STANDARDE PROFESIONALE din 6 iulie 2016de formare continuă pentru funcţiile didactic auxiliare din învăţământul preuniversitar secretar şcolar, laborant şcolar, pedagog şcolar, corepetitor, pe etape de formare continuă - debutant şi cu vechime mai mare de 5 ani/experimentat - Anexele nr. 1-8
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 bis din 26 ianuarie 2017



  Notă

  ──────────

  Aprobat de Ordinul nr. 4.477/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2017.

  ──────────
   +  Anexa 1Standard profesional de formare continuă pentrufuncţia didactic auxiliară secretar şcolar - debutantARGUMENTI. Descrierea funcţiei didactic auxiliare secretar în învăţământul preuniversitarI.1. ContextConform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, funcţia secretar în învăţământul preuniversitar face parte din categoria funcţiilor didactic auxiliare, regăsindu-se în organigramele tuturor instituţiilor de învăţământ preuniversitar.Compartimentul secretariat este un auxiliar direct şi indispensabil al conducerii unei instituţii de învăţământ preuniversitar, având ca sarcină degrevarea acesteia de unele sarcini auxiliare, creându-i astfel condiţiile necesare realizării principalelor sale funcţii: prevedere - organizare - comandă - coordonare -> control. Secretarul trebuie să creeze condiţii optime pentru luarea deciziilor care reprezintă actul esenţial al conducerii.În literatura de specialitate secretariatul este definit ca un nucleu (grupare de funcţii şi respectiv persoane care ocupă aceste funcţii) cu activităţi, atribuţii şi sarcini individuale complexe.În acest context, secretarul şcolar desfăşoară activităţi administrative şi de secretariat în cadrul secretariatului instituţiilor de învăţământ preuniversitar: şcoli, licee, cluburi ale elevilor, CCD-uri, ISJ-uri din reţeaua învăţământului de stat sau particular.I.2. AtribuţiiPrincipalele atribuţii care revin secretariatului în prezent sunt următoarele: prelucrarea informaţiilor, documentarea, funcţia de reprezentare, funcţia de filtru şi legătură pentru solicitări de contacte cu conducerea, funcţia de asistare directă a conducerii şcolii, gestionarea bazelor de date locale şi naţionale, întocmire şi elaborare acte de studiu.În activitatea de secretariat şi în aceea a secretarilor predomină procesele informaţionale şi decizionale, informaţia oferind suportul pentru decizia managerială, iar comunicarea de informaţii şi decizii reprezentând o pondere importantă într-o instituţie.În proiectarea activităţilor şi pe parcursul desfăşurării acestora trebuie să ţină seamă de particularităţile instituţiei şi de specificitatea mediului social şi local, de posibilităţile materiale avute la dispoziţie şi de idealul de dezvoltare a societăţii româneşti şi europene. Raportarea se va face atât la standardele naţionale cât şi la cele europene.Aşa cum sugerează toate cercetările din domeniu, pentru secretarul şcolar, sursa esenţială de derivare a competenţelor o reprezintă rolurile profesionale ale secretarilor şcolari. Este recunoscut pe plan internaţional că, în prezent, secretarul îndeplineşte numeroase roluri profesionale. O listare succintă a acestora probează creşterea exigenţelor faţă de toate categoriile de secretari, precum şi a diversităţii şi complexităţii acestei funcţii. Secretariatul este considerat ca interfaţă a unei instituţii cu personalul angajat şi cu persoanele din afara instituţiei şi de asemenea, reprezintă (în unele cazuri), o dublare a direcţiilor auxiliare, prin preluarea la nivelul compartimentului a atribuţiilor specifice. Astfel secretarul preia o serie de atribuţii privind personalul, activităţi administrative, activităţi de relaţii cu publicul.I.3. Condiţii de accesConform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în învăţământul preuniversitar, condiţia ocupării funcţiei de secretar este de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior, respectiv a unui liceu, cu diplomă de bacalaureat sau absolvirea învăţământului postliceal cu specialitatea tehnician în activităţii de secretariat.Calificarea de "secretar" are corespondent în toate statele europene şi poate desfăşură activitate în orice ţară din lume după echivalarea studiilor în ţara respectivă (şi eventual parcurgerea programului şi promovarea evaluărilor stabilite, impuse pentru realizarea echivalării).I.4. Cerinţe legislative specifice:Legea Educaţiei Naţionale (LEN) nr. 1/2011;● Politici educaţionale la nivel instituţional, naţional şi european;● Managementul Calităţii;● Codul European al bunei conduite administrative.I.5. Rute de progresI.5.1. Pentru secretarul cu studii medii (M):secretar debutant M -> secretar IV M -> secretar III M -> secretar II M -> secretar I M a) secretar debutant M b) secretar IV M c) secretar III M d) secretar II M e) secretar I MI.5.2. Pentru secretarul cu studii superioare de scurtă durată (SSD):secretar debutant SSD -> secretar IV SSD -> secretar III SSD -> secretar II SSD -> secretar I SSD a) secretar debutant SSD b) secretar IV SSD c) secretar III SSD d) secretar II SSD e) secretar I SSDI.5.3. Pentru secretarul cu studii superioare (S):secretar debutant S -> secretar IV S -> secretar III S -> secretar II S -> secretar I S -> secretar şef a) secretar debutant S b) secretar IV S c) secretar III S d) secretar II S e) secretar I cu studii superioare f) secretar şefII. Competenţe necesare funcţiei de secretar în învăţământul preuniversitarAbordând cerinţele actuale ale acestei profesii, la modul general, se pot enumera: stăpânirea procedeelor de citire şi scriere rapidă, utilizarea calculatorului în editarea de text, gestionarea de baze de date locale şi naţionale, utilizarea celorlalte aparate de tratare a informaţiei şi comunicaţiei, cunoştinţe privind legislaţia specifică şi de politici educaţionale, cunoaşterea şi aplicarea prevederilor legale referitoare la evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor, posedarea şi aplicarea procedurilor de asigurare a calităţii în domeniul învăţământului preuniversitar, cunoştinţe generale de statistică şi contabilitate, abilităţi de comunicare şi relaţionare cu elevii şi cu adulţii.Pentru garantarea unei posibile reuşite a activităţilor desfăşurate, secretarul trebuie să dovedească:- pregătire de specialitate în domeniul secretariatului;- capacitate de aplicare a procedurilor de primire, distribuire şi transmitere a corespondenţei, a documentelor şi de comunicare a deciziilor, a hotărârilor;- cunoştinţe privind legislaţia specifică şi de politici educaţionale;- capacitatea de selecţie a informaţiilor;- cunoştinţe privind activităţi de management şi protocol administrativ;- cunoaşterea principiilor de organizare a timpului şi a documentelor;- capacitatea de a-şi însuşi clar şi corect legislaţia şi normele de gestionare specifice, cunoştinţe privind legislaţia cu privire la păstrarea şi arhivarea documentelor;- cunoştinţe profesionale din domeniul biroticii şi ergonomici;- cunoştinţe profesionale din domeniul educaţional privind gestionarea documentelor şi regimul actelor de studii;- cunoştinţe privind legislaţia protecţiei muncii;- cunoştinţe privind legislaţia privind P.S.I.;- cunoştinţe privind metodologiile de aplicare a legislaţiei specifice, ordine de ministru, norme, reguli;- cunoştinţe generale privind managementul calităţii;- cunoştinţe de prelucrare soft a datelor (stocare, prelucrare şi prezentare informaţii: Word, Excel, PowerPoint);- cunoştinţe de statistică bazală;- cunoaşterea principiilor de organizare a timpului şi a documentelor.Această funcţie impune astfel, capacităţi de comunicare eficientă atât cu elevii cât şi cu profesorii dar şi cu factorii ierarhici superiori, partenerii economici şi sociali, precum şi cu familia, părinţii elevilor, cu reprezentanţi ai comunităţii locale, ai ONG-urilor, asociaţiilor etc. Trebuie respectate atât standardele de protecţie a mediului, şi de securitate şi sănătate în muncă, a normelor generale de protecţie a muncii, precum şi aplicarea procedurilor de calitate, necesare îndeplinirii cu succes a activităţilor proprii şi ale instituţiei.Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactic auxiliară din învăţământul preuniversitar de secretar şcolar - debutant reprezintă un document care descrie harta competenţelor necesare desfăşurării activităţilor specifice, grupate în competenţe profesionale generale şi specifice, caracterizate prin descriptori de performanţă pentru nivelul de secretar debutant.Ele constituie repere clare, de ordin calitativ, care descriu nivele minimale de performanţă ale exercitării funcţiei:1. Competenţe generale1.1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor1.2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea, securitatea în muncă şi PSI1.3. Aplicarea procedurilor de calitate în domeniul educaţional2. Competenţe specifice2.1. Proiectarea activităţii de secretariat2.2. Gestionarea informaţiilor aferente bazelor de date2.3. Evaluarea activităţii de secretariat2.4. Comunicarea instituţională2.5. Integrarea TIC în activităţile de secretariat2.6. Dezvoltarea instituţional a scolii2.7. Asigurarea managementului carierei.Criteriile de realizare a competenţelor generale şi specifice descrise în standardul profesional de formare continuă de secretar sunt defalcate în Cunoştinţe, Abilităţi, Competenţe transversale referitoare la modalităţile de selectare a căilor şi mijloacelor ce vor fi utilizate în realizarea unor categorii de activităţi relevante.III. Nevoia de formare a secretarului debutantRolul secretarului în învăţământul preuniversitar nu va putea fi eliminat şi nici diminuat din ecuaţia instituţiei de învăţământ, ba chiar se preconizează o schimbare de optică în ceea ce priveşte statutul şi intervenţia acestuia. O mai bună pregătire a acestuia îi optimizează demersurile.Secretarul debutant este considerată persoana încadrată în această funcţie în primii 5 ani de la încadrarea sa şi ar trebui să deţină acele competenţe minimale care să-i permită şi să-i asigure îndeplinirea optimă a atribuţiilor ce-i revin, conform fişei postului. Acele competenţe ar trebui să determine în primul rând ca studiul individual, învăţarea continuă şi după ce acesta iese de pe băncile şcolii, să devină pentru secretarul debutant o necesitate a racordării sale la rapidele modificări din viaţa socială şi economică a societăţii, să-i permită să facă faţă cerinţelor unei societăţi dinamice, să aibă formate mecanisme de evaluare şi autoevaluare care să-l ajute în determinarea raportului optim dintre cerinţele sociale şi economice şi propriile capacităţi şi posibilităţi de realizare în această carieră şi în viaţă.În condiţiile unei societăţi în continuă schimbare şi informatizare, învăţământul modern reclamă din partea secretarului debutant din învăţământul preuniversitar un dinamism sporit, o distributivitate extinsă faţă de problemele şcolii şi o adaptare rapidă la noile solicitări.În economia procesului de învăţământ, epoca noilor tehnologii educaţionale găseşte secretarul într-o poziţie privilegiată: interfaţă a instituţiei de învăţământ atât cu proprii angajaţi, cât şi cu exteriorul şi, în acelaşi timp, o punte de legătură între toate compartimentele unei instituţii educaţionale.Reforma sistemului de învăţământ românesc, trebuie să ducă la o mai bună pregătire profesională a secretarului debutant, cu atât mai mult cu cât LEN (Art. 275. - (3)) prevede obligativitatea participării personalului didactic auxiliar la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii.În acest context, este necesară prezenţa compartimentului de pregătire şi formare continuă a secretarului debutant pe lista priorităţilor demersurilor reformatoare, unul dintre obiectivele sistemului de perfecţionare fiind dezvoltarea competenţelor personalului din învăţământul preuniversitar, astfel încât să se asigure un proces educaţional de calitate.Formarea competenţelor pleacă atât de la dorinţa de a exercita profesia, cât şi de la experienţa de viaţă care poate pregăti individul într-o oarecare măsură, în acest scop. La începutul carierei, socializarea profesională modelează efectele formării iniţiale. Experienţa personală, confruntările cu alţi profesionişti şi formarea continuă, abordată ştiinţific prin programe acreditate de organele abilitate, cursuri şi stagii relevante, fac ca acele competenţe, cunoştinţe şi scheme de acţiune să evolueze.Secretarul debutant trebuie de asemenea să înţeleagă faptul că eficacitatea sa depinde de evoluţia evenimentelor şi a contextului social. Să încerce să gândească situaţiile în perspectivă, în manieră probabilistă şi cu termene optime de dezvoltare a competenţelor pe care le deţine şi de dobândire a unor competenţe noi. Nu se vor parcurge programe de formare cu orice preţ, pe orice temă, fără rentabilitate pentru unitatea şcolară unde îşi desfăşoară activitatea. Un alt aspect important este astfel, îmbinarea armonioasă a programelor, a modulelor pentru care optează. Nu se vor prelua cunoştinţe şi deprinderi la întâmplare fără nici o utilitate. Un calcul prealabil şi o confruntare cu propriile nevoi de dezvoltare poate conduce la alegerea celor mai bune variante de îmbinare a acestora.Descrierea competenţelor în standard are un caracter general, flexibil, asigurând transferabilitate în situaţii variate. Cei care vor face analiza de nevoi, vor îndruma şi orienta formarea continuă a secretarilor, vor ţine seama de bilanţul de competenţe personal. Un bilanţ de dezvoltare personală se poate realiza din iniţiativă proprie dacă există jaloanele unui standard naţional. Bilanţul de competenţe poate fi unul evolutiv care permite unei persoane să conştientizeze achiziţiile din perspectiva schimbărilor survenite în activitatea sa profesională, legate de instituţie şi cerinţele ei în comparaţie cu formarea iniţială şi cu cerinţele contemporane. Bilanţul de competenţe măsoară cunoştinţele, acţiunile, comportamentul şi capacităţile, ajută la poziţionarea secretarului într-o perspectivă evolutivă.Standardul profesional de formare continuă corespunzător funcţiei de secretar debutant pentru învăţământul preuniversitar a fost gândit într-o viziune flexibilă, dinamică şi perfectibilă, pentru a răspunde cerinţelor şcolii româneşti actuale, dar şi de viitor. El constituie un punct de plecare în formularea obiectivelor şi în legarea traseelor de dezvoltare personală, dar şi ca un ghid practic, util furnizorilor în elaborarea programelor de formare continuă pentru secretarii debutanţi din învăţământul preuniversitar.UNITĂŢI DE COMPETENŢE GENERALEUnitatea de competenţă generală nr. 1*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă generală nr. 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la evidenţa, │Nivelul calificării profesionale: studii medii ││gestionarea şi arhivarea documentelor │Nivelul expertizei: Debutant │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Asigură │Cunoaşterea şi │Explicarea şi │Proiectează, pe │Reflectează critic │Proiectează în │Evaluarea gradu-│Transferul │Folosirea valorilor ││evidenţa │înţelegerea corectă a │interpretarea corectă a │baza legislaţiei │şi constructiv │mod creativ şi │lui de autonomie│informaţiilor │proprii ca puncte ││documentelor│conceptelor: din │conceptelor: din domeniul│instrumente de │asupra │inovator │şi dezvoltarea │obţinute în │tari în susţinerea ││şi a cores- │domeniul biroticii, │biroticii, din domeniul │evidenţă, │instrumentelor de │instrumente de │de acţiuni în │concordanţă │demersului de ││pondenţei │din domeniul şcolar │şcolar privind │gestionare şi │evidenţă gestionare│evidenţă, │concordanţă cu │cu legislaţia │diagnoză şi a recu- │├────────────┤privind gestionarea │gestionarea documentelor,│arhivare a │şi arhivare a │gestionare şi │acesta. │în domeniu │noaşterii identită- ││2. Gestio- │documentelor, la │legislaţia cu privire la │documentelor. │documentelor. │arhivare a │ │grupurilor │ţii instituţie şi ││nează │legislaţia cu privire │regimul actelor de studii│Proiectarea corectă│ │documentelor. │ │sociale de │comunitate. ││documentele │la regimul actelor de │şi la arhivare. │a unui parteneriat │ │ │ │interacţiune │Folosirea aptitudi- ││şi cores- │studii şi la arhivare.│Explicarea şi │funcţional cu │ │ │ │(profesori, │nilor personale de ││pondenţa │Cunoaşterea şi │interpretarea teoriilor │profesorii şi cu │ │ │ │părinţi, │dezvoltare personală│├────────────┤înţelegerea metodelor │din domeniul biroticii, │beneficiarii. │ │ │ │elevi). │ ││3. Asigură │de evaluare din │din domeniul şcolar │ │ │ │ │ │ ││documentarea│domeniul biroticii, │privind gestionarea │ │ │ │ │ │ ││în domeniul │din domeniul şcolar │documentelor, legislaţia │ │ │ │ │ │ ││activităţii │privind gestionarea │cu privire la regimul │ │ │ │ │ │ ││specifice │documentelor, la │actelor de studii şi la │ │ │ │ │ │ │├────────────┤legislaţia cu privire │arhivare. Explicarea şi │ │ │ │ │ │ ││4. Arhivează│la regimul actelor de │interpretarea metodelor │ │ │ │ │ │ ││documentele │studii şi la arhivare.│de evaluare din domeniul │ │ │ │ │ │ ││ │ │biroticii, din domeniul │ │ │ │ │ │ ││ │ │şcolar privind │ │ │ │ │ │ ││ │ │gestionarea │ │ │ │ │ │ ││ │ │documentelor, legislaţia │ │ │ │ │ │ ││ │ │cu privire la regimul │ │ │ │ │ │ ││ │ │actelor de studii şi la │ │ │ │ │ │ ││ │ │arhivare. │ │ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă generală nr. 2*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă generală nr. 2: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea, │Nivelul calificării profesionale: studii medii ││securitatea în muncă şi PSI │Nivelul expertizei: Debutant │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Identifi-│Cunoaşterea şi │Explicarea şi │Identifică riscuri-│Identificarea │Aplică în mod │Evaluarea │Transferul │Folosirea valorilor ││că riscurile│înţelegerea corectă a │interpretarea corectă a │le în activitatea │riscurilor în acti-│creativ şi │gradului de │informaţiilor │proprii ca puncte ││în activita-│conceptelor privind │conceptelor din normele │specifică în │vitatea specifică │inovator │autonomie şi │obţinute în │tari în susţinerea ││tea │tipurile de riscuri │de sănătate, securitate │corelaţie cu speci-│se realizează cu │instrumente de │dezvoltarea de │concordanţă cu│demersului de ││specifică │din activitate, │în muncă specifice │ficul activităţii │conştiinciozitate │lucru pentru │acţiuni în │legislaţia în │diagnoză şi a │├────────────┤normele de sănătate, │locului de muncă şi PSI. │de executat, │şi responsabilitate│normele de │concordanţă cu │domeniu │recunoaşterii ││2. Aplică │securitate în muncă │Explicarea metodelor de │avându-se în vedere│Prevederile legale │sănătate, │acesta. │grupurilor │identităţii ││prevederile │specifice locului de │utilizare a echipamente- │toate aspectele │referitoare la │securitate în │ │sociale de │personale în ││legale refe-│muncă şi PSI. │lor specifice privind │relevante pentru │sănătatea, │muncă specifice │ │interacţiune │instituţie şi ││ritoare la │Cunoaşterea şi înţele-│normele de sănătate şi │desfăşurarea │securitatea în │locului de muncă │ │(profesori, │comunitate. ││sănătatea, │gerea metodelor de │securitate în muncă, │acesteia. │muncă şi PSI se │şi PSI: │ │părinţi, │Folosirea ││securitatea │utilizare a echipamen-│proceduri de acordare a │Riscurile sunt │respectă şi se │- instructaje │ │elevi) şi │aptitudinilor ││în muncă şi │telor specifice │primului ajutor. │identificate în │aplică întocmai, │periodice: │ │mediul de │personale de ││PSI │privind normele de │ │conformitate cu │intervenindu-se cu │zilnice, lunare │ │interacţiune: │dezvoltare │├────────────┤sănătate şi securitate│ │prevederile legis- │atenţie şi │sau la intervale │ │- spaţiul │personală. ││3. Intervine│în muncă, proceduri de│ │laţiei specifice în│promptitudine în │stabilite prin │ │şcolar; │ ││în caz de │acordare a primului │ │domeniu. Aplică │caz de necesitate. │instrucţiuni │ │- mediul │ ││accident │ajutor. │ │prevederile legale │Intervenţia în caz │proprii în func- │ │propriu de │ ││ │ │ │referitoare la │de accident se │ţie de specifi- │ │lucru; │ ││ │ │ │sănătatea, securi- │realizează cu │cul condiţiilor │ │- tipul de │ ││ │ │ │tatea în muncă şi │operativitate. │de lucru; │ │învăţământ; │ ││ │ │ │PSI. Intervine în │ │- tipuri de │ │- nivel de │ ││ │ │ │caz de accident. │ │accidente: arsuri│ │dotare a │ ││ │ │ │ │ │cu diferite │ │şcolii; │ ││ │ │ │ │ │substanţe, │ │- locaţii │ ││ │ │ │ │ │intoxicaţii cu │ │specifice │ ││ │ │ │ │ │gaze, │ │organizaţiei │ ││ │ │ │ │ │traumatisme, │ │şcolare. │ ││ │ │ │ │ │electrocutare │ │ │ ││ │ │ │ │ │etc. │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă generală nr. 3*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă generală nr. 3: Aplicarea procedurilor de calitate în domeniul educaţional│Nivelul calificării profesionale: studii medii ││ │Nivelul expertizei: Debutant │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Identifi-│Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi interpreta-│Cerinţele de cali- │Reflectează critic │Proiectează în │Evaluarea gradu-│Transferul │Folosirea valorilor ││că cerinţele│gerea corectă a con- │rea corectă a concepte- │tate sunt identifi-│şi constructiv │mod creativ şi │lui de autonomie│informaţiilor │proprii ca puncte ││de calitate │ceptelor, principiilor│lor, principiilor şi │cate pe baza indi- │asupra metodelor de│inovator │şi dezvoltarea │obţinute în │tari în susţinerea ││specifice │şi cerinţelor funda- │cerinţelor fundamenta- │caţiilor din proce-│management al │instrumente de │de acţiuni în │concordanţă cu│demersului de diag- │├────────────┤mentale care stau la │le care stau la baza unei│durile sau planuri-│calităţii. │managementul │concordanţă cu │legislaţia în │noză şi a recunoaş- ││2. Aplică în│baza unei abordări │abordări eficace privind │le de control, │Remedierea eventua-│calităţii. │acesta. Identi- │domeniu grupu-│terii identităţii ││practică │eficace privind asigu-│asigurarea calităţii │Sistemului de │lelor neconformită-│ │ficarea cerinţe-│rilor sociale │personale în insti- ││procedurile │rarea calităţii │activităţii de secretari-│Management al │ţi constatate se │ │lor de calitate │de interacţi- │tuţie şi comunita- ││de asigurare│activităţii de secre- │at: │Calităţii (SMC) │face cu promptitu- │ │specifice se │une (profesori│te. ││a calităţii │tariat: codul de │- codul de etică │implementat în uni-│dine şi responsabi-│ │face cu corecti-│părinţi, │Folosirea aptitudi- │├────────────┤etică profesională; │profesională; │tate/conform norme-│litate. │ │tudine, atenţie │elevi). │nilor personale de ││3. Evaluează│- standardele de │- standardele de calita- │lor interne de asi-│ │ │şi responsabili-│ │dezvoltare ││calitatea │calitate, conform │te, conform normelor │gurarea calităţii. │ │ │tate. Aplicarea │ │personală. ││lucrărilor │normelor interne; │interne; │ │ │ │procedurilor │ │ ││executate │- manuale de calitate;│- manuale de calitate; │ │ │ │tehnice de cali-│ │ │├────────────┤- politici de │- politici de management │ │ │ │tate se reali- │ │ ││4. Remediază│management al calită- │al calităţii. │ │ │ │zează cu riguro-│ │ ││neconformi- │ţii. │Explicarea şi interpreta-│ │ │ │zitate şi adec- │ │ ││tăţile │Cunoaşterea şi │rea corectă a conceptelor│ │ │ │vat tipului de │ │ ││constatate │înţelegerea corectă a │din domeniul criteriilor │ │ │ │activitate. │ │ ││ │conceptelor din │şi reglementărilor │ │ │ │ │ │ ││ │domeniul criteriilor │naţionale privind asigu- │ │ │ │ │ │ ││ │şi reglementărilor │rarea calităţii; preve- │ │ │ │ │ │ ││ │naţionale privind │derile din Procedurile │ │ │ │ │ │ ││ │asigurarea calităţii; │Sistemului de Management │ │ │ │ │ │ ││ │prevederile din │al Calităţii (SMC) │ │ │ │ │ │ ││ │Procedurile Sistemului│implementat în unitate │ │ │ │ │ │ ││ │de Management al │sau ale Normelor interne │ │ │ │ │ │ ││ │Calităţii (SMC) │calitate; proceduri de │ │ │ │ │ │ ││ │implementat în unitate│lucru, proceduri de con- │ │ │ │ │ │ ││ │sau ale Normelor │trol etc.; proceduri │ │ │ │ │ │ ││ │interne de calitate; │tehnice de asigurare a │ │ │ │ │ │ ││ │proceduri de lucru, │calităţii; acţiunile pre-│ │ │ │ │ │ ││ │proceduri de control │ventive şi corective spe-│ │ │ │ │ │ ││ │etc.; proceduri │cifice locului de muncă, │ │ │ │ │ │ ││ │tehnice de asigurare │prevăzute în SMC sau în │ │ │ │ │ │ ││ │a calităţii. │Normele interne de │ │ │ │ │ │ ││ │ │calitate. │ │ │ │ │ │ ││ │ │Explicarea şi interpreta-│ │ │ │ │ │ ││ │ │rea teoriilor managemen- │ │ │ │ │ │ ││ │ │tului calităţii. │ │ │ │ │ │ ││ │ │Explicarea şi interpreta-│ │ │ │ │ │ ││ │ │rea metodelor de evaluare│ │ │ │ │ │ ││ │ │din domeniul managementu-│ │ │ │ │ │ ││ │ │lui calităţii. │ │ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘UNITĂŢI DE COMPETENŢE SPECIFICEUnitatea de competenţă specifică nr. 1*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 1: Proiectarea activităţii de secretariat │Nivelul calificării profesionale: studii medii ││ │Nivelul expertizei: Debutant │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Organi- │Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi interpreta-│Proiectează, pe │Reflectează critic │Proiectează în │Evaluarea gradu-│Transferul │Folosirea valorilor ││zează acti- │gerea corectă a con- │rea corectă a concepte- │baza legislaţiei │şi constructiv asu-│mod creativ şi │lui de autonomie│informaţiilor │proprii ca puncte ││vitatea de │ceptelor din activita-│lor: din domeniul manage-│instrumente de din │pra managementului │inovator instru- │şi dezvoltarea │obţinute în │tari în susţinerea ││secretariat │tea de secretariat │mentului timpului, legis-│domeniul managemen-│timpului, legisla- │mente de manage- │de acţiuni în │concordanţă cu│demersului de ││în vederea │privind etapele pro- │laţia şi politicile edu- │tului timpului, │ţia şi politicile │mentul timpului, │concordanţă cu │legislaţia în │diagnoză şi a ││proiectării │iectării, tipurile de │caţionale în domeniu, re-│legislaţia şi poli-│educaţionale în │legislaţia şi │acesta. │domeniu grupu-│recunoaşterii │├────────────┤cunoştinţe şi modali- │gulamente de ordine inte-│ticile educaţionale│domeniu, regulamen-│politicile educa-│Organizarea │rilor sociale │identităţii ││2. Realizea-│tăţile de structurare/│rioară şi de organizare │în domeniu, regula-│te de ordine inte- │ţionale în dome- │activităţilor de│de interacţiu-│personale în ││ză planifi- │organizare logică a │şi funcţionare, cerinţe- │mente de ordine │rioară şi de orga- │niu, regulamente │secretariat se │ne (profesori,│instituţie şi ││carea calen-│acestora, managementul│lor de calitate ale acti-│interioară şi de │nizare şi funcţio- │de ordine interi-│realizează cu │părinţi, │comunitate. ││daristică a │timpului, legislaţia │vităţilor de secretariat;│organizare şi func-│nare, cerinţelor de│oară şi de orga- │creativitate, │elevi). │Folosirea ││activităţii │şi politicile educa- │criteriilor de esenţiali-│ţionare, cerinţelor│calitate ale acti- │nizare şi func- │prin abordarea │Implicarea în │aptitudinilor ││de secreta- │ţionale în domeniu, │tate ale activităţilor de│de calitate ale │vităţilor de secre-│ţionare, cerinţe-│unei atitudini │dezvoltarea de│personale de ││riat │regulamente de ordine │secretariat, structura │activităţilor de │tariat; criteriilor│lor de calitate │prospective, │proiecte │dezvoltare │├────────────┤interioară şi de │anului şcolar. │secretariat; │de esenţialitate │ale activităţilor│corelată cu │educaţionale │personală. ││3. Realizea-│organizare şi funcţio-│Explicarea şi interpre- │criteriilor de │ale activităţilor │de secretariat; │structura anului│alături de │Participarea la ││ză evaluarea│nare, cerinţelor de │tarea teoriilor despre │esenţialitate ale │de secretariat, │criteriilor de │şcolar. │partenerii │programe şi ││proiectării │calitate ale activită-│managementul timpului, │activităţilor de │structura anului │esenţialitate ale│Planificarea │educaţionali. │activităţi ││activităţi- │ţilor de secretariat; │legislaţia şi politicile │secretariat, struc-│şcolar. │activităţilor de │activităţilor de│ │specifice de ││lor de se- │criteriilor de esen- │educaţionale în domeniu, │tura anului şcolar.│ │secretariat, │secretariat se │ │formare. ││cretariat │ţialitate ale activi- │regulamente de ordine │Proiectarea corectă│ │structura anului │realizează cu │ │ ││ │tăţilor de secretari- │interioară şi de organi- │a unui parteneriat │ │şcolar. │responsabilitate│ │ ││ │at, structura anului │zare şi funcţionare, │funcţional cu pro- │ │ │şi corectitudine│ │ ││ │şcolar. │cerinţelor de calitate │fesorii şi cu │ │ │Planificarea │ │ ││ │ │ale activităţilor de se- │beneficiarii. │ │ │activităţilor de│ │ ││ │ │cretariat; criteriilor de│ │ │ │secretariat se │ │ ││ │ │esenţialitate ale activi-│ │ │ │realizează pe │ │ ││ │ │tăţilor de secretariat, │ │ │ │baza criteriilor│ │ ││ │ │structura anului şcolar. │ │ │ │de pertinenţă, │ │ ││ │ │Explicarea şi interpreta-│ │ │ │coerenţă şi │ │ ││ │ │rea metodelor de evaluare│ │ │ │fezabilitate. │ │ ││ │ │din domeniul managementul│ │ │ │ │ │ ││ │ │timpului, legislaţia şi │ │ │ │ │ │ ││ │ │politicile educaţionale │ │ │ │ │ │ ││ │ │în domeniu, regulamente │ │ │ │ │ │ ││ │ │de regulamente de ordine │ │ │ │ │ │ ││ │ │interioară şi de organi- │ │ │ │ │ │ ││ │ │zare şi funcţionare, │ │ │ │ │ │ ││ │ │cerinţelor de calitate │ │ │ │ │ │ ││ │ │ale activităţilor de │ │ │ │ │ │ ││ │ │secretariat; criteriilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │de esenţialitate ale │ │ │ │ │ │ ││ │ │activităţilor de secreta-│ │ │ │ │ │ ││ │ │riat, structura anului │ │ │ │ │ │ ││ │ │şcolar │ │ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă specifică nr. 2*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 2: Gestionarea informaţiei şi a bazelor de date │Nivelul calificării profesionale: studii medii ││ │Nivelul expertizei: Debutant │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Înregis- │Cunoaşterea şi │Explicarea şi interpreta-│Proiectează, pe │Reflectează critic │Proiectează în │Evaluarea gradu-│Transferul │Folosirea valorilor ││trarea şi │înţelegerea corectă a │rea corectă a conceptelor│baza legislaţiei │şi constructiv asu-│mod creativ şi │lui de autonomie│informaţiilor │proprii ca puncte ││prelucrarea │conceptelor din acti- │din domeniul şcolar │instrumente de │pra instrumentelor │inovator instru- │şi dezvoltarea │obţinute în │tari în susţinerea ││informatică │vitatea de secretariat│privind gestionarea │lucru privind evi- │de evidenţă şi │mente de eviden- │de acţiuni în │concordanţă cu│demersului de diag- ││periodică a │privind gestionarea │informaţiei şi a bazelor │denţa şi gestiona- │gestionarea │ţă şi gestionarea│concordanţă cu │legislaţia în │noză şi a recunoaş- ││datelor │informaţiilor şi a │de date, legislaţia │rea precum şi arhi-│informaţiei şi a │informaţiei şi a │acesta. │domeniu grupu-│terii identităţii │├────────────┤bazelor de date. │specifică domeniului │vare a documente- │bazelor de date. │bazelor de date. │Organizarea pri-│rilor sociale │personale în ││2. Înregis- │Cunoaşterea şi înţele-│informatic. Explicarea şi│lor, înregistrare, │ │Înregistrarea, │vind gestionarea│de interacţiu-│instituţie şi ││trarea │gerea limbajului teh- │interpretarea teoriilor │realizare, │ │prelucrarea şi │informaţiei şi a│ne (profesori,│comunitate. ││datelor în │nologiei informatice │din domeniul şcolar │raportare şi actua-│ │realizarea │bazelor de date │părinţi, │Folosirea ││baze naţio- │şi de comunicare │privind gestionarea │lizare periodică a │ │electronică a │se realizează cu│elevi). │aptitudinilor per- ││nale şi │software şi hardware. │documentelor, legislaţia │datelor în format │ │bazelor de date │profesionalism, │ │sonale de dezvol- ││raportarea │Cunoştinţe de │cu privire la înregistra-│electronic. │ │se realizează cu │exigenţă şi res-│ │tare personală. ││acestora │prelucrare a datelor: │rea şi raportarea │Proiectarea corectă│ │acurateţe, aten- │ponsabilitate. │ │ ││factorilor │stocare, prelucrare │acestora. Explicarea şi │a unui parteneriat │ │ţie şi precizie. │ │ │ ││ierarhici │şi prezentare în │interpretarea metodelor │funcţional cu │ │ │ │ │ ││superiori │format: Word, Excel. │de evaluare din domeniul │profesorii şi cu │ │ │ │ │ │├────────────┤ │şcolar privind │beneficiarii. │ │ │ │ │ ││3. Centrali-│ │gestionarea informaţiei │ │ │ │ │ │ ││zarea rezul-│ │şi a bazelor de date. │ │ │ │ │ │ ││tatelor │ │ │ │ │ │ │ │ ││şcolare │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ││4. Disemina-│ │ │ │ │ │ │ │ ││rea şi valo-│ │ │ │ │ │ │ │ ││rificarea │ │ │ │ │ │ │ │ ││rezultatelor│ │ │ │ │ │ │ │ ││obţinute │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă specifică nr. 3*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 3: Evaluarea activităţii de secretariat │Nivelul calificării profesionale: studii medii ││ │Nivelul expertizei: Debutant │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Organiza-│Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi interpreta-│Proiectează, pe ba-│Reflectează critic │Proiectează în │Evaluarea gradu-│Transferul │Folosirea valorilor ││rea activi- │gerea corectă a con- │rea corectă a conceptelor│za legislaţiei, │şi constructiv asu-│mod creativ şi │lui de autonomie│informaţiilor │proprii ca puncte ││tăţii de │ceptelor din activita-│din domeniul şcolar pri- │instrumente de lu- │pra instrumentelor │inovator instru- │şi dezvoltarea │obţinute în │tari în susţinerea ││secretariat │tea de secretariat │vind Legislaţia generală │cru privind eviden-│de evaluare a acti-│mente de evidenţă│de acţiuni în │concordanţă cu│demersului de diag- │├────────────┤privind informaţii │a muncii, legislaţie │ţa şi gestionarea │vităţii de secreta-│a documentelor │concordanţă cu │legislaţia în │noză şi a recunoaş- ││2. Monitori-│ştiinţifice de specia-│specifică domeniului de │documentelor precum│riat, managementu- │privind legisla- │acesta │domeniu │terii identităţii ││zarea acti- │litate, informaţii │activitate, legislaţie │şi arhivarea aces- │lui timpului, │ţia şi politicile│Evaluarea acti- │grupurilor │personale în insti- ││vităţilor de│privind legislaţia │privind protecţia muncii,│tora înregistrare, │legislaţiei şi │educaţionale în │vităţii de se- │sociale de │tuţie şi comunitate.││secretariat │şcolară şi a muncii, │legislaţie privind │realizare, raporta-│politicilor educa- │domeniu, înregis-│cretariat se │interacţiune │Folosirea aptitudi- │├────────────┤modalităţi şi tehnici │P.S.I, metodologii de │re şi actualizare │ţionale în domeniu,│trarea, prelucra-│realizează cu │(profesori, │nilor personale de ││3. Evaluarea│de evaluare, criterii │aplicare a legislaţiei, │periodică a datelor│regulamentelor de │rea şi realizarea│profesionalism, │părinţi, │dezvoltare personală││activităţi- │cantitative şi calita-│ordine de ministru, │în format electro- │ordine interioară, │electronică şi │exigenţă şi │elevi). │ ││lor de se- │tive ale evaluării │norme, reguli. Explicarea│nic sau letric. │de organizare şi │letrică a evaluă-│responsabilita- │ │ ││cretariat │activităţii de secre- │şi interpretarea teorii- │Proiectarea corectă│funcţionare a ce- │rii activităţii │te. │ │ ││ │tariat. │lor din domeniul şcolar │a unui parteneriat │rinţelor de cali- │de secretariat se│ │ │ ││ │ │privind gestionarea docu-│funcţional cu pro- │tate ale activită- │realizează cu │ │ │ ││ │ │mentelor, legislaţia cu │fesorii şi cu bene-│ţilor de secreta- │acurateţe, aten- │ │ │ ││ │ │privire la înregistrarea │ficiarii. │riat. │ţie şi precizie. │ │ │ ││ │ │şi raportarea acestora │ │ │ │ │ │ ││ │ │Explicarea şi interpreta-│ │ │ │ │ │ ││ │ │rea metodelor de evaluare│ │ │ │ │ │ ││ │ │din domeniul şcolar pri- │ │ │ │ │ │ ││ │ │vind evaluarea activită- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ţii de secretariat. │ │ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă specifică nr. 4*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 4: Comunicarea instituţională │Nivelul calificării profesionale: studii medii ││ │Nivelul expertizei: Debutant │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Redactea-│Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi │Identificarea │Reflectează critic │Redactarea │Evaluarea │Comunicarea cu│Folosirea valorilor ││ză corespon-│gerea corectă a con- │interpretarea corectă a │publicului institu-│şi constructiv │corespondenţei şi│gradului de │angajaţii │proprii ca puncte ││denţa şi │ceptelor privind ele- │conceptelor privind │ţiei şcolare (cadre│asupra instrumente-│documentelor de │autonomie şi │instituţiei │tari în susţinerea ││documentele │mentele procesului de │elementele procesului de │didactice, elevi, │lor de comunicare │informare se │dezvoltarea de │este realizată│demersului de diag- ││de informare│comunicare. │comunicare. Explicarea şi│părinţi, instituţii│instituţională. │realizează cu │acţiuni în │în vederea │noză şi a recunoaş- │├────────────┤Cunoaşterea şi înţele-│interpretarea corectă a │partenere, etc.) şi│Deschidere pentru │creativitate şi │concordanţă cu │creării şi │terii identităţii ││2. Asigură │gerea corectă a │regulilor de exprimare │asocierea de mesaje│dialog critic şi │imaginaţie. │acesta. │întreţinerii │personale în insti- ││fluxul in- │regulilor de exprimare│în timpul unei │adecvate pentru │constructiv. │ │ │relaţiilor de │tuţie şi comunitate.││formaţional │în timpul unei con- │conversaţii. │fiecare tip de │Redactarea cores- │ │ │colaborare şi │Folosirea aptitudi- ││şi decizio- │versaţii. │Explicarea şi │public. │pondenţei şi docu- │ │ │cooperare cu │nilor personale de ││nal │Cunoaşterea şi │interpretarea corectă a │Identificarea cana-│mentelor de infor- │ │ │aceştia. │dezvoltare │├────────────┤înţelegerea corectă a │instrumentelor şi a │lelor de comunicare│mare se realizează │ │ │ │personală. ││3. Comunică │instrumentelor şi a │tehnicilor de comunicare.│în instituţiile │cu promptitudine │ │ │ │ ││la nivel │tehnicilor de │ │şcolare. │şi responsabilitate│ │ │ │ ││intern │comunicare. │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ││4. Comunică │ │ │ │ │ │ │ │ ││la nivel │ │ │ │ │ │ │ │ ││extern │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ││5. Consilia-│ │ │ │ │ │ │ │ ││ză elevii în│ │ │ │ │ │ │ │ ││domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ ││legislaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ ││şcolare │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ││6. Consilia-│ │ │ │ │ │ │ │ ││ză persona- │ │ │ │ │ │ │ │ ││lul în do- │ │ │ │ │ │ │ │ ││meniul │ │ │ │ │ │ │ │ ││legislaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ ││şcolare şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││a muncii │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă specifică nr. 5*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 5: Integrarea TIC în activităţile de secretariat │Nivelul calificării profesionale: studii medii ││ │Nivelul expertizei: Debutant │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Evaluează│Înţelegerea şi cunoaş-│Explicarea şi interpreta-│Comunicarea cu aju-│Utilizarea critică │Proiectarea crea-│Evaluarea gradu-│Transferul │Dezvoltarea capaci- ││şi selectea-│terea structurii, ro- │rea oportunităţilor teh- │torul instrumente- │şi creativă a re- │tivă şi inovativă│lui de autonomie│informaţiilor │tăţii de asimilare a││ză echipa- │lului şi oportunităţi-│nologiei informaţiei şi a│lor TIC. │surselor digitale │a instrumentelor │şi dezvoltarea │obţinute în │noilor inovaţii TIC ││mentele şi │lor tehnologiei infor-│comunicaţiilor în │Capacitatea de a │existente. │de Tehnologia in-│de acţiuni în │concordanţă cu│şi de integrare a ││resursele │maţiei şi a comunica- │domeniul biroticii, al │căuta, colecta şi │ │formaţiei compu- │concordanţă cu │legislaţia în │acestora în activi- ││software │ţiilor în domeniul │secretariatului │prelucra informa- │ │terizate în acti-│acesta. │domeniu grupu-│tatea de secretari- ││specifice │biroticii, al secre- │şcolar-aceasta include │ţii. │ │vitatea de secre-│ │rilor sociale │at. ││TIC pentru │tariatului │aplicaţii principale pe │Utilizarea instru- │ │tariat. │ │de interacţiu-│Interes pentru nou ││a fi utili- │şcolar-aceasta include│computer cum ar fi: │mentelor TIC │ │ │ │ne (profesori,│şi perfecţionare. ││zate în │aplicaţii principale │editor computerizat, │pentru a produce, a│ │ │ │părinţi, │ ││activitatea │pe computer cum ar fi:│calcul tabelar, baze de │prezenta şi a înţe-│ │ │ │elevi). │ ││de secreta- │editor computerizat, │date, stocarea şi mana- │lege informaţii │ │ │ │ │ ││riat │calcul tabelar, baze │gementul informaţiei. │complexe, precum şi│ │ │ │ │ │├────────────┤de date, stocarea şi │Explicarea şi interpreta-│capacitatea de a │ │ │ │ │ ││2. Utilizea-│managementul informa- │rea metodelor de evaluare│accesa, de a căuta │ │ │ │ │ ││ză resursele│ţiei. │din domeniul biroticii, │şi de a folosi │ │ │ │ │ ││specifice │Cunoaşterea şi înţe- │al secretariatului şcolar│servicii prin │ │ │ │ │ ││TIC pentru │legerea metodelor de │privind tehnologia infor-│internet. │ │ │ │ │ ││facilitarea │evaluare din domeniul │maţiei şi a comunicaţii- │Accesarea diferi- │ │ │ │ │ ││activităţii │biroticii, al secre- │lor. │telor surse de in- │ │ │ │ │ ││de secreta- │tariatului şcolar │ │formare în scopul │ │ │ │ │ ││riat │privind tehnologia │ │documentării şi/sau│ │ │ │ │ │├────────────┤informaţiei şi a │ │comunicării. │ │ │ │ │ ││3. Evaluează│comunicaţiilor. │ │Folosirea resurse- │ │ │ │ │ ││eficacitatea│ │ │lor informatice în │ │ │ │ │ ││utilizării │ │ │activităţile de re-│ │ │ │ │ ││resurselor │ │ │dactare, stocare, │ │ │ │ │ ││TIC în ac- │ │ │gestionare de in- │ │ │ │ │ ││tivitatea │ │ │formaţii, de date, │ │ │ │ │ ││de secreta- │ │ │statistici, materi-│ │ │ │ │ ││riat │ │ │ale. │ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă specifică nr. 6*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 6: Dezvoltarea instituţională a şcolii │Nivelul calificării profesionale: studii medii ││ │Nivelul expertizei: Debutant │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Participă│Cunoaşterea şi │Explicarea şi interpreta-│Comunică prin │Reflectează critic │Sprijinul la │Evaluarea gradu-│Transferul │Folosirea valorilor ││la întocmi- │înţelegerea corectă a │rea corectă a tehnicilor │participare activă │şi constructiv asu-│dezvoltarea de │lui de autonomie│informaţiilor │proprii ca puncte ││rea proiec- │tehnicilor de comuni- │de comunicare şi a prin- │cu angajaţii insti-│pra tehnicilor de │proiecte de dez- │şi dezvoltarea │obţinute se │tari în dezvoltarea ││tului de │care, a principiilor │cipiilor de bază ale as- │tuţiei, în vederea │comunicare, asupra │voltare institu- │de acţiuni în │realizează în │instituţională. ││dezvoltare │de bază ale ascultării│cultării active. │atingerii obiecti- │principiilor de │ţională se reali-│scopul dezvoltă-│concordanţă cu│Folosirea ││instituţio- │active. Cunoaşterea şi│Explicarea şi interpre- │velor stabilite la │bază ale ascultării│zează printr-o │rii instituţio- │legislaţia în │aptitudinilor ││nală pe │înţelegerea legislaţi-│tarea legislaţiei de │nivel instituţio- │active, asupra │implicare profe- │nale. │domeniu, cu │personale în scopul ││segmentul │ei de bază privind │bază privind sistemul │nal. │legislaţiei de bază│sională activă, │ │caracteristi- │dezvoltării ││secretariat │sistemul educaţional │educaţional şi a legis- │Comunică permanent │privind sistemul │creativă şi ino- │ │cile grupuri- │instituţionale │├────────────┤şi legislaţia muncii. │laţiei muncii. │cu angajaţii insti-│educaţional şi le- │vativă. │ │lor sociale de│ ││2. Relaţio- │Cunoaşterea şi înţe- │Explicarea şi interpre- │tuţiei implicaţi în│gislaţia. Sprijină │ │ │interacţiune │ ││nează cu │legerea tehnicilor de │tarea corectă a tehni- │activităţile edu- │elaborarea proiec- │ │ │(profesori, │ ││partenerii │bază de elaborare a │cilor de bază de elabo- │caţionale, prin │tului de dezvoltare│ │ │părinţi, elevi│ ││educaţio- │unei planificări │rare a unei planificări │schimburi de bune │instituţională a │ │ │comunitate). │ ││nali, cu │strategice/ proiect de│strategice/proiect de │practici. │şcolii pe segmentul│ │ │Promovează │ ││comunitatea │dezvoltare instituţio-│dezvoltare instituţio- │Relaţionează cu │secretariat. │ │ │imaginea şcoli│ ││şi angajato-│nală a şcolii pe seg- │nală a şcolii pe seg- │partenerii educa- │ │ │ │în comunitate.│ ││rii │mentul secretariat. │mentul secretariat. │ţionali, cu comuni-│ │ │ │ │ ││ │ │ │tatea şi angajato- │ │ │ │ │ ││ │ │ │rii prin manifes- │ │ │ │ │ ││ │ │ │tarea deschiderii │ │ │ │ │ ││ │ │ │faţă de problemele │ │ │ │ │ ││ │ │ │instituţionale şi │ │ │ │ │ ││ │ │ │ale comunităţii │ │ │ │ │ ││ │ │ │locale. │ │ │ │ │ ││ │ │ │Se implică în │ │ │ │ │ ││ │ │ │proiectarea şi │ │ │ │ │ ││ │ │ │implementarea │ │ │ │ │ ││ │ │ │proiectelor de │ │ │ │ │ ││ │ │ │dezvoltare insti- │ │ │ │ │ ││ │ │ │tuţională cu │ │ │ │ │ ││ │ │ │responsabilitate, │ │ │ │ │ ││ │ │ │participare activă │ │ │ │ │ ││ │ │ │şi adaptabilitate. │ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă specifică nr. 7*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 7: Asigurarea managementului carierei │Nivelul calificării profesionale: studii medii ││ │Nivelul expertizei: Debutant │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Realizea-│Cunoaşterea ofertelor │Explicarea şi interpreta-│Analizează propriul│Reflectează critic │Proiectează │Participă la │Participarea │Participă la progra-││ză analiza │educaţionale de │rea legislaţiei privind │traseu de formare │şi constructiv │flexibil şi │programele şi │la programele │mul şi activităţile ││autoreflexi-│formare continuă a │sistemul educaţional, a │profesională şi │asupra stadiului │creativ - inova- │activităţile │şi activită- │specifice de formare││vă privind │furnizorilor locali, │legislaţiei muncii şi a │dezvoltare în cari-│propriei pregătiri │tiv propria │specifice de │ţile specifice│cu responsabilitate,││nivelul şi │regionali şi naţiona- │legislaţiei specifice │eră cu responsabi- │profesionale cu │evoluţie în │formare cu res- │de formare se │exigenţă şi autoexi-││stadiul pro-│li, înţelegerea şi │formării continue. │litate şi autoexi- │realism, obiectivi-│carieră, adaptată│ponsabilitate. │realizează cu │genţă care să asigu-││priei pregă-│utilizarea limbajului │Explicarea şi interpre- │genţă. │tate, autoexigenţă │propriilor nevoi │Asigură caracter│responsabili- │re acumularea ││tiri profe- │specific domeniului │tarea corectă a modului │Analizează propriul│şi în raport cu │identificate. │flexibil, │tate. │competenţelor ne- ││sionale │formării continue şi │de gestionare a resurse- │traseu de formare │validitatea grilei │Proiectează │autonom şi │Programele şi │cesare în profesie. │├────────────┤a standardelor │lor şi de valorificare │profesională şi │personale de │flexibil şi │responsabil │activităţile │ ││2. Proiec- │necesare profesiei. │optimă în contexte date. │dezvoltare în cari-│autoevaluare │creativ-inovativ │propriei │de formare │ ││tează │ │ │eră cu claritate, │profesională. │propria evoluţie │evoluţii în │frecventate/ │ ││propriul lui│ │ │rigoare, în raport │Programele şi │în carieră, │carieră. │absolvite se │ ││traseu de │ │ │cu specificitatea │activităţile de │adaptată nevoilor│Adaptat nevoilor│reflectă în │ ││formare │ │ │profesiei. │formare frecventate│identificate la │identificate. │promovarea │ ││profesională│ │ │ │/absolvite se │nivelul │ │unor relaţii │ ││şi │ │ │ │reflectă în │organizaţie │ │instituţionale│ ││dezvoltare │ │ │ │promovarea unor │şcolare. │ │eficiente. │ ││în carieră │ │ │ │strategii activ- │ │ │ │ │├────────────┤ │ │ │participative. │ │ │ │ ││3. Participă│ │ │ │ │ │ │ │ ││la programe │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi activită-│ │ │ │ │ │ │ │ ││ţi specifice│ │ │ │ │ │ │ │ ││de formare │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ││4. Asigură │ │ │ │ │ │ │ │ ││un caracter │ │ │ │ │ │ │ │ ││flexibil │ │ │ │ │ │ │ │ ││propriei │ │ │ │ │ │ │ │ ││evoluţii în │ │ │ │ │ │ │ │ ││carieră │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘  +  Anexa 2Standard profesional de formare continuă pentru funcţiadidactic auxiliară secretar şcolar- cu vechime mai mare de 5 ani/experimentat -ARGUMENTI. Descrierea funcţiei didactic auxiliare secretar în învăţământul preuniversitarI.1. ContextConform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, funcţia secretar în învăţământul preuniversitar face parte din categoria funcţiilor didactic auxiliare, regăsindu-se în organigramele tuturor instituţiilor de învăţământ preuniversitar.Compartimentul secretariat este un auxiliar direct şi indispensabil al conducerii unei instituţii de învăţământ preuniversitar, având ca sarcină degrevarea acesteia de unele sarcini auxiliare, creându-i astfel condiţiile necesare realizării principalelor sale funcţii: prevedere - organizare - comandă - coordonare -> control. Secretarul trebuie să creeze condiţii optime pentru luarea deciziilor care reprezintă actul esenţial al conducerii.În literatura de specialitate secretariatul este definit ca un nucleu (grupare de funcţii şi respectiv persoane care ocupă aceste funcţii) cu activităţi, atribuţii şi sarcini individuale complexe.În acest context, secretarul şcolar desfăşoară activităţi administrative şi de secretariat în cadrul secretariatului instituţiilor de învăţământ preuniversitar: şcoli, licee, cluburi ale elevilor, CCD-uri, ISJ-uri din reţeaua învăţământului de stat sau particular.I.2. AtribuţiiPrincipalele atribuţii care revin secretariatului în prezent sunt următoarele: prelucrarea informaţiilor, documentarea, funcţia de reprezentare, funcţia de filtru şi legătură pentru solicitări de contacte cu conducerea, funcţia de asistare directă a conducerii şcolii, gestionarea bazelor de date locale şi naţionale, întocmire şi elaborare acte de studiu.În activitatea de secretariat şi în aceea a secretarilor predomină procesele informaţionale şi decizionale, informaţia oferind suportul pentru decizia managerială, iar comunicarea de informaţii şi decizii reprezentând o pondere importantă într-o instituţie.În proiectarea activităţilor şi pe parcursul desfăşurării acestora trebuie să ţină seamă de particularităţile instituţiei şi de specificitatea mediului social şi local, de posibilităţile materiale avute la dispoziţie şi de idealul de dezvoltare a societăţii româneşti şi europene. Raportarea se va face atât la standardele naţionale cât şi la cele europene.Aşa cum sugerează toate cercetările din domeniu, pentru secretarul şcolar, sursa esenţială de derivare a competenţelor o reprezintă rolurile profesionale ale secretarilor şcolari. Este recunoscut pe plan internaţional că, în prezent, secretarul îndeplineşte numeroase roluri profesionale. O listare succintă a acestora probează creşterea exigenţelor faţă de toate categoriile de secretari, precum şi a diversităţii şi complexităţii acestei funcţii. Secretariatul este considerat ca interfaţă a unei instituţii cu personalul angajat şi cu persoanele din afara instituţiei şi de asemenea, reprezintă (în unele cazuri), o dublare a direcţiilor auxiliare, prin preluarea la nivelul compartimentului a atribuţiilor specifice. Astfel secretarul preia o serie de atribuţii privind personalul, activităţi administrative, activităţi de relaţii cu publicul.I.3. Condiţii de accesConform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în învăţământul preuniversitar, condiţia ocupării funcţiei de secretar este de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior, respectiv a unui liceu, cu diplomă de bacalaureat sau absolvirea învăţământului postliceal cu specialitatea tehnician în activităţi de secretariat.Calificarea de "secretar" are corespondent în toate statele europene şi poate desfăşura activitate în orice ţară din lume după echivalarea studiilor în ţara respectivă (şi eventual parcurgerea programului şi promovarea evaluărilor stabilite, impuse pentru realizarea echivalării).I.4. Cerinţe legislative specifice:Legea Educaţiei Naţionale (LEN) nr. 1/2011;● Politici educaţionale la nivel instituţional, naţional şi european;● Managementul Calităţii;● Codul European al bunei conduite administrative.I.5. Rute de progresI.5.1. Pentru secretarul cu studii medii (M):secretar debutant M I -> secretar IV M -> secretar III M -> secretar II M -> secretar I M a) secretar debutant M b) secretar IV M c) secretar III M d) secretar II M e) secretar I MI.5.2. Pentru secretarul cu studii superioare de scurtă durată (SSD):secretar debutant SSD -> secretar IV SSD -> secretar III SSD -> secretar II SSD -> secretar I SSD a) secretar debutant SSD b) secretar IV SSD c) secretar III SSD d) secretar II SSD e) secretar I SSDI.5.3. Pentru secretarul cu studii superioare (S):secretar debutant S -> secretar IV S -> secretar III S -> secretar II S -> secretar I S -> secretar şef a) secretar debutant S b) secretar IV S c) secretar III S d) secretar II S e) secretar I cu studii superioare f) secretar şefII. Competenţe necesare funcţiei de secretar în învăţământul preuniversitarAbordând cerinţele actuale ale acestei profesii, la modul general, se pot enumera: stăpânirea procedeelor de citire şi scriere rapidă, utilizarea calculatorului în editarea de text, gestionarea de baze de date locale şi naţionale, utilizarea celorlalte aparate de tratare a informaţiei şi comunicaţiei, cunoştinţe privind legislaţia specifică şi de politici educaţionale, cunoaşterea şi aplicarea prevederilor legale referitoare la evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor, posedarea şi aplicarea procedurilor de asigurare a calităţii în domeniul învăţământului preuniversitar, cunoştinţe generale de statistică şi contabilitate, abilităţi de comunicare şi relaţionare cu elevii şi cu adulţii.Pentru garantarea unei posibile reuşite a activităţilor desfăşurate, secretarul trebuie să dovedească:- pregătire de specialitate în domeniul secretariatului;- capacitate de aplicare a procedurilor de primire, distribuire şi transmitere a corespondenţei, a documentelor şi de comunicare a deciziilor, a hotărârilor;- cunoştinţe privind legislaţia specifică şi de politici educaţionale; capacitatea de selecţie a informaţiilor;- cunoştinţe privind activităţi de management şi protocol administrativ;- cunoaşterea principiilor de organizare a timpului şi a documentelor;- capacitatea de a-şi însuşi clar şi corect legislaţia şi normele de gestionare specifice, cunoştinţe privind legislaţia cu privire la păstrarea şi arhivarea documentelor;- cunoştinţe profesionale din domeniul biroticii şi ergonomiei;- cunoştinţe profesionale din domeniul educaţional privind gestionarea documentelor şi regimul actelor de studii;- cunoştinţe privind legislaţia protecţiei muncii;- cunoştinţe privind legislaţia privind P.S.I.;- cunoştinţe privind metodologiile de aplicare a legislaţiei specifice, ordine de ministru, norme, reguli;- cunoştinţe generale privind managementul calităţii;- cunoştinţe de prelucrare soft a datelor (stocare, prelucrare şi prezentare informaţii: Word, Excel, PowerPoint);- cunoştinţe de statistică bazală;- cunoaşterea principiilor de organizare a timpului şi a documentelor.Această funcţie impune astfel, capacităţi de comunicare eficientă atât cu elevii cât şi cu profesorii dar şi cu factorii ierarhici superiori, partenerii economici şi sociali, precum şi cu familia, părinţii elevilor, cu reprezentanţi ai comunităţii locale, ai ONG-urilor, asociaţiilor etc. Trebuie respectate atât standardele de protecţie a mediului, şi de securitate şi sănătate în muncă, a normelor generale de protecţie a muncii, precum şi aplicarea procedurilor de calitate, necesare îndeplinirii cu succes a activităţilor proprii şi ale instituţiei.Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactic auxiliară din învăţământul preuniversitar de secretar şcolar cu peste 5 ani vechime/experimentat reprezintă un document care descrie harta competenţelor necesare desfăşurării activităţilor specifice, grupate în competenţe profesionale generale şi specifice, caracterizate prin descriptori de performanţă pentru nivelul de secretar cu peste 5 ani vechime.Ele constituie repere clare, de ordin calitativ, care descriu nivele minimale de performanţă ale exercitării funcţiei, corespunzător acestei trepte de evoluţie în carieră şi nivel de perfecţionare:1. Competenţe generale1.1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor1.2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea, securitatea în muncă şi PSI1.3. Aplicarea procedurilor de calitate în domeniul educaţional2. Competenţe specifice2.1. Proiectarea activităţii de secretariat2.2. Gestionarea informaţiilor aferente bazelor de date2.3. Evaluarea activităţii de secretariat2.4. Comunicarea instituţională2.5. Integrarea TIC în activităţile de secretariat2.6. Dezvoltarea instituţională a şcolii2.7. Asigurarea managementului carierei.Criteriile de realizare a competenţelor generale şi specifice descrise în standardul profesional de formare continuă de secretar sunt defalcate în Cunoştinţe, Abilităţi, Competenţe transversale referitoare la modalităţile de selectare a căilor şi mijloacelor ce vor fi utilizate în realizarea unor categorii de activităţi relevante.III. Nevoia de formareRolul secretarului în învăţământul preuniversitar nu va putea fi eliminat şi nici diminuat din ecuaţia instituţiei de învăţământ, ba chiar se preconizează o schimbare de optică în ceea ce priveşte statutul şi intervenţia acestuia. O mai bună pregătire a acestuia îi optimizează demersurile.Dacă la secretarul debutant accentul este pus pe formarea unui set de competenţe minimale care să-i permită şi să-i asigure îndeplinirea optimă a atribuţiilor ce-i revin conform fişei postului, la secretarul cu peste 5 ani vechime, accentul trebuie să fie pe dezvoltarea competenţelor deja formate şi pe formarea altora noi, care să-i permită desfăşurarea activităţii la standarde ridicate de performanţă. Formarea continuă ar trebui să devină pentru secretarul din învăţământul preuniversitar o necesitate, o caracteristică personală, astfel încât să-i permită profesionalizarea în această funcţie. Factorul cheie în asigurarea reuşitei o constituie motivaţia pentru propria dezvoltare, conştientizarea necesităţii învăţării continue, atitudinea faţă de perfecţionare, respectul faţă de propria persoană dar şi faţă de cei cu care este în relaţie şi care ar putea beneficia de îndrumarea lor. Prin formarea continuă şi după trecerea în această treaptă de perfecţionare, cu mai mult de 5 ani vechime, se poate susţine profesionalizarea şi redefinirea rolului cadrului didactic auxiliar în general şi al secretarului şcolar în special.În condiţiile unei societăţi în continuă schimbare şi informatizare, învăţământul modern reclamă din partea secretarului din învăţământul preuniversitar un dinamism sporit, o distributivitate extinsă faţă de problemele şcolii şi o adaptare rapidă la noile solicitări.În economia procesului de învăţământ, epoca noilor tehnologii educaţionale găseşte secretarul într-o poziţie privilegiată: interfaţă a instituţiei de învăţământ atât cu proprii angajaţi, cât şi cu exteriorul şi, în acelaşi timp, o punte de legătură între toate compartimentele unei instituţii educaţionale.Reforma sistemului de învăţământ românesc trebuie să ducă la o mai bună pregătire profesională a secretarului, cu atât mai mult cu cât LEN (Art. 275. - (3) prevede obligativitatea participării personalului didactic auxiliar la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii.În acest context, este necesară prezenţa compartimentului de pregătire şi formare continuă a secretarului pe lista priorităţilor demersurilor reformatoare, unul dintre obiectivele sistemului de perfecţionare fiind dezvoltarea competenţelor personalului din învăţământul preuniversitar, astfel încât să se asigure un proces educaţional de calitate.Formarea competenţelor pleacă atât de la dorinţa de a exercita profesia, cât şi de la experienţa de viaţă care poate pregăti individul într-o oarecare măsură, în acest scop. La începutul carierei, socializarea profesională modelează efectele formării iniţiale. Experienţa personală, confruntările cu alţi profesionişti şi formarea continuă, abordată ştiinţific prin programe acreditate de organele abilitate, cursuri şi stagii relevante, fac ca acele competenţe, cunoştinţe şi scheme de acţiune să evolueze.Secretarul trebuie de asemenea să înţeleagă faptul că eficacitatea sa depinde de evoluţia evenimentelor şi a contextului social. Să încerce să gândească situaţiile în perspectivă, în manieră probabilistă şi cu termene optime de dezvoltare a competenţelor pe care le deţine şi de dobândire a unor competenţe noi. Nu se vor parcurge programe de formare cu orice preţ, pe orice temă, fără rentabilitate pentru unitatea şcolară unde îşi desfăşoară activitatea. Un alt aspect important este astfel, îmbinarea armonioasă a programelor, a modulelor pentru care optează. Nu se vor prelua cunoştinţe şi deprinderi la întâmplare tară nici o utilitate. Un calcul prealabil şi o confruntare cu propriile nevoi de dezvoltare poate conduce la alegerea celor mai bune variante de îmbinare a acestora.Descrierea competenţelor în standard are un caracter general, flexibil, asigurând transferabilitate în situaţii variate. Cei care vor face analiza de nevoi, vor îndruma şi orienta formarea continuă a secretarilor, vor ţine seama de bilanţul de competenţe personal. Un bilanţ de dezvoltare personală se poate realiza din iniţiativă proprie dacă există jaloanele unui standard naţional. Bilanţul de competenţe poate fi unul evolutiv, care permite unei persoane să conştientizeze achiziţiile din perspectiva schimbărilor survenite în activitatea sa profesională, legate de instituţie şi cerinţele ei în comparaţie cu formarea iniţială şi cu cerinţele contemporane. Bilanţul de competenţe măsoară cunoştinţele, acţiunile, comportamentul şi capacităţile, ajută la poziţionarea secretarului într-o perspectivă evolutivă.Standardul profesional de formare continuă corespunzător funcţiei de secretar pentru învăţământul preuniversitar cu peste 5 ani vechime, a fost gândit într-o viziune flexibilă, dinamică şi perfectibilă, pentru a răspunde cerinţelor şcolii româneşti actuale, dar şi de viitor. El constituie un punct de plecare în formularea obiectivelor şi în legarea traseelor de dezvoltare personală, dar şi ca un ghid practic, util furnizorilor în elaborarea programelor de formare continuă pentru secretarii din învăţământul preuniversitar.UNITĂŢI DE COMPETENŢE GENERALEUnitatea de competenţă generală nr. 1*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă generală nr. 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la evidenţa, │Nivelul calificării profesionale: studii medii ││gestionarea şi arhivarea documentelor │Nivelul expertizei: Experimentat │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Asigură │Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi interpreta-│Proiectează, pe ba-│Reflectează critic │Proiectează în │Evaluarea gradu-│Transferul │Folosirea valorilor ││evidenţa do-│gerea corectă a con- │rea corectă a concepte- │za legislaţiei ins-│şi constructiv asu-│mod creativ şi │lui de autonomie│informaţiilor │proprii ca puncte ││cumentelor │ceptelor: din domeniul│lor: din domeniul biroti-│trumente de eviden-│pra instrumentelor │inovator instru- │şi dezvoltarea │obţinute în │tari în susţinerea ││şi a cores- │biroticii, din dome- │cii, din domeniul şcolar │ţă, gestionare şi │de evidenţă gestio-│mente de eviden- │de acţiuni în │concordanţă cu│demersului de diag- ││pondenţei │niul şcolar, privind │privind gestionarea │arhivare a documen-│nare şi arhivare a │ţă, gestionare şi│concordanţă cu │legislaţia în │noză şi a recunoaş- │├────────────┤gestionarea documente-│documentelor, legislaţia │telor. │documentelor. │arhivare a docu- │acesta. │domeniul │terii identităţii ││2. Gestio- │lor, legislaţia, regi-│cu privire la regimul ac-│Proiectarea corectă│Reflectează critic │mentelor. │Dezvoltarea de │grupurilor │personale în insti- ││nează docu- │mul actelor de studii │telor de studii şi la │a unui parteneriat │şi constructiv │Proiectează în │instrumente │sociale de │tuţie şi comunitate.││mentele şi │şi de arhivare. │arhivare. │funcţional cu pro- │asupra instrumente-│mod creativ şi │pentru creşterea│interacţiune │Folosirea aptitudi- ││coresponden-│Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi interpreta-│fesorii şi cu bene-│lor utilizate în │inovator instru- │gradului de au- │(profesori, │nilor personale de ││ţa │gerea metodelor de e- │rea teoriilor din dome- │ficiarii. │managementul docu- │mente de evaluare│tonomie şi a │părinţi, │dezvoltare persona- │├────────────┤valuare din domeniul │niul biroticii, din dome-│Proiectează, pe │mentelor şcolare. │şi situaţii de │responsabili- │elevi). │lă. ││3. Asigură │biroticii, din dome- │niul şcolar privind ges- │baza experienţei │Reflectează critic │evidenţă, gestiu-│zării proprii şi│Transferul │Folosirea aptitudi- ││documentarea│niul şcolar privind │tionarea documentelor, │anterioare, modali-│asupra noutăţilor │ne şi arhivare a │a secretarilor │informaţiilor │nilor individuale ││în domeniul │gestionarea documente-│legislaţia cu privire la │tăţi de îmbunătăţi-│apărute în domeniul│documentelor, │debutanţi în │prin modali- │pentru sprijinirea ││activităţii │lor, legislaţia cu │regimul actelor de studii│re a sistemelor de │echipamentelor fo- │pornind de la │perioada de │tăţi moderne │persoanelor aflate ││specifice │privire regimul acte- │şi la arhivare. │comunicare internă.│losite în manage- │diverse modele, │formare a │de comunicare │în practică pentru │├────────────┤lor de studii şi de │Explicarea şi interpreta-│Proiectează, pe ba-│mentul documentelor│în contexte │acestora. │cu respectarea│însuşirea profesiei ││4. Arhivează│arhivare. │rea metodelor de evaluare│za experienţei │şi a modului cum │imprevizibile. │ │legislaţiei în│de secretar. ││documentele │Cunoaşterea şi înţe- │din domeniul biroticii, │anterioare, sisteme│acestea pot fi fo- │Proiectează │ │vigoare. │ ││specific │legerea mecanismelor │din domeniul şcolar pri- │de îmbunătăţire a │losite în activita-│creativ şi │ │ │ ││ │de funcţionare a │vind gestionarea documen-│managementului │tea proprie. │inovator instru- │ │ │ ││ │echipamentelor uti- │telor, legislaţia cu pri-│documentelor din │ │mente concrete de│ │ │ ││ │lizabile în secre- │vire la regimul actelor │unitatea în care îţ│ │aplicare a │ │ │ ││ │tariat. │de studii şi la arhivare.│desfăşoară │ │modificărilor │ │ │ ││ │Cunoaşterea unor │ │activitatea. │ │legislative, │ │ │ ││ │programe soft de │ │ │ │tehnice apărute │ │ │ ││ │editare şi evidenţă │ │ │ │în domeniul │ │ │ ││ │a documentelor. │ │ │ │managementului. │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă generală nr. 2*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă generală nr. 2: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea, │Nivelul calificării profesionale: studii medii ││securitatea în muncă şi PSI │Nivelul expertizei: Experimentat │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Identifi-│Cunoaşterea şi înţele-│Interpretarea corectă a │Evaluează şi anti- │Identificarea ris- │Proiectează în │Evaluarea gradu-│Transferul │Folosirea valorilor ││că riscurile│gerea corectă a con- │conceptelor din normele │cipează riscurile │curilor în activi- │mod creativ şi │lui de autonomie│informaţiilor │proprii ca puncte ││în activita-│ceptelor privind tipu-│de sănătate, securitate │în activitatea │tatea specifică se │inovator instru- │şi dezvoltarea │obţinute în │tari în susţinerea ││tea specifi-│rile de riscuri din │în muncă specifice locu- │specifică: │realizează cu con- │mente de lucru │de acţiuni în │concordanţă cu│demersului de diag- ││că │activitate, normele de│lui de muncă şi PSI. │- riscurile în ac- │ştiinciozitate şi │pentru normele de│concordanţă cu │legislaţia în │noză şi a recunoaş- │├────────────┤sănătate, securitate │Interpretarea metodelor │tivitatea specifică│responsabilitate. │sănătate, securi-│acesta. │domeniu grupu-│terii identităţii ││2. Aplică │în muncă specifice │de utilizare a echipa- │sunt evaluate în │Prevederile legale │tate în muncă │Dezvoltarea de │rilor sociale │personale în insti- ││prevederile │locului de muncă şi │mentelor specifice │corelaţie cu speci-│referitoare la │specifice locului│instrumente pen-│de interacţi- │tuţie şi comunitate.││legale refe-│PSI. │privind normele de sănă- │ficul activităţii │sănătatea, securi- │de muncă şi PSI: │tru creşterea │une (profeso- │Folosirea aptitudi- ││ritoare la │Cunoaşterea şi înţele-│tate şi securitate în │de executat; │tatea în muncă şi │- instructaje │gradului de │ri, părinţi, │nilor personale de ││sănătatea, │gerea metodelor de │muncă, proceduri de a- │- riscurile în ac- │PSI se respectă şi │periodice/zilni- │autonomie şi a │elevi) │dezvoltare persona- ││securitatea │utilizare a echipamen-│cordare a primului │tivitatea specifică│se aplică întocmai,│ce/lunare/la in- │responsabiliză- │Transferul │lă. ││în muncă şi │telor specifice pri- │ajutor. │sunt soluţionate │intervenindu-se cu │tervale stabilite│rii proprii şi a│informaţiilor │Folosirea aptitudi- ││PSI │vind normele de sănă- │ │avându-se în vedere│atenţie şi promp- │prin instrucţiuni│secretarilor de-│prin modalită-│nilor individuale │├────────────┤tate şi securitate în │ │toate aspectele re-│titudine în caz de │proprii în func- │butanţi în peri-│ţi modene de │pentru sprijinirea ││3. Intervine│muncă, proceduri de │ │levante pentru des-│necesitate. │ţie de specificul│oada de formare │comunicare cu │persoanelor aflate ││în caz de │acordare a primului │ │făşurarea activită-│Intervenţia în caz │condiţiilor de │a acestora. │respectarea │în practică pentru ││accident │ajutor: │ │ţilor; │de accident se re- │lucru; │ │legislaţiei în│însuşirea meseriei ││ │- modul de utilizare │ │- riscurile sunt │alizează cu opera- │- tipuri de acci-│ │vigoare. │de secretar. ││ │a echipamentelor │ │soluţionate în │tivitate. │dente: arsuri cu │ │ │ ││ │specifice privind │ │conformitate cu │ │diferite substanţe, │ │ ││ │normele de sănătate │ │prevederile legis- │ │intoxicaţii cu │ │ ││ │şi securitate în │ │laţiei specifice │ │gaze, traumatisme, │ │ ││ │muncă; │ │în domeniu. │ │electrocutare etc. │ │ ││ │- proceduri de │ │Aplică prevederile │ │ │ │ │ ││ │acordare a primului │ │legale referitoare │ │ │ │ │ ││ │ajutor. │ │la sănătatea, │ │ │ │ │ ││ │ │ │securitatea în │ │ │ │ │ ││ │ │ │muncă şi PSI. │ │ │ │ │ ││ │ │ │Intervine în caz │ │ │ │ │ ││ │ │ │de accident. │ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă generală nr. 3*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă generală nr. 3: Aplicarea procedurilor de calitate în domeniul educaţional│Nivelul calificării profesionale: studii medii ││ │Nivelul expertizei: Experimentat │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Identifi-│Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi interpreta-│Proiectează, pe │Reflectează critic │Proiectează în │Evaluarea gradu-│Transferul │Folosirea valorilor ││că cerinţele│gerea corectă a │rea corectă a concepte- │baza legislaţiei │şi constructiv asu-│mod creativ şi │lui de autonomie│informaţiilor │proprii ca puncte ││de calitate │conceptelor, princi- │lor, principiilor şi │instrumente pentru │pra metodelor de │inovator instru- │şi dezvoltarea │obţinute în │tari în susţinerea ││specifice │piilor şi cerinţelor │cerinţelor fundamentale │îndeplinirea cerin-│management al cali-│mente de manage- │de acţiuni în │concordanţă cu│demersului de diag- │├────────────┤fundamentale care stau│care stau la baza unei │ţelor de calitate │tăţii. │mentul calităţii.