NORME METODOLOGICE din 11 mai 2017privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 18 mai 2017    Notă
    Aprobate de Ordinul nr. 146 din 11 mai 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 18 mai 2017.
     +  Articolul 1(1) Comercializarea cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi, denumit în continuare vin, se face exclusiv în spaţii comerciale autorizate în acest scop, care să asigure menţinerea caracteristicilor fizico-chimice şi organoleptice ale vinului.(2) În spaţiile destinate comercializării cu amănuntul a vinului este interzisă comercializarea altor produse alimentare şi nealimentare neambalate.(3) Pentru menţinerea caracteristicilor fizico-chimice şi organoleptice ale vinurilor supuse comercializării cu amănuntul, spaţiile comerciale destinate acestui scop trebuie să îndeplinească condiţiile de igienă corespunzătoare, precum şi următoarele condiţii minime de dotare:a) sistem de ventilaţie;b) sistem de menţinere a unei temperaturi optime;c) sistem de alimentare cu apă şi de canalizare;d) pardoseală din materiale minerale (gresie, faianţă etc.);e) vase confecţionate din materiale care să nu contribuie la deprecierea produsului depozitat (lemn, sticlă, inox, polistif etc.);f) certificat de litrare, pentru recipientele cu o capacitate mai mare de 300 litri.(4) Vasele din care se comercializează cu amănuntul vinul sunt etichetate vizibil şi lizibil pentru cumpărător, iar în sistemul de etichetare vor fi cuprinse minimum următoarele indicaţii:a) categoria de calitate - vin;b) tipul de vin dat de conţinutul în zahăr: sec, demisec, demidulce, dulce;c) culoarea vinului supus comercializării;d) furnizorul: ţară/UE.(5) În cazul utilizării recipientelor cu capacitate mai mare de 500 litri, este obligatorie asigurarea protecţiei antioxidante prin utilizarea de gaz inert [CO(2), N(2) etc.].(6) În spaţiile comerciale autorizate pentru vânzarea cu amănuntul a vinului este interzisă depozitarea permanentă sau temporară a altor loturi de vin decât cele destinate comercializării.(7) În spaţiile destinate comercializării cu amănuntul a vinului se interzice efectuarea oricăror practici şi tratamente oenologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 512/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015.  +  Articolul 2(1) Autorizarea spaţiilor destinate comercializării cu amănuntul a vinurilor se face de către direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prezentele norme metodologice.(2) În vederea autorizării, comercianţii de vin solicită în scris direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti autorizarea spaţiilor de comercializare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.(3) Cererea de autorizare a spaţiului este însoţită de următoarele documente, în copie: certificat de înregistrare la registrul comerţului, dovada deţinerii spaţiului, document de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru dovada condiţiilor de igienă, act de identitate al administratorului.(4) Eliberarea autorizaţiei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, se face în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, pe baza procesului-verbal de constatare a îndeplinirii condiţiilor de autorizare, întocmit de consilierii cu atribuţii din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.(5) Autorizaţiile eliberate de către direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti se vizează anual, în urma verificării menţinerii condiţiilor care au stat la baza autorizării de către consilierii cu atribuţii.  +  Articolul 3(1) Vinurile sunt achiziţionate cu respectarea prevederilor art. 40 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 512/2016, numai însoţite de buletin de analiză/raport de încercare eliberat de un laborator autorizat.(2) Comercianţii cu amănuntul de vin au obligaţia efectuării recepţiei cantitative şi calitative a vinului aprovizionat, înainte ca acesta să fie supus comercializării cu amănuntul.(3) Recepţia calitativă se face în momentul achiziţionării şi constă în prelevarea de probe şi transmiterea unei probe prelevate la un laborator autorizat, în vederea efectuării analizelor fizico-chimice şi organoleptice.(4) Analizele fizico-chimice pentru atestarea calităţii vinului sunt:a) concentraţie alcoolică;b) aciditate totală exprimată în acid tartric;c) aciditate volatilă exprimată în acid acetic;d) dioxid de sulf liber;e) dioxid de sulf total;f) zaharuri reducătoare grame/litru.