ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 27 ianuarie 2017pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 30 ianuarie 2017  În scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităţilor actuale de dezvoltare economică a României şi a stimulării mediului de afaceri, prin înfiinţarea de noi întreprinderi mici şi mijlocii,având în vedere reducerea numărului de operatori activi pe piaţă, înăsprirea condiţiilor de creditare în general, creşterea dificultăţilor şi riscurilor pentru începerea unei afaceri,întrucât stimularea cadrului general de înfiinţare a noilor afaceri constituie o necesitate pentru asigurarea creşterii numărului întreprinderilor active pe piaţă, precum şi pentru creşterea numărului locurilor de muncă,considerând că realitatea economică actuală impune luarea unor măsuri pentru dezvoltarea de noi politici publice necesare relansării economice, reducerii şomajului prin crearea de noi locuri de muncă şi stimularea spiritului antreprenorial care să vizeze întreprinzătorii autohtoni, în cadrul unui program social de interes public,luând în considerare că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera blocaje, ineficienţă şi pierderi, afectarea în continuare a unei mari părţi a antreprenorilor României care se confruntă cu fenomenul lipsei acute de finanţare, precum şi o creştere a şomajului în rândul populaţiei, cu preponderenţă în rândul absolvenţilor şi persoanelor de peste 45 ani, prin lipsa acută de locuri de muncă din economie,considerând că situaţia economică actuală impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze mediul antreprenorial, în cadrul unui program social de interes public, având în vedere că rata de absorbţie a fondurilor aferentă anului 2016 impune o dinamizare a acesteia în contextul eventualităţii reducerii semnificative a fondurilor de care România mai poate beneficia ca urmare a raportului de progres ce va fi elaborat de Comisia Europeană până la 31 decembrie 2017 în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial, seria L, nr. 347 din data de 20 decembrie 2013,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat implementează în perioada 2017-2020 Programul pentru stimularea înfiinţării de întreprinderi mici şi mijlocii, denumit în continuare Programul «Start-up Nation - Romania (la 27-05-2017, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 112 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 24 mai 2017 )  +  Articolul 2(1) Întreprinderile beneficiare ale Programului «Start-up Nation - Romania» sunt întreprinderile înfiinţate după data de 30 ianuarie 2017 în baza prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, şi care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanţare, criteriile de eligibilitate impuse de legislaţia în domeniul ajutoarelor de minimis, condiţiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis care va fi aprobată potrivit art. 8, precum şi condiţiile specifice în cazul finanţării din fonduri europene.(2) Întreprinderile beneficiare sunt întreprinderile înfiinţate după data prevăzută la alin. (1) de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acţionar sau de asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfăşoară sau care a desfăşurat aceeaşi activitate autorizată pentru care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere. (la 27-05-2017, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 112 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 24 mai 2017 )  +  Articolul 3(1) Prin Programul «Start-up Nation - Romania» se acordă un ajutor de minimis unui număr maxim anual de 10.000 de beneficiari întreprinderi mici şi mijlocii în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă maximă de 200.000 lei/beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.(2) Sumele necesare implementării Programului «Start-up Nation - Romania» se asigură anual de la bugetul de stat cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi/sau din fonduri externe.(3) În procesul de implementare a Programului «Start-up Nation - Romania», indiferent de sursa de finanţare, se utilizează atât mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, cât şi cel al decontării cererilor de plată, aşa cum sunt reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016. (la 27-05-2017, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 112 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 24 mai 2017 )  +  Articolul 4(1) În afara obligaţiilor stabilite prin actele normative în vigoare, aplicabile oricărui operator economic, întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis în condiţiile Programului «Start-up Nation - Romania» are şi obligaţia să facă dovada, cel târziu la momentul depunerii ultimei cereri de plată sau de rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi cu normă întreagă, a minimum unui loc de muncă pentru care beneficiază de finanţare, precum şi obligaţia menţinerii acestuia pentru cel puţin 2 ani după finalizarea implementării proiectului.(2) Înregistrarea pentru obţinerea ajutorului de minimis se realizează prin parcurgerea următoarelor etape: a) pentru a beneficia de ajutorul de minimis solicitantul trebuie să se înregistreze şi să completeze on-line planul de afaceri;b) planul de afaceri corect şi integral completat se transmite şi se înregistrează on-line o singură dată în cadrul unei sesiuni de înscriere, aplicaţia on-line nepermiţând înscrierea de două ori a aceluiaşi solicitant în aceeaşi sesiune de înscriere;c) aplicaţia on-line generează automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării planului de afaceri şi punctajul obţinut.(3) Evaluarea planului de afaceri se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:a) pe baza criteriilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, aplicaţia on-line generează automat punctajul în urma transmiterii planului de afaceri;b) verificarea administrativă şi de eligibilitate, precum şi verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de afaceri se efectuează în ordinea punctajului generat de aplicaţia on-line, în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis prevăzute la art. 5;c) solicitanţii pot beneficia de finanţare nerambursabilă obţinută în cadrul Programului «Start-up Nation - Romania» o singură dată. (4) Contractarea şi finanţarea se realizează în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis prevăzute la art. 5.