ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile acordate veteranilor de război, invalizilor şi văduvelor de război, precum şi văduvelor veteranilor de război
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 14 decembrie 2016  (la 11-05-2017, Titlul ordonanței de urgență a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC LEGEA nr. 96 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 ) Având în vedere faptul că valoarea scăzută a indemnizaţiilor şi a sporurilor actuale acordate invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război nu permite menţinerea unui nivel de trai decent,ţinând cont de faptul că modificarea cuantumului acestor drepturi constituie o necesară compensaţie a sacrificiului făcut de beneficiari în timpul războiului şi, ulterior, în societate,având în vedere vârsta înaintată a beneficiarilor acestor indemnizaţii, statul trebuie să îşi manifeste, fără întârziere, recunoştinţa faţă de aceştia.În considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IArticolul 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 1 august 1991, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Invalizilor de război, veteranilor de război şi văduvelor de război li se acordă o indemnizaţie după cum urmează:a) invalizilor de război:– 259 de lei lunar, pentru marii mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate;– 231 de lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul II de invaliditate;– 196 de lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul III de invaliditate;b) veteranilor de război:– 161 de lei lunar.c) văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit:– 161 de lei lunar.  +  Articolul II Abrogat (la 11-05-2017, Articolul II a fost abrogat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 96 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 )  +  Articolul IIIPrezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.  +  Articolul IV(1) Drepturile băneşti acordate în temeiul Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, şi plătite prin casele de pensii/casele de pensii sectoriale, nu se au în vedere la acordarea indemnizaţiei sociale pentru pensionari reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare.(2) Prevederile alin. (1) se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care intră în vigoare legea de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (la 11-05-2017, Actul a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 96 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 )  +  Articolul V(1) Drepturile băneşti acordate în temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 44/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 49/1999, cu modificările şi completările ulterioare, se indexează anual prin legea bugetului de stat.(2) La data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:a) art. 2^1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 1 august 1991, cu modificările şi completările ulterioare;b) art. 21 din Legea nr. 44/1994privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 28 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;c) alin. (2) al art. 3 din Legea nr. 49/1999privind pensiile I.O.V.R., publicată în Monitorul Oficial, Partea I, al României nr. 135 din 1 aprilie 1999, cu modificările şi completările ulterioare. (la 11-05-2017, Actul a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 96 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017 )
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOŞ
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naţionale,
  Mihnea Ioan Motoc
  Ministrul afacerilor interne,
  Ioan-Dragoş Tudorache
  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
  Dragoş-Nicolae Pîslaru
  Ministrul finanţelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 29 noiembrie 2016.Nr. 92.----