PROCEDURĂ DE CORECTARE din 31 martie 2016a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016



    Notă
    *) Aprobată prin ORDINUL nr. 450 din 31 martie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 274 din 12 aprilie 2016.
     +  I. Dispoziții generale1. Prezenta procedură se aplică în cazul în care operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial depun la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice un alt set de situații financiare anuale, respectiv raportări contabile anuale, pentru aceeași perioadă de raportare cu cea corespunzătoare depunerii inițiale.2. Depunerea pentru aceeași perioadă de raportare a unui alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale se poate efectua numai pentru corectarea erorilor menționate în prezenta procedură, nu și pentru corectarea erorilor contabile definite de reglementările contabile aplicabile.3. În înțelesul prezentei proceduri, erorile constatate pot fi determinate de completarea eronată a:a) denumirii entității raportoare;a^1) codului unic de înregistrare al entității raportoare; (la 21-06-2017, Punctul 3. a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 894 din 16 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 21 iunie 2017 ) b) activității CAEN (denumire clasă CAEN și/sau cod CAEN);c) formei de proprietate;c^1) indicatorilor raportați prin formularul «Bilanț»/«Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii», dacă valoarea acestor indicatori poate fi dovedită de alte documente (de exemplu, act constitutiv, contracte etc.) și acest aspect este cuprins în declarația pe propria răspundere de la pct. 6; (la 21-06-2017, Punctul 3. a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 894 din 16 iunie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 21 iunie 2017 ) d) numărului de salariați și/sau a altor indicatori raportați prin formularul "Date informative".3^1. Constituie obiect al corectării conform prezentei proceduri și situația determinată de depunerea de situații financiare anuale/raportări contabile anuale care nu cuprind niciun indicator valoric. (la 07-04-2017, Punctul 3^1 a fost introdus de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 543 din 4 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 07 aprilie 2017 ) 4. Constituie, de asemenea, obiectul corectării și situațiile determinate de următoarele tipuri de erori:a) transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale în loc de declarație de inactivitate, precum și transmiterea electronică a declarației de inactivitate în loc de situații financiare anuale/raportări contabile anuale;b) transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale folosind un format de raportare cuprins în programul de asistență, diferit de cel corespunzător tipului de entitate sau netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute de lege (raportul administratorilor, declarația pe propria răspundere, raportul auditorului statutar etc.).5. Erorile contabile, așa cum sunt definite la pct. 66 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la pct. 55 din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare, se corectează potrivit reglementărilor respective. Entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, corectează erorile contabile conform prevederilor pct. 134 din reglementările respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.  +  II. Procedura de corectare a erorilor constatate6. În cazul corectării unor erori, ulterior depunerii situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale, operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial pot depune numai la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice un alt set de situații financiare anuale și documentele cerute de lege, respectiv raportări contabile anuale, după caz, care vor cuprinde informații corectate.Entitățile depun situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în format electronic, împreună cu situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnate potrivit legii.În vederea depunerii situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale în format hârtie și în format electronic, entitățile folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fișier de tip PDF, având atașat un fișier xml, care conține datele de identificare a entității, precum și un fișier cu extensia zip.Pentru situațiile financiare anuale fișierul cu extensia zip va conține situațiile financiare anuale și documentele cerute de lege, așa cum acestea sunt întocmite de entități și scanate, alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip.Concomitent, administratorul trebuie să depună și o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că documentele respective au fost retransmise ca urmare a corectării erorilor constatate, cu indicarea naturii erorii corectate, precum și faptul că acestea reflectă realitatea entității raportoare. Această declarație pe propria răspundere se va include în fișierul zip atașat bilanțului PDF. Un exemplar în format tipărit al acestei declarații va fi depus la registraturile unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, împreună cu situațiile financiare/raportările anuale corectate. (la 07-04-2017, Penultima frază a Punctului 6 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 543 din 4 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 07 aprilie 2017 ) (la 07-04-2017, Teza finală a Punctului 6 a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 543 din 4 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 07 aprilie 2017 ) 6^1. Situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale care cuprind informații corectate conform pct. 3^1 și 4 se pot depune cel târziu până la termenul maxim de depunere a situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale aferente exercițiului financiar/anului următor celui la care se referă situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale la care s-au constatat erori. (la 07-04-2017, Punctul 6^1 a fost introdus de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 543 din 4 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 07 aprilie 2017 ) 7. Prevederile pct. 6 se aplică și în cazul depunerii ulterioare de declarații de inactivitate.8. După completarea datelor de identificare, entitatea raportoare se asigură că acestea corespund entității respective, urmărindu-se în acest sens pașii cuprinși în programul de asistență.9. Având în vedere că, potrivit legii contabilității, declarațiile de inactivitate se depun doar în cazul în care entitatea nu a desfășurat activitate de la constituire, dacă entitatea raportoare depune o asemenea declarație, în condițiile în care pentru aceeași entitate există situații financiare anuale depuse în anii precedenți, declarația de inactivitate va fi respinsă și va fi generat un mesaj de eroare.10. În cazul corectării de erori, indicatorii publicați pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanțelor Publice a informațiilor privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați (agenți economici și instituții publice) au la bază informațiile retransmise de operatorii economici. În aceste situații, pe site-ul MFP apare mențiunea că "indicatorii publicați se bazează pe informațiile retransmise la data de ...".11. Operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial poartă întreaga răspundere pentru situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale redepuse ca urmare a corectării erorilor.12. Prevederile prezentei proceduri se aplică și pentru corectarea erorilor prevăzute de procedură, corespunzătoare raportărilor aferente exercițiului financiar al anului 2014. Termenul de depunere a acestor raportări este cel târziu 29 aprilie 2016.12^1. Prevederile prezentei proceduri se aplică și pentru corectarea erorilor menționate la pct. 3, corespunzătoare raportărilor aferente exercițiilor financiare anterioare/anilor anteriori datei intrării în vigoare a prezentului ordin. (la 07-04-2017, Punctul 12^1 a fost introdus de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 543 din 4 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 07 aprilie 2017 ) 13. Corectarea de către operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial a erorilor constatate nu exonerează entitățile respective de sancțiunile contravenționale prevăzute de legea contabilității.  +  III. Alte aspecte legate de depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale14. În cazul în care o entitate depune situații financiare anuale/raportări contabile anuale/declarație de inactivitate înscriind codul unic de înregistrare al altei entități, se consideră că aceasta din urmă și-a îndeplinit obligațiile de raportare dacă aceasta depune situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale/declarația de inactivitate în termenul prevăzut de legea contabilității. În această situație, prima entitate urmează să fie atenționată în acest sens printr-un mesaj.15. La entitățile care au, potrivit legii, capital, valoarea acestui indicator (capital social/patrimoniu) înscris în formularul de bilanț, respectiv Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, și corespunzător perioadei curente de raportare va fi întotdeauna mai mare de zero.-------