METODOLOGIE din 4 aprilie 2017privind organizarea taberelor naţionale şi tematice pentru copii şi tineri, în centrele de agrement ale Ministerului Tineretului şi Sportului
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 bis din 14 aprilie 2017  Notă
  Aprobată de Ordinul nr. 324 din 4 aprilie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 14 aprilie 2017.
   +  Capitolul I Organizarea taberelor naţionale şi tematice pentru copii şi tineri  +  Articolul 1 Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti organizează tabere naţionale şi tematice pentru copii şi tineri, în centrele de agrement ale Ministerului Tineretului şi Sportului pe perioada vacanţei de vară 2017.  +  Articolul 2 Taberele naţionale cuprind activităţi educativ - recreative şi cultural - vocaţionale (activităţi de educaţie non-formală, voluntariat, educaţie civică, implicare socială, activităţi de informare, consiliere şi educaţie pentru dezvoltarea personală a tinerilor şi creşterea gradului de participare activă la viaţa publică, activităţi de pictură, dans, teatru sau alte activităţi cultural-artistice, etc.) asigurate în centrele de agrement în perioada vacanţei şcolare de vară, acestea fiind destinate elevilor din ciclurile de învăţământ gimnazial şi liceal, respectiv clasele V-XII (inclusiv).  +  Articolul 3 Taberele tematice cuprind activităţi cultural - vocaţionale (activităţi de pictură, dans, teatru sau alte activităţi cultural-artistice) desfăşurate în centrele de agrement în perioada vacanţei şcolare de vară, acestea fiind destinate elevilor din toate ciclurile de învăţământ, respectiv clasele I-XII (inclusiv).  +  Articolul 4 Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret, denumite în continuare Direcţii, transmit către Direcţia Programe şi Tabere pentru Tineret şi Studenţi, propunerea de organizare a taberelor naţionale/tematice alcătuită din Formularul taberei naţionale/tematice completat conform Anexei nr. 1.1 şi Programul evenimentului (detaliat pe zile). Propunerile vor fi transmise de către Direcţii spre aprobare Ministerului, prin poştă, la adresa: str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, Bucureşti.  +  Articolul 5 Direcţia Programe şi Tabere pentru Tineret şi Studenţi va aproba derularea taberelor, luând în considerare Criteriile de aprobare a finanţării, conform Anexei nr. 1.2.  +  Articolul 6 Pentru evaluarea cererilor de finanţare în cadrul Direcţiei Programe şi Tabere pentru Tineret şi Studenţi a Ministerului, se constituie o comisie de evaluare a acestora, numită prin ordin al ministrului. Din comisia de evaluare va face parte, în cazul taberelor cu caracter cultural-vocaţional şi un reprezentant al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.  +  Articolul 7 În urma evaluării, comisia va elabora un raport care cuprinde cererile de finanţare selectate şi valoarea lor, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, pentru fiecare tip de tabără. Acordarea finanţării proiectelor presupune obţinerea unui punctaj minim de 50 de puncte şi se aprobă în limita bugetului disponibil, atât în cazul taberelor tematice, cât şi în cazul taberelor naţionale.  +  Articolul 8 Direcţia Programe şi Tabere pentru Tineret şi Studenţi va întocmi Calendarul Taberelor Naţionale/Calendarul Taberelor Tematice pe baza raportului şi îl va propune spre aprobare conducerii Ministerului.  +  Articolul 9 În urma aprobării Calendarelor, acestea vor fi publicate pe site-ul Ministerului.  +  Articolul 10 Direcţiile vor organiza taberele naţionale şi/sau tematice conform proiectelor depuse şi aprobate.  +  Articolul 11 În cazul taberelor naţionale, costul privind cazarea şi masa persoanelor beneficiare, precum şi serviciile şi materialele folosite pentru activităţile educativ-recreative (inclusiv serviciile de transport dacă se impun activităţi externe aferente tematicii taberei) vor fi suportate de către Minister, iar participanţii vor achita doar contravaloarea transportului dus-întors de la localitatea de domiciliu până la centrul de agrement şi retur.  +  Articolul 12 În cazul taberelor tematice, Ministerul va suporta doar cheltuielile aferente serviciilor şi materialelor folosite pentru activităţi (inclusiv serviciile de transport dacă se impun activităţi externe aferente tematicii taberei), iar participanţii vor achita contravaloarea serviciilor de cazare, masă şi asistenţă medicală (dacă este cazul), conform preţului din oferta turistică a direcţiei organizatoare, precum şi cheltuielile de transport de la localitatea de domiciliu până la centrul de agrement şi retur.  +  Articolul 13 Sistemul de rezervare al locurilor la taberele tematice este similar taberelor de odihnă. Astfel, solicitanţii pot depune cererea de rezervare fie direct la direcţia organizatoare, fie la direcţia din judeţul de reşedinţă al acestora. Încasarea contravalorii serviciilor turistice se face în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de organizare a taberelor de odihnă în centrele de agrement/bazele turistice proprii Ministerului Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 14 La nivelul Direcţiilor se constituie o comisie de evaluare a candidaţilor care doresc să participe la taberele naţionale şi care au completat formularul de înscriere, prevăzut în Anexa nr. 1.3. Comisia de evaluare va face selecţia candidaţilor înscrişi în baza criteriilor prevăzute în Anexa nr. 1.4.  +  Articolul 15 Participarea la acţiunile derulate în cadrul taberelor naţionale se va face pe baza rezultatelor jurizării candidaţilor conform articolului 14 din prezenta metodologie. Rezervările se fac direct de către Direcţiile organizatoare de tabere naţionale.  +  Capitolul II Decontarea taberelor naţionale şi tematice  +  Articolul 16 Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti vor trimite la Direcţia Programe şi Tabere pentru Tineret şi Studenţi, până la data de 7 ale lunii, pentru luna următoare, solicitări cu sumele necesare, pentru fiecare serie şi numărul de locuri pentru elevii beneficiari de tabere naţionale/tematice, conform Anexei nr. 1.5 sau Anexei nr. 1.5.1 (în funcţie de tipul taberei). În baza solicitărilor, Direcţia Programe şi Tabere pentru Tineret şi Studenţi va întocmi un centralizator referitor la sumele necesare pentru a fi alocate, pe care îl va înainta Direcţiei Financiar şi Contabilitate, din cadrul Ministerului, până la data de 10 ale lunii.  +  Articolul 17 Direcţia Financiar şi Contabilitate va vira cheltuielile referitoare la serviciile şi materialele de educaţie nonformală şi, după caz, cazarea şi masa participanţilor, conform solicitărilor Direcţiilor.  +  Articolul 18 La sfârşitul fiecărei tabere Direcţiile vor transmite, în termen de 5 zile calendaristice, la Direcţia Programe şi Tabere pentru Tineret şi Studenţi, din cadrul Ministerului, un raport de evaluare al taberei, conform Anexei nr. 1.6 care să aibă anexate următoarele documente (cu menţiunea conform cu originalul):a) Lista de participanţi, conform Anexei nr. 1.7;b) Copii ale facturilor aferente taberei, după caz;c) Alte documente justificative care stau la baza emiterii facturilor;d) Evaluarea activităţilor desfăşurate de participanţi în baza raportului de activitate întocmit de unul dintre prestatorii serviciilor derulate în tabere sau de unul dintre cadrele didactice însoţitoare;e) Declaraţia pe proprie răspundere a directorului executiv în cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, privind veridicitatea informaţiilor prezentate în Raportul de evaluare şi a documentelor anexate precum şi folosirea sumei decontate exclusiv pentru desfăşurarea taberei naţionale/tematice cu respectarea actelor normative în vigoare, conform Anexei nr. 1.8.  +  Articolul 19 Toate documentele aferente desfăşurării acestor tabere, în original, vor fi păstrate la sediul Direcţiilor organizatoare, iar la solicitarea Ministerului vor fi prezentate pentru verificare.  +  Articolul 20(1) Ministerul va aloca fondurile necesare organizării şi desfăşurării de tabere naţionale şi tematice către Direcţiile care organizează aceste tabere;(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la data la care sumele alocate au intrat în contul Direcţiilor, acestea au obligaţia de a le vira furnizorilor şi prestatorilor de bunuri şi servicii, în vederea stingerii datoriilor aferente taberelor naţionale/tematice.  +  Articolul 21 În cazul taberelor naţionale, suma decontată va fi formată din preţul din oferta Direcţiei (care va cuprinde cheltuielile de cazare, masă şi asistenţa medicală) şi maximum 15 lei/zi/persoană beneficiară reprezentând cheltuielile pentru derularea de activităţi specifice tematicii taberei (materiale, servicii şi transport, dacă este cazul).  +  Articolul 22 În cazul taberelor tematice, suma decontată va fi maximum 15 lei/zi/persoană beneficiară reprezentând cheltuielile pentru derularea de activităţi specifice tematicii taberei (materiale, servicii şi transport, dacă este cazul).  +  Articolul 23 Direcţia Financiar şi Contabilitate va efectua plata conform centralizatorului transmis de Direcţia Programe şi Tabere pentru Tineret şi Studenţi.  +  Articolul 24 Taberele naţionale şi tematice se vor finanţa din Capitolul 51.01 - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice.  +  Articolul 25 Programele organizate şi activităţile desfăşurate în cadrul taberelor naţionale/tematice, nu se vor aplica grupurilor de beneficiari ai taberelor sociale şi pentru persoanele cu dizabilităţi, organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţii.  +  Articolul 26 Se va asigura o gratuitate destinată însoţitorului pentru un grup de 10 beneficiari ai taberelor naţionale/tematice (în cazul grupurilor formate din cel puţin 10 participanţi în funcţie de specificul taberelor). De asemenea, conducătorul unui grup format din minimum 10 elevi va desemna şi o a doua persoană care va beneficia de gratuitate la serviciile de cazare şi masă (copil sau altă rudă personală, alt cadru didactic, părintele unui elev din grup, etc., indiferent de vârsta acestuia).  +  Articolul 27 Taberele naţionale/tematice cu caracter vocaţional se vor desfăşura în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. Persoana desemnată de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale pentru a participa la formarea participanţilor, o zi, în cadrul unei serii de tabără, va beneficia de gratuitate la serviciile de cazare şi masă pentru ziua respectivă.  +  Articolul 28 În cazul grupurilor mai mari de 10 beneficiari Direcţia organizatoare va desemna un număr de 2 formatori/promotori/animatori/cadre didactice responsabile de grup la fiecare 10 elevi, aceştia având rolul de a conduce, monitoriza şi supraveghea permanent efectivul de participanţi la tabăra naţională/tematică.  +  Articolul 29 Direcţiile îşi asumă întreaga responsabilitate cu privire la întocmirea listelor persoanelor care beneficiază de aceste tabere.  +  Articolul 30 Direcţiile pot organiza tabere naţionale şi/sau tematice doar în centrele de agrement aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, pe care le administrează în mod direct.  +  Articolul 31 Anexele 1.1 - 1.8 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Anexa 1.1. la metodologie ┌────────────────────────────────────────────────┐ │ ANTETUL DIRECŢIEI JUDEŢENE DE SPORT ŞI TINERET │ └────────────────────────────────────────────────┘ Formular tabără naţională/tematică I. Date privind Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret .........┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Denumire DJST: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Responsabili tabăra naţională/tematică: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ II. Date privind tabăra naţională/tematică┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│1. Titlul: │ │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│2. Tema taberei: │ │├───────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────────────┤│3. Perioada de desfăşurare:│De la: │Până la: │├───────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤│4. Loc de desfăşurare: │Centru de agrement: │Judeţul: │├───────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┤│5. Buget total al acţiunii │ │ ││ (lei): │Total: │Solicitat de la MTS: │├───────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────┤│6. Participanţi: │Total: │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│7. Beneficiari: │Nr. copii şi tineri: │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│8. Justificarea/ │ ││ oportunitatea/nevoile │ ││ tinerilor: │ │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│9. Continuitatea │ ││ iniţiativei: │ │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│10. Definirea obiectivelor:│ │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│11. Detalierea │ ││ activităţilor: │ │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│12. Indicatori: │ │├──────────────┬────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│13. Descrierea│Dezvoltare │ ││ metodelor │personală: │ ││ utilizate în├────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ derularea │Implicare │ ││activităţilor:│activă: │ ││ ├────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ │Dimensiune │ ││ │culturală: │ │├──────────────┴────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│14. Rezultate/beneficii/ │ ││ impact: │ │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│15. Programul detaliat: │ │├───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤│16. Promovare (indicaţi modalităţile de promovare a taberei, a rezultatelor ││acesteia şi a imaginii MTS: - spoturi audio/video, contracte de publicitate - ││machetă/articol, pentru care se vor anexa respectivele contracte): │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 17. Promotori (enumeraţi promotorii dvs. în organizarea taberei naţionale/tematice. Pentru fiecare completaţi un formular de tipul celui de mai jos):┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Promotor 1 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Denumire partener │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Adresa: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Telefon: fax: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│E-mail: website: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Persoana de contact: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Capacitate operaţională (competenţele/motivaţia pentru a selecta serviciile ││de educaţie nonformală): │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 18. Defalcarea pe categorii de cheltuieli a bugetului solicitat de la Ministerul Tineretului şi Sportului:┌────┬───────────────────────┬───────┬───────────┬────────────┬────────────────┐│Nr. │ │Număr │ │ │ ││Crt.│Categorie de cheltuieli│unităţi│Cost unitar│Nr. persoane│Cost total lei │├────┼───────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼────────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼────────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼────────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼───────┼───────────┼────────────┼────────────────┤│ │TOTAL │ │ │ │ │└────┴───────────────────────┴───────┴───────────┴────────────┴────────────────┘ Director executiv, (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret... Compartimentul contabil, (numele, prenumele şi semnătura) ..............................  +  Anexa 1.2. la metodologie
  CRITERII DE APROBARE A FINANŢĂRII:
  *Font 9*┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Nr. │ │Punctaj│Punctaj││crt.│ Criterii de aprobare a finanţării │maxim │acordat│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ 1.│Justificare, oportunitate şi nevoile copiilor şi tinerilor │ │ ││ │identificate din punct de vedere al educaţiei nonformale, │ │ ││ │scopul/soluţia propusă │ 10 │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ 2.│Continuitatea iniţiativei/soluţiei propuse: desfăşurarea uneia sau │ │ ││ │a mai multor acţiuni anterioare cu rezultate evidenţiabile │ 5 │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ 3.│Caracterul/tematica taberei: activităţi destinate promovării │ │ ││ │culturii şi pregătirii vocaţionale a tinerilor (muzică, pictură, │ │ ││ │teatru, etc.). │ 10 │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ 4.│Definirea obiectivelor de învăţare: se va avea în vedere să fie │ │ ││ │specific, măsurabil, abordabil │ 5 │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ 5.│Detalierea activităţilor │ 20 │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ │Indicatori de performanţă │ │ ││ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ 6.│6.1.│Indicatori cantitativi şi calitativi: numărul beneficiarilor, │ │ ││ │ │numărul participanţilor, servicii oferite, procentul propus │ │ ││ │ │obţinut de beneficiari, efecte │ 2,5 │ ││ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ │6.2.│Indicatori financiari: cheltuieli medii raportate la │ │ ││ │ │beneficiari │ 2,5 │ │├────┼────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┤│ │Descrierea şi calitatea metodei/metodelor activităţilor propuse: ││ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┤│ │7.1.│Dezvoltare personală: atitudini, comportamente, abilităţi │ 5 │ ││ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ 7.│7.2.│Implicare activă: creativitate, experienţă, spirit de echipă, │ │ ││ │ │implicare, relaţionare │ 10 │ ││ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ │7.3.│Dimensiunea culturală: dezvoltarea cunoştinţelor şi talentelor │ │ ││ │ │tinerilor │ 5 │ │├────┼────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ 8.│Rezultatele, impactul şi beneficiile participanţilor │ 5 │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ 9.│Programul detaliat al taberei, detalierea sarcinilor şi programul │ │ ││ │promotorilor │ 5 │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ 10.│Diseminarea şi promovarea taberei şi a rezultatelor: mediatizare, │ │ ││ │informare, promovare │ 10 │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ 11.│Promotorii: organizaţii cu competenţă şi experienţă, rapoarte de │ │ ││ │activitate şi certificări │ 5 │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┴───────┤│ │TOTAL │ 100 puncte │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
