DECIZIE nr. 314 din 13 aprilie 2017privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 20 aprilie 2017  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 30, art. 11 alin. (1) şi (7), art. 12 alin. (1), (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 48 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) şi ale art. 50 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile pct. 3.20 lit. a) din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 313/2017 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.  +  Articolul 1(1) Prezenta decizie are ca obiect impunerea în sarcina furnizorilor de servicii poştale a obligaţiei de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, unele date statistice, în vederea elaborării de rapoarte, studii, analize şi alte asemenea documente în domeniul serviciilor poştale, precum şi a urmăririi şi controlului aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare.(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi la pct. 1.1 din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 313/2017 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale.  +  Articolul 2 Prin prezenta decizie se stabilesc anumiţi indicatori aferenţi furnizării de servicii poştale, prevăzuţi în anexele nr. 1 şi 2, precum şi categoriile de informaţii corespunzătoare fiecărui indicator.  +  Articolul 3(1) Persoanele care au avut calitatea de furnizor de servicii poştale în perioada de raportare prevăzută la alin. (2) au obligaţia de a raporta către ANCOM valorile aferente indicatorilor prevăzuţi la art. 2, în conformitate cu prevederile Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 336/2013 privind mijloacele şi modalitatea de transmitere de către furnizori a unor documente, date sau informaţii către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor stabilite de prezenta decizie.(2) Pentru perioada de referinţă reprezentată de anul calendaristic anterior, furnizorii de servicii poştale au obligaţia de a raporta anual, până la data de 15 martie, datele statistice prevăzute în anexa nr. 1, respectiv până la data de 15 iulie, datele statistice prevăzute în anexa nr. 2.(3) În cazul persoanelor care nu au avut calitatea de furnizor de servicii poştale pe întreaga perioadă de raportare prevăzută la alin. (2), perioada de raportare este reprezentată de perioada în care au deţinut această calitate.(4) În cazul în care un furnizor de servicii poştale doreşte să renunţe la această calitate, acesta are obligaţia de a raporta în momentul depunerii cererii de renunţare datele statistice care fac obiectul prezentei decizii, în condiţiile stipulate de aceasta.  +  Articolul 4(1) În cazul datelor prevăzute în anexa nr. 1 vor fi raportate exclusiv trimiterile prelucrate în nume propriu şi veniturile rezultate ca urmare a prelucrării acestora, nu şi trimiterile prelucrate în numele şi pe seama unui alt furnizor de servicii poştale ori veniturile aferente prelucrării lor.(2) În cazul datelor prevăzute în anexa nr. 2 vor fi raportate cumulat trimiterile poştale prelucrate în nume propriu şi trimiterile poştale prelucrate în numele şi pe seama unui alt furnizor de servicii poştale, precum şi veniturile cumulate rezultate ca urmare a prelucrării acestora.  +  Articolul 5 Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează de către ANCOM potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 7(1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2017.(2) Primele raportări în conformitate cu prezenta decizie pentru datele statistice prevăzute în anexa nr. 2 se vor realiza în anul 2017, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie 2016. Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2), pentru această perioadă de raportare, furnizorii de servicii poştale nu vor completa indicatorii şi valorile aferente prevăzute la câmpurile A7-A9, B20-B22 şi C1-C8 din anexa nr. 2.(3) Primele raportări în conformitate cu prezenta decizie pentru datele statistice prevăzute în anexa nr. 1 se vor realiza în anul 2018, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie 2017.(4) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 127/2009 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 11 martie 2009, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
  Marius Cătălin Marinescu
  Bucureşti, 13 aprilie 2017. Nr. 314.  +  Anexa nr. 1
  DATE STATISTICE
  corespunzătoare activităţii furnizorului de servicii poştale aferente anului ........
  (situaţia existentă la data de 31 decembrie a anului de raportare)
  Date de identificare a furnizorului de servicii poştale (FSP)┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│Denumirea/ │ ││Numele furnizorului │ │├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Sediul/Domiciliul │ │├────────────────────────┼─────────────────────┬────────────────────┬──────────┤│Contact │Telefon: │Fax: │E-mail: │├────────────────────────┼─────────────────────┴────────────────────┴──────────┤│Persoana de contact │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘ Date privind calitatea furnizorului de servicii poştale la momentul prestării serviciilor poştale*Font 8* ┌─────────┬───────┐ │ DA │ NU │┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤│FSP a prestat servicii poştale. │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤│FSP a prestat servicii poştale în nume propriu. │ │ │├──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤│FSP a prestat servicii poştale: │prin intermediul subcontractorilor*)│ │ ││ ├────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤│ │în sistem franciză**) │ │ │├──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤│FSP a prestat servicii poştale în calitate de subcontractor***) │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┘ Notă
  *) Se va anexa lista subcontractorilor prin intermediul cărora acest furnizor a prestat servicii poştale.
  **) Se va anexa lista beneficiarilor prin intermediul cărora acest furnizor a prestat servicii poştale în sistem franciză.
  ***) Se va anexa lista furnizorilor de servicii poştale pentru care acest furnizor a prestat servicii poştale în calitate de subcontractor.
  A. Date referitoare la personalul angajat*Font 8*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──┐│Numărul total al angajaţilor care lucrează, exclusiv în domeniu poştal, cu normă întreagă │ │A1│├────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────┼────┼──┤│Numărul total al angajaţilor care lucrează, exclusiv în domeniu poştal, cu fracţiune de normă│ │A2│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──┘B. Date financiare*Font 7*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────┐│ Indicator │Valoare│ Nr.││ │ (lei) │rând│├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────┤│Cifra de afaceri totală generată de furnizarea de servicii şi vânzarea de produse │ │B1 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┼───────┼────┤│ │Interne │ │B2 ││Venituri rezultate ca urmare a prelucrării trimiterilor poştale exclusiv în nume propriu├──────────────┼───────┼────┤│ │Internaţionale│ │B3 │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────┴────┘C. Date referitoare la reţeaua poştală*Font 7*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────┐│ Indicator │ Număr │ Nr.││ │ │rând│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┼───────┼────┤│ │Oficii poştale │ │C1 ││ ├────────────────────────────────┼───────┼────┤│ │Agenţii poştale │ │C2 ││ ├────────────────────────────────┼───────┼────┤│Numărul punctelor de acces şi/sau de contact deservite de personal │Ghişee poştale │ │C3 ││ ├────────────────────────────────┼───────┼────┤│ │Circumscripţii poştale │ │C4 ││ ├────────────────────────────────┼───────┼────┤│ │Alte subunităţi poştale │ │C5 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼────┤│ │Cutii poştale*) │ │C6 ││ ├────────────────────────────────┼───────┼────┤│Numărul punctelor de acces şi/sau de contact nedeservite de personal │Căsuţe poştale**) │ │C7 ││ ├────────────────────────────────┼───────┼────┤│ │Sisteme automate***) │ │C8 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────┼────┤│ Numărul punctelor de acces şi/sau de contact mobile │ │ │C9 │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────┴────┘ Notă
  *) Cutiile poştale sunt puncte de acces prin intermediul cărora trimiterile poştale pot fi introduse în reţeaua poştală.