│concordanţă cu │legislaţia în │noză şi a recunoaş- ││2. Aplică în│la baza unei abordări │abordări eficace privind │sunt identificate │Remedierea eventua-│Proiectează crea-│acesta. │domeniu │terii identităţii ││practică │eficace privind asigu-│asigurarea calităţii ac- │pe baza indicaţii- │lelor neconformi- │tiv şi inovator │Dezvoltarea de │grupurilor │personale în insti- ││procedurile │rarea calităţii acti- │tivităţii de secretariat:│lor din procedurile│tăţi constatate se │instrumente con- │instrumente │sociale de │tuţie şi comunitate.││de asigura- │vităţii de secretari- │codul de etică profesio- │sau planurile de │face cu promptitu- │crete de aplicare│pentru creşterea│interacţiune │Folosirea aptitudi- ││re a calită-│at: codul de etică │nală, standardele de ca- │control. │dine şi responsabi-│a modificărilor │gradului de au- │(profesori, │nilor personale de ││ţii │profesională, standar-│litate, conform normelor │Sistemului de │litate. │legislative, teh-│tonomie şi a │părinţi, │dezvoltare persona- │├────────────┤dele de calitate, con-│interne, manuale de cali-│Management al Cali-│ │nice apărute în │responsabiliză- │elevi). │lă, a aptitudinilor ││3. Evaluează│form normelor interne,│tate, politici de manage-│tăţii (SMC) imple- │ │domeniul │rii proprii şi │Transferul │individuale pentru ││calitatea │manuale de calitate, │ment al calităţii. │mentat în unitate/ │ │managementului │a secretarilor │informaţiilor │sprijinirea persoa- ││lucrărilor │politici de management│Explicarea şi interpreta-│conform normelor │ │calităţii. │debutanţi în │prin modalită-│nelor aflate în ││executate │al calităţii. │rea corectă a conceptelor│interne de asigura-│ │ │perioada de │ţi moderne de │practică pentru în- │├────────────┤Cunoaşterea şi înţele-│din domeniul criteriilor │rea calităţii. │ │ │formare a │comunicare cu │suşirea meseriei de ││4. Remediază│gerea corectă a con- │şi reglementărilor naţio-│ │ │ │acestora. │respectarea │secretar. ││neconformi- │ceptelor din domeniul │nale privind asigurarea │ │ │ │ │legislaţiei în│ ││tăţile cons-│criteriilor şi regle- │calităţii; prevederile │ │ │ │ │vigoare. │ ││tatate │mentărilor naţionale │din Procedurile Sistemu- │ │ │ │ │ │ ││ │privind asigurarea │lui de Management al │ │ │ │ │ │ ││ │calităţii; prevederile│Calităţii (SMC) impleme- │ │ │ │ │ │ ││ │din Procedurile Sis- │ntat în unitate sau ale │ │ │ │ │ │ ││ │temului de Management │Normelor interne de │ │ │ │ │ │ ││ │al Calităţii (SMC) │calitate, proceduri de │ │ │ │ │ │ ││ │implementat în unitate│lucru, proceduri de con- │ │ │ │ │ │ ││ │sau ale Normelor │trol etc.; proceduri teh-│ │ │ │ │ │ ││ │interne de calitate; │nice de asigurare a │ │ │ │ │ │ ││ │proceduri de lucru, │calităţii; acţiunile │ │ │ │ │ │ ││ │proceduri de control │preventive şi corective │ │ │ │ │ │ ││ │etc., proceduri │specifice locului de │ │ │ │ │ │ ││ │tehnice de asigurare a│muncă, prevăzute în SMC │ │ │ │ │ │ ││ │calităţii; acţiunile │sau în Normele interne de│ │ │ │ │ │ ││ │preventive şi corecti-│calitate. │ │ │ │ │ │ ││ │ve specifice locului │Explicarea şi interpreta-│ │ │ │ │ │ ││ │de muncă, prevăzute │rea teoriilor managemen- │ │ │ │ │ │ ││ │în SMC sau în Normele │tului calităţii. │ │ │ │ │ │ ││ │interne de calitate. │Explicarea şi interpreta-│ │ │ │ │ │ ││ │Cunoaşterea şi înţele-│rea metodelor de evaluare│ │ │ │ │ │ ││ │gerea metodelor de │din domeniul managementu-│ │ │ │ │ │ ││ │evaluare din domeniul │lui calităţii. │ │ │ │ │ │ ││ │biroticii, din dome- │ │ │ │ │ │ │ ││ │niul managementului │ │ │ │ │ │ │ ││ │calităţii. │ │ │ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘UNITĂŢI DE COMPETENŢE SPECIFICEUnitatea de competenţă specifică nr. 1*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 1: Proiectarea activităţii de secretariat │Nivelul calificării profesionale: studii medii ││ │Nivelul expertizei: Experimentat │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Organi- │Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi interpreta-│Proiectează, pe │Reflectează critic │Proiectează în │Evaluarea gradu-│Transferul │Folosirea valorilor ││zează acti- │gerea corectă a conce-│rea corectă a concepte- │baza legislaţiei │şi constructiv │mod creativ şi │lui de autonomie│informaţiilor │proprii ca puncte ││vitatea de │ptelor: din domeniul │lor: din domeniul manage-│instrumente din │asupra managementu-│inovator instru- │şi dezvoltarea │obţinute în │tari în susţinerea ││secretariat │biroticii, din dome- │mentului timpului, legis-│domeniul managemen-│lui timpului, │mente de manage- │de acţiuni în │concordanţă │demersului de diag- ││în vederea │niul şcolar privind │laţia şi politicile edu- │tului timpului, │legislaţia şi poli-│mentul timpului, │concordanţă cu │cu legislaţia │noză şi a recunoaş- ││proiectării │gestionarea documente-│caţionale în domeniu, │legislaţia şi poli-│ticile educaţionale│legislaţia şi po-│acesta. │în domeniu │terii identităţii │├────────────┤lor, legislaţia cu │regulamente de ordine │ticile educaţionale│în domeniu, regula-│liticile educa- │Dezvoltarea de │grupurilor │personale în insti- ││2. Realizea-│privire la actele de │interioară şi de organi- │în domeniu, regula-│mente de ordine │ţionale în dome- │instrumente │sociale de │tuţie şi comunitate.││ză planifi- │studiu şi de arhivare.│zare şi funcţionare, ce- │mente de ordine │interioară şi de │niu, regulamente │pentru creşterea│interacţiune │Folosirea aptitudi- ││carea calen-│Cunoaşterea şi înţe- │rinţelor de calitate ale │interioară şi de │organizare şi func-│de ordine interi-│gradului de │(profesori, │nilor personale de ││daristică a │legerea metodelor de │activităţilor de secre- │organizare şi func-│ţionare, cerinţelor│oară şi de orga- │autonomie şi a │părinţi, │dezvoltare persona- ││activităţii │evaluare din domeniul │tariat; criteriilor de │ţionare, cerinţelor│de calitate ale │nizare şi func- │responsabiliză- │elevi). │lă. ││de secreta- │biroticii, din dome- │esenţialitate ale acti- │de calitate ale │activităţilor de │ţionare, cerinţe-│rii proprii şi │Transferul │Folosirea aptitudi- ││riat │niul şcolar privind │vităţilor de secretari- │activităţilor de │secretariat; crite-│lor de calitate │a secretarilor │informaţiilor │nilor individuale │├────────────┤gestionarea documen- │at, structura anului │secretariat; crite-│riilor de esenţia- │ale activităţilor│debutanţi în │prin modali- │pentru sprijinirea ││3. Realizea-│telor, legislaţia cu │şcolar. │riilor de esenţia- │litate ale activi- │de secretariat; │perioada de │tăţi moderne de persoanelor aflate ││ză evaluarea│privire la actele de │Explicarea şi interpre- │litate ale activi- │tăţilor de secreta-│criteriilor de │formare a │comunicare cu │în practică pentru ││proiectării │studiu şi la arhivare.│tarea teoriilor despre │tăţilor de secre- │riat, structura │esenţialitate │acestora. │respectarea │însuşirea funcţiei ││activităţi- │Cunoaşterea şi înţe- │managementul timpului, │tariat, structura │anului şcolar. │activităţilor de │ │legislaţiei în│de secretar. ││lor de se- │legerea mecanismelor │legislaţia şi politicile │anului şcolar. │ │secretariat, │ │vigoare. │ ││cretariat │de funcţionare a │educaţionale în domeniu, │Proiectarea corectă│ │structura anului │ │ │ ││ │echipamentelor utili- │regulamente de ordine │a unui parteneriat │ │şcolar. │ │ │ ││ │zabile în secretariat.│interioară şi de organi- │funcţional cu │ │ │ │ │ ││ │Cunoaşterea unor pro- │zare şi funcţionare, │profesorii şi cu │ │ │ │ │ ││ │grame soft de editare │cerinţelor de calitate │beneficiarii. │ │ │ │ │ ││ │şi evidenţă a │ale activităţilor de │ │ │ │ │ │ ││ │documentelor. │secretariat; criteriilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │de esenţialitate ale │ │ │ │ │ │ ││ │ │activităţilor de │ │ │ │ │ │ ││ │ │secretariat, structura │ │ │ │ │ │ ││ │ │anului şcolar. │ │ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă specifică nr. 2*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 2: Gestionarea informaţiei şi a bazelor de date │Nivelul calificării profesionale: studii medii ││ │Nivelul expertizei: Experimentat │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Înregis- │Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi interpreta-│Proiectează, pe │Reflectează critic │Proiectează în │Evaluarea gradu-│Transferul in-│Folosirea valorilor ││trarea şi │gerea corectă a con- │rea corectă a conceptelor│baza legislaţiei │constnictiv asupra │mod creativ şi │lui de autonomie│formaţiilor │proprii ca puncte ││prelucrarea │ceptelor din activita-│din domeniul şcolar pri- │instrumente de │instrumentelor de │inovator instru- │şi dezvoltarea │obţinute în │tari în susţinerea ││informatică │tea de secretariat │vind gestionarea informa-│evidenţă şi gestio-│evidenţă şi gestio-│mente de evidenţă│de acţiuni în │concordanţă cu│demersului de diag- ││periodică a │privind gestionarea │ţiei şi a bazelor de │narea şi arhivare a│narea informaţiei │şi gestionarea │concordanţă cu │legislaţia în │noză şi a recunoaş- ││datelor │informaţiilor şi a │date, legislaţia specifi-│documentelor, înre-│şi a bazelor de │informaţiei şi a │acesta. │domeniu grupu-│terii identităţii │├────────────┤bazelor de date. │că domeniului informatic.│gistrare, │date. │bazelor de date. │Organizarea pri-│rilor sociale │personale în insti- ││2. Înregis- │Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi interpreta-│realizare, raporta-│Reflectează critic │Înregistrarea, │vind gestionarea│de interacţi- │tuţie şi comunitate.││trarea date-│gerea limbajului │rea teoriilor din dome- │re şi actualizare │şi constructiv │prelucrarea şi │informaţiei şi a│une (profe- │Folosirea aptitudi- ││lor în baze │tehnologiei informaţi-│niul şcolar privind ges- │periodică a datelor│asupra instrumen- │realizarea │bazelor de date │sori, părinţi,│nilor personale de ││naţionale şi│ce şi de comunicare │tionarea documentelor, │în format electro- │telor utilizate în │electronică a │se realizează cu│elevi). │dezvoltare persona- ││raportarea │software şi hardware. │legislaţia cu privire la │nic. │managementul │bazelor de date │profesionalism, │Transferul in-│lă. ││acestora │Cunoştinţe de prelu- │înregistrarea şi rapor- │Proiectarea corectă│informaţional. │se realizează cu │exigenţă şi res-│formaţiilor │Folosirea aptitudi- ││factorilor │crare soft a datelor │tarea acestora. │a unui parteneriat │Reflectează critic │acurateţe, │ponsabilitate. │prin modali- │nilor individuale ││ierarhici │(stocare, prelucrare │Explicarea şi interpreta-│funcţional cu pro- │asupra noutăţilor │atenţie şi │Dezvoltarea de │tăţi moderne │pentru sprijinirea ││superiori │şi prezentare informa-│rea metodelor de evaluare│fesorii şi cu bene-│apărute în dome- │precizie. │instrumente │de comunicare │persoanelor aflate │├────────────┤ţii: Word, Excel, │din domeniul şcolar │ficiarii. │niul echipamentelor│Proiectează în │pentru creşterea│cu respectarea│în practică pentru ││3. Centrali-│Power Point). │privind gestionarea │Proiectează, pe ba-│folosite în manage-│mod creativ şi │gradului de │legislaţiei în│însuşirea meseriei ││zarea rezul-│Cunoaşterea şi înţele-│informaţiei şi a bazelor │za experienţei an- │mentul informaţio- │inovator instru- │autonomie şi a │vigoare. │de secretar. ││tatelor │gerea mecanismelor de │de date. │terioare, modali- │nal şi a modului │mente de evaluare│responsabiliză- │ │ ││şcolare │funcţionare a echipa- │ │tăţi de îmbunătăţi-│cum acestea pot fi │şi situaţii de │rii proprii şi a│ │ │├────────────┤mentelor utilizabile │ │re a sistemelor de │folosite în acti- │evidenţă, gestiu-│secretarilor de-│ │ ││4. Disemina-│în secretariat. │ │comunicare internă.│vitatea proprie. │ne şi arhivare a │butanţi în peri-│ │ ││rea şi valo-│Cunoaşterea unor pro- │ │Proiectează, pe │ │documentelor, │oada de formare │ │ ││rificarea │grame soft de editare │ │baza experienţei │ │pornind de la di-│a acestora. │ │ ││rezultatelor│şi evidenţă a docu- │ │anterioare sisteme │ │verse modele, în │ │ │ ││obţinute │mentelor, tehnologie │ │de îmbunătăţire a │ │contexte imprevi-│ │ │ ││ │informatică şi de │ │managementului │ │zibile. │ │ │ ││ │comunicare software │ │documentelor din │ │Proiectează crea-│ │ │ ││ │şi hardware. │ │unitatea în care │ │tiv şi inovator │ │ │ ││ │ │ │îşi desfăşoară │ │instrumente con- │ │ │ ││ │ │ │activitatea. │ │crete de aplicare│ │ │ ││ │ │ │ │ │a modificărilor │ │ │ ││ │ │ │ │ │legislative, teh-│ │ │ ││ │ │ │ │ │nice apărute în │ │ │ ││ │ │ │ │ │managementului │ │ │ ││ │ │ │ │ │informaţional şi │ │ │ ││ │ │ │ │ │a tehnicii utili-│ │ │ ││ │ │ │ │ │zabile în activi-│ │ │ ││ │ │ │ │ │tatea de secreta-│ │ │ ││ │ │ │ │ │riat. │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă specifică nr. 3*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 3: Evaluarea activităţii de secretariat │Nivelul calificării profesionale: studii medii ││ │Nivelul expertizei: Experimentat │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Organiza-│Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi interpreta-│Proiectează, pe ba-│Reflectează critic │Proiectează în │Evaluarea gradu-│Transferul │Folosirea valorilor ││rea activi- │gerea corectă a con- │rea corectă a conceptelor│za legislaţiei ins-│şi constructiv asu-│mod creativ şi │lui de autonomie│informaţiilor │proprii ca puncte ││tăţii de │ceptelor din activita-│din domeniul şcolar pri- │trumente de lucru │pra instrumentelor │inovator instru- │şi dezvoltarea │obţinute în │tari în susţinerea ││secretariat │tea de secretariat │vind Legislaţia generală │privind evidenţa şi│de evaluare a acti-│mente de evidenţă│de acţiuni în │concordanţă cu│demersului de diag- │├────────────┤privind informaţii │a muncii, legislaţie pri-│gestionarea docu- │vităţii de secreta-│a documentelor │concordanţă cu │legislaţia în │noză şi a recunoaş- ││2. Monitori-│ştiinţifico de specia-│vind protecţia muncii, │mentelor precum şi │riat. │privind legisla- │acesta. │domeniu grupu-│terii identităţii ││zarea acti- │litate, informaţii │legislaţie privind │arhivarea acestora │Reflectează critic │ţia şi politicile│Evaluarea │rilor sociale │personale în insti- ││vităţilor de│privind legislaţia │P.S.I., metodologii de │înregistrare, rea- │şi constructiv │educaţionale în │activităţii de │de interacţi- │tuţie şi comunitate.││secretariat │şcolară şi a muncii, │aplicare a legislaţiei, │lizare, raportare │asupra instrumente-│domeniu. │secretariat se │une │Folosirea aptitudi- │├────────────┤modalităţi şi tehnici │ordine de ministru, │şi actualizare pe- │lor utilizate în │Înregistrarea, │realizează cu │(profesori, │nilor personale de ││3. Evaluarea│de evaluare, criterii │norme, reguli. │riodică a datelor │managementul infor-│prelucrarea şi │profesionalism, │părinţi, │dezvoltare perso- ││activităţi- │cantitative şi calita-│Explicarea şi interpre- │în format electro- │maţional. │realizarea elec- │exigenţă şi │elevi). │nală. ││lor de se- │tive ale evaluării │tarea teoriilor din │nic sau letric. │Reflectează critic │tronică şi letri-│responsabilita- │Transferul │Folosirea aptitu- ││cretariat │activităţii de secre- │domeniul şcolar privind │Proiectarea corectă│asupra noutăţilor │că a evaluării │te. │informaţiilor │dinilor individuale ││ │tariat. │gestionarea documente- │a unui parteneriat │apărute în domeniul│activităţii de │Dezvoltarea de │prin modalită-│pentru sprijinirea ││ │Cunoaşterea şi înţele-│lor, legislaţia cu pri- │funcţional cu pro- │echipamentelor fo- │secretariat se │instrumente │ţi moderne de │persoanelor aflate ││ │gerea mecanismelor de │vire la înregistrarea şi │fesorii şi cu bene-│losite în manage- │realizează cu │pentru creşte- │comunicare cu │în practică pentru ││ │funcţionare a echipa- │raportarea acestora. │ficiarii. │mentul informaţio- │acurateţe, aten- │rea gradului de │respectarea │însuşirea meseriei ││ │mentelor utilizabile │Explicarea şi interpre- │Proiectează, pe │nal şi a modului │ţie şi precizie. │autonomie şi a │legislaţiei │de secretar. ││ │în secretariat. │tarea metodelor de eva- │baza experienţei │cum acestea pot fi │Proiectează în │responsabiliză- │în vigoare. │ ││ │Cunoaşterea unor pro- │luare din domeniul şcolar│anterioare, modali-│folosite în activi-│mod creativ şi │rii proprii şi │ │ ││ │grame soft de editare │privind evaluarea activi-│tăţi de îmbunătăţi-│tatea proprie. │inovator instru- │a secretarilor │ │ ││ │şi evidenţă a documen-│tăţii de secretariat │re a sistemelor de │ │mente de evaluare│debutanţi în │ │ ││ │telor tehnologie in- │ │comunicare internă.│ │şi situaţii de │perioada de │ │ ││ │formatică şi de comu- │ │Proiectează, pe ba-│ │evidentă, gesti- │formare a │ │ ││ │nicare software şi │ │za experienţei │ │une şi arhivare a│acestora. │ │ ││ │hardware. │ │anterioare, sisteme│ │documentelor, │ │ │ ││ │ │ │de îmbunătăţire a │ │pornind de la di-│ │ │ ││ │ │ │managementului │ │verse modele, în │ │ │ ││ │ │ │documentelor din │ │contexte imprevi-│ │ │ ││ │ │ │unitatea în care │ │zibile. │ │ │ ││ │ │ │îşi desfăşoară │ │Proiectează crea-│ │ │ ││ │ │ │activitatea. │ │tiv şi inovator │ │ │ ││ │ │ │ │ │instrumente con- │ │ │ ││ │ │ │ │ │crete de aplicare│ │ │ ││ │ │ │ │ │a modificărilor │ │ │ ││ │ │ │ │ │legislative, │ │ │ ││ │ │ │ │ │tehnice apărute │ │ │ ││ │ │ │ │ │în domeniul │ │ │ ││ │ │ │ │ │managementului │ │ │ ││ │ │ │ │ │informaţional şi │ │ │ ││ │ │ │ │ │tehnicii │ │ │ ││ │ │ │ │ │utilizabile în │ │ │ ││ │ │ │ │ │activitatea de │ │ │ ││ │ │ │ │ │secretariat. │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă specifică nr. 4*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 4: Comunicare instituţională │Nivelul calificării profesionale: studii medii ││ │Nivelul expertizei: Experimentat │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Redactea-│Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi interpreta-│Identificarea │Reflectează critic │Proiectarea │Evaluarea gradu-│Comunicarea cu│Valorificarea optimă││ză corespon-│gerea corectă a con- │rea corectă a conceptelor│publicurilor insti-│şi constructiv asu-│creativă şi ino- │lui de auto │angajaţii ins-│şi creativă a pro- ││denţa şi │ceptelor privind ele- │privind elementele proce-│tuţiei şcolare │pra instrumentelor │vativă a instru- │nomie şi dezvol-│tituţiei este │priului potenţial în││documentele │mentele procesului de │sului de comunicare. │(cadre didactice, │de comunicare │mentelor de comu-│tarea de acţiuni│realizată în │activităţile de se- ││de informa- │comunicare. │Explicarea şi interpreta-│elevi, părinţi, │Instituţională. │nicare în formu- │în concordanţă │vederea creă- │cretariat. ││re │Cunoaşterea şi înţele-│rea corectă a regulilor │instituţii │Deschidere pentu │larea de soluţii │cu acesta. │rii şi între- │Folosirea valorilor │├────────────┤gerea corectă a regu- │de exprimare în timpul │partenere ele.) şi │dialog critic şi │probleme tipice │Dezvoltarea de │ţinerii rela- │proprii ca puncte ││2. Asigură │lilor de exprimare în │unei conversaţii. │asocierea de mesaje│constructiv. │din domeniul bi- │instrumente pen-│ţiilor de co- │tari în susţinerea ││fluxul in- │timpul unei conversa- │Explicarea şi interpre- │adecvate pentru │Implicarea cons- │roticii, al se- │tru creşterea │laborare şi │demersului de diag- ││formaţional │ţii, a instrumentelor │tarea corectă a instru- │fiecare tip de │tructivă în proce- │cretariatului │gradului de au- │cooperare cu │noză şi a recunoaş- ││şi decizio- │şi a tehnicilor de │mentelor şi a tehnicilor │public. │durile de negociere│şcolar. │tonomie şi a │aceştia. │terii identităţii ││nal │comunicare, a modele- │de comunicare. │Identificarea cana-│a conflictelor. │Redactarea │responsabil │Transferul │personale în insti- │├────────────┤lor de intervenţie │Capacitatea de a argu- │lelor de comunicare│Reflectează critic │corespondenţei │izării proprii │informaţiilor │tuţie şi comunitate.││3. Comunică │pentru perfecţionarea │menta viziunea proprie │în instituţiile │asupra noutăţilor │şi documentelor │şi a secretari- │prin modalită-│Folosirea aptitudi- ││la nivel │şi ameliorarea comu- │pentru rezolvarea unei │şcolare. │apărute în domeniul│de informare se │lor debutanţi │ţi moderne de │nilor personale de ││intern │nicării în organiza- │probleme de comunicare │Capacitatea de uti-│echipamentelor fo- │realizează cu │în perioada de │comunicare cu │dezvoltare persona- │├────────────┤ţii. │în instituţiile şcolare. │lizare a comunică- │losite în manage- │creativitate şi │formare a │respectarea │lă, aptitudinilor ││4. Comunică │Cunoaşterea regulilor │ │rii pentru gestio- │mentul comunicării │imaginaţie. │acestora. │legislaţiei în│individuale pentru ││la nivel │valabile pentru pro- │ │narea unor aspecte │şi a modului cum │ │ │vigoare. │sprijinirea persoa- ││extern │fesioniştii în comu- │ │interne în şcoli │acestea pot fi │ │ │ │nelor aflate în │├────────────┤nicare în cadrul │ │(gestionarea │folosite în acti- │ │ │ │practică pentru ││5. Consilia-│organizaţiilor. │ │conflictului, │vitatea proprie. │ │ │ │însuşirea funcţiei ││ză elevii în│Cunoaşterea şi înţe- │ │managementul │ │ │ │ │de secretar. ││domeniul │legerea mecanismelor │ │stresului). │ │ │ │ │ ││legislaţiei │de funcţionare a │ │Realizarea unor │ │ │ │ │ ││şcolare │echipamentelor uti- │ │planuri de comuni- │ │ │ │ │ │├────────────┤lizabile în secreta- │ │care strategică în │ │ │ │ │ ││6. Consilia-│riat. │ │caz de criză pentru│ │ │ │ │ ││ză persona- │Cunoaşterea unor │ │o organizaţie şco- │ │ │ │ │ ││lul în │programe soft de │ │lară. │ │ │ │ │ ││domeniul │editare şi evidenţă │ │Proiectează, pe │ │ │ │ │ ││legislaţiei │a documentelor. │ │baza experienţei │ │ │ │ │ ││şcolare şi │ │ │anterioare: modali-│ │ │ │ │ ││a muncii │ │ │tăţi de îmbunătăţi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │re a sistemelor de │ │ │ │ │ ││ │ │ │comunicare internă,│ │ │ │ │ ││ │ │ │sisteme de îmbună- │ │ │ │ │ ││ │ │ │tăţire a managemen-│ │ │ │ │ ││ │ │ │tului comunicării │ │ │ │ │ ││ │ │ │din unitatea în │ │ │ │ │ ││ │ │ │care îşi desfăşoară│ │ │ │ │ ││ │ │ │activitatea. │ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă specifică nr. 5*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 5: Integrarea TIC în activităţile de secretariat │Nivelul calificării profesionale: studii medii ││ │Nivelul expertizei: Experimentat │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Evaluează│Înţelegerea şi cunoaş-│Explicarea şi interpreta-│Comunicarea cu aju-│Utilizarea critică │Proiectarea crea-│Evaluarea gradu-│Transferul │Valorificarea optimă││şi selectea-│terea structurii, │rea oportunităţilor teh- │torul instrumente- │şi creativă a re- │tivă şi inovativă│lui de autonomie│informaţiilor │şi creativă a pro- ││ză echipa- │rolului şi oportuni- │nologiei informaţiei şi a│lor TIC. │surselor digitale │a instrumentelor │şi dezvoltarea │obţinute în │priului potenţial în││mentele şi │tăţilor tehnologiei │comunicaţiilor în dome- │Capacitatea de a │existente. │de Tehnologia in-│de acţiuni în │concordanţă cu│activităţile de se- ││resursele │informaţiei şi a │niul biroticii, al secre-│căuta, colecta şi │Reflectează critic │formaţiei compu- │concordanţă cu │legislaţia în │cretariat. ││software │comunicaţiilor în │tariatului şcolar - │prelucra informa- │asupra noutăţilor │terizate în acti-│acesta. │domeniu grupu-│Folosirea valorilor ││specifice │domeniul biroticii, │aceasta include aplicaţii│ţii. │apărute în domeniul│vitatea de secre-│Dezvoltarea de │rilor sociale │proprii ca puncte ││TIC pentru │al secretariatului │principale pe computer │Utilizarea instru- │echipamentelor TIC │tariat. │instrumente │de interacţiu-│tari în susţinerea ││a fi utili- │şcolar - aceasta │cum ar fi: editor compu- │mentelor TIC pentru│şi a modului cum │ │pentru creşterea│ne (profesori,│demersului de diag- ││zate în ac- │include aplicaţii │terizat, calcul tabelar, │a produce, prezenta│acestea pot fi fo- │ │gradului de au- │părinţi, │noză şi a recunoaş- ││tivitatea │principale pe computer│baze de date, stocarea şi│şi înţelege infor- │losite în activita-│ │tonomie şi a │elevi). │terii identităţii ││de secreta- │cum ar fi: editor com-│managementul informaţiei.│maţii complexe, │tea proprie. │ │responsabiliză- │Transferul │personale în insti- ││riat │puterizat, calcul ta- │Explicarea şi interpreta-│precum şi capacita-│ │ │rii proprii şi a│informaţiilor │tuţie şi comunitate.│├────────────┤belar, baze de date, │rea metodelor de evaluare│tea de a accesa, de│ │ │secretarilor │prin instru- │Folosirea aptitudi- ││2. Utilizea-│stocarea şi managemen-│din domeniul biroticii, │a căuta şi de a fo-│ │ │debutanţi în │mente moderne │nilor individuale ││ză resursele│tul informaţiei. │al secretariatului şco- │losi servicii prin │ │ │perioada de │de comunicare.│pentru sprijinirea ││specifice │Cunoaşterea şi înţele-│lar privind tehnologia │internet. │ │ │formare a │ │persoanelor aflate ││TIC pentru │gerea metodelor de │informaţiei şi a │Utilizarea unor │ │ │acestora. │ │în practică pentru ││facilitarea │evaluare din domeniul │comunicaţiilor. │programe soft de │ │ │ │ │însuşirea funcţiei ││activităţii │biroticii, al secreta-│ │editare şi evidenţă│ │ │ │ │de secretar. ││de secreta- │riatului şcolar pri- │ │a documentelor. │ │ │ │ │ ││riat │vind tehnologia infor-│ │Proiectarea corectă│ │ │ │ │ │├────────────┤maţiei şi a comunica- │ │a unui parteneriat │ │ │ │ │ ││3. Evaluează│ţiilor. │ │funcţional cu pro- │ │ │ │ │ ││eficacitatea│Cunoaşterea unor pro- │ │fesorii şi cu │ │ │ │ │ ││utilizării │grame soft de editare │ │beneficiarii. │ │ │ │ │ ││resurselor │şi evidenţă a docu- │ │Proiectează, pe ba-│ │ │ │ │ ││TIC în acti-│mentelor. │ │za experienţei │ │ │ │ │ ││vitatea de │ │ │anterioare, modali-│ │ │ │ │ ││secretariat │ │ │tăţi de îmbunătăţi-│ │ │ │ │ ││ │ │ │re a sistemelor de │ │ │ │ │ ││ │ │ │comunicare internă.│ │ │ │ │ ││ │ │ │Proiectează, pe │ │ │ │ │ ││ │ │ │baza experienţei │ │ │ │ │ ││ │ │ │anterioare, sisteme│ │ │ │ │ ││ │ │ │de îmbunătăţire a │ │ │ │ │ ││ │ │ │managementului in- │ │ │ │ │ ││ │ │ │formaţiei din uni- │ │ │ │ │ ││ │ │ │tatea în care îşi │ │ │ │ │ ││ │ │ │desfăşoară activi- │ │ │ │ │ ││ │ │ │tatea. │ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă specifică nr. 6*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 6: Dezvoltarea istituţională a şcolii │Nivelul calificării profesionale: studii medii ││ │Nivelul expertizei: Experimentat │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Participă│Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi interpreta-│Comunică eficient, │Reflectează critic │Participarea la │Participarea la │Comunicarea cu│Folosirea valorilor ││la întocmi- │gerea corectă a tehni-│rea corectă a tehnicilor │constant, prin par-│şi constructiv asu-│dezvoltarea de │dezvoltarea de │angajaţii ins-│proprii ca puncte ││rea proiec- │cilor de comunicare │de comunicare şi a prin- │ticipare activă cu │pra: tehnicilor de │proiecte de dez- │proiecte de dez-│tituţiei se │tari în susţinerea ││tului de │eficientă, a princi- │cipiilor de bază ale as- │angajaţii institu- │comunicare, asupra │voltare institu- │voltare institu-│face cu impli-│dezvoltării (insti- ││dezvoltare │piilor de bază ale │cultării active. │ţiei, în vederea │principiilor de ba-│ţională se reali-│ţională se rea- │care, flexibi-│tuţionale. ││instituţio- │ascultării active. │Explicarea şi interpre- │atingerii obiecti- │ză ale ascultării │zează printr-o │lizează printr-o│litate şi ati-│Folosirea aptitudi- ││nală pe │Cunoaşterea şi înţe- │tarea legislaţiei pri- │velor stabilite la │active, asupra │implicare profe- │implicare profe-│tudine auto │nilor personale în ││segmentul │legerea legislaţiei │vind sistemul educaţio- │nivel instituţio- │legislaţiei de bază│sională activă, │sională activă, │(reflexivă). │dezvoltarea institu-││secretariat │privind sistemul edu- │nal, a legislaţiei muncii│nal. │privind sistemul │creativă şi ino- │prin responsabi-│Participarea │ţională. │├────────────┤caţional, regulamen- │şi a principiilor şi a │Comunică permanent │educaţional şi le- │vativă. │litate şi exi- │la dezvoltarea│Dobândirea competen-││2. Relaţio- │tele de organizare şi │principiilor de realizare│cu angajaţii insti-│gislaţia muncii, │Aplică metode │genţă. │de proiecte de│ţelor în domeniul ││nează cu │funcţionare, legisla- │a parteneriatelor sociale│tuţiei implicaţi în│asupra realizării │creative şi ino- │ │dezvoltare │proiectelor de ││partenerii │ţia muncii şi legis- │/educaţionale. │activităţile educa-│implementării par- │vative în promo- │ │instituţională│dezvoltare institu- ││educaţio- │laţia specifică rea- │Explicare, interpretare, │ţionale, prin │teneriatelor │varea parteneria-│ │se realizează │ţională este o pre- ││nali, cu │lizării parteneriate- │selecţia şi esenţializa- │schimburi de bune │sociale/educaţio- │telor sociale/ │ │cu respectarea│ocupare permanentă. ││comunitatea │lor sociale/educaţio- │rea informaţiilor incluse│practici. │nale, asupra cerin-│educaţionale şi │ │deontologiei │ ││şi angajato-│nale. │în planificarea strategi-│Relaţionează cu │ţelor de asigurare │a rezultatelor │ │profesionale. │ ││rii │Cunoaşterea, înţelege-│că/proiectul de dezvolta-│partenerii educa- │a calităţii, asupra│acestora. │ │Relaţionarea │ ││ │rea şi utilizarea │re instituţională a │ţionali, cu comuni-│criteriilor şi des-│Proiectează în │ │cu partenerii │ ││ │tehnicilor de elabora-│şcolii/plan managerial/ │tatea şi angajato- │criptorilor privind│mod creativ şi │ │educaţionali, │ ││ │re a unei planificări │proceduri pe segmentul │rii prin manifesta-│evaluarea institu- │inovator instru- │ │cu comunitatea│ ││ │strategice/proiect de │secretariat. │rea deschiderii │ţională, criteriile│mente de manage- │ │şi angajatorii│ ││ │dezvoltare instituţio-│ │faţă de problemele │/parametrii calita-│ment al calităţii│ │se realizează │ ││ │nală a şcolii/plan │ │comunităţii locale,│tivi solicitaţi în │în instituţie şi │ │prin manifes- │ ││ │managerial/proceduri │ │participarea la │acreditarea unită- │proceduri speci- │ │tarea deschi- │ ││ │pe segmentul secreta- │ │discutarea şi re- │ţii pe segmentul │fice compartimen-│ │derii faţă de │ ││ │riat. │ │zolvarea probleme- │specific activită- │tului secretari- │ │problemele │ ││ │ │ │lor comunităţii │ţii de secretariat.│at. │ │comunităţii │ ││ │ │ │prin parteneriate. │Elaborează planifi-│ │ │locale. │ ││ │ │ │Participă la dez- │carea strategică/ │ │ │Cunoaşterea │ ││ │ │ │voltarea de proiec-│proiectul de dez- │ │ │percepţiei co-│ ││ │ │ │te educaţionale │voltare instituţio-│ │ │munităţii lo- │ ││ │ │ │prin implicare │nală a şcolii/ │ │ │cale asupra e-│ ││ │ │ │profesională acti- │planul managerial/ │ │ │ducaţiei şi a │ ││ │ │ │vă, responsabili- │proceduri pe seg- │ │ │şcolii. │ ││ │ │ │tate şi exigenţă, │mentul secretariat,│ │ │Promovează │ ││ │ │ │cu respectarea de- │cu obiectivitate, │ │ │imaginea şco- │ ││ │ │ │ontologiei │critic şi construc-│ │ │lii în comuni-│ ││ │ │ │profesionale. │tiv. │ │ │tate în vede- │ ││ │ │ │ │ │ │ │rea creşterii │ ││ │ │ │ │ │ │ │prestigiului │ ││ │ │ │ │ │ │ │acesteia şi a │ ││ │ │ │ │ │ │ │valorii socia-│ ││ │ │ │ │ │ │ │le a │ ││ │ │ │ │ │ │ │educaţiei. │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă specifică nr. 7*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 7: Asigurarea managementului carierei │Nivelul calificării profesionale: studii medii ││ │Nivelul expertizei: Experimentat │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Realizea-│Cunoaşterea ofertei │Explicarea şi interpreta-│Proiectează pro- │Reflectează critic │Proiectează crea-│Asigură caracter│Participarea │Participă la progra-││ză analiza │educaţionale de forma-│rea legislaţiei privind │priul traseu de │şi constructiv asu-│tiv, inovativ şi │flexibil, auto- │la programele │mele şi activităţile││autoreflexi-│re continuă a furnizo-│sistemul educaţional, a │formare profesiona-│pra: │flexibil, propria│nom şi responsa-│şi activităţi-│specifice de formare││vă privind │rilor locali, regio- │legislaţiei muncii şi a │lă şi dezvoltare în│- stadiului propri-│evoluţie în cari-│bil în propria │le specifice │cu responsabilitate,││nivelul şi │nali şi naţionali, │legislaţiei specific │carieră cu respon- │ei pregătiri profe-│eră, în orice │evoluţie în ca- │de formare se │exigenţă şi autoexi-││stadiul │înţelegerea şi utili- │formării continue. │sabilitate, auto- │sionale cu realism,│context, adaptat │rieră, în orice │realizează cu │genţă care să asigu-││propriei │zarea limbajului spe- │Explicarea şi interpre- │exigenţă, altruism,│cunoaştere de sine,│nevoilor identi- │context, adaptat│implicare, │re acumularea compe-││pregătiri │cific domeniului pri- │tarea corectă a modului │implicare şi ataşa-│obiectivitate, │ficate, având în │nevoilor identi-│responsabili- │tenţelor necesare în││profesionale│vind dezvoltarea ca- │de gestionare a resur- │ment faţă de profe-│autoexigenţă, în │vedere justeţea │ficate, având în│tate şi auto- │profesie. │├────────────┤rierei, standardelor │selor şi de valorificare │sie, urmărind │funcţie de concor- │deciziei de re- │vedere justeţea │exigenţă. │Programele şi acti- ││2. Proiec- │necesare profesiei. │optimă în contexte date. │obiectivele stabi- │danţa propriului │considerare a │deciziei de re- │Transferul │vităţile de formare ││tează pro- │Cunoaşterea, înţelege-│Explicarea şi interpreta-│lite pentru evolu- │cod valoric profe- │traseului profe- │considerare a │informaţiilor │frecventate/ ││priului │rea şi utilizarea lim-│rea necesităţii identifi-│ţia în carieră. │sional cu tabla de │sional. │traseului │obţinute se │absolvite se reflec-││traseu de │bajului specific le- │cării nevoilor de formare│Proiectează propri-│valori naţională şi│Proiectează │profesional. │realizează în │tă în promovarea ││formare pro-│gislaţiei în vigoare │continuă. │ul traseu de forma-│europeană şi în │flexibil, creativ│ │concordanţă cu│unor strategii ││fesională şi│referitoare la evolu- │ │re profesională şi │raport cu validita-│inovativ propria │ │legislaţia în │activ-participative ││dezvoltare │ţia în carieră a ca- │ │dezvoltare în cari-│tea grilei persona-│evoluţie în cari-│ │domeniul for- │care să asigure ││în carieră │drului didactic │ │eră cu claritate, │le de autoevaluare │eră, adaptată │ │mării conti- │diferenţierea şi │├────────────┤auxiliar. │ │rigoare pertinenţă │profesională; │nevoilor identi- │ │nue, cu carac-│individualizarea ││3. Participă│ │ │şi relevanţă, în │- stadiului propri-│ficate la nivelul│ │teristicile │instruirii, succesul││la programe │ │ │raport cu specifi- │ei pregătiri pro- │organizaţiei │ │locale şi ins-│formării. ││şi activi- │ │ │citatea profesiei │fesionale având în │şcolare. │ │tituţionale. │ ││tăţi speci- │ │ │şi exigenţele. │vedere relevanţa │ │ │Programele şi │ ││fice de for-│ │ │ │punctelor tari şi a│ │ │activităţile │ ││mare │ │ │ │punctelor slabe │ │ │de formare │ │├────────────┤ │ │ │identificate în │ │ │frecventate/ │ ││4. Asigură │ │ │ │raport cu exigen- │ │ │absolvite se │ ││un caracter │ │ │ │ţele profesionale. │ │ │reflectă în │ ││flexibil │ │ │ │ │ │ │procesul de │ ││propriei │ │ │ │ │ │ │integrare │ ││evoluţii în │ │ │ │ │ │ │socio-ocupa- │ ││carieră │ │ │ │ │ │ │ţională. │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘  +  Anexa 3Standard profesional de formare continuăpentru funcţia didactic auxiliară laborant şcolar- debutant -ARGUMENTI. Descrierea funcţiei didactic auxiliare laborant în învăţământul preuniversitarI.1. ContextConform Legii Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, funcţia de laborant în învăţământul preuniversitar/laborant şcolar face parte din categoria funcţiilor didactic auxiliare, regăsindu-se în organigramele tuturor instituţiilor de învăţământ preuniversitar.Laborantul este cadrul didactic auxiliar ce ajută la desfăşurarea activităţilor în laboratoarele ştiinţifice din cadrul unităţilor de învăţământ şi abordează următoarele cicluri: dezvoltare, observare şi orientare, aprofundare, specializare. Activitatea sa se desfaşoară în locaţii special amenajate (laboratoare proprii) prevăzute cu logistica necesară desfăşurării activităţilor de laborator, respectând cerinţele legislaţiei româneşti (Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 - Statutul cadrelor didactice).Ocupaţia de laborant în învăţământul preuniversitar presupune deţinerea unor competenţe privind educarea şi instruirea prin activităţi specifice, având rolul de a dezvolta abilităţi cognitive, practice, de comunicare, psihomotorii şi estetice, astfel încât elevii să devină indivizi adaptabili, flexibili, orientaţi profesional în vederea accederii spre un alt nivel de specializare şi a inserţiei lor pe piaţa muncii.Pentru realizarea acestui deziderat laborantul se preocupă permanent de propria formare profesională, de formare a unei echipe cadru didactic - elev, cu colegii din cadrul instituţiei de învăţământ precum şi cu alţi colegi angrenaţi în activităţile de formare profesională a elevilor, cu scopul de a lucra eficient, într-un mediu de comunicare deschis, echilibrat şi profesionist pe toată durata procesului instructiv educativ.