REGULAMENT din 31 ianuarie 2017de organizare şi funcţionare a aparatului propriu a Inspectoratului General pentru Imigrări
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017  Notă

  ──────────

  Aprobat de Ordinul nr. 10 din 31 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 15 februarie 2017.

  ──────────
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Inspectoratul General pentru Imigrări, înfiinţat în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 118/2012, denumit în continuare IGI, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, organizat la nivel central şi teritorial, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, care are ca scop implementarea politicilor României în domeniul migraţiei, azilului şi integrării străinilor, precum şi a legislaţiei relevante în aceste domenii.  +  Articolul 2 (1) IGI îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea secretarului de stat desemnat în acest sens. (2) În domeniile de competenţă, IGI cooperează cu: a) celelalte unităţi ale MAI; b) instituţii similare din alte ţări; c) organisme internaţionale şi organizaţii nonguvernamentale, în baza înţelegerilor sau parteneriatelor la care România este parte; d) misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în România, în condiţiile legii. (3) IGI colaborează, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, cu autorităţi publice, operatori economici, precum şi cu persoane fizice. (4) Diagrama de relaţii a IGI este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Capitolul II Organizarea Inspectoratului General pentru Imigrări  +  Secţiunea 1 Structura şi relaţiile organizatorice  +  Articolul 3 (1) Aparatul propriu al IGI este organizat potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări, cu modificările şi completările ulterioare, şi are în compunere următoarele: a) conducerea IGI; b) Serviciul secretariat; c) Serviciul control; d) Serviciul juridic; e) Serviciul resurse umane; f) Financiar (la nivel de serviciu); g) Serviciul implementare programe; h) Biroul informare şi relaţii publice; i) Compartimentul asistenţă psihologică; j) Structura de securitate (la nivel de birou); k) Direcţia management strategic:(i) conducerea;(ii) Serviciul analiză de risc;(iii) Serviciul planificare şi misiuni;(iv) Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale; l) Direcţia suport logistic:(i) conducerea;(ii) Serviciul logistic;(iii) Serviciul comunicaţii şi informatică;(iv) Serviciul achiziţii; m) Direcţia migraţie:(i) conducerea;(ii) Serviciul admisie;(iii) Serviciul reglementarea şederii;(iv) Serviciul combaterea şederii ilegale;(v) Serviciul returnări; n) Direcţia azil şi integrare:(i) conducerea;(ii) Serviciul protecţie internaţională;(iii) Serviciul Dublin;(iv) Serviciul integrare şi relocare. (2) Organigrama aparatului propriu al IGI este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Activitatea desfăşurată de către structurile IGI, în vederea atingerii obiectivelor propuse, are la bază relaţii de autoritate ierarhice şi funcţionale, de cooperare, de coordonare şi de control, potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare direcţie, serviciu, birou sau compartiment, în parte.  +  Articolul 5 (1) Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc: a) între conducerea IGI şi toate structurile IGI, în scopul menţinerii, păstrării şi perfecţionării stării de funcţionalitate a sistemului relaţional intern al IGI; b) între şefii structurilor aparatului propriu al IGI şi şefii structurilor subordonate, precum şi între şefii şi personalul acestor structuri. (2) Relaţiile de autoritate funcţionale se stabilesc în cadrul compartimentelor din aparatul propriu al IGI, care nu sunt prevăzute cu funcţii de conducere, între personalul cu funcţia cea mai mare, denumit în continuare ofiţeri desemnaţi, şi personalul propriu, în vederea îndrumării şi îmbinării în mod unitar, în conformitate cu scopurile şi obiectivele propuse, a activităţii acestor compartimente şi a echilibrării sarcinilor, armonizării eforturilor necesare şi asigurării unităţii de acţiune în îndeplinirea obiectivelor.  +  Articolul 6Relaţiile de cooperare se stabilesc între direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele centrale ale IGI, pentru îndeplinirea sarcinilor specifice şi în vederea integrării obiectivelor parţiale în ansamblul misiunilor IGI.  +  Articolul 7 (1) Relaţiile de coordonare se stabilesc între structurile aparatului propriu al IGI şi structurile subordonate, potrivit liniei de muncă specifice date în competenţa fiecărei structuri a aparatului propriu. (2) Activitatea de coordonare a structurilor subordonate de către structurile aparatului propriu al IGI, pe linii specifice de muncă, are ca scop: a) sincronizarea şi desfăşurarea unitară a activităţii structurilor subordonate; b) direcţionarea structurilor subordonate în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei specifice, precum şi a procedurilor stabilite prin normele interne de muncă ori prin regulamentele de organizare şi funcţionare; c) optimizarea tuturor activităţilor în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse, prin utilizarea raţională şi valorificarea tuturor resurselor, inclusiv a celor umane; d) verificarea îndeplinirii de către structurile subordonate a atribuţiilor specifice, potrivit liniilor de muncă corespondente de la nivelul aparatului propriu al IGI  +  Secţiunea a 2-a Activitatea de planificare, analiză şi control  +  Articolul 8 (1) Planificarea activităţilor IGI şi analiza realizării sarcinilor se efectuează anual. (2) Planificarea activităţilor direcţiilor, precum şi a structurilor subordonate nemijlocit conducerii IGI se realizează semestrial, iar analiza activităţii se elaborează semestrial, pentru primul semestru, respectiv pentru întregul an. (3) Planificarea activităţilor serviciilor subordonate direcţiilor se realizează semestrial, iar analiza realizării sarcinilor se efectuează trimestrial.  +  Articolul 9Activitatea de control este atributul conducerii IGI şi se realizează direct sau prin intermediul Serviciului Control, având posibilitatea de a angrena personal specializat al structurilor centrale, pe linii specifice de muncă.  +  Secţiunea a 3-a Circuitul intern al documentelor  +  Articolul 10 (1) Circuitul intern al documentelor presupune desfăşurarea unor activităţi de predare/primire, triere, redactare, evidenţă, gestionare, multiplicare, manipulare, transport şi expediere a documentelor şi este de două feluri: a) circuit primar; b) circuit secundar. (2) Circuitul primar se aplică documentelor care vizează atribuţii exclusive ale conducerii IGI, primite de la: a) conducerea MAI; b) structurile din aparatul central al MAI sau subordonate acestuia; c) alte instituţii din subordinea MAI, care au calitatea de ordonator secundar de credite; d) instituţii din afara MAI; e) aparatul central şi structurile teritoriale ale IGI. (3) Circuitul secundar se aplică documentelor care nu vizează atribuţii exclusive ale conducerii IGI, primite de la: a) structuri şi instituţii ale MAI; b) instituţii din afara MAI; c) aparatul central şi structurile teritoriale ale IGI.  +  Articolul 11 (1) Corespondenţa pentru circuitul primar se primeşte de către personalul din Serviciul secretariat prin poşta militară/civilă, fax, e-mail, curierat etc., se înregistrează în registrele de tranzit, se introduce în mapa conducerii IGI, în funcţie de domeniile coordonate conform fişei postului, pentru rezoluţie, şi se predă, pe bază de condică, conducerii IGI. (2) Corespondenţa poate fi primită, în locurile în care îşi desfăşoară activitatea structurile IGI, de către poliţişti/personal contractual anume desemnaţi/desemnat să desfăşoare activităţi pe linie de secretariat şi se predă ulterior, pe bază de condică, către Serviciul secretariat. (3) După rezoluţionarea documentelor de către conducerea IGI, poliţiştii/personalul contractual anume desemnaţi/desemnat din cadrul Serviciului secretariat fac/face menţiunile necesare în registrele de tranzit şi le distribuie personalului cu atribuţii pe linie de secretariat din cadrul Direcţiei migraţie, Direcţiei azil şi integrare, Direcţiei suport logistic, direcţiei management strategic, precum şi structurilor subordonate nemijlocit conducerii IGI, în vederea pregătirii mapelor pentru punerea rezoluţiei de către directorii de direcţii/şefii serviciilor/birourilor subordonate conducerii IGI. (4) Lucrările care au rezoluţia directorilor de direcţii sunt înaintate pentru punerea rezoluţiei şefilor serviciilor/birourilor. Ulterior, persoanele cu atribuţii pe linie de secretariat le înregistrează în registrele special constituite la nivelul fiecărei direcţii şi le distribuie, pe bază de condică, persoanelor anume desemnate. (5) Lucrările care au rezoluţia şefilor de servicii/birouri subordonate conducerii IGI se înregistrează de către persoanele cu atribuţii pe linie de secretariat în registrele special constituite la nivelul fiecărui serviciu/birou şi se distribuie, pe bază de condică, poliţiştilor/personalului contractual anume desemnaţi/desemnat. (6) După soluţionare lucrările se promovează pentru aprobare, pe cale ierarhică. (7) După semnare/aprobare, lucrările sunt pregătite pentru expediţie de către persoanele responsabile cu atribuţii pe linie de secretariat şi se predau pe bază de condică poliţiştilor/ personalului contractual din cadrul Serviciului secretariat, în vederea expedierii.  +  Articolul 12 (1) Fac excepţie de la circuitul documentelor menţionat anterior, cererile de viză şi cererile pentru eliberarea permisului de trecere locală a frontierei în regimul micului trafic de frontieră, transmise prin Sistemul naţional de informaţii privind vizele, denumit în continuare SNIV, de către Centrul Naţional de Vize, denumit în continuare CNV, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, sau de către misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României în străinătate. (2) Cererile prevăzute la alin. (1) se înregistrează electronic în Sistemul informatic de management al străinilor, denumit în continuare SIMS, de către persoana responsabilă pentru soluţionare, conform atribuţiilor înscrise în fişa postului, sunt listate pe suport letric, iar alocarea de numere se face automat din SIMS. (3) Circuitul ulterior al acestor cereri se stabileşte prin procedură specifică internă la nivelul Direcţiei migraţie.  +  Articolul 13 (1) Corespondenţa pentru circuitul secundar se primeşte de către poliţiştii/personalul contractual de la Serviciul secretariat şi se predă în funcţie de domeniul de activitate, pe bază de condică, persoanelor responsabile cu atribuţii pe linie de secretariat din cadrul direcţiilor şi al celorlalte structuri direct subordonate conducerii IGI. (2) Corespondenţa poate fi primită, în locurile în care îşi desfăşoară activitatea structurile IGI, de către personalul anume desemnat să desfăşoare activităţi pe linie de secretariat şi se predă ulterior, pe bază de condică, la Serviciul secretariat. (3) Lucrările care au rezoluţia directorilor de direcţii se transmit pentru punerea rezoluţiei şefilor serviciilor/birourilor. Ulterior, persoanele cu atribuţii pe linie de secretariat înregistrează documentele în registrele special constituite la nivelul fiecărei direcţii şi le distribuie, pe bază de condică, poliţiştilor/personalului contractual anume desemnaţi. (4) Lucrările care au rezoluţia şefilor de servicii/birouri subordonate direct conducerii IGI se înregistrează în registrele special constituite la nivelul fiecărui serviciu/birou de către persoanele cu atribuţii pe linie de secretariat şi se distribuie, pe bază de condică, poliţiştilor/personalului contractual anume desemnaţi.  +  Articolul 14 (1) După soluţionare, şefii serviciilor din cadrul direcţiilor semnează răspunsurile şi le prezintă pentru semnare/aprobare, conform competenţelor stabilite prin fişa postului, directorului direcţiei care, după caz, le prezintă conducerii IGI, personal sau prin intermediul Serviciului secretariat. (2) Şefii structurilor direct subordonate conducerii IGI semnează răspunsurile şi le prezintă pentru semnare/aprobare, conform competenţelor stabilite prin fişa postului, conducerii IGI, personal sau prin intermediul Serviciului secretariat.  +  Articolul 15După semnare/aprobare, lucrările sunt pregătite pentru expediţie de către persoanele responsabile cu atribuţii pe linie de secretariat şi ulterior sunt predate, pe bază de condică, personalului Serviciul secretariat, în vederea expedierii.  +  Capitolul III Atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări  +  Articolul 16 (1) IGI exercită atribuţiile ce îi sunt date, prin lege, pentru implementarea politicilor României în domeniul migraţiei, azilului şi al integrării străinilor, precum şi al legislaţiei relevante în aceste domenii. (2) IGI îndeplineşte atribuţiile în domeniul migraţiei, azilului şi al integrării străinilor, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 639/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (3) IGI îndeplineşte funcţia de beneficiar final pentru fondurile acordate României prin intermediul Fondului pentru azil, migraţie şi integrare (FAMI) şi alte fonduri externe nerambursabile. (4) IGI îndeplineşte funcţia de autoritate delegată pentru FAMI, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne.  +  Capitolul IV Conducerea Inspectoratului General pentru Imigrări  +  Articolul 17 (1) Conducerea IGI este asigurată de un inspector general, ajutat de 2 inspectori generali adjuncţi. (2) Inspectorul general are calitatea de ordonator secundar de credite, conduce întreaga activitate a IGI şi îl reprezintă în relaţiile cu comandanţii/şefii celorlalte unităţi ale MAI, cu instituţiile şi organismele din afara MAI, potrivit competenţelor legale. (3) Inspectorul general poate delega, în condiţiile legii, atribuţii din competenţa sa inspectorilor generali adjuncţi, directorilor direcţiilor sau altor persoane din subordine. (4) Conducerea IGI dispune constituirea grupurilor de lucru şi echipelor de proiect pentru elaborarea şi implementarea proiectelor finanţate din FAMI şi alte fonduri externe nerambursabile, în situaţia în care IGI acţionează ca organism de execuţie cu atribuţii specifice domeniului ordine şi siguranţă publică. (5) Conducerea IGI coordonează activitatea de gestionare a programelor finanţate din FAMI şi implementarea proiectelor finanţate din alte fonduri externe nerambursabile.  +  Articolul 18 (1) Inspectorul general răspunde în faţa conducerii MAI, de întreaga activitate pe care o desfăşoară IGI, potrivit prevederilor fişei postului. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, inspectorul general emite dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine.  +  Articolul 19 (1) Inspectorii generali adjuncţi se subordonează, nemijlocit, inspectorului general şi răspund de activitatea structurilor ce le sunt încredinţate spre coordonare şi îndrumare, potrivit prevederilor fişelor posturilor. (2) În lipsa inspectorului general, prerogativele acestuia sunt îndeplinite de către unul dintre inspectorii generali adjuncţi, desemnat sau înlocuitorul legal.  +  Articolul 20 (1) Directorii direcţiilor se subordonează direct inspectorului general şi nemijlocit inspectorilor generali adjuncţi şi răspund de activitatea structurilor din direcţiile pe care le conduc. (2) Directorii direcţiilor pot delega, în condiţiile legii, atribuţii din competenţa lor altor persoane din subordine.  +  Articolul 21Conducerea şi coordonarea serviciilor, birourilor şi compartimentelor sunt exercitate de şefii acestora sau de ofiţerii desemnaţi în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), iar, în lipsa lor, de către un ofiţer desemnat.  +  Articolul 22 (1) Şefii serviciilor, birourilor şi ofiţerii desemnaţi să coordoneze activitatea compartimentelor din IGI răspund de întreaga activitate pe care o desfăşoară în faţa inspectorului general, a inspectorilor generali adjuncţi sau, după caz, în faţa directorilor de direcţii. (2) Şefii serviciilor, birourilor şi ofiţerii desemnaţi să coordoneze activitatea compartimentelor conduc sau coordonează întreaga activitate pe liniile lor de competenţă şi reprezintă IGI în relaţiile cu celelalte unităţi ale MAI şi autorităţi din afara MAI, conform delegării şi dispoziţiilor primite.  +  Capitolul V Atribuţiile structurilor aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări  +  Secţiunea 1 Serviciul secretariat  +  Articolul 23 (1) Serviciul secretariat este structura subordonată nemijlocit inspectorului general al IGI, care coordonează, sprijină, îndrumă şi controlează, pe linia activităţilor specifice, compartimentele de profil din cadrul structurilor centrale şi teritoriale ale IGI şi are, în principal, următoarele atribuţii: a) elaborează precizări metodologice în domeniile de competenţă; b) îndeplineşte atribuţii specifice pe linia execuţiei bugetare, conform dispoziţiei ordonatorului secundar de credit; c) prelucrează date cu caracter personal, efectuează verificări şi formulează, potrivit competenţelor, răspunsuri către instituţiile şi persoanele fizice care au solicitat astfel de date, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; d) analizează, potrivit competenţelor, petiţiile formulate în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, şi formulează propuneri de soluţionare a acestora; e) monitorizează stadiul măsurilor specifice serviciului, prevăzute în documentele programatice şi strategice în domeniul specific, în Planul de control intern/managerial, în Registrul de riscuri şi Registrul anticorupţie ale IGI şi raportează structurilor competente din IGI; f) răspunde de activitatea de secretariat, documente clasificate, arhivare şi circuit intern al documentelor ce vizează competenţele serviciului; g) formulează puncte de vedere privitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale, pe liniile specifice de muncă. (2) Pe linie de secretariat şi documente clasificate, serviciul are următoarele atribuţii: a) primeşte, verifică - acolo unde există posibilitatea, corespondenţa se verifică şi cu mijloace speciale pentru controlul antiterorist -, triază corespondenţa după catalogarea subiectului şi înregistrează în registrele de tranzit documentele primite la nivelul aparatului propriu al IGI; b) pregăteşte mapele conducerii IGI pentru rezoluţionare şi semnare, distribuie, pregăteşte şi expediază corespondenţa ordinară şi clasificată a aparatului propriu al IGI; c) înregistrează, soluţionează, expediază, clasează şi arhivează documentele ordinare şi clasificate repartizate Serviciului secretariat; d) asigură multiplicarea tuturor categoriilor de documente clasificate; e) stabileşte şi repartizează anual plaja de numere necesară înregistrării documentelor primite sau elaborate în cadrul IGI; f) întocmeşte, după consultarea conducerii IGI, ordinea de zi a şedinţelor la care participă conducerea şi lista participanţilor, consemnează problemele discutate/prezentate în cadrul şedinţelor, prin înscriere în registre special constituite sau în format electronic, difuzează deciziile, instrucţiunile, dispoziţiile date cu această ocazie; g) gestionează evidenţa ordinelor, instrucţiunilor şi reglementărilor clasificate emise de conducerea MAI; h) asigură înregistrarea, evidenţa şi distribuirea sigiliilor şi ştampilelor către personalul sau structurile IGI; i) execută transportul corespondenţei ordinare şi a celei care conţine informaţii clasificate între sediile IGI şi, după caz, la alte instituţii abilitate; j) asigură înregistrarea şi evidenţa dispoziţiilor emise de către inspectorul general al IGI; k) asigură înregistrarea protocoalelor încheiate la nivelul IGI; l) emite ordinele de serviciu, atât pentru misiuni, cât şi pentru concediile de odihnă ale tuturor cadrelor aparatului propriu al IGI şi ale Serviciului administrativ; m) întocmeşte proceduri, aplicabile la nivelul tuturor structurilor IGI, pe linie de secretariat, relaţii cu publicul, protocol şi arhivă şi urmăreşte modul de aplicare a acestora; n) înregistrează registrele, condicile, borderourile de evidenţă a documentelor ordinare şi clasificate în registrele unice de evidenţă ale IGI. (3) Pe linia relaţiei cu publicul şi protocol intern, serviciul are următoarele atribuţii: a) primeşte, înregistrează şi înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcţie de obiectul acestora, şi urmăreşte soluţionarea în termen a răspunsului; b) redirecţionează petiţiile către instituţiile abilitate să le soluţioneze şi informează, în scris, petentul despre acest demers, în situaţia în care aspectele semnalate în petiţie exced domeniului de competenţă al IGI; c) formulează şi comunică răspunsuri către petenţi, din dispoziţia conducerii IGI; d) asigură relaţia cu publicul pentru cetăţenii români şi străini, reprezentanţi ai persoanelor fizice şi juridice în România care se adresează, în scris, telefonic sau pe adresa de e-mail a IGI; e) asigură secretariatul în cadrul audienţelor conducerii IGI; f) asigură organizarea şi executarea măsurilor şi acţiunilor de protocol intern planificate/neplanificate la nivelul conducerii IGI; g) redactează şi asigură trimiterea unor scrisori adresate de conducerea IGI către diferite organisme sau personalităţi din ţară; h) asigură transmiterea mesajelor de felicitare din partea conducerii IGI, precum şi a mesajelor de răspuns la felicitările primite; i) întocmeşte notele necesare în vederea organizării activităţilor de achiziţionare şi depunere a coroanelor şi jerbelor cu ocazia unor evenimente oficiale; j) ţine evidenţa fondului de protocol intern şi a tuturor operaţiunilor legate de acesta; k) îndeplineşte atribuţii specifice pe linia execuţiei bugetare conform dispoziţiei ordonatorului secundar de credit; l) execută şi alte atribuţii pe linie de protocol intern, dispuse de conducerea IGI. (4) Pe linie de arhivă, serviciul are următoarele atribuţii: a) îndrumă şi coordonează activitatea pe linie de arhivă neclasificată şi neoperativă desfăşurată de structurile IGI; b) efectuează verificări în evidenţa centrală şi în fondul arhivistic şi asigură studierea dosarelor aflate în gestiune la solicitarea unor structuri din MAI şi din afara MAI, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; c) organizează şi conservă fondul arhivistic neoperativ al aparatului propriu al IGI, în ordinea cronologică a constituirii dosarelor, şi ia măsuri pentru prevenirea degradării, distrugerii sau sustragerii documentelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; d) primeşte şi distribuie dosare structurilor IGI, în baza solicitărilor scrise; e) efectuează "preluarea" şi "transmiterea" dosarelor cetăţenilor străini în baza de date a SIMS; f) cooperează cu alte structuri ale MAI în domeniul de competenţă şi cu structurile IGI pentru corectarea evidenţelor dosarelor în SIMS; g) asigură valorificarea optimă a spaţiului de arhivare şi propune măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de spaţiu, mediu şi climat; h) asigură respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie a muncii în incinta arhivei, ia măsuri de asigurare a mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi de instruire a personalului pentru situaţii de incendii, calamităţi naturale sau catastrofe; i) întocmeşte situaţii şi rapoarte specifice solicitate de conducerea IGI; j) întocmeşte, în baza propunerilor structurilor IGI, nomenclatorul arhivistic pe care îl prezintă, spre aprobare, conducerii inspectoratului general, solicitând ulterior avizarea acestuia de către Arhivele Naţionale; k) asigură selecţionarea, în vederea distrugerii, a documentelor neclasificate ale aparatului propriu al IGI, care, în conformitate cu nomenclatorul arhivistic, au termenul de păstrare expirat.  +  Secţiunea a 2-a Serviciul control  +  Articolul 24 (1) Serviciul Control este structura subordonată nemijlocit inspectorului general, care are următoarele atribuţii principale: a) întocmeşte planul unic de controale la nivelul IGI şi îl supune aprobării conducerii IGI; b) planifică, organizează şi execută controale de fond şi asigură desfăşurarea controalelor tematice la structurile IGI; c) conduce şi coordonează activitatea colectivelor care execută controalele de fond şi întocmeşte rapoarte cu constatări, concluzii şi propuneri de măsuri, pe care le prezintă spre aprobare conducerii IGI; d) formulează propuneri pentru stabilirea componenţei colectivelor de control şi întocmeşte planuri de control pentru fiecare acţiune în parte; e) prezintă conducerii IGI rezultatele controalelor, de fond, tematice, inopinate, materializate prin rapoarte în care formulează propuneri pentru înlăturarea deficienţelor, disfuncţiilor şi neregulilor, iar după aprobare le transmite structurilor controlate pentru remedierea aspectelor constatate şi punerea în aplicare a măsurilor dispuse; f) urmăreşte modul de executare a măsurilor dispuse în urma controalelor şi prezintă concluziile conducerii IGI; g) efectuează verificări în vederea întocmirii răspunsurilor la petiţiile şi sesizările adresate conducerii IGI, repartizate ofiţerilor Serviciului control; h) la solicitarea Corpului de Control al ministrului afacerilor interne participă la controalele organizate la structurile subordonate IGI; i) efectuează, din dispoziţia conducerii IGI, cercetarea prealabilă a faptelor care constituie abateri disciplinare săvârşite de personalul din structurile IGI; j) propune conducerii IGI, pe baza constatărilor făcute în exercitarea activităţilor curente, elaborarea de dispoziţii sau modificarea şi completarea celor existente; k) întocmeşte şi prezintă periodic rapoarte şi sinteze de evaluare a activităţilor specifice domeniului de competenţă; l) participă la cercetările administrative, în vederea stabilirii răspunderii materiale a personalului din subordine, pentru prejudicii cauzate IGI; m) prelucrează date cu caracter personal, efectuează verificări şi formulează, potrivit competenţelor, răspunsuri către instituţiile şi persoanele fizice care au solicitat astfel de date, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare; n) îndeplineşte atribuţii specifice pe linia execuţiei bugetare, conform dispoziţiei ordonatorului secundar de credit; o) răspunde de activitatea de secretariat, documente clasificate, arhivare şi circuit intern al documentelor ce vizează competenţele serviciului. (2) Pe linie de control intern managerial, serviciul are următoarele atribuţii: a) elaborează instrumente conceptual-metodologice proprii care să asigure desfăşurarea activităţilor de implementare a standardelor de control intern managerial, într-un mod unitar, la nivelul structurilor teritoriale; b) analizează modul de elaborare a programelor de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, întocmite la nivelul structurilor teritoriale ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite; c) monitorizează acţiunile desfăşurate la nivelul structurilor teritoriale, pe linia sistemului de control intern managerial; d) coordonează procesul de autoevaluare a sistemului de control intern managerial desfăşurat la nivelul structurilor centrale şi teritoriale; e) coordonează procesul de actualizare a obiectivelor şi activităţilor la care se ataşează indicatori de performanţă sau de rezultat, pentru evaluarea acestora; f) analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanţelor la nivelul entităţii, elaborată de secretarul Comisiei de monitorizare, pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanţelor, anuale, de la nivelul compartimentelor; g) analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcţionării entităţii publice, prin stabilirea limitelor de toleranţă la risc, anual, aprobate de către conducerea entităţii, care sunt obligatorii şi se transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare; h) analizează şi avizează procedurile formalizate şi le transmite, spre aprobare, conducătorului IGI; i) analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscului, pe baza raportărilor anuale, de la nivelul compartimentelor; j) întocmeşte şi actualizează Registrul de riscuri, în conformitate cu prevederile Standardului 8 - Managementul riscului din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; k) elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul IGI; l) întocmeşte situaţii centralizatoare semestriale/anuale privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, care se transmit Corpului de Control al ministrului afacerilor interne, la termenul stabilit de acesta.  +  Secţiunea a 3-a Serviciul juridic  +  Articolul 25 (1) Serviciul juridic este structura subordonată nemijlocit inspectorului general, care coordonează, la nivelul IGI, activitatea de reprezentare şi apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale instituţiei, precum şi ale MAI în faţa autorităţilor administraţiei publice, a organelor Ministerului Public, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege şi are următoarele atribuţii principale: a) coordonează activitatea de avizare, pentru legalitate, a proiectelor de contracte, înţelegeri şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a IGI; b) coordonează activitatea de întocmire a observaţiilor şi propunerilor, motivate juridic, la proiectele de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, de acte normative cu caracter intern, asupra cărora a fost consultat IGI, respectiv cea de elaborare sau, după caz, de avizare a proiectelor de acte normative, precum şi cea de avizare motivată, la solicitarea conducerii IGI, a diferitelor categorii de lucrări cu caracter juridic, care privesc activitatea IGI; c) întocmeşte împreună cu compartimentele de specialitate şi prezintă conducerii IGI propuneri de măsuri privind îndeplinirea sarcinilor ce revin acestora, în vederea aplicării stricte a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora; d) organizează, împreună cu compartimentele de specialitate, studierea temeinică a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora, de către personalul care are atribuţii în aplicarea prevederilor legale; e) urmăreşte modul de aplicare a normelor juridice în activitatea IGI şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestora; f) pregăteşte şi examinează, sub aspectul legalităţii şi eficienţei juridice, documentaţia care stă la baza deciziilor conducerii IGI şi acordă asistenţă juridică conducerii în problematica ce implică activitatea IGI; g) avizează pentru legalitate proiectele de dispoziţii, ordine, instrucţiuni, regulamente şi alte acte normative cu caracter intern sau acte cu caracter individual, emise ori semnate de conducerea IGI, potrivit competenţei, precum şi orice alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a acesteia; h) formulează proiectele răspunsurilor la petiţiile cetăţenilor şi organizaţiilor nonguvernamentale interne sau internaţionale adresate unităţii din care face parte şi repartizate de conducerea acesteia spre soluţionare; i) participă la instruirea personalului din IGI şi din structurile subordonate, în problematica la care se referă actele juridice internaţionale, în probleme de drept umanitar şi drepturile omului, precum şi în probleme de cunoaştere şi aplicare unitară a legislaţiei, în raport cu specificul instituţiei; j) elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă conducerii şi personalului IGI, precum şi structurilor subordonate consultaţii cu caracter juridic, pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu; k) întocmeşte şi ţine evidenţa legilor, decretelor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului şi a actelor normative cu caracter intern care interesează activitatea IGI, în scopul furnizării operative şi calificate a informaţiilor solicitate de conducere, de compartimentele de specialitate şi de personalul acestora; l) ţine evidenţa protocoalelor încheiate la nivelul IGI; m) sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale, iniţiază şi participă la acţiuni de cunoaştere, interpretare şi aplicare a actelor normative şi de prevenire a încălcării acestora de către personalul IGI ori al structurilor subordonate; n) coordonează, controlează, sprijină şi îndrumă consilierii juridici încadraţi la Direcţia azil şi integrare şi la structurile teritoriale ale IGI, pentru a asigura interpretarea corectă şi unitară a dispoziţiilor legale, precum şi îndeplinirea cu rigurozitate a atribuţiilor pe linie de asistenţă juridică şi formulează propuneri privind înlăturarea deficienţelor constatate cu această ocazie; o) analizează, periodic, activitatea proprie şi activitatea desfăşurată de consilierii juridici încadraţi la Direcţia azil şi integrare şi la structurile teritoriale ale IGI şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii pe linie juridică, informând conducerea IGI şi Direcţia generală juridică, denumită în continuare DGJ, despre rezultatul analizei şi propunerile formulate; p) coordonează elaborarea de către IGI a proiectelor unor documente şi transmiterea către solicitanţi, după aprobare, a documentelor privind cazurile sau situaţiile reclamate organismelor internaţionale din domeniul drepturilor omului; q) elaborează puncte de vedere cu privire la respectarea drepturilor omului şi a normelor dreptului umanitar, în şi de către IGI, precum şi asupra implementării reglementărilor privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în cadrul acesteia; r) analizează, periodic, influenţele asupra patrimoniului aflat în administrarea IGI, a structurilor subordonate sau în administrarea MAI, rezultate din soluţionarea proceselor în care a asigurat reprezentarea şi din relaţiile contractuale, propunând conducerii IGI măsurile ce se impun pentru protejarea intereselor patrimoniale şi pentru asigurarea unei prestaţii juridice de calitate; s) asigură asistenţa, consultanţa şi reprezentarea juridică a structurilor din subordinea unităţii, în situaţia în care acestea nu dispun, de asistenţă juridică proprie; ş) acordă asistenţă juridică consiliilor de disciplină potrivit prevederilor legale; t) participă la negocierea de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale pe specificul de activitate al IGI; ţ) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa acestuia, conform actelor normative incidente, şi duce la îndeplinire dispoziţiile date de conducerea IGI, în îndeplinirea atribuţiilor specifice; u) desfăşoară activităţi cu caracter juridic specifice gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, Programul naţional - FAMI; v) desfăşoară activităţi cu caracter juridic, specifice implementării proiectelor cu finanţare din fonduri structurale şi de investiţii sau alte instrumente de finanţare de tip fonduri externe nerambursabile; x) îndeplineşte atribuţii specifice pe linia execuţiei bugetare, conform dispoziţiei ordonatorului secundar de credit; y) prelucrează date cu caracter personal, efectuează verificări şi formulează, potrivit competenţelor, răspunsuri către instituţiile şi persoanele fizice care au solicitat astfel de date, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; z) analizează, potrivit competenţelor, petiţiile formulate în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, şi formulează propuneri de soluţionare a acestora; w) monitorizează stadiul măsurilor specifice serviciului, prevăzute în documentele programatice şi strategice în domeniul specific, Planul de control intern/managerial, Registrul de riscuri şi Registrul anticorupţie ale IGI şi raportează structurilor competente din IGI; aa) răspunde de activitatea de secretariat, documente clasificate, arhivare şi circuit intern al documentelor ce vizează competenţele serviciului. (2) Pe linie de contencios, Serviciul juridic are următoarele atribuţii: a) pe baza împuternicirii conducerii IGI reprezintă şi apără interesele acesteia în faţa autorităţilor administraţiei publice, a organelor Ministerului Public, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege. În acest scop elaborează şi formulează acţiuni, întâmpinări, răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, propune conducătorului unităţii, instituţiei sau structurii renunţarea la acţiuni şi căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor acestora; b) asigură reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale IGI, precum şi ale MAI, în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, pe baza delegaţiilor emise de conducătorul instituţiei, respectiv de directorul general al DGJ. În situaţia reprezentării şi apărării asigurate în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor organe de jurisdicţie, va informa emitentul delegaţiei de reprezentare despre aspectele principale rezultate din dezbateri, la fiecare termen de judecată, iar după pronunţarea hotărârii vor comunica, de îndată, soluţia; c) sesizează conducerea IGI şi structurile subordonate, după caz, cu privire la deficienţele rezultate din soluţionarea litigiilor la instanţele judecătoreşti, pentru luarea măsurilor adecvate, în scopul asigurării legalităţii şi a ordinii de drept; d) îndeplineşte orice act procedural necesar obţinerii titlurilor executorii în procesele în care instituţia a figurat ca parte, pe care le trimite structurilor interesate ale instituţiei pentru punerea acestora în executare, potrivit legii. (3) Pe linie de contracte, serviciul are următoarele atribuţii: a) participă la comisiile de achiziţie, în comisiile selecţiilor de proiecte în care IGI acţionează ca organism de atribuire, în comisiile de soluţionare a contestaţiilor şi la negocierea proiectelor de contracte, în procedurile de achiziţie publică şi negocierile derulate de către sau prin IGI; b) avizează pentru legalitate proiecte de contracte, înţelegeri şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a IGI ori în cazul în care procedura de achiziţie a fost derulată prin aceasta sau în cazul în care aceasta a negociat ori a elaborat proiectul actului. (4) Pe linie de legislaţie, serviciul are următoarele atribuţii: a) întocmeşte observaţii şi propuneri, motivate juridic, la proiectele de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, de acte normative cu caracter intern, asupra cărora a fost consultat IGI, întocmeşte avize motivate, la solicitarea conducerii IGI, cu privire la diferite categorii de lucrări cu caracter juridic care privesc activitatea IGI; b) elaborează sau, după caz, avizează anteproiectele de acte normative promovate de IGI, în condiţiile stabilite prin regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de acte normative în MAI; c) avizează pentru legalitate proiecte de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale, pe specificul de activitate al IGI; d) desfăşoară activităţi având ca scop corelarea acţiunilor IGI şi dispoziţiilor conducerii acesteia, cu legislaţia europeană în materie.  +  Secţiunea a 4-a Serviciul resurse umane  +  Articolul 26 (1) Serviciul resurse umane este structura subordonată nemijlocit inspectorului general, care aplică strategia conducerii IGI, în domeniul recrutării, selecţionării, încadrării, promovării, formării profesionale iniţiale şi continue a resurselor umane, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi planificării structurale şi managementului organizatoric şi are următoarele atribuţii principale: a) gestionează elaborarea analizei prospective şi de perspectivă cu privire la necesarul de efective al IGI, materializate prin prezentarea de propuneri de constituire, reorganizare sau optimizare a structurilor organizatorice ale IGI; b) coordonează şi asigură implementarea strategiei şi politicilor de personal ale MAI privind recrutarea, selecţia, încadrarea, formarea profesională iniţială şi continuă, evaluarea, promovarea în carieră, motivarea, recompensarea, reconversia profesională a personalului, evidenţa şi prelucrarea automată a datelor referitoare la acesta, precum şi securitatea şi sănătatea în muncă; c) desfăşoară activităţi specifice în vederea stabilirii drepturilor de personal, conform prevederilor legale în vigoare, pentru personalul IGI; d) execută activităţi de verificare a sesizărilor şi reclamaţiilor privind conduita la locul de muncă şi în societate a personalului structurilor centrale şi teritoriale ale IGI, împreună cu Serviciul control, prezentând rapoarte de constatare şi propuneri de măsuri conducerii instituţiei; e) analizează şi prezintă rapoarte cu privire la conduita personalului, precum şi referitoare la situaţia stării şi practicii disciplinare în rândul personalului din IGI; f) coordonează activitatea de planificare structurală şi management organizatoric la nivelul IGI; g) coordonează activităţile de elaborare a proiectului statului de organizare al aparatului propriu al IGI, precum şi a statelor de organizare ale structurilor subordonate aparatului propriu al IGI, potrivit organigramelor aprobate şi posturilor repartizate prin ordin al ministrului; h) desfăşoară activităţi de inspecţie a muncii în domeniul raporturilor de muncă/serviciu şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în structurile subordonate IGI; i) urmăreşte şi prezintă periodic, spre analiză, realizarea dinamicii de personal în IGI, compoziţia socială, calitatea şi nivelul pregătirii personalului şi prognozează pierderile, estimând necesarul de resurse umane; j) întocmeşte situaţia cu privire la Semnul onorific în Serviciul Patriei; k) întocmeşte situaţia cu privire la încadrarea personalului în condiţii de muncă; l) elaborează proiectele dispoziţiilor de personal şi alte documente cu caracter intern, pe linie de resurse umane; m) redactează dispoziţia zilnică pe unitate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; n) participă la controalele de fond şi tematice dispuse de conducerea IGI; o) elaborează puncte de vedere la solicitarea altor structuri, referitoare la aspecte incidente domeniului resurse umane; p) coordonează modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de evaluare anuală/apreciere a personalului IGI; q) organizează şi gestionează evidenţa personalului IGI, aflat în activitate; r) organizează şi desfăşoară activităţile pentru gestionarea datelor cu privire la personalul în rezervă şi cel în retragere; s) îndeplineşte atribuţii specifice pe linia execuţiei bugetare, conform dispoziţiei ordonatorului secundar de credit; ş) prelucrează date cu caracter personal, efectuează verificări şi formulează, potrivit competenţelor, răspunsuri către instituţiile şi persoanele fizice care au solicitat date, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; t) monitorizează stadiul măsurilor specifice serviciului, prevăzute în documentele programatice şi strategice în domeniul specific, Planul de control intern/managerial, Registrul de riscuri şi Registrul anticorupţie ale IGI şi raportează structurilor competente din IGI; ţ) răspunde de activitatea de secretariat, documente clasificate, arhivare şi circuit intern al documentelor ce vizează competenţele serviciului. (2) Pe linia recrutării, selecţionării, încadrării şi promovării personalului, serviciul are următoarele atribuţii: a) întocmeşte şi prezintă, spre aprobare, lucrările privind propunerile de încadrare, de mutare, promovare şi numire în alte funcţii, de împuternicire, de transfer, de delegare, de detaşare, de trecere a agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor de poliţie, de stabilire a drepturilor salariale, de suspendare a raporturilor de serviciu, de punere la dispoziţie, precum şi de încetare a raporturilor de muncă; b) elaborează acte administrative privind naşterea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu pentru personalul aflat în competenţa de numire a conducerii IGI, precum şi pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare şi recompenselor, în limitele de competenţă stabilite de lege; c) urmăreşte încadrarea generală a statelor de organizare ale instituţiei; d) asigură încadrarea cu personal a posturilor vacante din competenţa de numire a inspectorului general, potrivit competenţei; e) organizează şi desfăşoară activitatea de recrutare a candidaţilor pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale MAI, specializarea "Imigrări"; f) organizează şi asigură secretariatul concursurilor/ examenelor pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante; g) organizează şi asigură secretariatul concursurilor/ examenelor, în vederea evaluării aptitudinilor şi cunoştinţelor necesare încadrării şi promovării în posturi de conducere; h) întocmeşte şi înaintează propuneri, la termenele stabilite, cu privire la poliţiştii care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul profesional următor, la expirarea stagiului minim şi înaintea expirării stagiului minim; i) desfăşoară activităţile stabilite în competenţă, în vederea acordării primului grad profesional agenţilor de poliţie, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ ale MAI, repartizaţi la IGI, cât şi agenţilor de poliţie încadraţi direct; j) efectuează verificările necesare şi întocmeşte note de cunoaştere, actualizări ale notelor de cunoaştere pentru personalul din cadrul structurilor IGI, de la nivelul municipiului Bucureşti şi judeţul Ilfov şi pentru şefii structurilor judeţene/regionale; k) elaborează informări şi statistici în domeniu şi le transmite, în vederea valorificării, instituţiilor competente; l) analizează şi propune acordarea/respingerea solicitărilor privind indemnizaţia lunară pentru chirie; m) coordonează modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor de întocmire şi modificarea a fişelor posturilor. (3) Pe linia formării iniţiale şi continue, serviciul are următoarele atribuţii: a) întreprinde măsuri în scopul identificării şi pregătirii din timp a personalului, necesar ocupării posturilor de conducere, asigurând perfecţionarea activităţii acestuia, prin convocări şi alte forme de pregătire; b) organizează şi coordonează desfăşurarea stagiului de practică a studenţilor şi elevilor din cadrul instituţiilor de formare iniţială ale MAI; c) organizează şi coordonează activitatea de evaluare anuală a personalului IGI, prin elaborarea documentelor necesare, instruirea personalului care participă la activitatea de evaluare, comunicarea criteriilor de performanţă, difuzarea imprimatelor tipizate etc., analizează modul de desfăşurare a acesteia şi raportează Direcţiei generale management resurse umane din MAI rezultatele evaluării activităţii profesionale, pregătirii şi conduitei profesionale a personalului; d) organizează cursuri de capacitate pentru poliţiştii a căror înaintare în gradul respectiv următor este condiţionată de absolvirea acestor cursuri; e) organizează cursuri de carieră pentru personalul cu atribuţii în specializările IGI, conform competenţelor; f) realizează diagnoza sistemului propriu de formare profesională a personalului şi propune măsuri de adaptare şi optimizare a acestuia, în funcţie de nevoile reale ale muncii şi de mutaţiile intervenite în situaţia operativă; g) asigură pregătirea continuă a personalului, prin programe de pregătire desfăşurate în cadrul instituţiilor de formare profesională specializate, şi coordonează activitatea de completare a studiilor; h) organizează şi desfăşoară activităţi de îndrumare, sprijin şi control în structurile IGI, pe baza planului de activitate al serviciului, şi face propuneri pentru creşterea eficienţei activităţilor de formare profesională continuă a personalului; i) organizează şi coordonează activitatea de tutelă profesională în vederea sprijinirii integrării socioprofesionale a poliţiştilor, funcţionarilor publici şi personalului contractual, precum şi pentru integrarea în activitatea practică a elevilor şi studenţilor în unităţile MAI; asigură activitatea de definitivare în profesie/funcţie a poliţiştilor şi funcţionarilor publici; j) elaborează sinteze, lecţii şi alte materiale documentare necesare procesului de formare profesională a personalului din IGI şi structurilor sale teritoriale; k) asigură utilizarea, dezvoltarea şi modernizarea bazei didactico-materiale necesare în procesul de formare profesională a personalului din sistemul IGI; efectuează studii de diagnoză şi prognoză în domeniul conceptualizării, reproiectării şi îmbunătăţirii performanţelor în activitate; întocmeşte note de fundamentare şi face propuneri de modificare a cadrului legislativ ce reglementează activitatea de resurse umane din cadrul IGI; l) coordonează şi participă la activitatea de distribuire a materialelor de formare profesională; m) coordonează şi participă la activitatea de elaborare a sintezelor, lecţiilor şi altor materiale documentare, în materie de azil şi migraţie, necesare procesului de perfecţionare a pregătirii personalului din IGI şi structurile sale teritoriale; n) coordonează şi participă la activitatea de instruire a trainerilor din cadrul IGI; o) întocmeşte necesarul de materiale didactice, tehnică de calcul, birotică şi consumabile necesare, în procesul de pregătire a personalului; p) ţine în permanenţă legătura cu trainerii, în scopul identificării şi soluţionării problemelor apărute în procesul de formare profesională a personalului; q) acordă consultanţă şi orientare, în vederea accesării de către personalul instituţiei a surselor de informare profesională; r) acordă consultanţă trainerilor asupra aspectelor din sfera pedagogică (în realizarea materialelor, a programelor didactice, precum şi în utilizarea metodelor adecvate); s) coordonează şi participă la elaborarea de manuale de pregătire în domeniul azilului şi migraţiei pentru personalul nou-încadrat, precum şi a celui care îşi schimbă profilul de activitate; ş) asigură aplicarea reglementărilor legale în vigoare cu privire la activitatea de formare profesională şi reconversia profesională a personalului; t) avizează rapoartele de concedii de studii, conform actelor normative în vigoare; ţ) participă la selecţionarea personalului care doreşte să îşi completeze studiile şi ţine evidenţa acestora; u) organizează şi participă, în calitate de secretar al comisiei de examinare, la cursurile de grad/capacitate şi asigură prezenţa candidaţilor la locurile, termenele şi condiţiile dispuse; v) ţine evidenţa materialelor de învăţământ, respectiv a lecţiilor, publicaţiilor, metodologiilor, regulamentelor, instrucţiunilor, manualelor şi asigură distribuirea acestora, în vederea consultării lor de către personalul IGI. (4) Pe linie de gestiune resurse umane, serviciul are următoarele atribuţii: a) ţine evidenţa manuală şi în sistem informatizat a personalului din structura IGI şi structurilor sale teritoriale, conform metodologiei stabilite, operează în documentele de evidenţă schimbările survenite în situaţia acestuia; b) actualizează în evidenţa manuală şi în sistem informatizat toate modificările survenite în statutul social şi profesional al personalului din structura IGI şi structurilor sale teritoriale; c) întocmeşte, ţine evidenţa, gestionează, actualizează şi manipulează dosarele de personal şi dosarele de rezervist şi fişele de evidenţă pentru personalul activ şi în rezervă din sistemul IGI şi efectuează menţiuni în Registrul general de evidenţă a salariaţilor; d) întocmeşte proiectele actelor administrative pentru înaintarea în gradul profesional următor, la expirarea stagiului minim şi înaintea expirării stagiului minim; e) întocmeşte propuneri privind eliberarea şi retragerea documentelor de legitimare şi gestionează şi urmăreşte modul de folosire şi păstrare în condiţii corespunzătoare a acestora; f) întocmeşte propuneri privind eliberarea şi retragerea insignelor şi gestionează şi urmăreşte modul de folosire şi păstrare în condiţii corespunzătoare a acestora; g) constituie dosarele de pensie şi întocmeşte dosarele de rezervist, precum şi dosarele de pensie de urmaş, potrivit competenţei de gestiune a resurselor umane; h) întocmeşte situaţii periodice privind personalul IGI care a dobândit calitatea procesuală de învinuit sau inculpat; i) eliberează, la cererea persoanelor şi a instituţiilor, adeverinţe şi alte documente prin care se atestă anumite situaţii ce rezultă din evidenţele pe care le deţine; j) întocmeşte proiectele actelor administrative privind încadrarea în condiţii de muncă a personalului din cadrul inspectoratului general; k) primeşte, transmite la Agenţia Naţională de Integritate şi păstrează declaraţiile de avere şi de interese ale personalului inspectoratului general; l) primeşte şi gestionează contractele de sănătate pentru personalul IGI; m) ţine evidenţa lucrărilor specifice activităţii de personal; n) verifică şi coordonează modul de întocmire a situaţiilor statistice privind dinamica personalului, a stării şi practicii disciplinare; o) asigură, potrivit reglementărilor în vigoare, acordarea învoirilor plătite şi a concediilor fără plată; p) ţine evidenţa şi înregistrează dispoziţiile de personal emise de serviciu şi asigură comunicarea actelor administrative, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, persoanelor şi structurilor în drept; q) gestionează activitatea de arhivare şi păstrare a ordinelor/dispoziţiilor de personal emise şi aflate în evidenţa serviciului. (5) Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, serviciul are următoarele atribuţii: a) identifică pericole şi evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru; b) elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie, precum şi instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru; c) formulează propuneri de atribuţii şi limite de răspundere, în domeniul securităţii şi sănătăţii, pentru personalul IGI; d) reînnoieşte şi anulează avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, pentru personalul din structurile IGI; e) verifică cunoaşterea şi aplicarea de către tot personalul a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului; f) întocmeşte necesarul de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; g) elaborează tematica pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către personalul unităţii a informaţiilor primite; h) elaborează programul de instruire-testare la nivelul IGI; i) asigură întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi se asigură că tot personalul este instruit pentru aplicarea lui; j) ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific, conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; k) ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor; l) ţine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare şi a celor care, la recomandarea medicului de medicina muncii sau de unitate, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic; m) monitorizează funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă; n) verifică starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă; o) informează conducerea inspectoratului general, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propune măsuri de prevenire şi protecţie; p) ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii personalului IGI, cum ar fi afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă; q) ţine evidenţa