ORDIN nr. 1.023 din 28 martie 2017pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a marilor contribuabili
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 20 aprilie 2017  Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Procedura de administrare și monitorizare a marilor contribuabili, cuprinsă în anexa nr. 1.(2) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:a) Situația obligațiilor la bugetul de stat și a plăților efectuate în contul acestor obligații - formular 01, prevăzut în anexa nr. 2;b) Situația obligațiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat și a plăților efectuate în contul acestor obligații - formular 02, prevăzut în anexa nr. 3;c) Situația obligațiilor la bugetul asigurărilor sociale de sănătate și a plăților efectuate în contul acestor obligații - formular 03, prevăzut în anexa nr. 4;d) Situația obligațiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj și a plăților efectuate în contul acestor obligații - formular 04, prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 2 Structurile competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice prin administrațiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul acestora, precum și celelalte organe fiscale centrale din subordinea direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 467/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 23 februarie 2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4 Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției
  Naționale de Administrare Fiscală,
  Bogdan-Nicolae Stan
  București, 28 martie 2017. Nr. 1.023.  +  Anexa nr. 1PROCEDURAde administrare și monitorizare a marilor contribuabili  +  Anexa nr. 2 MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ DIRECȚIA GENERALĂ DE PLANIFICARE, MONITORIZARE ȘI SINTEZĂ
  SITUAȚIA
  obligațiilor la bugetul de stat și a plăților efectuate
  în contul acestor obligații - formular 01
  la data de: luna ........... anul .........
  *Font 7* Cod fiscal ...................... Stare juridică contribuabil:*) Denumire contribuabil .............
  Denumire venit    Impozit pe profit    Impozit pe venituri din salariiTVA de pla-  TVA de ram-bur-sat Accize de plată   Accize de resti-tuit  Impozit pe țițeiși gaze naturale Alte impo-zite și taxe   Total   Total rambur-sări  
  Obligațiide plată                               Restanțe la data de 31.12 a anului precedent   Debite 011          
  Accesorii aferente instituite până la data de 31 decembrie a anului precedent 012                                
  Accesorii aferente debitelor la 31 decembrie a anului precedent instituite în anul curent  020                    
  Obligații anulate în condițiile legii din restanțe la data de 31 decembrie a anuluiprecedent Debite 031          
  Accesorii aferente, inclusiv din cele instituite în anul curent   032                              
  Obligații curente (cumulat de la început de an)  Debite 041          
  Accesorii aferente obligațiilor curente  042                    
  Obligații curente anulate în condițiilelegii Debite 051          
  Accesorii aferente 052          
   Total obligații   Debite: 011 - 031 + 041 - 051 061          
  Accesorii: 012 + 020 - 032 + 042 - 052  062                    
  Din care eșalonate sau amânate la plată  Debite 071          
  Accesorii 072          
  Stingere obligații(plăți, compen- sări, alte modali- tăți)          Din obligații restante la data de 31 decembrie a anuluiprecedent Debite 081          
  Accesorii aferente, inclusiv cele instituite în anul curent 082                    
  Din obligații curente(cumulat de la început de an)  Debite 091          
  Accesorii aferente obligațiilor curente  092                    
   Total stingeri  Debite: 081 + 091 101          
  Accesorii: 082 + 092 102          
  Din care din sume eșalonate la plată  Debite 111          
  Accesorii 112          
   Plăți în avans Debite 113          
  Sold la finele perioadeide raportare         Obligații restante ladata de 31 decembrie a anului precedent   Debite: 011 - 031 - 081 121          
  Accesorii aferente, inclusiv cele instituite în anul curent: 012 + 020 - 032 - 082   122                              
  Obligații curente (cumulat de la început de an)  Debite: 041 - 051 - 091 131          
  Accesorii aferente: 042 - 052 - 092  132                    
   Total obligații  Debite: 121 + 131 141          
  Accesorii: 122 + 132 142          
  Notă
  *) Se va completa cu următoarele informații: insolvență, faliment, reorganizare, insolvabilitate fără bunuri urmăribile, insolvabilitate cu bunuri urmăribile.
