PROCEDURĂ din 28 martie 2017de administrare și monitorizare a marilor contribuabili
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 20 aprilie 2017    Notă
    Aprobată prin Ordinul nr. 1.023 din 28 martie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 20 aprilie 2017
     +  Capitolul I Procedura de administrare și monitorizare a marilor contribuabili administrați de Direcția Generală de Administrare a Marilor ContribuabiliOrganul fiscal central competent în administrarea marilor contribuabili selectați potrivit legii și a sediilor secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor, înființate de marii contribuabili, este Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.).A. Procedura de înregistrare fiscală1. Modificările intervenite în datele declarate inițial de marii contribuabili și înscrise în certificatul de înregistrare se fac prin depunerea cererii de preschimbare a certificatului de înregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, în a cărui rază teritorială marele contribuabil își are sediul social.2. Modificările intervenite în datele declarate inițial de marii contribuabili în vectorul fiscal vor fi declarate de către aceștia la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.3. La primirea de la oficiul registrului comerțului a modificărilor menționate la pct. 1 din prezenta secțiune, Direcția generală de tehnologia informației va actualiza cu aceste date Registrul contribuabililor al Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.4. Înregistrarea sediilor secundare ale marilor contribuabili ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor, cu excepția sucursalelor care se înregistrează conform procedurilor speciale în materie de înregistrare a comercianților, se face prin completarea și depunerea formularului „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru sediile secundare (060)“ la organul fiscal central competent din cadrul direcției generale regionale a finanțelor publice, în a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea sediul secundar.5. Prin excepție de la prevederile pct. 4, sediile secundare ale marilor contribuabili aflate în raza teritorială a municipiului București și a județului Ilfov se înregistrează la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.6. Radierea înregistrării fiscale a sediilor secundare ale marilor contribuabili înființate pe raza municipiului București și a județului Ilfov de marii contribuabili se face prin depunerea formularului (060), menționat mai sus, la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, împreună cu certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării.7. Informațiile referitoare la înființarea sediilor secundare ale marilor contribuabili, care își desfășoară activitatea pe raza direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, se transmit Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili și se evidențiază într-o secțiune separată a Registrului contribuabililor.8. Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili va transmite Activității de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București orice modificare cu privire la luarea sau scoaterea din administrare a marilor contribuabili ori a sediilor secundare din municipiul București și județul Ilfov la data producerii modificării.B. Administrarea grupului fiscal unicPentru preluarea în administrare de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili a contribuabililor care îndeplinesc criteriul grupului fiscal unic - criteriu specific de selecție a marilor contribuabili sau pentru predarea spre administrare de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili a contribuabililor care nu mai îndeplinesc criteriul grupului fiscal unic sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispozițiile privind transmiterea evidențelor fiscale și a dosarelor fiscale prevăzute în Procedura de implementare și de administrare a grupului fiscal unic, aprobată prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.C. Obligații declarative1. Marii contribuabili depun declarațiile fiscale la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili începând cu obligațiile aferente lunii ianuarie a anului în care aceștia devin mari contribuabili.2. În cazul marilor contribuabili care au înființate sedii secundare, declararea impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de salariații care își desfășoară activitatea la sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor, se face la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.D. Soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursareDeconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de marii contribuabili se soluționează potrivit art. 169 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, și potrivit Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare.E. Solicitarea documentelor de către marii contribuabiliSolicitarea documentelor de către marii contribuabili se face prin cerere adresată Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, astfel:a) înregistrare la registratura direcției;b) transmitere prin poștă;c) transmitere prin alte mijloace, inclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță.F. Comunicarea documentelor solicitate de marii contribuabiliComunicarea documentelor solicitate de marii contribuabili se face astfel:1. la domiciliul fiscal al marelui contribuabil ori a împuternicitului acestuia, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a