buletinelor de determinare a radiaţiilor electromagnetice care depăşesc valorile de declanşare a acţiunilor prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice şi întocmeşte prin poliţistul desemnat documentaţia necesară acordării sporului pentru condiţii grele de muncă, conform reglementărilor interne; r) efectuează identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din unitate şi întocmirea necesarului de dotare a poliţiştilor/personalului contractual cu echipament individual de protecţie; s) participă la cercetarea evenimentelor şi întocmirea evidenţelor evenimentelor, conform competenţelor; ş) elaborează rapoarte privind accidentele de muncă suferite de poliţişti sau de personalul contractual din unitate, în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile; t) urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor; ţ) colaborează cu poliţiştii/personalul contractual şi/sau reprezentanţii acestora, cu medicul de medicina muncii/de unitate, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie, precum şi cu persoanele desemnate/serviciile interne/serviciile externe ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă; u) urmăreşte actualizarea planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare; v) propune sancţiuni şi stimulente pentru personal, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; x) propune clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini; y) întocmeşte necesarul de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi; z) elaborează şi înaintează către structurile coordonatoare raportul scris privind activitatea de prevenire şi protecţie desfăşurată în unitatea proprie, precum şi stadiul îndeplinirii măsurilor din planul de prevenire şi protecţie. (6) Pe linie de inspecţie a muncii, în domeniul raporturilor de muncă/serviciu, serviciul are următoarele atribuţii: a) efectuează controale la structurile subordonate IGI; b) răspunde la reclamaţii şi sesizări, soluţionează petiţii; c) organizează şi efectuează activităţi de perfecţionare profesională cu personalul de specialitate din structurile subordonate IGI, în vederea asigurării aplicării unitare a prevederilor legislaţiei în vigoare; d) participă la elaborarea anteproiectelor de ordine, regulamente, instrucţiuni şi alte reglementări interne cu privire la activitatea de inspecţia muncii; e) îndeplineşte orice atribuţii, stabilite conform legii. (7) Pe linie de inspecţie a muncii, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, serviciul are următoarele atribuţii: a) efectuează controale la structurile subordonate IGI; b) răspunde la reclamaţiile şi sesizările primite; c) acordă asistenţă tehnică structurilor subordonate IGI, la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale şi controlează realizarea acestora; d) efectuează sau solicită măsurători şi determinări, examinează probe de produse şi de materiale în structurile subordonate IGI şi în afara acestora, pentru clarificarea unor evenimente sau situaţii de pericol; e) dispune sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune a echipamentelor tehnice, în cazul în care constată o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională, şi sesizează, după caz, organele de urmărire penală; f) acordă structurilor subordonate IGI autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii în muncă, în conformitate cu dispoziţiile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare; g) retrage autorizaţia de funcţionare în cazul în care constată că, prin modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia, nu se respectă prevederile legislaţiei în vigoare; h) comunică, cercetează evenimentele, avizează cercetarea şi stabileşte sau confirmă caracterul accidentelor, potrivit competenţelor; i) coordonează activitatea de instruire şi informare a personalului din structurile subordonate IGI, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; j) coordonează activităţile de prevenire a riscurilor profesionale şi protecţie a poliţiştilor/personalului contractual la locul de muncă din structurile subordonate IGI; k) organizează şi efectuează convocări cu personalul de specialitate din structurile subordonate IGI, în vederea asigurării aplicării unitare a prevederilor legislaţiei în vigoare; l) furnizează informaţii structurilor subordonate IGI, cu privire la cele mai eficiente mijloace de respectare a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; m) controlează respectarea îndeplinirii cerinţelor legale în structurile subordonate IGI, referitoare la sănătatea în muncă şi la înlăturarea riscurilor de îmbolnăviri profesionale; n) avizează, pentru structurile subordonate IGI, buletinele de măsurători, de analiză şi de determinare prin expertizare emise de instituţiile abilitate prin lege; o) verifică modul în care se respectă măsurile de protecţie a maternităţii la locurile de muncă pentru salariatele gravide, personalul feminin care au devenit mame, din IGI şi structurile subordonate acestuia; p) asigură întrunirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă de la nivelul IGI, cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este necesar. (8) Pe linia proiectării şi actualizării standardelor ocupaţionale, serviciul are următoarele atribuţii: a) desfăşoară activităţi specifice în vederea elaborării standardelor ocupaţionale, în baza planurilor anuale şi de perspectivă pentru personalul IGI; b) identifică competenţele şi elaborează conţinutul competenţelor generale şi specifice, în vederea elaborării calificărilor; c) întocmeşte descrierea ocupaţiilor, funcţiilor şi meseriilor din cadrul IGI; d) elaborează informări şi statistici în domeniu şi le transmite, în vederea valorificării, instituţiilor competente. (9) Pe linia planificării structurale şi managementului organizatoric, serviciul are următoarele atribuţii: a) elaborează analiza prospectivă şi de perspectivă cu privire la necesarul de efective al IGI, prezintă propuneri de constituire, reorganizare sau optimizare a structurilor organizatorice ale unităţilor; b) elaborează proiectul statului de organizare al aparatului propriu al IGI şi proiectele organigramelor; c) întocmeşte statele de organizare ale structurilor subordonate aparatului propriu al IGI, potrivit organigramelor aprobate şi posturilor repartizate prin ordin al ministrului; d) actualizează statele de organizare, potrivit modificărilor produse, în sistem informatizat şi manual; e) gestionează şi păstrează în condiţii corespunzătoare statele de organizare; f) elaborează documentele necesare punerii în aplicare a dispoziţiilor conducerii IGI cu privire la realizarea de modificări organizatorice din competenţă; g) elaborează situaţii statistice cu privire la posturile prevăzute în statele de organizare, pe structuri, tipuri şi categorii de funcţii, domenii de activitate etc.; h) elaborează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al IGI; i) verifică modul de elaborare a regulamentelor de organizare şi funcţionare a structurilor din subordinea IGI; j) ţine evidenţa evoluţiei numărului de posturi repartizate în statele de organizare ale structurilor inspectoratului general şi a modificărilor aprobate; k) comunică, în termenele prevăzute de legislaţia incidentă, structurilor în drept modificările organizatorice aprobate.  +  Secţiunea a 5-a Financiar  +  Articolul 27 (1) Structura Financiar este organ de specialitate în domeniul financiar-contabil al ordonatorului secundar de credite, condusă de un contabil-şef, subordonată nemijlocit inspectorului general, în faţa căruia răspunde de îndeplinirea atribuţiilor specifice, potrivit dispoziţiilor legale şi are ca obiective gestionarea resurselor financiare şi evidenţa contabilă a patrimoniului şi acordarea suportului financiar pentru cheltuielile efectuate la nivelul instituţiei, cu următoarele atribuţii principale: a) coordonează, îndrumă, conduce şi controlează activitatea financiară, pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli şi a actelor normative în vigoare, asigurând financiar misiunile şi sarcinile încredinţate IGI; b) îndeplineşte atribuţii specifice, pe linia execuţiei bugetare, conform dispoziţiei ordonatorului secundar de credite; c) monitorizează stadiul măsurilor specifice, prevăzute în documentele programatice şi strategice în domeniul specific, Planul de control intern/managerial, Registrul de riscuri şi Registrul anticorupţie ale IGI şi raportează structurilor competente din IGI; d) răspunde de activitatea de secretariat, documente clasificate, arhivare şi circuit intern al documentelor ce vizează competenţele serviciului; e) formulează, potrivit competenţelor, răspunsuri către instituţiile şi persoanele fizice care au solicitat astfel de date, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pe linia execuţiei bugetului propriu, structura Financiar are următoarele atribuţii: a) elaborează şi fundamentează, împreună cu structurile specializate, bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al IGI; b) asigură organizarea şi conducerea contabilităţii, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, la nivel de ordonator secundar; c) propune modificări/virări de alocaţii bugetare la nivelul bugetului propriu, pe care le transmite, după aprobare, ordonatorului principal de credite; d) asigură execuţia bugetului propriu al IGI, angajarea cheltuielilor şi efectuarea plăţilor, care privesc bugetul propriu, în limita alocaţiilor bugetare aprobate; e) analizează şi întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale, la nivelul aparatului propriu - buget propriu ordonator secundar; f) ţine evidenţa creditelor bugetare aprobate, a celor deschise, a angajamentelor bugetare şi legale şi a plăţilor nete de casă, acordă viza compartimentului contabilitate, conform legislaţiei în vigoare; g) desfăşoară activităţi specifice de casierie; h) realizează clasarea şi arhivarea documentelor justificative, conform reglementărilor în vigoare; i) efectuează încasări şi plăţi prin conturile deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, instituţii bancare şi prin casieria proprie; j) ţine la zi evidenţa contabilă şi patrimonială a instituţiei; k) desfăşoară activităţi specifice cu ocazia inventarierii generale sau parţiale a patrimoniului unităţii; l) asigură întocmirea statelor de plată pentru salarii, precum şi a altor drepturi băneşti cuvenite personalului, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare personalului aflat în finanţare, pentru cheltuieli proprii; m) calculează, reţine şi virează, în condiţiile legii, obligaţiile fiscale şi contribuţiile obligatorii, stabilite potrivit prevederilor legale, întocmeşte declaraţiile fiscale conform reglementărilor legale; n) asigură drepturile băneşti cuvenite solicitanţilor de protecţie internaţională conform reglementărilor în vigoare; o) întocmeşte documentele aferente fişelor de pensii şi cele aferente recalculărilor de pensii; p) efectuează operaţiuni financiare în sistemele informatice specifice raportării şi gestionării bugetului, creditelor de angajament bugetare şi legale, recepţie şi plăţi; q) efectuează operaţiuni în aplicaţiile şi sistemele informatice puse la dispoziţie de către Direcţia generală financiară, denumită în continuare DGF; r) întocmeşte adeverinţe de venit, precum şi adeverinţe anuale privind veniturile din salarii realizate de personalul instituţiei în anul anterior; s) participă cu experţi pe lângă comisiile de evaluare a ofertelor de achiziţii depuse la procedurile organizate la nivelul IGI; ş) transmite structurilor informaţii privind execuţia bugetară. (3) Pe linia gestionării-validării fondurilor comunitare, în calitate de beneficiar final sau autoritate delegată, structura Financiar are următoarele atribuţii: a) verifică şi validează din punctul de vedere al aspectelor financiare cheltuielile efectuate din FAMI şi din alte fonduri externe nerambursabile, în conformitate cu prevederile legale europene aplicabile şi prevederile contractuale; b) asigură, derulează, gestionează, monitorizează, controlează şi evaluează fondurile derulate prin FAMI şi din alte fonduri externe nerambursabile; c) înregistrează în contabilitate toate operaţiunile financiare legate de derularea fondurilor externe nerambursabile; d) verifică documentele justificative şi plăţile prezentate de către beneficiarii schemelor de grant FAMI, în cadrul rapoartelor intermediare/finale; e) participă la controalele/auditul efectuate/efectuat de către auditorii interni şi externi; f) transferă sumele cuvenite beneficiarilor proiectelor de grant FAMI, în baza cererilor de fonduri depuse şi aprobate conform prevederilor contractelor de finanţare nerambursabile; g) ţine evidenţa creditelor, angajamentelor bugetare şi legale şi acordă viza compartimentului contabilitate, conform legislaţiei în vigoare pentru fondurile externe nerambursabile; h) desfăşoară activităţi de recuperare a creanţelor bugetare, rezultate din nereguli, stabilite prin procesul-verbal de constatare, întocmit în urma controalelor efectuate la beneficiarii finali, pentru proiectele finanţate în cadrul schemelor de grant, din FAMI; i) desfăşoară activităţi specifice de gestionare a FAMI, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne; j) întocmeşte situaţii, rapoarte financiare specifice fondurilor externe nerambursabile; k) participă la comitetele tehnice FAMI şi la întâlnirile de lucru cu autorităţile desemnate din cadrul sistemului de management şi control al FAMI; l) participă, prin experţi, la selecţia de proiecte în conformitate cu Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 75/2015 privind evaluarea şi selecţia proiectelor de grant în cadrul Programului naţional al României de sprijin din Fondul pentru azil, migraţie şi integrare pentru perioada 2014-2020; m) execută controale pe teren la beneficiarii schemelor de grant FAMI; n) participă la şedinţele de instruire cu beneficiarii schemelor de grant FAMI; o) oferă şi solicită clarificări beneficiarilor schemelor de grant FAMI, referitoare la implementarea schemelor de grant; p) întocmeşte şi raportează cheltuielile realizate în cadrul fiecărui proiect/fond conform prevederilor legale în vigoare; q) realizează arhivarea documentelor justificative, conform reglementărilor în vigoare; r) participă cu specialişti la lucrările grupurilor de lucru, la activităţile comisiilor constituite la nivelul unităţii pe linia fondurilor nerambursabile; s) efectuează operaţiuni financiare în sistemele informatice specifice raportării şi gestionării bugetului, creditelor de angajamente bugetare şi legale, recepţie şi plăţi; ş) efectuează operaţiuni în aplicaţiile şi sistemele informatice puse la dispoziţie de către DGF; t) implementează date şi realizează raportări legate de FEN prin aplicaţia informatică dedicată; ţ) participă cu experţi pe lângă comisiile de evaluare a ofertelor de achiziţii depuse la procedurile organizate la nivelul IGI. (4) Pe linia buget situaţii financiare, structura Financiar are următoarele atribuţii: a) analizează, fundamentează, întocmeşte şi propune, spre aprobare, inspectorului general, în conformitate cu prevederile legale, bugetul IGI la nivelul ordonatorului secundar de credite; b) elaborează propunerile de repartizare a bugetului IGI; c) propune modificări/virări de alocaţii bugetare pe care le transmite, după aprobare, ordonatorului principal de credite; d) asigură execuţia bugetului IGI, la nivelul ordonatorului secundar de credite; e) analizează documente şi dă acordul de exercitare a vizei de control financiar preventiv propriu pentru ordonatorii terţiari de credite; f) acordă viză de control financiar preventiv conform competenţelor stabilite prin acordul DGF; g) analizează şi verifică situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale ordonatorilor terţiari de credite, centralizează şi întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale la nivelul ordonatorului secundar de credite; h) efectuează acţiuni de îndrumare şi control în unităţile care au calitatea de ordonator terţiar de credite; i) efectuează operaţiuni financiare în sistemele informatice specifice raportării şi gestionării bugetului, creditelor de angajamente bugetare şi legale, recepţie şi plăţi; j) efectuează operaţiuni în aplicaţiile şi sistemele informatice puse la dispoziţie de către DGF (contabilitate, buget, drepturi salariale, pensii); k) verifică, analizează şi centralizează pe ordonator secundar situaţiile cerute de ordonatorul principal conform dispoziţiilor de linie; l) verifică, controlează şi îndrumă nemijlocit îndeplinirea, de către ordonatorii terţiari de credite subordonaţi, a sarcinilor pe linia utilizării fondurilor publice, cu respectarea strictă a dispoziţiilor în vigoare privind angajarea şi cheltuirea acestora; m) întocmeşte repartizarea creditelor bugetare deschise pe unităţile din subordine, ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite, în raport cu alocaţiile aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli repartizat în funcţie de gradul de folosire a creditelor deschise anterior; n) verifică şi analizează raportările transmise de ordonatorii terţiari din subordine privind execuţia bugetului la termenele stabilite; o) participă cu specialişti la lucrările grupurilor de lucru, la activităţile comisiilor de cercetare administrativă, constituite la nivelul unităţii.  +  Secţiunea a 6-a Serviciul implementare programe  +  Articolul 28 (1) Serviciul implementare programe este structura subordonată nemijlocit inspectorului general adjunct cu atribuţii pe linie de logistică, care are ca obiective gestionarea fondurilor externe nerambursabile, în calitate de beneficiar final sau autoritate delegată, în acord cu prevederile legale în vigoare, cu următoarele atribuţii principale: a) îndeplineşte atribuţii specifice pe linia execuţiei bugetare, conform dispoziţiei ordonatorului secundar de credit; b) prelucrează date cu caracter personal, efectuează verificări şi formulează, potrivit competenţelor, răspunsuri către instituţiile şi persoanele fizice care au solicitat astfel de date, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; c) monitorizează stadiul măsurilor specifice serviciului, prevăzute în documentele programatice şi strategice în domeniul specific, Planul de control intern/managerial, Registrul de riscuri şi Registrul anticorupţie ale IGI şi raportează structurilor competente din IGI; d) răspunde de activitatea de secretariat, documente clasificate, arhivare şi circuit intern al documentelor ce vizează competenţele serviciului. (2) Pe linia gestionării fondurilor externe nerambursabile, serviciul are următoarele atribuţii: a) organizează, în conformitate cu normele şi practicile naţionale în vigoare, consultări în parteneriat cu autorităţile şi organismele implicate în aplicarea programului naţional FAMI; b) elaborează propunerea de program naţional FAMI şi propunerile de modificare a acestuia; c) elaborează procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor de grant, cu informarea prealabilă a autorităţii responsabile, procedură care se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne; d) organizează şi publică anunţurile privind procedurile de evaluare şi selecţie a proiectelor de grant, organizează şi asigură publicitatea ulterioară; e) organizează proceduri de evaluare şi selecţie a proiectelor de grant, în situaţiile în care IGI acţionează ca organism de atribuire, în conformitate cu prevederile naţionale aplicabile şi criteriile minime prevăzute la nivelul Uniunii Europene; f) desemnează şi coordonează comisii de evaluare la nivelul IGI, în cadrul procedurilor de evaluare şi selecţie a proiectelor de grant şi participă cu personal în cadrul acestora; g) întocmeşte şi întreprinde demersuri pentru încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă şi măsuri premergătoare implementării activităţilor de către beneficiari, ca urmare a încheierii procedurilor de evaluare şi selecţie a proiectelor de grant; h) analizează solicitările şi justificările transmise de beneficiari, sub aspectul necesităţii, propunând măsuri în acest sens; i) analizează solicitările beneficiarilor în vederea îmbunătăţirii procesului de implementare a proiectelor, prin stabilirea de măsuri concrete sau amendarea contractelor de finanţare nerambursabilă, după caz; j) monitorizează proiectele implementate de către beneficiari în cadrul schemelor de grant prin analizarea rapoartelor de progres; k) efectuează analize de risc privind proiectele atribuite, planifică misiuni de control pe baza acestor analize, monitorizează riscurile şi aplicarea măsurilor corective; l) efectuează controale administrative sistematice ale tuturor cheltuielilor legate de cererile de fonduri depuse de beneficiarii proiectelor de grant, precum şi controale la faţa locului, pe bază de eşantion, în vederea obţinerii unui nivel suficient de asigurare; m) propune măsuri corective în sarcina beneficiarilor şi urmăreşte modul de implementare a acestora şi propune structurii Financiar recuperarea creanţelor bugetare, după caz; n) verifică cererile de plată, rapoartele de progres intermediare/finale şi documentele justificative aferente, în scopul stabilirii eligibilităţii cheltuielilor efectuate de către beneficiari în cadrul schemelor de grant, a gradului de realizare a obiectivelor proiectelor şi oportunităţii acordării tranşelor de plată; o) validează eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiarii proiectelor de grant; p) asigură activitatea de prevenire, constatare şi sancţionare a neregulilor, inclusiv recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli, în calitatea de autoritate cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, conform atribuţiilor stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele de grant; q) desfăşoară activităţi de informare şi consultare, în scopul întăririi capacităţii potenţialilor beneficiari şi a colaboratorilor acestora şi a promovării programului naţional FAMI, precum şi a activităţilor finanţate şi rezultatelor obţinute în cadrul acestuia; r) transmite şi/sau pune la dispoziţia celorlalte autorităţi competente toate informaţiile şi documentele solicitate privind îndeplinirea atribuţiilor ce i-au fost delegate; s) aprobă documentele privind publicitatea şi vizibilitatea proiectelor de grant şi a acţiunilor finanţate; ş) emite instrucţiuni privind atribuţiile delegate, obligatorii pentru beneficiarii FAMI, cu avizul prealabil al autorităţii responsabile; t) asigură autorităţilor competente, în scopul desfăşurării misiunilor de audit, toate informaţiile necesare privind procedurile de gestionare utilizate, proiectele şi activităţile de asistenţă tehnică finanţate în cadrul Programului naţional; ţ) păstrează toate documentele privind implementarea programelor sau schemelor de grant, în conformitate cu cerinţele menţionate, în deciziile Uniunii Europene aplicabile pentru a asigura o pistă de audit adecvată; u) elaborează fişele de asistenţă tehnică FAMI, în calitate de beneficiar de asistenţă tehnică, şi le implementează în colaborare cu alte structuri ale IGI; v) elaborează, în colaborare cu structurile de specialitate, specificaţii tehnice pentru achiziţiile prevăzute a se efectua în cadrul componentei de asistenţă tehnică aferentă Programului naţional; w) asigură gestionarea tehnică a contractelor/comenzilor finanţate din fonduri de asistenţă tehnică; x) gestionează din punct de vedere tehnic componenta de asistenţă tehnică aferentă Programului naţional, planificând activităţi eligibile şi urmărind derularea acestora, în conformitate cu prevederile normelor aprobate la nivelul Uniunii Europene; y) participă în comisiile de recepţie a bunurilor/serviciilor achiziţionate cu finanţare din asistenţa tehnică FAMI, alături de reprezentanţii Structurii suport, Serviciului administrativ sau ai Centrului de comunicaţii şi informatică, după caz; z) elaborează analize şi rapoarte anuale de punere în aplicare şi final privind implementarea Programului naţional FAMI, în conformitate cu prevederile deciziilor UE aplicabile; aa) operează informaţiile privind proiectele de grant în sistemele informatice dedicate gestionării fondurilor europene; ab) asigură autorităţilor naţionale competente şi Comisiei Europene, în scopul desfăşurării misiunilor de audit ex-post, toate informaţiile necesare privind procedurile de gestionare utilizate, proiectele şi activităţile de asistenţă tehnică finanţate în cadrul programelor anuale. (3) Pe linia gestionării fondurilor externe nerambursabile, serviciul are următoarele atribuţii: a) identifică priorităţi de finanţare externă nerambursabilă, pe baza informaţiilor disponibile şi a nevoilor IGI, şi stabileşte oportunitatea promovării unor proiecte, în acest sens, în urma consultării structurilor competente şi structurilor beneficiare din cadrul IGI; b) elaborează fişele proiect/cererile de finanţare, în colaborare cu structurile competente şi structurile beneficiare din cadrul IGI; c) coordonează grupurile de lucru constituite la nivelul IGI, în vederea elaborării proiectelor cu finanţare europeană nerambursabilă; d) promovează fişele de proiect la autoritatea responsabilă/ autorităţile de management/structurile finanţatoare, în scopul evaluării, selecţiei şi obţinerii finanţării nerambursabile; e) asigură relaţionarea structurilor competente şi structurilor beneficiare din cadrul IGI, cu autoritatea responsabilă/ autorităţile de management/structurile finanţatoare pe timpul evaluării fişelor proiect de monopol; f) desemnează membri în echipele de proiect, conform competenţelor şi în funcţie de natura proiectelor; g) ca urmare a solicitărilor autorităţii responsabile/ autorităţilor de management/structurilor finanţatoare sau ca urmare a identificării a unor nevoi, întreprinde măsuri pentru modificarea fişelor de proiect, cu sprijinul structurilor competente şi/sau structurilor beneficiare din cadrul IGI; h) organizează şedinţe de analiză a stadiului de implementare a proiectelor IGI, cu participarea reprezentanţilor echipelor de proiect şi ai structurilor competente şi structurile beneficiare din cadrul IGI; i) ţine evidenţa stadiului de implementare a proiectelor, pe baza datelor şi informaţiilor asigurate de către echipele de proiect sau de către structurile competente/structurile beneficiare din cadrul IGI, şi informează conducerea IGI în acest sens; j) operează informaţiile privind proiectele IGI, în sistemele informatice dedicate gestionării fondurilor europene; k) participă la activităţi derulate la nivelul instituţiilor UE/potenţialilor finanţatori din alte state, în domeniul gestionării proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă; l) participă la activităţi de coordonare a proiectelor propuse spre finanţare sau aflate în curs de implementare, la invitaţia partenerilor de proiect; m) colaborează cu structuri similare din alte state membre UE, în vederea accesării şi implementării în comun a proiectelor; n) întreprinde măsuri în vederea încheierii de parteneriate cu autorităţi şi organizaţii, la nivel naţional şi internaţional, în domeniul de competenţă al IGI în scopul implementării în comun a proiectelor.  +  Secţiunea a 7-a Biroul informare şi relaţii publice  +  Articolul 29Biroul informare şi relaţii publice este structură subordonată nemijlocit inspectorului general şi are următoarele atribuţii: a) răspunde de planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare şi relaţii publice, comunicare internă şi campanii media, gestionarea imaginii publice a inspectoratului general, gestionarea situaţiilor de criză mediatică, asigurarea relaţionării cu mass-media din ţară şi din străinătate, cu societatea civilă; b) elaborează şi implementează documentele programatice de comunicare ale inspectoratului general; asigură implementarea strategiei multianuale de comunicare a MAI în domeniul de activitate; c) asigură politica de transparenţă la nivelul instituţiei; d) asigură stabilirea şi permanentizarea unor relaţii amiabile, bazate pe principiile echidistanţei şi transparenţei, cu reprezentanţii mass-media; e) monitorizează modul de prezentare a activităţii IGI de către presa scrisă, audiovizuală şi on-line şi prezintă conducerii modalităţi de reacţie la materialele apărute în presă despre instituţie; f) elaborează şi difuzează opiniei publice şi implicit mass-mediei comunicate sau alte materiale de presă privind activitatea inspectoratului general; g) pune la dispoziţia mijloacelor de informare în masă, diferitelor instituţii, organizaţii sau cetăţenilor, în mod oportun şi complet, informaţiile de interes public, cu respectarea cadrului legal; h) sprijină jurnaliştii în documentare cu materiale destinate publicităţii, pe probleme specifice; asigură participarea acestora la activităţile cu impact mediatic organizate la nivelul IGI; i) organizează conferinţele/briefingurile de presă ale IGI; j) oferă sprijin de specialitate reprezentanţilor IGI cu ocazia acordării unor interviuri sau declaraţii de presă; k) gestionează solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; l) asigură acreditarea jurnaliştilor pe lângă instituţie; m) elaborează şi actualizează materialele pentru pagina de internet/conturile on-line ale IGI şi formulează propuneri de îmbunătăţire a acestora; n) propune, organizează şi coordonează, evenimente/acţiuni de relaţii publice în scopul promovării activităţii IGI; o) gestionează situaţiile cu risc mediatic; p) gestionează activitatea de comunicare internă la nivelul instituţiei; q) promovează activitatea instituţională prin mijloacele de informare proprii; r) monitorizează stadiul măsurilor specifice biroului, prevăzute în documentele programatice şi strategice în domeniul specific, Planul de control intern/managerial, Registrul de riscuri şi Registrul anticorupţie ale IGI şi raportează structurilor competente din IGI; s) răspunde de activitatea de secretariat, documente clasificate, arhivare şi circuit intern al documentelor ce vizează competenţele biroului; ş) sprijină, îndrumă şi controlează activitatea persoanelor desemnate la nivel teritorial cu atribuţii pe linia informării şi relaţiilor publice; t) participă la desfăşurarea activităţilor de dezvoltare şi schimb de experienţă din domeniul informare şi relaţii publice; ţ) propune conducerii IGI încheierea de convenţii, protocoale şi alte asemenea documente privind domeniul propriu de activitate; u) îndeplineşte atribuţii specifice pe linia execuţiei bugetare conform dispoziţiei ordonatorului secundar de credite.  +  Secţiunea a 8-a Compartimentul asistenţă psihologică  +  Articolul 30Compartimentul asistenţă psihologică este structură subordonată nemijlocit inspectorului general şi îndeplineşte următoarele atribuţii: a) asigură evaluarea psihologică periodică a personalului IGI, identifică eventualele vulnerabilităţi psihice şi face recomandări de specialitate; b) realizează şedinţe de intervenţie psihologică primară, susţine dezvoltarea mecanismelor de adaptare la solicitările mediului socioprofesional; c) planifică anual activităţile de evaluare psihologică periodică şi diagnoză organizaţională la nivelul IGI; d) realizează evaluarea psihologică a personalului IGI, în situaţii speciale, şi face recomandări de specialitate; e) concepe şi organizează programe de profilaxie psihologică; f) monitorizează psihologic persoanele cu probleme psihologice; g) realizează activităţi de diagnoză organizaţională privind cunoaşterea opiniilor şi atitudinilor angajaţilor cu privire la mediul/activitatea profesional(ă); h) concepe şi prezintă teme de pregătire psihologică a personalului referitoare la recunoaşterea şi semnalarea simptomatologiei specifice diverselor tulburări de natură psihică sau a dezvoltării personale a acestora şi a îmbunătăţirii activităţilor profesionale; i) participă în comisia constituită în vederea analizării posturilor, întocmirii sau reactualizării fişelor de post; j) participă la activitatea de analiză a accidentelor în muncă/evenimentelor deosebite de muncă; k) evaluează psihologic personalul IGI, în vederea acordării dreptului de a conduce ocazional autovehiculele IGI; l) acordă sprijin de specialitate personalului care participă la activitatea de evaluare a subordonaţilor cu privire la cunoaşterea calităţilor personale şi conduitei individuale a acestora, precum şi a factorilor psihosociali care au influenţat semnificativ performanţa individuală; m) analizează trimestrial activitatea de asistenţă psihologică şi diagnoză organizaţională în cadrul IGI; n) raportează trimestrial către Centrul de Psihosociologie al MAI activitatea de asistenţă psihologică desfăşurată; o) participă la activităţi de cercetare ştiinţifică, precum simpozioane, colocvii, cursuri de perfecţionare, sesiuni ştiinţifice, schimburi de experienţă în ţară şi străinătate; p) participă la activităţi de pregătire profesională, de specialitate, fizică şi în domeniul său de activitate individual/colectiv; q) coordonează, pe linie profesională, activităţile desfăşurate de ofiţerii psihologi în cadrul centrelor de cazare ale IGI; r) cooperează cu ofiţerii psihologi din cadrul centrelor de cazare, în scopul optimizării activităţii de psihologie sau al elaborării unor lucrări de specialitate; s) participă în cadrul controalelor de fond organizate la nivelul IGI pe domeniul specific de activitate; ş) întocmeşte, primeşte, ţine evidenţa, transmite carnetele psihologice ale personalului IGI; t) desfăşoară activităţi specifice cu alte organizaţii şi instituţii de profil din ţară şi străinătate; ţ) prelucrează date cu caracter personal, efectuează verificări şi formulează, potrivit competenţelor, răspunsuri către instituţiile şi persoanele fizice care au solicitat astfel de date, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; u) monitorizează stadiul măsurilor specifice serviciului, prevăzute în documentele programatice şi strategice în domeniul specific, Planul de control intern/managerial, Registrul de riscuri şi Registrul anticorupţie ale IGI şi raportează structurilor competente din IGI; v) răspunde de activitatea de secretariat, documente clasificate, arhivare şi circuit intern al documentelor ce vizează competenţele compartimentului.  +  Secţiunea a 9-a Structura de securitate  +  Articolul 31 (1) Structura de securitate este organizată la nivel de birou, în subordinea nemijlocită a inspectorului general adjunct, desemnat şef al structurii de securitate, şi are atribuţii pe linia protecţiei informaţiilor clasificate, ale Componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (CSTIC), precum şi în domeniul protecţiei informaţiilor NATO şi UE, clasificate la nivelul IGI. (2) Structura de securitate monitorizează stadiul măsurilor specifice, prevăzute în documentele programatice şi strategice în domeniul specific, Planul de control intern/managerial, Registrul de riscuri şi Registrul anticorupţie ale IGI şi raportează structurilor competente din IGI. (3) Structura de securitate răspunde de activitatea de secretariat, documente clasificate, arhivare şi circuit intern al documentelor ce vizează competenţele proprii. (4) Pe linia protecţiei informaţiilor clasificate, Structura de securitate îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 31 alin. (1) din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: a) elaborează şi supune aprobării conducerii IGI normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar, după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia; c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia; d) asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora; f) consiliază conducerea IGI în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate; g) informează conducerea IGI despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; h) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate; i) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate; j) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate; k) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces; l) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare; m) prezintă propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate; n) efectuează, cu aprobarea conducerii IGI, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate; o) întocmeşte documentele specifice conform reglementărilor în vigoare pentru protecţia şi prevenirea scurgerii de informaţii clasificate şi răspunde de implementarea acestora; p) coordonează activitatea structurilor din aparatul central şi structurile teritoriale ale IGI, pe linia evidenţei, întocmirii, păstrării, procesării, multiplicării, manipulării, inventarierii, transportului, transmiterii şi distrugerii informaţiilor clasificate, în condiţiile legii; q) gestionează incidentele de securitate în domeniu şi propune măsuri pentru soluţionarea acestora; r) emite şi gestionează permisele de acces în zonele de securitate ale personalului autorizat din cadrul aparatului propriu al IGI; s) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii. (5) În calitate de componentă de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, Structura de securitate îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 244 alin (3), art. 248, art. 249 şi cele ale art. 250 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: a) implementează metodele, mijloacele şi măsurile necesare protecţiei informaţiilor în format electronic; b) asigură exploatarea operaţională a SPAD şi RTD-SIC în condiţii de securitate; c) coordonează cooperarea dintre IGI şi Direcţia generală de protecţie internă atunci când:(i) se planifică dezvoltarea sau achiziţia de SPAD sau RTD;(ii) se propun schimbări ale unei configuraţii de sistem existente;(iii) se propune conectarea unui SPAD sau a unei RTD-SIC cu un alt SPAD sau a unei RTD-SIC;(iv) se propun schimbări ale modului de operare de securitate ale SPAD sau RTD-SIC;(v) se propun schimbări în programele existente sau utilizarea de noi programe, pentru optimizarea securităţii SPAD sau RTD-SIC;(vi) se iniţiază proceduri de modificare a nivelului de clasificare a SPAD sau RTD-SIC care au fost deja acreditate;(vii) se planifică sau se propune întreprinderea oricărei altei activităţi referitoare la îmbunătăţirea securităţii SPAD sau RTD-SIC deja acreditate; d) asigură implementarea măsurilor de securitate şi protecţie criptografică ale SPAD sau RTD-SIC; e) stabileşte, cu aprobarea Direcţiei generale de protecţie internă, standardele şi procedurile de securitate care trebuie respectate de către furnizorii de echipamente pe parcursul dezvoltării, instalării şi testării SPAD sau RTD-SIC şi răspunde pentru justificarea, selecţia, implementarea şi controlul componentelor de securitate, care constituie parte a SPAD sau RTD-SIC; f) stabileşte, pentru structurile de securitate şi management ale SPAD sau RTD-SIC, încă de la înfiinţare, responsabilităţile pe care le vor exercita pe tot ciclul de viaţă al SPAD sau RTD-SIC respective. (6) Pe linie de Subregistru IGI, Structura de securitate are următoarele atribuţii: a) aplică procedurile specifice de gestionare a informaţiilor clasificate NATO şi UE; b) gestionează informaţiile clasificate NATO şi UE primite, asigură păstrarea şi organizarea evidenţei/actualizarea certificatelor de securitate, autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate; c) ţine evidenţa tuturor persoanelor din IGI care deţin certificate de securitate/autorizaţii de acces la informaţii clasificate NATO şi UE; d) pune în aplicare şi verifică modul de realizare a sarcinilor/măsurilor cuprinse în Planul de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate NATO şi UE; e) întocmeşte şi supune aprobării conducerii IGI a Planului specific de pregătire a personalului IGI cu atribuţii pe linia informaţiilor clasificate NATO şi UE, cât şi a listei cu funcţiile ce necesită acces la informaţii clasificate NATO şi UE; f) elaborează norme interne privind protecţia informaţiilor clasificate NATO şi UE; g) transmite informaţii clasificate NATO şi UE către alte componente ale Sistemului naţional de registre, denumite în continuare CNSR, din cadrul MAI, cu respectarea principiului "necesităţii de a cunoaşte" şi cu avizul Registrului intern, denumit în continuare RI, al MAI; h) transmite informaţii NATO SECRET/SECRET UE către alte CSNR, din cadrul altor instituţii, cu respectarea principiului "necesităţii de a cunoaşte" şi cu avizul RI al MAI în cazul obţinerii avizului pozitiv, notifică RI al MAI cu privire la efectuarea transmiterii; i) informează conducerea IGI cu privire la vulnerabilităţile, riscurile şi încălcările securităţii informaţiilor clasificate NATO şi UE; j) previne orice incident de securitate în domeniul informaţiilor clasificate NATO şi UE prin respectarea legislaţiei în vigoare; k) informează conducerea IGI şi RI al MAI cu privire la producerea unui incident de securitate; l) asigură organizarea şi funcţionarea arhivei proprii cu informaţii clasificate NATO şi UE; m) centralizează şi transmite la RI al MAI rezultatul inventarierii anuale a documentelor clasificate NATO şi UE din gestiunea proprie; n) informează conducerea IGI şi RI al MAI în eventualitatea primirii unui document NATO şi/sau UE pe altă cale, decât prin structura abilitată.  +  Secţiunea a 10-a Direcţia management strategic  +  Articolul 32 (1) Direcţia management strategic, denumită în continuare DMS, este structura din cadrul IGI, subordonată nemijlocit inspectorului general adjunct, care coordonează activitatea de analiză de risc, strategii, management operaţional şi planificare misiuni, standardizare, afaceri europene şi relaţii internaţionale, având următoarele atribuţii: a) coordonează întocmirea analizelor de risc în domeniul de competenţă al IGI; b) coordonează activitatea de planificare a activităţilor la nivelul IGI; c) coordonează aplicarea prevederilor actelor normative interne care reglementează activitatea de creştere a capacităţii operaţionale în MAI, de aplicare a măsurilor de protecţie şi intervenţie în caz de dezastre, concepţia de organizare şi de acţiune a MAI în situaţii de criză şi cadrul organizatoric general de război; d) coordonează activitatea pe linia standardelor operaţionale la nivelul IGI; e) coordonează activitatea pe linie de dispecerat la nivelul aparatului propriu al IGI; f) coordonează activitatea de afaceri europene şi relaţii internaţionale la nivelul IGI; g) coordonează activitatea Secretariatului tehnic al Strategiei naţionale privind imigraţia; h) coordonează şi controlează activitatea structurilor teritoriale din subordinea IGI pe linia de competenţă; i) prelucrează date cu caracter personal, efectuează verificări şi formulează, potrivit competenţelor, răspunsuri către instituţiile şi persoanele fizice care au solicitat astfel de date, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; j) monitorizează stadiul măsurilor specifice, prevăzute în documentele programatice şi strategice în domeniul specific, Planul de control intern/managerial, Registrul de riscuri şi Registrul anticorupţie ale IGI şi raportează structurilor competente din IGI; k) răspunde de activitatea de secretariat, documente clasificate, arhivare şi circuit intern al documentelor ce vizează competenţele direcţiei. (2) DMS are în componenţă: Serviciul analiză de risc, Serviciul planificare şi misiuni şi Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale. (3) Pe linie de secretariat, atribuţiile DMS se referă la: a) gestionarea evidenţei documentelor clasificate şi neclasificate cu respectarea prevederilor legale, a instrucţiunilor şi procedurilor specifice activităţii de secretariat; b) prezentarea documentelor pentru rezoluţionare şi repartizare conform rezoluţiei; c) pregătirea corespondenţei în vederea expedierii; d) efectuarea de operaţiuni de clasare şi arhivare a documentelor, conform nomenclatorului arhivistic; e) pregătirea participării la şedinţele de lucru ale cadrelor cu funcţii de conducere ale direcţiei şi asigură întocmirea procesului-verbal de şedinţă; f) ţinerea evidenţei prezenţei şi a mişcărilor zilnice ale personalului, în concedii de odihnă, concedii medicale, învoiri, misiuni, delegaţii, deplasări etc.; g) organizarea activităţii de primire în audienţă, potrivit competenţelor legale.  +  Articolul 33Serviciul analiză de risc este structura care asigură elaborarea de analize de risc în domeniul de competenţă al IGI şi are următoarele atribuţii: a) planifică activităţile specifice privind realizarea de analize de risc studii, statistici şi prognoze pe linia de competenţă a IGI; b) întocmeşte analize de risc, studii, precum şi statistici, prognoze şi materiale documentare în domeniile de competenţă şi le înaintează conducerilor IGI şi MAI, după caz, pentru informare şi dispunerea de măsuri; c) elaborează, în urma analizării informaţiilor obţinute din activitatea structurilor operative ale IGI, produse analitice privind situaţia operativă pe linie de migraţie şi azil, pe care le transmite spre valorificare structurilor operative proprii sau din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională; d) diseminează, cu aprobarea conducerii IGI sau MAI, după caz, documentele menţionate la lit. b) instituţiilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale; e) documentează, prin analizele efectuate, fluxurile migratorii şi informează, cu aprobarea conducerii IGI, structurile de specialitate cu privire la tendinţele şi prognozele în domeniul de activitate specific; f) efectuează, semestrial, analiza privind culegerea şi valorificarea informaţiilor pe care o prezintă conducerii IGI, pentru informare şi dispunerea de măsuri, şi o transmite direcţiilor operative ale IGI; g) întocmeşte, cu sprijinul celorlalte structuri, analiza activităţii desfăşurate de IGI şi elaborează, anual şi ori de câte ori este nevoie, evaluarea activităţii inspectoratului general; h) procesează şi gestionează informaţiile introduse de structurile teritoriale ale IGI în Sistemul informatic de management al rapoartelor informative, conform metodologiei proprii, şi efectuează analize periodice, pe baza cărora se propun măsurile corespunzătoare; i) informează structurile IGI responsabile cu privire la neregulile referitoare la implementarea unor informaţii în Sistemul informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize, constatate cu ocazia desfăşurării activităţilor specifice; j) furnizează, la cerere, statistici privind activitatea IGI, pentru instituţiile cu care IGI cooperează, mass-media ş.a.; k) ţine legătura cu organismele internaţionale cu competenţe în procesarea datelor statistice pe probleme de migrări, azil şi integrare; l) îndeplineşte atribuţii specifice în calitate de punct de contact naţional pentru schimbul de date statistice cu Oficiul Statistic al UE-EUROSTAT, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 privind statisticile comunitare din domeniul migraţiei şi protecţiei internaţionale şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al Consiliului privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini; m) îndeplineşte atribuţii specifice în calitate de punct de contact naţional pentru Reţeaua europeană privind migraţia; n) participă, cu acordul conducerii MAI şi IGI, după caz, la reuniunile grupurilor de lucru, în domeniul de activitate, organizate la nivelul instituţiilor europene; o) participă, cu acordul conducerii MAI şi IGI, după caz, la schimbul de informaţii şi activităţile organizate în cadrul grupurilor de lucru organizate la nivel intern şi internaţional; p) cooperează, cu acordul conducerii IGI, cu instituţii de cercetare din afara MAI, cu instituţii de învăţământ superior, cu organizaţii neguvernamentale pentru realizarea de analize şi documente de cercetare în domeniul de competenţă; q) desfăşoară activităţi de prelucrare, verificare, valorificare, stocare şi diseminare a informaţiilor despre străinii cu termenul de şedere expirat, a celor care au intrat ilegal în România, care desfăşoară activităţi lucrative fără îndeplinirea condiţiilor legale, precum şi a celor care au ca preocupări migraţia ilegală şi realizează, cu aprobarea conducerii IGI, cooperarea cu instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării ordinii publice şi securităţii naţionale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice; r) efectuează verificări în bazele de date ale structurilor din sistemul de ordine publică şi securitate naţională, precum şi ale altor instituţii cu care IGI are încheiate protocoale de colaborare, cu privire la persoanele care fac obiectul informaţiilor prelucrate; s) efectuează verificări în baza de date la cererea instituţiilor cu competenţe pe linia ordinii publice şi securităţii naţionale, cărora le comunică datele solicitate cu respectarea normelor legale în materie; ş) elaborează dispoziţii de linie, proceduri specifice şi instrucţiuni şi participă la întocmirea proiectelor de acte normative şi a documentelor cu caracter general pentru reglementarea activităţii specifice IGI; t) prelucrează date cu caracter personal; ţ) participă în cadrul controalelor de fond organizate la nivelul IGI, pe domeniul specific de activitate.  +  Articolul 34 (1) Serviciul planificare şi misiuni este structura care asigură funcţionarea Secretariatului tehnic al Strategiei naţionale privind imigraţia şi gestionează activităţile desfăşurate pe linia planificării activităţilor, misiunilor, managementului situaţiilor de criză în domeniul migraţiei, planificării reacţiilor pentru situaţii de urgenţă, operaţii, protecţie civilă şi standardizare, elaborarea şi actualizarea normei de înzestrare cu armament, mijloace tehnice şi materiale a IGI, precum şi organizarea şi coordonarea serviciului de permanenţă, executarea activităţilor de control acces şi dispecerat. (2) Pe linia planificării înzestrării şi a gestionării contribuţiei IGI, în cadrul Strategiei naţionale de ordine şi siguranţă publică, precum şi a planurilor strategice sectoriale sau de guvernare, serviciul are următoarele atribuţii: a) participă împreună cu Serviciul logistic şi Serviciul comunicaţii şi informatică din cadrul Direcţiei suport logistic, la elaborarea proiectului normei de înzestrare cu armament, mijloace tehnice şi materiale necesare ale inspectoratului general şi structurilor subordonate şi face propuneri de modificare şi completare a acesteia, în funcţie de modificările organizatorice aprobate sau în urma hotărârilor Consiliului de supraveghere a înzestrării din MAI, norme şi tabele de înzestrare cu armament, mijloace tehnice şi materiale necesare subunităţilor proprii; b) întocmeşte, modifică şi completează tabelele de înzestrare cu armament, mijloace tehnice şi materiale necesare IGI şi structurilor subordonate, în conformitate cu modificările organizatorice şi prevederile listelor de modificare a normei de înzestrare, aprobate; c) centralizează, analizează şi transmite propunerile IGI pentru proiectul Strategiei naţionale de ordine şi siguranţă publică şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia, monitorizând stadiul de îndeplinire a sarcinilor stabilite în competenţa IGI; d) elaborează propunerile IGI pentru Planul anual de acţiuni al MAI şi monitorizează modul de îndeplinire a sarcinilor asumate prin planul de acţiuni, pentru implementarea Planului strategic sectorial al MAI; e) centralizează şi transmite elementele de progres, elaborate la nivelul IGI, cu privire la planurile strategice sectoriale din domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale, precum şi a Programului de guvernare; f) elaborează, pe baza propunerilor celorlalte structuri, Planul unic anual al IGI cu principalele activităţi şi monitorizează modul de îndeplinire a acestora; g) centralizează şi transmite rapoarte şi informări privind activităţile planificate şi executate de către structurile inspectoratului general. (3) Pe linia unităţii de management al crizelor în domeniul migraţiei ilegale, planificării reacţiilor pentru situaţii de urgenţă, operaţii, protecţie civilă şi standardizare, serviciul are următoarele atribuţii: a) întocmeşte documentele corespunzătoare privind efectuarea serviciului de permanenţă la nivelul aparatului propriu al IGI, elaborează planuri de măsuri, precum şi proiecte de dispoziţii pentru aplicarea măsurilor specifice, în conformitate cu dispoziţiile conducerii MAI/IGI; b) aplică prevederile actelor normative care reglementează activitatea de creştere a capacităţii operaţionale în MAI, de aplicare a măsurilor de protecţie şi intervenţie în caz de dezastre, concepţia de organizare şi de acţiune a MAI în situaţii de criză şi cadrul organizatoric general de război; c) întocmeşte planul de alertare şi planificarea anuală a verificării capacităţii operaţionale, prin exerciţii de alertare a IGI şi structurilor subordonate, şi participă la exerciţiile practice de alertare/creştere a capacităţii operaţionale; d) analizează anual stadiul pregătirii pentru alertă, iar concluziile rezultate le transmite structurii centrale de specialitate; e) centralizează informaţii privind eventuale situaţii de criză în domeniul migraţiei, furnizate de structuri ale MAI sau culese din alte surse; f) monitorizează situaţia operativă şi raportează factorilor de decizie, potrivit procedurilor stabilite în situaţii de criză; g) asigură, cu sprijinul celorlalte structuri ale IGI, aplicarea măsurilor de semnalare, instaurare şi gestionare a situaţiilor de criză, potrivit procedurilor în vigoare; h) elaborează planurile de protecţie şi intervenţie în situaţii de criză sau de urgenţă; i) coordonează acţiunile de protecţie şi intervenţie ale subunităţilor proprii la producerea unor situaţii de protecţie civilă complexe şi asigură cooperarea între acestea, precum şi între acestea şi alte structuri de intervenţie; j) concepe, elaborează şi organizează, în conformitate cu prevederile regulamentelor în vigoare, documentele operative ale inspectoratului general, pentru situaţii de protecţie civilă; k) organizează activităţile privind întocmirea şi înmânarea livretelor militare poliţiştilor care au încetat raporturile de serviciu; l) participă la stabilirea concepţiei de organizare şi realizare a conducerii operaţionale, precum a nevoilor de legături la pace, în situaţii de criză, mobilizare şi război; m) identifică nevoile de standarde operaţionale şi întocmeşte propuneri pentru introducerea lor în programele de standardizare ale MAI; n) îndeplineşte sarcinile aferente regăsite în programele anuale, coordonează activităţile de elaborare a standardelor operaţionale ale IGI, întocmeşte rapoartele de informare asupra stadiului de realizare a acestora şi urmăreşte armonizarea celor existente sau aflate în proiect cu standardele europene şi internaţionale; o) convoacă şi pregăteşte şedinţele de lucru pentru elaborarea standardelor operaţionale iniţiate de IGI; p) transmite, pentru propuneri şi observaţii, structurilor IGI proiectele standardelor operaţionale iniţiate de structurile centrale şi subordonate ale MAI; q) transmite, spre implementare, structurilor cu competenţe standardele operaţionale care