HOTĂRÂREA din 20 octombrie 2016în Cauza Teică şi alţii împotriva României
EMITENT
 • CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A PATRA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 20 aprilie 2017  (Cererea nr. 2.337/04 şi altele 22 - a se vedea lista anexată)StrasbourgPrezenta hotărâre este definitivă, dar poate suferi modificări de formă.În cauza Teică şi alţii împotriva României,Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a patra), reunită într-un comitet compus din: Vincent A. De Gaetano, preşedinte, Egidijus Kūris, Gabriele Kucsko-Stadlmayer, judecători, şi Kasan Bakırcı, grefier adjunct de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu, la 29 septembrie 2016,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:
  PROCEDURA
  1. La originea cauzei se află mai multe cereri îndreptate împotriva României şi introduse în faţa Curţii în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Convenţia) la datele indicate în tabelul anexat.2. Cererile au fost comunicate Guvernului României (Guvernul).
  ÎN FAPT
  3. Lista reclamanţilor şi detaliile relevante ale cererilor sunt prezentate în tabelul anexat.4. Reclamanţii se plâng de durata excesivă a procedurilor civile. În unele dintre cereri, reclamanţii formulează capete de cerere şi în temeiul altor dispoziţii ale Convenţiei.
  ÎN DREPT
  I. Cu privire la conexarea cererilor5. Având în vedere obiectul similar al cererilor, Curtea consideră că este oportună examinarea acestora într-o singură hotărâre.II. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 6 § 1 din Convenţie6. Reclamanţii se plâng, în principal, că durata procedurilor civile în cauză a fost incompatibilă cu cerinţa „termenului rezonabil“. Ei au invocat art. 6 § 1 din Convenţie, care are următorul conţinut:Art. 6 § 1Orice persoană are dreptul la judecarea [...] într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă [...]7. După examinarea elementelor prezentate, Curtea consideră că capetele de cerere formulate de reclamanţii S.C. Alma Bucovina - S.R.L. (în Cererea nr. 26.485/04), S.C. T G Trading - S.R.L. (în Cererea nr. 28.121/04), Florian Miţoi (cu privire la perioada 3 iunie 2001-25 martie 2005, în Cererea nr. 40.757/06) şi Federalcoop Constanţa (cu privire la perioada 26 aprilie 2001-21 ianuarie 2011, în Cererea nr. 48.595/10) trebuie să fie respinse în măsura în care acestea fie nu îndeplinesc criteriile de admisibilitate stabilite prin art. 34 şi art. 35 din Convenţie, fie nu relevă nicio aparentă încălcare a drepturilor şi libertăţilor stabilite prin Convenţie sau prin protocoalele la aceasta.8. În ceea ce priveşte celelalte capete de cerere formulate în temeiul art. 6 §1 din Convenţie, Curtea reafirmă că trebuie apreciat caracterul rezonabil al duratei procedurii în funcţie de circumstanţele cauzei şi cu referire la următoarele criterii: complexitatea cauzei, comportamentul reclamanţilor şi al autorităţilor competente, precum şi implicaţiile litigiului pentru reclamanţi [a se vedea Frydlender împotriva Franţei (MC), nr. 30.979/96, pct. 43, CEDO 2000-VII].9. În hotărârea de principiu Vlad şi alţii împotriva României (în cauzele nr. 40.756/06, 41.508/07 şi 50.806/07, 26 noiembrie 2013), Curtea a constatat deja o încălcare în legătură cu aspecte similare celor din prezenta cauză.10. Având în vedere jurisprudenţa sa în materie, Curtea nu a identificat niciun fapt sau argument care să o poată determina să ajungă la o concluzie diferită în prezenta cauză cu privire la admisibilitatea şi fondul acestor capete de cerere şi, astfel, consideră că, în prezenta speţă, durata procedurilor a fost excesivă şi nu a îndeplinit cerinţa „termenului rezonabil“.11. Prin urmare, aceste capete de cerere sunt admisibile şi art. 6 §1 din Convenţie a fost încălcat.III. Cu privire la celelalte capete de cerere 12. Unii reclamanţi au formulat alte capete de cerere întemeiate pe alte articole din Convenţie.13. Curtea a examinat cererile listate în tabelul anexat şi consideră că, în lumina elementelor de care dispune şi în măsura în care este competentă să se pronunţe cu privire la aspectele invocate, aceste capete de cerere nu relevă nicio aparentă încălcare a drepturilor şi libertăţilor stabilite prin Convenţie sau prin protocoalele la aceasta.Rezultă că aceste cereri sunt în mod vădit nefondate şi trebuie să fie respinse în conformitate cu art. 35 § 3 şi 4 din Convenţie.IV. Cu privire la aplicarea art. 41 din Convenţie14. Art. 41 din Convenţie prevede:Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a protocoalelor sale şi dacă dreptul intern al înaltei părţi contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, o reparaţie echitabilă.15. Având în vedere documentele aflate în posesia sa şi jurisprudenţa sa, Curtea consideră rezonabil să acorde reclamanţilor sumele indicate în tabelul anexat, cu excepţia reclamanţilor din cererile nr. 2.337/04 şi nr. 35.783/09, care nu au răspuns scrisorilor Curţii din 4 decembrie 2009 şi, respectiv, 27 aprilie 2015, prin care le solicita să îşi prezinte pretenţiile cu privire la reparaţia echitabilă, conform art. 60 din Regulamentul Curţii.16. Curtea consideră necesar ca rata dobânzilor moratorii să se întemeieze pe rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal, practicată de Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale.