   +  Anexa 1.3. la metodologie┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│TABĂRA NAŢIONALĂ: ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ FORMULAR DE ÎNSCRIERE │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘I. Elemente de identitate ale solicitantului: Numele şi prenumele: .................... vârsta: ........, sex: [][]M [][]F, unitatea de învăţământ .............., adresa: ........................, date de contact (telefon/fax/e-mail): ..........; ..........; ........... .II. Categorie beneficiari*1): Notă
  *1) Se vor ataşa documente justificative.
  1 - tineri, elevi [][][][] 2 - tineri cu activitate recunoscută şi rezultate remarcabile raportate la tema proiectului [][] 3 - tineri din mediul rural [][] 4 - tineri instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi [][] 5 - voluntari ONGT [][] 6 - altă categorie [][]
  III. Declar pe propria răspundere că datele din prezenta sunt în conformitate cu realitatea.IV. Sunt de acord cu prevederile Regulamentului intern al proiectului şi cu Regulamentul de tabără aprobat de Ministerul Tineretului şi Sportului.V. Declar că nu am mai beneficiat de nicio altă tabără organizată prin Ministerul Tineretului şi Sportului sau prin Direcţiile din subordine în anul 2017.VI. De ce vrei să participi la această tabără? Cum crezi că te vor ajuta activităţile derulate în tabără la dezvoltarea personală? (Răspunsul este sub formă de eseu/scrisoare de intenţie - maxim 1 pagină) ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... Data Nume şi prenume Semnătura
   +  Anexa 1.4. la metodologie┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ANTETUL DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  MODEL DE SELECŢIE PARTICIPANŢI
  COMISIA DE SELECŢIE > Funcţionează la nivelul direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret. Atribuţii > Centralizează aplicaţiile depuse de participanţi; > Realizează selecţia finală a participanţilor, pe baza unei grile de evaluare. CRITERII DE ELIGIBILITATE: CRITERII ELIMINATORII Aplicanţii trebuie: [] să fie elevi cuprinşi într-o formă de învăţământ, în clasele V-XII (inclusiv); [] să aibă vârsta între 10-20 de ani; [] să fie cetăţeni români cu domiciliul în România; [] să fie apţi din punct de vedere medical; [] să aibă acordul scris al părinţilor, în vederea participării la tabără (în cazul minorilor); [] să nu mai fi participat în nicio altă tabără organizată de Ministerul Tineretului şi Sportului sau de o direcţie din subordine în anul 2017. CRITERII DE SELECŢIE ŞI GRILA DE PUNCTARE*Font 9*┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│Nr. │ │Punctaj│Punctaj││crt.│ Criterii de selecţie │maxim │acordat│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ 1 │Criteriul participativ │ │ ││ │implicarea aplicantului în acţiuni ce sunt cuprinse în tema │ │ ││ │proiectului sau similare - dovedită prin adeverinţe, diplome, │ │ ││ │contracte de voluntariat │20 pct.│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ 2 │Criteriul social │ │ ││ │tineri din mediul rural - dovedit prin acte de identitate │20 pct.│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ 3 │Criteriul motivaţional │ │ ││ │scrisoare de intenţie (formular anexat) │20 pct.│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ 4 │Criteriul performanţelor şcolare │ │ ││ │elevi participanţi la olimpiadele şcolare, clasaţi pe locurile │ │ ││ │I-III, la fazele naţionale şi internaţionale - dovada constând în │ │ ││ │diplome │20 pct.│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ 5 │Criteriul adecvării la domeniu │ │ ││ │dovezi ale cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor în domeniu*)│20 pct.│ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ │TOTAL │100 pct│ │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┘ Notă
  *) dovedit prin diplome/adeverinţe privind participări la ateliere, seminarii, simpozioane, concursuri în domeniu/recomandare din partea profesorului de specialitate de la unitatea de învătământ de care aparţine.
