ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 32 din 28 iunie 2016pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016  Având în vedere necesitatea acordării unui tratament fiscal favorabil aplicabil veniturilor din salarii și asimilate salariilor obținute de către persoanele fizice care activează în domeniul cercetării-dezvoltării, în scopul atragerii, menținerii și dezvoltării în România a resursei umane înalt calificate pentru desfășurarea activității de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică, precum și pentru consolidarea sistemului de cercetare-dezvoltare în vederea creșterii competitivității economiei românești,luând în considerare faptul că persoanele fizice care au dreptul de a li se stinge datoriile izvorâte din contractele de credit cu tot cu accesorii, potrivit prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, datorează și impozit în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal prin darea în plată a bunului imobil,ținând cont de însemnătatea agriculturii în contextul economiei naționale, de importanța dezvoltării sectorului agricol și a facilitării de noi investiții în agricultură și având în vedere necesitatea sustenabilității sectorului agricol, prin creșterea nivelului de accesibilitate la bunurile și serviciile de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol,având în vedere necesitatea îmbunătățirii cadrului legal reglementat de Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată,în scopul evitării blocării activității unor operatori economici, cum ar fi cei din domeniile de achiziții de diverse produse de la persoane fizice (produse agricole, din flora spontană, achiziții de ciuperci și fructe de pădure etc.) sau din domeniul organizatorilor de evenimente speciale,ținând seama de faptul că neadoptarea în regim de urgență a măsurilor de reglementare prevăzute în prezentul act normativ ar conduce la:– insuficienta stimulare a domeniului cercetării-dezvoltării și imposibilitatea stimulării altor sectoare economice, ca urmare a neîncurajării persoanelor fizice de a desfășura activități de cercetare, dezvoltare aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică;– menținerea cotei standard de TVA de 20% pentru livrarea celor mai importante produse utilizate pentru producția agricolă și pentru prestările de servicii specifice de tipul celor utilizate în sectorul agricol, cu implicații privind nivelul de accesibilitate la bunurile/serviciile utilizate în sectorul agricol;– menținerea unei sarcini fiscale în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară prin dare în plată, în condițiile în care persoanele fizice aflate în această situație nu au putere financiară, ceea ce ar determina blocarea aplicării Legii nr. 77/2016;– periclitarea asigurării informării autorităților statului cu date privind situația economică și socială a României (inflație, rata șomajului, consumul populației de bunuri și servicii, veniturile, efectivele de animale și producția vegetală și animală și altele), ca urmare a regulilor dificile de înregistrare și impozitare a veniturilor obținute de persoanele fizice din activitatea de colectare a datelor statistice;– blocarea activității de achiziții de bunuri/servicii de la persoanele fizice ca urmare a plafoanelor de plăți în numerar,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 60, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:3. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare și inovare, definită conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, potrivit procedurii stabilite prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului cercetării și inovării, în următoarele condiții: a) scutirea se acordă pentru toate persoanele care sunt incluse în echipa unui proiect de cercetare-dezvoltare și inovare, astfel cum este definit în Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, cu indicatori de rezultat definiți;b) scutirea se acordă în limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare, evidențiate distinct în bugetul proiectului;c) statul de plată aferent veniturilor din salarii și asimilate salariilor, obținute de fiecare angajat din activitățile desfășurate în proiectul de cercetare-dezvoltare și inovare, se întocmește separat pentru fiecare proiect. (la 17-06-2017, Punctul 3., Articolul 60 din Punctul 1., Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 136 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 14 iunie 2017 ) 2. La articolul 111 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal, în condițiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, pentru o singură operațiune de dare în plată.3. La articolul 111, după alineatul (2) se introduc nouă noi alineate, alineatele (2^1)-(2^9), cu următorul cuprins:(2^1) Dispozițiile alin. (2) lit. e) se aplică atât debitorului, cât și codebitorilor, coplătitorilor, garanților personali sau ipotecari ai debitorului, în cazul în care prin operațiunea de dare în plată se transferă dreptul de proprietate imobiliară din patrimoniul personal al acestora.