În cadrul activităţii sale acesta utilizează documentaţia şcolară specifică, logistică (AMC, echipamente-instalaţii ctc.), utilităţile aferente, precum şi auxiliare didactice şi instrumente specifice procesului instructiv educativ (planificare, organizare, şi evaluare), în condiţiile respectării normelor de ergonomie, NTSM şi PSI.I.2. AtribuţiiLaborantul şcolar are atribuţii clare stipulate în fişa postului şi care sunt structurate atât în calitate de gestionar al laboratoarelor (fizică, chimie, biologie) cât şi în calitate de cadru didactic auxiliar. Astfel organizează buna funcţionare a laboratorului, asigură mentenanţa truselor, aparaturii şi dispozitivelor cât şi alături de profesorii de specialitate pregătesc şi supraveghează desfăşurarea experimentelor în condiţii de siguranţă.I.3. Condiţii de accesConform Legii Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, în învăţământul preuniversitar, condiţia ocupării funcţiei de laborant este de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior, respectiv a unui liceu, cu diplomă de bacalaureat sau absolvirea învăţământului postliceal cu specialitatea tehnician laborant.I.4. Cerinţe legislative specifice:Legea Educaţiei Naţionale (LEN) nr. 1/2011;● Politici educaţionale la nivel instituţional, naţional şi european;● Managementul Calităţii;● Codul European al bunei conduite administrative.I.5. Rute de progresI.5.1. Pentru laborantul cu studii medii (M):laborant debutant M -> laborant II M -> laborant I M a) laborant debutant M b) laborant II M c) laborant I MI.5.2. Pentru laborantul cu studii superioare de scurtă durată (SS):Laborant III -> Laborant II -> Laborant I a) Laborant III b) Laborant II c) Laborant II.5.3. Pentru laborantul cu studii superioare de lungă durată (SSL):Laborant II -> Laborant I -> Laborant IA a) Laborant II b) Laborant I c) Laborant I AII. Competenţe necesare funcţiei de laborant în învăţământul preuniversitarProfesionalismul, rigurozitatea, operativitatea, capacitatea de comunicare şi interrelaţionare, atenţia şi îndemânarea reprezintă aptitudinile minime absolut necesare practicării funcţiei de laborant şcolar.Abordând cerinţele actuale ale acestei profesii, la modul general, în urma pregătirii de specialitate se se pot enumera următoarele competenţe:II.1. Competenţe generale● Capacitatea şi abilitatea de a opera cu noţiuni de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie;● Cunoştinţe de a opera cu soft informatic;● Competenţe sociale şi civice;● Aplicarea prevederilor legale referitoare la protecţia mediului, sănătatea, securitatea în muncă şi PSI;● Asigură funcţionarea şi mentenanţa echipamentelor şi instalaţiilor specifice din laboratoarele de lucru cu elevii;● Aplicarea procedurilor de calitate specifice domeniului educaţional.II.2. Competenţe specifice● Proiectarea activităţilor de laborator;● Pregătirea activităţii de laborator şi îndrumarea elevilor pentru realizarea activităţilor practice;● Evaluarea activităţilor practice;● Integrarea şi utilizarea TIC în educaţie;● Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor :● Dezvoltarea instituţională a şcolii şi dezvoltarea de parteneriate şcoală-comunitate;● Managementul carierei şi al dezvoltării personale;● Capacitate de aplicare a procedurilor, cunoştinţe privind legislaţia specifică şi de politici educaţionale;● Capacitatea de selecţie a informaţiilor;● Capacitatea de a-şi însuşi clar şi corect legislaţia şi normele de gestionare specifică a bazei materiale;● Cunoştinţe privind metodologiile de aplicare a legislaţiei specifice, ordine de ministru, norme, reguli;● Cunoştinţe generale privind managementul calităţii.Această funcţie impune astfel, capacităţi de comunicare eficientă atât cu elevii cât şi cu profesorii dar şi cu factorii ierarhici superiori, partenerii economici şi sociali, precum şi cu familia, părinţii elevilor, cu reprezentanţi ai comunităţii locale, ai ONG-urilor, asociaţiilor etc. Trebuie respectate atât standardele de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă, a normelor generale de protecţie a muncii, precum şi aplicarea procedurilor de calitate, necesare îndeplinirii cu succes a activităţilor proprii şi ale instituţiei.Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactic auxiliară din învăţământul preuniversitar de laborant reprezintă un document care descrie harta competenţelor necesare desfăşurării activităţilor instructiv educative, grupate în competenţe profesionale generale şi specifice, caracterizate prin descriptori de performanţă pentru cele 2 nivele: laborant debutant şi laborant cu peste 5 ani vechime/experimentat.Ele constituie repere clare, de ordin calitativ, care descriu nivele minimale de performanţă ale exercitării funcţiei.Criteriile de realizare a competenţelor generale şi specifice descrise în standardul profesional de formare continuă de laborant sunt defalcate în Cunoştinţe, Abilităţi, Competenţe transversale referitoare la modalităţile de selectare a căilor şi mijloacelor ce vor fi utilizate în realizarea unor categorii de activităţi relevante.III. Nevoia de formareRolul laborantului în învăţământul preuniversitar nu va putea fi eliminat şi nici diminuat din ecuaţia instituţiei de învăţământ, ba chiar se preconizează o schimbare de optică în ceea ce priveşte statutul şi intervenţia acestuia. O mai bună pregătire a acestuia îi optimizează demersurile.Reforma sistemului de învăţământ românesc, trebuie să ducă la o mai bună pregătire profesională a laborantului, cu atât mai mult cu cât LEN (Art. 275. - (3)) prevede obligativitatea participării personalului didactic auxiliar la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii.În acest context, este necesară prezenţa compartimentului de pregătire şi formare continuă a laborantului pe lista priorităţilor demersurilor reformatoare, unul dintre obiectivele sistemului de perfecţionare fiind dezvoltarea competenţelor personalului din învăţământul preuniversitar, astfel încât să se asigure un proces educaţional de calitate. Formarea competenţelor pleacă atât de la dorinţa de a exercita profesia, cât şi de la experienţa de viaţă care poate pregăti individul într-o oarecare măsură, în acest scop.Eficacitatea laborantului depinde de evoluţia evenimentelor a contextului economic şi social iar în acest sens este imperios necesară formarea capacităţilor de adaptare a rutei profesionale la fedbackul pieţei muncii.Descrierea competenţelor în standard are un caracter general, flexibil, asigurând transferabilitate în situaţii variate. Un bilanţ de dezvoltare personală se poate realiza din iniţiativă proprie dacă există jaloanele unui standard naţional.Standardul profesional de formare continuă corespunzător funcţiei de laborant pentru învăţământul preuniversitar a fost gândit într-o viziune flexibilă, dinamică şi perfectibilă, pentru a răspunde cerinţelor şcolii româneşti actuale, dar şi de viitor. El constituie un punct de plecare în formularea obiectivelor şi în legarea traseelor de dezvoltare personală, dar şi ca un ghid practic, util furnizorilor în elaborarea programelor de formare continuă pentru laboranţii din învăţământul preuniversitar.UNITĂŢI DE COMPETENŢE GENERALEUnitatea de competenţă generală nr. 1*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă generală nr. 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea, │Nivelul calificării profesionale: studii medii/superioare ││securitatea în muncă şi PSI │Nivelul expertizei: Debutant │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Identifi-│Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi interpreta-│Aplică metode de e-│Reflectează critic │Găseşte soluţii │Decide cu promp-│Conlucrează │Se instruieşte per- ││că riscurile│gerea corectă a con- │rea corectă a concepte- │valuare a riscuri- │şi constructiv asu-│la probleme apă- │titudine acţiu- │permanent cu │manent în sensul ││în activita-│ceptelor: riscurilor │lor: riscurilor din acti-│lor din activitatea│pra instrumentelor │rute, în medii cu│nile ce trebuie │cadrul didac- │identificării de noi││tea specifi-│din activitatea speci-│vitatea specifică în me- │specifică, în medii│de evaluare şi a │puţine variaţii. │întreprinse în │tic pentru │riscuri din activi- ││că │fică în medii cu puţi-│dii cu puţine variaţii. │cu puţine variaţii.│situaţiilor de eva-│ │cazul apariţiei │reducerea apa-│tatea specifică şi ││ │ne variaţii. │Explicarea şi interpreta-│Rezolvă problemele │luare a rsicurilor │ │unui fenomen de │riţiei riscu- │metode de eliminare ││ │Cunoaşterea şi înţele-│rea teoriilor despre │apărute în medii cu│din activitatea │ │risc din activi-│rilor, în me- │a acestora, în medii││ │gerea teoriilor despre│tipologia riscurilor din │puţine variaţii. │specifică, în medii│ │tatea specifică,│dii cu puţine │cu puţine variaţii. ││ │tipologia riscurilor │activitatea specifică în │ │cu puţine variaţii.│ │în medii cu │variaţii. │ ││ │din activitatea speci-│medii cu puţine variaţii.│ │ │ │puţine variaţii.│ │ ││ │fică în medii cu puţi-│Explicarea şi interpre- │ │ │ │ │ │ ││ │ne variaţii. │tarea metodelor de evalu-│ │ │ │ │ │ ││ │Cunoaşterea şi înţele-│are a riscurilor din ac- │ │ │ │ │ │ ││ │gerea metodelor de │tivitatea specifică în │ │ │ │ │ │ ││ │evaluare a ricurilor │medii cu puţine variaţii.│ │ │ │ │ │ ││ │din activitatea speci-│ │ │ │ │ │ │ ││ │fică în medii cu │ │ │ │ │ │ │ ││ │puţine variaţii. │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│2. Aplică │Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi interpreta-│Aplicarea în core- │Reflectă construc- │Găseşte soluţii │Ia iniţiativă şi│Cooperează │Se instruieşte ││prevederile │gerea prevederilor │rea prevederilor legale │laţie cu specificul│tiv şi critic la │la problemele │decide cu promp-│permanent cu │permanent în legătu-││legale refe-│legale referitoare la │referitoare la sănătatea │locului de muncă a │specificul locului │apărute în inter-│titudine asupra │cadrul didac- │ră cu prevederile ││ritoare la │sănătatea şi securita-│şi securitatea în muncă │prevederilor legale│de muncă, în vede- │pretarea şi apli-│măsurilor ce │tic în aplica-│legale referitoare ││sănătatea, │tea în muncă şi PSI, │şi PSI, în medii cu pu- │referitoare la să- │rea aplicării pre- │carea prevederi- │trebuie luate, │rea prevederi-│la sănătatea şi se- ││securitatea │în medii cu puţine │ţine variaţii. │nătatea şi securi- │vederilor legale │lor legale refe- │în conformitate │lor legale re-│curitatea în muncă ││în muncă şi │variaţii. │ │tatea în muncă şi │referitoare la să- │ritoare la sănă- │cu prevederile │feritoare la │şi PSI, în medii cu ││PSI │ │ │PSI, în medii cu │nătatea şi securi- │tatea şi securi- │legale referi- │sănătatea şi │puţine variaţii. ││ │ │ │puţine variaţii. │tatea în muncă şi │tatea în muncă şi│toare la sănăta-│securitatea în│ ││ │ │ │Aplicarea perma- │PSI, în medii cu │PSI, în medii cu │tea şi securita-│muncă şi PSI, │ ││ │ │ │nentă a prevede- │puţine variaţii. │puţine variaţii. │tea în muncă şi │în medii cu │ ││ │ │ │rilor legale refe- │ │ │PSI, în medii cu│puţine │ ││ │ │ │ritoare la sănăta- │ │ │puţine variaţii.│variaţii. │ ││ │ │ │tea şi securitatea │ │ │ │ │ ││ │ │ │în muncă şi PSI, │ │ │ │ │ ││ │ │ │în medii cu puţine │ │ │ │ │ ││ │ │ │variaţii. │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│3. Intervine│Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi interpreta-│Aplicarea măsurilor│Reflectă critic la │Găseşte soluţii │Ia iniţiativă şi│Cooperează │Se instruieşte per- ││în caz de │gerea conceptului de │rea conceptului de acci- │de prim ajutor în │accidentele ce pot │la problemele │decide cu │permanent cu │manent în legătură ││accident │accident la locul de │dent la locul de muncă, │caz de accident la │apărea la locul de │apărute în cazul │promptitudine │cadrul │cu modul de acordare││ │muncă, în medii cu │în medii cu puţine varia-│locul de muncă, în │muncă, în medii cu │unui accident la │asupra măsurilor│didactic │a primului ajutor în││ │puţine variaţii. │ţii. │medii cu puţine │puţine variaţii. │locul de muncă, │ce trebuie luate│pentru găsirea│caz de accidente la ││ │Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi interpreta-│variaţii. │Acţionează cons- │în medii cu │în cazul unui │şi luarea │locul de muncă, în ││ │gerea tipologiilor de │rea tipologiilor de acci-│ │tructiv în caz de │puţine variaţii. │accident la lo- │măsurilor │medii cu puţine ││ │accidente ce pot apă- │dente ce pot apărea la │ │accident la locul │ │cul de muncă, în│adecvate în │variaţii. ││ │rea la locul de muncă,│locul de muncă, în medii │ │de muncă, în medii │ │medii cu puţine │locul de mun- │ ││ │în medii cu puţine │cu puţine variaţii. │ │cu puţine variaţii.│ │variaţii. │că, în medii │ ││ │variaţii. │Explicarea şi interpreta-│ │ │ │ │cu puţine │ ││ │Cunoaşterea şi înţele-│rea metodelor de acordare│ │ │ │ │variaţii. │ ││ │gerea metodelor de │a primului ajutor în caz │ │ │ │ │ │ ││ │acordare a primului │de accident la locul de │ │ │ │ │ │ ││ │ajutor în caz de acci-│muncă, în medii cu puţine│ │ │ │ │ │ ││ │dent la locul de mun- │variaţii. │ │ │ │ │ │ ││ │că, în medii cu puţine│ │ │ │ │ │ │ ││ │variaţii. │ │ │ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă generală nr. 2*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă generală nr. 2: Aplicarea normelor de protecţia mediului │Nivelul calificării profesionale: studii medii/superioare ││ │Nivelul expertizei: Debutant │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Identifi-│Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi interpreta-│Aplicarea metodelor│Reflectarea critică│Selectarea crea- │Luarea decizii- │Interrelaţio- │Racordarea la noile ││carea riscu-│gerea corectă a con- │rea corectă a conceptelor│de diminuare a ris-│şi creativă privind│tivă a instrumen-│lor cu maximă │narea cu par- │reglementări din ││rilor şi │ceptelor referitoare │legate de protejarea me- │curilor ce pot in- │aplicarea normelor │telor şi metode- │responsabilitate│tenerii │legislaţia naţională││aplicarea │la ecologie şi protec-│diului în cadrul activi- │terveni în activi- │de protecţie a │lor de prevenire │în situaţii de │implicaţi în │şi europeană privind││normelor de │ţia mediului. │tăţii specifice. │tatea de laborator.│mediului. │a riscurilor de │risc ce pot apă-│activităţile │protecţia mediului ││protecţie a │Cunoaterea şi înţele- │Explicarea şi interpreta-│Rezolvarea situa- │ │depreciere a │rea în cadrul │experimentale │în contextul dezvol-││mediului │gerea teoriilor legate│rea teoriilor despre ti- │ţiilor problemă │ │mediului. │activităţilor │/aplicative │tării durabile. ││ │de riscurile ce apar │pologia riscurilor. │pentru evitarea, │ │ │experimentale. │cu scopul │Armonizarea compe- ││ │în activitatea speci- │Explicarea şi interpreta-│diminuarea efecte- │ │ │ │protejării │tenţelor profesiona-││ │fică. │rea metodelor specifice │lor privind consu- │ │ │ │mediului │le cu principiile ││ │Cunoaşterea şi evalu- │ecologiei şi protecţiei │mul de resurse │ │ │ │(laborant - │dezvoltării durabile││ │area corectă a gradu- │mediului. │energetice şi mate-│ │ │ │profesor, │a societăţii. ││ │lui de risc în acti- │ │riale conform │ │ │ │laborant - │ ││ │vitatea laboratorului.│ │procedurilor │ │ │ │elevi). │ ││ │ │ │interne. │ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă generală nr. 3*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă generală nr. 3: Respectarea standardelor de calitate în domeniul │Nivelul calificării profesionale: studii medii/superioare ││educaţional │Nivelul expertizei: Debutant │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Aplicarea│Cunoaşterea legislaţi-│Explicarea şi interpreta-│Aplicarea procedu- │Reflectarea critică│Proiectarea crea-│Responsabiliza- │Respectarea │Racordarea la cerin-││principiilor│ei în vigoare privind │rea corectă a conceptelor│rilor de asigurare │şi constructivă în │tivă a unor acti-│rea în activita-│normelor de │ţele de asigurare a ││şi normelor │asigurarea calităţii │privind etica profesiona-│a calităţii. │aplicarea princi- │vităţi aplicative│tea specifică în│etică profe- │calităţii prin ││de standar- │în domeniul │lă, politici de manage- │Respectarea stan- │piilor de asigurare│specifice │spiritul teorii-│sională în │dobândirea unor com-││dizare în │educaţional. │mentul calităţii, stan- │dardelor de calita-│a calităţii. │domeniului. │lor şi princi- │relaţionarea │petenţe noi menite ││educaţie │Cunoaşterea şi înţele-│darde de calitate aplica-│te pentru evitarea │ │ │piilor de asigu-│cu partenerii │să asigure traseul ││ │gerea corectă a con- │te în activitatea speci- │situaţiilor proble-│ │ │rare a calită- │educaţionali. │profesional. ││ │ceptelor de standardi-│fică. │mă. │ │ │ţii. │ │ ││ │zare, asigurare a ca- │Explicarea nevoii de │ │ │ │ │ │ ││ │lităţii în cadrul │standardizare în dome- │ │ │ │ │ │ ││ │activităţii din │niul educaţional corela- │ │ │ │ │ │ ││ │laboratorul şcolar. │tă cu standardizarea │ │ │ │ │ │ ││ │Cunoaşterea şi înţele-│europeană. │ │ │ │ │ │ ││ │gerea corectă a con- │Explicarea şi interpreta-│ │ │ │ │ │ ││ │ceptelor din domeniul │rea conceptului de mana- │ │ │ │ │ │ ││ │criteriilor şi regle- │gement al calităţii. │ │ │ │ │ │ ││ │mentărilor naţionale │ │ │ │ │ │ │ ││ │privind asigurarea ca-│ │ │ │ │ │ │ ││ │lităţii; prevederile │ │ │ │ │ │ │ ││ │din Procedurile Siste-│ │ │ │ │ │ │ ││ │mului de Management al│ │ │ │ │ │ │ ││ │Calităţii (SMC) imple-│ │ │ │ │ │ │ ││ │mentat în unitate sau │ │ │ │ │ │ │ ││ │ale normelor interne │ │ │ │ │ │ │ ││ │de calitate; proceduri│ │ │ │ │ │ │ ││ │de lucru, proceduri de│ │ │ │ │ │ │ ││ │control; proceduri │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnice de asigurare a│ │ │ │ │ │ │ ││ │calităţii; acţiunile │ │ │ │ │ │ │ ││ │preventive şi corecti-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ve specifice locului │ │ │ │ │ │ │ ││ │de muncă, prevăzute în│ │ │ │ │ │ │ ││ │SMC sau în normele in-│ │ │ │ │ │ │ ││ │terne de calitate. │ │ │ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘UNITĂŢI DE COMPETENŢE SPECIFICEUnitatea de competenţă specifică nr. 1*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 1: Poiectarea activităţilor de laborator │Nivelul calificării profesionale: studii medii/superioare ││ │Nivelul expertizei: Debutant │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Proiecta-│Cunoaşterea, înţelege-│Explicarea corectă a │Aplicarea metodelor│Reflectarea critică│Selectarea crea- │Organizarea ac- │Prezentarea │Racordarea la noile ││rea, plani- │rea corectă şi utili- │conceptelor din domeniul │de proiectare şi │şi constructivă cu │tivă a concepte- │tivităţilor din │proiectării, │reglementări din ││ficarea şi │zarea limbajului spe- │proiectării şi planifică-│planificare a acti-│privire la proiec- │lor din domeniul │laborator cu │planificării │legislaţia naţională││evaluarea │cific în cadrul pro- │rii activităţilor speci- │vităţilor specifice│tarea şi planifi- │proiectării şi │responsabilitate│şi evaluării │cu privire la pro- ││activităţi- │iectării şi planifică-│fice laboratorului. │laboratorului în │carea activităţilor│planificării ac- │şi creativitate.│activităţii │iectarea, planifica-││lor de labo-│rii activităţilor spe-│Explicarea metodelor de │corelaţie cu speci-│specifice laborato-│tivităţilor spe- │Evaluarea cu │laboratorului │rea şi evaluarea ││rator │cifice laboratorului. │evaluare a activităţilor │ficul disciplinei. │rului. │cifice laborato- │responsabilitate│partenerilor │activităţilor de ││ │Cunoaşterea, înţele- │specifice laboratorului. │Aplicarea metodelor│Reflectarea critică│rului. │şi obiectivitate│implicaţi │laborator. ││ │gerea corectă şi uti- │ │de evaluare a acti-│şi constructivă cu │Selectarea crea- │pentru asigura- │(profesor, │ ││ │lizarea limbajului │ │vităţilor desfăşu- │privire la metodele│tivă a instru- │rea creşterii │elev). │ ││ │specific în cadrul │ │rate în conformita-│de evaluare a acti-│mentelor şi me- │calităţii acti- │ │ ││ │evaluării activită- │ │te cu principiile │vităţilor specifice│todelor de eva- │vităţilor de │ │ ││ │ţilor specifice labo- │ │didactice, planul │laboratorului. │luare a activi- │laborator. │ │ ││ │ratorului. │ │de învăţământ pro- │ │tăţilor. │ │ │ ││ │ │ │gramele discipline-│ │ │ │ │ ││ │ │ │lor. │ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă specifică nr. 2*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 2: Gestionarea activităţii de laborator │Nivelul calificării profesionale: studii medii/superioare ││ │Nivelul expertizei: Debutant │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Organiza-│Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi interpreta-│Proiectează, pe │Reflectează critic │În mod creativ, │Capacitatea de a│Transferul │Folosirea valorilor ││rea, şi des-│gerea corectă a con- │rea corectă a conceptelor│baza metodologii- │şi constructiv la │proiectează ins- │acţiona autonom │informaţiilor │proprii ca puncte ││făşurarea │ceptelor din activita-│din activitatea de orga- │lor, a îndrumătoa- │posibilele soluţii │trumente şi îm- │în organizarea │obţinute către│tari în susţinerea ││activităţi- │tea de organizare a │nizare a laboratoarelor. │relor instrumente │funcţionale de │bunătăteşte │laboratorelor │grupurile so- │demersului de diag- ││lor specifi-│laboratoarelor. │Explicarea şi interpreta-│de lucru privind │desfăşurare a ex- │funcţionalitatea │atât pentru │ciale de inte-│noză şi a recunoaş- ││ce de labo- │Cunoaşterea şi înţele-│rea corectă a modalităţi-│modul de lucru spe-│perimentelor. │truselor experi- │experimente │racţiune │terii identităţii ││rator │gerea limbajului spe- │lor de lucru pentru ex- │cific în activita- │Reflectează şi a- │mentale. │specifice afe- │(profesori, │personale în insti- ││ │cific în organizarea │perimentele de laborator.│tea experimentală. │plică noi modali- │În mod creativ │rente discipli- │elevi) │tuţie şi comunitate.││ │activităţii laboratoa-│Explicarea şi interpreta-│Aplică soluţii │tăţi de adaptare │adaptează trusele│nelor de studiu │ │ ││ │relor. │rea corectă a folosirii │adecvate în adap- │a componentelor │în realizarea │cât şi pentru │ │ ││ │Cunoaşterea proceduri-│dispozitivelor experimen-│tarea mijloacelor │truselor la expe- │experimentelor │experimente in- │ │ ││ │lor de organizare a │tale respectând normele │de învăţământ la │rimente interdis- │interdisciplina- │terdisciplinare │ │ ││ │activităţilor în ve- │PSI şi de protecţia │cerinţele progra- │ciplinare. │re. │Organizarea pri-│ │ ││ │derea realizării ex- │muncii. │mei. │ │Proiectează în │vind gestionarea│ │ ││ │perimentelor. │ │Proiectarea corectă│ │mod creativ teh- │informaţiei şi a│ │ ││ │Cunoşterea specifici- │ │a unui parteneriat │ │nici de stocare a│bazelor de date │ │ ││ │tăţilor de organizare │ │funcţional cu pro- │ │datelor experi- │se realizează cu│ │ ││ │pentru activităţile │ │fesorii şi cu │ │mentale folosind│profesionalism, │ │ ││ │experimentale. │ │elevii. │ │tehnologia │exigenţă şi res-│ │ ││ │ │ │ │ │informatică. │ponsabilitate. │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă specifică nr. 3*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 3: Integrarea TIC în activităţile de laborator │Nivelul calificării profesionale: studii medii/superioare ││ │Nivelul expertizei: Debutant │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Cunoaşte-│Înţelegerea şi cunoaş-│Explicarea şi interpreta-│Comunicarea cu aju-│Utilizarea critică │Proiectarea crea-│Evaluarea gradu-│Transferul in-│Dezvoltarea capaci- ││rea şi uti- │terea structurii, ro- │rea oportunităţilor teh- │torul softului TIC.│şi creativă a re- │tivă şi inovativă│lui de autonomie│formaţiilor │tăţii de asimilare a││lizarea TIC │lului şi oportunităţi-│nologiei informaţiei şi a│Capacitatea de a │surselor digitale │a instrumentelor │şi dezvoltarea │obţinute în │noilor inovaţii TIC ││în activita-│lor tehnologiei infor-│comunicaţiilor în dome- │căuta, colecta şi │existente. │de tehnologia in-│de acţiuni în │concordanţă cu│şi de integrare a ││tea experi- │maţiei şi a comunica- │niul biroticii, al acti- │prelucra informa- │Identificarea co- │formaţiei compu- │concordanţă cu │legislaţia în │acestora în activi- ││mentală │ţiilor în domeniul │vităţilor din cadrul │ţii; utilizarea │rectă a domeniilor │terizate în acti-│acesta. │domeniu grupu-│tatea de laborator. ││ │activităţii de labora-│laboratorului şcolar │instrumentelor TIC │în care este utilă │vitatea din ca- │ │rilor sociale │Interes pentru nou ││ │tor. │cuprinzând aplicaţii │pentru a produce, │folosirea tehnolo- │drul laboratoare-│ │de interacţiu-│şi perfecţionare. ││ │Cunoaşterea şi înţele-│principale pe computer │prezenta şi înţele-│giilor TIC. │lor. │ │ne (profesori,│ ││ │gerea utilităţii folo-│cum ar fi: editor compu- │ge informaţii │Reflexia critică │Adaptarea softu- │ │părinţi, │ ││ │sirii aplicaţiilor │terizat, calcul tabelar, │complexe, precum şi│şi responsabilă de │lui la cerinţele │ │elevi). │ ││ │informatice cum ar fi:│baze de date, stocarea │capacitatea de a │folosire a softului│lucrărilor de la-│ │ │ ││ │editor computerizat, │şi managementul │accesa, de a căuta │specializat în │borator, la pre- │ │ │ ││ │calcul tabelar, baze │informaţiei. │şi de a folosi ser-│activitatea │lucrarea datelor │ │ │ ││ │de date, stocarea şi │ │vicii prin │specifică. │experimentale. │ │ │ ││ │managementul │ │internet. │ │Folosirea facili-│ │ │ ││ │informaţiei. │ │Accesarea diferi- │ │tăţilor şi func- │ │ │ ││ │ │ │telor surse de in- │ │ţiilor softului │ │ │ ││ │ │ │formare în scopul │ │de prelucrare a │ │ │ ││ │ │ │documentării şi/ │ │bazelor de date │ │ │ ││ │ │ │sau comunicării. │ │pentru culegerea │ │ │ ││ │ │ │ │ │datelor experi- │ │ │ ││ │ │ │ │ │mentale. │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă specifică nr. 4*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 4: Consilierea elevilor │Nivelul calificării profesionale: studii medii/superioare ││ │Nivelul expertizei: Debutant │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Aplică │Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi interpreta-│Aplică metode şi │Reflectează critic │Alege metoda şi/ │Decide cu promp-│Conlucrează │Se instruieşte per- ││metode şi │gerea corectă a con- │rea corectă a manifestă- │tehnici de cunoaş- │şi constructiv │sau tehnica co- │titudine metoda │permanet cu │manent în sensul ││tehnici de │ceptelor privind per- │rilor de personalitate │tere a personalită-│asupra personalită-│rectă de cunoaş- │sau tehnica ce │cadrul didac- │identificării de noi││cunoaştere │sonalitatea elevilor. │ale elevilor. │ţii elevilor. │ţii elevilor. │tere a personali-│trebuie aplicată│tic pentru │metode şi tehnici de││a persona- │Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi interpre- │Rezolvă problemele │ │tăţii elevilor. │în raport cu │cunoaşterea şi│cunoaştere a perso- ││lităţii │gerea metodelor şi │tarea metodelor şi tehni-│apărute în manifes-│ │ │manifestările de│înţelegerea │nalităţii elevilor. ││elevilor │tehnicilor de cunoaş- │cilor de cunoaştere a │tarea personalită- │ │ │personalitate │personalităţii│ ││ │tere a personalităţii │personalităţii elevilor. │ţii elevilor. │ │ │ale elevilor. │elevilor. │ ││ │elevilor. │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│2. Îndrumă │Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi interpreta-│Aplică metode şi │Reflectează critic │Alege metoda şi/ │Decide cu promp-│Conlucrează │Se instruieşte per- ││elevii în │gerea corectă a con- │rea corectă a conceptelor│tehnici de îndru- │şi constructiv asu-│sau tehnica co- │titudine metoda │permanent cu │manent pentru a fi ││vederea │ceptelor privind dez- │privind dezvoltarea per- │mare a elevilor │pra nevoii de dez- │rectă de îndruma-│sau tehnica de │cadrul didac- │capabil să îndrume ││dezvoltării │voltarea personală şi │sonală şi profesională a │pentru dezvoltarea │voltare personală │re a elevilor │îndrumare ce │tic pentru │elevii cu privire la││profesiona- │profesională a elevi- │elevilor. │lor personală şi │şi profesională a │privind │trebuie aplicată│îndrumarea │dezvoltarea lor pro-││le, │lor. │Explicarea şi interpreta-│profesională. │elevilor. │dezvoltarea lor │pentru dezvolta-│elevilor în │fesională şi perso- ││absorbţiei │Cunoaşterea şi înţe- │rea metodelor de îndruma-│Rezolvă problemele │ │profesională şi │rea personală şi│vederea dez- │nală. ││pe piaţa │legerea metodelor de │re a elevilor privind │apărute în găsirea │ │personală. │profesională a │voltării pro- │ ││forţei de │îndrumare a elevilor │dezvoltarea profesională │unei soluţii pen- │ │ │elevilor. │fesionale şi │ ││muncă şi a │privind dezvoltarea │şi cea personală. │tru obţinerea unei │ │ │ │personale a │ ││dezvoltării │profesională şi cea │ │corecte dezvoltări │ │ │ │acestora. │ ││personale │personală. │ │profesionale şi │ │ │ │ │ ││ │ │ │personale. │ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă specifică nr. 5*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 5: Dezvoltarea instituţională a şcolii şi dezvoltarea de │Nivelul calificării profesionale: studii medii/superioare ││parteneriate │Nivelul expertizei: Debutant │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Relaţio- │Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi interpreta-│Comunicarea efici- │Reflectarea critică│Comunicarea │Aplicarea tehni-│Interrelaţio- │Utilizarea aptitudi-││narea cu │gerea corectă a tehni-│rea corectă a tehnicilor │entă cu angajaţii │şi constructivă │eficientă şi │cilor de comuni-│narea cu par- │nilor personale în ││angajaţii │cilor de comunicare, a│de comunicare şi a prin- │instituţiei, în │asupra tehnicilor │creativă cu │care în relaţia │tenerii impli-│relaţionarea cu an- ││instituţiei │principiilor de bază │cipiilor de bază ale as- │vederea atingerii │de comunicare, asu-│angajaţii │cu angajaţii │caţi în acti- │gajaţii instituţiei ││şi partene- │ale ascultării active.