LEGE nr. 70 din 14 aprilie 2017pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 19 aprilie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICArticolul 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (6) se abrogă.2. După alineatul (6) se introduc cinci noi alineate, alineatele (6^1)-(6^5), cu următorul cuprins:(6^1) Absolvenţii şcolilor sanitare postliceale cu diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învăţământul superior medical la programele de licenţă «Asistent medical generalist».(6^2) Pentru continuarea studiilor în învăţământul superior medical la programele «Asistent medical generalist» absolvenţii şcolilor sanitare postliceale cu diplomă de bacalaureat trebuie să se înscrie şi să promoveze concursul de admitere.(6^3) Studenţii admişi la programele de licenţă «Asistent medical generalist», absolvenţi ai şcolilor sanitare postliceale, beneficiază de recunoaşterea parţială a studiilor prin sistemul de credite transferabile.(6^4) Recunoaşterea parţială a studiilor se face în baza unei metodologii convenite de universităţile de medicină şi farmacie, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi care cuprinde criteriile generale.(6^5) Universităţile îşi elaborează metodologii proprii care să cuprindă criterii specifice stabilite de senatele universitare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  Bucureşti, 14 aprilie 2017.Nr. 70.----