  Instrucțiuni pentru completarea formularului:– Liniile 011 și 012 rămân nemodificate până la finele anului de raportare. Se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele reprezentând debite restante, respectiv accesorii aferente instituite până la data de 31 decembrie a anului precedent. Datele se preiau din situația existentă la finele anului precedent anului de raportare (din Situația obligațiilor de plată și a încasărilor la data de 31 decembrie a anului precedent, se calculează valoarea debitelor, respectiv a accesoriilor restante la 31 decembrie astfel: linia 061 - linia 101, respectiv linia 062 - linia 102).– Linia 020 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, accesoriile instituite în anul curent până la finele lunii pentru obligațiile restante la data de 31 decembrie a anului precedent.– Liniile 031 și 032 - se înscriu sumele reprezentând debitele din restanțele existente în sold la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv accesoriile instituite inclusiv în anul curent, anulate în condițiile legii.– Liniile 041 și 042 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând debitele aferente fiecărei luni, respectiv accesoriile instituite până la finele lunii, pentru fiecare impozit în parte, cumulat de la începutul anului.– Liniile 051 și 052 - se înscriu sumele reprezentând debitele, respectiv accesoriile aferente din obligații curente anulate în condițiile legii.– Liniile 061 și 062 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând, pentru fiecare impozit în parte, debitele restante la data de 31 decembrie a anului precedent, și debitele din obligații curente, respectiv accesoriile aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, mai puțin obligațiile anulate în condițiile legii.– Liniile 071 și 072 - se înscriu debitele și, respectiv, accesoriile din totalul obligațiilor de plată ce sunt eșalonate sau amânate la plată.– Liniile 081 și 082 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor restante la 31 decembrie a anului precedent, respectiv al accesoriilor aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, cumulat de la începutul anului.– Liniile 091 și 092 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor din obligații curente, respectiv al accesoriilor acestora, cumulat de la începutul anului.– Liniile 101 și 102 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, prin însumarea liniilor 081 și 091, respectiv a liniilor 082 și 092.– Liniile 111 și 112 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul ratelor scadente în luna de raportare, conform eșalonărilor aprobate pentru debite, respectiv accesorii.– Liniile 121 și 122 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv al accesoriilor aferente la sfârșitul perioadei de raportare a obligațiilor de plată restante la data de 31 decembrie a anului precedent.– Liniile 131 și 132 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv al accesoriilor aferente la sfârșitul perioadei de raportare a obligațiilor curente cumulat de la începutul anului.– Liniile 141 și 142 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv al accesoriilor aferente la sfârșitul perioadei de raportare a obligațiilor restante la sfârșitul perioadei de raportare. Corelații în completarea formularului: 061 = 011 - 031 + 041 - 051 071 ≤ 061 062 = 012 + 020 - 032 + 042 - 052 072 ≤ 062 101 = 081 + 091 111 ≤ 101 102 = 082 + 092 112 ≤ 102 121 = 011 - 031 - 081 111 ≤ 071 122 = 012 + 020 - 032 - 082 112 ≤ 072 131 = 041 - 051 - 091 132 = 042 - 052 - 092 141 = 121 + 131 142 = 122 + 132 143 = 141 + 142
   +  Anexa nr. 3 MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ DIRECȚIA GENERALĂ DE PLANIFICARE, MONITORIZARE ȘI SINTEZĂ
  SITUAȚIA
  obligațiilor la bugetul asigurărilor
  sociale de stat și a plăților efectuate în contul acestor
  obligații - formular 02 la data de: luna ...........anul .........
  *Font 7* Cod fiscal ....................... Stare juridică contribuabil:*) Denumire contribuabil ....................