  MODALITATE DE ÎNSCRIERE: Înscrierea participanţilor pentru tabăra naţională se realizează în baza următoarelor documente:*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│A) formularul tip de înscriere (formular anexat) ││B) documentul de identitate (carte de identitate/certificat de naştere) - în copie; ││C) diplome/certificate/adeverinţe/contracte de voluntariat/recomandări, etc.- în copie; ││D) acordul scris al părinţilor. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Se completează formularul de înscriere tipizat şi se transmite către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, însoţit de documentele solicitate. PERIOADA DE ÎNSCRIERE: Înscrierile se termină cu două săptămâni înainte de începerea taberei. REGULAMENT: [] candidaţii vor fi admişi în urma selecţiei în limita locurilor disponibile. Vor fi selectaţi doar candidaţii care cumulează minimum 50 de puncte conform grilei de punctare. Direcţiile organizatoare pot stabili limitele de vârsta ale candidaţilor, în funcţie de specificul taberelor, cu condiţia să se încadreze în marja de 10-20 de ani; [] rezultatele selecţiei participanţilor la tabăra naţională vor fi postate pe site-ul direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret organizatoare; [] vor fi contactaţi doar candidaţii admişi; [] în cazul în care un beneficiar selectat îşi anunţă intenţia de a renunţa să participe, acesta va fi înlocuit cu un alt beneficiar selectat, aflat pe listele de rezervă; [] masa şi cazarea participanţilor va fi asigurată de către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, în cadrul centrelor de agrement pe care le administrează, iar transportul va fi asigurat de către participanţi; [] fiecare participant poate depune un singur formular de înscriere; [] nu se iau în considerare formularele incomplete. Director executiv Responsabil/Responsabili Semnătura Semnătura
   +  Anexa 1.5 la metodologie ANTET DIRECŢIA .............. Solicitări sume necesare desfăşurării taberelor naţionale Vă rugăm să ne alocaţi suma de ........, reprezentând contravaloarea serviciilor de cazare, masă, servicii şi materiale educative-recreative, pentru tabăra naţională .............. care se va ........... desfăşura în perioada ........... .┌────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────────┬─────────────┐│Nr. │Nr. │Tabăra │Centru de│Perioada│Contravaloare │Contravaloare││crt.│participanţi│naţională │agrement/│ │cazare şi masă│servicii şi ││ │ │(denumire)│baza │ │ │materiale ││ │ │ │turistică│ │ │educativ ││ │ │ │ │ │ │recreative │├────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────────┴─────────────┘ TOTAL NECESAR: ................... DIRECTOR EXECUTIV  +  Anexa 1.5.1. la metodologie ANTET DIRECŢIA ............. Solicitări sume necesare desfăşurării taberelor tematice Vă rugăm să ne alocaţi suma de .........., reprezentând contravaloarea serviciilor şi materialelor educativ recreative, pentru tabăra tematică ................ care se va desfăşură în perioada .............. .┌────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────┬─────────────┐│Nr. │Nr. │Tabăra │Centru de│Perioada│Contravaloare││crt.│participanţi│tematică │agrement/│ │servicii şi ││ │ │(denumire)│baza │ │materiale ││ │ │ │turistică│ │educativ ││ │ │ │ │ │recreative │├────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────┴─────────────┘ TOTAL NECESAR: ................... DIRECTOR EXECUTIV  +  Anexa 1.6. la metodologie*Font 9* ┌─────────────────────────────────────────────────┐ │Număr de înregistrare: ...... din: ..../..../....│ └─────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ RAPORT DE EVALUARE │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Denumirea taberei │ ││naţionale/tematice │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Locul şi perioada │ ││de desfăşurare │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Organizator │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Parteneri │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Participanţi/beneficiari│ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Total cheltuieli │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Suma decontată din │ ││bugetul MTS/DJST/DSTMB │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Suma reprezentând │ ││contribuţie proprie │ ││şi/sau atrasă │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Concordanţa între │ ││obiectivele propuse şi │ ││ceea ce s-a realizat │ │├────────────────────────┼───────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┤│Indicatorii proiectului │ Indicatori stabiliţi │ Denumire indicator │ Standard/Realizat ││ │ pe obiective │ │ ││ ├───────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│ │Indicatori calitativi │ │ ││ ├───────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│ │Indicatori cantitativi │ │ ││ ├───────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤│ │Indicatori financiari │ │ │├────────────────────────┼───────────────────────┴────────────────────┴───────────────────┤│Descrierea activităţilor│ ││realizate │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Rezultate obţinute (pe │ ││obiective) │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Promovarea taberei │se vor ataşa în mod obligatoriu copii după materialele (articole││naţionale/tematice │în presa scrisă şi/sau on-line, comunicate de presă, tipărituri,││ │promoţionale, în situaţia în care aceasta s-a realizat în cadrul││ │unor emisiuni radio sau televizate, se vor preciza postul, data ││ │şi emisiunea, iar pentru afişe se va preciza locul afişării) ││ │prin care aceasta s-a realizat │├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Probleme/obstacole în │ ││desfăşurarea taberei │ ││naţionale/tematice, │ ││sugestii │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Concluzii, menţiuni │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Lista documente, │se va ataşa în mod obligatoriu CD cu fotografii concludente din ││materiale ataşate │timpul derulării proiectului, (locaţie, activităţi, mijloace şi ││ │materiale folosite, participanţi) │├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Declaraţie pe propria │Declar pe propria răspundere, având în vedere prevederile ││răspundere privind │art. 326 Codul Penal că participanţii la tabăra naţională sunt ││participanţii şi │aceiaşi cu participanţii declaraţi în prealabil câştigători şi ││respectarea tematicii │că tabăra a respectat tematica aprobată. ││taberei naţionale/ │ ││tematice │ │├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Responsabil tabără │Numele şi prenumele: ││naţională/tematică │.......................................... ││ │Semnătura: ││ │.......................................... ││ │Ştampila: │└────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 1.7. la metodologie - Antet-DJST LISTA DE PARTICIPANŢI Tabăra naţională/tematică: .............. Localitatea: ............ Perioada: .............┌────┬──────────────┬────────────────────────┬─────────────┬─────────┐│Nr. │ │ │ │ ││crt.│Nume / prenume│Instituţia de învăţământ│Data naşterii│Semnătura│├────┼──────────────┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │└────┴──────────────┴────────────────────────┴─────────────┴─────────┘ Director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret ........ Responsabil/responsabili tabără, ................................. .................................  +  Anexa 1.8. la metodologie
  DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
  Subsemnatul ........, angajat la .........., având funcţia de director executiv în cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret ......, posesor al CI seria ..........., nr. ......., declar pe propria răspundere că având în vedere prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, că atât informaţiile prezentate în Raportul de evaluare, cât şi documentele anexate sunt conforme cu realitatea, iar suma decontată a fost folosită exclusiv pentru desfăşurarea taberei naţionale/tematice ........., cu respectarea actelor normative în vigoare. Semnătura/ştampila ...... Data ..../..../2017
  -------