  **) Căsuţele poştale sunt puncte de contact prin intermediul cărora pot fi livrate trimiterile poştale.
  ***) Sisteme automate: punctele de contact şi/sau acces pe care furnizorii le pun la dispoziţia utilizatorilor şi pe care aceştia din urmă le utilizează pentru preluarea şi/sau livrarea trimiterii poştale fără a interacţiona cu personalul furnizorului (în regim self-service).
  D. Date referitoare la accesul la reţeaua poştală┌─────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────────┐│ Indicator │ DA │ NU │Nr. rând│├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────────┤│Furnizorul a utilizat reţeaua poştală proprie. │ │ │ D1 │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────────┤│Furnizorul a utilizat reţeaua poştală a unui alt │ │ │ D2 ││furnizor de servicii poştale*). │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────────┤│Furnizorul a acordat acces unor furnizori de servicii│ │ │ D3 ││poştale la reţeaua poştală proprie**). │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────────┘ Notă
  *) Se anexează lista furnizorilor de servicii poştale care au permis accesul acestui furnizor la reţeaua poştală proprie.
  **) Se anexează lista furnizorilor de servicii poştale cărora acest furnizor le-a acordat acces la reţeaua poştală proprie.
  E. Date referitoare la reclamaţiile adresate furnizorului de servicii poştale*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬────┐│ │ │ Valoarea totală │Nr. ││ │ Număr de reclamaţii │acordată ca despăgubiri│rând││ │ │ (lei, euro, USD) │ ││ Indicator ├───────────┬───────────┼───────────┬───────────┼────┤│ │ În sfera │ În afara │ În sfera │ În afara │ ││ │serviciului│ sferei │serviciului│ sferei │ ││ │ universal │serviciului│ universal │serviciului│ ││ │ │ universal │ │ universal │ │├────────────┬────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────┤│Reclamaţii │ │Cu acordarea de despăgubiri │Trimiteri interne │ │ │ │ │ E1 ││înregistrate│ │ ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────┤│privind │Întemeiate │ │Trimiteri internaţionale│ │ │ │ │ E2 ││prestarea │ ├─────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┴───────────┼────┤│serviciilor │ │Fără acordarea de despăgubiri│Trimiteri interne │ │ │ X │ E3 ││poştale │ │ ├────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┼────┤│ │ │ │Trimiteri internaţionale│ │ │ X │ E4 ││ ├────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┬───────────┼────┤│ │Total reclamaţii întemeiate │ │ │ │ │ E5 ││ ├────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┴───────────┼────┤│ │Neîntemeiate│Interne │ │ │ │ X │ E6 ││ │ ├─────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┼────┤│ │ │Internaţionale │ │ │ │ X │ E7 ││ ├────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┼────┤│ │Total reclamaţii neîntemeiate │ │ │ X │ E8 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┼────┤│ │În curs de soluţionare │ │ │ X │ E9 │├────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┬───────────┼────┤│TOTAL (reclamaţii înregistrate privind prestarea serviciilor poştale) │ │ │ │ │ E10│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┴───────────┼────┤│Alte reclamaţii (de exemplu, informarea incorectă şi incompletă a utilizatorului│ │ │ │ E11││nerespectarea orarului de funcţionare, conduita personalului angajat, aspectul │ │ │ X │ ││punctului de acces.contact etc.) │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────────────────┴────┘F. Date referitoare la traficul poştal aferent serviciilor poştale din sfera serviciului universal*) Notă
  *) Vor fi raportate exclusiv trimiterile poştale prelucrate în nume propriu, nu şi trimiterile prelucrate în numele şi pe seama unui alt furnizor de servicii poştale.