  Denumire venit        Contribuțiaindividuală de asigurări sociale reținută de la asigurați Contribuțiade asigurări sociale datorată de angajator     Alte contribuții       Total        
  Obligații de plată                           Restanțe la data de 31 decembrie a anului precedent  Debite 011    
  Accesorii aferente instituite până la datade 31 decembrie a anului precedent 012         
  Accesorii aferente debitelor la 31 decembrie a anului precedent instituite în anul curent  020        
  Obligații anulate în condițiile legii din restanțe la data de 31 decembrie a anului precedent Debite  031         
  Accesorii aferente, inclusiv din cele instituite în anul curent  032        
  Obligații curente (cumulat de la început de an)  Debite 041    
  Accesorii aferente obligațiilor curente 042    
  Obligații curente anulate încondițiile legii  Debite 051    
  Accesorii aferente 052    
  Total obligații   Debite: 011 - 031 + 041 - 051 061    
  Accesorii: 012 + 020 - 032 + 042 - 052 062    
  Din care eșalonate sau amânate la plată  Debite 071    
  Accesorii 072    
  Stingere obligații(plăți, compen- sări, alte moda- lități)         Din obligații restante la data de 31 decembrie a anului precedent  Debite 081    
  Accesorii aferente, inclusiv cele instituite în anul curent  082        
  Din obligații curente (cumulat de la început an)  Debite 091    
  Accesorii aferente obligațiilor curente 092    
  Total stingeri   Debite: 081 + 091 101    
  Accesorii: 082 + 092 102    
  Din care din sume eșalonate la plată  Debite 111    
  Accesorii 112    
   Plăți în avans Debite 113    
  Sold la finele perioadei de raportare        Obligații restante la data de 31 decembrie a anului precedent   Debite: 011 - 031 - 081 121    
  Accesorii aferente, inclusiv cele instituite în anul curent: 012 + 020 - 032 - 082  122             
  Obligații curente (cumulat de la început de an)  Debite: 041 - 051 - 091 131    
  Accesorii aferente: 042 - 052 - 092 132    
  Total obligații   Debite: 121 + 131 141    
  Accesorii: 122 + 132 142    
  Notă
  *) Se va completa cu următoarele informații: insolvență, faliment, reorganizare, insolvabilitate fără bunuri urmăribile, insolvabilitate cu bunuri urmăribile.
  Instrucțiuni pentru completarea formularului:– Liniile 011 și 012 rămân nemodificate până la finele anului de raportare. Se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele reprezentând debite restante, respectiv accesorii aferente instituite până la data de 31 decembrie a anului precedent. Datele se preiau din situația existentă la finele anului precedent anului de raportare (din Situația obligațiilor de plată și a încasărilor la data de 31 decembrie a anului precedent, se calculează valoarea debitelor, respectiv a accesoriilor restante la 31 decembrie astfel: linia 061 - linia 101, respectiv linia 062 - linia 102).– Linia 020 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, accesoriile instituite în anul curent până la finele lunii pentru obligațiile restante la data de 31 decembrie a anului precedent.– Liniile 031 și 032 - se înscriu sumele reprezentând debitele din restanțele existente în sold la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv accesoriile instituite inclusiv în anul curent, anulate în condițiile legii.– Liniile 041 și 042 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând debitele aferente fiecărei luni, respectiv accesoriile instituite până la finele lunii, pentru fiecare impozit în parte, cumulat de la începutul anului.– Liniile 051 și 052 - se înscriu sumele reprezentând debitele, respectiv accesoriile aferente din obligații curente anulate în condițiile legii.– Liniile 061 și 062 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând, pentru fiecare impozit în parte, debitele restante la data de 31 decembrie a anului precedent și debitele din obligații curente, respectiv accesoriile aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, mai puțin obligațiile anulate în condițiile legii.– Liniile 071 și 072 - se înscriu debitele și, respectiv, accesoriile din totalul obligațiilor de plată ce sunt eșalonate sau amânate la plată.– Liniile 081 și 082 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor restante la 31 decembrie a anului precedent, respectiv al accesoriilor aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, cumulat de la începutul anului.– Liniile 091 și 092 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor din obligații curente, respectiv al accesoriilor acestora, cumulat de la începutul anului.– Liniile 101 și 102 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, prin însumarea liniilor 081 și 091, respectiv a liniilor 082 și 092.– Liniile 111 și 112 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul ratelor scadente în luna de raportare, conform eșalonărilor aprobate pentru debite, respectiv accesorii.– Liniile 121 și 122 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv al accesoriilor aferente la sfârșitul perioadei de raportare a obligațiilor de plată restante la data de 31 decembrie a anului precedent.– Liniile 131 și 132 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv al accesoriilor aferente la sfârșitul perioadei de raportare a obligațiilor curente cumulat de la începutul anului.– Liniile 141 și 142 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv al accesoriilor aferente la sfârșitul perioadei de raportare a obligațiilor restante la sfârșitul perioadei de raportare. Corelații în completarea formularului: 061 = 011 - 031 + 041 - 051 071 ≤ 061 062 = 012 + 020 - 032 + 042 - 052 072 ≤ 062 101 = 081 + 091 111 ≤ 101 102 = 082 + 092 112 ≤ 102 121 = 011 - 031 - 081 111 ≤ 071 122 = 012 + 020 - 032 - 082 112 ≤ 072 131 = 041 - 051 - 091 132 = 042 - 052 - 092 141 = 121 + 131 142 = 122 + 132 143 = 141 + 142
   +  Anexa nr. 4
  SITUAȚIA
  obligațiilor la bugetul asigurărilor sociale de sănătate
  și a plăților efectuate în contul acestor obligații -
  formular 03 la data de: luna ........... anul .........
