HOTĂRÂRE nr. 40 din 16 mai 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Îmbunătăţirea şi modernizarea educaţiei COM (2016) 941
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 18 mai 2017    În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLuând în considerare Opinia nr. 4c-19/180, adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 9 mai 2017, Camera Deputaţilor:1. Susţine necesitatea inovării în învăţământul şcolar, recomandă stimularea diversificării programelor şcolare, a formelor de instruire şcolară şi a tipurilor de entităţi educative, ca răspuns la diversitatea în creştere a calificărilor profesionale şi a aşteptărilor personale ale tinerilor şi sugerează analizarea posibilităţilor de recunoaştere reciprocă la nivelul Uniunii a unor forme de instruire de scurtă durată extracurriculară sau noninstituţională.2. Recomandă ca sporirea şanselor de angajare a tinerilor în Uniune să fie tratată în contextul mai larg al exercitării de către aceştia a unui rol socioeconomic activ, în multiple forme de manifestare, cu locuri de muncă având certă perspectivă de evoluţie personală, precum şi sporirea iniţiativelor antreprenoriale ale acestora, într-o gamă cât mai largă de categorii de activităţi economice.3. Recomandă o analiză aprofundată a reflectării în sistemul de educaţie a noilor condiţii şi cerinţe ale societăţii în ceea ce priveşte relevanţa competenţelor de bază, o abordare mai curajoasă care ar trebui să treacă dincolo de tradiţie - ştiinţe, citirea, matematica - pentru a include nemijlocit competenţa digitală, capacitatea de învăţare colaborativă şi tehnicile de inovare, între altele.4. Reaminteşte natura inerent incertă a indicatorilor clasici ai eficienţei educaţiei, cum ar fi numărul de absolvenţi, procentul de încadrare în muncă sau fondurile alocate educaţiei, şi pentru a diminua dificultăţile de interpretare propune completarea acestora cu indicatori adaptaţi condiţiilor socioeconomice ale prezentului, cum ar fi: numărul de societăţi comerciale înfiinţate de tineri absolvenţi, numărul de locuri de muncă la distanţă şi temporare, fondurile private atrase în educaţie.5. Atrage atenţia că educaţia cuprinde formarea unor cetăţeni responsabili, sănătoşi, cu înaltă ţinută morală, propunând ca obiectivele educaţionale de acest fel să fie parte a analizelor, alături de urmărirea formării de competenţe profesionale; reaminteşte în acest context relevanţa culturii generale şi a educaţiei artistice atât pentru capacitatea de inovare, cât şi pentru o viaţă împlinită.6. Atrage atenţia că deşi primii ani de viaţă sunt extrem de importanţi pentru dezvoltarea competenţelor cognitive şi necognitive, în această perioadă este indispensabilă menţinerea unor legături afective puternice cu familia şi, prin urmare, consideră că educaţia de înaltă calitate primită de la o vârstă fragedă nu ar trebui să fie restrânsă la formarea unei baze pentru dobândirea de cunoştinţe şi nici să prezinte riscul îndepărtării de familie.7. Subliniază că obiectivul comun al unui echilibru just între autonomia şi răspunderea şcolii, care să contribuie la îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi la obţinerea de rezultate de înaltă calitate, necesită un sistem de guvernanţă care să cuprindă mecanisme administrative de asigurare a transparenţei depline, a răspunderii administrative a celor implicaţi, precum şi participarea factorilor de decizie interesaţi, în astfel de modalităţi comparabile la nivelul Uniunii.8. Recomandă ca dezbaterile ce vizează dezvoltarea învăţământul superior în Uniune să includă sporirea rolului educativ al universităţilor, ca rezultat al reducerii caracterului preponderent dual cercetare-învăţare al acestora sub impactul procesului Bologna.Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 mai 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
    PETRU-GABRIEL VLASE
    Bucureşti, 16 mai 2017.Nr. 40.-----