  *Font 8*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────┐│ │Numărul│Nr. ││ Indicator │trimi- │rând││ │terilor│ ││ │poştale│ │├───────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┼───────┼────┤│1. Trimiteri │1.1. Trimiteri de │Interne │ │ F1 ││poştale în │corespondenţă ├──────────────┬────────────────┬───────────────┼───────┼────┤│greutate de │ │Internaţionale│Intrate**) │ │ │ F2 ││până la 2 kg │ │ ├────────────────┼───────────────┼───────┼────┤│(inclusiv 2 kg)│ │ │Ieşite***) │ │ │ F3 ││ ├────────────────────────┼──────────────┴────────────────┴───────────────┼───────┼────┤│ │1.2. Imprimate │Interne │ │ F4 ││ │ ├──────────────┬────────────────┬───────────────┼───────┼────┤│ │ │Internaţionale│Intrate │ │ │ F5 ││ │ │ ├────────────────┼───────────────┼───────┼────┤│ │ │ │Ieşite │ │ │ F6 ││ ├────────────────────────┼──────────────┴────────────────┴───────────────┼───────┼────┤│ │1.3. Pachete mici****) │Interne │ │ F7 ││ │ ├──────────────┬────────────────┬───────────────┼───────┼────┤│ │ │Internaţionale│Intrate │ │ │ F8 ││ │ │ ├────────────────┼───────────────┼───────┼────┤│ │ │ │Ieşite │ │ │ F9 ││ ├────────────────────────┼──────────────┴────────────────┴───────────────┼───────┼────┤│ │1.4. Trimiteri │Interne │ │ F10││ │recomandate [trimiteri ├──────────────┬────────────────┬───────────────┼───────┼────┤│ │de corespondenţă, │Internaţionale│Intrate │ │ │ F11││ │imprimate, pachete │ ├────────────────┼───────────────┼───────┼────┤│ │mici****)] │ │Ieşite │ │ │ F12││ ├────────────────────────┼──────────────┴────────────────┴───────────────┼───────┼────┤│ │1.5. Trimiteri cu │Interne │ │ F13││ │valoare declarată ├──────────────┬────────────────┬───────────────┼───────┼────┤│ │[trimiteri de │Internaţionale│Intrate │ │ │ F14││ │corespondenţă, imprimate│ ├────────────────┼───────────────┼───────┼────┤│ │pachete mici****)] │ │Ieşite │ │ │ F15│├───────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────┴───────────────┼───────┼────┤│2. Colete │2.1. Colete poştale cu │Fără valoare │Interne │ │ F16││poştale cu │greutate de până la │declarată ├────────────────┬───────────────┼───────┼────┤│greutate de │10 kg (inclusiv 10 kg) │ │Internaţionale │Intrate │ │ F17││până la 20 kg │ │ │ ├───────────────┼───────┼────┤│ │ │ │ │Ieşite │ │ F18││ │ ├──────────────┼────────────────┴───────────────┼───────┼────┤│ │ │Cu valoare │Interne │ │ F19││ │ │declarată ├────────────────┬───────────────┼───────┼────┤│ │ │ │Internaţionale │Intrate │ │ F20││ │ │ │ ├───────────────┼───────┼────┤│ │ │ │ │Ieşite │ │ F21││ ├────────────────────────┴──────────────┼────────────────┼───────────────┼───────┼────┤│ │2.2. Colete poştale cu greutatea între │Internaţionale │Fără valoare │ │ F22││ │10 kg şi 20 kg │intrate │declarată │ │ ││ │(inclusiv 20 kg) │ ├───────────────┼───────┼────┤│ │ │ │Cu valoare │ │ F23││ │ │ │declarată │ │ │├───────────────┴────────────────────────┬──────────────┴────────────────┴───────────────┼───────┼────┤│3. Cecograme │Interne │ │ F24││ ├───────────────────────────────┬───────────────┼───────┼────┤│ │Internaţionale │Intrate │ │ F25││ │ ├───────────────┼───────┼────┤│ │ │Ieşite │ │ F26│└────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────┴───────┴────┘ Notă
  **) Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.
  ***) Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat.
  ****) Traficul poştal aferent pachetelor mici va fi raportat numai de către operatorul desemnat de România ca parte a Convenţiei Uniunii Poştale Universale.
  NOTE:1. Trimiteri poştale în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg) - vor fi raportate toate trimiterile poştale cu greutatea maximă de 2 kg, prelucrate de către furnizorul respectiv, subclasificate în următoarele categorii:1.1. Trimiteri de corespondenţă - vor fi raportate trimiterile de corespondenţă, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat). Trimiterile de corespondenţă care au făcut obiectul serviciului de trimitere recomandată sau de trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator.1.2. Imprimate - vor fi raportate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat) constând în cărţi, periodice, ziare, reviste, cataloage, hărţi geografice, partituri muzicale etc., inclusiv imprimatele care se distribuie pe baza unei liste de adrese. Imprimatele care au făcut obiectul serviciului de trimitere recomandată sau de trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator.1.3. Pachete mici - vor fi raportate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), conţinând bunuri cu sau fără valoare comercială la care s-au putut ataşa orice documente care au caracter de corespondenţă, în greutate de până la 2 kg inclusiv, şi care au urmat fluxul tehnologic utilizat pentru trimiterile de corespondenţă, în conformitate cu Convenţia Poştală Universală şi Regulamentul poştei de scrisori.1.4. Trimiteri recomandate - vor fi raportate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul unui serviciu ale cărui particularităţi au constat în oferirea unei garanţii forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a trimiterii poştale înregistrate şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poştale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta. Trimiterile recomandate care au făcut şi obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator.1.5. Trimiteri cu valoare declarată - vor fi raportate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul unui serviciu care a avut ca particularităţi asigurarea trimiterii poştale împotriva pierderii, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoarea declarată de expeditor, şi eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale, inclusiv trimiterile în cazul cărora a fost ataşat şi serviciul de trimitere recomandată.2. Colete poştale cu greutate de până la 20 kg - vor fi raportate trimiterile poştale prelucrate de către furnizorul respectiv, subclasificate în următoarele categorii:2.1. Colete poştale cu greutatea de până la 10 kg (inclusiv 10 kg) - vor fi raportate coletele poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), cu sau fără valoare declarată, în funcţie de categoriile incluse în tabel.2.2. Colete poştale cu greutatea între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg) - vor fi raportate doar coletele poştale internaţionale, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia, cu sau fără valoare declarată.3. Cecograme - vor fi raportate trimiterile poştale interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), în greutate de până la 7 kg, inclusiv, precum trimiterile poştale cecografice prezentate deschise, clişeele care poartă însemne ale cecografiei, înregistrările sonore şi pe hârtie specială destinate numai pentru folosinţa nevăzătorilor.
  G. Date referitoare la traficul poştal aferent serviciilor poştale neincluse în sfera serviciului universal*) Notă
  *) Vor fi raportate exclusiv trimiterile poştale prelucrate în nume propriu, nu şi trimiterile prelucrate în numele şi pe seama unui alt furnizor de servicii poştale. Nu vor fi raportate trimiterile poştale în număr mare, aşa cum sunt acestea definite la lit. H.
