ORDIN nr. 3.471 din 17 martie 2017privind modificarea art. 19 din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.125/2016
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 29 martie 2017    În conformitate cu prevederile art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 şi 157 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat,având în vedere prevederile Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate,ţinând seama de prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior,în temeiul dispoziţiilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul IArticolul 19 din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.125/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2017, se modifică şi va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Pentru un program de studii universitare/specializare, examenul de finalizare a studiilor se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii, numai în cadrul instituţiei de învăţământ superior care organizează examenul de finalizare a studiilor, indiferent de forma de învăţământ parcursă sau de instituţia de învăţământ superior absolvită.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru situaţii deosebite, temeinic motivate, instituţia organizatoare poate desfăşura susţinerea examenelor de licenţă în locaţiile aparţinând instituţiilor de învăţământ superior de unde provin candidaţii, în baza unui protocol încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, numai cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educaţiei naţionale,
    Pavel Năstase
    Bucureşti, 17 martie 2017.Nr. 3.471.-----