ACORD din 21 aprilie 2016între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICAL nr. 278 din 20 apriliea 2017



  Notă
  Ratificat de Legea nr. 71 din 14 aprilie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 278 din 20 aprilie 2017,
  Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei (în continuare - părţi),luând în considerare principiile şi normele general recunoscute ale dreptului internaţional,dorind să dezvolte relaţiile de bună vecinătate şi să asigure securizarea frontierei de stat româno-ucrainene,cu scopul dezvoltării conlucrării în sfera managementului integrat al frontierei,în baza Tratatului dintre România şi Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea şi asistenţa mutuală în probleme de frontieră, semnat la Cernăuţi la 17 iunie 2003, şi Acordului dintre Guvernul României, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în lupta împotriva criminalităţii, semnat la Kiev la 6 iulie 1999, au convenit următoarele:I. Prevederi generale  +  Articolul 1Prezentul acord stabileşte condiţiile organizării de către autorităţile competente ale părţilor a patrulării comune la frontiera de stat româno-ucraineană (în continuare - patrulare comună) pe teritoriul statului uneia dintre părţi.  +  Articolul 21. Autorităţile competente desemnate de către părţi pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului acord sunt:– pentru partea română: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră; – pentru partea ucraineană: Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei. 2. Părţile se vor informa reciproc, fără întârziere, pe canale diplomatice cu privire la orice schimbare intervenită în titulatura şi competenţele autorităţilor competente prevăzute la alineatul 1) al prezentului articol. Aceste modificări nu vor constitui completări ale prezentului acord.3. Autorităţile competente ale părţilor se informează reciproc cu privire la schimbările denumirilor, precum şi la modificările intervenite la nivelul structurilor de supraveghere a frontierei de stat din subordine.4. Schimbul informaţiilor menţionate la alineatul 3) al prezentului articol se efectuează în scris, folosind canalele specifice de cooperare.  +  Articolul 3Modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor concrete de patrulare comună se va reglementa într-un protocol de punere în aplicare a prevederilor prezentului acord, încheiat între autorităţile competente prevăzute la articolul 2, alineatul 1). II. Obiective şi modalităţi de efectuare a patrulării comune  +  Articolul 4Patrularea comună se efectuează în scopul realizării următoarelor obiective:(1) asigurarea controlului respectării regimului juridic al frontierei de stat comune în scopul prevenirii trecerii ilegale a frontierei de stat de către persoane, mijloace de transport şi mărfuri în afara punctelor de trecere a frontierei de stat;(2) prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a infracţiunilor conexe acesteia;(3) descoperirea şi reţinerea persoanelor care au trecut sau au încercat să treacă frontiera de stat ilegal, a celor implicate în racolarea, îndrumarea sau călăuzirea uneia sau mai multor persoane în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat, precum şi organizarea acestor activităţi;(4) verificarea persoanelor şi a mijloacelor de transport care se află în zona de competenţă, în scopul prevenirii şi combaterii trecerii ilegale peste frontieră de stat a bunurilor sau mărfurilor în afara punctelor de trecere a frontierei de stat, precum şi a obiectelor, bunurilor şi substanţelor interzise sau a căror trecere este restricţionată de legislaţia statelor părţilor;(5) supravegherea în teren a zonelor care pot fi utilizate pentru trecerea ilegală a frontierei de stat;(6) schimb de experienţă în domeniul asigurării supravegherii frontierei de stat.  +  Articolul 51. Patrularea comună se realizează în limitele teritoriale ale structurilor de frontieră ale autorităţilor competente ale părţilor, în baza convenirii în scris de către împuterniciţii de frontieră sau locţiitorii acestora.2. Coordonarea activităţilor ce decurg din prevederile prezentului acord revine împuterniciţilor de frontieră sau locţiitorilor acestora.3. Organizarea şi conducerea activităţilor de patrulare comună revin şefilor structurilor care execută nemijlocit supravegherea frontierei de stat.  +  Articolul 61. Patrularea comună se efectuează în conformitate cu legislaţia statului părţii pe teritoriul căruia se desfăşoară.2. Patrularea comună se poate efectua cu utilizarea mijloacelor de transport de serviciu, aeriene şi navale, dispozitivelor mobile de vedere pe timp de noapte sau altor dispozitive tehnico-genistice, animalelor de serviciu, aparţinând autorităţii competente a părţii pe teritoriul statului căruia se efectuează patrularea comună.  +  Articolul 71. Reprezentanţii autorităţilor de frontieră care participă la patrularea comună pe teritoriul statului celeilalte părţi (în continuare - experţi) efectuează patrularea în uniforma de serviciu, fără armament şi mijloace speciale.2. Experţii uneia dintre părţi pot utiliza mijloacele tehnice ale experţilor autorităţilor competente ale celeilalte părţi, cu acordul şefului patrulei şi răspund de utilizarea legală şi integritatea acestora.3. Experţii pot utiliza mijloacele tehnice necesare efectuării patrulării comune, pe teritoriul statului celeilalte părţi, cu acordul prealabil al împuterniciţilor de frontieră sau locţiitorilor acestora.4. Menţinerea legăturii experţilor cu structurile lor se realizează prin mijloacele de legătură existente sau cu utilizarea mijloacelor de legătură ale experţilor acelei părţi pe teritoriul statului căruia se desfăşoară patrularea comună.5. Pe timpul