documentelor;2. prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;3. prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la cererea contribuabilului.G. Procedura de plată a obligațiilor fiscale la marii contribuabili1. Plata obligațiilor fiscale reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri fiscale, cu excepția impozitului pe venitul din salarii aferent activității sediilor secundare, se efectuează de către persoana juridică mare contribuabil la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.2. Impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare ale marilor contribuabili se achită de către acestea la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.3. În situația în care un mare contribuabil face plata impozitului pe veniturile din salarii datorat de sediul său secundar, documentele de plată întocmite de contribuabilul mare în acest scop vor cuprinde în mod obligatoriu și următoarele informații:a) codul de identificare fiscală și denumirea persoanei care face plata, respectiv contribuabilul mare care a înființat sediul secundar;b) codul de identificare fiscală al sediului secundar pentru care se face plata.4. Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat în luna anterioară, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București virează lunar, potrivit prevederilor legale în vigoare și precizărilor Ministerului Finanțelor Publice, cotele defalcate prevăzute de lege cuvenite bugetelor locale astfel:a) pentru marii contribuabili persoane juridice din municipiul București și pentru sediile secundare ale marilor contribuabili care își desfășoară activitatea în municipiul București: la bugetele locale ale sectoarelor municipiului București și la bugetul Consiliului General al Municipiului București;b) pentru marii contribuabili persoane juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a), precum și pentru sediile secundare ale marilor contribuabili care își desfășoară activitatea în județe, inclusiv în județul Ilfov: la bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și la bugetele locale ale județelor pe teritoriul căruia își au sediul social persoanele juridice sau își desfășoară activitatea sediile secundare, după caz.5. Operațiunile prevăzute la pct. 4 se efectuează în sistem informatic, pe bază de notă contabilă, și se confirmă potrivit procedurilor în vigoare.6. Conturile de disponibilități ale marilor contribuabili și ale sediilor secundare ale acestora, în care se încasează sume de la instituțiile publice în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (10) și ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se deschid la unitățile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reședință din județul pe a cărui rază teritorială își desfășoară activitatea marii contribuabili sau sediul/sediile secundar/secundare al/ale acestora sau la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, pentru contribuabilii mari sau sediul/sediile secundar/secundare al/ale acestora care își desfășoară activitatea pe raza municipiului București.6^1. Pe numele marilor contribuabili care au calitatea de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și care au deschise la unitățile Trezoreriei Statului conturile de disponibilități prevăzute la pct. 6, se deschid în scopul gestionării sumelor stabilite de Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA conturile 50.50.01 «Disponibil al persoanelor impozabile reprezentând contravaloare TVA, conform O.G. nr. 23/2017» pe baza Listei operatorilor economici înregistrați în scopuri de TVA, precum și 50.51.01 «Disponibil al persoanelor impozabile, conform O.G. nr. 23/2017», la aceleași unități ale Trezoreriei Statului. (la 19-10-2017, Litera G. din Capitolul I a fost completata de Articolul I din ORDINUL nr. 2.932 din 10 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2017 ) 6^2. În cazul marilor contribuabili care au calitatea de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care nu au deschise conturi de disponibilități în condițiile pct. 6, conturile 50.50.01 «Disponibil al persoanelor impozabile reprezentând contravaloare TVA, conform O.G. nr. 23/2017» pe baza Listei operatorilor economici înregistrați în scopuri de TVA, precum și 50.51.01 «Disponibil al persoanelor impozabile, conform O.G. nr. 23/2017» se deschid la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București. (la 19-10-2017, Litera G. din Capitolul I a fost completata de Articolul I din ORDINUL nr. 2.932 din 10 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2017 ) 6^3. Marii contribuabili care au calitatea de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cărora le-au fost deschise conturi în condițiile pct. 6^2 își pot transfera conturile, inclusiv eventualele sume aflate în soldul acestora, la unitățile Trezoreriei Statului stabilite la pct. 6. Transferarea conturilor se efectuează la solicitarea acestora adresată Activității de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, pe a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea, cu informarea Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili. (la 19-10-2017, Litera G. din Capitolul I a fost completata de Articolul I din ORDINUL nr. 2.932 din 10 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2017 ) 6^4. Marii contribuabili care au calitatea de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care își deschid conturi la Trezoreria Statului în condițiile pct. 6, ulterior intrării