vizează activitatea IGI; r) monitorizează procesul de implementare a standardelor operaţionale la nivelul IGI, semnalând deficienţele constatate factorilor de conducere; s) informează conducerea MAI cu privire la stadiul de implementare a standardelor operaţionale din sfera de activitate a IGI; ş) urmăreşte îndeplinirea sarcinilor din calendarul anual de activităţi în domeniul standardelor operaţionale şi al elaborării procedurilor formalizate aferente conform programelor anuale de standarde operaţionale ale MAI şi în baza propunerilor formulate de şefii structurilor responsabile pentru întocmirea lor. (4) Pe linia executării activităţilor de control acces şi dispecerat, serviciul are următoarele atribuţii: a) răspunde de intrarea/ieşirea persoanelor, autovehiculelor şi materialelor în/din sediul aparatului central al IGI; b) pune în aplicare prevederile documentelor operative, la producerea unor evenimente deosebite, precum alertarea, situaţiile de urgenţe civile, tulburarea ordinii publice etc.; c) ţine permanent legătura cu structurile teritoriale subordonate, precum şi cu alte structuri ale MAI, în vederea cunoaşterii situaţiei operative; d) asigură transmiterea, cu operativitate, prin telefon, Sistemul de mesagerie electronică criptată, administrat de Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, şi fax, a ordinelor şi dispoziţiilor conducerii IGI la subunităţile teritoriale; e) recepţionează prin Sistemul de mesagerie electronică criptată şi fax telegramele şi celelalte lucrări, pe care le înregistrează şi le distribuie pe bază de condică la secretariatul IGI; f) întocmeşte zilnic, pe baza datelor primite din teritoriu, situaţiile operative privind activităţile desfăşurate de către IGI şi structurile subordonate, pe care le transmite la Centrul naţional de monitorizare al situaţiei operative (CNMSO) din cadrul Direcţiei generale management operaţional, denumită în continuare DGMO, prin Sistemul de mesagerie electronică criptată; g) raportează conducerii direcţiei şi a IGI evenimentele deosebite apărute la nivelul structurilor teritoriale subordonate, iar, dacă se impune, evenimentele sunt raportate la CNMSO; h) efectuează verificări în evidenţele IGI, la solicitarea structurilor MAI şi a altor structuri cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, cu respectarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate; i) soluţionează solicitările operative primite prin telefon, fax, e-mail sau prin Sistemul de mesagerie electronică criptată, în afara orelor de program, direct, prin ofiţerul dispecer sau, în funcţie de natura şi complexitatea lor, informează conducerea instituţiei sau structura competentă din cadrul IGI; j) soluţionează solicitările primite de la Biroul Sirene, conform procedurilor în vigoare; k) notifică misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în România, cu privire la evenimente deosebite în care sunt implicaţi cetăţenii altor state aflaţi pe teritoriul României, conform procedurilor în vigoare; l) în afara orelor de program, primeşte şi înregistrează petiţiile/cererile şi documentele adresate inspectoratului general şi răspunde de aplicarea ştampilei rotunde cu stemă, conform prevederilor legale; m) prelucrează date cu caracter personal. (5) Pe linia asigurării Secretariatului tehnic al Strategiei naţionale privind imigraţia, serviciul are următoarele atribuţii: a) elaborează, în baza propunerilor reprezentanţilor instituţiilor din cadrul Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia, denumit în continuare Grupul, proiectul Strategiei naţionale privind imigraţia, precum şi proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Strategiei; b) elaborează, în baza propunerilor reprezentanţilor instituţiilor din cadrul Grupului, proiectul Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia, precum şi proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Planului; c) asigură legătura permanentă între instituţiile reprezentate în cadrul Grupului şi comunică permanent cu persoanele desemnate în conformitate cu prevederile legale; d) organizează şi participă la şedinţele Grupului, întocmeşte notele de şedinţă şi asigură transmiterea acestora tuturor reprezentanţilor; e) prezintă periodic Grupului note de informare, statistici, analize şi prognoze, pe baza datelor furnizate de instituţii cu atribuţii în domeniul migraţiei, azilului şi integrării; f) monitorizează, în conformitate cu termenele stabilite şi atribuţiile fiecărei instituţii responsabile, modul de realizare a activităţilor cuprinse în planul anual de acţiune şi, în baza informărilor, întocmeşte şi înaintează anual spre aprobare conducerii MAI - Raportul de activitate privind stadiul îndeplinirii activităţilor cuprinse în planul de acţiune; g) întocmeşte analize, informări, sinteze, centralizează şi transmite, spre informare, conducerii IGI şi a MAI, elementele de progres înregistrate la nivelul IGI cu privire la activităţile desfăşurate în baza documentelor programatice întocmite la nivelul MAI, în corelare cu prevederile Strategiei naţionale privind imigraţia; h) participă la întocmirea proiectelor de acte normative în scopul alinierii legislaţiei naţionale la prevederile europene în domeniu; i) desfăşoară activităţi de sprijin pentru derularea în bune condiţii a activităţilor Grupului şi, în acest sens, formulează propuneri de modificare a cadrului juridic privind organizarea şi funcţionarea Grupului; j) elaborează, pe baza propunerilor reprezentanţilor instituţiilor, autorităţilor şi structurilor care fac parte din Grup, Planul integrat de acţiune pentru gestionarea unei situaţii de criză în domeniul imigraţiei; k) elaborează, în funcţie de situaţia operativă aferentă generată de migraţie, în baza propunerilor motivate ale reprezentanţilor instituţiilor, autorităţilor şi structurilor care fac parte din Grup, revizuirile Planului integrat de acţiune pentru gestionarea unei situaţii de criză în domeniul imigraţiei; l) monitorizează permanent, pe timpul situaţiei de criză în domeniul imigraţiei, evoluţia acesteia şi întocmeşte informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii activităţilor prevăzute în Planul integrat de acţiune pentru gestionarea unei situaţii de criză în domeniul imigraţiei; m) elaborează proiecte de acte normative în domeniul imigraţiei, pe care le transmite direcţiei de specialitate a MAI responsabilă cu promovarea acestora, formulează puncte de vedere asupra propunerilor şi observaţiilor formulate de instituţiile avizatoare, asupra proiectelor care privesc domeniul imigraţiei.  +  Articolul 35 (1) Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale, denumit în continuare SAERI, este structura care gestionează la nivelul IGI problematica pe linia afacerilor europene, Schengen, relaţiilor internaţionale şi protecţiei datelor cu caracter personal. (2) Pe linie de afaceri europene şi Schengen, serviciul are următoarele atribuţii: a) relaţionează cu alte structuri din cadrul MAI, pe linia afacerilor europene şi Schengen; b) asigură, prin intermediul Direcţiei generale afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale, denumită în continuare DGAESRI, relaţia IGI cu instituţiile naţionale cu competenţe, pe linia afacerilor europene şi Schengen; c) asigură, prin intermediul DGAESRI, relaţia IGI cu instituţiile Uniunii Europene (UE), precum şi cu instituţii similare din statele membre ale UE; d) informează DGAESRI cu privire la participarea reprezentanţilor IGI la activităţile derulate la nivelul instituţiilor UE; e) organizează, sprijină şi coordonează activităţile de întocmire a proiectelor de mandat privind participarea reprezentanţilor României/IGI la activităţile derulate la nivelul instituţiilor UE, pe subiectele de pe agenda ce intră în sfera de competenţă a IGI; f) definitivează anteproiectul de mandat în baza contribuţiilor tehnice ale celorlalte structuri ale IGI cu competenţe şi îl transmite către DGAESRI, spre avizare, electronic, pe adresa convenită în acest sens; g) când situaţia o impune, organizează grupuri de lucru la nivelul IGI, în vederea întocmirii anteproiectelor de mandat necesare participării reprezentanţilor României/IGI la manifestările derulate la nivelul instituţiilor UE; h) participă la reuniunile grupurilor de lucru constituite pe dosarele europene în calitate de responsabil de dosar (Rd)/ membri în cadrul grupului, constituite în conformitate cu dispoziţiile conducerii MAI; i) participă, cu avizul DGAESRI, la activităţile derulate la nivelul instituţiilor UE; j) întocmeşte, cu avizul DGAESRI, răspunsuri la solicitările instituţiilor UE pe problematica de referinţă, urmărind asigurarea respectării interesului naţional, în coroborare cu poziţia generală a MAI; k) urmăreşte permanent politicile şi procesul legislativ la nivelul UE, monitorizează şi coordonează implementarea politicilor UE şi transpunerea acquis-ului european în legislaţia naţională, în domeniul de competenţă al IGI; l) urmăreşte şi coordonează la nivelul IGI, aspectele aferente dimensiunii externe a migraţiei, ce rezultă din politicile UE, pe domeniul de competenţă al IGI; m) participă în cadrul grupurilor de lucru organizate la nivelul IGI/MAI în vederea elaborării proiectelor de acte normative ce transpun acquis-ul european în legislaţia naţională; n) elaborează, cu sprijinul altor structuri ale IGI, puncte de vedere cu privire la acte normative europene aflate în fază de proiect, precum şi la cele adoptate de instituţiile UE; o) participă cu propuneri la întocmirea documentelor programatice la nivelul IGI şi MAI şi monitorizează îndeplinirea sarcinilor pe linia afacerilor europene şi Schengen, din cuprinsul acestora; p) informează DGAESRI cu privire la asumarea legislaţiei europene în domeniul de competenţă al IGI, precum şi cu privire la stadiul adoptării legislaţiei naţionale corespondente; q) planifică, organizează şi coordonează, la nivelul IGI, misiunile de autoevaluare pentru verificarea aplicării unitare şi conforme a prevederilor acquis-ului Schengen; r) participă, după caz, la solicitare, la misiunile periodice de evaluare a respectării standardelor Schengen pe domeniile de competenţă. (3) Pe linie de relaţii internaţionale, serviciul are următoarele atribuţii: a) relaţionează pe linie de relaţii internaţionale cu alte structuri din cadrul MAI; b) asigură, prin intermediul DGAESRI, relaţionarea IGI cu instituţiile naţionale cu competenţe pe linie de cooperare internaţională; c) iniţiază, cu informarea prealabilă a DGAESRI, derulează, dezvoltă şi gestionează relaţionarea pe linie de relaţii internaţionale cu structuri/instituţii similare, procese şi organizaţii europene sau internaţionale; d) întocmeşte note privind participarea la misiuni externe, cele de primire a unor delegaţii străine, precum şi alte documente aferente deplasării personalului IGI, conform prevederilor ordinului ministrului afacerilor interne privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene şi în concordanţă cu cadrul legal în vigoare privind condiţiile de participare; e) participă la primirea, la nivelul conducerii IGI, a delegaţiilor/delegaţilor străine/străini, întocmeşte nota de primire, mapa documentară pentru conducerea IGI şi nota de convorbiri cu rezultatele şi conţinutul discuţiilor, urmărind îndeplinirea măsurilor propuse şi aprobate; f) soluţionează, cu sprijinul direcţiilor operative şi serviciilor din cadrul IGI, notele verbale adresate conducerii IGI de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare străine acreditate în România, rezoluţionate la nivelul SAERI; g) asigură relaţionarea pe linie de relaţii internaţionale şi reprezentarea IGI în cadrul unor manifestări la nivel regional, european şi internaţional, cu informarea DGAESRI; h) întocmeşte, cu consultarea prealabilă a direcţiilor operative şi serviciilor din cadrul IGI, Planul anual de relaţii internaţionale al IGI; i) analizează periodic stadiul realizării Planului anual de relaţii internaţionale al IGI, prezentând propuneri pentru redistribuirea fondurilor disponibile, respectiv pentru solicitarea de alocări suplimentare; j) întocmeşte şi transmite către structura Financiar estimatul financiar privind activităţile de relaţii internaţionale preconizate a se derula în luna următoare; k) îndeplineşte atribuţii specifice pe linia execuţiei bugetare, conform dispoziţiei ordonatorului secundar de credite; l) asigură relaţionarea cu structurile interne din cadrul IGI cu atribuţii pe problematica din cadrul Biroului european de sprijin în domeniul azilului, denumit în continuare BESA; m) asigură relaţionarea dintre Punctul Naţional de Contact Agenţia Europeană pentru Managementul Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale UE, denumită în continuare FRONTEX, şi structurile interne din cadrul IGI cu atribuţii în domeniu; n) întocmeşte documentaţia necesară asigurării participării la activităţile derulate sub egida BESA şi FRONTEX, cu excepţia zborurilor comune, a reprezentanţilor IGI, ca urmare a solicitării structurilor interne IGI cu atribuţii pe problematica din cadrul BESA şi FRONTEX şi conform prevederilor ordinului ministrului afacerilor interne privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene; o) elaborează, cu sprijinul direcţiilor operative şi serviciilor din cadrul IGI, puncte de vedere cu privire la proiecte de documente interne şi externe, pe linie de cooperare internaţională; p) întocmeşte periodic şi transmite către structurile interne din cadrul IGI şi către alte structuri ale MAI activităţile derulate/ce urmează a se desfăşura la nivelul IGI pe linie de relaţii internaţionale; q) actualizează permanent documentarele de ţară/procese/organizaţii internaţionale, precum punctaje, sinteze, mape de spaţiu etc., pe linie de cooperare internaţională. (4) Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal, serviciul are următoarele atribuţii: a) asigură relaţionarea, solicită asistenţă de specialitate şi participă la activităţile şi convocările organizate de Oficiul responsabilului cu protecţia datelor personale/MAI şi Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal; b) desfăşoară activităţi pentru creşterea gradului de conştientizare în rândul personalului IGI, cu privire la aspecte legate de protecţia datelor cu caracter personal; c) formulează puncte de vedere/recomandări cu privire la aspectele ce ţin de asigurarea aplicării unitare, la nivelul IGI a legislaţiei specifice în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal; d) efectuează activităţi de coordonare, îndrumare şi sprijin, pe linia prelucrării datelor cu caracter personal; e) coordonează soluţionarea cererilor persoanelor vizate şi ţine evidenţa acestora; f) emite proceduri interne de lucru specifice activităţii şi urmăreşte modul de aplicare a acestora; g) actualizează ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoana vizată; h) efectuează controale şi verificări, prin sondaj, privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a datelor cu caracter personal, întocmeşte rapoarte şi face propuneri pentru remedierea deficienţelor constatate, pe care le înaintează spre aprobare conducerii IGI; i) furnizează anual Oficiului responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal din MAI şi Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal o analiză cu privire la activitatea desfăşurată în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.  +  Secţiunea a 11-a Direcţia suport logistic  +  Articolul 36 (1) Direcţia suport logistic este structura din cadrul IGI, subordonată nemijlocit inspectorului general adjunct, cu responsabilităţi pe linia previziunii, planificării, organizării, coordonării, controlului şi evaluării activităţilor de asigurare cu bunuri de natura logisticii, comunicaţiilor şi informaticii derulate la nivelul tuturor structurilor IGI, care are următoarele atribuţii: a) coordonează, planifică, îndrumă, controlează, evaluează şi răspunde de activitatea structurilor din cadrul direcţiei, pe liniile de muncă specifice; b) coordonează şi gestionează activitatea investiţională la nivelul IGI şi prioritizează obiectivele şi acţiunile de investiţii în conformitate cu prevederile legale; c) coordonează activitatea de administrare a patrimoniului la nivelul IGI; d) coordonează şi gestionează activitatea de resortul logisticii, comunicaţiilor şi informaticii, în ceea ce priveşte asigurarea gradului de înzestrare cu bunuri materiale la nivelul tuturor structurilor IGI; e) coordonează activitatea privind dezvoltarea şi administrarea sistemului informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize la nivel central şi teritorial, care include Sistemul naţional de evidenţă a străinilor, precum şi celelalte sistemele informatice din administrarea IGI; f) coordonează activitatea de achiziţii publice din cadrul IGI şi elaborează strategia anuală de achiziţii; g) coordonează şi controlează activitatea de scoatere din funcţiune/declasare, casare şi valorificare a bunurilor materiale de natura logisticii, comunicaţiilor şi informaticii; h) participă la activitatea de inventariere a bunurilor materiale ce constituie patrimoniu la nivelul structurilor IGI; i) îndeplineşte atribuţii specifice pe linia execuţiei bugetare, conform dispoziţiei ordonatorului secundar de credite; j) prelucrează date cu caracter personal, efectuează verificări şi formulează, potrivit competenţelor, răspunsuri către instituţiile şi persoanele fizice care au solicitat astfel de date, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; k) monitorizează stadiul măsurilor specifice serviciului, prevăzute în documentele programatice şi strategice în domeniul specific, Planul de control intern/managerial, Registrul de riscuri şi Registrul anticorupţie ale IGI şi raportează structurilor competente din IGI; l) răspunde de activitatea de secretariat, documente clasificate, arhivare şi circuit intern al documentelor ce vizează competenţele direcţiei; m) organizează, coordonează şi controlează respectarea normelor de protecţie a mediului în IGI, inclusiv structurile subordonate acestuia. (2) Direcţia suport logistic are în componenţă: Serviciul logistic, Serviciul comunicaţii şi informatică şi Serviciul achiziţii. (3) Pe linie de secretariat, atribuţiile DMS se referă la: a) gestionarea evidenţei documentelor clasificate şi neclasificate cu respectarea prevederilor legale, a instrucţiunilor şi procedurilor specifice activităţii de secretariat; b) prezentarea documentelor pentru rezoluţionare şi repartizare conform rezoluţiei; c) pregătirea corespondenţei în vederea expedierii; d) efectuarea de operaţiuni de clasare şi arhivare a documentelor, conform nomenclatorului arhivistic; e) pregătirea participării la şedinţele de lucru ale cadrelor cu funcţii de conducere ale direcţiei şi asigură întocmirea procesului-verbal de şedinţă; f) ţinerea evidenţei prezenţei şi a mişcărilor zilnice ale personalului, în concedii de odihnă, concedii medicale, învoiri, misiuni, delegaţii, deplasări etc.; g) organizarea activităţii de primire în audienţă, potrivit competenţelor legale.  +  Articolul 37 (1) Serviciul logistic este structura de specialitate cu responsabilităţi pe linia previziunii, planificării, organizării, coordonării, controlului şi evaluării activităţilor logistice derulate la nivelul tuturor structurilor IGI, cu următoarele atribuţii principale: a) organizează, coordonează, îndrumă, controlează şi evaluează activitatea de asigurare tehnico-materială cu bunuri de resortul logisticii la nivelul tuturor structurilor IGI; b) gestionează activitatea de administrare patrimoniu, investiţională şi dotare la nivelul tuturor structurilor IGI şi prioritizează obiectivele şi acţiunile de investiţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; c) organizează, coordonează, îndrumă şi asigură controlul activităţilor privind respectarea normelor de protecţia mediului, precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor, la nivelul tuturor structurilor IGI; d) îndeplineşte atribuţii specifice pe linia execuţiei bugetare, conform dispoziţiei ordonatorului secundar de credite. (2) Pe linie de norme logistice şi asigurare tehnico-materială, serviciul are următoarele atribuţii: a) verifică şi avizează proiectele referatelor de necesitate înaintate de Serviciul administrativ şi structurile subordonate care au calitatea de ordonator terţiar de credite, în baza indicatorilor prevăzuţi în statele de organizare, a normelor de înzestrare şi consum şi a existentului de bunuri materiale din depozite; b) constituie şi actualizează bazele de date proprii privind necesarul, existentul şi rămasul de asigurat pe compartimente de aprovizionare-înzestrare logistică, la nivelul tuturor structurilor IGI, şi efectuează analize cu privire la gradul de înzestrare, în funcţie de prevederile tabelelor de înzestrare, normelor de înzestrare şi de consum aprobate; c) organizează, coordonează, controlează şi evaluează activitatea de hrănire şi echipare a efectivelor structurilor IGI şi urmăreşte asigurarea condiţiilor desfăşurării corespunzătoare a acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare; d) organizează, coordonează şi controlează activitatea de asigurare tehnică de autovehicule, asigurare cu armament, muniţii, tehnică specială, mijloace şi materiale de geniu, protecţie NBC, materiale pentru instrucţie şi antrenament, piese de schimb, scule şi accesorii etc., la nivelul tuturor structurilor IGI; e) organizează şi ţine evidenţa armelor pe serii, a muniţiilor şi materialelor periculoase pe loturi, precum şi a altor categorii de mijloace tehnice şi de resortul serviciului aflate în dotarea structurilor IGI şi verifică starea tehnică a acestora; f) organizează şi ţine evidenţa statistică a mijloacelor de transport aflate în folosinţa tuturor structurilor IGI, pe grupe de muncă, şi periodic face propuneri de transfer ale acestora de la o categorie la alta, în funcţie de starea tehnică şi nevoile reale ale structurilor deservite; g) participă la activitatea de inventariere a bunurilor materiale ce constituie patrimoniu la nivelul structurilor IGI, potrivit reglementărilor legale în vigoare; h) face propuneri de completare sau modificare a normelor de dotare cu bunuri materiale de resortul logisticii a structurilor IGI; i) analizează din punct de vedere tehnic propunerile privind oportunitatea preluării de către IGI a bunurilor de resort disponibilizate de către alte structuri din MAI; j) verifică şi avizează documentele referitoare la activitatea de scoatere din funcţiune/declasarea şi casarea bunurilor aflate în patrimoniul tuturor structurilor IGI, mai puţin cele de resortul comunicaţii şi informatică; k) coordonează şi controlează modul în care se organizează activitatea de valorificare a mijloacelor fixe scoase din funcţiune şi a bunurilor materiale disponibilizate; l) coordonează activitatea de asigurare cu autovehicule şi materiale de resort la nivelul structurilor subordonate IGI; m) asigură utilizarea legală şi eficientă a fondurilor băneşti alocate şi face propuneri de virări de credite în limita fondurilor aprobate în scopul eficientizării execuţiei bugetare la nivelul IGI; n) solicită şi centralizează de la toate structurile IGI propunerile privind întocmirea şi actualizarea Programului de investiţii al MAI, care cuprinde cheltuielile de capital finanţate atât din bugetul de stat, cât şi din fonduri externe; o) face propuneri pentru prioritizarea acţiunilor de investiţii în conformitate cu normele, criteriile de evaluare şi selecţie prevăzute de reglementările în vigoare; p) întocmeşte şi actualizează fişele obiectivelor şi acţiunilor de investiţii pe tipuri de cheltuieli şi monitorizează utilizarea fondurilor alocate investiţiilor şi dotării; q) gestionează bugetul alocat IGI pentru cheltuieli de capital "Active nefinanciare", înaintând Direcţiei generale logistică, denumită în continuare DGL, atât propuneri pentru repartizarea pe articole şi alineate a creditelor bugetare alocate, cât şi propuneri privind redistribuirea/suplimentarea/diminuarea fondurilor alocate, în funcţie de evoluţia procesului investiţional; r) emite ordine de distribuţie pentru transferul de bunuri materiale între structurile care au calitatea de ordonator de credite şi operează în bazele de date proprii mişcarea acestora, în vederea regularizării evidenţelor; s) întocmeşte specificaţiile tehnice şi caietele de sarcini la nivel de ordonator secundar de credite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii de natura logisticii, cu excepţia bunurilor de resortul comunicaţii şi informatică, coordonează şi avizează activitatea de întocmire a acestora la nivelul structurilor subordonate; ş) gestionează creditele bugetare alocate pe capitole şi alineate specifice, întocmeşte necesarul lunar de credite bugetare, la nivel de ordonator secundar de credite; t) participă în comisii de cercetare administrativă pentru cercetarea pagubelor produse în cadrul IGI; ţ) participă cu personal în comisiile de recepţie a bunurilor materiale şi serviciilor achiziţionate, atât de la buget, cât şi din fonduri externe, organizate la nivelul ordonatorului secundar de credite; u) participă în cadrul echipelor de proiect cu finanţare externă nerambursabilă cu specialişti/experţi/manager de proiect în funcţie de specificul acestora; v) participă la elaborarea proiectului normei de înzestrare cu armament, mijloace tehnice şi materiale necesare inspectoratului general şi structurilor subordonate şi face propuneri de modificare şi completare a acesteia, în funcţie de modificările organizatorice aprobate sau în urma hotărârilor Consiliului de supraveghere a înzestrării din MAI, precum şi tabelelor de înzestrare cu armament, mijloace tehnice şi materiale necesare structurilor IGI; w) execută controale şi evaluări specifice la toate structurile IGI cu atribuţii de gestionare a bunurilor materiale, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare; x) participă cu personal în comisiile constituite pentru evaluarea ofertelor depuse la procedurile de achiziţii publice sau ca experţi cooptaţi; y) organizează şi controlează modul de folosire, întreţinere, păstrare şi depozitare a bunurilor materiale specifice; z) desfăşoară activităţi specifice pe linia organizării evidenţei tehnic-operative a bunurilor materiale de resort; aa) întocmeşte şi transmite la termenele stabilite raportările solicitate de structurile din cadrul ministerului; ab) verifică şi propune spre aprobare sponsorizări şi donaţii în domeniul de responsabilitate, urmărind respectarea legislaţiei în domeniu. (3) Pe linia administrării clădirilor şi a terenurilor, serviciul are următoarele atribuţii specifice: a) verifică activitatea de asigurare a condiţiilor de lucru şi cazare ale personalului din Inspectoratul General şi structurile pe care le asigură logistic, precum şi depozitarea bunurilor materiale specifice; b) organizează, verifică şi întocmeşte evidenţa de cadastru pentru toate imobilele aflate în administrarea sau folosinţa IGI; c) întocmeşte proiecte de hotărâri ale Guvernului pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele administrate de IGI; d) coordonează acţiunea de inventariere periodică a imobilelor administrate de IGI; e) verifică şi coordonează actualizarea bazelor de date şi înaintează eşalonului superior lucrări privind evidenţa de cadastru; f) verifică şi analizează documentaţiile referitoare la soluţionarea notificărilor în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru imobilele administrate de IGI şi