METODOLOGIE din 4 aprilie 2017pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tabără de odihnă, în centrele de agrement/bazele turistice proprii Ministerului Tineretului şi Sportului
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 bis din 14 aprilie 2017  Notă
  Aprobată de Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 323 din 4 aprilie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 14 aprilie 2017.
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 Taberele pentru copii şi tineri sunt activităţile recreativ-educative desfăşurate cu precădere în perioada vacanţelor şcolare în centrele de agrement aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, denumit în continuare Minister;  +  Capitolul II Organizarea taberelor  +  Articolul 2(1) Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret (DJST), respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti (DSTMB), denumite în continuare Direcţii, organizează activitatea de primire şi trimitere a copiilor şi tinerilor în centrele de agrement/bazele turistice din reţeaua naţională. Activităţile de tabără pentru tineret se desfăşoară atât în perioada vacanţelor şcolare cât şi în restul anului (evenimente şi cazări ocazionale, excursii, minisejururi).(2) Pentru desfăşurarea taberelor sunt absolut necesare următoarele condiţii:a) - recomandarea directorului şcolii pentru cadrul didactic însoţitor, conform Anexei nr. 1;b) - respectarea tarifelor din ofertele Direcţiilor Judeţene pentru Sport şi Tineret, postate pe site.(3) Prin excepţie: în cazul în care un cadru didactic organizează activităţi de tabără cu un grup format din elevi ai mai multor unităţi de învăţământ, poate organiza aceste activităţi în baza delegaţiei, conform modelului prezentat în Anexa nr. 2 emise de către Direcţie şi recomandarea prealabilă a directorului unităţii de învăţământ de care aparţine, conform Anexei nr. 1.  +  Articolul 3 Documentul principal de lucru îl reprezintă NOTA DE COMANDĂ, conform modelului prezentat în Anexa nr. 3 care se depune de către organizatorul grupului, la sediul Direcţiei. Pentru simplificarea modalităţii de organizare a taberelor/sejururilor, nota de comandă poate fi transmisă şi prin fax sau e-mail.  +  Articolul 4 În baza notelor de comandă înregistrate, Direcţiile întocmesc cererile de rezervare, conform modelului prezentat în Anexa nr. 4 către judeţul în care s-au solicitat locuri sau către agentul economic privat acreditat de Minister.  +  Articolul 5 După transmiterea cererii de rezervare către prestatori, aceştia au obligaţia de a transmite în scris confirmarea rezervării, conform modelului prezentat în Anexa nr. 5 pentru locurile solicitate de către beneficiar. Adresa de confirmare va fi întocmită de prestatorii de servicii de cazare şi masă, în limita locurilor disponibile. Cel târziu la data primei confirmări de rezervare, între Direcţia solicitantă şi prestator se încheie un Contract cadru de prestări servicii, conform modelului prezentat în Anexa nr. 6, în baza notei de comandă, în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  +  Articolul 6 După încheierea şi semnarea reciprocă a contractelor, pot exista ca documente de lucru: cererea de suplimentare, conform modelului prezentat în Anexa nr. 7 sau de comandare, conform modelului prezentat în Anexa nr. 8 a locurilor contractate. Aceste cereri vor fi întocmite şi transmise de către Direcţia care trimite grupul. Aceste documente vor duce la modificarea unora din clauzele contractului de prestări servicii deja încheiat şi vor fi ataşate la contract.  +  Articolul 7 Direcţia care trimite grupul va încasa contravaloarea serviciilor solicitate, conform ofertei prestatorului de servicii.  +  Articolul 8 Cadrul didactic însoţitor va depune, la sediul Direcţiei, contravaloarea sejurului solicitat (costul serviciilor de cazare şi masă, precum şi costul serviciilor de tabără (dacă este cazul), împreună cu borderoul centralizator, conform modelului prezentat în Anexa nr. 9. Tabelul va cuprinde numele, prenumele şi vârsta copiilor/tinerilor participanţi, numele semnătura şi seria/nr. B.I/C.I. a conducătorilor de grup, precum şi alte informaţii relevante cu privire la participanţi (dacă este cazul). În cazul grupurilor informale (copii proveniţi din mai multe şcoli, cadrul didactic însoţitor va fi desemnat de către Direcţia care face solicitarea).  +  Articolul 9 Încasarea contravalorii sejurului solicitat se poate face în numerar sau prin ordin de plată, în una, două sau mai multe tranşe, cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării în tabără. în cazul anulării locurilor cu mai puţin de 15 zile calendaristice înainte de data plecării în tabără, se va reţine cadrului didactic conducător de grup 10% din valoarea serviciilor contractate. Suma de 10% va fi virată către Direcţia care primeşte grupul, în baza facturii emise de aceasta. Excepţie fac cazurile de forţă majoră, probate de cadrul didactic însoţitor prin documente justificative (buletine medicale, etc.).  +  Articolul 10 Cu 24-48 ore înainte de plecarea în tabără, participanţii vor efectua vizita medicală la medicul de familie la care sunt înscrişi sau la medicul/asistentul medical de la dispensarul şcolar şi vor obţine un aviz epidemiologie care să ateste faptul că elevul este apt din punct de vedere medical pentru a participa la tabără. Aceste documente medicale sunt obligatorii pentru participanţii la seriile de tabără şi vor fi prezentate la sosirea în centrul de agrement. Totodată, cadrul didactic însoţitor va prezenta la sosirea în centrul de agrement carnetul de sănătate cu analizele medicale anuale efectuate la medicul de medicina muncii sau la medicul de familie (analizele solicitate anual de unitatea de învăţământ).  +  Articolul 11 Direcţia care trimite grupul are obligaţia de a transmite cu minimum 24 de ore înainte de începerea seriei, formularul de sosire al grupului, conform modelului prezentat în Anexa nr. 10 în centrul de agrement, şi va instrui conducătorii grupurilor cu privire la "REGULAMENTUL DE TABĂRĂ - PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN CENTRELE DE AGREMENT DIN REŢEAUA MINISTERULUI TINERETULUI ŞI SPORTULUI", conform modelelor prezentate în Anexa nr. 12 şi în Anexa nr. 13. Direcţiile care primesc grupurile au obligaţia de a asigura (în cazul în care se solicită acest lucru în formularul de sosire a grupului) transportul auto dus - întors (gară - centru de agrement), cu mijloace de transport proprii sau prin intermediul unor firme specializate în activităţi de transport, acestea trebuind să deţină toate licenţele şi documentele de transport valabile privind transportul de persoane, necesare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Cheltuielile de transport vor fi suportate de către fiecare beneficiar în parte.  +  Articolul 12 În ordinea cronologică a desfăşurării seriilor de tabără. Direcţia care realizează trimiterea va întocmi şi îndosaria pentru fiecare grup, în dublu exemplar, următoarele documente: borderou centralizator însoţit de anexa de trimitere, conform modelului prezentat în Anexa nr. 11, delegaţie cadru didactic/conducător de grup şi recomandarea directorului unităţii de învăţământ, regulamentul de tabără. Cadrul didactic/conducătorul de grup va primi, înainte de plecare, de la sediul Direcţiei câte un exemplar din borderoul centralizator + anexa de trimitere, delegaţia de trimitere în tabără, precum şi regulamentul de tabără semnat de cadrul didactic/ conducătorul de grup şi de reprezentantul Direcţiei care a făcut instruirea. Al doilea exemplar al acestor documente se îndosariază la Direcţie.  +  Articolul 13 Administratorii centrelor de agrement care primesc grupurile au obligaţia de a verifica borderoul centralizator şi de a completa anexa de trimitere şi delegaţia fiecărui cadru didactic însoţitor/conducător de grup (la terminarea seriei de tabără, administratorul va înmâna conducătorului de grup borderoul centralizator, semnat şi ştampilat şi anexa de confirmare completată cu numărul exact de participanţi). După sosirea grupurilor în centrul de agrement, administratorul va prelucra regulamentul de tabără, având obligaţia de a-l afişa în locuri vizibile (ex: cantine, intrarea în tabere, holurile spaţiilor de cazare, etc.). În cazul în care copilul încalcă grav sau în mod repetat regulamentul de tabără, la solicitarea conducătorului de grup, părinţii vor avea obligaţia de a retrage copilul din tabără, contravaloarea taberei nefiind rambursabilă.  +  Articolul 14 Administratorii centrelor de agrement au obligaţia de a afişa în fiecare spaţiu de cazare/servire a mesei/anexe, inventarul spaţiului respectiv (mobilier, cazarmament, etc.). La sosirea grupului, administratorul va efectua împreună cu cadrul didactic/conducătorul de grup predarea - primirea inventarului, urmând ca la plecare să se verifice integritatea bunurilor folosite pe parcursul şederii în tabără.  +  Articolul 15 Pe parcursul desfăşurării taberei, participanţii au obligaţia de a respecta cu stricteţe regulamentul de tabără. Daunele produse asupra mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar din incinta centrului de agrement vor fi suportate de participanţii care au produs prejudiciul. Administratorul centrului de agrement va propune conducerii Direcţiei încasarea de la conducătorul de grup a contravalorii pagubelor produse.  +  Articolul 16 Personalul sanitar din centrul de agrement va efectua la sosirea grupurilor în centrul de agrement, triajul epidemiologie al participanţilor.  +  Capitolul III Decontarea taberelor  +  Articolul 17 La întoarcerea din tabără, cadrul didactic însoţitor va depune la sediul Direcţiei borderoul centralizator + anexa de trimitere primite de la administratorul centrului de agrement şi delegaţia.  +  Articolul 18 Facturile pentru achitarea serviciilor ocazionale de organizare a taberelor vor fi emise de prestator (cel care primeşte) către Direcţia beneficiară (cea care trimite) în baza borderoului centralizator confirmat.  +  Articolul 19 După verificarea concordanţei între factura emisă şi borderoul vizat de administrator se va efectua plata către prestator.  +  Articolul 20 Cadrele didactice care conduc grupurile de elevi în tabere beneficiază, în condiţiile legii, de gratuitate la serviciile de cazare şi masă, indiferent de numărul de serii de tabără pe care le organizează pe parcursul unui an. Această facilitate se acordă câte unui conducător/ organizator de grup la fiecare 10 copii / tineri plătitori. De asemenea, conducătorul de grup format din minimum 10 plătitori va desemna şi o a doua persoană care va beneficia de gratuitate la serviciile de cazare şi masă, în centrele de agrement din reţeaua Ministerului Tineretului şi Sportului (copil sau altă rudă personală, alt cadru didactic, părintele unui elev din grup, etc. - indiferent de vârsta acestuia).  +  Articolul 21 În cazul excursiilor sau a altor acţiuni turistice organizate în perioadele de extrasezon, se acordă un loc gratuit pentru conducătorul de grup la fiecare 10 copii / tineri plătitori.  +  Articolul 22 Anexele 1-13 fac parte integrantă din metodologie.  +  Anexa nr. 1 la metodologie Şcoala (Liceul) _________________ Nr. telefon _____________________ Nr. _________ din _______________