  PENTRU ACESTE MOTIVE,
  În unanimitate,
  CURTEA:
  1. decide să conexeze cererile;2. declară capetele de cerere formulate de reclamanţii S.C. Alma Bucovina - S.R.L. (în Cererea nr. 26.485/04), S.C. T G Trading - S.R.L. (în Cererea nr. 28.121/04), Florian Miţoi (cu privire la perioada 13 iunie 2001-25 martie 2005, în Cererea nr. 40.757/06) şi Federalcoop Constanţa (cu privire la perioada 26 aprilie 2001-21 ianuarie 2011, în Cererea nr. 48.595/10) inadmisibile;3. declară celelalte capete de cerere referitoare la durata excesivă a procedurilor civile admisibile şi restul cererilor inadmisibile; 4. hotărăşte că în privinţa acestor capete de cerere a avut loc o încălcare a art. 6 §1 din Convenţie referitoare la durata excesivă a procedurilor civile;5. hotărăşte:a) că statul pârât trebuie să plătească reclamanţilor, în termen de 3 luni, sumele indicate în tabelul anexat, care trebuie convertite în moneda statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plăţii;b) că, de la expirarea termenului menţionat şi până la efectuarea plăţii, aceste sume trebuie majorate cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană pe parcursul perioadei de neplată, majorată cu trei puncte procentuale;6. respinge restul cererilor de acordare a unei reparaţii echitabile formulate de reclamanţi.Redactată în limba engleză, apoi comunicată în scris, la 20 octombrie 2016, în temeiul art. 77 § 2 şi art. 77 § 3 din Regulamentul Curţii.
  PREŞEDINTE
  Vincent A. De Gaetano
  Grefier adjunct,
  Hasan Bakırcı
   +  ANEXĂLista cererilor care invocă plângeri în temeiul art. 6 § 1 din Convenţie (durata excesivă a procedurilor civile)*Font 7*┌────┬──────────────────┬────────────────────┬────────────┬──────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬────────┐│Nr. │Nr. cererii şi    │Numele reclamantului│Numele      │Debutul procedurii│Finalizarea      │Durata totală         │Suma    ││crt.│data introducerii │   /reclamantei     │reprezentan-│                  │procedurii       │Grade de jurisdicţie  │acordată││    │                  │  Data naşterii/    │tului şi    │                  │                 │                      │pentru  ││    │                  │Data înregistrării  │locaţia     │                  │                 │                      │prejudi-││    │                  │                    │            │                  │                 │                      │ciul    ││    │                  │                    │            │                  │                 │                      │moral   ││    │                  │                    │            │                  │                 │                      │per     ││    │                  │                    │            │                  │                 │                      │recla-  ││    │                  │                    │            │                  │                 │                      │mant/   ││    │                  │                    │            │                  │                 │                      │familie ││    │                  │                    │            │                  │                 │                      │(în     ││    │                  │                    │            │                  │                 │                      │euro)   │├────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┤│  1.│     2.337/04     │Marin Vergil TEICĂ  │            │   5 aprilie 1996 │    15 iulie 2003│   7 ani şi 3 luni    │        ││    │ 5 noiembrie 2003 │  6 martie 1925     │            │                  │                 │3 grade de jurisdicţie│      0 │├────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┤│  2.│    25.482/04     │Ioan OPRIŞĂNESCU    │Mihai Paul  │   19 august 1999 │13 octombrie 2009│  10 ani şi o lună    │        ││    │ 23 aprilie 2004  │  4 iulie 1932      │Oprişănescu │                  │                 │3 grade de jurisdicţie│  1.200 ││    │                  │                    │Bucureşti   │                  │                 │                      │        │├────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┤│  3.│    26.485/04     │Alexandru MANDIUC   │            │    29 iunie 1999 │     1 iunie 2006│  6 ani şi 11 luni    │        ││    │  28 iunie 2004   │ 8 aprilie 1955     │            │                  │                 │1 grad de jurisdicţie │  2.000 │├────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┤│  4.