în vigoare a prezentului ordin, au obligația de a solicita în cererea de deschidere a conturilor respective transferul la aceeași unitate a Trezoreriei Statului al conturilor deschise în condițiile pct. 6^2 în măsura în care transferul acestora nu s-a realizat anterior, cu informarea Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili. (la 19-10-2017, Litera G. din Capitolul I a fost completata de Articolul I din ORDINUL nr. 2.932 din 10 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2017 ) 7. Unitățile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reședință din fiecare județ și Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului București vor transmite, la finele fiecărei zile, Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili situația sumelor încasate în contul 50.69 „Disponibil al operatorilor economici“, deschis pe numele operatorilor economici prevăzuți la pct. 6, iar aceasta are obligația de a stabili, în prima zi lucrătoare de la primirea situațiilor respective, lista operatorilor economici cu obligații fiscale restante sau orice alte sume transmise spre recuperare de alte organe emitente ale titlurilor executorii, precum și suma aferentă acestor obligații, care se retransmite Activității de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, precum și la unitățile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reședință de județ, pentru indisponibilizarea contului. La întocmirea listei zilnice pentru indisponibilizarea contului, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili va avea în vedere actualizarea sumelor indisponibilizate pe baza listelor transmise anterior Activității de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București și unităților Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reședință de județ, în funcție de soldul existent în evidența fiscală la data întocmirii acestei liste, aferent obligațiilor fiscale restante sau a oricăror altor sume transmise spre recuperare, datorate de către operatorii economici.8. Odată cu comunicarea listei prevăzute la pct. 7, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili va analiza efectuarea înființării popririi, dispozițiile art. 236 alin. (12) din Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.9. Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București și unitățile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reședință de județ vor proceda la indisponibilizarea/ diminuarea indisponibilizării sumelor în conturile operatorilor economici potrivit listei prevăzute la pct. 7, în cuantumul sumelor înscrise în aceasta, și nu vor deconta ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care marii contribuabili și sediile secundare ale acestora sau alte persoane juridice împuternicite de aceștia dispun transferul în conturi bancare a sumelor indisponibilizate de organele fiscale centrale competente, cu excepția celor în care, la rubrica „explicații“, se precizează în mod expres că transferul se efectuează pentru achitarea integrală sau parțială a sumelor prevăzute la art. 236 alin. (14) și (15) din Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu indicarea articolului, alineatului și a literei la care se încadrează excepția care justifică plata.10. Sumele încasate în contul 50.69 „Disponibil al operatorilor economici“ în plus față de cele indisponibilizate, precum și cele pentru care nu s-a întocmit de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili lista prevăzută la pct. 7 în termenul stabilit pot fi transferate în conturi bancare, cu condiția ca asupra conturilor respective să nu fi fost înființată poprirea prin titluri executorii.H. Procedura de control fiscal la marii contribuabili1. Activitatea de inspecție fiscală se desfășoară în baza prevederilor titlului VI „Controlul fiscal“ din Codul de procedură fiscală.2. Acțiunile de control fiscal la marii contribuabili și sediile secundare ale acestora se efectuează de către personalul cu atribuții de inspecție fiscală din cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.Prin excepție, în baza prevederilor art. 120 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, se pot efectua acțiuni de control fiscal la un mare contribuabil sau la sediul secundar al acestuia și de către alte structuri de inspecție fiscală, prin delegare de competență.3. Acțiunile de control fiscal pentru care au fost comunicate avize de inspecție fiscală sau pentru care au fost emise ordine de serviciu, după caz, în vederea efectuării inspecției fiscale sau a controlului inopinat la operatori economici care devin mari contribuabili, potrivit prevederilor legale, de către organele de inspecție fiscală din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și care nu au fost începute până la termenul de predare-primire a dosarului fiscal la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili se vor efectua de organele de inspecție fiscală care le-au inițiat. Actul de control încheiat în urma acțiunii de control fiscal, însoțit, după caz, de actul administrativ-fiscal emis, se va transmite Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili pentru valorificare, conform prevederilor legale.4. Acțiunile de control fiscal începute de către organele de inspecție fiscală din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice la operatorii economici care devin mari contribuabili potrivit prevederilor legale și care nu au fost finalizate până la termenul de predare-primire a dosarului fiscal