(5) Plata se face anual în limita creditelor bugetare evidenţiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. Pentru contractele semnate într-un an în baza creditelor de angajament, plata se poate face în limita creditelor bugetare evidenţiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv şi a creditelor bugetare aprobate pentru anii următori până la ultimul contract semnat. (la 27-05-2017, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 112 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 24 mai 2017 )  +  Articolul 5(1) Măsurile de natura ajutorului de minimis se implementează prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis, care se aprobă prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat şi se derulează cu respectarea criteriilor stabilite de normele europene şi de legislaţia naţională în domeniu. (la 27-05-2017, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 112 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 24 mai 2017 ) (2) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza schemei de ajutor se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene în vigoare. (la 27-05-2017, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 112 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 24 mai 2017 )  +  Articolul 6Activităţile şi cheltuielile eligibile sunt menţionate în schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 5. (la 27-05-2017, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 112 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 24 mai 2017 )  +  Articolul 7(1) Recuperarea ajutorului de minimis şi dobânda aferentă se va efectua potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.(2) În cazul în care se constată că beneficiarii nu au respectat obligaţia păstrării locurilor de muncă şi a investiţiei pe perioada prevăzută în schema de ajutor de minimis, au făcut declaraţii incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de minimis sau au schimbat destinaţia acestuia ori se constată că nu au respectat obligaţiile prevăzute în contractul de finanţare, se recuperează total ajutorul de minimis acordat.(3) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin legislaţia specifică naţională şi europeană în vigoare. (la 27-05-2017, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 8, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 112 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 24 mai 2017 )  +  Articolul 8Schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 5 se elaborează şi se aprobă prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 27-05-2017, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 112 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 24 mai 2017 )
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,
  Florin Nicolae Jianu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Mihaela Virginia Toader
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 27 ianuarie 2017.Nr. 10.  +  ANEXĂ
  Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐│Nr. │                                                                 │       ││crt.│               Criterii                                          │Punctaj│├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│                          Domeniul de activitate                      │       │├──┬──┬────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│A │1 │Producţie                                                       │   40  │├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│  │2 │Programare IT - cod CAEN 6201                                   │   40  │├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│  │3 │Industrii creative                                              │   35  │├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│  │4 │Servicii                                                        │   30  │├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│  │5 │Comerţ şi alte activităţi                                       │   25  │├──┴──┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤│ Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată        ││ nedeterminată în cadrul întreprinderii                                       │├──┬──┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤│B │  │Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe durată    │       ││  │  │nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus faţă de cel     │       ││  │  │prevăzut la art. 4 alin. (1)                                    │  20   │├──┴──┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤│ Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria    ││ persoane defavorizate*/ absolvenţi după anul 2012/şomeri                     │├──┬──┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤│C │1 │Cel puţin două locuri de muncă ocupate de persoane              │       ││  │  │defavorizate*)/absolvenţi după anul 2012/şomeri                 │  25   │├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│  │2 │Cel puţin un loc de muncă ocupat de persoană defavorizată*)/    │       ││  │  │absolvent după anul 2012/şomer                                  │  20   │├──┴──┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤│              Criterii aferente investiţiei                                   │├──┬──┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤│D │1 │Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării   │       ││  │  │activităţii în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea   │       ││  │  │planului de afaceri                                             │  10   │├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│  │2 │Caracter inovativ al investiţiei                                │   5   │└──┴──┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.La punctaje egale va prevala:– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;– numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate*/absolvenţi după anul 2012/şomeri; – achiziţia de echipamente tehnologice;– activitatea pe care accesează programul;– data şi ora înscrierii în program. Notă
  *) Definită conform Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare.
  (la 27-05-2017, Anexa a fost introdusă de Punctul 10, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 112 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 24 mai 2017 )
  ----