│    28.121/04     │Georgeta ION        │Nicoleta    │23 februarie 2001 │    14 iunie 2013│   12 ani şi 3 luni   │        ││    │ 28 aprilie 2004  │13 noiembrie 1955   │Tatiana     │                  │                 │2 grade de jurisdicţie│  2.400 ││    │                  │Abdel Hady Hassan   │Popescu     │                  │                 │                      │        ││    │                  │TAREK HASSAN        │Bucureşti   │                  │                 │                      │        ││    │                  │10 iulie 1959       │            │                  │                 │                      │        │├────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┤│  5.│  32.099/06       │Vergil CATANĂ       │            │ 8 noiembrie 2000 │ 19 ianuarie 2006│    5 ani şi 2 luni   │        ││    │20 iulie 2006     │27 aprilie 1962     │            │                  │                 │2 grade de jurisdicţie│    800 │├────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┤│  6.│  40.757/06       │Florian MIŢOI       │            │19 septembrie 2006│26 noiembrie 2010│  4 ani şi 2 luni     │        ││    │18 septembrie 2006│28 septembrie 1953  │            │                  │                 │2 grade de jurisdicţie│    800 │├────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┤│  7.│  47.515/06       │Claudiu Gheorghe    │            │   26 aprilie 1999│   5 aprilie 2006│  6 ani şi 11 luni    │        ││    │28 septembrie 2006│TOMA                │            │                  │                 │3 grade de jurisdicţie│    500 ││    │                  │8 august 1969       │            │                  │                 │                      │        │├────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┤│  8.│  30.883/07       │  Familie           │            │     30 iunie 2000│ 18 ianuarie 2007│  6 ani şi 6 luni     │        ││    │5 iunie 2007      │Vasile RIZEA        │            │                  │                 │2 grade de jurisdicţie│  1.800 ││    │                  │3 septembrie 1953   │            │                  │                 │                      │        ││    │                  │Rodica RIZEA        │            │                  │                 │                      │        ││    │                  │15 mai 1952         │            │                  │                 │                      │        │├────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┤│  9.│    23.243/08     │  Familia           │Stan Enache │ 9 septembrie 1999│13 noiembrie 2007│  8 ani şi 2 luni     │        ││    │  10 mai 2008     │Ion STAN-ENACHE     │Lucian,     │                  │                 │3 grade de jurisdicţie│  1.200 ││    │                  │21 noiembrie 1928   │Las Vegas   │                  │                 │                      │        ││    │                  │Ioana STAN-ENACHE   │            │                  │                 │                      │        ││    │                  │10 februarie 1935   │            │                  │                 │                      │        │├────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┤│ 10.│    45.244/08     │  Familia           │Cristina    │     13 iunie 1996│   12 martie 2008│   11 ani şi 9 luni   │        ││    │9 septembrie 2008 │Jan CONSTANTIN      │Georgeta    │                  │                 │3 grade de jurisdicţie│  3.000 ││    │                  │29 mai 1951         │Toma,       │                  │                 │                      │        ││    │                  │Rada CONSTANTIN     │Bucureşti   │                  │                 │                      │        ││    │                  │2 decembrie 1954    │            │                  │                 │                      │        │├────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┤│ 11.│    35.783/09     │Ioana PETRACHE      │            │ 31 octombrie 2003│pendinte         │Peste 12 ani şi 8 luni│        ││    │   1 iunie 2009   │2 septembrie 1949   │            │  7 octombrie 2005│13 decembrie 2013│1 grad de jurisdicţie │        ││    │                  │                    │            │                  │                 │    8 ani şi 2 luni   │        ││    │                  │                    │            │                  │                 │2 grade de jurisdicţie│      0 │├────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┤│ 12.│    37.240/09     │Octavian GOŞA       │            │      2 iunie 2000│12 decembrie 2008│    8 ani şi 6 luni   │        ││    │  29 iunie 2009   │31 martie 1953      │            │                  │                 │1 grad de jurisdicţie │  1.800 │├────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┤│ 13.│    61.891/09     │Traian POPOVICIU    │            │23 septembrie 1998│16 februarie 2009│   10 ani şi 4 luni   │        ││    │  4 august 2009   │13 august 1949      │            │                  │                 │2 grade de jurisdicţie│  2.400 │├────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┤│ 14.