la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili se vor finaliza de organele de inspecție fiscală care le-au inițiat. Actul de control încheiat în urma acțiunii de control fiscal, însoțit, după caz, de actul administrativ-fiscal emis, se va transmite Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili pentru valorificare, conform prevederilor legale.5. Contestațiile formulate la actele administrativ-fiscale încheiate conform celor prevăzute la pct. 3 și 4 se depun la organele fiscale centrale emitente ale actelor administrativ- fiscale contestate. Aceste contestații, însoțite de dosarul contestației, precum și de referatul cu propuneri de soluționare întocmit de organul fiscal central emitent se vor transmite spre soluționare organului competent la data depunerii contestației, potrivit legii.6. În cazul inspecțiilor fiscale ce cuprind obligațiile fiscale pentru care competența de administrare revine Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, acțiunile de verificare la sediul secundar vor avea în vedere operațiunile și documentele justificative în care acestea sunt evidențiate, pentru stabilirea bazei de impozitare aferentă obligațiilor fiscale datorate de plătitorul de obligații fiscale. Aceste acțiuni vor fi coordonate de echipa de la sediul principal și sunt parte componentă a acțiunii de inspecție fiscală. Rezultatele acțiunilor de verificare la sediile secundare se consemnează în procesul-verbal încheiat de organele de inspecție fiscală. Constatările din procesele-verbale vor fi centralizate și preluate în Raportul de inspecție fiscală ce se va finaliza la plătitorii de obligații fiscale, respectiv contribuabilii mari verificați.I. Activitatea de supraveghere fiscală, monitorizare și autorizare1. Eliberarea actelor administrative, precum și participarea cu specialiști în comisiile constituite conform legislației specifice în domeniul jocurilor de noroc și al autorizării unităților emitente de tichete de masă se realizează de Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili pentru marii contribuabili cu sediul social sau sedii secundare aflate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, respectiv de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află sediul social sau sediile secundare ale marilor contribuabili.2. Actele administrative emise în aplicarea legislației din domeniul autorizării jocurilor de noroc de către structurile teritoriale competente rămân valabile pentru perioada pentru care au fost emise.J. Procedura de îndrumare și asistență pentru marii contribuabili1. Îndrumarea și asistența marilor contribuabili în aplicarea prevederilor legislației fiscale se asigură de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. Îndrumarea și asistența se fac fie ca urmare a solicitării contribuabililor, fie din inițiativa organului fiscal central competent. Îndrumarea și asistența ca urmare a solicitării marilor contribuabili se realizează în mod prioritar prin e-mail sau telefonic, potrivit procedurilor specifice. Pentru asistența prin e-mail contribuabilii mari vor completa formularul de asistență existent pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Contribuabilii mari pot solicita asistență telefonic Biroului central asistență telefonică a contribuabililor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Îndrumarea și asistența din inițiativa organului fiscal central competent se asigură atât prin elaborarea și distribuirea de materiale de informare (ghiduri, broșuri, pliante, afișe etc.), cât și prin orice alte mijloace care pot asigura transmiterea corespunzătoare a informațiilor și mesajelor.2. În situația în care, din motive tehnice, Sistemul Electronic Național nu este operațional pentru toți marii contribuabili, îndrumarea și asistența acestora în ceea ce privește depunerea și primirea declarațiilor fiscale se asigură și de către compartimentele de specialitate din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice pe a căror rază teritorială se află sediul social al contribuabilului. Declarațiile fiscale în format electronic și pe suport hârtie vor fi transmise de către organul fiscal teritorial din cadrul A.N.A.F. la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili pentru a fi preluate în evidența pe plătitori și în dosarul fiscal al marelui contribuabil.K. Procedura de urmărire a respectării înlesnirilor la plată aflate în derulare pentru marii contribuabili1. Pentru marii contribuabili, inclusiv pentru sediile secundare ale acestora, urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată acordate în baza actelor normative în materie se realizează de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.2. Actul administrativ prin care se comunică marelui contribuabil pierderea valabilității înlesnirii la plată, fie de către marele contribuabil persoană juridică, fie de către un sediu secundar al acestuia, este emis de Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili va întreprinde măsurile care se impun în vederea recuperării sumelor rămase de plată și aplicării legislației în domeniu.L. Procedura de compensare și de restituire a obligațiilor bugetare1. Restituirea sumelor reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare cuvenite, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, marilor contribuabili, inclusiv sediilor secundare ale acestora, se realizează numai după compensarea efectuată cu alte obligații fiscale datorate, în conformitate cu prevederile art. 168 din