  RECOMANDARE
  Prin prezenta îl recomand pe d-nul(d-na) ................. înv. (prof.) .................... pentru a însoţi un grup de ..... elevi care participă la tabăra ................ seria ............... . Menţionăm că d-nul(d-na) înv. (prof.) are experienţă în activitatea educativă şi prezintă garanţii morale pentru a asigura securitatea copiilor şi buna desfăşurare a programului de tabără. Director,
   +  Anexa nr. 2 la metodologie
  ADRESA DE INFORMARE
  DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET __________________ NR. ______/____________________ CĂTRE, CENTRUL DE AGREMENT ____________ JUDEŢUL _____________Dl. (D-na) ________________ de specialitate (educator/profesor învăţământ primar/învăţător/profesor), domiciliat(ă) în _____________ str. ___________ nr. ___ încadrat(ă) la Grădiniţa/Şcoala/Liceul/Colegiul __________ din Localitatea ______ va fi prezent(ă) în centrul dvs. de agrement, în perioada __________, în calitate de cadru didactic însoţitor pe lângă grupul de copii şi tineri din judeţul ________. Se legitimează cu B.I./C.I. seria _________ nr. ______________.DIRECTOR D.J.S.T. __________, ____________________________________________________________________________ CENTRUL DE AGREMENT __________ JUDEŢUL ______________________ NR. __________/_______________ CĂTRE, DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET ____________Referitor la adresa nr. _______/______, menţionăm că Dl.(D-na) __________ a prestat activităţi în acest centru în perioada __________ îndeplinind calitatea de cadru didactic însoţitor. REPREZENTANT CENTRU DE AGREMENT, ____________________________________________________________________________ DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET ___________ NR. _______/______________________ CĂTRE, GRĂDINIŢA/ŞCOALA/LICEUL/COLEGIUL _______________ Vă facem cunoscut că Dl.(D-na) _______________, a participat în perioada _______________ în Centrul de Agrement ____________ din judeţul __________ în calitate de cadru didactic însoţitor. DIRECTOR D.J.S.T. ______________
   +  Anexa nr. 3 la metodologie Nr. ______/_______________                                                                                                                                 SE APROBĂ,                                                                                                                 Director executiv D.J.S.T. __________,
  NOTĂ DE COMANDĂ
  CĂTRE: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret _______________ Ţinând cont de opţiunile elevilor/tinerilor din şcoala/liceul _______________________________, şi de interesul exprimat faţă de reţeaua centrelor de agrement, ne manifestăm intenţia de a contracta cu instituţia dumneavoastră următoarele locuri pentru VACANŢA DE VARĂ _________:┌────┬─────────────────────┬─────────────┬──────────┬─────────────────────────┐│NR. │ │ PERIOADA │ NUMĂR │ ││CRT.│ CENTRUL DE AGREMENT │ (SERIA) │ LOCURI │ MODALITATE DE TRANSPORT │├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────────────┤│ 1.│ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────────────┤│ 2.│ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────────────┤│ 3.│ │ │ │ │└────┴─────────────────────┴─────────────┴──────────┴─────────────────────────┘ Termenul de realizare a locurilor şi de depunere a avansului de 30% este de maximum 30 de zile din momentul confirmării rezervării (confirmarea se poate face şi telefonic de către reprezentantul D.J.S.T.). În situaţia nerespectării termenului stabilit de comun acord (termenul fiind menţionat în scris în prezentul document), nota de comandă se consideră anulată de drept, fără alte înştiinţări sau notificări ale părţilor. În cazul în care ulterior depunerii avansului intervine anularea în totalitate a locurilor solicitate sau diminuarea componenţei grupului cu mai mult de 5 persoane, D.J.S.T. ___________ va reţine 30% din contravaloarea pachetului de servicii tabără pentru numărul de locuri nerealizate. Excepţie fac cazurile de forţă majoră, probate prin documente justificative, în condiţiile legii. Prezenta reprezintă o comandă fermă, în acord cu prevederile legale în domeniul contractării serviciilor turistice, respectarea condiţiilor menţionate mai sus fiind obligatorie. Încheiat în 2 (două) exemplare, astăzi __________________. TERMEN DE PLATĂ A AVANSULUI: _________________________ Cadru didactic (Funcţie, nume şi prenume, semnătură), TELEFON:
   +  Anexa nr. 4 la metodologie
  CERERE DE REZERVARE