│    65.865/09     │Mugurel NIŢOIU      │Daniel      │   9 ianuarie 2001│    16 iunie 2009│   8 ani şi 5 luni    │        ││    │ 10 decembrie 2009│5 iunie 1966        │Caraman,    │                  │                 │2 grade de jurisdicţie│  1.800 ││    │                  │                    │Bucureşti   │                  │                 │                      │        │├────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┤│ 15.│    10.460/10     │Sandor KOCSIS       │            │    15 august 1997│    12 iunie 2009│   11 ani şi 9 luni   │        ││    │ 14 decembrie 2009│24 aprilie 1956     │            │                  │                 │2 grade de jurisdicţie│  3.000 │├────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┤│ 16.│    48.595/10     │FEDERALCOOP         │            │ 18 decembrie 2003│    9 martie 2010│   6 ani şi 2 luni    │        ││    │ 12 august 2010   │CONSTANŢA           │            │      7 iulie 2005│     7 iunie 2011│3 grade de jurisdicţie│        ││    │                  │2 aprilie 1949      │            │                  │                 │   5 ani şi 11 luni   │        ││    │                  │                    │            │                  │                 │2 grade de jurisdicţie│  2.000 │├────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┤│ 17.│    74.375/10     │Mihai RADIANU       │Ulupinar    │  27 ianuarie 1995│    10 iunie 2010│    15 ani şi 4 luni  │        ││    │ 6 decembrie 2010 │22 februarie 1954   │Elena Roxana│                  │                 │2 grade de jurisdicţie│  3.600 ││    │                  │                    │Bucureşti   │                  │                 │                      │        │├────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┤│ 18.│     6.692/12     │Elena RÎPEANU       │            │  7 noiembrie 2007│18 noiembrie 2011│          4 ani       │        ││    │ 17 ianuarie 2012 │18 octombrie 1967   │            │                  │                 │2 grade de jurisdicţie│    800 │├────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┤│ 19.│     9.633/12     │Leonica POPESCU     │            │ 10 decembrie 2003│    8 martie 2011│    7 ani şi 2 luni   │        ││    │3 septembrie 2011 │22 iulie 1951       │            │                  │                 │3 grade de jurisdicţie│    900 │├────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┤│ 20.│    56.627/12     │Veronica IOANICESCU │            │ 8 septembrie 2003│29 februarie 2012│    8 ani şi 5 luni   │        ││    │ 27 august 2012   │12 iulie 1947       │            │                  │                 │3 grade de jurisdicţie│    900 │├────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┤│ 21.│    29.229/13     │Dragoş DUCIUC       │            │  27 ianuarie 2005│26 octombrie 2012│  7 ani şi 9 luni     │        ││    │ 22 aprilie 2013  │11 septembrie 1939  │            │                  │                 │2 grade de jurisdicţie│  1.200 ││    │                  │Ioan DUCIUC         │            │                  │                 │                      │        ││    │                  │15 aprilie 1966     │            │                  │                 │                      │        ││    │                  │Rozalia RĂSTOACĂ    │            │                  │                 │                      │        ││    │                  │16 septembrie 1960  │            │                  │                 │                      │        ││    │                  │Eufrosina DUCIUC    │            │                  │                 │                      │        ││    │                  │21 noiembrie 1968   │            │                  │                 │                      │        │├────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┤│ 22.│    41.128/13     │Zoltan BOROS        │Krisztina   │     24 iulie 2007│19 decembrie 2012│   5 ani şi 4 luni    │        ││    │  17 iunie 2013   │8 mai 1975          │Kecseti,    │                  │                 │2 grade de jurisdicţie│    800 ││    │                  │                    │Miercurea-  │                  │                 │                      │        ││    │                  │                    │Ciuc        │                  │                 │                      │        │├────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┤│ 23.│    76.265/13     │Laurian SÎNGEAP     │            │ 27 decembrie 2007│3 septembrie 2008│   4 ani şi 10 luni   │        ││    │ 28 noiembrie 2013│6 octombrie 1956    │            │        6 mai 2009│      28 mai 2013│2 grade de jurisdicţie│    800 │└────┴──────────────────┴────────────────────┴────────────┴──────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┴────────┘----