Codul de procedură fiscală.2. Sumele de restituit/rambursat marelui contribuabil vor fi compensate cu obligațiile fiscale restante înregistrate de către acesta.3. Cererile de compensare și/sau de restituire depuse de marii contribuabili, nesoluționate la data efectuării predării-primirii activității de administrare a acestora de către organul fiscal teritorial din cadrul A.N.A.F., dar aflate în termenul legal de soluționare, vor fi predate, ca parte a dosarului fiscal al contribuabilului, Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili spre soluționare.4. Cererile de compensare și/sau de restituire ale contribuabililor care nu mai îndeplinesc criteriile de selecție pentru a fi încadrați în categoria marilor contribuabili, nesoluționate la data efectuării predării-primirii activității de administrare a acestuia de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, dar aflate în termenul legal de soluționare, vor fi predate, ca parte a dosarului fiscal al contribuabilului, organului fiscal central competent spre soluționare.5. Cererile de compensare și/sau de restituire, nesoluționate la data efectuării predării-primirii activității de administrare a acestora de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili sau de către organul fiscal teritorial competent din cadrul A.N.A.F., după caz, și al căror termen legal de soluționare se împlinește până la data transferului între organele fiscale centrale implicate, vor fi soluționate de organul fiscal central căruia i-au fost acestea adresate.M. Procedura de executare silită a marilor contribuabili1. Pentru recuperarea creanțelor fiscale datorate de marii contribuabili, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de marii contribuabili și sediile secundare ale acestora, în cadrul procedurii de executare silită, organul de executare coordonator este Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. În situația în care executarea silită se face prin poprire, aplicarea măsurii de executare silită se face de către organul de executare coordonator.2. La solicitarea organului de executare coordonator, organele de executare competente să aplice procedura de executare silită prin sechestrarea și valorificarea bunurilor mobile/imobile ale contribuabililor mari sunt organele fiscale centrale în a căror rază teritorială se află bunurile.3. Prin excepție de la pct. 2, atunci când se constată că există pericolul evident de înstrăinare, substituire sau de sustragere de la executare silită a bunurilor și veniturilor urmăribile ale debitorului, organul de executare coordonator poate proceda la indisponibilizarea și executarea silită a acestora, indiferent de locul în care se găsesc bunurile.4. La solicitarea organului de executare coordonator, organele de executare competente vor numi comisiile de licitație, în vederea desfășurării procedurii de valorificare a bunurilor sechestrate.N. Reglementarea activității juridice la momentul înregistrării sau preluării unui mare contribuabil1. Pentru litigiile născute anterior momentului înregistrării sau preluării unui mare contribuabil, indiferent de obiectul lor, reprezentarea va fi asigurată în continuare de către serviciile juridice din cadrul administrațiilor județene ale finanțelor publice sau direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.2. Prin excepție de la regula menționată anterior, pentru litigiile născute anterior momentului înregistrării sau preluării unui mare contribuabil, având ca obiect procedura insolvenței, reprezentarea în fața instanțelor de judecată va fi asigurată de către Serviciul juridic din cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, care se va substitui în drepturile și obligațiile organului fiscal în administrarea căruia sa aflat anterior contribuabilul.3. Pentru litigiile viitoare, indiferent de obiectul lor, reprezentarea în fața instanțelor de judecată va fi asigurată de Serviciul juridic din cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, în condițiile în care acestea sunt născute ca urmare a actelor de administrare pe perioada cât deține calitatea de mare contribuabil.4. În litigiile având ca obiect procedura insolvenței instrumentarea dosarelor se va realiza de către Serviciul juridic din cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, doar în perioada în care societatea deține calitatea de mare contribuabil, ulterior fiind înaintat organului fiscal în a cărei competență se va afla contribuabilul.O. Procedura de monitorizare a marilor contribuabili1. Activitatea de monitorizare a marilor contribuabili administrați de Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili este realizată de către Direcția generală de planificare, monitorizare și sinteză din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.2. Monitorizarea colectării veniturilor bugetare de la marii contribuabili se realizează pe baza raportării lunare pe care Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili o va transmite Direcției generale de planificare, monitorizare și sinteză.3. Pe baza informațiilor referitoare la obligațiile de plată și la încasările în contul acestora din evidența proprie, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili va transmite Direcției generale de planificare, monitorizare și sinteză, prin intermediul Direcției generale de tehnologia informației, până pe data de 10 a lunii următoare celei de raportare, situația privind obligațiile bugetare de plată și încasările în contul acestora, conform