patrulării în comun membrii patrulei celeilalte părţi nu pot folosi sau aplica măsuri de constrângere, cu excepţia cazurilor în care le este pusă în pericol viaţa. Securitatea experţilor autorităţii competente a părţii trimiţătoare care iau parte la patrularea comună este asigurată de către experţii autorităţii competente a părţii pe teritoriul statului căruia se desfăşoară patrularea comună.III. Statutul juridic şi răspunderea reprezentanţilor autorităţilor de frontieră care participă la patrularea comună  +  Articolul 81. Pe timpul desfăşurării patrulării comune pe teritoriul statului celeilalte părţi, în ceea ce priveşte normele de muncă şi protecţie socială, experţii uneia dintre părţi nu sunt consideraţi ca fiind în misiune în străinătate. Aceştia vor beneficia de toate drepturile prevăzute de legislaţia internă a statului părţii căreia îi aparţin privind salarizarea, asistenţa socială şi juridică, asigurarea medicală şi asigurarea pentru riscuri ce pot conduce la accidentări, vătămări, invaliditate sau deces.2. Experţii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul statului celeilalte părţi au, cu privire la infracţiunile săvârşite de către aceştia sau a celor săvârşite împotriva acestora, acelaşi statut juridic ca şi experţii autorităţii competente a părţii primitoare.3. Experţii se supun în materie disciplinară legislaţiei naţionale a statului părţii din care provin.  +  Articolul 91. Cercetarea cazurilor privind producerea de pagube pe timpul efectuării patrulării comune şi despăgubirile legate de acestea se efectuează în conformitate cu legislaţia statului părţii primitoare.2. Partea pe teritoriul statului căruia s-au produs pagubele menţionate la alineatul 1) al prezentului articol plăteşte despăgubiri în aceleaşi condiţii ca şi în cazul în care acestea ar fi fost produse de expertul propriei autorităţi competente.3. În cazul în care expertul statului părţii trimiţătoare a produs pagube în mod intenţionat sau din neglijenţă, atunci partea trimiţătoare va despăgubi toate prejudiciile, cu condiţia ca astfel de cazuri să fie motivate de instanţa statului părţii primitoare.4. Partea al cărei expert din cadrul autorităţii competente a cauzat pagube unei terţe persoane pe teritoriul statului celeilalte părţi plăteşte integral acestei din urmă părţi despăgubirile pe care aceasta le-a plătit păgubitului, reprezentantului său legal sau altei persoane împuternicite de acesta.  +  Articolul 10Pentru aplicarea prevederilor prezentului acord, autorităţile competente prevăzute la articolul 2 alineatul 1) vor desfăşura în comun sau individual instruiri speciale corespunzătoare pentru pregătirea experţilor. Scopul instruirii este studierea normelor legale care reglementează efectuarea supravegherii (controlului) la frontiera de stat, uzul de armă, folosirea mijloacelor speciale, aplicarea constrângerii fizice, respectarea regulilor de securitate personală şi a prevederilor legale privind circulaţia pe drumurile publice.  +  Articolul 11Experţii trec frontiera de stat comună prin punctele de trecere sau prin alte locuri stabilite de comun acord de către împuterniciţii de frontieră pe baza legitimaţiilor de serviciu. Autorităţile competente ale părţilor vor face schimb de specimene ale acestora.  +  Articolul 121. Schimbul de informaţii în scopul aplicării prezentului acord se va efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare a statelor părţilor.2. Pentru aplicarea prezentului acord autorităţile competente ale părţilor nu fac schimb de date cu caracter personal şi informaţii clasificate.IV. Dispoziţii finale  +  Articolul 131. Orice diferende în interpretarea sau implementarea prezentului acord vor fi soluţionate prin negocieri între autorităţile competente ale părţilor.2. În cazul în care nu se ajunge la un consens în cadrul negocierilor menţionate la alineatul 1) al prezentului articol, diferendele se vor soluţiona prin canale diplomatice.  +  Articolul 14Prevederile prezentului acord nu aduc atingere drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din alte tratate internaţionale la care statele părţilor sau părţile sunt parte.  +  Articolul 15Fiecare parte va suporta individual cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prevederilor prezentului acord.  +  Articolul 161. Prezentul acord intră în vigoare la 30 de zile de la data primirii de către părţi a ultimei notificări scrise pe canale diplomatice cu privire la îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării în vigoare a acestuia.2. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 3 ani şi valabilitatea acestuia se va prelungi, în mod automat, pentru noi perioade de câte 3 ani, dacă niciuna dintre părţi nu va comunica celeilalte părţi, prin notificare scrisă, transmisă pe canale diplomatice, intenţia sa de încetare a valabilităţii prezentului acord, cu cel puţin şase luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate.3. Părţile, de comun acord, pot modifica sau completa prezentul acord prin încheierea unor protocoale în acest sens, care intră în vigoare conform procedurii prevăzute la alineatul 1) al prezentului articol.4. Oricare dintre părţi poate denunţa prezentul acord, prin notificare scrisă transmisă celeilalte părţi pe canale diplomatice. Denunţarea acordului produce efecte la 30 de zile de la data primirii de către cealaltă parte a unei astfel de notificări.Semnat la Bucureşti, la 21 aprilie 2016, în două exemplare originale, fiecare în limba română şi în limba ucraineană, ambele texte fiind egal autentice.
  PENTRU GUVERNUL ROMÂNIEI,
  Lazăr Comănescu,
  ministrul afacerilor externe
  PENTRU CABINETUL DE MINIŞTRI AL UCRAINEI,
  Pavlo Klimkin,
  ministrul afacerilor externe
  -----