  Nr. _______/_____________ CĂTRE: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ____________ În urma numeroaselor solicitări venite din partea tinerilor din judeţul nostru, vă rugăm să rezervaţi pentru D.J.S.T. _____________ următoarele locuri pentru VACANŢA DE VARĂ __________:┌────┬─────────────────────┬─────────────┬────────────────┐│NR. │ │ │ ││CRT.│ CENTRUL DE AGREMENT │ PERIOADA │ NUMĂR LOCURI │├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┤│ 1.│ │ │ │├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┤│ 2.│ │ │ │├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┤│ 3.│ │ │ │└────┴─────────────────────┴─────────────┴────────────────┘ Vă rugăm să ne confirmaţi în scris rezervarea şi să ne transmiteţi tarifele practicate pentru serviciile turistice de tabără. În speranţa unui răspuns favorabil, vă mulţumim pentru excelenta colaborare şi vă asigurăm de înalta noastră consideraţie. Director executiv, Inspector/Consilier tabere,
   +  Anexa nr. 5 la metodologie
  CONFIRMARE REZERVARE
  Nr._______/___________ CĂTRE: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ____________ Urmare solicitării dumneavoastră nr. _______/___________, vă facem cunoscut că v-am rezervat următoarele locuri în centrele de agrement, pentru VACANŢA DE VARĂ _________:┌────┬─────────────┬────────┬────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┐│Nr. │ Centrul de │ │ Nr. │ Nr. pensiuni │ Tarif │ Staţia de ││crt.│ agrement │ Seria │ locuri │ complete │ lei/zi/pers. │ debarcare │├────┼─────────────┼────────┼────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤│ 1.│ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────┼────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤│ 2.│ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────┼────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤│ 3.│ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────┴────────┴────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┘ Vă rugăm să ne confirmaţi (în scris sau telefonic) realizarea cu certitudine a locurilor repartizate, până cel târziu la data de _______, în vederea încheierii contractului de prestări servicii. În caz contrar solicitarea dumneavoastră va fi anulată, urmând ca locurile să fie repartizate altor direcţii judeţene pentru sport şi tineret. Vă mulţumim pentru înţelegere. Director executiv, Inspector/Consilier tabere,
   +  Anexa nr. 6 la metodologie
  CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
  a) PĂRŢILE: Prezentul contract se încheie între: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ___________, cu sediul în _____________, str. _________, nr. _____, judeţul _________, având cod fiscal __________ şi contul ____________ deschis la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică a ____________, reprezentată prin ____________________ în calitate de Director executiv şi _____________ - Responsabil financiar, denumită pe parcursul prezentului contract PRESTATOR, şi D.J.S.T./D.S.T.M.B ______________, cu sediul în ____________, str. ____________, nr. ______, judeţul ___________, având cod fiscal ____________ şi contul ______________ deschis la Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică a ___________________, reprezentată prin _______________ în calitate de Director executiv şi ______________ - Responsabil financiar, denumită pe parcursul prezentului contract BENEFICIAR.b) OBIECTUL CONTRACTULUI: Obiectul prezentului contract îl reprezintă colaborarea părţilor în vederea organizării de tabere, excursii şi expediţii. Beneficiarii acestora sunt tinerii cu vârsta maximă de 35 ani (preşcolari, elevi, cadre didactice, etc.), organizaţi în grupuri.c) DURATA CONTRACTULUI: Prezentul contract se încheie pe perioada vacanţei de vară 2017. Planificarea seriilor, locaţiei şi numărului de locuri contractate se va face după cum urmează:┌───────┬──────────────┬───────────────┬──────────────────────┬──────────────┐│ Serie │ Data sosirii │ Data plecării │ Centrul de agrement/ │ Număr locuri ││ │ │ │ baza turistică │ contractate ││ │ │ │ │(beneficiari ││ │ │ │ │şi însoţitori)│├───────┼──────────────┼───────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│ 1. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │└───────┴──────────────┴───────────────┴──────────────────────┴──────────────┘d) TARIFUL, MODALITATEA ŞI TERMENUL DE PLATĂ: Tariful stabilit de prestator per beneficiar per zi este de ________ LEI, costul fiind stabilit de conducătorul direcţiei. Plata locurilor contractate se face prin ordin de plată de către Beneficiar în contul Prestatorului după cum urmează:a) Un avans de ......... în .......... zile de la semnarea contractului, din valoarea totală datorată pentru locurile contractate per grup;b) Restul de .......... din valoarea totală datorată pentru locurile contractate per grup în cel mult ....... zile de la emiterea facturii de către Prestator.V. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI: Prestatorul are următoarele obligaţii:a) Să emită factura şi să o trimită Beneficiarului în timp util, în vederea efectuării plăţii serviciilor turistice contractate;b) Să asigure în centrul de agrement/baza turistică existenţa personalului sanitar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;c) Să pună la dispoziţie spaţiul de cazare şi de agrement aferent numărului de locuri contractate pe perioada prevăzută la cap. III;d) Să asigure transportul de la gara de debarcare la locaţia centrului şi retur la venirea, respectiv, plecarea seriei, dacă este cazul;e) Să aducă la cunoştinţa M.T.S., numărul de copii şi tineri primiţi în centrul de agrement/baza turistică proprii, precum şi eventualele întârzieri privind plata locurilor contractate.VI. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI: Beneficiarul are următoarele obligaţii:a) Să respecte numărul de locuri contractate prevăzut la cap. III al prezentului contract;b) Să respecte termenul de plată prevăzut la cap. IV al prezentului contract;c) Să informeze prestatorul cu 7 zile lucrătoare înainte de data de sosire a grupului, respectiv, de început a seriei, dacă este necesară asigurarea de către acesta a transportului de la gara de debarcare la locaţia centrului şi retur la venirea, respectiv, plecarea seriei;d) Să achite contravaloarea transportului de Ia gara de debarcare la centrul de agrement/baza turistică şi retur la venirea, respectiv, plecarea seriei;e) Să transmită Prestatorului toate informaţiile solicitate de acesta în legătură cu participanţii la tabără (nume şi prenume, vârstă, etc.);f) Să informeze conducătorii de grup/cadrele didactice organizatoare în legătură cu obligaţiile pe care le au în centrul de agrement (Regulamentul de tabără, Procesul-verbal de predare-primire a inventarului);g) Să permită plecarea în tabere, excursii şi expediţii doar a beneficiarilor şi însoţitorilor ce deţin toate documentele medicale necesare.VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI: Prezentul contract încetează prin ajungerea la termen. Contractul nu poate fi denunţat înainte de lichidarea tuturor efectelor operative.VIII. FORŢA MAJORĂ: Părţile vor fi exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentului contract ca urmare a unor condiţii de forţă majoră. Partea afectată de un caz de forţă majoră are obligaţia de a anunţa respectivul caz în scris prin fax celeilalte părţi imediat ce a luat la cunoştinţă despre producerea acestuia. Forţa majoră se va proba prin documente eliberate de autorităţile şi instituţiile abilitate în acest sens în cel mult 15 zile de la data producerii cazului de forţă majoră.IX. LITIGIILE: Eventualele litigii apărute în derularea prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilă, între părţi. În situaţia în care acest lucru nu este posibil, se va apela la medierea Ministerului Tineretului şi Sportului.X. CLAUZE FINALE: Prezentul contract are 3 pagini şi a fost încheiat astăzi, ___________, dată la care intră în vigoare, în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, fiecare dintre ele având aceeaşi valoare juridică de original. PRESTATOR: BENEFICIAR: DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EXECUTIV, ..................... .................. RESPONSABIL FINANCIAR, RESPONSABIL FINANCIAR, ...................... .......................
   +  Anexa nr. 7 la metodologie
  CERERE SUPLIMENTARE LOCURI
  Nr. _________/_______________ CĂTRE: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ___________ Având în vedere interesul tinerilor din judeţul nostru pentru centrele de agrement pe care le administraţi, dorim să suplimentăm locurile contractate de instituţia noastră pentru VACANŢA DE VARĂ __________, după cum urmează:┌────┬─────────────┬────────┬────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┐│Nr. │ Centrul de │ │ Nr. │ Nr. pensiuni │ Tarif │ Staţia de ││crt.│ agrement │ Seria │ locuri │ complete │ lei/zi/pers. │ debarcare │├────┼─────────────┼────────┼────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤│ 1.│ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────┼────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┤│ 2.│ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────┴────────┴────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┘ În speranţa continuării colaborării dintre instituţiile noastre, vă mulţumim pentru sprijinul acordat copiilor şi tinerilor care doresc să-şi petreacă vacanţele în centrele de agrement din judeţul dumneavoastră. Director executiv, Inspector/Consilier tabere,
   +  Anexa nr. 8 la metodologie
  CERERE DECOMANDARE
  Nr. ______/_________ CĂTRE: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ___________ Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă anularea următoarelor locuri din contractul încheiat cu instituţia dumneavoastră, pentru VACANŢA DE VARĂ _________:┌────┬─────────────────────┬─────────────┬────────────────┐│NR. │ │ │ ││CRT.│ CENTRUL DE AGREMENT │ SERIA │ NUMĂR LOCURI │├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┤│ 1.│ │ │ │├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┤│ 2.│ │ │ │├────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────────┤│ 3.│ │ │ │└────┴─────────────────────┴─────────────┴────────────────┘ Menţionăm că aceste locuri au fost popularizate permanent, însă nu au putut fi realizate datorită unor factori obiectivi. Campania de promovare a ofertei judeţului dumneavoastră va continua, iar în cazul înregistrării de noi solicitări vă vom anunţa în timp util. Vă mulţumim pentru înţelegere. Director executiv, Inspector/Consilier tabere.
