HOTĂRÂRE nr. 39 din 16 mai 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Investiţia în Tinerii Europei COM (2016) 940
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 18 mai 2017    În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLuând în considerare Opinia nr. 4c-19/179, adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 9 mai 2017,Camera Deputaţilor:1. Recomandă identificarea şi înlăturarea barierelor administrative din calea manifestării spiritului de iniţiativă şi a formării capacităţii antreprenoriale, indispensabile unei economii de piaţă funcţionale, care să asigure tinerilor şanse de carieră echitabile, atât la nivelul statelor membre, cât şi în cadrul programelor derulate de Uniune.2. Recomandă identificarea riguroasă a cauzelor şomajului în rândul tinerilor, în special diferenţierea cauzelor generale de natură structurală de cele specifice tineretului, astfel încât să fie înlesnită cuplarea măsurilor de combatere a şomajului în rândul tinerilor cu cele care vizează obiective de dezvoltare economică sustenabilă şi de convergenţă.3. Susţine măsurile ce vizează dimensiunea psihologică a situaţiilor dificile cu care se confruntă tinerii, şi anume eliminarea sentimentului de descurajare, reducerea percepţiei excluderii din viaţa economică, socială şi democratică, şi reaminteşte în acest context relevanţa reducerii segmentării pieţei muncii.4. Subliniază că învăţământul de scurtă durată, organizat în cadrul sistemelor de ucenicie, ar spori şansele tinerilor de a participa activ la viaţa social-democratică, dacă ar fi însoţit de educaţia pentru responsabilitate socială, şi recomandă intervenţia Uniunii prin includerea acestui obiectiv în programe relevante.5. Subliniază că promovarea schimbului de bune practici şi experienţă între statele membre, în ceea ce priveşte învăţământul dual şi ucenicia, ar fi util să includă modalităţile de consultare a factorilor interesaţi, precum şi a modului în care este evitată perpetuarea birocraţiei pentru IMM-uri în cazul măsurilor de sprijinire a uceniciei.6. Se raliază opiniei exprimate în comunicare, conform căreia ameliorarea procesului de predare reprezintă un factor-cheie pentru îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei educaţiei şi a investiţiei în tineri, dar subliniază că procesul de învăţare din prezent cuprinde, într-o proporţie din ce în ce mai mare, elemente ale societăţii cunoaşterii şi ale mediului digital, fapt ce impune actualizarea bazei teoretice a pedagogiei.7. Solicită Comisiei Europene să clarifice şi să explice modalitatea de sprijinire a statelor membre vizate prin furnizarea de dovezi şi promovarea învăţării reciproce pe baza priorităţilor comune, aşa cum se menţionează în comunicare, în scopul îmbunătăţirii sistemelor de învăţământ profesional şi tehnic.8. Recomandă analiza posibilităţii instituirii unor cadre comune la nivelul Uniunii în ceea ce priveşte corelarea sistemului educaţional cu piaţa muncii privind asigurarea unui grad de flexibilitate comparabil cu al acesteia din urmă.9. Recomandă derularea unui schimb de bune practici între statele membre şi analiza oportunităţii de stabilire a unei modalităţi armonizate voluntare la nivelul Uniunii privind implicarea sectorului de afaceri în pregătirea forţei de muncă, ca parte a cadrului de calitate pentru stagii de ucenicie ce urmează a fi propus.10. Subliniază că pentru fundamentarea unor politici eficiente referitoare la investiţia în tineret este necesară obţinerea unei imagini cât mai apropiate de realitate, a dificultăţilor cu care tinerii se confruntă şi a eficienţei măsurilor de sprijin; o astfel de imagine ar trebui să includă, în special, disponibilitatea schemelor de sprijin şi neutralitatea acestora faţă de funcţionarea pieţei libere, cauzele mai puţin evidente ale abandonului şcolar, cum ar fi efectele de scoatere din educaţie a tinerilor sub impulsul atractivităţii veniturilor ocazionale faţă de cele aşteptate pe termen mediu şi lung, precum şi impactul liberei circulaţii a persoanelor asupra acestor politici.Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 mai 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
    PETRU-GABRIEL VLASE
    Bucureşti, 16 mai 2017.Nr. 39.----