  *Font 8*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────┐│ │Numărul│Nr. ││ Indicator │trimi- │rând││ │terilor│ ││ │poştale│ │├───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┼───────┼────┤│1. Trimiteri poştale (corespondenţă, imprimate, pachete│Interne │ │ G1 ││mici**) cu greutatea de până la 2 kg (inclusiv) ce au ├──────────────┬─────────────────┼───────┼────┤│făcut obiectul serviciilor: │Internaţionale│Intrate***) │ │ G2 ││- contra ramburs │ ├─────────────────┼───────┼────┤│- schimbare destinaţie │ │Ieşite****) │ │ G3 ││- livrare specială │ │ │ │ ││- confirmare de primire │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┴─────────────────┼───────┼────┤│2. Trimiteri poştale (corespondenţă, imprimate) cu │Interne │ │ G4 ││greutatea mai mare de 2 kg, inclusiv cele ce au făcut ├──────────────┬─────────────────┼───────┼────┤│obiectul serviciilor: │Internaţionale│Intrate │ │ G5 ││- contra ramburs │ ├─────────────────┼───────┼────┤│- schimbare destinaţie │ │Ieşite │ │ G6 ││- livrare specială │ │ │ │ ││- confirmare de primire │ │ │ │ │├──────────┬────────────────────────────────────────────┼──────────────┴─────────────────┼───────┼────┤│3. Colete │3.1. Colete poştale cu greutatea de până la │Interne │ │ G7 ││poştale cu│50 kg (inclusiv 50 kg) ce au făcut obiectul ├──────────────┬─────────────────┼───────┼────┤│greutatea │serviciilor: │Internaţionale│Intrate │ │ G8 ││de până la│- contra ramburs │ ├─────────────────┼───────┼────┤│50 kg │- schimbare destinaţie │ │Ieşite │ │ G9 ││(inclusiv)│- livrare specială │ │ │ │ ││ │- confirmare de primire Interne │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┴─────────────────┼───────┼────┤│ │3.2. Colete poştale cu greutatea între 10 kg│Interne │ │ G10││ │şi 50 kg (inclusiv 50 kg) │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┬─────────────────┼───────┼────┤│ │3.3. Colete poştale cu greutatea între 10 kg│Internaţionale│Ieşite │ │ G11││ │şi 20 kg (inclusiv 20 kg) │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────┼────┤│ │3.4. Colete poştale cu greutatea între 20 kg│Internaţionale│Intrate │ │ G12││ │şi 50 kg (inclusiv 50 kg) │ ├─────────────────┼───────┼────┤│ │ │ │Ieşite │ │ G13│├──────────┴────────────────────────────────────────────┼──────────────┴─────────────────┼───────┼────┤│4. Trimiteri Express │Interne │ │ G14││ ├──────────────┬─────────────────┼───────┼────┤│ │Internaţionale│Intrate │ │ G15││ │ ├─────────────────┼───────┼────┤│ │ │Ieşite │ │ G16│├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┴─────────────────┼───────┼────┤│5. Mandate poştale pe suport hârtie │Interne │ │ G17││ ├──────────────┬─────────────────┼───────┼────┤│ │Internaţionale│Intrate │ │ G18││ │ ├─────────────────┼───────┼────┤│ │ │Ieşite │ │ G19│├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┴─────────────────┼───────┼────┤│6. Saci "M"*****) │Interne │ │ G20││ ├──────────────┬─────────────────┼───────┼────┤│ │Internaţionale│Intrate │ │ G21││ │ ├─────────────────┼───────┼────┤│ │ │Ieşite │ │ G22│└───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┴───────┴────┘ Notă
  **) Traficul poştal aferent pachetelor mici va fi raportat numai de operatorul desemnat de România ca parte a Convenţiei Uniunii Poştale Universale.
  ***) Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.
  ****) Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat.
  *****) Traficul poştal aferent sacilor "M" va fi raportat numai de către operatorul desemnat de România ca parte a Convenţiei Uniunii Poştale Universale.
  NOTE:1. Trimiteri poştale (trimiteri de corespondenţă, imprimate, pachete mici) cu greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg) - vor fi raportate toate trimiterile de corespondenţă, imprimatele şi pachetele mici cu greutatea maximă de 2 kg, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), inclusiv cele recomandate sau cu valoare declarată, care au făcut obiectul cel puţin al unuia dintre următoarele servicii poştale: contra ramburs, schimbare destinaţie, livrare specială şi confirmare de primire. În cazul în care o trimitere poştală a făcut obiectul mai multor servicii distincte dintre cele patru enumerate anterior, aceasta va fi numărată o singură dată.2. Trimiteri poştale (corespondenţă, imprimate), cu greutate mai mare de 2 kg - vor fi raportate toate trimiterile de corespondenţă şi imprimatele cu greutatea mai mare de 2 kg, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul cel puţin al unuia dintre următoarele servicii poştale: contra ramburs, schimbare destinaţie, livrare specială şi confirmare de primire. În cazul în care o trimitere poştală a făcut obiectul mai multor servicii distincte, aceasta va fi numărată o singură dată.3. Colete poştale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate coletele poştale interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), subclasificate în următoarele categorii:3.1. Colete poştale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate toate coletele poştale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg), interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul cel puţin al unuia dintre următoarele servicii poştale: ramburs, schimbare destinaţie, livrare specială şi confirmare de primire. În cazul în care un colet a făcut obiectul mai multor servicii distincte, acesta va fi numărat o singură dată.3.2. Colete poştale cu greutatea între 10 kg şi 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate toate coletele poştale interne cu greutatea între 10 kg şi 50 kg (inclusiv 50 kg), cu sau fără valoare declarată.3.3. Colete poştale cu greutatea între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg) - vor fi raportate toate coletele poştale internaţionale expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat, cu greutatea între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg), cu sau fără valoare declarată.3.4. Colete poştale cu greutatea între 20 kg şi 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate toate coletele poştale internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), cu greutatea între 20 kg şi 50 kg (inclusiv 50 kg), cu sau fără valoare declarată.4. Trimiteri Express - vor fi raportate toate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care fac obiectul serviciilor care presupun în mod cumulativ: eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea internă a trimiterii în reţeaua poştală şi atestă data, ora şi minutul depunerii, precum şi, de regulă, plata tarifului, predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală, răspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare şi predarea rapidă a trimiterii poştale. În cazul în care unei trimiteri Express i se ataşează şi unul sau mai multe servicii poştale distincte (contra ramburs, schimbare destinaţie, livrare specială şi confirmare de primire), aceasta va fi numărată o singură dată şi raportată în cadrul acestui indicator.5. Mandate poştale pe suport hârtie - vor fi raportate toate mandatele poştale pe suport hârtie, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), pe baza cărora, conform indicaţiilor expeditorului, furnizorul a transferat şi a remis către destinatar sumele de bani depuse de către expeditor, fără nicio deducere.6. Sac "M" - vor fi raportate trimiterile interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), cu o greutate maximă de 30 kg, conţinând imprimate şi/sau obiecte ataşate sau asociate printr-un alt mijloc imprimatelor cu care acestea sunt expediate, respectiv discuri, benzi magnetice, casete, eşantioane comerciale expediate de fabricanţi şi distribuitori, articole comerciale care nu fac obiectul drepturilor vamale sau materiale de informare care nu pot fi vândute, alte obiecte care au un raport cu imprimatele pe care le însoţesc, adresate aceluiaşi destinatar, la aceeaşi adresă de livrare.