formularelor 01-04, cuprinse în anexele nr. 2-5 la ordin.4. Situația privind obligațiile bugetare de plată se întocmește pe fiecare mare contribuabil și, separat, pe fiecare buget, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și bugetul asigurărilor pentru șomaj.5. Informațiile necesar a fi completate în situația privind obligațiile bugetare de plată rezultă din evidența analitică pe plătitori și constituie baza documentară de analiză și informare atât pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală, cât și pentru Ministerul Finanțelor Publice.6. Informațiile cuprinse în formularele 01-04 din anexele nr. 2-5 la ordin, transmise de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, se vor prelua și se vor transmite în format electronic, pe baza datelor din Sistemul de administrare a creanțelor fiscale.7. Direcția generală de planificare, monitorizare și sinteză va fi înștiințată în termen de 30 de zile despre orice modificare intervenită în datele de înregistrare fiscală a marilor contribuabili și a sucursalelor/punctelor de lucru ale acestora și despre preluarea în administrare a unor noi mari contribuabili.P. Activitatea de inspecție economico-financiară1. Activitatea de inspecție economico-financiară se desfășoară în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 101/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare.2. Activitatea de inspecție economico-financiară se efectuează de către personalul cu atribuții de inspecție economico-financiară din cadrul serviciului de inspecție economico-financiară la operatorii economici așa cum sunt definiți de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, și care au calitatea de mari contribuabili.3. Personalul cu atribuții de inspecție economico-financiară din cadrul serviciului de inspecție economico-financiară efectuează, de asemenea, acțiuni de inspecție la instituții publice în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.257/2012 privind organizarea inspecțiilor și stabilirea atribuțiilor generale în efectuarea acestora în vederea aplicării Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv.4. Competența de exercitare a activității de inspecție economico-financiară la operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili revine organului de inspecție economico-financiară în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al operatorului economic, potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.545/2012 privind competența de exercitare a inspecției economico-financiare, soluționarea conflictului de competență și delegarea competenței.5. Prin excepție, pentru sediile secundare ale operatorului economic care are calitatea de mare contribuabil, competența de exercitare a activității de inspecție economico-financiară revine și organului de inspecție economico-financiară în a cărui rază teritorială se află sediul acestuia, potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.545/2012.6. Inspecția economico-financiară la operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, precum și la sediile secundare ale acestora se efectuează și prin delegarea de competență potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.545/2012.7. Verificările sumelor solicitate/acordate de la bugetul de stat consolidat la operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, în vederea avizării/controlului acestora, se efectuează potrivit prevederilor actelor normative prin care sunt reglementate.8. Din punct de vedere metodologic, serviciul de inspecție economico-financiară este coordonat de Direcția generală de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.9. Plângerile prealabile formulate împotriva dispozițiilor obligatorii întocmite de organul de inspecție economico-financiară la operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, precum și contestațiile formulate împotriva proceselor-verbale de inspecție se depun la structura care a efectuat controlul, structură care asigură întocmirea și transmiterea referatului cu propuneri de soluționare la structura responsabilă de soluționarea plângerilor prealabile și contestațiilor.10. Plângerile prealabile și contestațiile se soluționează de structura responsabilă de soluționarea plângerilor prealabile și contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.  +  Capitolul II Dispoziții tranzitoriiA. Soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA și opțiune de rambursare1. Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse în termenul legal prevăzut, inclusiv cele aferente lunii noiembrie a anului anterior anului în care contribuabilii au devenit mari contribuabili, depuse de către contribuabilii care devin mari contribuabili începând cu data de 1 ianuarie și nesoluționate până la data preluării de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, se soluționează după cum urmează:1.1. în cazul deconturilor pentru care s-au emis deciziile de rambursare și nu a fost finalizată etapa de compensare/restituire până la data predării, se transferă dosarul solicitării, inclusiv Decizia de rambursare aprobată, Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, în vederea finalizării procedurii;1.2. deconturile pentru care nu s-au emis deciziile de rambursare până la data predării se transferă Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, în vederea soluționării.Pentru soluționarea acestor deconturi, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili aplică procedura corespunzătoare categoriei