│cultării active. │obiectivelor stabi-│pra principiilor de│instituţiei şi cu│instituţiei şi │vităţile │şi partenerii ││rii educa- │Utilizarea limbajului │Explicarea şi interpreta-│lite la nivel ins- │bază ale ascultării│partenerii │partenerii │referitoare la│educaţionali. ││ţionali │specific în comunica- │rea legislaţiei de bază │tituţional, prin │active. │educaţionali. │educaţionali. │dezvoltarea │ ││ │rea cu angajaţii │aplicată în sistemul │schimburi de bune │Reflectarea critică│ │ │instituţională│ ││ │instituţiei şi parte- │educaţional. │practici. │şi constructivă │ │ │a şcolii │ ││ │nerii educaţionali. │ │Comunicarea efici- │asupra legislaţiei │ │ │(laborant │ ││ │ │ │entă cu reprezen- │de bază aplicată în│ │ │- profesor, │ ││ │ │ │tanţi ai partene- │sistemul │ │ │laborant - │ ││ │ │ │rilor educaţionali │educaţional. │ │ │elevi, │ ││ │ │ │în vederea dezvol- │ │ │ │laborant - │ ││ │ │ │tării instituţiona-│ │ │ │parteneri edu-│ ││ │ │ │le. │ │ │ │caţionali). │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│2. Partici- │Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi interpreta-│Participarea cu │Reflectarea critică│Sprijinul la ela-│Participarea cu │Prezentarea │Dezvoltarea aptitu- ││parea la │gerea limbajului spe- │rea corectă a tehnicilor │responsabilitate la│şi constructivă în │borarea de pro- │responsabilitate│proiectelor │dinilor personale în││proiectele │cific pentru elabora- │de elaborare a unui pro- │elaborarea proiec- │ceea ce priveşte │iecte strategice/│la dezvoltarea │strategige/ │scopul dezvoltării ││educaţionale│rea unui proiect stra-│iect strategic/proiect de│telor strategice/ │elaborarea proiec- │proiecte de dez- │de proiecte │proiectului de│instituţionale. ││în care este│tegic/proiect de dez- │dezvoltare instituţională│proiectului de │telor strategice/ │voltare institu- │educaţionale │dezvoltare │ ││implicată │voltare instituţională│a şcolii. │dezvoltare │proiectului de │ţională printr-o │ │instituţională│ ││instituţia │a şcolii. │ │instituţională. │dezvoltare │implicare profe- │ │în cadrul unor│ ││ │ │ │ │instituţională al │sională activă, │ │întâlniri cu │ ││ │ │ │ │şcolii. │creativă şi │ │reprezentanţi │ ││ │ │ │ │ │inovativă. │ │ai comunităţii│ ││ │ │ │ │ │ │ │locale. │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă specifică nr. 6*Font 7*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 6: Asigurarea managementului carierei │Nivelul calificării profesionale: studii medii/superioare ││parteneriate │Nivelul expertizei: Debutant │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────────┼────────────────┬──────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi interpretare│Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate şi │Autonomie şi │Interacţiune │Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │ │şi rezolvare de │şi constructivă │inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│1. Analizea-│Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi interpreta-│Aplică metode şi │Reflectează critic │Alege metoda şi/ │Hotărăşte modul │Solicită spri-│Se preocupă de cău- ││ză stadiul │gerea corectă a con- │rea corectă a stadiului │tehnici de analiză │şi constructiv asu-│sau tehnica co- │de analiză a │jinul cadrelor│tarea ofertelor de ││propriei │ceptelor privind pre- │de pregătire profesiona- │a propriei pregăti-│pra propriei pregă-│rectă de trans- │dezvoltării │didactice │formare profesionale││pregătiri │gătirea profesională. │lă. │rei profesionale. │tiri profesionale. │formare a puncte-│profesionale │pentru deter- │specifice postului ││profesionale│Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi interpreta-│Rezolvă problemele │ │lor slabe în │proprii. │minarea nevoii│existente. ││ │gerea metodelor de │rea metodelor şi tehnici-│referitoare la │ │puncte tari. │ │de formare │ ││ │identificare a stadiu-│lor de identificare a │propria pregătire │ │ │ │proprii. │ ││ │lui propriu de pregă- │stadiului de pregătire │profesională. │ │ │ │ │ ││ │tire profesională. │profesională proprie. │ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│2. Proiec- │Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi interpreta-│Aplică metode şi │Reflectează critic │Alege metoda şi/ │Hotărăşte modul │Îşi proiectea-│Alege din ofertele ││tează │gerea corectă a con- │rea corectă a traseului │tehnici de proiec- │şi constructiv asu-│sau tehnica co- │de proiectare a │ză propria │de formare de pe ││propriul │ceptelor privind │de pregătire profesiona- │tare a unui traseu │pra modului de │rectă de proiec- │propriului tra- │formare în │piaţă pe cele nece- ││traseu de │proiectarea traseului │lă. │de formare profe- │parcurgere a trase-│tare a traseului │seu de formare │funcţie de ne-│sare formării ││formare pro-│propriu de pregătire │Explicarea şi interpreta-│sională. │ului profesional. │de dezvoltare │profesională. │cesităţile │proprii. ││fesională şi│profesională. │rea metodelor de proiec- │Rezolvă problemele │ │profesională şi │ │proprii. │ ││dezvoltare │Cunoaşterea şi înţele-│tare a traseului profe- │referitoare la ale-│ │în carieră. │ │ │ ││în carieră │gerea metodelor de │sional. │gerea traseului de │ │ │ │ │ ││ │proiectare a traseului│ │formare │ │ │ │ │ ││ │propriu de pregătire │ │profesională. │ │ │ │ │ ││ │profesională. │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│3. Participă│Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi interpreta-│Participă efectiv │Reflectează critic │Utilizează noile │Decide asupra │Solicită │Utilizează competen-││la programe-│gerea corectă a ofer- │rea corectă a conceptelor│la programele de │şi constructiv asu-│competenţele for-│programului de │feed-back │ţele nou dobândite ││le şi acti- │telor şi programelor │privind programele de │formare selectate. │pra programului şi │mate la locul de │formare necesar │cadrului di- │în vederea dezvoltă-││vităţile │de formare existente │formare specifice locului│ │activităţilor de │muncă, sub direc-│dezvoltării │dactic privind│rii personale şi ││specifice │pe piaţă. │de muncă. │ │formare alese. │ta îndrumare a │propriei cariere│competenţele │profesionale. ││de formare │Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi interpreta-│ │ │cadrului didac- │profesionale. │dobândite în │ ││ │gerea metodelor de │rea metodelor de selecta-│ │ │tic. │ │urma parcurge-│ ││ │selectare a ofertei │re a programelor de │ │ │ │ │rii programu- │ ││ │optime de formare. │formare. │ │ │ │ │lui de formare│ ││ │ │ │ │ │ │ │ales. │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────────┤│4. Asigură │Cunoaşterea şi │Explicarea şi interpreta-│Se adaptează noilor│Reflectează critic │Găseşte soluţii │Hotărăşte noul │Solicită spri-│Caută permanent noi ││un caracter │înţelegerea corectă a │rea corectă a conceptelor│condiţii apărute în│şi constructiv │adecvate la │traiect │jin permanent │posibilităţi de ││flexibil │evoluţiei posibile în │privind flexibilitatea │evoluţia propriei │asupra evoluţiei │modificarea │profesional │cadrelor di- │formare în vederea ││propriei │cariera proprie. │evoluţiei proprii în │cariere. │sale în carieră. │condiţiilor din │atunci când │dactice în │evoluţiei în ││evoluţii în │Cunoaşterea şi │carieră. │ │ │propria carieră. │condiţiile │vederea opti- │carieră. ││carieră │înţelegerea metodelor │Explicarea şi interpreta-│ │ │ │iniţiale din │mizării │ ││ │de flexibilizare a │rea metodelor de flexibi-│ │ │ │cariera proprie │evoluţiei │ ││ │propriei evoluţii │lizare a propriei │ │ │ │se modifică │proprii în │ ││ │profesionale. │evoluţii profesionale. │ │ │ │semnificativ. │carieră. │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┘  +  Anexa 4Standard profesional de formare continuăpentru funcţia didactic auxiliară laborant şcolar- cu vechime mai mare de 5 ani/experimentat -ARGUMENTI. Descrierea funcţiei didactic auxiliare laborant în învăţământul preuniversitarI.1. ContextConform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, funcţia de laborant în învăţământul preuniversitar face parte din categoria funcţiilor didactic auxiliare, regăsindu-se în organigramele tuturor instituţiilor de învăţământ preuniversitar.Laborantul este cadrul didactic auxiliar ce ajută la desfăşurarea activităţilor în laboratoarele ştiinţifice din cadrul unităţilor de învăţământ şi abordează următoarele cicluri: dezvoltare, observare şi orientare, aprofundare, specializare. Activitatea sa se desfăşoară în locaţii special amenajate (laboratoare proprii) prevăzute cu logistica necesară desfăşurării activităţilor de laborator, respectând cerinţele legislaţiei româneşti (Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011- Statutul cadrelor didactice).Ocupaţia de laborant în învăţământul preuniversitar presupune deţinerea unor competenţe privind educarea şi instruirea prin activităţi specifice, având rolul de a dezvolta abilităţi cognitive, practice, de comunicare, psihomotorii şi estetice, astfel încât elevii să devină indivizi adaptabili, flexibili, orientaţi profesional în vederea accederii spre un alt nivel de specializare şi a inserţiei lor pe piaţa muncii.Pentru realizarea acestui deziderat laborantul se preocupă permanent de propria formare profesională, de formare a unei echipe cadru didactic - elev, cu colegii din cadrul instituţiei de învăţământ precum şi cu alţi colegi angrenaţi în activităţile de formare profesională a elevilor, cu scopul de a lucra eficient, într-un mediu de comunicare deschis, echilibrat şi profesionist pe toată durata procesului instructiv educativ.În cadrul activităţii sale acesta utilizează documentaţia şcolară specifică, logistica (AMC, echipamente-instalaţii, etc.), utilităţile aferente, precum şi auxiliare didactice şi instrumente specifice procesului instructiv educativ (planificare, organizare, şi evaluare), în condiţiile respectării normelor de ergonomie, NTSM şi PSI.I.2. AtribuţiiLaborantul şcolar are atribuţii clare stipulate în fişa postului şi care sunt structurate atât în calitate de gestionar al laboratoarelor ( fizică , chimie , biologie) cât şi în calitate de cadru didactic auxiliar. Astfel organizează buna funcţionare a laboratorului, asigură mentenanţa truselor, aparaturii şi dispozitivelor cât şi alături de profesorii de specialitate pregătesc şi supraveghează desfăşurarea experimentelor în condiţii de siguranţă.I.3. Condiţii de accesConform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în învăţământul preuniversitar, condiţia ocupării funcţiei de laborant este de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior, respectiv a unui liceu, cu diplomă de bacalaureat sau absolvirea învăţământului postliceal cu specialitatea tehnician laborant.I.4. Cerinţe legislative specifice:Legea Educaţiei Naţionale (LEN) nr. 1/2011;● ROFUIP;● Politici educaţionale la nivel instituţional, naţional şi european;● Managementul Calităţii;● Codul European al bunei conduite administrative.I.5. Rute de progresI.5.1. Pentru laborantul cu studii medii (M):laborant debutant M -> laborant II M -> laborant I M a) laborant debutant M b) laborant II M c) laborant I MI.5.2. Pentru laborantul cu studii superioare de scurtă durată (SS):Laborant III -> Laborant II -> Laborant I a) Laborant III b) Laborant II c) Laborant II.5.3. Pentru laborantul cu studii superioare de lungă durată (SSL):Laborant II -> Laborant I -> Laborant I A a) Laborant II b) Laborant I c) Laborant I AII. Competenţe necesare funcţiei de laborant în învăţământul preuniversitarProfesionalismul, rigurozitatea, operativitatea, capacitatea de comunicare şi interrelaţionare, atenţia şi îndemânarea reprezintă aptitudinile minime absolut necesare practicării ocupaţiei de laborant.Abordând cerinţele actuale ale acestei profesii, la modul general, în urma pregătirii de specialitate se pot enumera următoarele competenţe:Competenţe generale- Capacitatea şi abilitatea de a opera cu noţiuni de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie;- Cunoştinţe de a opera cu soft informatic;- Competenţe sociale şi civice;- Aplicarea prevederilor legale referitoare la protecţia mediului, sănătatea, securitatea în muncă şi PSI;- Asigură funcţionarea şi mentenanţa echipamentelor şi instalaţiilor specifice din laboratoarele de lucru cu elevii;- Aplicarea procedurilor de calitate specifice domeniului educaţional.Competenţe specifice● Proiectarea activităţilor de laborator;● Pregătirea activităţii de laborator şi îndrumarea elevilor pentru realizarea activităţilor practice;● Evaluarea activităţilor practice;● Integrarea şi utilizarea TIC în educaţie;● Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor :● Dezvoltarea instituţională a şcolii şi dezvoltarea de parteneriate şcoală-comunitate;● Managementul carierei şi al dezvoltării personale;● Capacitate de aplicare a procedurilor, cunoştinţe privind legislaţia specifică şi de politici educaţionale;● Capacitatea de selecţie a informaţiilor;● Capacitatea de a-şi însuşi clar şi corect legislaţia şi normele de gestionare specifică a bazei materiale;● Cunoştinţe privind metodologiile de aplicare a legislaţiei specifice, ordine de ministru, norme, reguli;● Cunoştinţe generale privind managementul calităţii;Această funcţie impune astfel, capacităţi de comunicare eficientă atât cu elevii cât şi cu profesorii dar şi cu factorii ierarhici superiori, partenerii economici şi sociali, precum şi cu familia, părinţii elevilor, cu reprezentanţi ai comunităţii locale, ai ONG-urilor, asociaţiilor etc. Trebuie respectate atât standardele de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă, a normelor generale de protecţie a muncii, precum şi aplicarea procedurilor de calitate, necesare îndeplinirii cu succes a activităţilor proprii şi ale instituţiei.Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactic auxiliară din învăţământul preuniversitar de laborant reprezintă un document care descrie harta competenţelor necesare desfăşurării activităţilor instructiv educative, grupate în competenţe profesionale generale şi specifice, caracterizate prin descriptori de performanţă pentru cele 2 nivele: laborant debutant şi laborant cu peste 5 ani vechime.Ele constituie repere clare, de ordin calitativ, care descriu nivele minimale de performanţă ale exercitării funcţiei.Criteriile de realizare a competenţelor generale şi specifice descrise în standardul profesional de formare continuă de laborant sunt defalcate în Cunoştinţe, Abilităţi, Competenţe transversale referitoare la modalităţile de selectare a căilor şi mijloacelor ce vor fi utilizate în realizarea unor categorii de activităţi relevante.III. Nevoia de formareRolul laborantului în învăţământul preuniversitar nu va putea fi eliminat şi nici diminuat din ecuaţia instituţiei de învăţământ, ba chiar se preconizează o schimbare de optică în ceea ce priveşte statutul şi intervenţia acestuia. O mai bună pregătire a acestuia îi optimizează demersurile.Reforma sistemului de învăţământ românesc, trebuie să ducă la o mai bună pregătire profesională a laborantului, cu atât mai mult cu cât LEN (Art. 275. - (3)) prevede obligativitatea participării personalului didactic auxiliar la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii.În acest context, este necesară prezenţa compartimentului de pregătire şi formare continuă a laborantului pe lista priorităţilor demersurilor reformatoare, unul dintre obiectivele sistemului de perfecţionare fiind dezvoltarea competenţelor personalului din învăţământul preuniversitar, astfel încât să se asigure un proces educaţional de calitate.Formarea competenţelor pleacă atât de la dorinţa de a exercita profesia, cât şi de la experienţa de viaţă care poate pregăti individul într-o oarecare măsură, în acest scop.Eficacitatea laborantului depinde de evoluţia evenimentelor a contextului economic şi social iar în acest sens este imperios necesară formarea capacităţilor de adaptare a rutei profesionale la fedbackul pieţei muncii.Descrierea competenţelor în standard are un caracter general, flexibil, asigurând transferabilitate în situaţii variate. Un bilanţ de dezvoltare personală se poate realiza din iniţiativă proprie dacă există jaloanele unui standard naţional.Standardul profesional de formare continuă corespunzător funcţiei de laborant pentru învăţământul preuniversitar a fost gândit într-o viziune flexibilă, dinamică şi perfectibilă, pentru a răspunde cerinţelor şcolii româneşti actuale, dar şi de viitor. El constituie un punct de plecare în formularea obiectivelor şi în legarea traseelor de dezvoltare personală, dar şi ca un ghid practic, util furnizorilor în elaborarea programelor de formare continuă pentru laboranţii din învăţământul preuniversitar.UNITĂŢI DE COMPETENŢE GENERALEUnitatea de competenţă generală nr. 1*Font 7*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă generală nr. 1: Aplicarea prevederilor legale │Nivelul calificării profesionale: studii medii/medii superioare ││referitoare la sănătatea, securitatea în muncă şi PSI │Nivelul expertizei didactice: Experimentat │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────┼───────────────────┬───────────────────┬────────────┼────────────────┬────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi │Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate│Autonomie şi │Interacţiune│Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │interpretare │şi rezolvare de │şi constructivă │şi inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│1.Identifică│Cunoaşterea şi │Explicarea şi│Aplică metode de │Reflectează critic │Găseşte │Decide cu prom- │Conlucrează │Se instruieşte ││riscurile în│înţelegerea corectă a │interpretarea│evaluare a riscuri-│şi constructiv │soluţii la │ptitudine acţi- │permanent cu│permanent în sensul ││activitatea │conceptelor: riscuri- │corectă a │lor din activitatea│asupra instrumente-│probleme │unile ce trebuie│cadrul │identificării de ││specifică │lor din activitatea │conceptelor: │specifică, în con- │lor de evaluare şi │apărute, în │întreprinse în │didactic │noi riscuri din ││ │specifică în contexte │riscurilor │texte imprevizibile│a situaţiilor de │contexte │cazul apariţiei │pentru │activitatea ││ │imprevizibile. │din activita-│Rezolvă problemele │evaluare a riscuri-│imprevizi- │unui fenomen de │reducerea │specifică şi ││ │Cunoaşterea şi înţele-│tea specifică│apărute în contexte│lor din activitatea│bile. │risc din activi-│apariţiei │metode de eliminare ││ │gerea teoriilor despre│în contexte │imprevizibile. │specifică, în con- │ │tatea specifică,│riscurilor, │a acestora, în ││ │tipologia riscurilor │imprevizibile│ │texte imprevizibile│ │în contexte │în contexte │contexte ││ │din activitatea speci-│Explicarea şi│ │ │ │imprevizibile. │imprevizi- │imprevizibile. ││ │fică în contexte │interpretarea│ │ │ │ │bile. │ ││ │imprevizibile. │teoriilor │ │ │ │ │ │ ││ │Cunoaşterea şi înţele-│despre tipolo│ │ │ │ │ │ ││ │gerea metodelor de │-gia riscuri-│ │ │ │ │ │ ││ │evaluare a riscurilor │lor din acti-│ │ │ │ │ │ ││ │din activitatea speci-│vitatea spe- │ │ │ │ │ │ ││ │fică în contexte │cifică în │ │ │ │ │ │ ││ │imprevizibile. │contexte │ │ │ │ │ │ ││ │ │imprevizi- │ │ │ │ │ │ ││ │ │bile. │ │ │ │ │ │ ││ │ │Explicarea │ │ │ │ │ │ ││ │ │şi interpre- │ │ │ │ │ │ ││ │ │tarea metode-│ │ │ │ │ │ ││ │ │lor de evalu-│ │ │ │ │ │ ││ │ │are a riscu- │ │ │ │ │ │ ││ │ │rilor din │ │ │ │ │ │ ││ │ │activitatea │ │ │ │ │ │ ││ │ │specifică în │ │ │ │ │ │ ││ │ │contexte │ │ │ │ │ │ ││ │ │imprevizibile│ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│2. Aplică │Cunoaşterea şi │Explicarea şi│Aplicarea în core- │Reflectă │Găseşte │Ia iniţiativa şi│Cooperează │Se instruieşte ││prevederile │înţelegerea prevederi-│interpretarea│laţie cu specificul│constructiv şi │soluţii la │decide cu prom- │permanent cu│permanent în legătu-││legale │lor legale referitoa- │prevederilor │locului de muncă │critic la specifi- │problemele │ptitudine asupra│cadrul │ră cu prevederile ││referitoare │re la sănătatea şi │legale │a prevederilor │cul locului de │apărute în │măsurilor ce │didactic în │legale referitoare ││la sănătatea│securitatea în │referitoare │legale referitoare │muncă, în vederea │interpreta- │trebuie luate, │aplicarea │la sănătatea şi ││securitatea │muncă şi PSI, în │la sănătatea │la sănătatea şi │aplicării │rea şi │în conformitate │prevederilor│securitatea în muncă││în muncă │contexte │şi securita- │securitatea în │prevederilor │aplicarea │cu prevederile │legale │şi PSI, în contexte ││şi PSI │imprevizibile. │tea în muncă │muncă şi PSI, în │legale referitoare │prevederilor│legale │referitoare │imprevizibile. ││ │ │şi PSI, în │contexte │la sănătatea şi │legale │referitoare la │la sănătatea│ ││ │ │contexte │imprevizibile. │securitatea în │referitoare │sănătatea şi │şi securita-│ ││ │ │imprevizibile│Aplicarea perma- │muncă şi PSI, în │la sănătatea│securitatea în │tea în muncă│ ││ │ │ │nentă a prevederi- │contexte │şi securita-│muncă şi PSI, │şi PSI, în │ ││ │ │ │lor legale referi- │imprevizibile. │tea în muncă│în contexte │contexte │ ││ │ │ │toare la sănătatea │ │şi PSI, în │imprevizibile. │imprevizibi-│ ││ │ │ │şi securitatea în │ │contexte │ │le. │ ││ │ │ │muncă şi PSI, în │ │imprevizi- │ │ │ ││ │ │ │contexte │ │bile. │ │ │ ││ │ │ │imprevizibile. │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│3.Intervine │Cunoaşterea şi │Explicarea şi│Aplicarea măsurilor│Reflectă critic │Găseşte │Ia iniţiativa şi│Cooperează │Se instruieşte per- ││în caz de │înţelegerea conceptu- │interpretarea│de prim ajutor în │la accidentele ce │soluţii la │decide cu │permanent cu│manent în legătură ││accident │lui de accident la │conceptului │caz de accident la │pot apărea la locul│problemele │promptitudine │cadrul │cu modul de acordare││ │locul de muncă, în │de accident │locul de muncă, │de muncă, în │apărute în │asupra măsurilor│didactic │a primului ajutor în││ │contexte imprevizibile│la locul de │în contexte │contexte │cazul unui │ce trebuie luate│pentru │caz de accidente la ││ │Cunoaşterea şi înţele-│muncă, în │imprevizibile. │imprevizibile. │accident la │în cazul unui │găsirea şi │locul de muncă, ││ │gerea tipologiilor de │contexte │ │Acţionează │locul de │accident la │luarea │în contexte ││ │accidente ce pot apă- │imprevizibile│ │constructiv în caz │muncă, în │locul de muncă, │măsurilor │imprevizibile. ││ │rea la locul de muncă,│Explicarea şi│ │de accident la │contexte │în contexte │adecvate în │ ││ │în contexte │interpretarea│ │locul de muncă, │imprevizi- │imprevizibile. │locul de │ ││ │imprevizibile. │tipologiilor │ │în contexte │bile. │ │muncă, în │ ││ │Cunoaşterea şi │de accidente │ │imprevizibile. │ │ │contexte │ ││ │înţelegerea metodelor │ce pot apărea│ │ │ │ │imprevi- │ ││ │de acordare a primului│la locul de │ │ │ │ │zibile. │ ││ │ajutor în caz de │muncă, în │ │ │ │ │ │ ││ │accident la locul de │contexte │ │ │ │ │ │ ││ │muncă, în contexte │imprevizibile│ │ │ │ │ │ ││ │imprevizibile. │Explicarea şi│ │ │ │ │ │ ││ │ │interpretarea│ │ │ │ │ │ ││ │ │metodelor de │ │ │ │ │ │ ││ │ │acordare a │ │ │ │ │ │ ││ │ │primului │ │ │ │ │ │ ││ │ │ajutor în caz│ │ │ │ │ │ ││ │ │de accident │ │ │ │ │ │ ││ │ │la locul de │ │ │ │ │ │ ││ │ │muncă, în │ │ │ │ │ │ ││ │ │contexte │ │ │ │ │ │ ││ │ │imprevizibile│ │ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────┴───────────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă generală nr. 2*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă generală nr. 2: Aplicarea normelor de protecţia │Nivelul calificării profesionale: studii medii/superioare ││mediului │Nivelul expertizei: Experimentat │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────┼────────────────┬────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi │Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate │Autonomie şi │Interacţiune│Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │interpretare │şi rezolvare de │şi constructivă │şi inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│1. Identifi- │Cunoaşterea şi │Explicarea şi│Aplicarea metodelor│Reflectarea critică│Selectarea │Luarea │Interrelaţi-│Racordarea la noile ││carea riscu- │înţelegerea corectă a │interpretarea│de diminuare a │şi creativă privind│creativă a │deciziilor cu │onarea cu │reglementări din ││rilor şi │conceptelor │corectă a │riscurilor ce pot │aplicarea normelor │instrumen- │maximă │partenerii │legislaţia naţională││aplicarea │referitoare la │conceptelor │interveni în │de protecţie a │telor şi │responsabilitate│implicaţi în│şi europeană privind││normelor │ecologie şi protecţia │legate de │activitatea de │mediului. │metodelor de │în situaţii de │activităţile│protecţia mediului ││de protecţie │mediului. │protejarea │laborator. │ │prevenire a │risc ce pot │experimenta-│în contextul ││a mediului │Cunoaşterea şi │mediului în │Rezolvarea │ │riscurilor │apărea în cadrul│le/aplicaţi-│dezvoltării durabile││ │înţelegerea teoriilor │cadrul │situaţiilor │ │de deprecie- │activităţilor │ve cu scopul│ ││ │legate de riscurile │activităţii │problemă pentru │ │re a mediului│experimentale. │protejării │ ││ │ce apar în │specifice. │evitarea, │ │ │ │mediului │ ││ │activitatea specifică.│Explicarea │diminuarea efecte- │ │ │ │(laborant- │ ││ │Cunoaşterea şi │şi │lor privind consu- │ │ │ │profesor, │ ││ │evaluarea corectă a │interpretarea│mul de resurse │ │ │ │laborant- │ ││ │gradului de risc în │teoriilor │energetice │ │ │ │elevi). │ ││ │activitatea │despre │şi materiale │ │ │ │ │ ││ │laboratorului. │tipologia │conform proceduri- │ │ │ │ │ ││ │ │riscurilor. │lor interne. │ │ │ │ │ ││ │ │Explicarea │ │ │ │ │ │ ││ │ │şi │ │ │ │ │ │ ││ │ │interpretarea│ │ │ │ │ │ ││ │ │metodelor │ │ │ │ │ │ ││ │ │specifice │ │ │ │ │ │ ││ │ │ecologiei şi │ │ │ │ │ │ ││ │ │protecţiei │ │ │ │ │ │ ││ │ │mediului. │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│2. Promovarea│Cunoaşterea şi │Explicarea şi│Selectarea şi │Reflectarea critică│Identifica- │Acţionarea cu │Implicarea │Armonizarea ││conceptului │înţelegerea corectă a │interpretarea│aplicarea eficientă│şi atitudinală în │rea soluţii- │promptitudine │în activita-│competenţelor ││de protecţia│conceptului de │corectă a │a metodelor de │spiritul │lor în │şi responsabi- │tea de pro- │profesionale cu ││mediului în │dezvoltare durabilă. │conceptelor │protecţie a │dezvoltării │situaţiile │litate în si- │movare a │principiile ││spiritul │Cunoaşterea şi │legate │mediului în │durabile. │problemă │tuaţii limită │metodelor de│dezvoltării ││dezvoltării │înţelegerea │dezvoltarea │situaţii │ │apărute în │de risc pentru │protecţie a │durabile a ││durabile │legislaţiei europene │durabilă. │contextuale │ │activitatea │prevenirea/ │mediului │societăţii. ││ │şi internaţionale │Explicarea │diferite. │ │aplicativ- │diminuarea │înconjurător│ ││ │privind protecţia │şi interpre- │Transferă şi │ │experimen- │efectelor │dezvoltare │ ││ │mediului. │tarea teorii-│promovează metode │ │tală în │ │durabilă în │ ││ │Cunoaşterea şi │lor legate de│de protejare a │ │spiritul │ │mediul │ ││ │înţelegerea │poluare, │mediului în │ │protecţiei │ │educaţional │ ││ │metodelor de │diminuarea │educaţia elevilor │ │mediului. │ │şi societate│ ││ │protecţia mediului │resurselor │în spiritul │ │ │ │ │ ││ │stipulate în │naturale şi │dezvoltării │ │ │ │ │ ││ │legislaţia │protecţia │durabile. │ │ │ │ │ ││ │românească. │biosferei. │ │ │ │ │ │ │└─────────────┴──────────────────────┴─────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă generală nr. 3:*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă generală nr. 3: Respectarea standardelor de │Nivelul calificării profesionale: studii medii/superioare ││calitate în domeniul educaţional │Nivelul expertizei: Experimentat │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────┼────────────────┬────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi │Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate │Autonomie şi │Interacţiune│Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │interpretare │şi rezolvare de │şi constructivă │şi inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│1. Aplicarea │Cunoaşterea legisla- │Explicarea şi│Aplicarea şi │Reflectarea critică│Proiectarea │Responsabiliza- │Respectarea │Racordarea la ││principiilor │ţiei în vigoare │interpretarea│transferul în plan │şi constructivă în │creativă a │rea în activita-│normelor de │cerinţele de ││şi normelor │privind asigurarea │corectă a │experimental al │aplicarea │unor activi- │tea specifică │etică │asigurare a calită- ││de standar- │calităţii în domeniul │conceptelor │tehnicilor de │principiilor de │tăţi aplica- │în spiritul │profesională│ţii prin dobândirea ││dizare în │educaţional. │privind etica│aplicare a │asigurare a │tive speci- │teoriilor şi │în relaţio- │unor competenţe noi ││educaţie │Cunoaşterea şi │profesională,│standardelor de │calităţii. │fice │principiilor de │narea cu │menite să asigure ││ │înţelegerea corectă a │politici de │calitate. │Analiza, reflexia │domeniului. │asigurare a │partenerii │traseul profesional.││ │conceptelor de │managementul │Respectarea stan- │critică a rezulta- │Aplicarea │calităţii. │educaţionali│Aplicarea noilor ││ │standardizare, │calităţii, │dardelor de │telor aplicării │creativă a │Organizarea │Aplicarea │competenţe însuşite ││ │asigurare a │standarde de │calitate pentru │standardelor prin │rezultatelor │activităţii în │Procedurilor│prin participarea ││ │calităţii în cadrul │calitate │evitarea situaţii- │proceduri. │autoevaluării│mod responsabil │de comuni- │la elaborarea ││ │activităţii din │aplicate în │lor problemă. │Realizarea unui │în realizarea│pentru atingerea│care atât │procedurilor de │├─────────────┤laboratorul şcolar. │activitatea │Aplicarea procedu- │feedback şi │unor proce- │obiectivelor din│internă cât │aplicare a standar- ││2.Aplicarea │Cunoaşterea şi │specifică. │rilor standard │adaptarea procedu- │duri de │standardele de │şi externă │delor de calitate, ││procedurilor │înţelegerea corectă │Explicarea │specifice fiecărei │rilor la situa- │aplicare a │calitate, atât │şi respecta-│pentru activităţi ││de standar- │a conceptelor din │nevoii de │lucrări de │ţiilor noi create │standardelor │în cadrul acti- │rea normelor│de organizare a ││dizare a │domeniul criteriilor │standardizare│laborator. │în funcţie de │de calitate, │vităţii speci- │de etică │experimentelor ││activităţii │şi reglementărilor │în domeniul │Aplicarea unor │obiectivele │flexibile şi │fice cât şi în │profesională│specifice fiecărei ││în labora- │naţionale privind │educaţional │proceduri de │educaţionale ale │eficiente. │cele cu caracter│Aplicarea │discipline, a ││torul şco- │asigurarea calităţii. │corelată cu │organizare, │unităţii şcolare. │ │interdisciplinar│normelor de │experimentelor ││lar şi │Cunoaşterea preve- │standardiza- │desfăşurare şi │ │ │Aplicare │comunicare │interdisciplinare ││pentru │derilor din │rea europeană│evaluare a │ │ │autonomă │cu membrii │cât şi pentru ││folosirea │Procedurile Siste- │Explicarea şi│activităţii │ │ │a paşilor de │catedrelor │procedurile de ││mijloacelor │mului de Management │interpretarea│experimentale │ │ │procedură în │şi transmi- │folosire a ││de învăţă- │al Calităţii (SMC) │conceptului │interdisciplinare │ │ │organizarea │terea ob- │mijloacelor de ││mânt │implementat în │de management│ │ │ │activităţii de │servaţiilor │învăţământ conexe. ││ │unitate sau ale │al calităţii.│ │ │ │laborator în │conforme │ ││ │Normelor interne de │Explicarea │ │ │ │funcţie de │standardelor│ ││ │calitate. │necesităţii │ │ │ │capacităţile şi │de calitate.│ ││ │Cunoaşterea proce- │de aplicare a│ │ │ │abilităţile │ │ ││ │durii de autoevaluare │procedurilor.│ │ │ │experimentale │ │ ││ │a activităţii proprii.│Explicarea şi│ │ │ │ale elevilor. │ │ ││ │Cunoaşterea procedurii│interpretarea│ │ │ │Capacitatea de │ │ ││ │de comunicare internă,│corectă a │ │ │ │a lua decizii │ │ ││ │decizie şi raportare. │termenilor │ │ │ │în concordanţă │ │ ││ │Cunoaşterea procedurii│specifici, │ │ │ │cu standardele │ │ ││ │de identificare şi de │parte │ │ │ │de calitate │ │ ││ │prevenire a │componentă a │ │ │ │modificând în │ │ ││ │perturbărilor majore. │procedurilor.│ │ │ │situaţiile care │ │ ││ │Cunoaşterea procedurii│Explicarea şi│ │ │ │se impun, paşii │ │ ││ │de control al │interpretarea│ │ │ │procedurali. │ │ ││ │documentelor. │corectă a │ │ │ │ │ │ ││ │Cunoaşterea │termenilor de│ │ │ │ │ │ ││ │procedurii de │comunicare │ │ │ │ │ │ ││ │monitorizare, │internă. │ │ │ │ │ │ ││ │evaluare, revizuire │Explicarea │ │ │ │ │ │ ││ │şi îmbunătăţire a │paşilor unei │ │ │ │ │ │ ││ │calităţii. │proceduri de │ │ │ │ │ │ ││ │ │monitorizare │ │ │ │ │ │ ││ │ │a activităţii│ │ │ │ │ │ ││ │ │parte │ │ │ │ │ │ ││ │ │componentă a │ │ │ │ │ │ ││ │ │aplicării │ │ │ │ │ │ ││ │ │standardelor │ │ │ │ │ │ ││ │ │de calitate. │ │ │ │ │ │ │└─────────────┴──────────────────────┴─────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────────┘UNITĂŢI DE COMPETENŢE SPECIFICEUnitatea de competenţă specifică nr. 1:*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 1: Proiectarea activităţilor de │Nivelul calificării profesionale: studii medii/superioare ││laborator │Nivelul expertizei: Experimentat │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────┼────────────────┬────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi │Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate │Autonomie şi │Interacţiune│Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │interpretare │şi rezolvare de │şi constructivă │şi inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│1. Proiecta- │Cunoaşterea, înţele- │Explicarea │Aplicarea metodelor│Reflectarea critică│Selectarea │Organizarea │Prezentarea │Racordarea la noile ││rea, planifi-│gerea corectă şi │corectă a │de proiectare şi │şi constructivă cu │creativă a │activităţilor │proiectării,│reglementări din ││carea şi │utilizarea limbajului │conceptelor │planificare a │privire la │conceptelor │din laborator cu│planificării│legislaţia naţională││evaluarea │specific în cadrul │din domeniul │activităţilor │proiectarea şi │din domeniul │responsabilitate│şi evaluării│cu privire la ││activităţilor│proiectării şi │proiectării │specifice │planificarea │proiectării │şi creativitate.│activităţii │proiectarea, ││de laborator │planificării activită-│şi planifică-│laboratorului în │activităţilor │şi planifică-│Evaluarea cu │laboratoru- │planificarea şi ││ │ţilor specifice │rii activită │corelaţie cu │specifice │rii activită-│responsabilitate│lui partene-│evaluarea ││ │laboratorului. │ţilor speci- │specificul │laboratorului. │ţilor speci- │şi obiectivitate│rilor │activităţilor de ││ │Cunoaşterea, │fice labora- │disciplinei. │Reflectarea critică│fice labora- │pentru asigura- │implicaţi │laborator. ││ │înţelegerea corectă │torului. │Aplicarea metodelor│şi constructivă cu │torului. │rea creşterii │(profesor, │Promovarea unor ││ │şi utilizarea │Explicarea │de evaluare a │privire la metodele│Selectarea │calităţii │elev). │metode noi de ││ │limbajului specific │metodelor de │activităţilor │de evaluare a │creativă a │activităţilor de│Interre- │proiectare, ││ │în cadrul evaluării │evaluare a │desfăşurate în │activităţilor │instrumente- │laborator. │laţionarea │planificare şi ││ │activităţilor │activităţilor│conformitate cu │specifice │lor şi │Luarea decizii- │cu parte- │evaluare a ││ │specifice │specifice │principiile │laboratorului. │metodelor de │lor cu maximă │nerii │activităţilor ││ │laboratorului. │laboratorului│didactice, planul │Reflectarea creaţi-│evaluare a │responsabilitate│implicaţi │specifice ││ │Cunoaşterea, │Interpretarea│de învăţământ │vă cu privire la │activităţilor│în ceea ce │în activi- │laboratorului. ││ │înţelegerea corectă │corectă a │programele │conceperea unor │Identificarea│priveşte │tăţile │ ││ │şi utilizarea │conceptelor │disciplinelor. │modalităţi de │unor soluţii │activitatea de │experimen- │ ││ │limbajului specific │din domeniul │Selectarea şi │proiectare, │în situaţiile│proiectare, │tale/apli- │ ││ │pentru conceperea │proiectării │aplicarea eficientă│planificare şi │problemă │planificare şi │cative cu │ ││ │unor modalităţi de │şi planifi- │a metodelor de │evaluare a │apărute în │evaluare a │scopul │ ││ │proiectare, │cării activi-│proiectare, │activităţilor │activitatea │activităţilor │îmbunătă- │ ││ │planificare şi │tăţii în │planificare şi │specifice │de proiectare│specifice │ţirii │ ││ │evaluare a │scopul │evaluare a │laboratorului. │planificare │laboratorului. │proiectării │ ││ │activităţilor │aplicării │activităţilor │ │şi evaluare a│ │şi evaluării│ ││ │specifice │metodelor de │specifice │ │activităţilor│ │activităţi- │ ││ │laboratorului. │evaluare │laboratorului. │ │specifice │ │lor │ ││ │ │corespunză- │ │ │laboratorului│ │(laborant │ ││ │ │toare. │ │ │ │ │-profesor, │ ││ │ │ │ │ │ │ │laborant- │ ││ │ │ │ │ │ │ │elevi). │ │├─────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│2. Abordare │Cunoaşterea, înţele- │Explicarea │Selectarea │Planificarea │Proiectarea │Promovarea unei │Utilizarea │Dobândirea unor ││interdisci- │gerea corectă a │nevoilor │conţinuturilor ce │constructivă a │şi aplicarea │atitudini │tuturor │abilităţi în vederea││plinară în │conceptelor de │privind │se pretează a fi │activităţilor de │creativă a │responsabile, │partenerilor│identificării ││domeniul │interdisciplinaritate,│abordarea │studiate în │laborator, │experimente- │asumarea │sociali │conţinuturilor ce ││ştiinţelor │pluridisciplinaritate,│interdisci- │interdependenţă │incluzând │lor clasice │iniţiativelor │deschişi la │pot fi abordate ││şi tehno- │transdisciplinaritate.