ORDIN nr. 3.630 din 12 aprilie 2017privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2017
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 20 aprilie 2017    În temeiul art. 11, art. 205 alin. (7) şi art. 222 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere recomandarea Curţii de Conturi a României, prevăzută la pct. E. 4.1 al Procesului-verbal de constatare elaborat de aceasta şi înregistrat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice cu nr. 9.756 din 14 iunie 2016, din care reiese necesitatea „inventarierii situaţiilor speciale finanţate de minister de la data intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, elaborarea şi aprobarea unei metodologii de finanţare a acestor situaţii care să implice controlul ministerului în modul de utilizare a sumelor alocate cu această destinaţie“,având în vedere că Ministerul Educaţiei Naţionale asigură finanţarea de bază pentru universităţile de stat, prin granturi de studii calculate pe baza costului mediu per student echivalent, per domeniu, per cicluri de studiu şi per limbă de predare,luând în considerare riscurile ca un eveniment sau o acţiune să afecteze negativ capacitatea unei instituţii de învăţământ superior de stat de a-şi atinge scopul şi obiectivele stabilite în activitatea didactică şi de cercetare,luând în considerare Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.279/2017 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2017,pentru a valorifica oportunităţile de dezvoltare care apar în activitatea didactică şi de cercetare,pentru a face faţă unor situaţii speciale sau neprevăzute,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Anual, din suma alocată în bugetul naţional pentru finanţarea instituţională a universităţilor se constituie un fond distinct pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare, denumit în continuare FSS.(2) Cuantumul procentual al FSS se stabileşte prin metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, aprobată anual prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.  +  Articolul 2(1) FSS se utilizează pe parcursul anului financiar pentru care s-a constituit.(2) FSS este la dispoziţia ministrului educaţiei naţionale şi se repartizează instituţiilor de învăţământ superior de stat care solicită sprijin pentru finanţarea situaţiilor speciale care presupun cheltuieli urgente sau neprevăzute, apărute în timpul exerciţiului bugetar şi care nu au fost cuprinse în bugetul iniţial.(3) Sumele alocate din FSS instituţiilor de învăţământ superior de stat pot fi folosite pentru:a) asigurarea resurselor necesare instituţiilor de învăţământ superior pentru organizarea/desfăşurarea unor activităţi ocazionale (conferinţă, simpozion, workshop) de interes naţional, programate de către Ministerul Educaţiei Naţionale, denumit în continuare MEN, sau de către instituţiile de învăţământ superior, în scopul dezvoltării activităţilor didactice şi de cercetare;b) susţinerea acţiunilor desfăşurate de instituţiile de învăţământ superior pentru dezvoltarea internaţionalizării: participarea la proiecte educaţionale şi de cercetare comune cu universităţi de prestigiu; susţinerea în afara graniţelor ţării de cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească în sprijinul etnicilor români care doresc să studieze în România; participarea la târguri şi expoziţii internaţionale de educaţie;c) susţinerea implicării instituţiilor de învăţământ superior în acţiuni cu participarea studenţilor/pentru studenţi, menite să contribuie la creşterea calităţii şi prestigiului învăţământului superior din ţara noastră;d) finanţarea unor situaţii speciale care contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în cadrul Strategiei Europa 2020 şi în Strategia naţională pentru învăţământ terţiar 2015-2020 şi care nu sunt finanţate prin fonduri europene;e) asigurarea resurselor necesare pentru susţinerea activităţilor extracurriculare ale studenţilor: participarea la conferinţe internaţionale, participarea la concursuri profesionale internaţionale, participarea la festivaluri artistice;f) asigurarea derulării activităţii curente a instituţiilor de învăţământ superior, în condiţiile în care veniturile nu mai pot acoperi costurile necesare, ca urmare a unui management defectuos care afectează desfăşurarea procesului didactic. Alocarea fondurilor se face pentru o perioadă limitată la maximum 6 luni în 2 ani bugetari. Acest proces este condiţionat de implementarea unui program de restructurare/plan de măsuri, asumat de senatul universităţii şi aprobat de MEN, cu avizul prealabil al Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior;g) asigurarea, în timpul exerciţiului financiar, a finanţării acelor cheltuieli cu caracter neprevăzut şi de urgenţă care nu au fost cuprinse în bugetul iniţial, inclusiv cele ocazionate de contractarea unor proiecte de cercetare.  +  Articolul 3(1) Pentru a fi accesate sume din FSS:a) universităţile transmit o cerere MEN prin care solicită finanţare din FSS, cererea fiind însoţită de documente justificative, inclusiv estimarea/fundamentarea sumei solicitate;b) Direcţia generală învăţământ universitar, prin Direcţia managementul resurselor umane şi financiare, analizează cererea, conform criteriilor de acordare a finanţării din FSS stabilite prin prezentul ordin şi cu priorităţile strategice fixate prin programul de guvernare, şi avizează/respinge cererea universităţii;c) ordonatorul principal de credite aprobă/respinge cererea universităţii.(2) Sumele alocate din FSS sunt considerate venituri proprii ale instituţiilor de învăţământ superior de stat şi sunt prevăzute în contractele de finanţare instituţională.(3) Categoriile de cheltuieli pentru care pot fi utilizate sumele alocate din FSS sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru finanţarea de bază.(4) Instituţiile de învăţământ superior de stat îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise/furnizate Ministerului Educaţiei Naţionale.(5) Sumele neutilizate până la sfârşitul anului se distribuie în conformitate cu prevederile metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat.  +  Articolul 4Instituţiile de învăţământ superior de stat cărora li se repartizează pe baza contractului instituţional de finanţare fonduri pentru situaţiile speciale, la solicitarea acestora, vor depune la finele anului financiar, la Direcţia generală învăţământ universitar, o situaţie justificativă privind utilizarea acestor fonduri.  +  Articolul 5(1) Ministerul Educaţiei Naţionale notifică, verifică şi/sau controlează instituţiile de învăţământ superior de stat privind utilizarea sumelor în concordanţă cu scopul pentru care au fost alocate.(2) În situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. f), implementarea programelor de restructurare/planurilor de măsuri este verificată şi de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, care înaintează către MEN un raport cuprinzând concluziile acestei verificări.(3) În condiţiile în care se constată în urma verificărilor/controlului că nu sunt îndeplinite obligaţiile asumate la accesarea sumelor din FSS, acestea se returnează către MEN.  +  Articolul 6Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală economică din Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi instituţiile de învăţământ superior de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.014/2016 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 31 august 2016.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educaţiei naţionale,
    Pavel Năstase
    Bucureşti, 12 aprilie 2017.Nr. 3.630. -----