(2^2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (2^1) beneficiază de prevederile alin. (2) lit. e) o singură dată, pentru prima operațiune de dare în plată, astfel cum rezultă din registrul prevăzut la alin. (2^3), indiferent de calitatea pe care acestea o au într-o altă operațiune de dare în plată efectuată în condițiile prevederilor Legii nr. 77/2016.(2^3) Pentru identificarea primei operațiuni de dare în plată, în vederea aplicării prevederilor alin. (2) lit. e), se înființează la nivelul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România Registrul național notarial de evidență a actelor de dare în plată prevăzute de Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, denumit în continuare RNNEADP, în care se înscriu actele autentificate de notarul public și hotărârile judecătorești de dare în plată emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016. RNNEADP este administrat de Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale (CNARNN - Infonot).(2^4) În cazul în care darea în plată pentru care se solicită aplicarea prevederilor alin. (2) lit. e) se face prin notarul public, persoanele fizice prevăzute la alin. (2^1) solicită acestuia un certificat eliberat de CNARNN care să ateste faptul că nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată potrivit Legii nr. 77/2016, până la data autentificării actului de dare în plată de către acesta.(2^5) Aplicarea prevederilor alin. (2) lit. e) de către notarul public se efectuează în baza certificatului eliberat potrivit alin. (2^4).(2^6) Notarii publici care autentifică acte de dare în plată potrivit Legii nr. 77/2016 au obligația să le transmită la RNNEADP în aceeași zi, în vederea înregistrării lor, cu evidențierea distinctă a persoanelor fizice care au calitatea de parte în actul de dare în plată.(2^7) În cazul în care darea în plată pentru care persoanele fizice, prevăzute la alin. (2^1), solicită aplicarea prevederilor alin. (2) lit. e) se face pe cale judecătorească, acestea au obligația transmiterii unui exemplar al hotărârii judecătorești definitive la CNARNN, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii, în vederea înregistrării acesteia în RNNEADP.(2^8) În situația prevăzută la alin. (2^7), pentru a beneficia de prevederile alin. (2) lit. e), persoanele fizice prevăzute la alin. (2^1) au obligația depunerii unei cereri la organul fiscal competent, în termen de 90 de zile de la data comunicării hotărârii judecătorești, sub sancțiunea decăderii, la care să anexeze certificatul eliberat de CNARNN, din care să rezulte faptul că hotărârea judecătorească definitivă s-a înregistrat în RNNEADP și nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată potrivit Legii nr. 77/2016, până la data înregistrării hotărârii judecătorești. Certificatul se obține de la CNARNN - Infonot de persoana fizică, direct sau prin intermediul unui notar public.(2^9) Cererea prevăzută la alin. (2^8) va cuprinde cel puțin informații privind: datele de identificare ale contribuabilului, calitatea de parte în cadrul unei hotărâri judecătorești obținute în conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016, numărul și data hotărârii judecătorești definitive, adresa la care este situat bunul imobil înstrăinat care face obiectul transferului dreptului de proprietate ca urmare a actului de dare în plată.4. La articolul 114 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) veniturile, cu excepția celor obținute ca urmare a unor contracte încheiate în baza Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza raporturilor de serviciu încheiate în baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, obținute de către operatorii statistici din activitatea de colectare a datelor de la populație și de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice efectuate în vederea producerii de statistici oficiale;5. La articolul 291 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.6. La articolul 423, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat sau importatorul autorizat are obligația să asigure ca banderolele să fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, astfel încât deschiderea ambalajului să deterioreze banderola, iar timbrele să fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, astfel încât timbrul să nu poată fi îndepărtat de pe ambalaj fără a fi deteriorat. (la 17-06-2017, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 136 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 14 iunie 2017 ) 7. După articolul 448 se introduc două noi articole, articolele 448^1 și 448^2, următorul cuprins:  +  Articolul 448^1 Excepție de la regimul accizelor nearmonizate Prin excepție de la prezentul capitol, pentru produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a), fabricate în antrepozite fiscale de producție din România, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 339-341 și ale secțiunilor a 3-a, a 9-a și a 16-a de la capitolul I - Regimul accizelor armonizate, titlul VIII - Accize și alte taxe speciale.  +  Articolul 448^2 Restituiri speciale (1) Pentru produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a), fabricate în antrepozite fiscale de producție din România, accizele nearmonizate aferente, virate la bugetul de stat, pot fi restituite la solicitarea antrepozitarilor autorizați care livrează aceste produse în alte state membre ori le exportă.