  H. Date referitoare la traficul de trimiteri poştale în număr mare aferent serviciilor neincluse în sfera serviciului universal*) Notă
  *) Vor fi raportate exclusiv trimiterile poştale prelucrate în nume propriu, nu şi trimiterile prelucrate în numele şi pe seama unui alt furnizor de servicii poştale.
  *Font 9*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────┐│ │Numărul│Nr. ││ Indicator │trimi- │rând││ │terilor│ ││ │poştale│ │├────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────┼───────┼────┤│1. Trimiteri│1.1. Corespondenţă │Interne │ │ H1 ││poştale în │(minimum 5.000 de trimiteri/lună)├──────────────┬────────────┼───────┼────┤│număr mare │ │Internaţionale│Ieşite**) │ │ H2 ││ ├─────────────────────────────────┼──────────────┴────────────┼───────┼────┤│ │1.2. Imprimate (minimum 500 de │Interne │ │ H3 ││ │trimiteri/lună) ├──────────────┬────────────┼───────┼────┤│ │ │Internaţionale│Ieşite │ │ H4 ││ ├─────────────────────────────────┼──────────────┴────────────┼───────┼────┤│ │1.3. Pachete mici***)(minimum 500│Interne │ │ H5 ││ │de trimiteri/lună) ├──────────────┬────────────┼───────┼────┤│ │ │Internaţionale│Ieşite │ │ H6 ││ ├─────────────────────────────────┼──────────────┴────────────┼───────┼────┤│ │1.4. Colete (minimum 50 de │Interne │ │ H7 ││ │trimiteri/lună) ├──────────────┬────────────┼───────┼────┤│ │ │Internaţionale│Ieşite │ │ H8 │├────────────┴─────────────────────────────────┼──────────────┴────────────┼───────┼────┤│2. Trimiteri de publicitate prin poştă │Interne │ │ H9 ││(adresată) ├──────────────┬────────────┼───────┼────┤│ │Internaţionale│Intrate****)│ │ H10││ │ ├────────────┼───────┼────┤│ │ │Ieşite │ │ H11│└──────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────┴────┘ Notă
  **) Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat.
  ***) Traficul poştal aferent pachetelor mici va fi raportat numai de către operatorul desemnat de România ca parte a Convenţiei Uniunii Poştale Universale.
  ****) Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.
  NOTE:1. Trimiteri poştale în număr mare - vor fi raportate trimiterile poştale ce fac obiectul serviciului standard, trimiterile poştale recomandate şi cele cu valoare declarată, interne şi internaţionale (expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat) din categoria respectivă, expediate în număr de minimum 5.000, 500, 50 de trimiteri în decurs de o lună, de către acelaşi expeditor sau integrator, în baza unui contract încheiat în formă scrisă cu furnizorul de servicii poştale.2. Trimiteri de publicitate prin poştă (adresată) - vor fi raportate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), depuse în număr minim de 500 de bucăţi, la acelaşi punct de acces, în acelaşi timp, care au fost transportate şi livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, conţinând mesaje identice, cu excepţia numelui, adresei şi a numărului de identificare ale destinatarului, precum şi a altor modificări care nu au alterat natura mesajului. Nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator chitanţele, facturile, situaţiile financiare şi alte mesaje având un conţinut diferit şi nici trimiterile poştale care au conţinut şi alte trimiteri, în afară de publicitate prin poştă, în acelaşi ambalaj.
  I. Date referitoare la traficul aferent serviciilor conexe serviciilor poştale (servicii integrate)*) Notă
  *) Vor fi raportate exclusiv trimiterile prestate în nume propriu, nu şi cele prestate în numele şi pe seama unui alt furnizor de servicii poştale.
  ┌─────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────┐│ Indicator │ Numărul │Nr. ││ │trimiterilor│rând ││ │ poştale │ │├──────────────────────────────────────┬──────────────┼────────────┼─────┤│1. Trimiteri de publicitate neadresate│Interne │ │ I1 ││ ├──────────────┼────────────┼─────┤│ │Internaţionale│ │ I2 │├──────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────┤│2. Trimiteri hibrid │Interne │ │ I3 ││ ├──────────────┼────────────┼─────┤│ │Internaţionale│ │ I4 │└──────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────┘ NOTE:1. Trimiteri de publicitate neadresată - vor fi raportate trimiterile de publicitate (cataloage, foi volante, broşuri, pliante şi alte materiale promoţionale) pe care nu a fost indicată o adresă, acestea fiind distribuite pe baza unor criterii profesionale, demografice, geografice etc.2. Trimiteri hibrid - vor fi raportate acele trimiteri prezentate de către expeditor în formă fizică sau electronică (poştă electronică, SMS, fax etc.) şi în cazul cărora furnizorul a procesat mesajul (decompactare, decriptare, arhivare etc.), transportul acestuia realizându-se în principal în format electronic către punctele din reţeaua furnizorului de servicii poştale mai apropiate de destinatar, de unde trimiterile sunt distribuite destinatarului în formă fizică sau în formă electronică în cazul trimiterilor prezentate în formă fizică.
   +  Anexa nr. 2
  DATE FINANCIARE
  corespunzătoare activităţii furnizorului
  de servicii poştale aferente anului .......
  (situaţia existentă la data de 31 decembrie a anului de raportare)
  Date de identificare a furnizorului de servicii poştale (FSP)┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│Denumirea/ │ ││Numele furnizorului │ │├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤│Sediul/Domiciliul │ │├───────────────────────┼─────────────────────┬────────────────────┬──────────┤│Contact │Telefon: │Fax: │E-mail: │├───────────────────────┼─────────────────────┴────────────────────┴──────────┤│Persoana de contact │ │└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘A. Date aferente serviciilor poştale din sfera serviciului universal*) Notă
  *) Vor fi raportate cumulat trimiterile poştale prelucrate în nume propriu şi trimiterile poştale prelucrate în numele şi pe seama unui alt furnizor de servicii poştale, precum şi veniturile rezultate ca urmare a prelucrării acestora.