(5) Prelevarea probelor din loturile de vin aprovizionat se va face în prezenţa atât a comerciantului, cât şi a furnizorului.(6) Din fiecare lot de vin se vor preleva câte 4 probe de minimum 750 ml, care vor avea următoarele destinaţii: o probă se păstrează la furnizor, o probă se păstrează de către comerciant şi 2 probe se transmit la un laborator autorizat, din care din una se vor efectua analizele, iar cealaltă se păstrează ca probă-martor.(7) Recipientele în care se vor preleva probe vor fi curate, lipsite de alţi factori externi care pot altera rezultatul probelor.(8) Probele prelevate vor fi sigilate atât de către furnizor, cât şi de către comerciant şi vor fi etichetate, în conformitate cu anexa nr. 3.(9) Comercianţii au obligaţia să păstreze probele prelevate din vinul achiziţionat timp de 30 de zile de la epuizarea lotului respectiv.(10) Neefectuarea analizelor fizico-chimice de către comerciant după efectuarea achiziţiei atrage răspunderea comerciantului, care este responsabil de calitatea vinului comercializat.  +  Articolul 4(1) Comercianţii de vinuri sunt obligaţi să ţină evidenţa acestor vinuri conform Registrului de intrări/ieşiri pentru comercializarea vinurilor, prevăzut în anexa nr. 4. Intrările corespund cantităţilor de vin înscrise în documentele de însoţire a transporturilor de produse vitivinicole vrac şi se operează în cel mult 24 de ore de la efectuarea lor. Ieşirile cantităţilor de vin se operează zilnic, iar stocurile trebuie să corespundă cu evidenţele la zi.(2) Comercianţii de vinuri sunt obligaţi să ţină evidenţa acestor vinuri.(3) Documentele fiscale de expediţie, în copie sau în original, documentele de însoţire a transporturilor de vin, registrele de evidenţă, buletinele de analiză/rapoartele de încercare, precum şi probele prelevate conform art. 3 alin. (5) se ţin în acelaşi spaţiu în care este comercializat vinul.  +  Articolul 5 Expunerea şi/sau vânzarea cu amănuntul a vinului în pieţe, târguri, oboare, pe marginea şoselelor, în spaţii improprii este interzisă şi se sancţionează contravenţional, conform art. 65 alin. (1) lit. y) coroborat cu art. 66 lit. b) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6(1) Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza autorizării spaţiilor comerciale destinate vânzării cu amănuntul a vinurilor duce la retragerea autorizaţiei.(2) Retragerea autorizaţiei de comercializare cu amănuntul a vinului se face prin decizie emisă de directorul executiv al direcţiei pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 7 Comercializarea cu amănuntul a vinurilor falsificate, substituite sau ai căror parametri fizico-chimici şi caracteristici organoleptice nu se încadrează în limitele impuse de actele normative în vigoare atrage răspunderea directă a comercianţilor, contravenţională sau penală, după caz, conform prevederilor Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8 Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1 la normele metodologice Nr. ......../................ CERERE pentru autorizarea spaţiilor de comercializare a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi Operatorul economic ..............., cu sediul social în ......(adresa completă)..., înregistrat la registrul comerţului cu nr. ..........., CUI/CIF ..............., reprezentat de domnul/doamna, ................... domiciliat(ă) ......................, posesor/posesoare al/a CI/BI seria ...... nr. .........., eliberat(ă) de .............., având funcţia de ..............., solicit eliberarea autorizaţiei pentru spaţiul de comercializare a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 146/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi pentru punctul/punctele de lucru situate în localitatea ............... strada ....(adresa completă).... nr. ....1. .....................................................................2. .....................................................................3. .....................................................................4. ..................................................................... Data Semnătura Ştampila  +  Anexa nr. 2 la normele metodologice MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ (sau a MUNICIPIULUI BUCUREŞTI) AUTORIZAŢIE Nr. ......... din .......... Se autorizează spaţiul de comercializare situat în localitatea ......................, str. ..................... nr. ......., judeţul/sectorul ............., aparţinând .....