(2) Cuantumul sumei restituite potrivit alin. (1) nu poate depăși suma efectiv plătită la bugetul de stat.(3) Modalitatea și condițiile de acordare a restituirii prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice. (la 17-06-2017, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 136 din 13 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 14 iunie 2017 )  +  Articolul IIPersoanele fizice care până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență au efectuat darea în plată în condițiile prevederilor Legii nr. 77/2016 beneficiază de prevederile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, completată prin prezenta ordonanță de urgență, o singură dată, pentru prima operațiune de dare în plată efectuată după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul III(1) În situația prevăzută la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016, pentru a beneficia de prevederile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, completată prin prezenta ordonanță de urgență, contribuabilul depune o cerere însoțită de certificatul eliberat de CNARNN prevăzut la art. 111 alin. (2^8) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, la organul fiscal competent care procedează după cum urmează:a) în cazul în care decizia de impunere nu a fost emisă sau nu a fost comunicată până la data depunerii cererii, decizia de impunere nu se mai emite sau, după caz, nu se mai comunică;b) în cazul în care decizia de impunere a fost emisă și comunicată contribuabilului, impozitul și accesoriile aferente acestora, neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se anulează, prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale care se comunică contribuabilului.(2) Sub sancțiunea decăderii, cererea prevăzută la alin. (1) se depune la organul fiscal competent în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării hotărârii judecătorești definitive.(3) Organul fiscal nu începe sau suspendă executarea silită a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal atunci când contribuabilul a notificat organul fiscal cu privire la exercitarea dreptului prevăzut la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016.(4) Obligațiile fiscale reprezentând impozit pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal datorate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și stinse, prin orice modalitate, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și data pronunțării hotărârii judecătorești definitive potrivit dispozițiilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 se restituie la cererea contribuabilului adresată organului fiscal competent.  +  Articolul IVLegea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 9 aprilie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^1(1) Organizatorii de nunți și botezuri, pentru operațiunile de încasări în numerar pe zi, de la persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste evenimente, pot solicita organului fiscal central competent în administrarea obligațiilor lor fiscale, în cazul în care aceștia prezintă organului fiscal informații din care rezultă că încasările de la persoane fizice generate de organizarea de astfel de evenimente depășesc plafonul prevăzut la art. 4, aprobarea unui alt plafon de încasări decât cel stabilit la art. 4.(2) La stabilirea plafonului, organul fiscal va avea în vedere încasările pe care organizatorii de nunți și botezuri le-au avut anterior din astfel de evenimente.(3) Organul fiscal dispune cu privire la cererea depusă, potrivit alin. (1), printr-o decizie în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii cererii. Decizia are valabilitate un an de la data comunicării.(4) Decizia poate fi reînnoită sau modificată la cererea solicitantului. Dispozițiile alin. (1)-(3) sunt aplicabile în mod corespunzător.(5) Procedura de aplicare a prevederilor prezentului articol se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.2. La articolul 5, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) retragerea de numerar din conturi deschise la instituțiile de credit sau la instituțiile care prestează servicii de plată și care sunt autorizate de Banca Națională a României pentru plata salariilor și a altor drepturi de personal prevăzute de lege și pentru alte operațiuni de plăți efectuate către persoanele fizice;  +  Articolul V(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Prevederile art. I pct. 1 se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2016, iar prevederile art. I pct. 5 se aplică începând cu data de 1 august 2016. Până la această dată se aprobă ordinele prevăzute la art. 60 pct. 3 și la art. 291 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost completată prin prezenta ordonanță de urgență.(3) Prevederile art. IV se aplică începând cu data de 1 august 2016. Până la această dată se aprobă ordinul prevăzut la art. 4^1 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, astfel cum a fost completat prin prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:---------------Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 28 iunie 2016.Nr. 32.-----