   +  Anexa nr. 9 la metodologie
  BORDEROU CENTRALIZATOR
  Nr. _______/_____________                                                                               VĂ RUGĂM SĂ RESTITUIŢI                                                                             UN EXEMPLAR CU CONFIRMARE CENTRUL DE AGREMENT _________________ SERIA ______________ TABEL NOMINAL ELEVI┌────┬──────────────────────────────┬─────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Nume şi prenume │ Vârsta │├────┼──────────────────────────────┼─────────────┤│ 1.│ │ │├────┼──────────────────────────────┼─────────────┤│ 2.│ │ │├────┼──────────────────────────────┼─────────────┤│ 3.│ │ │└────┴──────────────────────────────┴─────────────┘ TABEL BENEFICIARI LOCURI GRATUITE┌────┬────────────────────────────────────────┬─────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Nume şi prenume │ Vârsta │├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 1.│ │ │└────┴────────────────────────────────────────┴─────────────┘ TABEL CADRE DIDACTICE ÎNSOŢITOARE┌────┬──────────────────────────────┬─────────────┐│Nr. │ │ Serie/ ││crt.│ Nume şi prenume │ Număr C.I. │├────┼──────────────────────────────┼─────────────┤│ 1.│ │ │└────┴──────────────────────────────┴─────────────┘ Conducător grup, Inspector/Consilier tabere,
   +  Anexa nr. 10 la metodologie
  FORMULAR DE SOSIRE
  Nr.______/_____________ CĂTRE: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ____________ Prin prezenta vă comunicăm sosirea grupurilor în centrele de agrement din judeţul dumneavoastră, în seriile de tabără aferente VACANŢEI DE VARĂ ____________: SERIA _____________┌────────────┬──────┬────────┬────────┬────────────┬───────────┬──────────────┐│ Centrul de │ Nr. │ Data │ Ora │ Tren/ alt │ Staţia de │ Numele ││ agrement │ pers │sosirii │sosirii │ mijloc de │ debarcare │conducătorului││ │ │ │ │ transport │ │ de grup │├────────────┼──────┼────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────┼────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────┼────────┼────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└────────────┴──────┴────────┴────────┴────────────┴───────────┴──────────────┘ CATEGORIA DE VÂRSTĂ┌──────────────────────────────────────────────────┐│ Număr persoane │├───────────────────────────┬──────────────────────┤│ Până în 11 ani │ │├───────────────────────────┼──────────────────────┤│ Între 11 şi 18 ani │ │├───────────────────────────┼──────────────────────┤│ Între 18 şi 35 ani │ │├───────────────────────────┼──────────────────────┤│ Peste 35 ani │ │├───────────────────────────┼──────────────────────┤│ TOTAL │ │└───────────────────────────┴──────────────────────┘ Menţionăm că solicităm/nu solicităm transfer auto (gară - centru de agrement), contravaloarea acestuia fiind achitată în numerar, la conducătorul auto, în momentul sosirii. În speranţa că nu vor apărea disfuncţionalităţi şi că un reprezentant al instituţiei dumneavoastră va întâmpina copiii şi tinerii în data, locul şi ora menţionate, vă mulţumim pentru sprijinul acordat. Director executiv, Inspector/Consilier tabere,
   +  Anexa nr. 11 la metodologie
  ANEXA DE TRIMITERE
  Nr. ______/__________ CĂTRE: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ___________ Vă trimitem în centrul de agrement ________________, seria __________, grupul de elevi şi cadre didactice înscrise în borderoul centralizator anexat în dublu exemplar, conform contractului încheiat cu dumneavoastră nr. _____ din ____________ La terminarea seriei, rugăm să ne restituiţi prezenta şi un exemplar din borderoul centralizator semnat de dumneavoastră, prin care să fie confirmat în scris (cifre şi litere) efectivul total de elevi şi cadre didactice care au beneficiat de servicii în centrul de agrement. Eventualele modificări vor fi trecute în borderoul centralizator, iar acesta va fi semnat şi de conducătorul de grup. Exemplarul confirmat îl veţi înmâna Doamnei/Domnului __________________________, care este împuternicit(ă) să reprezinte în centrul de agrement grupul trimis de noi. Director executiv, CONFIRMARE ___________________ Din jud. ________ au participat în tabără: - elevi _____________ - beneficiari locuri gratuite _______ - cadre didactice ______________ ADMINISTRATOR
   +  Anexa nr. 12 la metodologie
  REGULAMENT DE TABĂRĂ
  PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN CENTRELE DE AGREMENT
  DIN REŢEAUA MINISTERULUI TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  Acest regulament vizează confortul şi siguranţa participanţilor la tabăra / excursia în centrul de agrement .............. seria/perioada ........... sosiţi din localitatea ..........., judeţul ......... .I. Măsuri igienico -sanitare şi de securitate personală:1. Nu este permisă păstrarea în camere a alimentelor perisabile (dacă camerele nu sunt dotate cu frigidere);2. La sosirea în tabără, fiecare copil/cadru didactic va prezenta acordul părinţilor (în cazul elevilor minori) şi avizul epidemiologie obligatoriu. De asemenea, se va efectua un control medical, de către personalul sanitar aflat în tabără, pentru depistarea eventualelor boli parazitare. În cazul în care se depistează eventuale probleme medicale, se vor lua măsurile necesare pentru izolarea persoanelor sau grupurilor afectate. Aceste controale sunt necesare doar pentru seriile vacanţelor şcolare*1). Notă
  *1) Pentru cazările ocazionale nu este obligatoriu avizul epidemiologie şi nici controlul medical.