  *Font 8*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬────┐│ │Numărul│Venituri│Nr. ││ Indicator │trimi- │ │rând││ │terilor│ │ ││ │poştale│ │ │├───────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────┼───────┼────────┼────┤│1. Trimiteri │1.1. Trimiteri de │Interne │ │ │ A1 ││poştale în │corespondenţă ├──────────────┬────────────────┼───────┼────────┼────┤│greutate de │ │Internaţionale│Intrate**) │ │ │ A2 ││până la 2 kg │ │ ├────────────────┼───────┼────────┼────┤│(inclusiv 2 kg)│ │ │Ieşite***) │ │ │ A3 ││ ├────────────────────────┼──────────────┴────────────────┼───────┼────────┼────┤│ │1.2. Imprimate │Interne │ │ │ A4 ││ │ ├──────────────┬────────────────┼───────┼────────┼────┤│ │ │Internaţionale│Intrate │ │ │ A5 ││ │ │ ├────────────────┼───────┼────────┼────┤│ │ │ │Ieşite │ │ │ A6 ││ ├────────────────────────┼──────────────┴────────────────┼───────┼────────┼────┤│ │1.3. Pachete mici****) │Interne │ │ │ A7 ││ │ ├──────────────┬────────────────┼───────┼────────┼────┤│ │ │Internaţionale│Intrate │ │ │ A8 ││ │ │ ├────────────────┼───────┼────────┼────┤│ │ │ │Ieşite │ │ │ A9 ││ ├────────────────────────┼──────────────┴────────────────┼───────┼────────┼────┤│ │1.4. Trimiteri │Interne │ │ │ A10││ │recomandate [trimiteri ├──────────────┬────────────────┼───────┼────────┼────┤│ │de corespondenţă, │Internaţionale│Intrate │ │ │ A11││ │imprimate, pachete │ ├────────────────┼───────┼────────┼────┤│ │mici****)] │ │Ieşite │ │ │ A12││ ├────────────────────────┼──────────────┴────────────────┼───────┼────────┼────┤│ │1.5. Trimiteri cu │Interne │ │ │ A13││ │valoare declarată ├──────────────┬────────────────┼───────┼────────┼────┤│ │[trimiteri de │Internaţionale│Intrate │ │ │ A14││ │corespondenţă, imprimate│ ├────────────────┼───────┼────────┼────┤│ │pachete mici****)] │ │Ieşite │ │ │ A15│├───────────────┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────┼────────┼────┤│2. Colete │2.1. Colete poştale cu │Fără valoare │Interne │ │ │ A16││poştale cu │greutate de până la │declarată ├────────┬───────┼───────┼────────┼────┤│greutate de │10 kg (inclusiv 10 kg) │ │Interna-│Intrate│ │ │ A17││până la 20 kg │ │ │ţionale ├───────┼───────┼────────┼────┤│ │ │ │ │Ieşite │ │ │ A18││ │ ├──────────────┼────────┴───────┼───────┼────────┼────┤│ │ │Cu valoare │Interne │ │ │ A19││ │ │declarată ├────────┬───────┼───────┼────────┼────┤│ │ │ │Interna-│Intrate│ │ │ A20││ │ │ │ţionale ├───────┼───────┼────────┼────┤│ │ │ │ │Ieşite │ │ │ A21││ ├────────────────────────┴──────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────┤│ │2.2. Colete poştale cu greutatea între │Interna-│Fără │ │ │ A22││ │10 kg şi 20 kg │ţionale │valoare│ │ │ ││ │(inclusiv 20 kg) │intrate │decla- │ │ │ ││ │ │ │rată │ │ │ ││ │ │ ├───────┼───────┼────────┼────┤│ │ │ │Cu va- │ │ │ A23││ │ │ │loare │ │ │ ││ │ │ │decla- │ │ │ ││ │ │ │rată │ │ │ │├───────────────┴────────────────────────┬──────────────┴────────┴───────┼───────┼────────┼────┤│3. Cecograme │Interne │ │ │ A24││ ├───────────────────────┬───────┼───────┼────────┼────┤│ │Internaţionale │Intrate│ │ │ A25││ │ ├───────┼───────┼────────┼────┤│ │ │Ieşite │ │ │ A26│└────────────────────────────────────────┴───────────────────────┴───────┴───────┴────────┴────┘ Notă
  **) Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.
  ***) Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat.
  ****) Traficul poştal aferent pachetelor mici va fi raportat numai de către operatorul desemnat de România ca parte a Convenţiei Uniunii Poştale Universale.
  NOTE:1. Trimiteri poştale în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg) - vor fi raportate toate trimiterile poştale cu greutatea maximă de 2 kg, prelucrate de către furnizorul respectiv, subclasificate în următoarele categorii:1.1. trimiteri de corespondenţă - vor fi raportate trimiterile de corespondenţă, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat). Trimiterile de corespondenţă care au făcut obiectul serviciului de trimitere recomandată sau de trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator;1.2. imprimate - vor fi raportate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat) constând în cărţi, periodice, ziare, reviste, cataloage, hărţi geografice, partituri muzicale etc., inclusiv imprimatele care se distribuie pe baza unei liste de adrese. Imprimatele care au făcut obiectul serviciului de trimitere recomandată sau de trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator;1.3. pachete mici - vor fi raportate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), conţinând bunuri cu sau fără valoare comercială la care s-au putut ataşa orice documente care au caracter de corespondenţă, în greutate de până la 2 kg inclusiv, şi care au urmat fluxul tehnologic utilizat pentru trimiterile de corespondenţă, în conformitate cu Convenţia Poştală Universală şi Regulamentul poştei de scrisori;1.4. trimiteri recomandate - vor fi raportate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul unui serviciu ale cărui particularităţi au constat în oferirea unei garanţii forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a trimiterii poştale înregistrate şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poştale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta. Trimiterile recomandate care au făcut şi obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator;1.5. trimiteri cu valoare declarată --vor fi raportate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul unui serviciu care a avut ca particularităţi asigurarea trimiterii poştale împotriva pierderii, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoarea declarată de expeditor, şi eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale, inclusiv trimiterile în cazul cărora a fost ataşat şi serviciul de trimitere recomandată.2. Colete poştale cu greutate de până la 20 kg - vor fi raportate trimiterile poştale prelucrate de către furnizorul respectiv, subclasificate în următoarele categorii:2.1. colete poştale cu greutatea de până la 10 kg (inclusiv 10 kg) - vor fi raportate coletele poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), cu sau fără valoare declarată, în funcţie de categoriile incluse în tabel;2.2. colete poştale cu greutatea între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg) - vor fi raportate doar coletele poştale internaţionale, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia, cu sau fără valoare declarată.3. Cecograme - vor fi raportate trimiterile poştale interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), în greutate de până la 7 kg, inclusiv, precum trimiterile poştale cecografice prezentate deschise, clişeele care poartă însemne ale cecografiei, înregistrările sonore şi pe hârtie specială destinate numai pentru folosinţa nevăzătorilor.