(denumirea operatorului economic)...., CUI ............., adresa ......................., telefon ............., în vederea comercializării cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 146/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi. Director executiv, .................. Vizat anul 20........ Vizat anul 20...... Vizat anul 20........ Vizat anul 20......  +  Anexa nr. 3 la normele metodologice ETICHETA utilizată pentru probele prelevate la achiziţionarea vinului– Cantitatea de vin pentru care s-a prelevat proba: ................................– Nr. buletinului de analiză la achiziţionare: .....................................– Tipul de vin dat de conţinutul în zahăr ..........................................– Data şi locul prelevării probei: .................................................– Numărul mijlocului de transport al vinului: ...................................... Semnătura şi ştampila Semnătura şi ştampila furnizorului comerciantului  +  Anexa nr. 4 la normele metodologice REGISTRUL DE INTRĂRI/IEŞIRI pentru comercializarea vinurilor vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi Operatorul economic ......(denumirea, numele/prenumele)...., CUI/CNP .................., cu sediul în ..................., str. .................. nr. ........., sectorul ..........., spaţiul comercial situat în: localitatea ................, str. ............. nr. ......., sectorul .......... . Autorizaţie spaţiu comercial nr. ............. din ..............., eliberată de Direcţia pentru agricultură judeţeană (sau a municipiului Bucureşti) Inspectorul cu atribuţii în domeniul inspecţiei de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Direcţiei pentru agricultură judeţeană (sau a municipiului Bucureşti) certifică: Acest registru conţine ............. pagini fixe, numerotate consecutiv, începând de la nr. 001 până la nr. ............, ştampilate şi vizate la data de ............../20..... . Vizat Inspectorul cu atribuţii în domeniul inspecţiei de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Direcţiei pentru agricultură judeţeană (sau a municipiului Bucureşti) .............................. (semnătura şi ştampila)*Font 9*┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────┬───────┬──────┬───────┐│Nr. │ │ Document │ Document │ Operaţiunea │ │ │ ││crt.│ Furnizor │ fiscal │ de ├──────────────┬──────────────┤ │ │ ││ │ │(nr./data)│ însoţire │ Intrări │ Ieşiri │ Stoc │Semnă-│ Obser-││ │ │ │(nr./data)├──────┬───────┼──────┬───────┤(litri)│ tura │ vaţii ││ │ │ │ │ Data │ Canti-│ Data │ Canti-│ │ │ ││ │ │ │ │ │ tatea │ │ tatea │ │ │ ││ │ │ │ │ │(litri)│ │(Litri)│ │ │ │├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┤├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┤├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┤├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┤├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┤├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┤├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┤├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┤├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┤├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┤├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┤├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼───────┤└────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────┴───────┘  +  Anexa nr. 5 la normele metodologice MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ (sau a MUNICIPIULUI BUCUREŞTI) DECIZIA Nr. .........  +  Articolul 1 Începând cu data de ........... se retrage Autorizaţia nr. ....../............ pentru spaţiul de comercializare situat în localitatea .................., acordată operatorului economic ................... în vederea comercializării cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 146/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică şi fără denumire de soi.  +  Articolul 2 Motivele care au stat la baza retragerii aprobării sunt menţionate în Procesul-verbal de control, constatare şi sancţionare seria ...... nr. ...................., anexat prezentei decizii.  +  Articolul 3 Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data primirii, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4 Prezenta decizie a fost editată în 2 (două) exemplare, un exemplar pentru emitent, iar un exemplar se comunică operatorului economic care deţine spaţiul. Data .................. Director executiv, ................... ------