  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ DIRECȚIA GENERALĂ DE PLANIFICARE, MONITORIZARE ȘI SINTEZĂ*Font 7* Cod fiscal ............. Stare juridică contribuabil:*) Denumire contribuabil ............................
  Denumire venit        Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate reținută de la asigurați Alte contribuții       Total        
  Obligații de plată                           Restanțe la data de 31 decembrie a anului precedent  Debite 011    
  Accesorii aferente instituite până la datade 31 decembrie a anului precedent 012         
  Accesorii aferente debitelor la data de 31 decembrie a anului precedentinstituite în anul curent  020        
  Obligații anulate în condițiile legii din restanțe la data de 31 decembrie a anului precedent Debite  031         
  Accesorii aferente, inclusiv din cele instituite în anul curent  032        
  Obligații curente (cumulat de la început de an)  Debite 041    
  Accesorii aferente obligațiilor curente 042    
  Obligații curente anulate încondițiile legii  Debite 051    
  Accesorii aferente 052    
  Total obligații   Debite: 011 - 031 + 041 - 051 061    
  Accesorii: 012 + 020 - 032 + 042 - 052 062    
  Din care eșalonate sau amânate la plată  Debite 071    
  Accesorii 072    
  Stingere obligații(plăți, compen- sări, alte moda- lități)         Din obligații restante la data de 31 decembrie a anului precedent  Debite 081    
  Accesorii aferente, inclusiv cele instituite în anul curent  082        
  Din obligații curente (cumulat de la început an)  Debite 091    
  Accesorii aferente obligațiilor curente 092    
  Total stingeri   Debite: 081 + 091 101    
  Accesorii: 082 + 092 102    
  Din care din sume eșalonate la plată  Debite 111    
  Accesorii 112    
   Plăți în avans Debite 113    
  Sold la finele perioadei de raportare        Obligații restante la data de 31 decembrie a anului precedent   Debite: 011 - 031 - 081 121    
  Accesorii aferente, inclusiv cele instituite în anul curent: 012 + 020 - 032 - 082  122             
  Obligații curente (cumulat de la început de an)  Debite: 041 - 051 - 091 131    
  Accesorii aferente: 042 - 052 - 092 132    
  Total obligații   Debite: 121 + 131 141    
  Accesorii: 122 + 132 142    
  Notă
  *) Se va completa cu următoarele informații: insolvență, faliment, reorganizare, insolvabilitate fără bunuri urmăribile, insolvabilitate cu bunuri urmăribile.