de contribuabili din care făcea parte respectivul contribuabil la data depunerii decontului.Organul fiscal central, competent la data depunerii decontului, transmite Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare nesoluționate, însoțite, în mod obligatoriu, de următoarele:a) pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de contribuabilii care, la data depunerii acestora, se încadrau în categoria contribuabililor mijlocii:– referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus de contribuabilii mijlocii;– orice alte acte procedurale întocmite potrivit procedurii de soluționare, până la data predării;b) pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, depuse de contribuabilii care, la data depunerii acestora, beneficiau de regimul special de rambursare pentru exportatori:– decizia privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori;– referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus de exportatori;– orice alte acte procedurale întocmite potrivit procedurii de soluționare, până la data predării;c) pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de contribuabilii care, la data depunerii acestora, nu erau considerați mari contribuabili, contribuabili mijlocii sau exportatori:– fișa de calcul al Standardului individual negativ (SIN);– fișa indicatorilor de inspecție fiscală;– fișa de analiză de risc;– referatul pentru analiză documentară;– orice alte acte procedurale întocmite potrivit procedurii de soluționare, până la data predării.Pentru contribuabilii care, începând cu 1 ianuarie, devin mari contribuabili, vechiul organ fiscal central transmite Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili și informațiile înscrise în baza de date specială privind persoanele impozabile pentru care organele fiscale centrale au stabilit risc fiscal mare, în condițiile prevăzute de Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare.2. Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse, în termenul legal, de către contribuabilii care, începând cu data de 1 ianuarie, nu mai îndeplinesc criteriile pentru a fi mari contribuabili, inclusiv solicitările de rambursare aferente lunii noiembrie a ultimului an în care aceste persoane au avut calitatea de mari contribuabili și nesoluționate până la data preluării de către noul organ fiscal central de administrare, se soluționează după cum urmează:2.1. în cazul deconturilor pentru care s-au emis deciziile de rambursare și nu a fost finalizată etapa de compensare/restituire până la data predării, se transferă dosarul solicitării, inclusiv Decizia de rambursare aprobată, noului organ fiscal central competent, în vederea finalizării procedurii;2.2. deconturile pentru care nu s-au emis deciziile de rambursare până la data predării se transferă noului organ fiscal central competent, în vederea soluționării.Pentru soluționarea acestor deconturi, noul organ fiscal central competent aplică procedura corespunzătoare categoriei de mari contribuabili din care făcea parte respectivul contribuabil la data depunerii decontului. Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili transmite noului organ fiscal central deconturile nesoluționate, însoțite în mod obligatoriu de Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus de marii contribuabili și de orice alte acte procedurale întocmite potrivit procedurii de soluționare, până la data predării. Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili transmite noului organ fiscal central și informațiile înscrise în baza de date specială privind persoanele impozabile pentru care organele fiscale centrale au stabilit risc fiscal mare, constituită în condițiile prevăzute de Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, referitoare la persoanele impozabile, care nu mai îndeplinesc criteriile pentru a fi mari contribuabili după data de 1 ianuarie.B. Plata obligațiilor fiscale ale marilor contribuabili1. Plățile obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii care, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, nu mai au calitatea de mari contribuabili se realizează până la aceeași dată la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.2. Începând cu această dată, plățile efectuate de acești contribuabili se realizează astfel:a) la unitatea de Trezorerie a Statului cu rol de municipiu reședință din județul unde sunt situate administrațiile pentru contribuabilii mijlocii sau la Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, după caz, unde vor fi preluați spre administrare contribuabilii care, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, îndeplinesc criteriile de selecție pentru contribuabili mijlocii;b) la unitățile Trezoreriei Statului la care vor fi arondați, pentru contribuabilii care, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, nu îndeplinesc criteriile de selecție pentru contribuabili mijlocii.3. Până la data de 31 decembrie inclusiv a anului în care se efectuează selecția/actualizarea contribuabililor mari, plățile reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri ale bugetelor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, datorate de contribuabilii care, începând cu data de 1 ianuarie, au dobândit calitatea de mari contribuabili, se realizează la unitățile Trezoreriei Statului la care sunt arondați. Începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, plățile efectuate de acești contribuabili se realizează la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.4. Prevederile