  3. Cazarea în centrul de agrement se va face având în vedere vârsta şi sexul participanţilor la tabără în baza propunerii şi sub atenta supraveghere a însoţitorilor;4. Păstrarea curăţeniei în spaţiile de cazare şi împrejurimile acestora;5. Folosirea corectă şi civilizată a grupurilor sanitare;6. Respectarea orelor şi seriilor de masă;7. În sala de mese se va purta o ţinută decentă;8. Respectarea programului de odihnă şi activitate al centrului de agrement, afişat în locuri vizibile (program ore de odihnă: orele 22.00 - 07.00);9. Respectarea igienei individuale;10. Evitarea deţinerii de medicamente. Orice problemă de natură medicală va fi adusă la cunoştinţa cadrelor medicale din centrul de agrement, această informare va fi făcută atât de profesorul însoţitor cât şi de fiecare participant la tabără;11. Afişarea meniului pentru toată perioada sejurului la loc vizibil. Respectarea gramajului avizat de cadrul medical prezent în tabără, gramaj ce va fi adus la cunoştinţa însoţitorilor de grup;12. Se interzice accesul în centrul de agrement a comercianţilor neautorizaţi (interzicerea speculei) şi acte de comerţ ale participanţilor la tabără şi/sau ale persoanelor salariate ale taberei;13. Este interzis consumul şi comercializarea de băuturi alcoolice, al substanţelor halucinogene şi folosirea armelor albe; respectarea prevederilor Hotărârea de Guvern nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor şi Legea nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar, Ordinul nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi emis de Ministerul Sănătăţii Publice.14. Scăldatul (în mare, ape curgătoare, lacuri, etc.) este permis doar în locuri amenajate special în acest scop, doar în prezenţa şi sub atenta supraveghere a însoţitorilor de grup şi doar dacă semnalele specifice de pe plajele amenajate şi salvamarii permit acest lucru;15. Expediţiile montane, căţărări, drumeţii, etc., se vor face doar respectând traseele turistice, semnalele specifice şi doar sub îndrumarea însoţitorilor de grup sau a unor instructori specializaţi (salvamontişti).
  II. Măsuri privind circulaţia pe drumurile publice:1. Respectarea regulilor privind circulaţia pe drumurile publice;2. Se va circula doar pe trotuar, iar acolo unde nu există, se va circula pe partea stângă a drumului;3. Traversările se vor face doar prin locuri marcate sau pe la colţul străzilor şi doar după o bună asigurare;4. Traversările se vor face doar peste pasarelă (unde există), interzicându-se trecerea peste calea ferată.III. Măsuri privind securitatea bunurilor personale1. La plecarea din spaţiile de cazare se controlează dacă geamurile şi uşile de acces sunt bine închise, iar în cazul în care se constată unele defecţiuni la sistemul de închidere al acestora, se va informa personalul de serviciu sau administratorul centrului de agrement pentru remedierea situaţiilor respective;2. Se vor evita legăturile ocazionale cu persoane necunoscute;3. Este interzisă introducerea în spaţiile de cazare a persoanelor străine de grup.IV. Măsuri P.S.I.1. este interzis fumatul în spaţiile de cazare sau servire a mesei sau în spaţiile centrelor de agrement;2. este interzisă folosirea chibriturilor sau a altor surse ce pot genera incendii;3. este interzis să se umble la instalaţiile electrice, prize, întrerupătoare, tablouri de siguranţă, precum şi folosirea unor instalaţii improvizate;4. orice defecţiune se semnalează personalului de serviciu, administratorului;5. se interzice amplasarea în camere a unui număr de paturi peste numărul admis pentru menţinerea liberă a circulaţiilor interioare din camere, în vederea asigurării condiţiilor de evacuare operativă în cazul producerii unei situaţii de urgenţă;6. se asigură practicabilitatea permanentă şi la gabaritele proiectate a tuturor căilor de evacuare din clădiri şi a funcţionării iluminatului de securitate pentru evacuarea din clădire;7. se asigură necesarul de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor aferente construcţiilor şi instruirea întregului personal al taberelor, precum şi a conducătorilor de grup şi însoţitori, de către administratorii obiectivelor, asupra utilizării acestora;8. se instituie unele proceduri eficiente de anunţare a utilizatorilor asupra producerii unei situaţii de urgenţă, pe întreaga durată cât aceştia se află în clădiri (atât pe timp de zi, căt şi pe timp de noapte);9. se elimină orice deficienţe la sistemele de închidere/ încuiere a uşilor camerelor/ dormitoarelor pe durata prezenţei copiilor şi tinerilor în acestea, pentru eliminarea posibilităţii de blocare accidentală a acestora şi se interzice încuierea camerelor/ dormitoarelor pe durata prezenţei copiilor şi tinerilor în interior;10. se asigură supravegherea permanentă a copiilor, atât pe durata desfăşurării activităţilor planificate, cât