  Instrucțiuni pentru completarea formularului:– Liniile 011 și 012 rămân nemodificate până la finele anului de raportare. Se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele reprezentând debite restante, respectiv accesorii aferente instituite până la data de 31 decembrie a anului precedent. Datele se preiau din situația existentă la finele anului precedent anului de raportare (din Situația obligațiilor de plată și a încasărilor la data de 31 decembrie a anului precedent, se calculează valoarea debitelor, respectiv a accesoriilor restante la 31 decembrie, astfel: linia 061 - linia 101, respectiv linia 062 - linia 102).– Linia 020 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, accesoriile instituite în anul curent până la finele lunii pentru obligațiile restante la data de 31 decembrie a anului precedent.– Liniile 031 și 032 - se înscriu sumele reprezentând debitele din restanțele existente în sold la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv accesoriile instituite inclusiv în anul curent, anulate în condițiile legii.– Liniile 041 și 042 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând debitele aferente fiecărei luni, respectiv accesoriile instituite până la finele lunii, pentru fiecare impozit în parte, cumulat de la începutul anului.– Liniile 051 și 052 - se înscriu sumele reprezentând debitele, respectiv accesoriile aferente din obligații curente anulate în condițiile legii.– Liniile 061 și 062 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând, pentru fiecare impozit în parte, debitele restante la data de 31 decembrie a anului precedent și debitele din obligații curente, respectiv accesoriile aferente inclusiv cele instituite în anul curent, mai puțin obligațiile anulate în condițiile legii.– Liniile 071 și 072 - se înscriu debitele și, respectiv, accesoriile din totalul obligațiilor de plată ce sunt eșalonate sau amânate la plată.– Liniile 081 și 082 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor restante la data 31 decembrie a anului precedent, respectiv al accesoriilor aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, cumulat de la începutul anului.– Liniile 091 și 092 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor din obligații curente, respectiv al accesoriilor acestora, cumulat de la începutul anului.– Liniile 101 și 102 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, prin însumarea liniilor 081 și 091, respectiv a liniilor 082 și 092.– Liniile 111 și 112 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul ratelor scadente în luna de raportare, conform eșalonărilor aprobate pentru debite, respectiv accesorii.– Liniile 121 și 122 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv al accesoriilor aferente la sfârșitul perioadei de raportare a obligațiilor de plată restante la data de 31 decembrie a anului precedent.– Liniile 131 și 132 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv al accesoriilor aferente la sfârșitul perioadei de raportare a obligațiilor curente cumulat de la începutul anului.– Liniile 141 și 142 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv al accesoriilor aferente la sfârșitul perioadei de raportare a obligațiilor restante la sfârșitul perioadei de raportare. Corelații în completarea formularului: 061 = 011 - 031 + 041 - 051 071 ≤ 061 062 = 012 + 020 - 032 + 042 - 052 072 ≤ 062 101 = 081 + 091 111 ≤ 101 102 = 082 + 092 112 ≤ 102 121 = 011 - 031 - 081 111 ≤ 071 122 = 012 + 020 - 032 - 082 112 ≤ 072 131 = 041 - 051 - 091 132 = 042 - 052 - 092 141 = 121 + 131 142 = 122 + 132 143 = 141 + 142
   +  Anexa nr. 5 MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ DIRECȚIA GENERALĂ DE PLANIFICARE, MONITORIZARE ȘI SINTEZĂ
  SITUAȚIA
  obligațiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj și a plăților
  efectuate în contul acestor obligații - formularul 04
  la data de: luna ...........anul.........
  *Font 7* Cod fiscal ....................... Stare juridică contribuabil:*) Denumire contribuabil ................
  Denumire venit         Contribuțiaindividuală de asigurări pentru șomaj reținută de la asigurați Contribuțiade asigurăripentru șomajdatorată de angajator      Total        
  Obligații de plată                           Restanțe la data de 31 decembrie a anului precedent  Debite 011   
  Accesorii aferente instituite până la datade 31 decembrie a anului precedent 012       
  Accesorii aferente debitelor la data de 31 decembrie a anului precedentinstituite în anul curent  020      
  Obligații anulate în condițiile legii din restanțe la data de 31 decembrie a anului precedent Debite  031       
  Accesorii aferente, inclusiv din cele instituite în anul curent  032      
  Obligații curente (cumulat de la început de an)  Debite 041   
  Accesorii aferente obligațiilor curente 042   
  Obligații curente anulate încondițiile legii  Debite 051   
  Accesorii aferente 052   
  Total obligații   Debite: 011 - 031 + 041 - 051 061   
  Accesorii: 012 + 020 - 032 + 042 - 052 062   
  Din care eșalonate sau amânate la plată  Debite 071   
  Accesorii 072   
  Stingere obligații(plăți, compen- sări, alte moda- lități)         Din obligații restante la data de 31 decembrie a anului precedent  Debite 081   
  Accesorii aferente, inclusiv cele instituite în anul curent  082      
  Din obligații curente (cumulat de la început an)  Debite 091   
  Accesorii aferente obligațiilor curente 092   
  Total stingeri   Debite: 081 + 091 101   
  Accesorii: 082 + 092 102   
  Din care din sume eșalonate la plată  Debite 111   
  Accesorii 112   
   Plăți în avans Debite 113   
  Sold la finele perioadei de raportare        Obligații restante la data de 31 decembrie a anului precedent   Debite: 011 - 031 - 081 121   
  Accesorii aferente, inclusiv cele instituite în anul curent: 012 + 020 - 032 - 082  122          
  Obligații curente (cumulat de la început de an)  Debite: 041 - 051 - 091 131   
  Accesorii aferente: 042 - 052 - 092 132   
  Total obligații   Debite: 121 + 131 141   
  Accesorii: 122 + 132 142   
  Notă
  *) Se va completa cu următoarele informații: insolvență, faliment, reorganizare, insolvabilitate fără bunuri urmăribile, insolvabilitate cu bunuri urmăribile.