pct. 3 se aplică în mod corespunzător și contribuabililor care devin mari contribuabili pe parcursul anului fiscal, respectiv contribuabilii selectați potrivit criteriului investițional, contribuabilii rezultați în urma divizării/reorganizării unui mare contribuabil, contribuabilii nou-rezultați din fuziunea/reorganizarea unui mare contribuabil, precum și contribuabilii care se încadrează în criteriul grupului fiscal unic sau în criteriul participării directe prevăzuți la art. 7 alin. (9)-(10) din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili.5. Eventualele plăți efectuate de către contribuabilii care începând cu data de 1 ianuarie a anului următor vor fi administrați de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, efectuate la unitățile Trezoreriei Statului la care au fost arondați anterior acestei date, se vor transfera la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.6. Eventualele plăți efectuate de către contribuabilii care începând cu data de 1 ianuarie a anului următor nu vor mai fi administrați de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, efectuate la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, se transferă la unitățile Trezoreriei Statului la care au fost arondați potrivit pct. 2.7. Operațiunile de transfer prevăzute la pct. 5 și 6 se efectuează de către unitățile Trezoreriei Statului la care au fost efectuate plățile eronate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 31 martie. După această dată, eventualele plăți efectuate eronat de către contribuabili la unitățile Trezoreriei Statului la care au fost arondați anterior datei de 1 ianuarie se vor returna plătitorilor.C. Gestiunea înlesnirilor la plată1. Până la data de 31 decembrie a anului, urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată acordate în baza actelor normative în materie se realizează de către organele fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale ale contribuabililor care urmează a avea calitatea de mari contribuabili.2. Până la data menționată la pct. 1, urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată acordate în baza actelor normative în materie, pentru contribuabilii ale căror obligații fiscale sunt administrate de Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili și care urmează a nu mai avea calitatea de mari contribuabili, se realizează de către acest organ fiscal central.3. Începând cu 1 ianuarie a anului următor, urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată acordate în baza actelor normative în materie, pentru contribuabilii prevăzuți la pct. 1, se realizează de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, iar pentru contribuabilii prevăzuți la pct. 2 se realizează de către noul organ fiscal central care administrează obligațiile fiscale ale acestora.4. Organele fiscale centrale prevăzute la pct. 1 și 2 vor efectua verificarea condițiilor menținerii valabilității înlesnirilor la plată, iar în cazul pierderii valabilității/finalizării înlesnirilor la plată vor comunica, până la data menționată la pct. 1, contribuabilului o decizie în acest sens.5. Actele administrative prin care s-au acordat înlesniri la plată, împreună cu graficele de eșalonare, se transmit în format hârtie, însoțite de:a) nota de constatare prin care se precizează modul de respectare a înlesnirilor la plată acordate până la data de 31 decembrie a anului;b) scrisorile de garanție bancară/polițele de asigurare de garanție sau contractele de ipotecă sau gaj, în original. Scrisorile de garanție bancară/polițele de asigurare de garanție trebuie să fie în termen de valabilitate, iar pentru contractele de ipotecă sau gaj să se facă mențiunea privind înscrierea acestora în vederea efectuării publicității legale.6. În situația garanțiilor în numerar depuse la unitățile Trezoreriei Statului, organele fiscale centrale prevăzute la pct. 1 și 2 vor lua de îndată măsuri pentru transferul acestora în conturile menționate de către contribuabili, la dispoziția organelor fiscale centrale care vor administra obligațiile fiscale ale contribuabililor.D. Procedura de executare silită1. Organele fiscale centrale competente în administrarea contribuabililor anterior datei de când aceștia au devenit mari contribuabili, potrivit legii, care au înființat popriri înainte de această dată asupra veniturilor datorate de terți ori asupra disponibilităților din conturile bancare, vor comunica terților și tuturor băncilor unde sunt înființate popriri noile coduri IBAN în care se vor vira sumele.2. În cazul în care există sume obținute și nedistribuite din valorificarea bunurilor sechestrate, acestea se vor vira în contul 50.67 „Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile în cadrul procedurii de executare silită“ care funcționează pe numele Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili. În acest sens, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili va proceda la eliberarea sau la distribuirea sumelor, prevederile titlului VII „Colectarea creanțelor fiscale“ cap. X „Eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită“ din Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.E. Monitorizarea marilor contribuabiliPână la data de 1 ianuarie a anului următor, raportarea lunară cu privire la situația obligațiilor de plată și a încasărilor în contul fiecărui buget, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și bugetul asigurărilor pentru șomaj, se va realiza de organul fiscal central competent.----