ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 2 martie 2017pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2017  Având în vedere faptul că una dintre principalele măsuri pentru accelerarea absorbţiei, în anul 2015, a constat în identificarea unor proiecte finanţate din surse naţionale a căror finanţare să fie transferată către Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, în scopul atragerii în totalitate a fondurilor europene disponibile, măsură prevăzută la nivel comunitar în nota COCOF 12-0050-01 din 29 martie 2012,luând în considerare faptul că reglementarea cadrului juridic de preluare a acestor tipuri de proiecte s-a realizat prin adoptarea de către Guvern a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 30 iunie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2016, care prevede modul şi condiţiile în care sunt preluate acestea,ţinând cont de faptul că, în vederea evitării dublei finanţări a investiţiilor care au fost finanţate iniţial din surse naţionale, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2016, stipulează că plata din fondurile aferente Programului operaţional sectorial Mediu a acestor investiţii se va realiza ulterior plăţilor efectuate de CE, pentru aceste proiecte,având în vedere că la data de 31 martie 2017 are loc procesul de închidere a Programului operaţional sectorial Mediu, iar prin aplicaţia finală de plată pe program se va realiza reglajul conturilor şi există riscul să nu mai poată fi efectuate plăţile pe aceste proiecte, întrucât prin reglajul financiar realizat să nu mai existe plăţi către România, luând în considerare necesitatea modificării cadrului legal pentru reglementarea efectuării acestor plăţi, în vederea transmiterii către Comisia Europeană,ţinând cont de faptul că valoarea cheltuielilor eligibile autorizate de către AM POS Mediu cuprinse în declaraţia finală de cheltuieli aferentă proiectelor retrospective este de aproximativ 15,4 milioane euro,neadoptarea de măsuri imediate, prin modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2016, va face ca obiectivele de investiţii finalizate, finanţate iniţial din bugetul de stat sau/şi din bugete locale să nu mai fie decontate din instrumente structurale în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), întrucât după reglarea financiară de la nivelul Comisiei Europene nu se vor întoarce bani, care să reîntregească sursele de finanţare iniţiale,în acelaşi timp efectuarea acestor plăţi în acest moment nu poate fi realizată fără modificarea bazei legale şi, pe de altă parte, există sume în valoare de 15.282.447,23 lei, rambursate necuvenit, pentru care este necesară crearea unui mecanism de recuperare, astfel încât să nu fie afectat bugetul de stat,având în vedere faptul că sumele primite de la Uniunea Europeană pentru proiectele retrospective nu mai pot fi utilizate pentru finanţarea proiectelor aferente cadrului financiar al Uniunii Europene 2007-2013, întrucât perioada de eligibilitate a luat sfârşit,luând în considerare că neadoptarea prezentului act normativ menţine blocajul neutilizării sumelor aferente proiectelor retrospective cuvenite bugetului de stat,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 30 iunie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul I, alineatele (8) - (14) se abrogă.2. După articolul I se introduc trei noi articole, articolele I^1-I^3, cu următorul cuprins:"Art. I^1. - Cheltuielile autorizate de către Autoritatea de management pentru POS Mediu aferente obiectivelor de investiţii finalizate sau pentru partea finalizată din obiectivele de investiţii aflate în execuţie prevăzute la art. I alin. (1) şi (2), incluse în declaraţia finală de cheltuieli pentru program, se rambursează prin reîntregirea bugetelor din care au fost finanţate iniţial obiectivele de investiţii potrivit prevederilor art. I alin (4)-(6) şi acordarea sumei prevăzute la art. I alin. (7), anterior rambursării sumelor de la CE, în limita sumelor aferente programului operaţional din fonduri UE disponibile în conturile bancare ale programului operaţional la nivelul Autorităţii de certificare şi plată, respectiv la nivelul Autorităţii de management.Art. I^2. - (1) În cazul în care Autoritatea de management pentru POS Mediu identifică sume transferate nejustificat beneficiarilor obiectivelor de investiţii, solicită restituirea în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării beneficiarului cu privire la aceste sume. (2) În situaţia în care beneficiarii nu restituie sumele prevăzute la alin. (1) în termenul stabilit, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru POS Mediu, solicită în scris Ministerului Finanţelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea şi utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condiţiile altor acte normative, se menţin. (3) După recuperarea sumelor de la beneficiari, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru POS Mediu, comunică în scris Ministerului Finanţelor Publice, care dispune încetarea restricţiilor prevăzute la alin. (2). (4) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează să achite sumele prevăzute la alin. (1) şi în care se menţionează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Autoritatea de management pentru POS Mediu ca beneficiar al sumelor şi detaliile privind plata, directorii generali ai direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/directorul general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti/şefii de administraţie ai administraţiilor judeţene ale finanţelor publice dispun alimentarea conturilor acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru plata sumelor decontate necuvenit prevăzute la alin. (1). (5) În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele prevăzute la alin. (1), potrivit celor menţionate în cerere. (6) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul prevăzut la alin. (5) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinaţiei prevăzute la alin. (4), unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat. Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase şi motivele pentru care au fost retrase.Art. I^3. - Sumele aferente cheltuielilor neeligibile constatate de autoritatea de management şi identificate ulterior datei de 31 martie 2017 se vor recupera de la beneficiari potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare."3. Articolul VI se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. VI. - (1) Sumele primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport, aferente plăţilor eligibile în cadrul proiectelor retrospective, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (3) lit. l1) din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se fac venit la bugetul de stat, la o poziţie bugetară distinctă, prin intermediul autorităţilor de management, respectiv al Autorităţii de certificare şi plată în cazul proiectelor de infrastructură de transport. (2) În cazul Programului operaţional sectorial Mediu prevederile alin. (1) se aplică pentru sumele care se cuvin bugetului de stat potrivit prevederilor art. I alin. (4) şi (5), cu respectarea prevederilor art. I alin. (7)."

  PRIM-MINISTRU

  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale,

  administraţiei publice şi

  fondurilor europene,

  Sevil Shhaideh

  p. Ministrul delegat pentru

  fonduri europene,

  Luminiţa Zezeanu,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 2 martie 2017.Nr. 19.-----