DECIZIE nr. 643 din 4 mai 2017privind sancţionarea Societăţii IVECO CAPITAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 18 mai 2017    Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma hotărârii Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 26.04.2017 în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare întocmit de Direcţia reglementare autorizare cu nr. SA-DRA 996/22.03.2017, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea IVECO CAPITAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Ilfov, Str. Căminului nr. 54, et. 2, biroul nr. 201, comuna Glina, satul Manolache, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/2629/21.02.2003, cod unic de înregistrare 15231690, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 162/28.04.2003, a constatat următoarele:Societatea IVECO CAPITAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nu mai îndeplineşte condiţiile pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare, în sensul că aceasta nu are conducător executiv aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (7) şi (13) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.Fapta constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:  +  Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea IVECO CAPITAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Ilfov, Str. Căminului nr. 54, et. 2, biroul nr. 201, comuna Glina, satul Manolache, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/2629/21.02.2003, cod unic de înregistrare 15231690, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 162/28.04.2003, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare-reasigurare până la aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a conducătorului executiv care să îndeplinească condiţiile prevăzute în Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.  +  Articolul 2(1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.  +  Articolul 3Reluarea activităţii Societăţii se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.  +  Articolul 4(1) Împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
    Ion Giurescu
    Bucureşti, 4 mai 2017.Nr. 643.-----