  B. Date aferente serviciilor poştale neincluse în sfera serviciului universal*) Notă
  *) Vor fi raportate cumulat trimiterile poştale prelucrate în nume propriu şi trimiterile poştale prelucrate în numele şi pe seama unui alt furnizor de servicii poştale, precum şi veniturile rezultate ca urmare a prelucrării acestora. Nu vor fi raportate trimiterile poştale în număr mare, aşa cum sunt acestea definite la secţiunea C.
  *Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬────┐│ │Numărul│Venituri│Nr. ││ Indicator │trimi- │ │rând││ │terilor│ │ ││ │poştale│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┼───────┼────────┼────┤│1. Trimiteri poştale (corespondenţă, imprimate, pachete│Interne │ │ │ B1 ││mici**) cu greutatea de până la 2 kg (inclusiv) ce au ├──────────────┬─────────────────┼───────┼────────┼────┤│făcut obiectul serviciilor: │Internaţionale│Intrate***) │ │ │ B2 ││- contra ramburs │ ├─────────────────┼───────┼────────┼────┤│- schimbare destinaţie │ │Ieşite****) │ │ │ B3 ││- livrare specială │ │ │ │ │ ││- confirmare de primire │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┴─────────────────┼───────┼────────┼────┤│2. Trimiteri poştale (corespondenţă, imprimate) cu │Interne │ │ │ B4 ││greutatea mai mare de 2 kg, inclusiv cele ce au făcut ├──────────────┬─────────────────┼───────┼────────┼────┤│obiectul serviciilor: │Internaţionale│Intrate │ │ │ B5 ││- contra ramburs │ ├─────────────────┼───────┼────────┼────┤│- schimbare destinaţie │ │Ieşite │ │ │ B6 ││- livrare specială │ │ │ │ │ ││- confirmare de primire │ │ │ │ │ │├──────────┬────────────────────────────────────────────┼──────────────┴─────────────────┼───────┼────────┼────┤│3. Colete │3.1. Colete poştale cu greutatea de până la │Interne │ │ │ B7 ││poştale cu│50 kg (inclusiv 50 kg) ce au făcut obiectul ├──────────────┬─────────────────┼───────┼────────┼────┤│greutatea │serviciilor: │Internaţionale│Intrate │ │ │ B8 ││de până la│- contra ramburs │ ├─────────────────┼───────┼────────┼────┤│50 kg │- schimbare destinaţie │ │Ieşite │ │ │ B9 ││(inclusiv)│- livrare specială │ │ │ │ │ ││ │- confirmare de primire Interne │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┴─────────────────┼───────┼────────┼────┤│ │3.2. Colete poştale cu greutatea între 10 kg│Interne │ │ │ B10││ │şi 50 kg (inclusiv 50 kg) │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┬─────────────────┼───────┼────────┼────┤│ │3.3. Colete poştale cu greutatea între 10 kg│Internaţionale│Ieşite │ │ │ B11││ │şi 20 kg (inclusiv 20 kg) │ │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────┼────────┼────┤│ │3.4. Colete poştale cu greutatea între 20 kg│Internaţionale│Intrate │ │ │ B12││ │şi 50 kg (inclusiv 50 kg) │ ├─────────────────┼───────┼────────┼────┤│ │ │ │Ieşite │ │ │ B13│├──────────┴────────────────────────────────────────────┼──────────────┴─────────────────┼───────┼────────┼────┤│4. Trimiteri Express │Interne │ │ │ B14││ ├──────────────┬─────────────────┼───────┼────────┼────┤│ │Internaţionale│Intrate │ │ │ B15││ │ ├─────────────────┼───────┼────────┼────┤│ │ │Ieşite │ │ │ B16│├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┴─────────────────┼───────┼────────┼────┤│5. Mandate poştale pe suport hârtie │Interne │ │ │ B17││ ├──────────────┬─────────────────┼───────┼────────┼────┤│ │Internaţionale│Intrate │ │ │ B18││ │ ├─────────────────┼───────┼────────┼────┤│ │ │Ieşite │ │ │ B19│├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┴─────────────────┼───────┼────────┼────┤│6. Saci "M"*****) │Interne │ │ │ B20││ ├──────────────┬─────────────────┼───────┼────────┼────┤│ │Internaţionale│Intrate │ │ │ B21││ │ ├─────────────────┼───────┼────────┼────┤│ │ │Ieşite │ │ │ B22│└───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┴───────┴────────┴────┘ Notă
  **) Traficul poştal aferent pachetelor mici va fi raportat numai de către operatorul desemnat de România ca parte a Convenţiei Uniunii Poştale Universale.
  ***) Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.
  ****) Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat.
  *****) Traficul poştal aferent sacilor "M" va fi raportat numai de către operatorul desemnat de România ca parte a Convenţiei Uniunii Poştale Universale.