│plinară ca o │din domenii │interferenţele în │şi virtuale │în contextul │colaborare │interdisciplinar. ││logiilor │ │cerinţă a │diferite. │domeniile de │folosind │abordării │pentru a │ ││ │ │învăţării │Aplicarea unor │studii. │elemente de │interdiscipli- │asigura un │ ││ │ │moderne în │metode de │ │interdisci- │nare, condiţie │cadru │ ││ │ │domeniul │investigaţie, │ │plinaritate. │a învăţării │stimulativ │ ││ │ │ştiinţelor │menite să │ │ │eficiente │de învăţare │ ││ │ │aplicate. │faciliteze │ │ │şi durabile. │în domeniile│ ││ │ │ │transferul de │ │ │ │de interfe- │ ││ │ │ │cunoştinţe. │ │ │ │renţă. │ │└─────────────┴──────────────────────┴─────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────────┘Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 2*Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 2: Gestionarea activităţii de │Nivelul calificării profesionale: studii medii/superioare ││laborator │Nivelul expertizei: Experimentat │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────┼────────────────┬────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi │Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate │Autonomie şi │Interacţiune│Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │interpretare │şi rezolvare de │şi constructivă │şi inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│1. Organiza- │Cunoaşterea şi înţele-│Explicarea şi│Proiectează, │Reflectează critic │Proiectează │Capacitatea de │Transferul │Folosirea valorilor ││rea, desfă- │gerea corectă a │interpretarea│pe baza metodolo- │şi constructiv la │în mod crea- │a acţiona │informaţii- │proprii ca puncte ││şurarea │conceptelor din │corectă a │giilor, │posibilele soluţii │tiv instru- │autonom în │lor obţinute│tari în susţinerea ││activităţilor│activitatea de │conceptelor │a îndrumătoarelor │funcţionale de │mente şi │organizarea │către │demersului de ││specifice de │organizare a │din activi- │instrumente de │desfăşurare a │înbunătăţeşte│laboratoarelor │grupurile │diagnoză şi a ││laborator │laboratoarelor. │tatea de │lucru privind modul│experimentelor. │funcţionali- │atât pentru │sociale de │recunoaşterii ││ │Cunoaşterea şi înţele-│organizare a │de lucru specific │Reflectează şi │tatea truse- │experimente │interacţiune│identităţii ││ │gerea limbajului │laboratoa- │în activitatea │aplică noi │lor experi- │specifice │(profesori, │personale în ││ │specific în │relor. │experimentală. │modalităţi de │mentale. │aferente │ elevi). │instituţie şi ││ │organizarea activită- │Explicarea şi│Aplică soluţii │adaptare a │În mod │disciplinelor │Comunicarea │comunitate. ││ │ţii laboratoarelor de │interpretarea│adecvate în │componentelor │creativ │de studiu cât │cu angajaţii│Participă la ││ │fizică, chimie, │corectă a │adaptarea │truselor la │adaptează │şi pentru │instituţiei │programele şi ││ │biologie, TIC şi │modalităţilor│mijloacelor de │experimente │trusele în │experimente │este │activităţile ││ │tehnologii. │de lucru │învăţământ la │interdisciplinare. │realizarea │interdis- │realizată │specifice de ││ │Cunoaşterea proceduri-│pentru │cerinţele programei│Reflectează la │experimente- │ciplinare. │în vederea │formare cu ││ │lor de organizare ale │experimentele│Proiectarea corectă│optimizarea │lor │Organizarea │creării şi │responsabilitate, ││ │activităţilor în │de fizică, │a unui parteneriat │resurselor │interdis- │privind │întreţinerii│promovează noile ││ │vederea realizării │chimie şi │funcţional cu │mijloacelor de │ciplinare. │gestionarea │relaţiilor │valori însuşite şi ││ │experimentelor. │biologie. │profesorii şi cu │învăţământ şi la │Proiectează │informaţiei │de colabo- │le adaptează la ││ │Cunoaşterea │Explicarea şi│elevii. │integrarea │în mod │şi a bazelor │rare şi │cerinţele ││ │specificităţilor │interpretarea│Aplică soluţii │platformei │creativ │de date se │cooperare │activităţilor ││ │de organizare │corectă a │alternative de │informatice de │tehnici de │realizează │cu aceştia. │specifice din ││ │pentru activitatea │folosirii │folosire a softului│prelucrare a │stocare a │cu profesio- │ │cadrul ││ │experimentală la │dispoziti- │educaţional pentru │datelor │datelor │nalism, exigenţă│ │laboratoarelor. ││ │chimie, fizică, │velor experi-│completarea │experimentale. │experimenta- │şi responsa- │ │ ││ │biologie. │mentale │dispozitivelor │ │le folosind │bilitate. │ │ ││ │Cunoaşterea │respectând │analogice. │ │tehnologia │Capacitatea de │ │ ││ │specificităţii │normele PSI │Proiectează şi │ │informatică. │a realiza şi a │ │ ││ │softului educaţional. │şi de │aplică montaje │ │Adaptează │organiza în mod │ │ ││ │Cunoaşterea │protecţia │experimentale │ │mijloacele │autonom │ │ ││ │modalităţilor de │muncii. │integrate şi │ │de învăţământ│experimentul în │ │ ││ │integrare a softului │Explicarea │modulare cu │ │pentru │funcţie de │ │ ││ │educaţional în │modului de │caracter inter- │ │prelucrarea │obiectivele │ │ ││ │experimentele │funcţionare │disciplinar. │ │datelor │precizate în │ │ ││ │analogice. │a unei plat- │Proiectează │ │experimentale│planurile de │ │ ││ │Cunoaşterea elemen- │forme infor- │soluţii │ │Concepe şi │învăţământ. │ │ ││ │telor de │matice de │constructive │ │adaptează │ │ │ ││ │hardware pentru o │prelucrare a │şi de │ │mijloace de │ │ │ ││ │platformă │datelor │mentenanţă │ │învăţământ │ │ │ ││ │informatică de │experimentale│pentru │ │portabile │ │ │ ││ │prelucrare a │Explicarea şi│montajele │ │pentru │ │ │ ││ │datelor │folosirea │experimentale │ │extinderea │ │ │ ││ │experimentale. │corectă din │şi │ │ariei de │ │ │ ││ │ │punct de │componentele │ │investigare │ │ │ ││ │ │vedere al │lor. │ │a grupelor │ │ │ ││ │ │normelor de │ │ │de elevi. │ │ │ ││ │ │protecţie a │ │ │ │ │ │ ││ │ │muncii a │ │ │ │ │ │ ││ │ │unei │ │ │ │ │ │ ││ │ │instalaţii │ │ │ │ │ │ ││ │ │hibride de │ │ │ │ │ │ ││ │ │prelucrare a │ │ │ │ │ │ ││ │ │datelor │ │ │ │ │ │ ││ │ │experimentale│ │ │ │ │ │ │└─────────────┴──────────────────────┴─────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă specifică nr. 3*Font 7*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 3: Integrarea TIC în activităţile │Nivelul calificării profesionale: studii medii/superioare ││de laborator │Nivelul expertizei: Experimentat │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬──────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────┼────────────────┬────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi │Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate │Autonomie şi │Interacţiune│Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │interpretare │şi rezolvare de │şi constructivă │şi inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│1. Cunoaşte- │Înţelegerea şi │Explicarea şi │Comunicarea cu │Utilizarea │Utilizarea │Evaluarea │Transferul │Dezvoltarea ││rea şi utili-│cunoaşterea structurii│interpreta- │ajutorul softului │constructivă a │creativă şi │gradului de │informaţii- │capacităţii de ││zarea TIC în │rolului şi oportuni- │rea oportuni- │TIC. │resurselor digitale│inovativă a │autonomie şi │lor obţinute│asimilare a noilor ││activităţile │tăţilor tehnologiei │tăţilor teh- │Capacitatea de a │existente. │instrumente- │dezvoltarea de │în concor- │inovaţii TIC şi de ││de laborator │informaţiei şi a │nologiei │căuta, colecta şi │Identificarea │lor de │acţiuni în │danţă cu │integrare a acestora││ │comunicaţiilor în │informaţiei │prelucra informaţii│corectă a │tehnologia │concordanţă cu │legislaţia │în activitatea de ││ │domeniul activităţii │şi a comuni- │Utilizarea │domeniilor în care │informaţiei │acesta. │în domeniu │laborator. ││ │de laborator. │caţiilor │instrumentelor TIC │este utilă │computeriza- │Implicare cu │grupurilor │Interes pentru nou ││ │Cunoaşterea şi înţele-│în domeniul │pentru a produce, │folosirea │te în │maximă │sociale de │şi perfecţionare. ││ │gerea utilităţii │biroticii, │prezenta şi înţele-│tehnologiilor TIC. │activitatea │responsabili- │interacţiune│Racordarea la noile ││ │folosirii aplicaţiilor│al activită- │ge informaţii │Reflexia critică şi│din cadrul │tate în │(profesori, │domenii conexe care ││ │informatice cum ar fi:│ţilor din │complexe,precum şi │responsabilă de │laboratoa- │organizarea │părinţi, │vin în sprijinul ││ │editor computerizat, │cadrul │capacitatea de a │folosire a softului│relor. │activităţii │elevi). │perfecţionării ││ │calcul tabelar, baze │laboratorului │accesa, de a căuta │specializat în │Utilizarea │de laborator │Capacitatea │continue pentru ││ │de date, stocarea şi │şcolar │şi de a folosi │activitatea │adaptată a │elaborând pe │de transfer │elaborarea de ││ │managementul informa- │cuprinzând │servicii prin │specifică. │softului la │baza legisla- │în domeniul │tehnici, metode de ││ │ţiei. │aplicaţii │internet. │Reflexie critică │cerinţele │ţiei în │social, prin│lucru care să ││ │Cunoaşterea şi │principale │Accesarea │pentru │lucrărilor │vigoare a │implicare la│susţină dezvoltarea ││ │înţelegerea │pe computer │diferitelor │identificarea │de laborator,│procedurilor │diseminarea │durabilă şi ││ │principiilor de │cum ar fi: │surse de informare │erorilor posibile │la prelucra- │de protecţie │tehnicilor, │elementele de ││ │colectare şi proce- │editor │în scopul │în adecvarea │rea datelor │şi securita- │procedurilor│protecţia mediului. ││ │sare a datelor │computerizat, │documentării şi/ │softului pentru │experimentale│tea muncii. │a informării│ ││ │experimentale prin │calcul │sau comunicării. │experimentele │Folosirea │ │asupra noi- │ ││ │intermediul │tabelar, baze │Capacitatea de │propuse. │facilităţilor│ │lor tehnici │ ││ │instrumentelor TIC. │de date, │transfer în │ │şi funcţiilor│ │în contextul│ ││ │ │stocarea şi │operarea cu │ │softului de │ │dezvoltării │ ││ │ │managementul │noţiuni care să-i │ │prelucrare a │ │durabile. │ ││ │ │informaţiei. │permită folosirea │ │bazelor de │ │ │ ││ │ │Explicarea │tehnologiei │ │date pentru │ │ │ ││ │ │principiilor │informaţiei │ │culegerea │ │ │ ││ │ │de funcţio- │pentru prelu- │ │datelor │ │ │ ││ │ │nare a │crarea datelor │ │experimentale│ │ │ ││ │ │instrumentelor│experimentale. │ │Folosirea │ │ │ ││ │ │TIC. │Rezolvarea de │ │platformelor │ │ │ ││ │ │Explicarea │situaţii problemă │ │informatice │ │ │ ││ │ │modului de │în operare cu │ │pentru │ │ │ ││ │ │lucru a │soft specializat. │ │organizarea │ │ │ ││ │ │prelucrării │ │ │şi pregătirea│ │ │ ││ │ │datelor │ │ │experimente- │ │ │ ││ │ │experimentale │ │ │lor atât │ │ │ ││ │ │ │ │ │virtuale cât │ │ │ ││ │ │ │ │ │şi în timp │ │ │ ││ │ │ │ │ │real. │ │ │ ││ │ │ │ │ │Utilizarea │ │ │ ││ │ │ │ │ │instrumente- │ │ │ ││ │ │ │ │ │lor TIC │ │ │ ││ │ │ │ │ │pentru │ │ │ ││ │ │ │ │ │culegerea de │ │ │ ││ │ │ │ │ │date experi- │ │ │ ││ │ │ │ │ │mentale, │ │ │ ││ │ │ │ │ │vizualizarea │ │ │ ││ │ │ │ │ │computeriza- │ │ │ ││ │ │ │ │ │tă a │ │ │ ││ │ │ │ │ │informaţii- │ │ │ ││ │ │ │ │ │lor preluate.│ │ │ │└─────────────┴──────────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă specifică nr. 4*Font 7*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 4: Consilierea elevilor │Nivelul calificării profesionale: studii medii/superioare ││ │Nivelul expertizei: Experimentat │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬──────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────┼────────────────┬────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi │Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate │Autonomie şi │Interacţiune│Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │interpretare │şi rezolvare de │şi constructivă │şi inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│1. Aplică │Cunoaşterea şi │Explicarea şi │Aplică metode şi │Reflectează critic │Alege metoda │Decide cu prom- │Conlucrează │Se instruieşte ││metode şi │înţelegerea corectă a │interpretarea │tehnici de │asupra personali- │şi/sau tehni-│ptitudine metoda│permanent cu│permanent în sensul ││tehnici de │conceptelor privind │corectă a │cunoaştere a │tăţii elevilor în │ca corectă de│sau tehnica ce │cadrul │identificării de noi││cunoaştere │personalitatea elevi- │manifestărilor│personalităţii │situaţii de criză │cunoaştere a │trebuie aplicată│didactic │metode şi tehnici de││a personali- │lor, pe grupe de │de personali- │elevilor. │şi alege soluţia │personalită- │în raport cu │pentru │cunoaştere a ││tăţii │vârste. │tate ale │Rezolvă problemele │optimă de │ţii elevilor,│manifestările │cunoaşterea │personalităţii ││elevilor │Cunoaşterea şi │elevilor, în │apărute în │rezolvare a │în cazul │de personalitate│şi înţelege-│elevilor, pe grupe ││ │înţelegerea metodelor │situaţii de │manifestarea │problemelor │unei situaţii│ale elevilor, │rea persona-│de vârste. ││ │şi tehnicilor de │criză, pe │personalităţii │apărute. │de criză şi │în cazul unei │lităţii │ ││ │cunoaştere a │grupe de │elevilor în │ │în funcţie de│situaţii de cri-│elevilor, │ ││ │personalităţii │vârste. │situaţii de │ │vârsta │ză şi în funcţie│pentru │ ││ │elevilor, în funcţie │Explicarea şi │criză. │ │elevilor. │de vârsta │evitarea │ ││ │de vârstă. │interpretarea │ │ │ │elevilor. │situaţiilor │ ││ │ │metodelor şi │ │ │ │ │de criză │ ││ │ │tehnicilor de │ │ │ │ │în mani- │ ││ │ │cunoaştere a │ │ │ │ │festări │ ││ │ │personalităţii│ │ │ │ │comportamen-│ ││ │ │elevilor, │ │ │ │ │tale ale │ ││ │ │necesare a fi │ │ │ │ │elevilor, │ ││ │ │aplicate în │ │ │ │ │în funcţie │ ││ │ │situaţii de │ │ │ │ │de vârstă. │ ││ │ │criză, în │ │ │ │ │ │ ││ │ │funcţie de │ │ │ │ │ │ ││ │ │vârsta │ │ │ │ │ │ ││ │ │acestora. │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│2. Îndrumă │Cunoaşterea şi │Explicarea şi │Aplică metode şi │Reflectează critic │Alege metoda │Decide cu │Conlucrează │Se instruieşte ││elevii în │înţelegerea corectă a │interpretarea │tehnici de │şi constructiv │şi/sau │promptitudine │permananet │permanent pentru a ││în vederea │conceptelor privind │conceptelor │îndrumare a │asupra nevoii de │tehnica co- │metoda sau │cu cadrul │fi capabil să ││dezvoltării │dezvoltarea personală │privind │elevilor pentru │dezvoltare persona-│rectă de │tehnica de │didactic │îndrume elevii cu ││profesionale,│şi profesională, în │dezvoltarea │dezvoltarea lor │lă şi profesională │îndrumare a │îndrumare ce │pentru │privire la dezvolta-││absorbţiei │raport cu cerinţele │personală şi │personală şi │a elevilor, în │elevilor │trebuie aplicată│îndrumarea │rea lor profesională││pe piaţa │pieţei muncii. │profesională a│profesională, │vederea absorbţiei │privind dez- │pentru │elevilor în │şi personală, în ││forţei de │Cunoaşterea şi │elevilor, în │în raport cu │acestora pe piaţa │voltarea lor │dezvoltarea │vederea │raport cu cerinţele ││muncă şi a │înţelegerea metodelor │raport cu │cerinţele │muncii. │profesională │personală şi │dezvoltării │pieţei muncii. ││dezvoltării │de îndrumare a │cerinţele │pieţei muncii. │ │şi personală │profesională a │profesionale│ ││personale │elevilor privind │pieţei muncii.│Rezolvă problemele │ │cu raportare │elevilor, │şi personale│ ││ │dezvoltarea │Explicarea şi │apărute în găsirea │ │permanentă │conform │a acestora, │ ││ │profesională şi cea │interpretarea │unei soluţii │ │la cerinţele │cerinţelor │prin rapor- │ ││ │personală, cu │metodelor de │pentru obţinerea │ │pieţii muncii│pieţei muncii. │tare la │ ││ │referire şi în │îndrumare a │unei corecte │ │în vederea │ │cerinţele │ ││ │concordanţă cu │elevilor │dezvoltări │ │unei absorb- │ │pieţei │ ││ │cerinţele pieţei │privind │profesionale │ │ţii facile. │ │muncii. │ ││ │muncii. │dezvoltarea │a elevilor, │ │ │ │ │ ││ │ │profesională │şi personale, │ │ │ │ │ ││ │ │şi cea perso- │în vederea │ │ │ │ │ ││ │ │nală, în │integrării mai │ │ │ │ │ ││ │ │concordanţă │facile pe │ │ │ │ │ ││ │ │cu cerinţele │piaţa muncii. │ │ │ │ │ ││ │ │pieţei muncii.│ │ │ │ │ │ │└─────────────┴──────────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────────┘Unitatea de competentă specifică nr. 5*Font 7*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 5: Dezvoltarea instituţională a şcolii │Nivelul calificării profesionale: studii medii/superioare ││şi dezvoltarea de parteneriate şcoală - comunitate │Nivelul expertizei: Experimentat │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬──────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────┼────────────────┬────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi │Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate │Autonomie şi │Interacţiune│Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │interpretare │şi rezolvare de │şi constructivă │şi inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│1. Relaţiona-│Cunoaşterea şi │Explicarea şi │Comunicarea efici- │Reflectarea critică│Comunicarea │Aplicarea │Interrela- │Utilizarea ││rea cu │înţelegerea corectă a │interpretarea │entă cu angajaţii │şi constructivă │eficientă şi │tehnicilor de │ţionare a cu│aptitudinilor ││angajaţii │tehnicilor de │corectă a │instituţiei, în │asupra tehnicilor │creativă cu │comunicare în │partenerii │personale în ││instituţiei │comunicare, a │tehnicilor de │vederea atingerii │de comunicare, │angajaţii │relaţia cu │implicaţi în│relaţionarea cu ││şi │principiilor de bază │comunicare şi │obiectivelor │asupra principiilor│instituţiei │angajaţii │activităţile│angajaţii institu- ││partenerii │ale ascultării active │a principiilor│stabilite la nivel │de bază ale │şi cu │instituţiei şi │referitoare │ţiei şi partenerii ││educaţionali │Utilizarea limbajului │de bază ale │instituţional, │ascultării active. │partenerii │partenerii │la dezvolta-│educaţionali. ││ │specific în │ascultării │prin schimburi de │Reflectarea critică│educaţionali.│educaţionali. │rea insti- │Utilizarea unor ││ │comunicarea cu │active. │bune practici. │şi constructivă │Implicarea │Comunicarea │tuţională │tehnici de ││ │angajaţii instituţiei │Explicarea şi │Comunicarea │asupra legislaţiei │activă şi │cu │a şcolii │comunicare în ││ │şi partenerii │interpretarea │eficientă cu │de bază aplicată în│inovativă │responsabilitate│(laborant- │relaţia cu ││ │educaţionali. │legislaţiei │reprezentanţi ai │sistemul │în comunica- │implicare şi │profesor, │partenerii ││ │Cunoaşterea şi │de bază │partenerilor │educaţional. │rea cu │flexibilitate │laborant- │educaţionali care ││ │înţelegerea │aplicată în │educaţionali în │Reflectarea critică│parteneri │pentru │elevi, │să vină în spriji- ││ │problemelor institu- │sistemul │vederea │şi constructivă │educaţionali │asigurarea │laborant- │nul dezvoltării ││ │ţiei şi comunităţii │educaţional. │dezvoltării │asupra rezolvării │pentru │dezvoltării │parteneri │instituţionale. ││ │locale şi adoptarea │Explicarea şi │instituţionale. │unor situaţii │dezvoltarea │instituţionale │educaţio- │ ││ │unui comportament │interpretarea │Rezolvarea │problemă ale │instituţio- │a şcolii. │nali). │ ││ │empatic în relaţiona- │unor situaţii │situaţiilor │reprezentanţilor │nală a │ │Promovarea │ ││ │rea cu reprezentanţii │problemă care │problemă pentru │instituţiei şi │şcolii. │ │imaginii │ ││ │acestora. │pot apărea în │evitarea, │comunităţii locale.│ │ │şcolii în │ ││ │ │relaţia cu │diminuarea │ │ │ │comunitatea │ ││ │ │reprezentanţi │efectelor acestora │ │ │ │locală în │ ││ │ │ai instituţi- │asupra activităţii │ │ │ │scopul │ ││ │ │ei sau ai │instituţiei şi │ │ │ │dezvoltării │ ││ │ │comunităţii │relaţiei acesteia │ │ │ │instituţi- │ ││ │ │locale. │cu parteneri │ │ │ │onale. │ ││ │ │ │educaţionali. │ │ │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│2. Participa-│Cunoaşterea şi │Explicarea şi │Participarea cu │Reflectarea critică│Sprijinul la │Participarea cu │Prezentarea │Dezvoltarea ││rea la pro- │înţelegerea limbajului│interpretarea │responsabilitate la│şi constructivă în │elaborarea de│responsabilitate│proiectelor │aptitudinilor ││iectele edu- │specific pentru │corectă a │elaborarea proiec- │ceea ce priveşte │proiecte │la dezvoltarea │strategice/ │personale în scopul││caţionale în │elaborarea unui │tehnicilor de │telor strategice / │elaborarea │strategice/ │de proiecte │proiectului │dezvoltării ││care este │proiect strategic/ │elaborare a │proiectului de │proiectelor │proiecte de │educaţionale. │de dezvol- │instituţionale. ││implicată │proiect de dezvoltare │unui proiect │dezvoltare │strategice / │dezvoltare │Implicarea acti-│tare │Respectarea ││instituţia │instituţională a │strategic/ │instituţională. │proiectului de │instituţio- │vă, cu │instituţio- │deontologiei ││ │şcolii. │proiect de │Participarea activă│dezvoltare │nală printr-o│responsabilitate│nală în │profesionale în ││ │Cunoaşterea, │dezvoltare │cu responsabilitate│instituţională al │implicare │la elaborarea şi│cadrul unor │activitatea de ││ │înţelegerea şi │instituţională│la implementarea │şcolii. │profesională │implementarea │întâlniri │elaborare şi ││ │utilizarea │a şcolii. │proiectelor │Reflectarea critică│activă, │proiectelor │cu repre- │implementare a unor ││ │tehnicilor de │Utilizarea │strategice / │şi constructivă │creativă şi │strategice/ │zentanţi ai │proiecte strategice/││ │elaborare a unor │tehnicilor în │proiectului de │asupra rezolvării │inovativă. │proiectului │comunităţii │proiect de dezvolta-││ │proiecte strategice/ │elaborarea │dezvoltare │unor situaţii │Implicarea │de dezvoltare │locale. │re instituţională a ││ │proiect de dezvoltare │unor proiecte │instituţională │problemă apărute │activă şi │instituţională. │Identifica- │şcolii. ││ │instituţională │strategice/ │în vederea │la elaborarea şi │creativă în │ │rea unor │ ││ │a şcolii. │proiect de │dezvoltării │implementarea │identifica- │ │proiecte │ ││ │ │dezvoltare │parteneriatului │proiectelor │rea unor │ │educaţionale│ ││ │ │instituţională│şcoală- │strategice/ │parteneri │ │în care să │ ││ │ │a şcolii. │comunitate. │proiectului de │educaţionali │ │fie implica-│ ││ │ │ │ │dezvoltare │pentru │ │tă unitatea │ ││ │ │ │ │instituţională. │realizarea │ │de învăţămân│ ││ │ │ │ │ │proiectelor │ │pentru │ ││ │ │ │ │ │strategice. │ │promocvarea │ ││ │ │ │ │ │ │ │imaginii │ ││ │ │ │ │ │ │ │şcolii în │ ││ │ │ │ │ │ │ │comunitate. │ │└─────────────┴──────────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────────┘Unitatea de competentă specifică nr. 6*Font 7*┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 6: Asigurarea managementului carierei │Nivelul calificării profesionale: studii medii/superioare ││ │Nivelul expertizei: Experimentat │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬──────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────┼────────────────┬────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi │Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate │Autonomie şi │Interacţiune│Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │interpretare │şi rezolvare de │şi constructivă │şi inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│1. Analizează│Cunoaşterea şi │Explicarea şi │Aplică metode şi │Reflectează critic │Alege metoda │Decide asupra │Conlucrează │Se preocupă de ││ stadiul │înţelegerea corectă a │interpretarea │tehnici de analiză │şi constructiv │şi/sau │tipului de │permanent │căutarea şi ││ propriei │conceptelor privind │corectă a │SWOT a stadiului │asupra stadiului │tehnica │metodă de │cu cadrul │alegerea celei mai ││ pregătiri │pregătirea │analizei │de pregătire │propriei pregătiri │corectă de │analiză (SWOT, │didactic │bune oferte de ││ profesionale│profesională. │stadiului de │profesională │profesionale din │transformare │PESTE etc.) │pentru │formare ││ │Cunoaşterea şi │pregătire │proprie. │perspectiva │a punctelor │utilizat pentru │determinarea│profesională ││ │înţelegerea metodelor │profesională │Rezolvă problemele │oportunităţilor │slabe în │determinarea │nevoii de │continuă existente ││ │de identificare a │proprie. │identificate în │şi ameninţărilor │puncte tari. │stadiului de │pregătire │pe piaţă. ││ │stadiului propriu │Explicarea şi │analiza SWOT a │identificate prin │Găseşte │pregătire │profesională│ ││ │de pregătire │interpretarea │stadiului de │analiza SWOT. │soluţii la │profesională │specifică │ ││ │profesională. │metodelor şi │pregătire │ │ameninţările │proprie. │locului de │ ││ │Cunoaşterea şi │tehnicilor de │profesională │ │mediului │ │muncă. │ ││ │înţelegerea tehnicilor│analiză în │proprie │ │extern şi le │ │ │ ││ │şi metodelor de │vederea │(puncte slabe, │ │preschimbă │ │ │ ││ │analiză a propriului │identificării │ameninţări). │ │în oportuni- │ │ │ ││ │stadiu de pregătire │punctelor tari│ │ │tăţi de │ │ │ ││ │profesională. │şi a aspec- │ │ │dezvoltare │ │ │ ││ │ │telor ce │ │ │a propriei │ │ │ ││ │ │trebuie │ │ │cariere │ │ │ ││ │ │îmbunătăţite │ │ │profesionale │ │ │ ││ │ │relativ la │ │ │ │ │ │ ││ │ │propria │ │ │ │ │ │ ││ │ │pregătire │ │ │ │ │ │ ││ │ │profesională. │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│2. Proiectea-│Cunoaşterea şi │Explicarea şi │Aplică metode şi │Reflectează critic │Propune │Hotărăşte gradul│Se adaptează│Alege din ofertele ││ză propriul │înţelegerea corectă a │interpretarea │tehnici de │şi constructiv │soluţii │de detaliere al │permanent la│de formare de pe ││traseu de │conceptelor privind │corectă a │proiectare a tra- │asupra modului de │originale │proiectării │nevoile de │piaţă pe cele ││formare │proiectarea traseului │traseului de │seului de formare │parcurgere a │privind │propriului │formare │necesare specificu- ││profesională │propriu de pregătire │pregătire │profesională pe │traseului profe- │metodele de │traseu de │specifice │lui locului de muncă││şi dezvoltare│profesională conform │profesională, │baza analizei de │sional, în vederea │proiectare a │formare │locului de │şi nevoilor de ││în carieră │datelor diagnosticate │proprie în │nevoi proprii şi │satisfacerii │propriului │profesională. │muncă şi │formare identificate││ │prin analiza SWOT. │vederea │ale locului de │cerinţelor │traseu │ │solicitate │de conducerea ││ │Cunoaşterea şi │dezvoltării │muncă. │specifice locului │profesional │ │de conduce- │unităţii şcolare. ││ │înţelegerea metodelor │personale şi │Rezolvă problemele │de muncă şi pentru │pentru │ │rea unităţii│ ││ │de proiectare a │în carieră. │referitoare la │propria dezvoltare │dezvoltarea │ │şcolare, în │ ││ │traseului propriu de │Explicarea şi │proiectarea optimă │în carieră. │carierei │ │acord cu │ ││ │pregătire │interpretarea │a traseului de │ │proprii. │ │propria │ ││ │profesională. │metodelor de │formare profesio- │ │ │ │nevoie de │ ││ │ │proiectare a │nală, prin prisma │ │ │ │formare şi │ ││ │ │traseului │analizei SWOT │ │ │ │dezvoltare │ ││ │ │profesional │realizată. │ │ │ │în carieră, │ ││ │ │pentru │ │ │ │ │în proiec- │ ││ │ │dobândirea de │ │ │ │ │tarea │ ││ │ │competenţe │ │ │ │ │traseului │ ││ │ │profesionale │ │ │ │ │propriu de │ ││ │ │mai adecvate │ │ │ │ │formare. │ ││ │ │specificului │ │ │ │ │ │ ││ │ │locului de │ │ │ │ │ │ ││ │ │muncă şi │ │ │ │ │ │ ││ │ │dezvoltării │ │ │ │ │ │ ││ │ │personale. │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│3. Participă │Cunoaşterea şi │Explicarea şi │Participă efectiv │Apreciază critic │Îşi îmbunătă-│Hotărăşte asupra│Realizează │Dezvoltă abilităţi ││la progra- │înţelegerea corectă a │interpretarea │la programele de │şi constructiv │ţeşte perma- │noilor │un schimb de│sociale prin ││mele şi │necesităţii │corectă a │formare selectate. │metodele şi │nent compe- │competenţe pe │experienţă │participare activă ││activităţile │parcurgerii unor │conceptelor │ │mijloacele de │tenţele │care trebuie să │cu alţi │la programe şi ││specifice de │programe şi │privind │ │formare din cadrul │dobândite în │şi le formeze │participanţi│activităţi specifice││formare │activităţi specifice │pregătirea │ │programelor la │urma formării│sau să şi le │la programe-│de formare ││ │de formare. │profesională │ │care participă. │continue, │dezvolte pentru │le de forma-│profesională. ││ │Cunoaşterea şi │şi formarea │ │ │prin │formarea │re benefic │ ││ │înţelegerea metodelor │continuă, │ │ │exersarea lor│continuă │pentru locul│ ││ │de selectare a │de-a lungul │ │ │în situaţii │proprie. │de muncă şi │ ││ │acelor programe şi │întregii │ │ │reale, │ │pentru sine.│ ││ │activităţi specifice │vieţi. │ │ │la locul de │ │ │ ││ │de formare necesare │Explicarea │ │ │muncă. │ │ │ ││ │locului de muncă şi │şi interpreta-│ │ │ │ │ │ ││ │propriului traseu │rea metodelor │ │ │ │ │ │ ││ │profesional. │de selectare a│ │ │ │ │ │ ││ │ │acelor │ │ │ │ │ │ ││ │ │programe şi │ │ │ │ │ │ ││ │ │activităţi │ │ │ │ │ │ ││ │ │specifice de │ │ │ │ │ │ ││ │ │formare │ │ │ │ │ │ ││ │ │necesare │ │ │ │ │ │ ││ │ │locului de │ │ │ │ │ │ ││ │ │muncă şi │ │ │ │ │ │ ││ │ │propriului │ │ │ │ │ │ ││ │ │traseu │ │ │ │ │ │ ││ │ │profesional. │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼──────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│4. Asigură │Cunoaşterea şi │Explicarea şi │Se adaptează noilor│Analizează critic │Îşi adaptează│Decide │Îşi dezvoltă│Îşi dezvoltă un ││un caracter │înţelegerea corectă a │interpretarea │condiţii apărute pe│şi în permanenţă │cariera în │schimbarea │permanent │sistem propriu de ││flexibil │evoluţiei posibile în │corectă a │piaţa muncii în │condiţiile de pe │funcţie de │locului de muncă│competenţele│adaptare la noile ││propriei │cariera proprie, │conceptelor │evoluţia propriei │piaţa muncii. │modificările │în situaţia │sociale │condiţii de pe ││evoluţii în │în funcţie de │privind │cariere. │ │recente şi/ │modificării │pentru │piaţa muncii în ││carieră │condiţiile existente │flexibilitatea│Realizează │ │sau de │semnificative a │adaptarea │vederea evoluţiei ││ │pe piaţa muncii. │evoluţiei │transferul de │ │perspectivă │condiţiilor de │mai facilă │carierei proprii. ││ │Cunoaşterea şi │proprii în │competenţe în │ │apărute pe │pe piaţa muncii │la modifi- │ ││ │înţelegerea metodelor │carieră, cu │cadrul unor │ │piaţa muncii │şi a propriei │cările │ ││ │de flexibilizare a │referire │locuri de muncă │ │ │dorinţe. │apărute pe │ ││ │propriei evoluţii │permanentă la │similare. │ │ │ │piaţa │ ││ │profesionale, în │condiţiile │ │ │ │ │muncii. │ ││ │funcţie de │existente la │ │ │ │ │ │ ││ │condiţiile │un moment dat │ │ │ │ │ │ ││ │existente pe piaţa │pe piaţa │ │ │ │ │ │ ││ │muncii. │muncii. │ │ │ │ │ │ ││ │ │Explicarea şi │ │ │ │ │ │ ││ │ │interpretarea │ │ │ │ │ │ ││ │ │metodelor de │ │ │ │ │ │ ││ │ │flexibilizare │ │ │ │ │ │ ││ │ │a propriei │ │ │ │ │ │ ││ │ │evoluţii │ │ │ │ │ │ ││ │ │profesionale, │ │ │ │ │ │ ││ │ │cu referire │ │ │ │ │ │ ││ │ │permanentă la │ │ │ │ │ │ ││ │ │condiţiile │ │ │ │ │ │ ││ │ │existente la │ │ │ │ │ │ ││ │ │un moment dat │ │ │ │ │ │ ││ │ │pe piaţa │ │ │ │ │ │ ││ │ │muncii. │ │ │ │ │ │ │└─────────────┴──────────────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────────┘  +  Anexa 5Standard profesional de formare continuă pentrufuncţia didactic auxiliarăpedagog şcolar- debutant-ARGUMENTI. Descrierea funcţiei didactic auxiliare pedagog şcolar în învăţământul preuniversitarI.1. ContextConform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, funcţia pedagog şcolar în învăţământul preuniversitar face parte din categoria funcţiilor didactice auxiliare, regăsindu-se în organigramele tuturor instituţiilor de învăţământ preuniversitar.Calificarea de pedagog şcolar este solicitată pentru activitatea din şcoli, licee, colegii care au în dotare internate şcolare cu sau fără cantină. Pedagogul şcolar este o persoană de referinţă în relaţiile cu elevii din cadrul unei comunităţi educative, internat şcolar, care înţelege educaţia ca pe un proces conştient şi orientat spre un scop, acest lucru solicitând angajamentul său perseverent, generos şi optimist; însuşeşte cunoştinţe generale din domeniul psihologiei, pedagogiei, sociologiei, precum şi temeinice cunoştinţe de cultură generală, cu scopul de a le aplica în practica educaţională. În plus el dezvoltă capacităţi practice de acţiune educative în scopul de a micşora distanţa dintre pedagog şi elev.În literatura de specialitate, pedagogul şcolar constituie o verigă de legătură dintre şcoală şi familie, fiind, alături de dirigintele clasei, înlocuitorul acesteia pentru elevii din internat. Este continuatorul procesului didactic desfăşurat în timpul orelor de curs, cu activităţi individuale şi colective specifice.În acest context, pedagogul şcolar desfăşoară activităţi administrativ-gospodăreşti şi educative în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat sau particular.I.2. AtribuţiiPrincipalele atribuţii care revin pedagogului şcolar sunt următoarele:● organizarea şi conducerea socială a grupului de elevi interni;● asigurarea unui climat socio-afectiv securizant, bazat pe încredere şi pe cooperare;● gestionarea situaţiilor de criză educaţională;● implicarea părinţilor şi reprezentanţilor comunităţii locale în activităţile internatului şi în procesul decizional;● cooperarea cu cadrele didactice din şcoală şi din alte şcoli;● colaborarea cu părinţii.Activitatea de pedagog şcolar impune capacităţi de comunicare eficientă atât cu elevii cât şi cu profesorii, cu părinţii elevilor, cu reprezentanţi ai comunităţii locale, ai ONG-urilor, asociaţiilor, comunicarea de informaţii şi decizii reprezentând o pondere importantă într-o instituţie.În proiectarea activităţilor şi pe parcursul desfăşurării acestora trebuie să ţină seama de particularităţile instituţiei şi de specificitatea mediului social şi local, de posibilităţile materiale avute la dispoziţie şi de idealul de dezvoltare a societăţii româneşti şi europene. Raportarea se va face atât la standardele naţionale cât şi la cele europene.Aşa cum sugerează toate cercetările din domeniu, pentru pedagog şcolar sursa esenţială de derivare a competenţelor o reprezintă rolurile profesionale ale pedagogilor şcolari. O listare succintă a acestora probează creşterea exigenţelor faţă de toate categoriile de pedagogi, precum şi a diversităţii şi complexităţii acestei funcţii. Pedagogul şcolar este considerat ca o interfaţă a internatului cu personalul angajat, cu elevii interni, cu persoanele din afara şcolii şi de asemenea, reprezintă o concretizare a direcţiilor auxiliare, prin preluarea la nivelul compartimentului a atribuţiilor specifice. Astfel pedagogul şcolar preia o serie de atribuţii privind elevii interni, activităţi administrative, educative, culturale, preluate din portofoliul profesorilor şi diriginţilor.I.3. Condiţii de accesConform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 250, în învăţământul preuniversitar, condiţia ocupării funcţiei de pedagog şcolar este de absolvire a unui liceu, cu diplomă de bacalaureat.Calificarea de pedagog şcolar are corespondent în toate statele europene şi poate desfăşura activitate în orice ţară din lume după echivalarea studiilor în ţara respectivă (şi eventual parcurgerea programului şi promovarea evaluărilor stabilite, impuse pentru realizarea echivalării).1.4. Cerinţe legislative specificLegea Educaţiei Naţionale (LEN) nr. 1/2011 - art. 250 lit. e;● Politici educaţionale la nivel instituţional, naţional şi european;● Managementul Calităţii;● Codul European al bunei conduite administrative.I.5. Rute de progres pentru pedagog şcolar cu studii medii (M): a) pedagog şcolar debutant (0-5ani); b) pedagog şcolar experimentat (peste 5ani).II. Competenţe necesare funcţiei de pedagog şcolar debutant în învăţământul preuniversitarAbordând cerinţele actuale ale acestei profesii, la modul general, se pot enumera:● pedagogul şcolar este o persoană de referinţă în relaţiile cu elevii în cadrul şcolii, oferind un model de cumpătare şi competenţă;● pedagogul şcolar înţelege educaţia ca pe un proces conştient şi orientat spre un scop, acest lucru solicitând angajamentul său perseverent, generos şi optimist;● pedagogul şcolar îşi însuşeşte cunoştinţe de specialitate în domeniul psihologiei, pedagogiei, sociologiei, precum şi temeinice cunoştinţe de cultură generală, cu scopul de a le aplica în practica educaţională. În plus el dezvoltă capacităţi practice de acţiune educative.● pedagogul şcolar are competenţe de aplicare a procedurilor de asigurare a calităţii în domeniul învăţământului preuniversitar, cunoştinţe generale abilităţi de comunicare şi relaţionare cu elevii şi cu adulţii.Pentru garantarea unei posibile reuşite a activităţilor desfăşurate, pedagogul şcolar trebuie să dovedească:● cunoştinţe privind legislaţia specifică şi de politici educaţionale;● capacitatea de selecţie a informaţiilor;● cunoştinţe privind activităţi de management şi protocol administrativ;● cunoaşterea principiilor de organizare a timpului şi a documentelor;● capacitatea de a-şi însuşi clar şi corect legislaţia şi normele de gestionare specifice;● cunoştinţe profesionale din domeniul biroticii şi ergonomiei;● cunoştinţe profesionale din domeniul educaţional;● cunoştinţe privind legislaţia protecţiei muncii;● cunoştinţe privind legislaţia privind P.S.I.;● cunoştinţe privind metodologiile de aplicare a legislaţiei specifice, ordine de ministru, norme, reguli;● cunoştinţe generale privind managementul calităţii;● cunoştinţe de prelucrare soft a datelor (stocare, prelucrare şi prezentare de informaţii: Word, Excel, PowerPoint).Această funcţie impune astfel, capacităţi de comunicare eficientă atât cu elevii cât şi cu profesorii, dar şi cu factorii ierarhici superiori, partenerii economici şi sociali, precum şi cu familia, părinţii elevilor, cu reprezentanţi ai comunităţii locale, ai ONG-urilor, asociaţiilor etc. Trebuie respectate atât standardele de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă, a normelor generale de protecţie a muncii, precum şi aplicarea procedurilor de calitate, necesare îndeplinirii cu succes a activităţilor proprii şi ale instituţiei.Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactic auxiliară din învăţământul preuniversitar de pedagog şcolar - debutant reprezintă un document care descrie harta competenţelor necesare desfăşurării activităţilor specifice, grupate în competenţe profesionale generale şi specifice, caracterizate prin descriptori de performanţă pentru nivelul de pedagog debutant.Ele constituie repere clare, de ordin calitativ, care descriu nivele minimale de performanţă ale exercitării funcţiei:1. Competenţe generale:Unitatea nr. 1: Dezvoltarea propriei cariereUnitatea nr. 2: Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţia mediuluiUnitatea nr. 3: Aplicarea procedurilor de calitate specifice domeniului educaţional2. Competenţe specifice:Unitatea nr. 1: Organizarea activităţilor instructiv-educative extraşcolareUnitatea nr. 2: Gestionarea activităţilor financiar-administrativeUnitatea nr. 3: Dezvoltarea instituţională şi a parteneriatelor cu comunitateaUnitatea nr. 4: Consilierea educaţională a elevilorUnitatea nr. 5: Integrarea TIC în activităţile extraşcolare.Criteriile de realizare a competenţelor generale şi specifice descrise în standardul profesional de formare continuă de pedagog sunt defalcate în Cunoştinţe, Abilităţi, Competenţe transversale referitoare la modalităţile de selectare a căilor şi mijloacelor ce vor fi utilizate în realizarea unor categorii de activităţi relevante.III. Nevoia de formare a pedagogului şcolar debutantRolul pedagogului şcolar în învăţământul preuniversitar nu va putea fi eliminat şi nici diminuat din ecuaţia instituţiei de învăţământ, cât timp există internat (cămin), ba chiar se preconizează o schimbare de optică în ceea ce priveşte statutul şi intervenţia acestuia. O mai bună pregătire a acestuia îi optimizează demersurile.Pedagogul şcolar debutant este considerată persoana încadrată în această funcţie în primii 5 ani de la angajare şi ar trebui să deţină acele competenţe minimale care să-i permită şi să-i asigure îndeplinirea optimă a atribuţiilor ce-i revin, conform fişei postului. Acele competenţe ar trebui să determine în primul rând ca, studiul individual, învăţarea continuă să devină o obişnuinţă şi după ce acesta iese de pe băncile şcolii. Pedagogul şcolar debutant trebuie să conştientizeze necesitatea racordării sale la rapidele modificări din viaţa socială şi economică a societăţii, să-i permită să facă faţă cerinţelor unei societăţi dinamice, să aibă formate mecanisme de evaluare şi autoevaluare care să-l ajute în determinarea raportului optim dintre cerinţele sociale şi economice şi propriile capacităţi şi posibilităţi de realizare în această carieră şi în viaţă.În condiţiile unei societăţi în continuă schimbare şi informatizare, învăţământul modern reclamă din partea pedagogului debutant din învăţământul preuniversitar un dinamism sporit, o distributivitate extinsă faţă de problemele şcolii şi o adaptare rapidă la noile solicitări. În economia procesului de învăţământ, epoca noilor tehnologii educaţionale găseşte pedagogul debutant într-o poziţie privilegiată: interfaţă a instituţiei de învăţământ atât cu proprii angajaţi, cât şi cu exteriorul şi, în acelaşi timp, o punte de legătură între toate compartimentele unei instituţii educaţionale.Reforma sistemului de învăţământ românesc, trebuie să ducă la o mai bună pregătire profesională a pedagogului debutant, cu atât mai mult cu cât L.E.N. (Art. 275 (3)) prevede obligativitatea participării personalului didactic auxiliar la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii.În acest context, este necesară prezenţa compartimentului de pregătire şi formare continuă a pedagogului debutant pe lista priorităţilor demersurilor reformatoare, unul dintre obiectivele sistemului de perfecţionare fiind dezvoltarea competenţelor personalului din învăţământul preuniversitar, astfel încât să se asigure un proces educaţional de calitate.Formarea competenţelor pleacă atât de la dorinţa de a exercita profesia, cât şi de la experienţa de viaţă care poate pregăti individul într-o oarecare măsură, în acest scop. La începutul carierei, socializarea profesională modelează efectele formării iniţiale. Experienţa personală, confruntările cu alţi profesionişti şi formarea continuă, abordată ştiinţific prin programe acreditate de organele abilitate, cursuri şi stagii relevante, fac ca acele competenţe, cunoştinţe şi scheme de acţiune să evolueze.Pedagogul debutant trebuie de asemenea să înţeleagă faptul că eficacitatea sa depinde de evoluţia evenimentelor şi a contextului social. Să încerce să gândească situaţiile în perspectivă, în manieră probabilistă şi cu termene optime de dezvoltare a competenţelor pe care le deţine şi de dobândire a unor competenţe noi. Nu se vor parcurge programe de formare cu orice preţ, pe orice temă, fără rentabilitate pentru unitatea şcolară unde îşi desfăşoară activitatea.Un alt aspect important este astfel, îmbinarea armonioasă a programelor, a modulelor pentru care optează. Nu se vor prelua cunoştinţe şi deprinderi la întâmplare fără nici o utilitate. Un calcul prealabil şi o confruntare cu propriile nevoi de dezvoltare poate conduce la alegerea celor mai bune variante de îmbinare a acestora. Descrierea competenţelor în standard are un caracter general, flexibil, asigurând transferabilitate în situaţii variate. Cei care vor face analiza de nevoi, vor îndruma şi orienta formarea continuă a pedagogilor, vor ţine seama de bilanţul de competenţe personal. Un bilanţ de dezvoltare personală se poate realiza din iniţiativă proprie dacă există jaloanele unui standard naţional. Bilanţul de competenţe poate fi unul evolutiv, care permite unei persoane să conştientizeze achiziţiile din perspectiva schimbărilor survenite în activitatea sa profesională, legate de instituţie şi cerinţele ei în comparaţie cu formarea iniţială şi cu cerinţele contemporane. Bilanţul de competenţe măsoară cunoştinţele, acţiunile, comportamentul şi capacităţile, ajută la poziţionarea pedagogului într-o perspectivă evolutivă.Standardul profesional de formare continuă corespunzător funcţiei de pedagog debutant pentru învăţământul preuniversitar a fost gândit într-o viziune flexibilă, dinamică şi perfectibilă, pentru a răspunde cerinţelor şcolii româneşti actuale, dar şi de viitor. El constituie un punct de plecare în formularea obiectivelor şi în legarea traseelor de dezvoltare personală, dar şi ca un ghid practic, util furnizorilor în elaborarea programelor de fonnare continuă pentru pedagogii debutanţi din învăţământul preuniversitar.UNITĂŢI DE COMPETENŢE GENERALEUnitatea de competenţă generală nr. 1*Font 7*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă generală nr. 1: Dezvoltarea propriei cariere │Nivelul calificării profesionale: studii medii ││ │Nivelul expertizei didactice: Debutant │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────┼───────────────────┬───────────────────┬────────────┼────────────────┬────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi │Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate│Autonomie şi │Interacţiune│Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │interpretare │şi rezolvare de │şi constructivă │şi inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│1. Reali- │Cunoaşte, înţelege şi │Explică şi │Analizează │Reflectează critic │Defineşte │Manifestă │Programele │Folosirea valorilor ││zează ana- │utilizează │interpretează│propriul traseu de │şi constructiv │creativ - │autonomie şi │şi │proprii ca puncte ││liza │cunoştinţele │legislaţia │formare │asupra stadiului │inovativ │responsabilitate│activităţile│tari în susţinerea ││autorefle- │profesionale din │privind │profesională │propriei pregătiri │nivelul │în proiectarea │de formare │demersului de ││xivă │domeniul ştiinţelor │sistemul │iniţială. │profesionale. │dezvoltării │şi derularea │frecventate/│diagnoză. ││privind │educaţiei şi │educaţional, │ │ │profesionale│sarcinilor. │absolvite se│ ││nivelul şi │disciplinelor conexe │a legisla- │ │ │cu scopul │ │reflectă în │ ││stadiul │(psihologia educaţiei,│ţiei muncii │ │ │identifi- │ │promovarea │ ││propriei │sociologia educaţiei, │şi a │ │ │cării │ │unor relaţii│ ││pregătiri │management │legislaţiei │ │ │propriilor │ │instituţio- │ ││profesio- │educaţional). │specifice │ │ │nevoi de │ │nale │ ││nale │ │formării │ │ │formare. │ │eficiente. │ ││ │ │iniţiale şi │ │ │ │ │ │ ││ │ │continue. │ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│2. Proiec- │Cunoaşte, înţelege şi │Explică şi │Analizează propriul│Programele şi │Proiectează │Alege autonom şi│Participă cu│Folosirea eficientă ││tează │utilizează concepte │interpretează│traseu de formare │activităţile de │flexibil şi │cu responsabili-│interes şi │a aptitudinilor şi ││propriul │definitorii pentru │corect modul │profesională şi │formare frecventate│creativ- │tate programele│cu responsa-│capacităţilor ││traseu de │perfecţionarea │de identifi- │dezvoltare în │/ absolvite se │inovativ │necesare │bilitate la │personale. ││formare │profesională │care a │carieră cu │reflectă în │propria │perfecţionării │programele │ ││profesională│(domenii, strategii, │resurselor şi│responsabilitate │promovarea unor │evoluţie în │profesionale. │necesare │ ││şi │resurse). │de valorifi- │şi autoexigenţă. │strategii activ- │carieră, │ │perfecţio- │ ││dezvoltare │Cunoaşte, înţelege │care optimă a│ │participative. │adaptată │ │nării │ ││în carieră │şi utilizează │acestora în │ │Deprinderea de a │propriilor │ │profesionale│ ││ │cunoştinţele din │contexte date│ │identifica │nevoi │ │ │ ││ │domeniul psihologiei │ │ │resursele de │identificate│ │ │ ││ │în vederea │ │ │informare │ │ │ │ ││ │autocunoaşterii, │ │ │importante şi │ │ │ │ ││ │pentru dezvoltarea │ │ │relevante. │ │ │ │ ││ │celor mai necesare │ │ │ │ │ │ │ ││ │abilităţi │ │ │ │ │ │ │ ││ │profesionale. │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│3. Participă│Cunoaşte şi utilizează│Explică şi │Urmează cursuri de │Analizează critic │Asimilează │Participarea la │Programele │Identifică ││la programe │ofertele educaţionale │interpretează│formare ţinând cont│conţinutul formării│creativ şi │programele şi │şi activită-│aptitudinile şi ││şi activi- │de formare continuă a │conceptele, │de oportunităţiile/│pentru a stabili │inovativ │activităţile │ţile de │calităţile ││tăţi speci- │furnizorilor locali, │teoriile/ │ameninţările │nivelul la care │metode şi │specifice de │formare │personale. ││fice de │regionali şi │principiile │identificate în │satisface nevoia │strategii în│formare se │frecventate/│ ││formare │naţionali. │şi metodele │cariera proprie. │personală de │propria │realizează cu │absolvite se│ ││ │ │specifice │ │perfecţionare. │dezvoltare │responsabilitate│reflectă în │ ││ │ │profesiei de │ │ │profesională│ │promovarea │ ││ │ │pedagog │ │ │ │ │unor relaţii│ ││ │ │şcolar. │ │ │ │ │eficiente cu│ ││ │ │ │ │ │ │ │furnizorii │ ││ │ │ │ │ │ │ │de formare, │ ││ │ │ │ │ │ │ │cu │ ││ │ │ │ │ │ │ │beneficiarii│ ││ │ │ │ │ │ │ │direcţi şi │ ││ │ │ │ │ │ │ │indirecţi. │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│4. Asigură │Înţelege şi utilizează│Explică şi │Construieşte un │Analizează critic │Asigură │Asigură caracter│Manifestă │Demonstrează ││un caracter │limbajul specific │interpretează│profil profesional │propriul demers │flexibili- │autonom şi │iniţiativă, │conştiinţa propriei ││flexibil │domeniului formării │concepte şi │în funcţie de │profesional. │tate carie- │responsabil │spirit │valori prin ││propriei │continue şi a │teorii din │solicitările │ │rei │propriei evolu- │critic, │manifestarea ││evoluţii │standardelor necesare │domeniul │funcţiei şi de │ │profesionale│ţii în carieră. │deschidere │dorinţei de progres ││în carieră │profesiei, abordează │psihologiei, │colectivul pe │ │adaptată │ │la nou şi │în carieră. ││ │trans şi │pedagogiei. │care-l conduce şi │ │solicită- │ │obiectivi- │ ││ │interdisciplinar │ │sarcinile │ │rilor insti-│ │tate. │ ││ │dezvoltarea │ │gestionate. │ │tuţionale. │ │ │ ││ │profesională. │ │ │ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────┴───────────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă generală nr. 2*Font 7*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă generală nr. 2: Aplicarea normelor de sănătate şi secu-│Nivelul calificării profesionale: studii medii ││ritate în muncă,de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţia mediului │Nivelul expertizei didactice: Debutant │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────┼───────────────────┬───────────────────┬────────────┼────────────────┬────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi │Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate│Autonomie şi │Interacţiune│Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │interpretare │şi rezolvare de │şi constructivă │şi inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│1. Iden- │Cunoaşte şi înţelege │Explicarea şi│Identifică riscuri-│Identificarea │Formează │Este responsabil│Transferul │Folosirea valorilor ││tifică │corect conceptele │interpretarea│le în conformitate │riscurilor în │comitete de │şi responsabili-│informaţii- │proprii ca puncte ││riscurile în│privind tipurile de │corectă a │cu prevederile │activitatea │acţiune în │zează elevii │lor obţinute│tari în susţinerea ││activitatea │riscuri din activitate│conceptelor │legislaţiei │specifică se │internat cu │interni în │în concor- │demersului de ││specifică │normele de sănătate, │din normele │specifice în │realizează în │roluri │funcţie de │danţă cu │diagnoză şi a ││ │securitate în muncă │de sănătate, │domeniu. │conformitate cu │precise. │riscurile │legislaţia │recunoaşterii ││ │şi PSI specifice │securitate │ │priorităţile │Elaborează │identificate. │în domeniu │identităţii ││ │locului de muncă. │în internate │ │stabilite. │planurile de│ │grupurilor │personale în ││ │ │şi cantine │ │ │evacuare în │ │sociale de │instituţie şi ││ │ │specifice │ │ │caz de │ │interacţiune│comunitate. ││ │ │şi PSI. │ │ │pericol. │ │(profesori, │ ││ │ │ │ │ │ │ │părinţi, │ ││ │ │ │ │ │ │ │elevi) şi │ ││ │ │ │ │ │ │ │mediul de │ ││ │ │ │ │ │ │ │interacţiune│ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│2. Aplică │Cunoaşte şi aplică │Explică │Aplică prevederile │Respectă prevede- │Aplică în │Determină │Spaţiul │Folosirea valorilor ││prevederile │prevederile │conceptele │legale referitoare │rile legale pri- │mod creativ │aplicarea │şcolar. │proprii ca puncte ││legale │Legii nr. 319/2006 a │legale │la sănătatea, │vind sănătatea şi │şi inovator │voluntară a │Mediul │tari în susţinerea ││referitoare │securităţii şi │privind com- │securitatea în │securitatea în │instrumente │măsurilor ce se │propriu de │demersului de ││la sănătatea│sănătăţii în muncă. │portamentul │muncă şi PSI. │internate cu │de lucru │impun în caz de │lucru. │diagnoză şi a ││securitatea │ │elevilor în │ │atenţie şi │pentru │pericol. │ │recunoaşterii ││în muncă şi │ │internat şi │ │promptitudine │normele de │ │ │identităţii persona-││PSI │ │în cadrul │ │în caz de │sănătate, │ │ │le în instituţie şi ││ │ │activităţilor│ │necesitate. │securitate │ │ │comunitate. ││ │ │conexe │ │ │în muncă │ │ │ ││ │ │desfăşurate. │ │ │specifice │ │ │ ││ │ │ │ │ │locului de │ │ │ ││ │ │ │ │ │muncă şi PSI│ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│3. Intervine│Cunoaşterea şi │Explicarea │Detaliază │Intervenţia în caz │Face │Evaluează gradul│Nivel de │Folosirea ││în caz de │înţelegerea metodelor │metodelor de │activităţile │de accident se │instructaje │de autonomie şi │dotare a │aptitudinilor ││accident │de utilizare a │utilizare a │corelate cu │realizează cu │zilnice, │dezvoltă acţiuni│şcolii; │personale de ││ │echipamentelor │echipamente- │specificul │operativitate, │lunare sau │în concordanţă │Locaţii │dezvoltare ││ │specifice privind │lor specifice│activităţii de │conform │la intervale│cu acestea. │specifice │personală. ││ │normele de sănătate │privind │executat, sunt │metodologiei. │stabilite │ │organizaţiei│ ││ │şi securitate în │normele de │identificate în │ │prin │ │şcolare. │ ││ │muncă, proceduri de │sănătate şi │conformitate cu │ │instrucţiuni│ │ │ ││ │acordare a primului │securitate │prevederile legale │ │proprii. │ │ │ ││ │ajutor. │în muncă, │în domeniu. │ │Tipuri de │ │ │ ││ │ │proceduri de │Intervine în caz │ │accidente: │ │ │ ││ │ │acordare a │de accidente. │ │arsuri cu │ │ │ ││ │ │primului │ │ │diferite │ │ │ ││ │ │ajutor. │ │ │substanţe, │ │ │ ││ │ │ │ │ │intoxicaţii │ │ │ ││ │ │ │ │ │cu gaze, │ │ │ ││ │ │ │ │ │traumatisme,│ │ │ ││ │ │ │ │ │electro- │ │ │ ││ │ │ │ │ │cutare etc. │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────┴───────────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă generală nr. 3*Font 7*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă generală nr. 3: Aplicarea procedurilor de calitate │Nivelul calificării profesionale: studii medii ││specifice domeniului educaţional │Nivelul expertizei didactice: Debutant │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────┼───────────────────┬───────────────────┬────────────┼────────────────┬────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi │Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate│Autonomie şi │Interacţiune│Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │interpretare │şi rezolvare de │şi constructivă │şi inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│1. Identi- │Cunoaşterea şi │Explicarea şi│Respectarea │Analiza punctelor │Proiectarea │Capacitatea de │Capacitate │Capacitate de ││fică cerin- │înţelegerea │interpretarea│cerinţelor de │forte şi a celor │în mod │organizare a │de │identificare a ││ţele de │conceptelor, │corectă a │calitate specifice │care pot fi │creativ şi │activităţii │relaţionare.│nevoilor de formare.││calitate │principiilor şi │conceptelor, │activităţilor │îmbunătăţite în │inovator a │specifice │Abilităţi de│ ││specifice │cerinţelor │principiilor │profesiei de │urma activităţilor │instrumente-│profesiei şi de │comunicare. │ ││profesiei │fundamentale care stau│şi cerinţelor│pedagog şcolar. │desfăşurate cu │lor de │evaluare şi │Adaptabili- │ ││ │la baza unei abordări │fundamentale │ │elevii. │management │îmbunătăţire a │tate. │ ││ │eficace privind │care stau la │ │ │al calităţii│acesteia. │Aptitudini │ ││ │asigurarea calităţii │baza unei │ │ │Iniţierea, │ │de lider. │ ││ │activităţii specifice │abordări │ │ │elaborarea │ │Abilităţi │ ││ │profesiei de pedagog │eficace │ │ │şi îndruma- │ │de lucru │ ││ │şcolar, conform: │privind │ │ │rea de │ │în echipă. │ ││ │-codului de etică │asigurarea │ │ │focus- │ │ │ ││ │profesională; │calităţii │ │ │grupuri şi │ │ │ ││ │-standardelor de │activităţii │ │ │alte tipuri │ │ │ ││ │calitate interne; │specifice │ │ │de activi- │ │ │ ││ │-politicilor de │profesiei de │ │ │tăţi axate │ │ │ ││ │management al │pedagog │ │ │pe elemente │ │ │ ││ │calităţii. │şcolar, │ │ │de manage- │ │ │ ││ │ │conform: │ │ │ment al │ │ │ ││ │ │-codului de │ │ │calităţii. │ │ │ ││ │ │etică │ │ │ │ │ │ ││ │ │profesională;│ │ │ │ │ │ ││ │ │-standardelor│ │ │ │ │ │ ││ │ │de calitate │ │ │ │ │ │ ││ │ │interne; │ │ │ │ │ │ ││ │ │-manuale de │ │ │ │ │ │ ││ │ │calitate; │ │ │ │ │ │ ││ │ │-politicilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │de management│ │ │ │ │ │ ││ │ │al calităţii.│ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ ├────────────────┤ ├────────────────────┤│2. Aplică │Cunoaşterea şi │Explicarea şi│Elaborarea şi │Dezvoltarea şi │ │Aplicarea │ │Abilităţi de ││procedurile │înţelegerea │interpretarea│aplicarea │implementarea unor │ │cerinţelor de │ │organizare şi ││de asigurare│conceptelor şi │conceptelor │procedurilor de │strategii eficiente│ │calitate │ │implementare a unor ││a calităţii │criteriilor de │şi criterii- │îmbunătăţire a │de gestionare a │ │specifice se fa-│ │activităţi de studiu││ │calitate conform: │lor de │calităţii unor │unor situaţii │ │ce conştiincios │ │individual în ││ │-reglementărilor │calitate │activităţi │problematice. │ │şi responsabil. │ │conformitate cu ││ │naţionale privind │conform: │necorespunzătoare │ │ │ │ │nevoile de formare ││ │asigurarea calităţii; │-reglementă- │calitativ. │ │ │ │ │identificate. ││ │-prevederilor din │rilor naţio- │ │ │ │ │ │ ││ │Procedurile Sistemu- │nale privind │ │ │ │ │ │ ││ │lui de Management al │asigurarea │ │ │ │ │ │ ││ │Calităţii (SMC) │calităţii; │ │ │ │ │ │ ││ │implementat în unitate│-prevederilor│ │ │ │ │ │ ││ │sau ale Normelor │din Procedu- │ │ │ │ │ │ ││ │interne de calitate. │rile Sistemu-│ │ │ │ │ │ ││ │ │lui de Manage│ │ │ │ │ │ ││ │ │ment al │ │ │ │ │ │ ││ │ │Calităţii │ │ │ │ │ │ ││ │ │(SMC) │ │ │ │ │ │ ││ │ │implementat │ │ │ │ │ │ ││ │ │în unitate │ │ │ │ │ │ ││ │ │sau ale │ │ │ │ │ │ ││ │ │Normelor │ │ │ │ │ │ ││ │ │interne de │ │ │ │ │ │ ││ │ │calitate. │ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ ├────────────────┤ ├────────────────────┤│3. Evalu- │Cunoaşterea │Explicarea şi│Evaluarea calităţii│Analiza critică a │ │Aplicarea │ │Capacitatea de ││ează calita-│modalităţilor de │interpretarea│activităţilor │relevanţei │ │instrumentelor │ │automotivare pentru││tea │evaluare a calităţii │modalităţilor│desfăşurate. │metodelor de │ │de evaluare. │ │perfecţionare ││activităţi- │activităţii specifice │de evaluare a│ │evaluare utilizate │ │ │ │cu scopul creşterii ││lor reali- │profesiei. │calităţii │ │şi propunerea │ │ │ │calităţii ││zate │ │activităţii │ │îmbunătăţirilor │ │ │ │activităţii. ││ │ │specifice │ │necesare. │ │ │ │ ││ │ │profesiei. │ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ ├────────────────┤ │ ││4. Remediază│Cunoaşterea şi │Explicarea şi│Elaborarea şi │ │ │Aplicarea │ │ ││neconformi- │înţelegerea: │interpretarea│aplicarea unui plan│ │ │procedurilor de │ │ ││tăţile │- procedurilor de │- proceduri- │de îmbunătăţire a │ │ │calitate se │ │ ││constatate │lucru; │lor de lucru;│calităţii unor │ │ │realizează cu │ │ ││ │- procedurilor de │- proceduri- │activităţi │ │ │rigurozitate │ │ ││ │control etc; │lor de │necorespunzătoare │ │ │pentru fiecare │ │ ││ │- procedurilor │control etc.;│calitativ. │ │ │categorie de │ │ ││ │tehnice de asigurare │- proceduri- │ │ │ │activitate │ │ ││ │a calităţii; │lor tehnice │ │ │ │desfăşurată. │ │ ││ │- acţiunilor │de asigurare │ │ │ │ │ │ ││ │preventive şi │a calităţii; │ │ │ │ │ │ ││ │corective specifice │- acţiunilor │ │ │ │ │ │ ││ │locului de muncă, │preventive │ │ │ │ │ │ ││ │prevăzute în SMC sau │şi corective │ │ │ │ │ │ ││ │în Normele interne de │specifice │ │ │ │ │ │ ││ │calitate. │locului de │ │ │ │ │ │ ││ │ │muncă, │ │ │ │ │ │ ││ │ │prevăzute în │ │ │ │ │ │ ││ │ │SMC sau în │ │ │ │ │ │ ││ │ │Normele │ │ │ │ │ │ ││ │ │interne de │ │ │ │ │ │ ││ │ │calitate. │ │ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────┴───────────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────────┘UNITĂŢI DE COMPETENŢE SPECIFICEUnitatea de competenţă specifică nr. 1*Font 7*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 1: Organizarea activităţilor │Nivelul calificării profesionale: studii medii ││instructiv-educative extraşcolare │Nivelul expertizei didactice: Debutant │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────┼───────────────────┬───────────────────┬────────────┼────────────────┬────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi │Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate│Autonomie şi │Interacţiune│Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │interpretare │şi rezolvare de │şi constructivă │şi inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│1. Identi- │Cunoaşte, înţelege şi │Explică şi │Aplică metode şi │Analizează critic │Elaborează │Manifestă │Manifestă │Demonstrează ││fică nevoile│utilizează cunoştinţe │interpretează│tehnici de comuni- │şi constructiv │creativ şi │autonomie şi │respect şi │atitudine proactivă,││de formare │psiho-pedagogice │nevoile de │care, metode şi │nevoile elevilor │inovativ │responsabilitate│păstrează │rigurozitate, ││ale elevilor│(psihologia copilului,│formare şi │tehnici de │pentru a putea │instrumente │în interpretarea│confidenţia-│iniţiativă şi ││ │psihologia educaţiei, │dezvoltare │observare, de │stabili trasee │şi tehnici │datelor │litate │perseverenţă în ││ │pedagogia │personală a │prelucrare │individuale de │specifice: │colectate. │asupra │activitatea cu ││ │activităţilor │elevilor. │analitică a │dezvoltare │fişe de │ │informaţii- │elevii. ││ │extraşcolare). │ │datelor. │personală. │observaţie; │ │lor obţinute│ ││ │ │ │ │ │fişe de │ │de la │ ││ │ │ │ │ │monitorizare│ │beneficiari.│ ││ │ │ │ │ │şi de │ │ │ ││ │ │ │ │ │evaluare. │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│2. Reali- │Cunoaşte, înţelege şi │Explică şi │Planifică │Reflectează critic │Utilizează │Manifestă │Valorifica- │Valorificarea ││zează plani-│utilizează programele │interpretează│activităţile │şi constructiv │echipamente │autonomie şi │rea şi │calităţilor ││ficarea │şcolare, precum şi │corect │extraşcolare şi a │asupra │specifice, │responsabilitate│aplicarea │personale în ││activităţi- │legislaţia şi │conceptele │timpului liber al │managementului │TIC pentru │în conceperea │politicilor │activitatea de ││lor extra- │metodologiile în │din domeniul │elevilor. │timpului, asupra │a asigura │activităţilor │educaţionale│pedagog. ││şcolare/ │domeniul │psihologiei │ │legislaţiei şi │creativitate│extraşcolare. │ale şcolii, │ ││timpului │învăţământului │copilului, │ │politicilor │şi inovaţie │ │a proiectul │ ││liber al │preuniversitar. │a managemen- │ │educaţionale în │programelor │ │de dezvol- │ ││elevilor │ │tului timpu- │ │domeniu. │propuse. │ │tare insti- │ ││ │ │lui, a legis-│ │ │ │ │tuţională. │ ││ │ │laţiei şi │ │ │ │ │ │ ││ │ │politicilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │educaţionale │ │ │ │ │ │ ││ │ │în domeniu. │ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│3. Stabi- │Cunoaşte, înţelege şi │Explică şi │Identifică şi │Analizează critic │Adaptează │Alege resursele │Implică │Iniţierea unor ││leşte nece- │utilizează programele │interpretează│controlează │modul de obţinere │creativ şi │cu reponsabili- │factori │relaţii de ││sarul de │şcolare, precum şi │corect │eficient baza de │a resurselor şi │inovativ │tate, după │externi în │colaborare cu ││resurse în │legislaţia şi │conceptele │resurse umane, │eficienţa folosirii│resursele │nevoile │oferirea de │parteneri externi. ││vederea │metodologiile în │din domeniul │materiale, │acestora. │disponibile,│depistate, │suport │ ││activită- │învăţământului │resurselor │financiare pentru │ │astfel încât│astfel încât să │pentru │ ││ţilor │preuniversitar, cu │umane, │satisfacerea │ │să rezolve │răspundă la cât │realizarea │ ││extraşco- │referire la domeniul │materiale, │nevoilor │ │cât mai │mai multe │activită- │ ││lare/ a │activităţilor │financiare, │beneficiarilor. │ │multe │solicitări. │ţilor ex- │ ││petrecerii │extraşcolare. │necesare │ │ │necesităţi. │ │traşcolare. │ ││timpului │ │organizării │ │ │ │ │ │ ││liber al │ │activităţilor│ │ │ │ │ │ ││elevilor │ │extraşcolare.│ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│4. Asigură │Cunoaşte, înţelege şi │Explică şi │Îndrumă elevii, în │Manifestă un │Proiectează │Oferă cu │Corelează │Valorifică ││îndrumarea │utilizează programele │interpretează│timpul alocat │comportament │în mod │responsabilitate│activităţile│experienţa personală││elevilor, │şcolare, precum şi │corect │meditaţiilor, │suportiv, de │creativ şi │feed-back asupra│şcolare cu │şi cultura generală ││în timpul │legislaţia şi │cunoştinţele │pentru pregătirea │orientare şi │inovator │activităţii │experienţa │şi de specialitate ││alocat medi-│metodologiile în │din domeniul │lecţiilor sau a │sprijin în vederea │instrumente │elevilor şi │de viaţă, │în relaţiile cu ││taţiilor, │domeniul │psihologiei, │altor activităţi │depăşirii situa- │de auto- │asupra propriei │pe care o │elevii. ││pentru │învăţământului │pedagogiei, │programate la │ţiilor de criză │control, de │activităţi. │valorifică │ ││pregătirea │preuniversitar, cu │manage- │nivelul şcolii. │sau a │manage- │ │superior. │ ││lecţiilor │referire la domeniul │mentului │ │situaţiilor │mentul │ │ │ ││sau a altor │activităţilor │elevilor. │ │problematice. │timpului. │ │ │ ││activităţi │extraşcolare. │ │ │ │ │ │ │ ││programate │ │ │ │ │ │ │ │ ││la nivelul │ │ │ │ │ │ │ │ ││şcolii │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│5. Contro- │Cunoaşte, înţelege şi │Explică şi │Controlează │Oferă permanent │Sprijină │Corectează cu │Implică │Conştientizează ││lează efec- │utilizează programele │interpretează│efectuarea temelor │feed-back elevilor │iniţiativa │responsabilitate│elevii în │rolul pedagogului ││tuarea │şcolare, precum şi │corect │şi participarea │pe parcursul │şi creaţi- │temele, │programe │în formarea ││temelor şi │metodologiile în │cunoştinţele │elevilor la │desfăşurării │vitatea │manifestările │sociale, │personalităţii ││participa- │legislaţia şi │din domeniul │activităţile din │activităţilor │elevilor în │şi atitudinile │care să │elevilor interni. ││rea elevi- │domeniul │psihologiei, │programul zilnic. │specifice. │proiectarea │vulnerabile ale │favorizeze │ ││lor la │învăţământului │pedagogiei, │ │ │dezvoltării │elevilor. │manifestarea│ ││activită- │preuniversitar, │manage- │ │ │personale. │ │unor │ ││ţile din │precum şi cunoştinţe │mentului │ │ │ │ │comporta- │ ││programul │medicale, de igienă, │elevilor. │ │ │ │ │mente şi │ ││zilnic │de securitate privind │ │ │ │ │ │atitudini │ ││ │viaţa în │ │ │ │ │ │dezirabile. │ ││ │colectivităţi. │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│6. Reali- │Cunoaşte, înţelege şi │Explică şi │Evaluează │Analizează critic │Proiectează │Manifestă │Proiectează │Folosirea ││zează evalu-│utilizează metode şi │interpretează│activităţile │şi constructiv │în mod │autonomie şi │un parte- │aptitudinilor ││area activi-│procedee de evaluare │eficienţa │planificate, │impactul │creativ şi │responsabilitate│neriat │personale de ││tăţilor │în educaţie. │activităţilor│urmărind procesul │activităţilor │inovator │în evaluare. │funcţional │dezvoltare personală││planificate │ │desfăşurate. │de integrare a │derulate asupra │instrumente │ │cu │şi relaţionare cu ││ │ │ │cunoştinţelor şi │grupului de elevi. │de evaluare,│ │profesorii │beneficiarii. ││ │ │ │deprinderilor. │ │care să │ │şi cu │ ││ │ │ │ │ │sprijine │ │beneficiarii│ ││ │ │ │ │ │elevul. │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────┴───────────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă specifică nr. 2*Font 7*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 2: Gestionarea activităţilor │Nivelul calificării profesionale: studii medii ││financiar-administrative │Nivelul expertizei didactice: Debutant │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────┼────────────────┬────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi │Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate │Autonomie şi │Interacţiune│Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │interpretare │şi rezolvare de │şi constructivă │şi inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│1. Elabo- │Cunoştinţe privind │Explicarea │Proiectarea, pe │Reflectarea critică│Identificarea│Organizarea şi │Capacitate │Capacitatea de ││rează şi │arhivarea şi │noţiunilor │baza legislaţiei │şi constructivă │şi adaptarea │gestionarea │de relaţi- │automotivare pentru ││actualizea- │gestionarea │de bază │în vigoare, a │asupra │mijloacelor │informaţiei se │onare. │perfecţionare cu ││ză docu- │documentelor; │privind │instrumentelor de │instrumentelor de │de gestionare│realizează cu │Abilităţi de│scopul creşterii ││mentele │Cunoştinţe │arhivarea şi │lucru privind │evidenţă şi │economică a │profesionalism, │comunicare. │calităţii ││specifice │fundamentale din │gestionarea │evidenţa şi │gestiune utilizate.