din sumele asistenței financiare nerambursabileImplementarea de subproiecte propuse de beneficiari în oricare dintre domeniile prevăzute în Manualul operațional, incluzând următoarele: (i) îmbunătățirea sistemelor comunale de manipulare și depozitare pentru promovarea unui management mai bun al deșeurilor animale și menajere; (ii) plantarea de fâșii-tampon de vegetație și reabilitarea unor mici suprafețe de pășuni comunale; (iii) activități de canalizare și tratare a apelor uzate; (iv) promovarea adoptării de către fermieri a metodelor de bună practică în managementul nutrienților prevăzute în Codul de bune practici agricole; și (v) testarea și demonstrarea fezabilității producerii de biogaz și energie cogenerate de gunoiul de grajd și deșeurile organice menajere, prin digestie anaerobă  +  Partea a II-a Consolidare instituțională și dezvoltarea capacității1. Furnizarea de sprijin pentru armonizarea legislației privind protecția apei și solului cu reglementările UE referitoare la Directiva UE a nitraților și la directivele-cadru UE în domeniul apei, cu accent pe clarificarea responsabilităților de implementare și coordonare ale diverselor agenții2. Furnizarea de sprijin către: (a)  ANAR pentru:(i) conducerea grupurilor de lucru alcătuite din reprezentanți ai diverselor agenții la nivel de bazin hidrografic și județ pentru Directiva UE a nitraților;(ii) monitorizarea și raportarea către MMAP și UE cu privire la calitatea apelor de suprafață și subterane în cadrul Directivei UE a nitraților și al Directivei-cadru UE pentru apă, între altele prin:  (A)  finalizarea construcției și echipării facilității de instruire ANAR;(B)  achiziționarea de echipamente pentru piezometre și echipamente pentru laboratoare mobile și de testare în teren; (C) construcția de piezometre; (D) achiziția de echipamente de laborator;(iii) instituțiile reprezentate în Comitetul interministerial pentru aplicarea Directivei UE a nitraților (CIA) 3. Desfășurarea unui program cuprinzător de pregătire a personalului instituțiilor relevante la nivel național, regional și județean pentru monitorizarea, controlul și raportarea în cadrul Directivei UE a nitraților și al Directivei-cadru UE pentru apă4. Desfășurarea unor activități de pregătire și formare a beneficiarilor pentru a putea accesa fondurile UE, cuprinzând pregătirea, implementarea și managementul proiectelor5. Elaborarea și îmbunătățirea sistemului de dezvoltare a capacității care să poată sprijini extinderea, la nivel național, a procesului de implementare a Directivei UE a nitraților și a Directivei-cadru UE pentru apă  +  Partea a III-a Conștientizare publică și suport informațional1. Desfășurarea unor activități de informare a publicului la nivel local, de bazin hidrografic, național și regional, inclusiv întâlniri, ateliere de lucru, vizite în teren, călătorii de studiu și alte evenimente și produse media, pentru a face cunoscut Proiectul și avantajele acestuia, a promova o mai bună igienizare în zonele rurale și implementarea bunelor practici agricole și pentru a promova replicarea activităților Proiectului și în alte județe, precum și în alte țări riverane Mării Negre și candidate UE  +  Partea a IV-a Managementul ProiectuluiSprijinirea UMP în legătură cu implementarea, monitorizarea, raportarea, evaluarea și stabilirea impactului Proiectului, prin asigurarea de: (i) fonduri pentru acoperirea costurilor operaționale și pentru achiziția de bunuri (incluzând autoturisme); și (ii) servicii, altele decât cele de consultanță, și servicii de consultanță, incluzând, între altele, auditul și sondajele sociale; și (iii) servicii de instruire
   +  ANEXA nr. 3la scrisoarea de amendament┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐│                        Categorie              │ Suma alocată │  Procentul  ││                                               │ din împrumut │de cheltuieli││                                               │ (exprimată   │care urmează ││                                               │ în euro)     │a fi finanțat│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤│(1) Bunuri, lucrări, servicii de consultanță și│ 40.509.031,66│     100%    ││instruire în cadrul părții I a Proiectului,    │              │             ││descrise în secțiunea II a anexei 1 la acest   │              │             ││acord                                          │              │             │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤│(2) Bunuri, lucrări, servicii de consultanță și│              │             ││instruire în cadrul părții a II-a a Proiectului│              │             ││descrise în secțiunea II a anexei 1 la acest   │              │             ││acord                                          │  3.814.202,30│    100%     │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤│(3) Bunuri, lucrări, servicii de consultanță și│              │             ││instruire în cadrul părții a III-a a           │              │             ││Proiectului, descrise în secțiunea II a anexei │              │             ││1 la acest acord                               │  2.280.654,38│    100%     │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤│(3) Bunuri, lucrări, servicii de consultanță   │              │             ││(inclusiv audituri), costuri de operare în     │              │             ││cadrul părții a IV-a a Proiectului, descrise în│              │             ││secțiunea II a anexei 1 la acest acord         │  3.396.111,66│    100%     │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤│Suma totală                                    │ 50.000.000,00│             │└───────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘  +  ANEXA nr. 4la scrisoarea de amendament┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐│                        Categorie              │ Suma alocată │  Procentul  ││                                               │ din împrumut │de cheltuieli││                                               │ (exprimată   │care urmează ││                                               │ în euro)     │a fi finanțat│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤│(1) Bunuri, lucrări, servicii de consultanță și│              │             ││instruire în cadrul părții I a Proiectului,    │              │             ││descrise în secțiunea II a anexei 1 la acest   │              │             ││acord                                          │  3.392.607,62│    100%     │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤│(2) Bunuri, lucrări, servicii de consultanță și│              │             ││instruire în cadrul părții a II-a a Proiectului│              │             ││descrise în secțiunea II a anexei 1 la acest   │              │             ││acord                                          │  1.624.818,17│    100%     │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤│(3) Bunuri, lucrări, servicii de consultanță și│              │             ││instruire în cadrul părții a III-a a           │              │             ││Proiectului, descrise în secțiunea II a anexei │              │             ││1 la acest acord                               │    196.493,22│    100%     │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤│(3) Bunuri, lucrări, servicii de consultanță   │              │             ││(inclusiv audituri), costuri de operare în     │              │             ││cadrul părții a IV-a a Proiectului, descrise în│              │             ││secțiunea II a anexei 1 la acest acord         │    286.080,99│    100%     │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤│Suma totală                                    │     5.500.000│             │└───────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘----