HOTĂRÂRE nr. 215 din 12 aprilie 2017privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 14 aprilie 2017  Având în vedere:– Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;– Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006;– Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;– Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4.823 din 9 iulie 2015;– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;– dispoziţiile art. 11 alin. (5) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;– Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE;– Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 163/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul eficienţei energetice;– Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020;– Hotărârea Guvernului nr. 122/2015 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice;– Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;– Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare;– Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE;– Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 79 alin. (7) lit. a) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Rovana Plumb
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Graţiela-Leocadia Gavrilescu
  Ministrul economiei,
  Mihai Tudose
  p. Ministrul energiei,
  Iulian Robert Tudorache,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 12 aprilie 2017.Nr. 215.  +  ANEXĂSCHEMĂ din 12 aprilie 2017