HOTĂRÂRE nr. 1.326 din 11 noiembrie 2009privind transportul mărfurilor periculoase în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 27 noiembrie 2009  Având în vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, precum și ale art. 10 alin. (1) din Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește cadrul general unitar de efectuare a transporturilor de mărfuri periculoase în modurile rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare, desfășurate în întregime sau parțial pe teritoriul României, incluzând activitățile de încărcare și descărcare, transferul/transbordarea dinspre sau înspre alt mod de transport, precum și staționările impuse de circumstanțele de transport, conform legislației în vigoare.(2) Prezenta hotărâre nu se aplică transporturilor de mărfuri periculoase efectuate:a) cu vehicule, vagoane sau nave aparținând instituțiilor din sistemul național de apărare sau aflate sub răspunderea acestora ori asimilate acestora;b) cu nave maritime pe căi navigabile maritime care fac parte din căile navigabile interioare;c) cu bacuri care traversează numai căi navigabile interioare sau un port;d) integral în perimetrul unei zone închise, în care accesul public este restricționat.  +  Articolul 2(1) Prezenta hotărâre nu limitează dreptul autorităților publice cu atribuții în domeniu de a emite, cu respectarea legislației comunitare și a legislației interne, reglementări și cerințe de siguranță privind:a) transportul de mărfuri periculoase realizat cu vehicule, vagoane sau nave destinate căilor navigabile interioare, care nu face obiectul prezentei hotărâri;b) utilizarea unor rute prestabilite, inclusiv utilizarea unor moduri de transport prestabilite, în cazuri justificate;c) normele speciale pentru transportul de mărfuri periculoase în trenuri de călători.(2) Reglementările menționate la alin. (1) se adoptă cu avizul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și se notifică Comisiei Europene.  +  Articolul 3Fără a aduce atingere legislației comunitare, mai ales celei privind accesul la piață, România, prin autoritățile publice cu atribuții în domeniu, poate reglementa sau poate interzice transportul anumitor mărfuri periculoase pe teritoriul său, exclusiv din alte motive decât cele care țin de siguranță pe parcursul transportului, conform legislației în vigoare.  +  Articolul 4În sensul prezentei hotărâri, termenii de mai jos au următoarele semnificații:a) A.D.R. - Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase, adoptat și semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, cu modificările și completările ulterioare, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 31 mai 1994, cu modificările și completările ulterioare;b) R.I.D. - Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase, care figurează în anexa C la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 100/1983, astfel cum a fost modificată prin Protocolul de la Vilnius încheiat la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 69/2001, aprobată prin Legea nr. 53/2002;c) A.D.N. - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare, adoptat la Geneva la 26 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, la care România a aderat prin Legea nr. 159/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 și 675 bis din 1 octombrie 2008;d) vehicul - orice autovehicul având cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, precum și orice remorcă, cu excepția vehiculelor care circulă pe șine, a utilajelor mobile și a tractoarelor agricole și forestiere, care nu se deplasează cu o viteză mai mare de 40 km/h atunci când transportă mărfuri periculoase;e) vagon - orice vehicul care nu are mijloace proprii de propulsie, care circulă pe propriile roți pe șine și se folosește pentru transportul de mărfuri;f) navă - o construcție navală care îndeplinește prevederile Directivei Parlamentului European și a Consiliului 2006/87/CE din 12 decembrie 2006 de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară și de abrogare a Directivei 82/714/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 389 din 30 decembrie 2006, p. 1, așa cum a fost modificată, transpusă în legislația națională prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, cu modificările și completările ulterioare, sau o navă maritimă.  +  Articolul 5(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor art. 8, mărfurile periculoase nu se transportă în măsura în care acest lucru este interzis conform dispozițiilor A.D.R., R.I.D., respectiv A.D.N., la care se face referire în anexa nr. 1, anexa nr. 2 secțiunea 2.1, respectiv anexa nr. 3 secțiunea 3.1.(2) Fără a aduce atingere normelor generale privind accesul pe piață sau regulilor general aplicabile transportului de mărfuri, se autorizează transportul de mărfuri, sub rezerva respectării condițiilor stabilite în anexa nr. 1, anexa nr. 2 secțiunea 2.1 sau anexa nr. 3 secțiunea 3.1.  +  Articolul 6Transportul de mărfuri periculoase între statele membre și state terțe este autorizat în măsura în care acesta respectă cerințele A.D.R., R.I.D. sau A.D.N., cu excepția cazului în care în anexele la prezenta hotărâre se prevede altfel.  +  Articolul 7(1) Cu excepția cerințelor de construcție a ambalajelor, recipientelor, dispozitivelor sau mijloacelor de transport, autoritățile publice cu atribuții în domeniu pot aplica din motive de siguranță a transportului dispoziții mai stricte în privința transportului intern de mărfuri periculoase efectuat cu vehicule, vagoane sau nave destinate căilor navigabile interioare înmatriculate sau puse în circulație pe teritoriul național.(2) Dacă în urma analizei unui accident sau incident care a avut loc pe teritoriul României autoritatea competentă ajunge la concluzia că dispozițiile de siguranță aplicabile sunt insuficiente pentru a limita pericolele comportate de acel tip de transport și în cazul în care adoptarea de măsuri este urgentă, autoritatea competentă informează Comisia Europeană cu privire la proiectul de măsuri și îl adoptă cu acordul acesteia și pe perioada pentru care Comisia Europeană autorizează aceasta.  +  Articolul 8(1) La transportul intern al mărfurilor periculoase documentele pot fi redactate doar în limba română.(2) Autoritatea competentă poate solicita Comisiei Europene autorizarea adoptării de derogări de la aplicarea dispozițiilor legislației comunitare sau prelungirea unor autorizații acordate, cu condiția să nu se pericliteze siguranța transporturilor, pentru:a) derogări de la anexa nr. 1, anexa nr. 2 secțiunea 2.1 și/sau anexa nr. 3 pentru transportul pe teritoriul României a unor cantități mici din anumite mărfuri periculoase, cu excepția substanțelor cu un nivel mediu sau ridicat de radioactivitate, numai în cazul în care condițiile stabilite în alte reglementări pentru un astfel de transport nu sunt mai stricte decât condițiile stabilite în anexele la prezenta hotărâre;b) derogări de la anexa nr. 1, anexa nr. 2 secțiunea 2.1 sau anexa nr. 3 pentru transportul de mărfuri periculoase pe teritoriul acestora, pentru transportul local pe distanțe scurte sau transportul feroviar local pe anumite rute desemnate, atunci când acesta face parte dintr-un proces industrial specific, care este strict controlat în condiții clar definite.(3) Derogările prevăzute la alin. (2) sunt valabile pe o perioadă de cel mult 6 ani de la data autorizării stabilită în decizia de autorizare emisă de Comisia Europeană.(4) Cu excepția cazului în care se indică altfel, derogările sunt valabile pentru o perioadă de 6 ani.(5) Derogările se aplică fără discriminare.(6) Autoritatea competentă poate, în mod excepțional și cu condiția de a nu periclita siguranța, să emită autorizații individuale pentru efectuarea operațiunilor de transport de mărfuri periculoase pe teritoriul României care sunt interzise potrivit prezentei hotărâri sau să efectueze astfel de operațiuni în alte condiții decât cele specificate în prezenta hotărâre, cu condiția ca aceste operațiuni de transport să fie clar definite și să se desfășoare pe o perioadă limitată.(7) Derogările prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 9(1) Prevederile anexei nr. 3 secțiunea 3.1 se aplică începând cu data de 1 iulie 2011.(2) Până la data de 30 iunie 2011, transportului mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare i se aplică în mod corespunzător dispozițiile directivelor 96/35/CE a Consiliului din 3 iunie 1996 privind desemnarea și calificarea profesională a consilierilor pe probleme de siguranță a transportului rutier, feroviar și naval de mărfuri periculoase și 2000/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2000 privind exigențele minime aplicabile examinării consilierilor de siguranță pentru transportul rutier, feroviar și pe căile navigabile al mărfurilor periculoase, transpuse în legislația națională prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.044/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregătirea profesională și examinarea consilierilor de siguranță pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10Amendamentele necesare pentru adaptarea anexelor la prezenta hotărâre la progresul științific și tehnic, inclusiv utilizarea tehnologiilor pentru localizare și urmărire, în domeniile reglementate de prezenta hotărâre, în special pentru a lua în considerare modificările aduse A.D.R., R.I.D. și A.D.N., se adoptă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.  +  Articolul 11Ministerul Transporturilor și Infrastructurii informează Comisia Europeană cu privire la prezenta hotărâre și la legislația adoptată pentru aplicarea acesteia.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*Prezenta hotărâre transpune Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 260 din 30 septembrie 2008.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:Ministrul transporturilor și
  infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  Ministrul afacerilor externe, interimar,
  Cătălin Marian Predoiu
  Șeful Departamentului pentru
  Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  București, 11 noiembrie 2009.Nr. 1.326.  +  Anexa 1A.D.R.Anexele A și B la A.D.R., aplicabil de la 1 ianuarie 2013, înțelegându-se că sintagma «parte contractantă» se înlocuiește, după caz, cu sintagma «stat membru». (la 16-07-2013, Anexa 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul 1 din ORDINUL nr. 919 din 3 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 16 iulie 2013 )  +  Anexa 2TRANSPORTUL FEROVIAR2.1. R.I.D.Anexa la R.I.D., care figurează în anexa C la COTIF, aplicabil de la 1 ianuarie 2013, înțelegându-se că sintagma «stat contractant la RID» se înlocuiește cu sintagma «stat membru», după caz. (la 16-07-2013, Punctul 2.1. din Anexa 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul 1 din ORDINUL nr. 919 din 3 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 16 iulie 2013 ) 2.2. Dispoziții tranzitorii suplimentare1. Pe teritoriul României se mențin în vigoare derogările adoptate în temeiul art. 4 din Directiva 96/49/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind transportul feroviar de mărfuri periculoase până la 31 decembrie 2010 sau până la data în care secțiunea 2.1 din prezenta anexă este modificată astfel încât să reflecte Recomandările ONU privind transportul de mărfuri periculoase menționate la respectivul articol, în cazul în care această dată este anterioară.2. Pe teritoriul României, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii autorizează, la cerere, prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii utilizarea unor vagoane și vagoane-cisternă cu ecartamentul de 1.520/1.524 mm, construite înainte de 1 iulie 2005, care nu respectă dispozițiile prezentei hotărâri, dar au fost construite în conformitate cu anexa II la Convenția privind traficul internațional feroviar de mărfuri SMGS sau cu reglementările naționale în vigoare la 30 iunie 2005, cu condiția ca aceste vagoane să fie menținute la nivelurile necesare de siguranță.3. Pe teritoriul României, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii autorizează, la cerere, prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii utilizarea unor cisterne și vagoane construite înainte de 1 ianuarie 1997 care nu respectă dispozițiile prezentei hotărâri, dar au fost construite în conformitate cu reglementările naționale în vigoare la 31 decembrie 1996, cu condiția ca aceste cisterne și vagoane să fie menținute la nivelele necesare de siguranță.Cisternele și vagoanele construite la 1 ianuarie 1997 sau după această dată și care nu respectă dispozițiile prezentei hotărâri, dar care au fost construite în conformitate cu cerințele Directivei 96/49/CE în vigoare la data construcției acestora, pot fi utilizate în continuare pentru transportul intern.4. Pe teritoriul României, în zonele în care temperatura ambiantă este de regulă mai mică de -20°C, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii poate să stabilească, prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, norme mai severe referitoare la temperatura de funcționare a materialelor utilizate pentru ambalarea materialelor plastice, cisterne și echipamentul acestora destinate utilizării în transportul feroviar național de mărfuri periculoase, până la includerea în secțiunea 2.1 din prezenta anexă a dispozițiilor privind temperaturile de referință corespunzătoare pentru zonele climatice date.5. Pe teritoriul României se mențin dispozițiile de drept intern, altele decât cele prevăzute în prezenta hotărâre, cu privire la temperatura de referință pentru transportul gazelor lichefiate sau al amestecurilor de gaze lichefiate, până la includerea temperaturilor de referință corespunzătoare pentru zonele climatice desemnate în standardele europene și menționarea lor în secțiunea 2.1 din prezenta anexă.6. La transportul intern se mențin dispozițiile legislației naționale în vigoare la 31 decembrie 1996 cu privire la afișarea sau plasarea unui cod de acțiune de urgență sau card de pericol în locul numărului de identificare a pericolului prevăzut în secțiunea 2.1 din prezenta anexă.7. Pe teritoriul României se mențin și se pot emite dispoziții privind transportul feroviar de mărfuri periculoase din și către părțile contractante ale Organizației de colaborare a căilor ferate OSJD. Prin măsuri și obligații corespunzătoare se garantează menținerea unui nivel de siguranță echivalent cu cel prevăzut în secțiunea 2.1 din prezenta anexă.România prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va informa Comisia cu privire la astfel de dispoziții.8. Pe teritoriul României se mențin restricțiile naționale privind transportul de substanțe care conțin dioxină și furan, aplicabile la 31 decembrie 1996.  +  Anexa 3TRANSPORTUL PE CĂILE NAVIGABILE INTERIOARE3.1. A.D.N.Regulamentele anexate la A.D.N., aplicabil de la 1 ianuarie 2013, precum și art. 3 lit. f) și h) și art. 8 alin. (1) și (3) din A.D.N., înțelegându-se că sintagma "parte contractantă" se înlocuiește, după caz, cu sintagma «stat membru». (la 16-07-2013, Punctul 3.1. din Anexa 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul 1 din ORDINUL nr. 919 din 3 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 16 iulie 2013 ) 3.2. Dispoziții tranzitorii suplimentareCertificatele care se emit, în conformitate cu prevederile art. 8.1. din A.D.N., în timpul perioadei de tranziție menționate la art. 9 alin. (1) din prezenta hotărâre sau care au fost emise înainte de această perioadă rămân valabile până la expirare, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016.-------