│resurselor. │exigenţă şi │Adaptabi- │activităţii. ││activi- │domeniul psihologiei, │documentelor │gestionarea precum │ │Identificarea│responsa- │litate. │ ││tăţii │pedagogiei, │ │şi arhivarea │ │şi │bilitate. │Aptitudini │ ││pedago- │sociologiei şi │ │documentelor │ │implementarea│ │de lider. │ ││gului │managementului. │ │utilizate. │ │unor soluţii │ │Abilităţi │ ││şcolar │ │ │ │ │creative la │ │de lucru │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤ │probleme │ │în echipă. │ ││2. Reparti- │Cunoaşterea │Explicarea │Proiectarea, pe │ │survenite │ │ │ ││zează şi │legislaţiei │particulari- │baza legislaţiei │ │în │ │ │ ││adaptează │şi metodologiilor │tăţilor │în vigoare, a │ │relaţionarea │ │ │ ││repartiţia │din domeniul │psihologice │instrumentelor de │ │elevilor din │ │ │ ││elevilor în │învăţământului │ale adoles- │lucru privind │ │grupuri şi │ │ │ ││spaţiile │preuniversitar, │centului şi │evidenţa şi │ │sub-grupuri. │ │ │ ││de cazare │cu referire la │a regulilor │gestionarea precum │ │ │ │ │ ││ │domeniul său de │de bază în │şi arhivarea │ │ │ │ │ ││ │activitate. │formarea şi │documentelor │ │ │ │ │ ││ │ │coordonarea │utilizate. │ │ │ │ │ ││ │ │grupurilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │de elevi. │ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ ││3. Gestio- │Noţiuni privind │Explicarea │Rezolvă situaţiile │ │ │ │ │ ││nează taxele│asigurarea calităţii │principalelor│problemă, apărute │ │ │ │ │ ││de internat │în activităţile │reglementări │în gestionarea │ │ │ │ │ ││ │financiar-administra- │legislative │taxelor de │ │ │ │ │ ││ │tive specifice │legate │internat. │ │ │ │ │ ││ │domeniului său de │domeniului │ │ │ │ │ │ ││ │activitate. │său de │ │ │ │ │ │ ││ │ │activitate. │ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ ││4. Asigură │Cunoaşterea │Explicarea │Utilizarea │ │ │ │ │ ││gestionarea │legislaţiei şi a │principalelor│observaţiilor şi │ │ │ │ │ ││patrimoniu- │metodologiilor din │reglementări │investigaţiilor │ │ │ │ │ ││lui/ a │domeniul │legislative │asupra elevilor │ │ │ │ │ ││obiectelor │învăţământului │legate │pentru a realiza │ │ │ │ │ ││de inventar │preuniversitar, cu │domeniului │repartiţii │ │ │ │ │ ││din cadrul │referire la domeniul │său de │adaptate în │ │ │ │ │ ││interna- │său de activitate. │activitate. │grupuri şi │ │ │ │ │ ││tului/ │ │ │sub-grupuri. │ │ │ │ │ ││căminului │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ ││5. Organi- │Noţiuni privind │Explicarea │Utilizarea │ │ │ │ │ ││comitetul │asigurarea calităţii │particulari- │observaţiilor şi │ │ │ │ │ ││din internat│în activităţile │tăţilor │investigaţiilor │ │ │ │ │ ││şi alte │financiar- │psihologice │asupra elevilor │ │ │ │ │ ││comitete │administrative │ale adoles- │pentru a realiza │ │ │ │ │ ││ │specifice domeniului │centului şi │repartiţii │ │ │ │ │ ││ │său de activitate. │a regulilor │adaptate în │ │ │ │ │ ││ │ │de bază în │grupuri şi │ │ │ │ │ ││ │ │formarea şi │sub-grupuri. │ │ │ │ │ ││ │ │coordonarea │ │ │ │ │ │ ││ │ │grupurilor │ │ │ │ │ │ ││ │ │de elevi. │ │ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă specifică nr. 3*Font 7*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 3: Dezvoltarea instituţională şi a │Nivelul calificării profesionale: studii medii ││parteneriatelor cu comunitatea │Nivelul expertizei didactice: Debutant │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────┼────────────────┬────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi │Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate │Autonomie şi │Interacţiune│Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │interpretare │şi rezolvare de │şi constructivă │şi inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│1. Asigură │Cunoaşterea şi │Explicarea şi│Identificarea │Reflectează critic │Proiectează │Evaluarea │Comunicarea │Folosirea valorilor││fluxul │înţelegerea corectă a │interpretarea│canalelor de │şi constructiv │activităţile │gradului de │cu angajaţii│proprii. ││informaţio- │conceptelor privind │corectă a │comunicare în │asupra instrumen- │educative cu │autonomie. │şcolii. │ ││nal şi │elementele procesului │conceptelor │instituţiile │telor de comunicare│creativitate │ │ │ ││decizional │de comunicare. │privind │şcolare. │instituţională. │şi │ │ │ ││ │ │elementele │ │ │imaginative. │ │ │ ││ │ │procesului │ │ │ │ │ │ ││ │ │de comunicare│ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│2. Comunică │Cunoaşterea şi │Explicarea şi│Analizează propriul│Manifestă │Foloseşte │Dezvoltarea de │Realizarea │Identificarea ││ la nivel │înţelegerea corectă a │interpretarea│traseu de formare │deschidere pentru │metode │acţiuni │relaţiilor │punctelor tari în ││ intern │regulilor de exprimare│corectă a │profesională şi │dialog critic şi │creative şi │educative în │de colabo- │susţinerea ││ │în timpul unei │regulilor de │dezvoltare în │constructiv │inovatoare în│concordanţă cu │rare şi │demersului de ││ │conversaţii. │exprimare în │carieră cu │ │comunicare │PAS. │cooperare cu│diagnoză. ││ │ │timpul unei │responsabilitate │ │la nivel │ │partenerii. │ ││ │ │conversaţii. │şi autoexigenţă. │ │intern. │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│3. Comunică │Cunoaşterea şi │Explicarea şi│Analizează şi │Se informează │Foloseşte │Mobilizarea │Comunică cu │Recunoaşterea ││la nivel │înţelegerea corectă a │interpretarea│relaţionează │referitor la │metode │tuturor │partenerii │identităţii ││extern │instrumentelor şi a │corectă a │responsabil cu │realizarea │creative şi │factorilor │educaţionali│personale în ││ │tehnicilor de │instrumen- │partenerii externi │parteneriatelor │inovatoare în│externi │din │instituţie şi ││ │comunicare externe. │telor şi a │educaţionali şi cu │externe. │formarea │implicaţi în │comunitate. │comunitate. ││ │ │tehnicilor │comunitatea. │ │parteneriate-│procesul │ │ ││ │ │de │ │ │lor externe. │educativ. │ │ ││ │ │comunicare. │ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│4. Consili- │Cunoaşterea şi │Explică şi │Comunică eficient │Transmite elevilor │Relaţionează │Responsabili- │Interacţio- │Participă la ││ază elevii │înţelegerea │interpretează│şi rezolvă │din internat │cu elevii │zează elevii │nează cu │consfătuiri pe teme ││în domeniul │legislaţiei de bază │legislaţia │problemele care │informaţii │folosind │implicaţi în │elevii din │legislative. ││legislaţiei │privind sistemul │privind │apar în spiritul │referitoare la │tactul │conducerea │internat, │ ││şcolare │educaţional şi │sistemul │regulamentelor şi │drepturile şi │pedagogic în │internatelor. │explicân- │ ││ │legislaţia muncii. │educaţional, │al legii. │obligaţiile │mod creativ, │ │du-le │ ││ │ │a legislaţiei│ │acestora precum │în folosul │ │temeiurile │ ││ │ │muncii şi a │ │şi informaţii │acestora. │ │legale. │ ││ │ │legislaţiei │ │referitoare la │ │ │ │ ││ │ │specific │ │necesitatea │ │ │ │ ││ │ │formării │ │respectării │ │ │ │ ││ │ │continue. │ │legislaţiei în │ │ │ │ ││ │ │ │ │vigoare. │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│5. Relaţio- │Cunoaşte relaţiile ce │Explicarea şi│Identificarea │Crearea unui cadru │Proiectează │Elaborează │Participă la│Folosirea ││nează cu │guvernează colabo- │interpretarea│partenerilor în │adecvat relaţio- │flexibil şi │planuri de │dezbateri în│aptitudinilor ││partenerii │rarea cu partenerii │corectă a │şcoală (cadre │nării cu partenerii│creativ- │acţiune la nivel│interiorul │personale de ││educaţionali│şi angajatorul. │tehnicilor de│didactice, elevi, │educaţionali, cu │inovativ │de internat, în │comunităţii │dezvoltare ││cu comuni- │ │bază de │părinţi, instituţii│comunitatea locală.│propria │concordanţă cu │pe teme │personală. ││tatea şi │ │elaborare a │partenere) şi │ │evoluţie în │partenerii │educaţionale│ ││angajatorii │ │unei │asocierea de mesaje│ │carieră, │externi. │ │ ││ │ │planificări │adecvate pentru │ │adaptată │ │ │ ││ │ │strategice/ │fiecare. │ │propriilor │ │ │ ││ │ │proiect de │ │ │nevoi │ │ │ ││ │ │dezvoltare │ │ │identifi- │ │ │ ││ │ │instituţio- │ │ │cate. │ │ │ ││ │ │nală a │ │ │ │ │ │ ││ │ │şcolii. │ │ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă specifică nr. 4*Font 7*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 4: Consilierea educaţională a elevilor │Nivelul calificării profesionale: studii medii ││ │Nivelul expertizei didactice: Debutant │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────┼────────────────┬────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi │Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate │Autonomie şi │Interacţiune│Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │interpretare │şi rezolvare de │şi constructivă │şi inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│1. Planifică│Cunoaşte, înţelege şi │Explică şi │Aplică strategiile │Reflectează critic │Dezvoltă │Asigură │Asigură │Dezvoltă capacitatea││demersul │utilizează: │interpretează│de consiliere │şi fixează clar │capacităţi │construirea cu │convergenţa │de autoanalizare în ││consilierii │modalităţi de │datele │pornind de la │scopurile în cadrul│de a │responsabilitate│acţiunilor │sfera atitudinal- ││educaţio- │planificare a │obţinute din │asigurarea unei │interrelaţionării │argumenta, │a unui real │şi măsurile │specifică propriei ││nale a │activităţilor de │observarea │comunicări │cu elevii, │justifica, │parteneriat │ameliora- │profesii. ││elevilor │intercunoaştere, │directă şi │eficiente cu │familiile acestora │susţine şi │între şcoală şi │tive preco- │ ││ │consiliere şi │indirectă a │familiile elevilor;│şi alţi agenţi │a identifica │părinţi. │nizate în │ ││ │tratare diferenţiată │comportamen- │oferind familiilor │educaţionali │cele mai │ │parteneriat │ ││ │a elevilor. │telor. │elevilor informaţii│interni şi/ │bune variante│ │cu familiile│ ││ │ │ │pertinente, │sau externi. │în consili- │ │elevilor şi │ ││ │ │ │relevante şi │ │erea │ │cu agenţii │ ││ │ │ │obiective. │ │elevilor. │ │educaţio- │ ││ │ │ │ │ │ │ │nali. │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│2. Aplică │Cunoaşte, înţelege şi │Explică şi │Aplică metodolo- │Reflectează critic,│Proiectează │Manifestă │Facilitează │Conştientizează ││metodologii │utilizează │interpretează│giile de consiliere│constructiv asupra │creativ şi │responsabilitate│interacţio- │rolul pedagogului ││de consili- │metodologiile, │metodologiile│educaţională a │judecăţilor │inovativ │în derularea │narea │şcolar ca ││ere educa- │metodele şi │metodele şi │elevilor prin │autoapreciative şi │demersurile │intervenţiilor │diverşilor │facilitator în ││ţională a │tehnicile adecvate de │tehnicile │valorificarea │autoevaluative │şi tehnicile │asupra elevului/│factori │procesul ││elevilor │consiliere a elevilor.│adecvate de │informaţiilor/ │emise de elevi. │adecvate de │grupului de e- │educaţionali│consilierii. ││ │ │consiliere a │datelor obţinute │ │consiliere a │levi respectând │în procesul│ ││ │ │elevilor. │despre elevi. │ │elevilor. │caracterul │consilierii.│ ││ │ │ │ │ │ │structurat, │ │ ││ │ │ │ │ │ │planificat al │ │ ││ │ │ │ │ │ │activităţilor. │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│3. Utilizea-│Cunoaşte, înţelege şi │Explică şi │Aplică strategii de│Reflectează critic │Foloseşte │Proiectează cu │Implică │Valorifică ││ză strategii│utilizează metode de │interpretează│consiliere a │şi constructiv │creativ şi │responsabilitate│partenerii │experienţa ││de consili- │prelucrare a │informaţiile │familiei şi a │asupra │adaptează │demersurile de │educaţionali│personală în ││ere a │informaţiilor │prelucrate. │copiilor pe │rezultatelor │strategiile │consiliere │în rezol- │proiectarea ││familiei pe │obţinute. │ │probleme │obţinute în urma │de consiliere│educaţională. │varea │consilierii ││probleme │ │ │specifice. │strategiilor │la particula-│ │situaţiilor │educaţionale. ││specifice │ │ │ │aplicate. │rităţile │ │problemă. │ ││ │ │ │ │ │specifice │ │ │ ││ │ │ │ │ │situaţiilor/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │copiilor/ │ │ │ ││ │ │ │ │ │familiilor. │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│4.Gestio- │Cunoaşte, înţelege şi │Explică şi │Aplică tehnici de │Reflectează critic │Diversifică │Adaptează cu │Oferă │Facilitează ││nează │utilizează modalităţi │interpretează│integrare şcolară │şi constructiv cu │creativ şi │responsabilitate│posibilita- │interrelaţionarea ││procesul de │de integrare şcolară │direcţiile de│(instituţională) │scopul de a │inovativ │strategiile de │tea de │elevilor la nivelul ││integrare │(instituţională) │acţiune │a elevilor. │descoperi cauzele │strategiile │integrare după │comunicare │instituţiei, în ││institu- │a elevilor. │educaţională │ │unor comportamente │de integrare │nevoile fiecărui│şi relaţio- │funcţie de cerinţele││ţională a │ │cu scop │ │indezirabile. │a elevilor. │copil. │nare, de │individuale ale ││elevilor │ │integrativ. │ │ │ │ │deschidere │copiilor. ││ │ │ │ │ │ │ │spre comu- │ ││ │ │ │ │ │ │ │nitate a │ ││ │ │ │ │ │ │ │elevilor. │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│5. Respectă │Cunoaşte, înţelege şi │Explică şi │Gestionează şi │Analizează şi │Elaborează │Demonstrează │Exersează │Perfecţionează ││diversitatea│utilizează legislaţia │interpretează│rezolvă rapid şi │descoperă cauzele │creativ │capacitatea de a│capacitatea │capacitatea de ││culturală a │specifică drepturilor │legislaţia │eficient diferitele│unor comportamente │procesul │conduce şi de a │de a lucra │autoanalizare în ││elevilor │copiilor. │specifică │situaţii │indezirabile. │dezvoltării │evalua în mod │în echipă, │sfera ││ │ │drepturilor │problematice. │ │vieţii │obiectiv proce- │de a coopera│atitudinal- ││ │ │copiilor. │ │ │sociale a │sul dezvoltării │în grupuri │aptitudinală ││ │ │ │ │ │unui grup de │vieţii sociale a│multicul- │specifică propriei ││ │ │ │ │ │elevi. │unui grup de │turale. │profesii. ││ │ │ │ │ │ │elevi. │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│6. Asigură │Cunoaşte , înţelege şi│Explică şi │Asigură confortul │Reflectează critic │Abordează cu │Manifestă │Relaţionarea│Realizează judecăţi ││confortul │utilizează conceptele,│interpretează│emoţional al │şi constructiv │creativitate │autonomie şi │cu partene- │evaluative referi- ││emoţional │teoriile /principiile │conceptele, │fiecărui elev având│asupra efectelor │metodele │responsabilitate│rii educa- │toare la efectele ││al fiecărui │şi metodele specifice │teoriile / │în vedere │activităţilor de │specifice │în promovarea │ţionali cu │activităţilor de ││elev │comunicării │principiile │dezvoltarea │cunoaştere, │comunicării │unor relaţii de │scopul de a │cunoaştere, ││ │interpersonale, în │şi metodele │potenţialului │consiliere şi │interper- │cooperare, │asigura │consiliere şi ││ │vederea asigurării │specifice │psihoafectiv. │tratare │sonale. │respect în │confortul │tratare ││ │securităţii afective │comunicării │ │diferenţiată a │ │relaţia cu │emoţional al│diferenţiată a ││ │a elevilor. │interper- │ │elevilor. │ │elevii. │elevilor. │elevilor. ││ │ │sonale. │ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│7. Respectă │Cunoaşte, înţelege şi │Explică şi │Asigură respectarea│Analizează critic │Elaborează un│Construieşte cu │Implică │Dezvoltă capacitatea││curba de │utilizează concepte │interpretează│curbei de efort │adecvarea │program. │responsabilitate│partenerii │de autoanalizare în ││efort zilnic│din domeniul igienei │concepte din │zilnic şi │obiectivelor │Flexibiliza- │un program │educaţionali│sfera ││şi săptămâ- │personale, a sănătăţii│domeniul │săptămânal │fiecărei situaţii │rea progra- │corespunzător │în exersarea│atitudinal- ││nal a │mentale şi emoţionale.│igienei │elevilor. │de învăţare/ │mului în │nevoilor │şi respec- │aptitudinală ││elevilor │ │personale, a │ │situaţii │funcţie de │elevilor. │tarea unui │specifică propriei ││ │ │sănătăţii │ │educative. │necesităţile │ │stil de via-│profesii. ││ │ │mentale şi │ │ │individuale │ │ţă sănătos │ ││ │ │emoţionale. │ │ │ale │ │de către │ ││ │ │ │ │ │elevilor. │ │copii. │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────────┘Unitatea de competenţă specifică nr. 5*Font 7*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă specifică nr. 5: Integrarea TIC în activităţile │Nivelul calificării profesionale: studii medii ││extraşcolare │Nivelul expertizei didactice: Debutant │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────┼────────────────┬────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi │Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate │Autonomie şi │Interacţiune│Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │interpretare │şi rezolvare de │şi constructivă │şi inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│1. Evaluează│Cunoaşte, înţelege şi │Explicarea şi│Demonstrează │Identificarea unor │Proiectarea │Utilizarea │Capacitate │Dezvoltarea ││şi │utilizează date despre│interpretarea│capacitatea de a │modalităţi de │creativă şi │independentă şi │de │capacităţii de ││selectează │tipurile de echipamen-│oportunită- │utiliza │valorificare a │inovativă a │responsabilă a │relaţionare.│asimilare a noilor ││echipamen- │te hardware care pot │ţilor │echipamentele TIC │posibilităţilor de │instrumente- │tehnologiilor │Abilităţi de│inovaţii TIC şi de ││tele şi │fi folosite în │tehnologiei │şi capacitatea de │utilizare TIC în │lor ce ţin de│informaţionale │comunicare. │integrare a acestora││resursele │activităţile specifice│informaţiei │a utiliza resursele│activităţile cu │tehnologia │de bază. │Adaptabi- │în activitatea cu ││software │din internat/în afara │şi a comuni- │software şi │elevii. │informaţiei │ │litate. │elevii. ││specifice │şcolii; deţine: │caţiilor, │e-leaming. │Utilizarea critică │computerizate│ │Aptitudini │Motivaţie pentru ││TIC pentru │-cunoştinţe despre │cum ar fi: │ │a resurselor │în │ │de lider. │perfecţionare. ││a fi │mediile virtuale de │editor │ │digitale existente,│activitatea │ │Abilităţi de│ ││utlizate │învăţare; │computerizat,│ │prin verificarea şi│cu elevii. │ │lucru în │ ││în activi- │-cunoştinţe despre │calcul │ │confirmarea │ │ │echipă. │ ││tăţile cu │diversitatea şi │tabelar, │ │informaţiilor din │ │ │ │ ││elevii │caracteristicile sof- │baze de │ │mai multe surse. │ │ │ │ │├────────────┤turilor educaţionale; │date, │ │Dezvoltă │ │ │ │ ││2. Proiec- │-cunoştinţe despre │stocarea şi │ │capacitatea de a │ │ │ │ ││tarea şi │caracteristicile │managementul │ │aprecia meritele │ │ │ │ ││realizarea │învăţării mediate/ │informaţiei │ │unor proiecte care │ │ │ │ ││unor activi-│facilitate de TIC; │etc. │ │implică utilizarea │ │ │ │ ││tăţi cu │-cunoştinţe despre │ │ │TIC şi de a lua │ │ │ │ ││elevii în │criteriile calitative │ │ │decizii │ │ │ │ ││care să │ale evaluării unor │ │ │educaţionale în │ │ │ │ ││valorifice │resurse TIC; │ │ │funcţie de aceasta.│ │ │ │ ││posibili- │-cunoştinţe despre │ │ │Capacitatea de a │ │ │ │ ││tăţile de │resursele e-leaming, │ │ │evalua eficienţa │ │ │ │ ││utilizare │proprietare şi │ │ │utilizării TIC în │ │ │ │ ││a TIC │open-source, │ │ │activităţile │ │ │ │ │├────────────┤disponibile pentru a │ │ │proprii/ │ │ │ │ ││3. Evaluează│fi folosite în acti- │ │ │cu elevii. │ │ │ │ ││eficacitatea│vitatea specifică; │ │ │ │ │ │ │ ││utilizării │-cunoştinţe despre │ │ │ │ │ │ │ ││resurselor │interacţiunea dintre │ │ │ │ │ │ │ ││TIC în │elev-computer- │ │ │ │ │ │ │ ││activitate │conţinutul învăţării │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru temele/ │ │ │ │ │ │ │ ││ │activităţile şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │particularităţile de │ │ │ │ │ │ │ ││ │vârstă şi individuale │ │ │ │ │ │ │ ││ │-cunoştinţe despre │ │ │ │ │ │ │ ││ │diversitatea şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │caracteristicile │ │ │ │ │ │ │ ││ │soft-urilor utilizate │ │ │ │ │ │ │ ││ │în activitatea proprie│ │ │ │ │ │ │ ││ │(sisteme de operare, │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe de tip │ │ │ │ │ │ │ ││ │OFFICE etc.); │ │ │ │ │ │ │ ││ │-cunoştinţe despre │ │ │ │ │ │ │ ││ │criteriile calitative │ │ │ │ │ │ │ ││ │ale evaluării unor │ │ │ │ │ │ │ ││ │resurse TIC; │ │ │ │ │ │ │ ││ │-cunoştinţe despre │ │ │ │ │ │ │ ││ │world-wide web, │ │ │ │ │ │ │ ││ │e-leaming, drepturile │ │ │ │ │ │ │ ││ │de proprietate etc. a │ │ │ │ │ │ │ ││ │resurselor utilizate; │ │ │ │ │ │ │ ││ │-cunoştinţe despre │ │ │ │ │ │ │ ││ │specificul învăţării │ │ │ │ │ │ │ ││ │asistate de computer, │ │ │ │ │ │ │ ││ │accesarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │Internet-ului; │ │ │ │ │ │ │ ││ │-cunoştinţe privind │ │ │ │ │ │ │ ││ │utilizarea tehnicii/ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipamentelor │ │ │ │ │ │ │ ││ │electronice. │ │ │ │ │ │ │ │└────────────┴──────────────────────┴─────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────────┘  +  Anexa 6Standard profesional de formare continuă pentru funcţia didactic auxiliarăpedagog şcolar- cu vechime mai mare de 5 ani/experimentat -ARGUMENTI. Descrierea funcţiei didactic auxiliare pedagog şcolar în învăţământul preuniversitarI.1. ContextConform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, funcţia pedagog şcolar în învăţământul preuniversitar face parte din categoria funcţiilor didactic auxiliare, regăsindu-se în organigramele multor instituţii de învăţământ preuniversitar care au în dotare internate (cămine) şcolare.În literatura de specialitate, pedagogul şcolar constituie o verigă de legătură dintre şcoală şi familie, fiind, alături de dirigintele clasei, înlocuitorul acesteia pentru elevii din internat. Este continuatorul procesului didactic desfăşurat în timpul orelor de curs, cu activităţi individuale şi colective specifice.În acest context, pedagogul şcolar desfăşoară activităţi administrativ şi educative în cadrul internatului instituţiilor de învăţământ preuniversitar: şcoli, licee, colegii din reţeaua învăţământului de stat sau particular.I.2. AtribuţiiPrincipalele atribuţii care revin pedagogului şcolar în prezent sunt următoarele:● Asigură proiectarea activităţilor educaţionale desfăşurate în internat;● Îşi asumă conducerea şi monitorizarea procesului educativ în internat;● Manageriază grupul de elevi interni pe vârste şi clase;● Asigură consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor;● Coordonează dezvoltarea instituţională a şcolii din perspectiva elevilor din internat.În proiectarea activităţilor şi pe parcursul desfăşurării acestora, trebuie să ţină seama de particularităţile instituţiei şi de specificitatea mediului social şi local, de posibilităţile materiale avute la dispoziţie şi de idealul de dezvoltare a societăţii româneşti şi europene. Raportarea se va face atât la standardele naţionale cât şi la cele europene.Este recunoscut pe plan internaţional că, în prezent, pedagogul şcolar îndeplineşte numeroase roluri profesionale. O listare succintă a acestora probează creşterea exigenţelor faţă de toate categoriile de pedagogi, precum şi a diversităţii şi complexităţii acestei funcţii. Pedagogul şcolar este considerat ca interfaţă a internatului cu profesorii şi cu persoanele din afara instituţiei şi de asemenea, reprezintă (în unele cazuri), o dublare a direcţiilor auxiliare, prin preluarea la nivelul compartimentului a atribuţiilor specifice. Astfel pedagogul preia o serie de atribuţii privind personalul, activităţi administrative, activităţi de relaţii cu părinţii şi comunitatea.1.3. Condiţii de accesConform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 250, în învăţământul preuniversitar, condiţia ocupării funcţiei de pedagog şcolar este de absolvire a unui liceu, cu diplomă de bacalaureat.Calificarea de pedagog şcolar are corespondent în toate statele europene şi poate desfăşura activitate în orice ţară din lume după echivalarea studiilor în ţara respectivă (şi eventual parcurgerea programului şi promovarea evaluărilor stabilite, impuse pentru realizarea echivalării).1.4. Cerinţe legislative specificLegea Educaţiei Naţionale (LEN) nr. 1/2011 - art. 250 lit. e;● Politici educaţionale la nivel instituţional, naţional şi european;● Managementul Calităţii;● Codul European al bunei conduite administrative.1.5. Rute de progress pentru pedagog şcolar cu studii medii (M): a) pedagog şcolar debutant (0-5ani); b) pedagog şcolar experimentat (peste 5ani).II. Competenţe necesare funcţiei de pedagog şcolar în învăţământul preuniversitarAbordând cerinţele actuale ale acestei profesii, la modul general, se pot enumera:● pedagogul şcolar este o persoană de referinţă în relaţiile cu elevii în cadrul şcolii, oferind un model de cumpătare şi competenţă;● pedagogul şcolar înţelege educaţia ca pe un proces conştient şi orientat spre un scop, acest lucru solicitând angajamentul său perseverent, generos şi optimist;● pedagogul şcolar îşi însuşeşte cunoştinţe de specialitate în domeniul psihologiei, pedagogiei, sociologiei, precum şi temeinice cunoştinţe de cultură generală, cu scopul de a le aplica în practica educaţională. În plus el dezvoltă capacităţi practice de acţiune educative.● pedagogul şcolar are competenţe de aplicare a procedurilor de asigurare a calităţii în domeniul învăţământului preuniversitar, cunoştinţe generale abilităţi de comunicare şi relaţionare cu elevii şi cu adulţii.Pentru garantarea unei posibile reuşite a activităţilor desfăşurate, pedagogul şcolar trebuie să dovedească:● cunoştinţe privind legislaţia specifică şi de politici educaţionale;● capacitatea de selecţie a informaţiilor;● cunoştinţe privind activităţi de management şi protocol administrativ;● cunoaşterea principiilor de organizare a timpului şi a documentelor;● capacitatea de a-şi însuşi clar şi corect legislaţia şi normele de gestionare specifice;● cunoştinţe profesionale din domeniul biroticii şi ergonomiei;● cunoştinţe profesionale din domeniul educaţional;● cunoştinţe privind legislaţia protecţiei muncii;● cunoştinţe privind legislaţia privind P.S.I.;● cunoştinţe privind metodologiile de aplicare a legislaţiei specifice, ordine de ministru, norme, reguli;● cunoştinţe generale privind managementul calităţii;● cunoştinţe de prelucrare soft a datelor (stocare, prelucrare şi prezentare informaţii: Word, Excel, PowerPoint).Această funcţie impune astfel, capacităţi de comunicare eficientă atât cu elevii cât şi cu profesorii, dar şi cu factorii ierarhici superiori, partenerii economici şi sociali, precum şi cu familia, părinţii elevilor, cu reprezentanţi ai comunităţii locale, ai ONG-urilor, asociaţiilor etc. Trebuie respectate atât standardele de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă, a normelor generale de protecţie a muncii, precum şi aplicarea procedurilor de calitate, necesare îndeplinirii cu succes a activităţilor proprii şi ale instituţiei.Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactic auxiliară din învăţământul preuniversitar de pedagog cu vechime mai mare de 5 ani/experimentat reprezintă un document care descrie harta competenţelor necesare desfăşurării activităţilor specifice, grupate în competenţe profesionale generale şi specifice, caracterizate prin descriptori de performanţă pentru nivelul de pedagog experimentat.Ele constituie repere clare, de ordin calitativ, care descriu nivele minimale de performanţă ale exercitării funcţiei:1. Competenţe generaleUnitatea 1: Dezvoltarea propriei cariereUnitatea 2: Aplicarea nomelor de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţia mediuluiUnitatea 3: Aplicarea procedurilor de calitate specifice domeniului educaţional2. Competenţe specificeUnitatea 1: Organizarea activităţilor instructiv-educative extraşcolareUnitatea 2: Gestionarea activităţilor financiar-administrativeUnitatea 3: Dezvoltarea instituţională şi a parteneriatelor cu comunitateaUnitatea 4: Consilierea educaţională a elevilorUnitatea 5: Integrarea TIC în activităţile extraşcolare.Criteriile de realizare a competenţelor generale şi specifice descrise în standardul profesional de formare continuă de pedagog sunt defalcate în Cunoştinţe, Abilităţi, Competenţe transversale referitoare la modalităţile de selectare a căilor şi mijloacelor ce vor fi utilizate în realizarea unor categorii de activităţi relevante.III. Nevoia de formare a pedagogului şcolar experimentatRolul pedagogului şcolar în învăţământul preuniversitar nu va putea fi eliminat şi nici diminuat din ecuaţia instituţiei de învăţământ, cât timp există internat (cămin), ba chiar se preconizează o schimbare de optică în ceea ce priveşte statutul şi intervenţia acestuia. O mai bună pregătire a acestuia îi optimizează demersurile.Pedagogul şcolar experimentat este considerată persoana încadrată în această funcţie care a depăşit perioada primilor 5 ani de la angajare şi ar trebui să deţină acele competenţe perfecţionate care să-i permită şi să-i asigure îndeplinirea optimă a atribuţiilor ce-i revin, conform fişei postului. Pedagogul şcolar experimentat trebuie să adapteze cu uşurinţă conceptele, teoriile cunoscute la nevoile grupului pe care îl conduce, să facă faţă cerinţelor unei societăţi dinamice, să aibă formate mecanisme de evaluare şi autoevaluare care să-l ajute în determinarea raportului optim dintre cerinţele sociale şi economice şi propriile capacităţi şi posibilităţi de realizare în această carieră şi în viaţă. În condiţiile unei societăţi în continuă schimbare şi informatizare, învăţământul modern reclamă din partea pedagogului experimentat din învăţământul preuniversitar un dinamism sporit, o distributivitate extinsă faţă de problemele şcolii şi o adaptare rapidă la noile solicitări. În economia procesului de învăţământ, epoca noilor tehnologii educaţionale găseşte pedagogul experimentat într-o poziţie privilegiată: interfaţă a instituţiei de învăţământ atât cu proprii angajaţi, cât şi cu exteriorul şi, în acelaşi timp, o punte de legătură între toate compartimentele unei instituţii educaţionale.În acest context, este necesară prezenţa compartimentului de pregătire şi formare continuă a pedagogului experimentat pe lista priorităţilor demersurilor reformatoare, unul dintre obiectivele sistemului de perfecţionare fiind dezvoltarea competenţelor personalului din învăţământul preuniversitar, astfel încât să se asigure un proces educaţional de calitate. Formarea competenţelor pleacă atât de la dorinţa de a exercita profesia, cât şi de la experienţa de viaţă care poate pregăti individul într-o oarecare măsură, în acest scop. Experienţa personală, confruntările cu alţi profesionişti şi formarea continuă, abordată ştiinţific prin programe acreditate de organele abilitate, cursuri şi stagii relevante, fac ca acele competenţe, cunoştinţe şi scheme de acţiune să evolueze.Pedagogul experimentat trebuie de asemenea să înţeleagă faptul că eficacitatea sa depinde de evoluţia evenimentelor şi a contextului social. Să încerce să gândească situaţiile în perspectivă, în manieră probabilistă şi cu termene optime de dezvoltare a competenţelor pe care le deţine şi de dobândire a unor competenţe noi. Nu se vor parcurge programe de formare cu orice preţ, pe orice temă, fără rentabilitate pentru unitatea şcolară unde îşi desfăşoară activitatea. Un alt aspect important este astfel, îmbinarea armonioasă a programelor, a modulelor pentru care optează. Nu se vor prelua cunoştinţe şi deprinderi la întâmplare fără nici o utilitate. Un calcul prealabil şi o confruntare cu propriile nevoi de dezvoltare poate conduce la alegerea celor mai bune variante de îmbinare a acestora.Descrierea competenţelor în standard are un caracter general, flexibil, asigurând transferabilitate în situaţii variate. Cei care vor face analiza de nevoi, vor îndruma şi orienta formarea continuă a pedagogilor, vor ţine seama de bilanţul de competenţe personal. Un bilanţ de dezvoltare personală se poate realiza din iniţiativă proprie dacă există jaloanele unui standard naţional. Bilanţul de competenţe poate fi unul evolutiv, care permite unei persoane să conştientizeze achiziţiile din perspectiva schimbărilor survenite în activitatea sa profesională, legate de instituţie şi cerinţele ei în comparaţie cu formarea iniţială şi cu cerinţele contemporane. Bilanţul de competenţe măsoară cunoştinţele, acţiunile, comportamentul şi capacităţile, ajută la poziţionarea pedagogului într-o perspectivă evolutivă.Standardul profesional de formare continuă corespunzător funcţiei de pedagog şcolar experimentat pentru învăţământul preuniversitar a fost gândit într-o viziune flexibilă, dinamică şi perfectibilă, pentru a răspunde cerinţelor şcolii româneşti actuale, dar şi de viitor. El constituie un punct de plecare în formularea obiectivelor şi în legarea traseelor de dezvoltare personală, dar şi ca un ghid practic, util furnizorilor în elaborarea programelor de formare continuă pentru pedagogii experimentaţi din învăţământul preuniversitar.UNITĂŢI DE COMPETENŢE GENERALEUnitatea de competenţă generală nr. 1*Font 7*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Titlul unităţii de competenţă generală nr. 1: Dezvoltarea propriei cariere │Nivelul calificării profesionale: studii medii ││ │Nivelul expertizei didactice: Experimentat │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Descrierea unităţii de competenţă │├────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Elemente de │ Criterii de realizare ││competenţă ├────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┤│ │ Cunoştinţe │ Abilităţi │ Competenţe transversale ││ ├──────────────────────┬─────────────┼───────────────────┬───────────────────┬─────────────┼────────────────┬────────────┬────────────────────┤│ │Cunoaştere, înţelegere│Explicare şi │Aplicare, transfer │Reflecţie critică │Creativitate │Autonomie şi │Interacţiune│Dezvoltare personală││ │şi utilizare a │interpretare │şi rezolvare de │şi constructivă │şi inovare │responsabilitate│ socială │şi profesională ││ │limbajului specific │ │probleme │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│1. Reali- │Cunoaşte, înţelege şi │Explică şi │Analizează propriul│Reflectează critic │Defineşte │Manifestă │Programele │Folosirea valorilor ││zează │utilizează │interpretează│traseu de formare │şi constructiv │creativ │autonomie şi │şi activită-│proprii ca puncte ││analiza │cunoştinţele │legislaţia │profesională │asupra stadiului │nivelul │responsabilitate│ţile de │tari în susţinerea ││autorefle- │profesionale din │privind │iniţială. │propriei pregătiri │dezvoltării │în proiectarea │formare │demersului de ││xivă │domeniul ştiinţelor │sistemul │Analizează │profesionale cu │profesionale,│şi derularea │frecventate/│diagnoză. ││privind │educaţiei şi │educaţional, │necesitatea │realism, │cu scopul │sarcinilor. │absolvite se│Recunoaşterea ││nivelul şi │disciplinelor conexe │a legislaţiei│dezvoltării în │obiectivitate, │identificării│Realizează │reflectă în │identităţii ││stadiul │(psihologia educaţiei │muncii şi a │carieră cu │autoexigenţă. │propriilor │sarcinile cu │promovarea │personale în ││propriei │sociologia educaţiei, │legislaţiei │claritate, rigoare,│Analizează critic │nevoi de │responsabilitate│unor relaţii│instituţie şi ││pregătiri │management educaţio- │specifice │în raport cu │în raport cu │formare. │ │instituţi- │comunitate. ││profesio- │nal), înţelege şi │formării │specificitatea │validitatea grilei │Dovedeşte │ │onale │ ││nale │utilizează │iniţiale şi │profesiei. │personale de │iniţiativă în│ │eficiente. │ ││ │transdiciplinar │continue. │ │autoevaluare │proiectarea │ │Reflectarea │ ││ │cunoştinţele din │Explică şi │ │profesională. │traseului │ │competenţelo│ ││ │domeniile │interpre- │ │ │personal de │ │dobândite în│ ││ │profesionale. │tează │ │ │dezvoltare │ │comunicarea │ ││ │ │conceptele, │ │ │personală. │ │eficientă cu│ ││ │ │teoriile/ │ │ │ │ │partenerii │ ││ │ │principiile │ │ │ │ │educaţionali│ ││ │ │şi metodele │ │ │ │ │ │ ││ │ │specifice │ │ │ │ │ │ ││ │ │comunicării │ │ │ │ │ │ ││ │ │educaţionale.│ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│2. Proiec- │Cunoaşte, înţelege şi │Explică şi │Corelează propriul │Programele şi │Inovează │Menţinerea unor │Programele │Folosirea ││tează │utilizează concepte │interpretează│traseu de formare │activităţile de │evoluţia în │relaţii eficien-│şi activită-│aptitudinilor ││propriul │definitorii pentru │corect modul │profesională şi │formare frecventate│carieră, │te cu comunita- │ţile de │personale de ││traseu de │perfecţionarea │de identifi- │dezvoltare în │/absolvite se │adaptată │tea, datorate │formare │dezvoltare ││formare │profesională (domenii,│care a │carieră cu │reflectă în │propriilor │competenţelor │frecventate/│personală. ││profesio- │strategii, resurse). │resurselor şi│responsabilitate │aplicarea frecventă│nevoi │dobândite prin │absolvite se│ ││nală şi │Cunoaşte, înţelege şi │de valori- │şi autoexigenţă, │a unor strategii │identificate │programele şi │reflectă în │ ││dezvoltare │utilizează politici, │ficare optimă│în legătură cu │activ-participative│şi nevoilor │activităţile de │promovarea │ ││în carieră │strategii privind │a acestora în│realităţile │şi deprinderea de a│grupului. │formare. │unor relaţii│ ││ │dezvoltarea carierei │contexte date│sociale. │identifica resurse-│ │ │eficiente cu│ ││ │de cadru didactic │Explică şi │ │le de informare │ │ │comunitatea.│ ││ │auxiliar la nivel │interpretează│ │importante şi │ │ │ │ ││ │naţional şi european. │evoluţia şi │ │relevante. │ │ │ │ ││ │ │dinamica │ │ │ │ │ │ ││ │ │domeniului de│ │ │ │ │ │ ││ │ │activitate. │ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────────────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┤│3. Participă│Cunoaşte şi utilizează│Explică şi │Urmează cursuri de │Analizează critic │Adaptează │Diseminează │Promovează │Valorifică ││la programe │ofertele educaţionale │interpretează│formare ţinând cont│conţinutul formării│creativ şi │informaţiile │relaţii │aptitudinile şi ││şi activi- │de formare continuă a │conceptele, │de oportunităţile/ │pentru a stabili │inovativ │dobândite în │eficiente cu│calităţile ││tăţi │furnizorilor locali, │teoriile/ │ameninţările │nivelul la care │metode şi │cadrul │furnizorii │personale. ││specifice de│regionali şi naţionali│principiile │identificate în │satisface nevoia │stategii în │programelor şi │de formare, │ ││formare │Cunoaşte, înţelege şi │şi metodele │cariera proprie. │personală de │propria │activităţilor │cu benefici-│ ││ │utilizează standar- │specifice │Iniţiază activităţi│perfecţionare. │dezvoltare │specifice de │arii direcţi│ ││ │dele specifice │profesiei de │de formare din │Propune teme de │profesională.│formare se │şi indirecţi│ ││ │profesiei de cadru │pedagog │cadrul instituţiei │perfecţionare. │ │realizează cu │ │ ││ │didactic auxiliar. │şcolar. │şcolare. │ │ │responsa- │ │ ││ │ │Explică şi │ │ │ │bilitate. │ │ ││ │ │interpre- │ │ │ │ │ │ ││ │ │tează Cadrul │ │ │ │ │ │ ││ │ │European al │ │ │ │ │ │ ││ │ │Califică- │ │ │ │ │ │ │