HOTĂRÂRE nr. 230 din 12 aprilie 2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 19 aprilie 2017  Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Angajarea şi utilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, se fac cu respectarea art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor,
  Dragoş Titea,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Adrian-Marius Dobre,
  secretar de stat
  Bucureşti, 12 aprilie 2017.Nr. 230.  +  ANEXĂMINISTERUL TRANSPORTURILORCOMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „C.F.R.“ - S.A.Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti Codul unic de înregistrare: 11054529
  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017
                                                                       mii lei┌──────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐│          │                                               │   │  Propuneri ││          │                                               │Nr.│  an curent ││          │                INDICATORI                     │rd.│    2017    │├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│  0 │   1 │                    2                          │ 3 │     4      │├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│I.  │  │  │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)          │ 1 │4.885.040,09│├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │1 │  │Venituri totale din exploatare, din care:      │ 2 │4.606.640,95││    ├──┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │  │  │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în       │ 3 │            ││    │  │  │  │vigoare                                     │   │            ││    ├──┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │  │  │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în     │ 4 │1.239.879,00││    │  │  │  │vigoare                                     │   │            ││    ├──┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │2 │  │Venituri financiare                            │ 5 │  278.399,14││    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │3 │  │Venituri extraordinare                         │ 6 │        0,00│├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│II  │  │  │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)      │ 7 │4.885.040,09│├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │1 │  │Cheltuieli de exploatare, din care:            │ 8 │4.612.570,09││    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │  │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii               │ 9 │  961.317,61││    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │  │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte     │10 │   62.816,12││    │  │  │asimilate                                      │   │            ││    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │  │C.│cheltuieli cu personalul, din care:            │11 │1.211.665,17││    │  ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │  │  │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │  995.502,83││    │  ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │  │  │C1│ch. cu salariile                            │13 │  899.856,48││    │  ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │  │  │C2│bonusuri                                    │14 │   95.646,35││    │  ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │  │  │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care:    │15 │        0,00││    │  ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │  │  │  │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente  │   │            ││    │  │  │  │disponibilizărilor de personal              │16 │            ││    │  ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │  │  │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat  │17 │    1.616,84││    │  │  │  │şi a altor organe de conducere şi control,  │   │            ││    │  │  │  │comisii şi comitete                         │   │            ││    │  ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │  │  │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia      │18 │  214.545,50││    │  │  │  │socială, fondurile speciale şi alte         │   │            ││    │  │  │  │obligaţii legale                            │   │            ││    ├──┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │  │D.│alte cheltuieli din exploatare                 │19 │2.376.771,19││    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │2 │  │Cheltuieli financiare                          │20 │  272.470,00││    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │3 │  │Cheltuieli extraordinare                       │21 │        0,00│├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)              │22 │        0,00│├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ IV │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                              │23 │            │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│ V  │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA         │24 │            ││    │  │  │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:               │   │            │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │1 │  │Rezerve legale                                 │25 │            ││    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │2 │  │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale   │26 │            ││    │  │  │prevăzute de lege                              │   │            ││    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │3 │  │Acoperirea pierderilor contabile din anii      │   │            ││    │  │  │precedenţi                                     │27 │            ││    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │4 │  │Constituirea surselor proprii de finanţare     │28 │            ││    │  │  │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi  │   │            ││    │  │  │externe, precum şi pentru constituirea surselor│   │            ││    │  │  │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│   │            ││    │  │  │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri     │   │            ││    │  │  │aferente acestor împrumuturi                   │   │            ││    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │5 │  │Alte repartizări prevăzute de lege             │29 │            ││    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │6 │  │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │   │            ││    │  │  │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29                   │30 │            ││    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │7 │  │Participarea salariaţilor la profit în limita  │   │            ││    │  │  │a 10% din profitul net, dar nu mai mult        │   │            ││    │  │  │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar    │   │            ││    │  │  │realizat la nivelul operatorului economic      │   │            ││    │  │  │în exerciţiul financiar de referinţă           │31 │            ││    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │8 │  │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau  │   │            ││    │  │  │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│   │            ││    │  │  │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/  │   │            ││    │  │  │companiilor naţionale şi societăţilor cu       │   │            ││    │  │  │capital integral sau majoritar de stat,        │   │            ││    │  │  │din care:                                      │32 │            ││    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │  │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat         │33 │            ││    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │  │b)│- dividende cuvenite bugetului local           │33a│            │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │  │c)│- dividende cuvenite altor acţionari           │34 │            │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │9 │  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │            ││    │  │  │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │   │            ││    │  │  │şi constituie sursă proprie de finanţare       │   │            │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│VI  │  │  │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                  │36 │            │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│VII │  │  │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,     │37 │            ││    │  │  │din care                                       │   │            │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │  │a)│cheltuieli materiale                           │38 │            │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │  │b)│cheltuieli cu salariile                        │39 │            │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │  │c)│cheltuieli privind prestările de servicii      │40 │            │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │  │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate           │41 │            │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │  │e)│alte cheltuieli                                │42 │            │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│VIII│  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:  │43 │3.024.275,01│├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │1 │  │Alocaţii de la buget                           │44 │   88.199,00│├────┼──┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │  │  │  │alocaţii bugetare aferente plăţii           │45 │            ││    │  │  │  │angajamentelor din anii anteriori           │   │            │├────┼──┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│IX  │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                   │46 │3.024.017,13│├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│X   │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                           │47 │            │├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │1 │  │Nr. de personal prognozat la finele anului     │48 │      23.468││    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │2 │  │Nr. mediu de salariaţi total                   │49 │      22.936││    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │3 │  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │    3.480,71││    │  │  │determinat pe baza cheltuielilor de natură     │   │            ││    │  │  │salarială*)                                    │   │            ││    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │4 │  │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │    3.269,45││    │  │  │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │   │            ││    │  │  │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000                         │   │            ││    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │5 │  │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe  │52 │      146,34││    │  │  │total personal mediu (mii lei/persoană)        │   │            ││    │  │  │(Rd.2/Rd.49)                                   │   │            ││    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │6 │  │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe    │53 │            ││    │  │  │total personal mediu (cantitate produse finite/│   │            ││    │  │  │persoană)                                      │   │            ││    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │7 │  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale  │54 │    1.000,00││    │  │  │(Rd.7/Rd.1)x1000                               │   │            ││    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │8 │  │Plăţi restante                                 │55 │   58.255,00││    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤│    │9 │  │Creanţe restante                               │56 │1.100.000,00│└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘
  ----