HOTĂRÂRE nr. 292 din 5 mai 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 8 mai 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 17 ianuarie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:e) de autoritate de stat:1. prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate;2. prin care se realizează controlul asupra unităţilor aflate sub autoritatea sa, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;2. La articolul 3 alineatul (1), punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:11. asigură transpunerea şi creează cadrul normativ pentru aplicarea directă a legislaţiei Uniunii Europene, implementează şi monitorizează aplicarea legislaţiei comunitare şi elaborează ghiduri pentru aplicarea legislaţiei Uniunii Europene, în domeniul coordonat;3. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 11 se introduc două noi puncte, punctele 11^1 şi 11^2, cu următorul cuprins:11^1. asigură participarea şi elaborează poziţiile României în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;11^2. coordonează implementarea Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, respectiv a aspectelor referitoare la piaţa unică a serviciilor în domeniul său de activitate, în raport cu demersurile derulate de către Comisia Europeană;4. La articolul 3 alineatul (2), punctele 3, 6 şi 13 se modifică şi vor avea următorul cuprins:3. organizează şi realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe piaţa internă, cât şi pe pieţele internaţionale;………...................................…………………………………..6. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al statului privind administrarea, restructurarea, privatizarea, postprivatizarea şi reorganizarea şi, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniul turismului, exercitând calitatea de instituţie publică implicată şi autoritate tutelară, în condiţiile legii, sens în care:a) administrează participaţiile deţinute la societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împuternicindu-i pe reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să acţioneze pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei economice a acestor societăţi şi companii, pentru restructurarea şi pregătirea acestora pentru privatizare;b) desfăşoară activităţile de privatizare, potrivit legii, şi activităţi de urmărire a contractelor de privatizare;c) iniţiază, după caz, lichidarea societăţilor neprofitabile;d) monitorizează, potrivit legii, aplicarea măsurilor pe perioada de administrare specială şi supraveghere financiară a operatorilor economici cu capital de stat din portofoliul propriu.……………………………....................................…………….13. aprobă, în condiţiile legii, înfiinţarea şi atribuţiile reprezentanţelor şi unităţilor teritoriale cu sediul în ţară;5. La articolul 7, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Turismului este de 183 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor. (4) În cadrul Ministerului Turismului şi cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat conform alin. (3), funcţionează reprezentanţe şi unităţi teritoriale cu sediul în ţară, structuri fără personalitate juridică, a căror înfiinţare şi ale căror atribuţii se stabilesc prin ordin al ministrului turismului. Activitatea reprezentanţelor şi unităţilor teritoriale se poate desfăşura în spaţii închiriate în condiţiile legii, cu suportarea cheltuielilor de către Ministerul Turismului.6. Anexele nr. 1 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se realizează în termenele şi cu procedura aplicabile fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile şi maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului turismului.  +  Articolul IIIÎncetarea activităţii reprezentanţelor de promovare turistică cu sediul în străinătate se realizează în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul turismului,
  Mircea-Titus Dobre
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Lia-Olguţa Vasilescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Bogdan Mănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 5 mai 2017.Nr. 292.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 24/2017)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Turismului
  *Font 7*           Total posturi: 183, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor                                         ┌────────────────┐                                         │Cabinet ministru│ ┌────────────────────────────┐          └────────────────┘ │   Unitatea de politici     │                   ^                 ┌────────────────────────────────┐ │       publice*)            │<────┐             │            ┌───>│     Colegiul ministerului      │ └────────────────────────────┘     │    ┌────────┴───────┐    │    └────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────┐     │    │                │    │    ┌────────────────────────────────┐ │Corp control ministru*)     │<────┼────┤    MINISTRU    ├────┼───>│   Informaţii clasificate*)     │ └────────────────────────────┘     │    │                │    │    └────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────┐     │    └────────┬───────┘    │    ┌────────────────────────────────┐ │     Audit intern*)         │<────┘             │            └───>│   Consiliul consultativ al     │ └────────────────────────────┘                   │                 │         turismului             │                                                  │                 └────────────────────────────────┘   ┌────────────────┐                             │                                   ┌────────────────┐   │    Cabinet     │    ┌────────────────┐       v      ┌────────────────────────┐   │    Cabinet     │   │secretar de stat│<───┤Secretar de stat├───────┬──────┤    Secretar de stat    ├──>│secretar de stat│   └────────────────┘    └────────────────┘       │      └────────────────────────┘   └────────────────┘                                                  v                                           ┌─────────────┐                                           │ Secretar    │                                           │  general    │                                           └──────┬──────┘                                                  │                                                  v                                           ┌────────────────┐                                           │Secretar general│                                           │    adjunct     │                                           └──────┬─────────┘                                                  │                                                  v   ┌──────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────────┐   │              │           │           │           │           │           │           │           │            │   v              v           v           v           v           v           v           v           v            v┌──────────┐ ┌─────────┐ ┌──────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐│DIRECŢIA  │ │DIRECŢIA │ │DIRECŢIA  │ │         │ │         │ │DIRECŢIA │ │DIRECŢIA │ │  BIROU  │ │         │ │DIRECŢIA ││INVESTIŢII│ │MARKETING│ │ RELAŢII  │ │         │ │         │ │JURIDICĂ │ │ECONOMICO│ │ RESURSE │ │         │ │AUTORI-  ││   ŞI     │ │   ŞI    │ │INTERNA-  │ │ BIROU   │ │  BIROU  │ │   ŞI    │ │-FINANCI-│ │ UMANE ŞI│ │ DIRECŢIA│ │ZARE ŞI  ││DEZVOLTARE│ │PROMOVARE│ │ ŢIONALE, │ │ADMINIS- │ │ACHIZIŢII│ │RELAŢIA  │ │ARĂ ŞI   │ │ RELAŢII │ │ CONTROL │ │MONITORI-││TURISTICĂ │ │TURISTICĂ│ │ AFACERI  │ │TRARE    │ │ PUBLICE │ │   CU    │ │SERVICII │ │ PUBLICE │ │         │ │ZARE     ││          │ │         │ │ EUROPENE │ │SOCIETĂŢI│ │         │ │PARLAMEN-│ │INTERNE  │ │         │ │         │ │         ││          │ │         │ │    ŞI    │ │         │ │         │ │TUL      │ │         │ │         │ │         │ │         ││          │ │         │ │  FONDURI │ │         │ │         │ │         │ │         │ │         │ │         │ │         ││          │ │         │ │COMUNITARE│ │         │ │         │ │         │ │         │ │         │ │         │ │         │└──────────┘ └─────────┘ └──────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 24/2017) ┌────┬─────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐ │Nr. │           Unitatea          │Tipul mijlocului│Numărul maxim aprobat*)│ │crt.│                             │  de transport  │       (bucăţi)        │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┤ │ 0  │              1              │       2        │           3           │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┤ │ 1. │Aparatul propriu             │                │                       │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┤ │    │a) pentru transport de       │  autovehicule  │           39          │ │    │marfă şi persoane (delegaţii)│                │                       │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────────┤ └────┴─────────────────────────────┴────────────────┴───────────────────────┘ Notă
  *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  Pentru activităţile specifice desfăşurate de reprezentanţele şi unităţile teritoriale cu sediul în ţară, pentru transportul demnitarilor, precum şi pentru parcul comun, Ministerul Turismului are în dotare 39 de autoturisme, cu un consum lunar de carburant de 300 de litri pentru fiecare autoturism.Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului turismului.
  ----