ORDIN nr. 3.768 din 20 aprilie 2017pentru modificarea anexei nr. 1 „Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare“ la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 20 aprilie 2017    În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 1 „Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare“ la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2012, se modifică după cum urmează:– La articolul 55, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) La etapa naţională a competiţiilor şcolare, la care participarea elevilor este individuală, MEN acordă, pentru fiecare an de studiu/disciplină, secţiune, categorie, de regulă un premiu I, un premiu II şi un premiu III, şi un număr de menţiuni reprezentând 15% din numărul participanţilor, rotunjit la numărul întreg imediat superior, în cazul unui număr fracţionar, cu respectarea ierarhiei valorice şi a condiţiei de punctaj stabilită prin regulamentele specifice. Fac excepţie situaţiile în care 2 sau mai mulţi participanţi obţin acelaşi punctaj în concurs, fără posibilitatea de departajare, caz în care comisia poate decide acordarea aceluiaşi premiu pentru punctaje egale.(3) La competiţiile şcolare la care participarea se realizează la nivel de echipaj/grup, format din minimum 2 elevi, se acordă cel mult 3 premii şi un număr de menţiuni reprezentând maximum 15% din numărul total de echipaje participante la concurs. Fiecare membru al echipei care obţine distincţia va primi o diplomă cu număr de înregistrare de la MEN.  +  Articolul IIDirecţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Direcţia generală economică, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educaţiei naţionale,
    Pavel Năstase
    Bucureşti, 20 aprilie 2017.Nr. 3.768.----