  NOTE:1. Trimiteri poştale (trimiteri de corespondenţă, imprimate, pachete mici) cu greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg) - vor fi raportate toate trimiterile de corespondenţă, imprimatele şi pachetele mici cu greutatea maximă de 2 kg, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), inclusiv cele recomandate sau cu valoare declarată, care au făcut obiectul cel puţin al unuia dintre următoarele servicii poştale: contra ramburs, schimbare destinaţie, livrare specială şi confirmare de primire. În cazul în care o trimitere poştală a făcut obiectul mai multor servicii distincte dintre cele patru enumerate anterior, aceasta va fi numărată o singură dată.2. Trimiteri poştale (corespondenţă, imprimate), cu greutate mai mare de 2 kg - vor fi raportate toate trimiterile de corespondenţă şi imprimatele cu greutatea mai mare de 2 kg, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul cel puţin al unuia dintre următoarele servicii poştale: contra ramburs, schimbare destinaţie, livrare specială şi confirmare de primire. În cazul în care o trimitere poştală a făcut obiectul mai multor servicii distincte, aceasta va fi numărată o singură dată.3. Colete poştale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate coletele poştale interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), subclasificate în următoarele categorii:3.1. colete poştale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate toate coletele poştale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg), interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul cel puţin al unuia dintre următoarele servicii poştale: ramburs, schimbare destinaţie, livrare specială şi confirmare de primire. În cazul în care un colet a făcut obiectul mai multor servicii distincte, acesta va fi numărat o singură dată;3.2. colete poştale cu greutatea între 10 kg şi 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate toate coletele poştale interne cu greutatea între 10 kg şi 50 kg (inclusiv 50 kg), cu sau fără valoare declarată;3.3. colete poştale cu greutatea între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg) - vor fi raportate toate coletele poştale internaţionale expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat, cu greutatea între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg), cu sau fără valoare declarată;3.4. colete poştale cu greutatea între 20 kg şi 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate toate coletele poştale internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), cu greutatea între 20 kg şi 50 kg (inclusiv 50 kg), cu sau fără valoare declarată.4. Trimiteri Express - vor fi raportate toate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care fac obiectul serviciilor care presupun în mod cumulativ: eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea internă a trimiterii în reţeaua poştală şi atestă data, ora şi minutul depunerii, precum şi, de regulă, plata tarifului, predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală, răspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare şi predarea rapidă a trimiterii poştale. În cazul în care unei trimiteri Express i se ataşează şi unul sau mai multe servicii poştale distincte (contra ramburs, schimbare destinaţie, livrare specială şi confirmare de primire), aceasta va fi numărată o singură dată şi raportată în cadrul acestui indicator.5. Mandate poştale pe suport hârtie - vor fi raportate toate mandatele poştale pe suport hârtie, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), pe baza cărora, conform indicaţiilor expeditorului, furnizorul a transferat şi a remis către destinatar sumele de bani depuse de către expeditor, fără nicio deducere.6. Sac "M" - vor fi raportate trimiterile interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), cu o greutate maximă de 30 kg, conţinând imprimate şi/sau obiecte ataşate sau asociate printr-un alt mijloc imprimatelor cu care acestea sunt expediate, respectiv discuri, benzi magnetice, casete, eşantioane comerciale expediate de fabricanţi şi distribuitori, articole comerciale care nu fac obiectul drepturilor vamale sau materiale de informare care nu pot fi vândute, alte obiecte care au un raport cu imprimatele pe care le însoţesc, adresate aceluiaşi destinatar, la aceeaşi adresă de livrare.
  C. Date aferente trimiterilor poştale în număr mare aferent serviciilor neincluse în sfera serviciului universal*) Notă
  *) Vor fi raportate cumulat trimiterile poştale prelucrate în nume propriu şi trimiterile poştale prelucrate în numele şi pe seama unui alt furnizor de servicii poştale, precum şi veniturile rezultate ca urmare a prelucrării acestora.
  *Font 8*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬────┐│ │Numărul│Venituri│Nr. ││ Indicator │trimi- │ │rând││ │terilor│ │ ││ │poştale│ │ │├────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────┼───────┼────────┼────┤│1. Trimiteri│1.1. Corespondenţă │Interne │ │ │ C1 ││poştale în │(minimum 5.000 de trimiteri/lună)├──────────────┬────────────┼───────┼────────┼────┤│număr mare │ │Internaţionale│Ieşite**) │ │ │ C2 ││ ├─────────────────────────────────┼──────────────┴────────────┼───────┼────────┼────┤│ │1.2. Imprimate (minimum 500 de │Interne │ │ │ C3 ││ │trimiteri/lună) ├──────────────┬────────────┼───────┼────────┼────┤│ │ │Internaţionale│Ieşite │ │ │ C4 ││ ├─────────────────────────────────┼──────────────┴────────────┼───────┼────────┼────┤│ │1.3. Pachete mici***)(minimum 500│Interne │ │ │ C5 ││ │de trimiteri/lună) ├──────────────┬────────────┼───────┼────────┼────┤│ │ │Internaţionale│Ieşite │ │ │ C6 ││ ├─────────────────────────────────┼──────────────┴────────────┼───────┼────────┼────┤│ │1.4. Colete (minimum 50 de │Interne │ │ │ C7 ││ │trimiteri/lună) ├──────────────┬────────────┼───────┼────────┼────┤│ │ │Internaţionale│Ieşite │ │ │ C8 │├────────────┴─────────────────────────────────┼──────────────┴────────────┼───────┼────────┼────┤│2. Trimiteri de publicitate prin poştă │Interne │ │ │ C9 ││(adresată) ├──────────────┬────────────┼───────┼────────┼────┤│ │Internaţionale│Intrate****)│ │ │ C10││ │ ├────────────┼───────┼────────┼────┤│ │ │Ieşite │ │ │ C11│└──────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────┴───────┴────────┴────┘ Notă
  **) Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat.
  ***) Traficul poştal aferent pachetelor mici va fi raportat numai de către operatorul desemnat de România ca parte a Convenţiei Uniunii Poştale Universale.
  ****) Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.
  NOTE:1. Trimiteri poştale în număr mare - vor fi raportate trimiterile poştale ce fac obiectul serviciului standard, trimiterile poştale recomandate şi cele cu valoare declarată, interne şi internaţionale (cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), din categoria respectivă, expediate în număr de minimum 5.000, 500, 50 de trimiteri în decurs de o lună, de către acelaşi expeditor sau integrator, în baza unui contract încheiat în formă scrisă cu furnizorul de servicii poştale.2. Trimiteri de publicitate prin poştă (adresată) - vor fi raportate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), depuse în număr minim de 500 de bucăţi, la acelaşi punct de acces, în acelaşi timp, care au fost transportate şi livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, conţinând mesaje identice, cu excepţia numelui, adresei şi a numărului de identificare ale destinatarului, precum şi a altor modificări care nu au alterat natura mesajului. Nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator chitanţele, facturile, situaţiile financiare şi alte mesaje având un conţinut diferit şi nici trimiterile poştale care au conţinut şi alte trimiteri, în afară de publicitate prin poştă, în acelaşi ambalaj.
  -------