  Instrucțiuni pentru completarea formularului:– Liniile 011 și 012 rămân nemodificate până la finele anului de raportare. Se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele reprezentând debite restante, respectiv accesorii aferente instituite până la data de 31 decembrie a anului precedent. Datele se preiau din situația existentă la finele anului precedent anului de raportare (din Situația obligațiilor de plată și a încasărilor la data de 31 decembrie a anului precedent, se calculează valoarea debitelor, respectiv accesoriilor restante la 31 decembrie astfel: linia 061 - linia 101 respectiv linia 062 - linia 102).– Linia 020 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, accesoriile instituite în anul curent până la finele lunii pentru obligațiile restante la data de 31 decembrie a anului precedent.– Liniile 031 și 032 - se înscriu sumele reprezentând debitele din restanțele existente în sold la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv accesoriile instituite inclusiv în anul curent, anulate în condițiile legii.– Liniile 041 și 042 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând debitele aferente fiecărei luni, respectiv accesoriile instituite până la finele lunii, pentru fiecare impozit în parte, cumulat de la începutul anului.– Liniile 051 și 052 - se înscriu sumele reprezentând debitele, respectiv accesoriile aferente din obligații curente anulate în condițiile legii.– Liniile 061 și 062 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând, pentru fiecare impozit în parte, debitele restante la data de 31 decembrie a anului precedent și debitele din obligații curente, respectiv accesoriile aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, mai puțin obligațiile anulate în condițiile legii.– Liniile 071 și 072 - se înscriu debitele și, respectiv, accesoriile din totalul obligațiilor de plată ce sunt eșalonate sau amânate la plată.– Liniile 081 și 082 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor restante la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv al accesoriilor aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, cumulat de la începutul anului.– Liniile 091 și 092 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor din obligații curente, respectiv al accesoriilor acestora, cumulat de la începutul anului.– Liniile 101 și 102 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, prin însumarea liniilor 081 și 091, respectiv a liniilor 082 și 092.– Liniile 111 și 112 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul ratelor scadente în luna de raportare, conform eșalonărilor aprobate pentru debite, respectiv accesorii.– Liniile 121 și 122 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv al accesoriilor aferente la sfârșitul perioadei de raportare a obligațiilor de plată restante la data de 31 decembrie a anului precedent.– Liniile 131 și 132 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv al accesoriilor aferente la sfârșitul perioadei de raportare a obligațiilor curente cumulat de la începutul anului.– Liniile 141 și 142 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv al accesoriilor aferente la sfârșitul perioadei de raportare a obligațiilor restante la sfârșitul perioadei de raportare. Corelații în completarea formularului: 061 = 011 - 031 + 041 - 051 071 ≤ 061 062 = 012 + 020 - 032 + 042 - 052 072 ≤ 062 101 = 081 + 091 111 ≤ 101 102 = 082 + 092 112 ≤ 102 121 = 011 - 031 - 081 111 ≤ 071 122 = 012 + 020 - 032 - 082 112 ≤ 072 131 = 041 - 051 - 091 132 = 042 - 052 - 092 141 = 121 + 131 142 = 122 + 132 143 = 141 + 142
  -----