şi pe perioadele de odihnă, cu prioritatea celor cu vârste mai mici de 14 ani, de către conducătorii de grup şi însoţitori;11. se efectuează instruirea de către administratorii obiectivelor a conducătorilor de grup şi însoţitorilor, a copiilor şi tinerilor, asupra regulilor de apărare împotriva incendiilor ce trebuie respectate şi efectuarea, în mod obligatoriu, în prima zi a fiecărei serii, a unui exerciţiu de evacuare din clădire, în cazul ipotetic al unei situaţii de urgenţă;12. focurile de tabără se organizează la distanţe de siguranţă faţă de construcţii, vegetaţie, arbori, autovehicule, doar pe timp fără vânt şi cu respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, în spaţii special amenajate şi nu se permite apropierea copiilor de acestea la distanţe care să le pună viaţa în pericol. De asemenea, este obligatorie stingerea focarelor, în totalitate, la finalul activităţii;13. se va colabora cu reprezentanţii inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, judeţene şi al municipiului Bucureşti, după caz, pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a activităţilor sus-menţionate.V. Măsuri generale1. Se va întocmi şi afişa obligatoriu inventarul spaţiilor de cazare şi se va întocmi proces-verbal de predare-primire între gestionarul/administratorul taberei şi profesorii însoţitori ai grupurilor;2. Păstrarea bunurilor din dotarea centrului de agrement în condiţii bune este obligatorie (mobilier, pături, cearceafuri, perne etc.);3. Păstrarea în condiţii bune a încăperilor;4. Este interzisă scoaterea veselei şi a tacâmurilor din sala de mese sau a cearceafurilor, păturilor din dormitoare;5. Toate pagubele se vor recupera de la cei vinovaţi sau dacă aceştia nu sunt depistaţi, de la întregul grup;6. Respectarea programului de masă şi odihnă;7. Se interzice părăsirea centrul de agrement individual, fără însoţitorul de grup;8. Sesizarea de urgenţă a conducerii DJST şi a poliţiei despre dispariţia unei persoane din grup, precum şi a unor bunuri din cameră;9. Valorile monetare, bijuteriile, aparatura electronică, să fie păstrate la locuri sigure pentru a preveni dispariţia acestora;10. Se va evita orice altercaţie între membrii grupului sau cu persoane străine din tabără sau din afara acesteia;VI. Sancţiuni1. Nerespectarea oricăreia dintre măsurile specificate în prezentul Regulament, duce la următoarele sancţiuni: [] Beneficiarii (copii şi tineri participanţi la tabere):1. atenţionarea/mustrarea persoanelor vinovate de încălcarea prezentelor norme şi/sau a altor prevederi legale;2. anunţarea urgentă a aparţinătorilor legali ai acestora;3. în cazul abaterilor grave, excluderea directă din centrul de agrement. [] Conducători de grup şi însoţitori:1. atenţionarea/mustrarea persoanelor vinovate de încălcarea prezentelor norme şi/sau a altor prevederi legale;2. sesizarea organelor abilitate;3. în cazul abaterilor grave excluderea directă şi înlocuirea însoţitorilor.VII. Dispoziţii Finale Prezentul "REGULAMENT DE TABĂRĂ" se afişează în mod obligatoriu în locuri vizibile (ex: cantine, intrarea în tabere, holurile spaţiilor de cazare, avizier etc.), în fiecare centru de agrement, se aduce la cunoştinţa tuturor participanţilor la tabere, de către personalul centrului de agrement, se semnează, de personalul centrului de agrement şi de către personalul însoţitor, de luare la cunoştinţă printr-un proces verbal de instruire conform anexei. Pentru participanţii minori va semna însoţitorul pe propria răspundere că a efectuat personal instruirea. Data: (Se va completa în prima zi de sejur) ..........................................
   +  Anexa nr. 13 la metodologie Data: (Se va completa în prima zi de sejur) ..........................................
  PROCES-VERBAL
  AM FOST INSTRUIT ŞI AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ"REGULAMENTUL DE TABĂRĂ"
  CU OBLIGAŢIA DE A RESPECTA ÎNTOCMAI MĂSURILE SPECIFICATE
  ┌────┬─────────────────────────┬────────────────┬───────────────┬─────────────┐│Nr. │ │ Instituţia de │ │ ││crt.│ Numele şi prenumele │ învăţământ │ Data naşterii │ Semnătură │├────┼─────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┤│ 1 │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┤│ 2 │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┤│ 3 │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┤│ 4 │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────┤│ 5 │ │ │ │ │└────┴─────────────────────────┴────────────────┴───────────────┴─────────────┘ Însoţitor (i) grup: (Numele şi prenumele) ................. Date personale: B.I./C.I. - Seria ...... nr. ............ Semnătura ...................... Administrator sau reprezentant DJST (Numele şi prenumele şi ştampila centrului de agrement) ........................................ ........................................
  ------