participă în comisia constituită la nivelul MAI pentru analizarea şi soluţionarea acestor notificări; g) verifică documentaţiile privind calculul chiriei pentru imobilele retrocedate în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, urmărind respectarea legislaţiei în domeniu; h) centralizează şi raportează situaţia stocurilor de combustibili, cheltuieli materiale, datorii la furnizori şi altor nevoi ale unităţilor; i) verifică şi avizează planul tehnico-material înaintat de unităţi pentru titlul II "Bunuri şi servicii" şi centralizează datele aferente acestuia; j) execută controale tematice şi de fond în unităţile subordonate, iar pe baza constatărilor rezultate evaluează eficienţa acţiunilor întreprinse de unităţi, respectiv monitorizează executarea măsurilor stabilite în urma controalelor; k) verifică, avizează şi supune spre aprobare listele cu propunerile de scoatere din funcţiune şi casare a clădirilor şi instalaţiilor şi întocmeşte, în acest scop, proiecte de hotărâri ale Guvernului pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului; l) verifică, avizează şi supune spre aprobare propunerile unităţilor de scoatere din funcţiune, declasare şi casare a bunurilor materiale de resort; m) analizează şi supune spre aprobare propunerile unităţilor pentru bunurile materiale de resort, disponibilizate; n) coordonează activitatea de distribuire/redistribuire din depozitele unităţilor care înregistrează excedente, urmărind evitarea formării de stocuri supranecesare; o) analizează şi supune spre aprobare propunerile unităţilor privind amenajarea, recompartimentarea şi schimbarea destinaţiei clădirilor; p) coordonează, verifică, propune spre aprobare şi sprijină unităţile subordonate în activitatea de întocmire a documentaţiei de preluare - predare a imobilelor; q) analizează şi face propuneri referitoare la proiectele de acte normative, ordinele şi instrucţiunile din domeniul de activitate; r) analizează conţinutul documentaţiilor referitoare la planurile de urbanism general, zonal şi de amenajare a teritoriului, formulează puncte de vedere cu privire la conţinutul documentaţiilor respective, pe care le înaintează la eşalonul superior; s) analizează dosarele cu solicitările cadrelor din garnizoana Bucureşti privind repartiţia locuinţelor de serviciu, participă în comisia de repartizare a locuinţelor de serviciu puse la dispoziţie în garnizoana Bucureşti, consiliază şi coordonează unităţile din teritoriu în activitatea de gestionare a locuinţelor de serviciu; ş) avizează încadrarea pe funcţie a personalului de specialitate administrare patrimoniu imobiliar din unităţile subordonate; t) participă la selecţionarea şi încadrarea cu personal a serviciului şi structurilor similare din unităţile subordonate; ţ) analizează petiţiile, sesizările şi cererile primite de la persoane juridice sau fizice care vizează domeniul de activitate şi elaborează proiecte de răspuns; u) organizează şi actualizează baza de date privind potenţialii ofertanţi pentru achiziţii de produse şi servicii specifice; v) întreprinde demersuri pentru asigurarea cadrului normativ în vederea desfăşurării în cele mai bune condiţii a misiunilor, precum şi derularea proiectelor/programelor cu impact în îndeplinirea politicilor publice la nivel naţional ori în îndeplinirea obligaţiilor asumate de ţara noastră în context internaţional; w) elaborează tematici de pregătire profesională, pe care le prezintă în cadrul cursurilor şi convocărilor pe care le organizează cu personalul de specialitate din unităţile Inspectoratului General pentru Imigrări; x) planifică şi repartizează biletele de trimitere la odihnă şi tratament pentru personalul IGI şi membrii familiilor acestora. (4) Pe linia protecţiei mediului, serviciul are următoarele atribuţii specifice: a) organizează, coordonează, îndrumă şi controlează activitatea responsabililor de mediu şi a persoanelor desemnate în condiţiile Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2015 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, de la nivelul ordonatorilor terţiari de credite din subordine, precum şi a structurii al cărui conducător nu are calitatea de ordonator de credite şi asigură suportul logistic pentru ordonatorul secundar de credite, respectiv a structurilor al cărui conducător nu are calitatea de ordonator de credite din subordinea ordonatorilor terţiari de credite în referinţă; b) supraveghează respectarea normelor de protecţie a mediului de către personalul structurilor subordonate inspectoratului general; c) coordonează activitatea de instruire şi formare profesională continuă a persoanelor cu atribuţii pe linie de protecţie a mediului din cadrul structurilor subordonate, prin organizarea de convocări/simpozioane/videoconferinţe de specialitate, participarea în calitate de formatori la programele de formare profesională în domeniul protecţiei mediului organizate de DGL, în instituţii de formare profesională ale MAI, în vederea asigurării aplicării unitare a prevederilor legislaţiei în vigoare; d) controlează şi aplică sancţiuni, potrivit competenţelor, pentru încălcarea de către personalul structurilor subordonate ordonatorului secundar de credite a legislaţiei de protecţie a mediului în obiectivele şi incintele aparţinând acestora, precum şi în zonele de responsabilitate unde acestea desfăşoară activităţi specifice, conform prevederilor legislaţiei specifice; e) participă, pe linie de specialitate, în comisiile de examinare la examenele de carieră susţinute în domeniul protecţiei mediului de personalul ce îndeplineşte funcţii pe această linie, din structurile subordonate ordonatorului secundar de credite; f) participă la investigarea avariilor, incidentelor, poluărilor accidentale sau accidentelor majore, conform competenţelor stabilite prin procedura de sistem elaborată de DGL privind efectuarea controalelor de mediu specifice inspectorilor de mediu, produse în incintele unităţilor MAI aflate în subordine/coordonare sau în zona de competenţă a acestora, în îndeplinirea atribuţiilor specifice; g) verifică, centralizează şi elaborează Raportul privind desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului pentru unitatea din care face parte, precum şi pentru structurile subordonate acesteia, după caz, şi îl înaintează DGL, până la data de 15 aprilie, pentru anul precedent; h) reprezintă şi apără interesele instituţiei, ca organ de specialitate, în relaţiile de cooperare cu organismele tehnice specializate, autorităţile ori instituţiile publice, structurile de protecţie a mediului din cadrul autorităţilor publice centrale sau locale, după caz, din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi cu ocazia participării la reuniunile şi activităţile specifice ale comitetelor speciale şi grupurilor de lucru constituite la nivelul acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; i) întocmeşte documente de organizare a activităţilor de protecţie a mediului, conform Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2015, precum şi documentele prevăzute de procedurile de sistem specifice; j) verifică pe teren, cu ocazia controalelor efectuate, corectitudinea datelor înscrise în documentele întocmite în cadrul autoevaluării de mediu, precum şi îndeplinirea măsurilor stabilite prin programele pentru conformare şi planurile anuale de acţiuni; k) constituie şi actualizează, în baza documentelor în format electronic primite, dosarele de mediu în format electronic pentru structurile din subordine, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2015; l) întocmeşte şi înaintează eşaloanelor superioare, în cazul producerii unei poluări accidentale, fişa de caracterizare pentru evenimentele care îndeplinesc condiţiile de a fi declarate avarii, incidente, poluări accidentale conform legislaţiei în vigoare, potrivit modelului prevăzut de Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2015, precum şi Raportul de informare privind accidentul major, pentru evenimentele care îndeplinesc condiţiile de a fi declarate accidente majore, conform legislaţiei în vigoare, potrivit modelului instituit prin procedura de sistem elaborată de DGL privind efectuarea controalelor de mediu specifice inspectorilor de mediu. (5) Pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor, serviciul are următoarele atribuţii specifice: a) controlează, semestrial şi ori de câte ori este necesar, respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi a celor de dotare specifice, în toate sectoarele de activitate; b) urmăreşte îndeplinirea, la termen şi de calitate, a măsurilor de prevenire a incendiilor stabilite prin planul de apărare, prin orice dispoziţii, asigurând condiţiile necesare în acest scop; c) emite, în baza împuternicirii date de conducere, permisul de lucru cu foc, asigură instruirea specifică a personalului care execută lucrările respective; d) întocmeşte şi prezintă conducerii IGI informări periodice asupra activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor şi pentru analizarea acesteia; e) întocmeşte caietele de sarcini şi specificaţiile tehnice pentru achiziţiile de bunuri, servicii şi lucrări de natura investiţiilor şi a prevenirii şi stingerii incendiului; f) coordonează, monitorizează şi verifică activitatea specifică de instruire în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi a persoanelor desemnate în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 38Serviciul comunicaţii şi informatică este structura de specialitate a IGI, care gestionează totalitatea sistemelor şi echipamentelor informatice şi de comunicaţii aflate în administrarea şi folosinţa IGI, ce are în compunere Biroul de monitorizare sisteme şi reţele şi Biroul aplicaţii şi baze de date. Serviciul are următoarele atribuţii generale: a) administrează, dezvoltă şi asigură disponibilitatea permanentă pentru întreg sistemul informatic de la nivelul IGI, cuprinzând atât sistemele SIMS, E-Doc, PKI, EURODAC etc., cât şi totalitatea schimburilor de date pe cale informatică dintre IGI şi alte structuri; b) îndeplineşte atribuţii specifice pe linia execuţiei bugetare, conform dispoziţiei ordonatorului secundar de credite; c) asigură menţinerea funcţionării tehnicii IT C din dotarea IGI; d) sprijină Structura de securitate în vederea elaborării şi punerii în practică a politicii de securitate la nivelul sistemelor informatice în cadrul IGI, în conformitate cu normele INFOSEC şi cu celelalte reglementări în vigoare; e) îndeplineşte, la nivelul IGI, sarcinile ce revin din planurile de acţiune întocmite la nivelul MAI, pe linia informatizării activităţii şi armonizării sistemelor informatice; f) coordonează activitatea administratorilor de baze de date de la structurile judeţene pentru imigrări aflate în asigurare; g) participă în cadrul echipelor de proiect cu finanţare externă nerambursabilă cu specialişti/experţi/manager de proiect în funcţie de specificul acestora.  +  Articolul 39 (1) Biroul de monitorizare sisteme şi reţele are, pe linie de inginerie de sistem şi reţele, următoarele atribuţii: a) participă la realizarea măsurilor ce decurg din planurile întocmite la nivelul MAI, pe linia informatizării activităţii şi armonizării sistemelor informatice, conform competenţelor; b) participă la întocmirea specificaţiilor tehnice şi la derularea procedurilor de achiziţie pentru bunuri de resortul comunicaţiilor şi informaticii; c) administrează reţeaua şi domeniul Sistemului informatic integrat pentru managementul migraţiei şi azilului, la nivel central şi teritorial, precum şi serverele instalate la nivelul IGI; d) administrează şi întreţine reţelele de telefonie de incintă din sediile IGI şi colaborează cu specialiştii Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, denumită în continuare DGCTI, pentru administrarea echipamentelor de date, comunicaţie telefonică şi Tetra din dotarea IGI; e) administrează sistemul intranet, platforma de mesagerie internă, pagina de web şi portalul IGI; f) administrează reţeaua de internet din cadrul IGI; g) participă la reuniunile comitetelor/grupurilor de lucru de la Comisia Europeană/Consiliul UE în domeniul de activitate specific; h) administrează reţeaua de poştă electronică securizată din cadrul IGI; i) se ocupă de toate activităţile informatice premergătoare trecerii la noi generaţii de documente emise de către IGI; j) stabileşte, implementează şi administrează politica de securitate şi de utilizatori în cadrul Sistemului informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize la nivelul domeniului, bazei de date şi al aplicaţiei, precum şi în cadrul reţelei de calculatoare internet din cadrul IGI; k) administrează utilizatorii Sistemului informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize la nivelul domeniului, bazei de date şi al aplicaţiei; l) elaborează documentaţii de instalare şi configurare a tuturor echipamentelor din compunerea sistemului informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize; m) execută operaţii de instalare a sistemelor de operare şi a software-ului de bază pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic al IGI, precum şi pe celelalte echipamente aflate în exploatarea acesteia, la nivel central şi teritorial, şi participă la depanarea şi repunerea în funcţiune a echipamentelor de calcul din dotarea IGI împreună cu contractorii care asigură asistenţa tehnică în cadrul contractelor de service al echipamentelor de calcul, de comunicaţie şi software; n) răspunde de gestiunea operării, a performanţelor şi a problemelor ce apar în reţelele proprii; o) gestionează şi preia/transmite traficul ce îi este adresat ori pe care îl generează; p) desfăşoară activităţi de studii şi documentare tehnică, în scopul cunoaşterii celor mai noi tehnologii în domeniu şi a posibilităţilor de implementare a acestora; q) participă la pregătirea şi perfecţionarea continuă a personalului, asigurând specialişti în domeniu, suport tehnic şi bibliografia necesară studiului, şi acordă asistenţă pentru exploatarea echipamentelor de calcul şi de comunicaţie din dotarea IGI, precum şi pentru exploatarea aplicaţiilor informatice realizate; r) asigură respectarea strictă a normelor de protecţie-securitate a datelor la nivel de sistem; s) întreţine şi actualizează biblioteca de software de bază şi de aplicaţie a IGI şi ţine evidenţa şi gestionează memoriile externe magnetice şi optice, în scopul asigurării copiilor de siguranţă şi utilizării acestora, conform metodologiilor de lucru; ş) asigură respectarea strictă a măsurilor de protecţie a muncii; t) realizează managementul infrastructurii de chei publice (Public Key Infrastructure) a IGI; ţ) administrează soluţiile de virtualizare de la nivelul IGI; u) organizează, execută, gestionează activitatea şi răspunde de funcţionarea sistemului Eurodac la nivel naţional, a sistemului DubliNET, cât şi a componentei IGI a sistemului AFIS naţional; v) administrează punctul naţional de acces şi monitorizează infrastructura de comunicaţii utilizată pentru asigurarea neîntreruptă a conexiunii la Sistemul central Eurodac şi a transferului de date prin intermediul sistemului DubliNET; w) administrează staţiile de amprentare ale IGI şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, denumit în continuare IGPF, conectate la sistemul Eurodac, la nivel de aplicaţie; x) asigură suport tehnic în sistem dispecerat şi coordonează fluxurile de lucru, la nivel naţional, pentru sistemul Eurodac, sistemul DubliNET, colaborând cu Serviciul Dublin din cadrul Direcţiei azil şi integrare, pentru realizarea sarcinilor specifice implementării procedurii de determinare a statului membru responsabil; y) îndeplineşte funcţiile punctului unic de contact în relaţie cu agenţia eu-LISA pentru sistemul Eurodac şi sistemul DubliNET; z) reprezintă IGI în cadrul Grupului consultativ Eurodac şi sprijină activitatea reprezentantului MAI în cadrul Comitetului de conducere din cadrul agenţiei eu-LISA; aa) elaborează şi actualizează, împreună cu IGPF, şi cu sprijinul DGCTI din cadrul MAI, Planul de securitate pentru sistemul Eurodac la nivel naţional, monitorizând respectarea acestuia; ab) asigură pregătirea personalului din teritoriu pe linia sistemului Eurodac şi a componentei IGI a sistemului AFIS naţional; ac) coordonează, îndrumă şi controlează activităţile pe linia sistemului Eurodac şi a componentei IGI a sistemului AFIS naţional desfăşurate la nivelul IGI; ad) participă la definirea proceselor specifice şi la elaborarea procedurilor interne de lucru specifice şi/sau a celor de sistem, ce implică activităţi Eurodac. (2) Biroul de monitorizare sisteme şi reţele are, pe linia dispeceratului tehnic, următoarele atribuţii: a) acordă sprijin utilizatorilor sistemelor informatice gestionate; b) asigură suport tehnic pentru exploatarea calculatoarelor, serverelor şi echipamentelor de comunicaţie radio-date de la nivelul IGI; c) verifică, prelucrează, gestionează loturile de producţie pentru cărţile de rezidenţă; d) verifică, prelucrează, gestionează loturile de producţie şi le transmite către Centrul naţional unic de personalizare a paşapoartelor electronice pentru permisele de şedere şi paşapoartele electronice pentru persoane fără cetăţenie; e) personalizează titluri de călătorie; f) în cazul căderii liniilor de comunicaţie, efectuează verificări în sistemele informatice gestionate, la solicitarea Dispeceratului IGI; g) supraveghează modul de funcţionare a echipamentelor din sala serverelor şi repune sistemele informatice în funcţiune, în cazul unor defecţiuni; h) în cazul căderii liniilor de comunicaţie, preia indicatorii informatizaţi ai situaţiei operative de la structurile pentru imigrări deconectate; i) semnalează la dispeceratele Reţelei de comunicaţii integrate voce-date şi Reţelei naţionale de voce ale MAI din cadrul DGCTI problemele de comunicaţie; j) efectuează salvări ale bazei de date; k) gestionează secretariatul SCI; l) asigură supravegherea întregului sistem IT al IGI în permanenţă, în ture de 24 de ore, pe parcursul întregii săptămâni, sau în cadrul altui program, aprobat de către conducerea IGI; m) operează în sistemul AFIS naţional pentru stabilirea identităţii persoanelor, a celor suspecte ori condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni pe teritoriul României, a celor dispărute şi identificarea străinilor care au mai solicitat anterior o formă de protecţie internaţională în România; n) efectuează comparaţiile dactiloscopice şi validează coincidenţele apărute în sistemul Eurodac şi AFIS naţional, furnizând rezultatele obţinute centrelor regionale de proceduri şi cazare pentru solicitanţii de azil şi Direcţiei migraţie şi, după caz, Serviciului Dublin; o) execută operaţii speciale în sistemul Eurodac; p) introduce în sistemul AFIS naţional impresiunile papilare ale străinilor sau apatrizilor solicitanţi de protecţie internaţională sau cazaţi în Centrul de Tranzit în Regim de Urgenţă Timişoara, denumit în continuare CTU, în situaţia nefuncţionării staţiilor de amprentare de la nivelul IGI; q) colaborează cu structurile competente din cadrul IGPF şi Inspectoratul General al Poliţiei Române, denumit în continuare IGPR, pentru asigurarea suportului tehnic în vederea funcţionării fluxurilor de lucru specifice precum şi pe linia asigurării accesului forţelor de aplicare a legii la sistemul Eurodac. (3) Biroul de monitorizare sisteme şi reţele are, pe linia asigurării tehnice IT C, următoarele atribuţii: a) întocmeşte necesarul cu bunuri materiale de resortul comunicaţiilor şi informaticii privind asigurarea, reparaţia şi întreţinerea tehnicii de calcul şi de comunicaţii din dotare şi îl transmite Serviciului logistic pentru includerea în referatul de necesitate; b) întocmeşte specificaţiile tehnice, caietele de sarcini şi participă la evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziţie pentru bunurile materiale de resortul comunicaţiilor şi informaticii; c) analizează periodic existentul de bunuri materiale din depozit şi nevoile structurilor aflate în asigurare, asigură repartizarea şi folosirea judicioasă a acestora, în conformitate cu normele de consum şi înzestrare; d) participă în comisiile de recepţie a bunurilor materiale de resortul comunicaţiilor şi informaticii; e) elaborează documentele justificative privind mişcarea bunurilor materiale de resortul comunicaţiilor şi informaticii; f) face propuneri privind scoaterea din funcţiune/declasarea, casarea şi valorificarea bunurilor materiale de resortul comunicaţiilor şi informaticii aflate în dotarea structurilor asigurate logistic; g) verifică şi avizează documentele referitoare la activitatea de scoatere din funcţiune/declasarea şi casarea bunurilor de resortul comunicaţii şi informatică aflate în patrimoniul ordonatorilor terţiari din cadrul IGI; h) participă, pe linie de IT, la elaborarea proiectului normei de înzestrare cu armament, mijloace tehnice şi materiale necesare inspectoratului general şi structurilor subordonate şi face propuneri de modificare şi completare a acesteia, în funcţie de modificările organizatorice aprobate sau în urma hotărârilor Consiliului de supraveghere a înzestrării din MAI, precum şi tabelelor de înzestrare cu armament, mijloace tehnice şi materiale necesare structurilor IGI.  +  Articolul 40 (1) Biroul aplicaţii şi baze de date are, pe linie de aplicaţii, următoarele atribuţii: a) participă la realizarea măsurilor ce decurg din planurile întocmite la nivelul MAI, pe linia informatizării activităţii şi armonizării sistemelor informatice, conform competenţelor; b) desfăşoară activităţi de analiză-programare pentru realizarea de noi module de aplicaţie ale sistemului informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize, pentru modificarea celor existente sau pentru dezvoltarea de noi aplicaţii în conformitate cu cerinţele celorlalte structuri ale IGI şi cu modificările legislaţiei în vigoare şi răspunde de funcţionarea pachetelor de programe de aplicaţie la parametrii proiectaţi; c) desfăşoară activităţi de analiză-programare pentru realizarea de noi funcţionalităţi în cadrul Sistemului informatic de management al documentelor; d) asigură funcţionarea corectă şi modificarea modulelor de aplicaţie din sistemul de migraţie, azil şi vize; e) elaborează documentaţii de analiză, programare şi exploatare pentru aplicaţiile informatice pe care le dezvoltă; f) colaborează cu celelalte servicii ale IGI, în scopul stabilirii şi îmbunătăţirii cerinţelor funcţionale ale sistemului informatic; g) execută operaţii de instalare a software-ului de aplicaţie pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic al IGI, precum şi pe celelalte echipamente aflate în exploatarea acesteia, la nivel central; h) desfăşoară activităţi de studii şi documentare tehnică (informatică), în scopul cunoaşterii celor mai noi tehnologii în domeniul informatic şi a posibilităţilor de implementare a acestora în cadrul Sistemul informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize; i) participă la pregătirea şi perfecţionarea continuă a personalului propriu şi a celui din IGI, asigurând training în domeniu; j) asigură respectarea strictă a normelor de protecţie-securitate a datelor la nivel de aplicaţie; k) participă la reuniunile comitetelor/grupurilor de lucru de la Comisia Europeană/Consiliul UE în domeniul de activitate specific. (2) Biroul aplicaţii şi baze de date are, pe linie de baze de date, următoarele atribuţii: a) participă la realizarea măsurilor ce decurg din planurile întocmite la nivelul MAI, pe linia informatizării activităţii şi armonizării sistemelor informatice, conform competenţelor; b) gestionează baza de date a Sistemului informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize şi asigură integritatea funcţională a acesteia; c) gestionează bazele de date ale Sistemului informatic de management al documentelor; d) administrează celelalte baze de date existente la nivelul IGI, cu excepţia celor care intră în componenţa sau deservesc sistemul Eurodac, sistemul informatic DubliNET şi componenta IGI a sistemului AFIS naţional; e) realizează teste de coerenţă asupra bazei de date; f) actualizează structura bazelor de date, în conformitate cu cerinţele aplicaţiilor; g) colaborează cu specialiştii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune ale MAI, în vederea asigurării utilizării datelor în conformitate cu prevederile legale; h) stabileşte politica de salvare şi recuperare a datelor, planifică şi execută operaţiunile de back-up ale bazei de date a Sistemului informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize; i) stabileşte politica de salvare şi recuperare a datelor, planifică şi execută operaţiunile de back-up ale bazelor de date ale Sistemului informatic de management al documentelor; j) realizează copiile de siguranţă ale bazei de date a Sistemului informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize şi bazelor de date ale Sistemului informatic de management al documentelor; k) monitorizează performanţele bazei de date a Sistemului informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize şi efectuează operaţiuni de optimizare a acestora; l) desfăşoară activităţi de studii şi documentare tehnică în scopul cunoaşterii celor mai noi tehnologii în domeniul informatic şi a posibilităţilor de implementare a acestora; m) participă la pregătirea şi perfecţionarea continuă a personalului propriu şi a celui din IGI, asigurând training în domeniu; n) asigură respectarea strictă a normelor de protecţie-securitate a datelor la nivel de baze de date; o) asigură realizarea şi actualizarea sistemului intranet şi a paginii de internet a IGI, colaborând cu celelalte structuri din cadrul IGI pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice; p) colaborează cu DGCTI din cadrul MAI, în vederea realizării sarcinilor specifice pe domeniul de competenţă; q) coordonează activitatea structurilor judeţene pentru imigrări cu privire la sarcinile pe linie de comunicaţii şi informatică care revin acestora cu ocazia organizării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale.  +  Articolul 41Serviciul achiziţii este structura de specialitate care gestionează activitatea de achiziţii publice, la nivelul ordonatorului secundar de credite, şi are următoarele atribuţii: a) elaborează Strategia anuală de achiziţii - document ce cuprinde totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate de IGI, pe parcursul unui an bugetar; b) elaborează Strategia de contractare - document prin care se stabilesc obiectivele şi condiţiile de planificare şi pregătire a proceselor de achiziţii în legătură cu justificarea alegerii tipului de procedură şi a tipului de contract, mecanismele de gestionare şi derulare a contractului, justificarea valorii estimate, stabilirea cerinţelor de calificare şi a criteriului de atribuire, resursele disponibile pentru realizarea contractului; c) elaborează Programul anual al achiziţiilor publice, ca parte a Strategiei anuale a achiziţiilor publice în termenul legal, pe baza referatelor de necesitate şi a priorităţilor identificate şi fundamentate la nivelul celorlalte structurii ale IGI finanţate din buget şi respectiv pentru fiecare proiect de monopol şi asistenţă tehnică finanţate din FAMI sau alte fonduri externe nerambursabile implementate la nivelul IGI; d) prezintă spre aprobare conducerii IGI Strategia anuală de achiziţii şi Programul anual al achiziţiilor, conform prevederilor legale în vigoare; e) operează modificări sau completări ulterioare în Programul anual al achiziţiilor, atunci, când situaţia o impune, conform prevederilor legale în vigoare; f) efectuează verificarea Rapoartelor intermediare şi finale transmise de beneficiarii schemelor de grant, din punctul de vedere al respectării prevederilor contractuale cu privire la efectuarea achiziţiilor şi derularea contractelor; g) participă la grupuri de lucru, organizate la nivel de structuri centrale ale MAI, având ca tematică derularea achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă; h) participă la întâlnirile de coordonare a beneficiarilor schemelor de grant; i) organizează şi derulează proceduri de achiziţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor finanţate de la bugetul de stat şi prin FAMI sau alte fonduri externe nerambursabile; j) realizează evidenţa achiziţiilor directe, ca anexă la Programul anual al achiziţiilor publice; k) elaborează calendarul procedurilor de atribuire necesar pentru planificarea procesului de achiziţii publice, evitarea suprapunerilor şi întârzierilor şi monitorizarea internă a procesului de achiziţii, ţinând seama de termenele legale prevăzute pentru publicarea anunţurilor/invitaţiilor, depunerea candidaturilor/ofertelor, duratele previzionate pentru examinarea şi evaluarea candidaturilor/ofertelor, precum şi de orice alte termene care pot influenţa procedurile; l) asigură în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicarea tuturor regulilor de transparenţă şi publicitate necesare unei corecte atribuiri a contractelor de achiziţie; m) transmite, în format electronic, documentaţiile de atribuire în vederea validării acestora de către Agenţia Naţională a Achiziţiilor Publice, denumită în continuare ANAP; n) transmite, în format electronic, anunţurile/invitaţiile de participare, în vederea validării şi publicării acestora de către ANAP; o) înştiinţează ANAP despre declanşarea procedurilor de achiziţie care nu impun publicarea unui anunţ/unei invitaţii de participare în sistemul electronic şi în cazul organizării procedurii de negociere, fără publicarea unui anunţ de participare; p) propune componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit şi solicită, după caz, desemnarea unor experţi cooptaţi pe lângă comisiile de evaluare pentru evaluarea ofertelor; q) asigură, în conformitate cu prevederile legale, aplicarea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie necesare derulării corecte a contractelor de achiziţie publică prin persoanele responsabile cu derularea procedurilor; r) coordonează activitatea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică ce urmează a fi încheiate de IGI, prin persoana responsabilă de atribuirea contractului/preşedintele comisiei de evaluare, care întocmesc rapoarte intermediare, adrese de clarificare, grile de evaluare şi verificare a criteriilor de calificare, a propunerilor tehnice şi financiare, rapoartele finale procedurilor şi documentele privind transmiterea rezultatelor procedurilor; s) înregistrează contestaţiile şi le comunică operatorilor economici implicaţi în procedură, întocmeşte punctele de vedere cu privire la contestaţiile depuse, împreună cu alte structuri IGI competente, pe care le transmite Consiliului naţional de soluţionare a contestaţiilor şi contestatarului; ş) încheie contracte de furnizare, servicii şi lucrări cu operatorii economici câştigători ai procedurilor de achiziţii, în baza avizului de legalitate şi a controlului financiar preventiv şi le transmite Serviciului logistic/Serviciului comunicaţii şi informatică, potrivit competenţelor, sau altor structuri IGI beneficiare ale unor servicii, care vor urmări derularea contractelor; t) prospectează piaţa în vederea realizării de achiziţii directe, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; ţ) întocmeşte şi publică anunţurile de atribuire/notificări pentru procedurile finalizate/achiziţii directe, în termenele legale; u) întocmeşte documentele constatatoare pentru fiecare contract atribuit în baza documentelor de recepţie transmise de structurile de specialitate ale IGI, în competenţa cărora se află bunurile, serviciile şi lucrările ce fac obiectul contractului atribuit; v) întocmeşte şi transmite către ANAP un raport anual, în format electronic, privind contractele de achiziţie atribuite în anul precedent; w) constituie şi păstrează dosarele de achiziţie publică, conform prevederilor legale în vigoare; x) face propuneri de modificare sau completare a reglementărilor privind achiziţiile publice; y) coordonează şi controlează modul în care se organizează şi se desfăşoară achiziţiile publice în cadrul structurilor subordonate care au calitatea de ordonator terţiar de credite, privind respectarea legalităţii achiziţiilor şi urmăreşte modul de îndeplinire a măsurilor stabilite în urma constatărilor efectuate; z) asigură utilizarea legală şi eficientă a fondurilor din surse bugetare şi externe; aa) participă în cadrul echipelor de proiect desemnate pentru implementarea proiectelor cu finanţare externă, în funcţie de specificul proiectului.  +  Secţiunea a 12-a Direcţia migraţie  +  Articolul 42 (1) Direcţia migraţie este structura din cadrul IGI care gestionează admisia, reglementarea şi îndepărtarea străinilor din România, precum şi înregistrarea rezidenţei cu o durată mai mare de 3 luni, precum şi soluţionarea cererilor de acordare a dreptului de rezidenţă permanentă pentru cetăţenii UE/Spaţiului Economic European (UE/SEE), cetăţenii Confederaţiei Elveţiene şi pentru membrii de familie ai acestora, şi are următoarele atribuţii principale: a) coordonează, sprijină, îndrumă şi controlează activitatea structurilor judeţene pentru imigrări, a centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică şi a Direcţiei pentru Imigrări a Municipiului Bucureşti, pe liniile de muncă specifice; b) coordonează activităţile specifice privind emiterea avizului, potrivit legii, pentru cererile de viză şi cererile de eliberare a permisului de mic trafic depuse de străini la reprezentanţele diplomatice din străinătate şi transmise de Centrul Naţional de Vize; c) coordonează activitatea de eliberare a avizelor în scop de muncă şi detaşare a străinilor pe teritoriul României; d) coordonează activitatea de prelungire a dreptului de şedere temporară şi de acordare a dreptului de şedere pe termen lung străinilor pe teritoriul României; e) coordonează activitatea de înregistrare a rezidenţei cu o durată mai mare de 3 luni şi cea pe linia soluţionării cererilor de acordare a dreptului de rezidenţă permanentă pe teritoriul României pentru cetăţenii UE/Spaţiului Economic European (UE/SEE), cetăţenii Confederaţiei Elveţiene şi pentru membrii de familie ai acestora; f) coordonează activităţile specifice completării listelor electorale cu cetăţenii europeni pentru participarea acestora la alegerile pentru administraţia publică locală şi pentru Parlamentul European; g) coordonează activităţile specifice desfăşurate pentru depistarea străinilor cu şedere ilegală şi a celor care desfăşoară activităţi lucrative fără forme legale pe teritoriul României; h) propune, în condiţiile legii, luarea şi prelungirea custodiei publice pentru străinii care nu pot fi îndepărtaţi de pe teritoriul României în termen de 24 de ore; i) coordonează activităţile desfăşurate pe linia introducerii, cazării, scoaterii şi transferului între centrele de cazare, a străinilor luaţi în custodie publică; j) coordonează activităţile de îndepărtare a străinilor de pe teritoriul României şi pune în executare hotărârile de declarare ca persoane indezirabile, precum şi cele în care s-a dispus pedeapsa complementară a interzicerii dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României; k) coordonează activităţile de aplicare a măsurilor restrictive luate împotriva străinilor care au încălcat regimul juridic al străinilor pe teritoriul ţării şi cel privind limitarea sau restrângerea dreptului de rezidenţă al cetăţenilor UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene şi a membrilor de familie ai acestora; l) coordonează, pe domeniul de competenţă, activitatea de culegere, diseminare şi valorificare a informaţiilor, din surse deschise sau obţinute prin mijloace specifice, precum şi schimbul de date şi informaţii cu celelalte structuri ale statului cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale; m) asigură reprezentarea instituţiei, pe linia de competenţă, la întâlniri, grupuri de lucru, grupuri interministeriale sau interinstituţionale şi elaborează puncte de vedere pentru întocmirea mandatelor reprezentanţilor României la comitetele/grupurile de lucru de la Comisia Europeană/Consiliul UE; n) cooperează, pe linia de competenţă, cu structuri ale MAI şi cu alte instituţii ale statului care au atribuţii în domeniul imigraţiei, cu reprezentanţele diplomatice acreditate în România şi instituţii similare din străinătate, în condiţiile legii; o) colaborează cu organisme naţionale/internaţionale cu competenţă în domeniile migraţiei, în baza înţelegerilor la care România este parte, precum şi cu organizaţii internaţionale sau neguvernamentale cu atribuţii în domeniu; p) face propuneri pentru iniţierea unor proiecte de acte normative şi proceduri pentru reglementarea activităţii în domeniul imigraţiei; q) coordonează activitatea de elaborare şi implementare a proiectelor cu finanţare externă şi participă cu personal în cadrul echipelor de proiect de monopol, în calitate de manageri şi/sau experţi, în proiectele ce vizează competenţele specifice; r) îndeplineşte atribuţii specifice pe linia execuţiei bugetare, conform dispoziţiei ordonatorului secundar de credite; s) analizează periodic activitatea desfăşurată de către structurile din subordine şi dispune măsuri de implementare corespunzătoare a sarcinilor de muncă; ş) efectuează controale tematice, de sprijin şi îndrumare la structurile teritoriale pe liniile de muncă specifice şi asigură participarea, potrivit competenţelor, la efectuarea controalelor de fond; t) face propuneri de aprobare/revizuire/abrogare a procedurilor de lucru specifice activităţilor şi elaborează proiecte de dispoziţii, pe care le înaintează, spre aprobare, inspectorului general al IGI, pe linia de competenţă; ţ) coordonează activitatea de soluţionare a petiţiilor formulate în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, pe specificul activităţii; u) formulează, potrivit competenţelor, răspunsuri către instituţiile şi persoanele fizice care au solicitat astfel de date, cu respectarea Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare; v) monitorizează stadiul îndeplinirii măsurilor specifice direcţiei, prevăzute în documentele programatice şi strategice în domeniul specific, în Planul de control intern/managerial, Registrul de riscuri şi Registrul anticorupţie ale IGI şi raportează despre aceasta structurilor competente din IGI; x) răspunde de activitatea de secretariat, documente clasificate, arhivare şi circuit intern al documentelor ce vizează competenţele direcţiei. (2) Direcţia migraţie are în componenţă: Serviciul admisie, Serviciul reglementarea şederii, Serviciul combaterea şederii ilegale şi Serviciul returnări. (3) Pe linie de secretariat, atribuţiile DMS se referă la: a) gestionarea evidenţei documentelor clasificate şi neclasificate cu respectarea prevederilor legale, a instrucţiunilor şi procedurilor specifice activităţii de secretariat; b) prezentarea documentelor pentru rezoluţionare şi repartizare conform rezoluţiei; c) pregătirea corespondenţei în vederea expedierii; d) efectuarea de operaţiuni de clasare şi arhivare a documentelor, conform nomenclatorului arhivistic; e) pregătirea participării la şedinţele de lucru ale cadrelor cu funcţii de conducere ale direcţiei şi asigură întocmirea procesului-verbal de şedinţă; f) ţinerea evidenţei prezenţei şi a răspândirilor personalului, în concedii de odihnă, concedii medicale, învoiri, misiuni, delegaţii, deplasări etc.; g) organizarea activităţii de primire în audienţă, potrivit competenţelor legale.  +  Articolul 43 (1) Serviciul admisie are următoarele atribuţii principale: a) emite avizul, potrivit legii, la cererile de viză şi cererile de eliberare a permisului de mic trafic de frontieră transmise de misiunile diplomatice, oficiile consulare şi CNV; b) în scopul stabilirii condiţiilor de acordare a vizei şi a permisului de mic trafic de frontieră dispune structurilor teritoriale activităţi de verificare în teren şi participă, când se impune, la efectuarea acestora; c) coordonează şi controlează activitatea desfăşurată de structurile teritoriale privind soluţionarea invitaţiilor depuse în scopul acordării vizelor de scurtă şedere şi a cererilor de reîntregire a familiei; d) coordonează şi controlează activitatea desfăşurată de structurile teritoriale privind anularea/revocarea vizelor de intrare în România şi a permisului de mic trafic de frontieră şi întreprinde activităţi specifice conform procedurii, la solicitarea structurilor teritoriale sau a altor instituţii; e) analizează petiţiile şi formulează propuneri de soluţionare a acestora, potrivit competenţelor; f) prelucrează date cu caracter personal, efectuează verificări şi formulează, potrivit competenţelor, răspunsuri către instituţiile şi persoanele fizice care au solicitat astfel de date, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; g) cooperează, pe problematica admisiei, cu structuri ale MAI şi cu alte instituţii ale statului care au atribuţii în domeniul imigraţiei, cu reprezentanţele diplomatice acreditate în România şi instituţii similare din străinătate, în condiţiile legii; h) participă la întâlniri, grupuri de lucru, grupuri interministeriale sau interinstituţionale şi elaborează puncte de vedere în domeniul de competenţă; i) participă la întocmirea proiectelor de acte normative, protocoale de cooperare, proceduri de lucru, pentru reglementarea activităţilor specifice; j) elaborează şi implementează proiecte operative de monopol cu finanţare FAMI în domeniul de competenţă; k) participă cu experţi evaluatori în selecţiile proiectelor de grant finanţate din fondurile acordate României în cadrul FAMI. (2) Pe linia admisiei cu viză de scurtă şedere şi permisul de mic trafic, serviciul are următoarele atribuţii: a) face propuneri pentru emiterea avizului, potrivit legii, la cererile de viză de scurtă şedere depuse de străini la misiunile diplomatice şi oficiile consulare din străinătate şi transmise de CNV; b) face propuneri pentru emiterea avizului, potrivit legii, la cererile de eliberare a permisului de mic trafic transmise de misiunile diplomatice şi oficiile consulare din ţările terţe vecine cu care România a încheiat acorduri care reglementează regimul specific micului trafic de frontieră; c) coordonează şi controlează activitatea desfăşurată de structurile teritoriale privind modul de soluţionare a invitaţiilor depuse în scopul acordării vizelor de scurtă şedere pentru străinii proveniţi din state terţe; d) face propuneri de aprobare a invitaţiilor adresate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în România pentru străinii invitaţi, posesori de paşapoarte simple; e) notifică misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în România cu privire la refuzul aprobării invitaţiilor depuse pentru străinii care nu îndeplinesc condiţiile legale de intrare în ţară sau cu privire la străinii invitaţi, care au încălcat dispoziţiile legale privind şederea în România; f) în scopul stabilirii condiţiilor de acordare a vizei de scurtă şedere şi permisului de mic trafic efectuează verificări în evidenţele IGI şi ale altor instituţii conform protocoalelor încheiate în acest sens; g) face propuneri, în condiţiile legii, de anulare/revocare a vizelor de scurtă şedere; h) face propuneri, în condiţiile legii, de anulare/revocare a permiselor de mic trafic de frontieră; i) verifică îndeplinirea de către străini a condiţiilor speciale de acordare a vizei de scurtă şedere, conform scopului declarat, şi poate solicita, în acest scop, date suplimentare persoanei care invită sau dispune structurilor teritoriale activităţi de verificare în teren şi participă, când se impune, la efectuarea acestora; j) efectuează operaţiuni de implementare, interogare, actualizare, modificare şi ştergere a datelor din SIMS, potrivit competenţelor; k) întocmeşte situaţii statistice şi analize pe profilul activităţii proprii şi face propuneri de îmbunătăţire a acesteia în concordanţă cu cele rezultate; l) verifică, periodic, dacă străinii proveniţi din state terţe, intraţi în România cu viză de scurtă şedere, au părăsit teritoriul ţării în termenul de valabilitate a vizelor şi propune măsuri împotriva celor care nu au respectat prevederile legale; m) participă, potrivit competenţelor, la efectuarea controalelor de fond, sprijin şi îndrumare la structurile teritoriale, se informează asupra situaţiei operative existente pe raza de competenţă şi întocmeşte raportul cu concluzii şi măsuri. (3) Pe linia admisiei cu viză de lungă şedere, serviciul are următoarele atribuţii: a) face propuneri pentru emiterea avizului, potrivit legii, la cererile de viză de lungă şedere formulate în scopul desfăşurării de activităţi economice, profesionale, comerciale, reîntregirea familiei, studii, de cercetare ştiinţifică, religioase şi pentru alte scopuri, depuse de străini la misiunile diplomatice ale României în străinătate şi transmise de CNV; b) în scopul stabilirii condiţiilor de acordare a vizei de lungă şedere, efectuează verificări în evidenţele IGI şi ale altor instituţii conform protocoalelor încheiate în acest sens; c) verifică îndeplinirea de către străini a condiţiilor speciale de acordare a vizei de lungă şedere, conform scopului declarat, şi poate solicita, în acest scop, date suplimentare persoanei care invită sau dispune structurilor teritoriale activităţi de verificare în teren şi participă, când se impune, la efectuarea acestora; d) coordonează şi controlează activitatea desfăşurată de structurile teritoriale privind modul de soluţionare a cererilor de reîntregire a familiei; e) asigură implementarea unitară a prevederilor legale, la nivel teritorial, prin stabilirea de practici şi proceduri specifice activităţii coordonate; f) ţine şi actualizează, periodic, evidenţa străinilor cărora li s-au eliberat avize pentru a desfăşura activităţi comerciale, activităţi de cercetare ştiinţifică, activităţi religioase şi studii pe teritoriul României; g) verifică, ori de câte ori este necesar, dacă străinii proveniţi din state terţe, intraţi în România cu viză de lungă şedere, au respectat scopul vizei şi durata şederii şi propune măsuri împotriva celor care nu au respectat prevederile legale; h) face, în condiţiile legii, propuneri de anulare/revocare a vizelor de lungă şedere; i) întocmeşte situaţii statistice şi analize pe profilul activităţii proprii şi face propuneri de îmbunătăţire a acesteia în concordanţă cu cele rezultate; j) efectuează operaţiuni de implementare, actualizare, modificare şi ştergere a datelor din SIMS, potrivit competenţelor; k) participă, potrivit competenţelor, la efectuarea controalelor de fond, sprijin şi îndrumare la structurile teritoriale, se informează asupra situaţiei operative existente pe raza de competenţă şi întocmeşte raportul cu concluzii şi măsuri.  +  Articolul 44 (1) Serviciul reglementarea şederii are următoarele atribuţii principale: a) coordonează şi controlează activităţile de eliberare a avizelor de angajare/detaşare străinilor pe teritoriul României, desfăşurate la nivelul structurilor teritoriale pentru imigrări; b) coordonează şi controlează activitatea de prelungire a dreptului de şedere temporară şi de acordare a dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României, desfăşurate la nivelul structurilor teritoriale pentru imigrări; c) coordonează şi controlează activitatea de înregistrare/acordare a rezidenţei permanente a cetăţenilor UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene pe teritoriul României, desfăşurată la nivelul structurilor teritoriale pentru imigrări; d) coordonează şi controlează activităţile specifice desfăşurate la nivelul structurilor teritoriale pentru imigrări pentru desfăşurarea alegerilor pentru administraţia publică locală şi pentru Parlamentul European; e) analizează petiţiile şi formulează propuneri de soluţionare a acestora, potrivit competenţelor; f) prelucrează date cu caracter personal, efectuează verificări şi formulează, potrivit competenţelor, răspunsuri către instituţiile şi persoanele fizice care au solicitat astfel de date, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; g) elaborează şi implementează proiecte operative de monopol cu finanţare FAMI în domeniul de competenţă; h) participă la elaborarea instrucţiunilor pentru solicitanţi aferente selecţiilor proiectelor de grant finanţate din FAMI, prin identificarea şi analizarea cerinţelor specifice domeniilor azilului şi migraţiei; i) participă cu experţi evaluatori în selecţiile proiectelor de grant finanţate din fondurile acordate României în cadrul FAMI. (2) Pe linia şederii temporare cetăţeni state terţe, serviciul are următoarele atribuţii: a) coordonează în mod unitar activitatea de eliberare a avizelor de angajare/detaşare în muncă a străinilor pe teritoriul României; b) coordonează în mod unitar activitatea de prelungire a dreptului de şedere temporară potrivit scopurilor prevăzute de legislaţia aplicabilă străinilor pe teritoriul României; c) coordonează organizarea şi actualizarea evidenţei străinilor cu şedere temporară pe teritoriul României; d) analizează referatele întocmite de structurile teritoriale ale IGI, care au ca obiect situaţiile atipice apărute în reglementarea dreptului de şedere temporară şi emite reglementări de linie pentru clarificarea situaţiilor atipice apărute; e) efectuează verificări şi face propuneri, în urma solicitărilor instituţiilor abilitate, pentru reglementarea dreptului de şedere al străinilor a căror prezenţă în România este în interesul statului român; f) coordonează activitatea de eliberare a documentelor de identitate sau de călătorie pentru străinii aflaţi pe teritoriul României; g) coordonează organizarea evidenţei cazurilor de pierdere, furt, distrugere sau deteriorare a documentelor de călătorie pentru cetăţenii străini aflaţi pe teritoriul României; h) coordonează activitatea de evidenţă a documentelor de călătorie şi a altor documente pierdute şi recuperate ce aparţin cetăţenilor străini, pe care le remite ambasadelor statelor emitente; i) organizează evidenţa străinilor decedaţi pe teritoriul României, notifică aceste cazuri misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare acreditate în România şi cooperează cu acestea până la clarificarea situaţiei; j) efectuează activităţi de implementare a semnalărilor în SIS II, pentru situaţiile prevăzute de art. 38 din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II), potrivit competenţelor; k) coordonează la nivel naţional activităţile specifice desfăşurate de structurile IGI cu ocazia realizării unui rezultat pozitiv ca urmare a efectuării unei căutări în Sistemul naţional de informaţii Schengen, denumit în continuare NSIS, cu privire la art. 38 din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II); l) efectuează operaţiuni de implementare, interogare, actualizare, modificare şi ştergere a datelor din SIMS, pe liniile de muncă specifice. (3) Pe linia şederii permanente state terţe, serviciul are următoarele atribuţii: a) coordonează organizarea şi actualizarea evidenţei străinilor cu şedere pe termen lung pe teritoriul României; b) efectuează verificări şi face propuneri, în urma solicitărilor instituţiilor abilitate, pentru acordarea dreptului de şedere pe termen lung în România, în interesul statului român; c) coordonează activitatea pe linia primirii cererilor de acordare a dreptului de şedere pe termen lung în România, la nivelul structurilor teritoriale; d) desfăşoară activităţi pe linia cooperării şi schimbului de date şi informaţii cu instituţii ce desfăşoară activităţi pe linie de securitate naţională şi ordine publică, în domeniul de competenţă; e) participă la întocmirea proiectelor de acte normative, protocoale de cooperare, proceduri de lucru, pentru reglementarea activităţilor specifice; f) analizează cererile cetăţenilor străini de acordare a dreptului de şedere pe termen lung în România în cadrul comisiei special constituite şi formulează propuneri motivate, pe care le prezintă spre aprobare inspectorului general al IGI; g) analizează referatele întocmite de structurile teritoriale ale IGI privind încetarea, anularea sau revocarea dreptului de şedere pe termen lung al străinilor şi formulează propuneri potrivit legii, pe care le prezintă spre aprobare inspectorului general al IGI; h) analizează referatele întocmite de structurile teritoriale ale IGI care au ca obiect situaţiile atipice apărute în reglementarea dreptului de şedere pe termen lung şi emite reglementări de linie pentru clarificarea situaţiilor atipice apărute; i) întocmeşte situaţii statistice şi analize pe profilul activităţii proprii şi face propuneri de îmbunătăţire a acesteia, în concordanţă cu cele rezultate; j) efectuează operaţiuni de implementare, interogare, actualizare, modificare şi ştergere a datelor din SIMS, pe liniile de muncă specifice. (4) Pe linie de cetăţeni UE şi SEE, serviciul are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea de înregistrare a rezidenţei cu o durată mai mare de 3 luni pe teritoriul României pentru cetăţenii UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene şi pentru membrii de familie ai acestora; b) coordonează activitatea pe linia soluţionării cererilor de acordare a dreptului de rezidenţă permanentă în România la nivelul structurilor teritoriale pentru cetăţenii UE/SEE/ Confederaţiei Elveţiene şi pentru membrii de familie ai acestora; c) coordonează activităţile specifice IGI pentru desfăşurarea alegerilor generale/parţiale pentru administraţia publică locală şi pentru Parlamentul European; d) coordonează organizarea evidenţei cazurilor de pierdere, furt, distrugere sau deteriorare a documentelor de călătorie pentru cetăţenii UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene şi pentru membrii de familie ai acestora aflaţi pe teritoriul României; e) analizează referatele întocmite de structurile teritoriale ale IGI care au ca obiect situaţiile atipice apărute în înregistrarea rezidenţei/acordarea dreptului de rezidenţă permanentă a cetăţenilor UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene şi pentru membrii de familie ai acestora şi emite reglementări de linie pentru clarificarea situaţiilor atipice apărute; f) coordonează modul de ţinere a evidenţei documentelor de călătorie şi a altor documente pierdute şi recuperate ce aparţin cetăţenilor UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene şi pentru membrii de familie ai acestora, pe care le remite ambasadelor statelor emitente; g) organizează evidenţa cetăţenilor UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene şi pentru membrii de familie ai acestora decedaţi pe teritoriul României, notifică aceste cazuri misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare acreditate în România şi cooperează cu acestea până la clarificarea situaţiei; h) verifică declaraţiile de susţinere ale iniţiativelor cetăţeneşti, completate de cetăţenii UE rezidenţi în România.  +  Articolul 45 (1) Serviciul combaterea şederii ilegale are următoarele atribuţii principale: a) coordonează şi controlează activităţile specifice privind combaterea şederii ilegale a străinilor şi a muncii nedeclarate a acestora pe teritoriul României; b) coordonează şi controlează activităţile specifice privind aplicarea măsurilor restrictive luate împotriva străinilor, precum şi a celor de limitare/restrângere a dreptului de rezidenţă al cetăţenilor UE, SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene şi al membrilor de familie ai acestora; c) coordonează şi controlează activităţile specifice privind gestionarea evidenţei operative a consemnelor de nepermitere a intrării instituite, străinii urmăriţi penal, declaraţi ca indezirabili, precum şi cele în care s-a dispus pedeapsa complementară a interzicerii dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României; d) coordonează şi controlează la nivel naţional activitatea pe linia constatării infracţiunilor săvârşite la/în legătură cu regimul străinilor în România, precum şi pe linia întocmirii actelor de sesizare cu privire la acestea; e) coordonează, pe domeniul de competenţă, activitatea de culegere, diseminare şi valorificare a informaţiilor, din surse deschise sau obţinute prin mijloace specifice, precum şi schimbul de date şi informaţii cu celelalte structuri ale statului cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale; f) coordonează şi controlează la nivel naţional aplicarea procedurilor specifice Schengen cu privire la realizarea unui rezultat pozitiv ca urmare a efectuării unei căutări în NSIS, de către structurile IGI, conform procedurilor specifice şi asigură schimbul de date şi informaţii în cadrul cooperării dintre acestea şi Biroul SIRENE, pe linia de competenţă; g) analizează, potrivit competenţelor, petiţiile formulate în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, şi formulează propuneri de soluţionare a acestora; h) prelucrează date cu caracter personal, efectuează verificări şi formulează, potrivit competenţelor, răspunsuri către instituţiile şi persoanele fizice care au solicitat astfel de date, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; i) elaborează şi implementează proiecte operative de monopol cu finanţare FAMI în domeniul de competenţă; j) participă la elaborarea instrucţiunilor pentru solicitanţi aferente selecţiilor proiectelor de grant finanţate din FAMI, prin identificarea şi analizarea cerinţelor specifice domeniilor azilului şi migraţiei; k) participă cu experţi evaluatori în selecţiile proiectelor de grant finanţate din fondurile acordate României în cadrul FAMI; l) participă la monitorizarea proiectelor de grant finanţate din FAMI, prin vizite în teren, analizarea rapoartelor de progres şi consultări cu beneficiarii proiectelor, în scopul stabilirii unor măsuri de îmbunătăţire a activităţilor specifice. (2) Pe linia combaterii şederii ilegale a străinilor, serviciul are următoarele atribuţii: a) coordonează la nivel naţional activităţile specifice desfăşurate pentru depistarea străinilor cu şedere ilegală, a celor declaraţi indezirabili, a celor împotriva cărora s-a dispus pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a se afla pe teritoriul României, precum şi a celor care desfăşoară activităţi lucrative fără forme legale pe teritoriul României; b) coordonează la nivel naţional activităţile specifice desfăşurate pentru returnarea străinilor de pe teritoriul României, cu excepţia activităţilor specifice returnării forţate; c) coordonează la nivel naţional activităţile specifice cu privire la emiterea/revocarea/anularea/suspendarea deciziilor de returnare acordate străinilor şi pe cele cu privire la prelungirea termenelor de părăsire a teritoriului naţional prevăzute în deciziile de returnare acordate străinilor, potrivit legii; d) coordonează la nivel naţional activităţile specifice desfăşurate cu privire la acordarea/revocarea tolerării rămânerii străinilor pe teritoriul României; e) coordonează la nivel naţional activităţile specifice privind limitarea sau restrângerea dreptului de rezidenţă al cetăţenilor UE, SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene şi al membrilor de familie ai acestora; f) coordonează la nivel naţional activitatea de culegere, valorificare şi schimb de date şi informaţii despre străinii cu şedere ilegală sau care desfăşoară activităţi lucrative fără forme legale, locurile şi mediile frecventate de aceştia, în condiţiile legii; g) coordonează la nivel naţional activităţile specifice desfăşurate de structurile IGI cu ocazia realizării unui rezultat pozitiv ca urmare a efectuării unei căutări în NSIS, conform procedurilor specifice; h) coordonează desfăşurarea de către structurile teritoriale pentru imigrări a activităţilor de instruire a personalului din cadrul structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale cu privire la regimul străinilor în România şi combaterea şederii ilegale pe teritoriul naţional; i) coordonează modul de cooperare a formaţiunilor teritoriale cu celelalte structuri din cadrul MAI sau cu Inspecţia Muncii pe linia combaterii şederii ilegale sau muncii nedeclarate a străinilor, conform protocoalelor încheiate; j) planifică, organizează şi coordonează acţiuni de amploare desfăşurate cu alte structuri ale MAI sau cu Inspecţia Muncii cu privire la combaterea şederii ilegale şi a muncii nedeclarate a străinilor; k) desfăşoară activităţi pe linia cooperării şi schimbului de date şi informaţii cu instituţii ce desfăşoară activităţi pe linie de securitate naţională şi ordine publică, în domeniul de competenţă; l) cooperează, conform protocoalelor încheiate, cu instituţii din cadrul MAI şi cu alte instituţii, pe linia combaterii migraţiei ilegale a străinilor şi pentru combaterea muncii nedeclarate desfăşurate de străini; m) colaborează cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, denumită în continuare OIM şi cu alte organizaţii neguvernamentale cu privire la derularea programelor/proiectelor privind returnarea voluntară umanitară asistată a străinilor; n) coordonează şi controlează activitatea desfăşurată de structurile teritoriale privind anularea/revocarea vizelor de intrare în România şi a permisului de mic trafic de frontieră şi întreprinde activităţi specifice conform procedurii, la solicitarea structurilor teritoriale sau a altor instituţii; o) face propuneri pentru acordarea/revocarea tolerării rămânerii pe teritoriul naţional, inclusiv la solicitarea organelor de stat competente, atunci când prezenţa acestora este cerută de interese publice importante; p) efectuează demersuri în vederea stabilirii identităţii şi obţinerii documentelor pentru străinii toleraţi, conform procedurilor specifice, în vederea îndepărtării; q) coordonează activitatea de emitere a documentelor de tolerat ca urmare a acordării/prelungirii tolerării rămânerii pe teritoriul României, conform procedurii specifice; r) efectuează verificări şi propune măsuri de depistare a străinilor semnalaţi ca fiind cu şedere ilegală, a celor declaraţi indezirabili, a celor împotriva cărora s-a dispus măsura expulzării, precum şi a celor care desfăşoară activităţi lucrative fără forme legale; s) desfăşoară activităţi specifice de verificare şi analizare a cazurilor propuse de OIM sau de organizaţii neguvernamentale care implementează programe/proiecte ce vizează returnarea voluntară umanitară asistată a străinilor; ş) eliberează străinilor certificate necesare repatrierii voluntare umanitare asistate; t) organizează şi participă, atunci când se impune, la acţiuni de depistare a străinilor cu şedere ilegală sau care desfăşoară activităţi lucrative fără forme legale; ţ) organizează şi participă la evaluări privind cooperarea cu celelalte instituţii, în baza protocoalelor de cooperare încheiate. (3) Pe linia măsurilor restrictive şi evidenţă operativă, serviciul are următoarele atribuţii: a) coordonează la nivel naţional activitatea privind instituirea/revocarea măsurilor de nepermitere a intrării în ţară pentru străinii care au încălcat regimul juridic al străinilor pe teritoriul României; b) coordonează la nivel naţional activitatea specifică gestionării evidenţei străinilor urmăriţi penal, precum şi activităţile necesare ce revin potrivit competenţelor pentru punerea în aplicare a măsurilor de nepermitere a ieşirii din ţară; c) urmăreşte modul în care structurile teritoriale aplică prevederile legale privind măsurile de nepermitere a intrării în ţară şi propune măsuri în situaţiile în care constată că aplicarea interdicţiei s-a făcut cu încălcarea prevederilor legale sau aplicarea incorectă a termenelor prevăzute de actul normativ în vigoare; d) instituie măsurile de nepermitere a intrării luate de structurile teritoriale, după părăsirea ţării de către străinii împotriva cărora s-au dispus aceste măsuri, precum şi pe cele dispuse de către instanţă împotriva străinilor declaraţi indezirabili; e) efectuează verificări şi declanşează procedura de consultare prin intermediul SIRENE cu celelalte state membre Schengen cu privire la rezultatele pozitive ca urmare a efectuării unei căutări în Sistemul Informatic Naţional de Semnalări, denumit în continuare SINS, pe art. 24 din Regulamentul CE nr. 1.987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II), obţinute în activitatea operativă; f) gestionează evidenţa străinilor declaraţi persoane indezirabile prin hotărâri ale instanţei; g) cooperează cu structurile poliţiei de frontieră cu privire la implementarea şi actualizarea consemnelor; h) transmite structurilor pentru imigrări competente teritorial comunicările primite de la organele de poliţie, parchet, instanţe de judecată sau structuri ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind străinii urmăriţi penal; i) asigură participarea la Grupul interministerial pentru aplicarea sancţiunilor internaţionale aplicate străinilor incluşi pe listele Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale Consiliului UE şi propune măsuri restrictive cu privire la străinii care fac obiectul documentelor adoptate la nivel naţional; j) efectuează verificări şi transmite cu operativitate informaţii, pe linia de competenţă, în cadrul cooperării între statele membre Schengen prin intermediul Biroului SIRENE. (4) Pe linia actelor premergătoare, serviciul are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea structurilor teritoriale pe linia întocmirii, conform prevederilor legale, a actelor de constatare; b) efectuează activităţi de constatare a infracţiunilor săvârşite la/în legătură cu regimul străinilor; c) efectuează verificări în evidenţele proprii şi stabileşte datele de identitate ale străinilor care fac obiectul cercetărilor; d) efectuează verificări şi solicită date de la alte structuri, în vederea depistării străinilor despre care există informaţii că au săvârşit infracţiuni; e) întocmeşte acte de constatare a infracţiunilor săvârşite la/în legătură cu regimul străinilor şi sesizează procurorul; f) desfăşoară activităţi specifice conform prevederilor Codului de procedură penală; g) cooperează, după caz, cu IGPR şi IGPF, în vederea efectuării unor verificări tehnice de specialitate; h) organizează şi participă, la nevoie şi la solicitarea organului de urmărire penală, la escortarea străinului făptuitor al infracţiunii, în vederea prezentării şi audierii acestuia de către procuror ori la sediul instanţei de judecată, când este necesar, precum şi la locul de deţinere, când s-a dispus reţinerea/arestarea preventivă; i) cooperează, la solicitare, cu procurorul care supraveghează cauza pentru finalizarea cercetărilor şi efectuează formalităţile procedurale în cazul în care se dispune extinderea lor; j) cooperează cu serviciile specializate din cadrul IGPR, în vederea punerii în aplicare a măsurilor de urmărire generală dispuse împotriva unor străini.  +  Articolul 46Serviciul returnări are următoarele atribuţii principale: a) face propuneri de luare în custodie publică a străinilor, care nu pot fi îndepărtaţi sub escortă în termen de 24 de ore, precum şi pentru prelungirea duratei acesteia, în cazurile străinilor care nu au putut fi îndepărtaţi sub escortă în termen de 30 de zile de la măsura custodiei publice dispuse împotriva acestora; b) gestionează şi coordonează activităţile desfăşurate pe linia introducerii, cazării, scoaterii şi transferului între centrele de cazare, a străinilor luaţi în custodie publică; c) efectuează verificări specifice în scopul stabilirii identităţii străinilor, care au trecut ilegal frontiera de stat, ori a celor depistaţi cu şedere ilegală, luaţi în custodie publică şi a căror identitate nu a putut fi stabilită cu ocazia depistării; d) efectuează demersurile necesare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în România, în scopul obţinerii documentelor de călătorie pentru străinii împotriva cărora s-a dispus îndepărtarea sub escortă de pe teritoriul României; e) coordonează şi controlează activitatea structurilor teritoriale pe linia returnării sub escortă a străinilor de pe teritoriul României şi finalizează măsurile de îndepărtare sub escortă de pe teritoriul României a străinilor luaţi în custodie publică; f) organizează şi efectuează îndepărtarea sub escortă a străinilor în ţările de origine sau de destinaţie, inclusiv prin zboruri charter sau comune cu alte state membre UE; g) pune în executare hotărârile de declarare a străinilor ca persoane indezirabile, precum şi măsurile dispuse de instanţa de judecată privind expulzarea, referitoare la luarea în custodie publică şi îndepărtarea sub escortă de pe teritoriu a străinilor, inclusiv a cetăţenilor UE şi SEE şi membrilor de familie a acestora; h) organizează şi execută activităţile specifice pe linia realizării efective a transferurilor în statul membru responsabil potrivit Procedurii Dublin, de către personalul propriu sau cel al structurilor subordonate pe linie de imigrări; i) gestionează problematica referitoare la regimul juridic aplicabil străinilor minori neînsoţiţi şi întreprinde demersurile legale pentru clarificarea situaţiei juridice şi a reunificării familiale a acestora; j) desfăşoară activităţi specifice punctelor de contact în relaţia cu FRONTEX, pe linia combaterii migraţiei ilegale şi a returnării străinilor; k) desfăşoară activităţi specifice punctului naţional de contact FRONTEX, în domeniul returnărilor; l) desfăşoară activităţile specifice punctului naţional de contact pentru acordarea sprijinului necesar în cazul desfăşurării măsurilor de îndepărtare, problematica reglementată de art. 23 din Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale, semnat la Prum la 27 mai 2005, la care România a aderat prin Legea nr. 146/2008; m) sesizează MAE, în scopul aplicării prevederilor Procedurii aplicabile în cazul necooperării unor reprezentanţe diplomatice în legătură cu eliberarea documentelor de călătorie necesare pentru îndepărtarea străinilor de pe teritoriul statului român; n) solicită, prin intermediul Departamentului Consular din cadrul MAE, sprijin din partea misiunilor diplomatice ale României acreditate în străinătate, în scopul îndeplinirii în bune condiţii a misiunilor de îndepărtare sub escortă a străinilor de pe teritoriul României; o) la solicitare participă la efectuarea controalelor de fond, tematice, de sprijin şi îndrumare la structurile teritoriale, potrivit competenţelor; p) face propuneri, în condiţiile legii, privind acordarea tolerării străinilor pe teritoriul României, ca alternativă la custodia publică; q) implementează, actualizează şi modifică în baza de date automată (SIMS) datele privind străinii luaţi în custodie publică şi ale celor îndepărtaţi sub escortă; r) participă la întocmirea proiectelor de acte normative, protocoale de cooperare, proceduri de lucru specifice domeniului de activitate şi urmăreşte aplicarea acestora de către structurile teritoriale; s) urmăreşte modul de aplicare pe teritoriul naţional a deciziilor de îndepărtare a străinilor din statele terţe dispuse de statele membre ale UE; ş) coordonează activitatea de aplicare a prevederilor acordurilor de readmisie încheiate de România cu alte state; t) cooperează, pe liniile de muncă date în competenţă, cu organizaţiile interne/internaţionale în domeniu, în conformitate cu acordurile şi protocoalele încheiate; ţ) desfăşoară activităţi pe linia cooperării şi schimbului de date şi informaţii cu instituţii ce desfăşoară activităţi pe linie de securitate naţională şi ordine publică, referitoare la persoanele luate în custodie publică pentru care s-a dispus măsura îndepărtării sub escortă; u) monitorizează, coordonează şi verifică activitatea centrelor pentru cazarea străinilor luaţi în custodie publică, pe linia amprentării şi fotografierii străinilor luaţi în custodie publică precum şi implementarea, transmiterea datelor fişelor decadactilare în Sistemele EURODAC şi AFIS, în scopul stabilirii identităţii reale a acestora; v) participă la monitorizarea proiectelor de grant finanţate din Fondul pentru azil, migraţie şi integrare (PG FAMI) prin vizite în teren, analizarea rapoartelor de progres şi consultări cu beneficiarii proiectelor, în scopul stabilirii unor măsuri de îmbunătăţire a activităţilor specifice; w) asigură calitatea şi eficienţa asistenţei acordate străinilor ce urmează a fi returnaţi, prin analizarea şi avizarea metodologiilor şi informaţiilor realizate în proiectele de grant finanţate din fondurile acordate României în cadrul FAMI; x) participă la analiza nevoilor în domeniul returnării străinilor, în scopul elaborării/revizuirii FAMI; y) participă cu experţi evaluatori în selecţiile proiectelor de grant finanţate din fondurile acordate României în cadrul FAMI; z) participă la elaborarea instrucţiunilor pentru solicitanţi aferente selecţiilor proiectelor de grant finanţate din FAMI, prin identificarea şi analizarea cerinţelor specifice domeniilor azilului şi migraţiei; aa) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare externă şi participă cu personal în cadrul echipelor de proiect de monopol, în calitate de manageri şi/sau experţi, în funcţie de specificul proiectului; ab) analizează, potrivit competenţelor, petiţiile formulate în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, şi formulează propuneri de soluţionare a acestora; ac) prelucrează date cu caracter personal, efectuează verificări şi formulează, potrivit competenţelor, răspunsuri către instituţiile şi persoanele fizice care au solicitat astfel de date, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Secţiunea a 13-a Direcţia azil şi integrare  +  Articolul 47 (1) Direcţia azil şi integrare, denumită în continuare DAI, este structura din cadrul IGI care gestionează accesul solicitanţilor la procedura de azil, actualizează informaţiile din ţările de origine, soluţionează cererile primite în cadrul procedurii de determinare a statului membru responsabil şi readmisia străinilor beneficiari ai unei forme de protecţie în România şi are următoarele atribuţii principale: a) coordonează, sprijină şi îndrumă modul de asigurare a accesului neîngrădit la procedura de azil şi respectarea principiului nereturnării ca elemente fundamentale ale protecţiei internaţionale; b) coordonează, sprijină şi îndrumă activităţile de intervievare, analizare şi soluţionare a cererilor de azil în faza administrativă a procedurii de azil şi organizează activităţile de reprezentare în instanţă, în cadrul procedurii de azil; c) asigură implementarea procedurii de determinare a statului membru responsabil, procedurii de relocare intra UE a străinilor şi gestionează, la nivel naţional, activităţile pe linia utilizării sistemului DUBLINET; d) asigură condiţiile de recepţie a străinilor din evidenţa proprie, implementarea unitară a programului de integrare şi a procedurii de relocare extra UE; e) asigură comunicarea şi coordonează activităţile desfăşurate la nivel naţional BESA şi îndeplineşte activităţile necesare în calitate de punct naţional de contact în domeniile specifice avute în competenţă, în relaţie cu instituţiile şi alte agenţii europene; f) întocmeşte, la solicitarea SAERI, elementele de mandat la nivel tehnic pentru susţinerea poziţiei României în cadrul comitetelor şi grupurilor de lucru la nivelul UE pe problematica specifică şi reprezintă IGI în relaţia cu Consiliul UE şi Comisia Europeană, participă la şedinţele comitetelor şi grupurilor de lucru în baza mandatului încredinţat; g) coordonează, sprijină, îndrumă activitatea centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil şi efectuează controale tematice pe liniile de muncă specifice; h) coordonează activităţile desfăşurate de centrele regionale pe linia aplicării măsurilor restrictive, cazării şi asistenţei specifice acordate solicitaţilor de azil plasaţi în spaţiile închise special amenajate din cadrul centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil; i) cooperează în îndeplinirea atribuţiilor care îi revin prin lege cu Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, denumit în continuare ICNUR, OIM, instituţiile centrale guvernamentale, autorităţi publice locale şi organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în domeniul azilului şi integrării; j) coordonează, sprijină şi îndrumă modul de realizare a operaţiunilor de implementare, interogare, actualizare, modificare şi ştergere, în sistemele informatice/bazele de date ale MAI de către centrele regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil; k) participă la analiza nevoilor în domeniul azilului şi integrării migranţilor în scopul elaborării/revizuirii programului naţional al FAMI, face propuneri pentru lansarea de proceduri de selecţie de granturi cu finanţare din FAMI în baza nevoilor identificate, elaborează şi implementează proiecte operative de monopol cu finanţare FAMI sau din alte surse cu finanţare externă nerambursabilă în domeniul de competenţă, participă la activităţile aferente selecţiilor proiectelor de grant şi la monitorizarea acestora; l) participă cu experţi, la solicitarea BESA sau a altor agenţii europene, la misiuni internaţionale de sprijin al altor state membre, precum şi la alte activităţi organizate de aceste agenţii; m) monitorizează stadiul implementării măsurilor specifice, prevăzute în documentele programatice şi strategice în domeniul specific, Planul de control intern/managerial, Registrul de riscuri şi Registrul anticorupţie ale IGI şi raportează structurilor competente din IGI; n) poate desemna reprezentanţi din cadrul structurilor subordonate, care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor DAI stabilite prin documente programatice sau proiecte implementate la nivelul structurii; o) coordonează, pe domeniul de competenţă, activitatea de culegere, diseminare şi valorificare a informaţiilor, din surse deschise sau obţinute prin mijloace specifice, precum şi schimbul de date şi informaţii cu celelalte structuri ale statului cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale; p) participă la definirea proceselor specifice şi la elaborarea procedurilor interne de lucru şi/sau a celor de sistem pentru centrele regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil şi asigură actualizarea acestora, când este cazul; q) analizează periodic activitatea desfăşurată de către structurile din subordine şi dispune măsuri de implementare corespunzătoare a sarcinilor de muncă; r) îndeplineşte atribuţii specifice pe linia execuţiei bugetare conform dispoziţiei ordonatorului secundar de credite; s) analizează petiţii şi formulează răspunsuri la acestea, potrivit competenţelor; ş) formulează, potrivit competenţelor, răspunsuri către instituţiile şi persoanele fizice care au solicitat date, cu respectarea Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare; t) monitorizează stadiul îndeplinirii măsurilor specifice direcţiei, prevăzute în documentele programatice şi strategice în domeniul specific, în Planul de control intern/managerial, Registrul de riscuri şi Registrul anticorupţie ale IGI şi raportează despre aceasta structurilor competente din IGI; ţ) răspunde de activitatea de secretariat, documente clasificate, arhivare şi circuit intern al documentelor ce vizează competenţele direcţiei. (2) Pe linie de secretariat, atribuţiile DMS se referă la: a) gestionarea evidenţei documentelor clasificate şi neclasificate cu respectarea prevederilor legale, a instrucţiunilor şi procedurilor specifice activităţii de secretariat; b) prezentarea documentelor pentru rezoluţionare şi repartizare conform rezoluţiei; c) pregătirea corespondenţei în vederea expedierii; d) efectuarea de operaţiuni de clasare şi arhivare a documentelor, conform nomenclatorului arhivistic; e) pregătirea participării la şedinţele de lucru ale cadrelor cu funcţii de conducere ale direcţiei şi asigură întocmirea procesului-verbal de şedinţă; f) ţinerea evidenţei prezenţei şi a mişcărilor zilnice ale personalului în concedii de odihnă, concedii medicale, învoiri, misiuni, delegaţii, deplasări etc.; g) organizarea activităţii de primire în audienţă, potrivit competenţelor legale.  +  Articolul 48 (1) Serviciul protecţie internaţională are următoarele atribuţii principale: a) coordonează, sprijină, îndrumă şi controlează activităţile desfăşurate de centrele regionale pe linia asigurării accesului la procedura de azil, primirii cererilor de azil, a accesului la o nouă procedură, înregistrării solicitanţilor de protecţie internaţională, verificării identităţii, emiterii/prelungirii valabilităţii documentelor temporare de identitate pentru solicitanţii de azil, documentelor temporare de şedere pentru străinii care au solicitat accesul la o nouă procedură de azil, documentelor de identitate şi călătorie ale beneficiarilor unei forme de protecţie, constituirii dosarelor acestora şi de organizare şi gestionare a arhivei operative la nivelul centrelor regionale; b) coordonează, îndrumă, sprijină şi controlează activităţile de soluţionare a cererilor de azil, a celor de acces la o nouă procedură de azil, precum şi modul de soluţionare a cazurilor care fac obiectul procedurii de încetare/anulare a unei forme de protecţie internaţională şi a procedurii de reunificare a familiei în etapa administrativă; c) coordonează, îndrumă, sprijină şi controlează activităţile de soluţionare a cererilor de azil care fac obiectul procedurii primei ţări de azil, a ţării terţe europene sigure şi a ţării terţe sigure; d) coordonează, sprijină, îndrumă şi controlează activităţile desfăşurate de centrele regionale pe linia aplicării măsurilor restrictive aplicate solicitaţilor de azil plasaţi în spaţiile închise special amenajate din cadrul centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil; e) îndrumă şi sprijină activităţile de soluţionare a cererilor de azil, a cererilor de acces la o nouă procedură de azil, a cererilor de reunificare a familiei, modul de soluţionare a cazurilor care fac obiectul procedurii de încetare/anulare a unei forme de protecţie, activităţile de soluţionare a cererilor de azil care fac obiectul procedurii primei ţări de azil, a ţării terţe europene sigure, a ţării terţe sigure, a procedurii de stabilire a statului membru responsabil, precum şi activităţile vizând restrângerea unor drepturi ale solicitanţilor de protecţie internaţională, în etapa judiciară; f) organizează activităţile de reprezentare şi apărare în instanţă a intereselor instituţiei în procesele care au ca obiect cereri de azil, cereri de acces la o nouă procedură de azil, cereri de reunificare a familiei, proceduri de încetare/anulare a unei forme de protecţie, procedura primei ţări de azil, a ţării terţe europene sigure, a ţării terţe sigure, procedura de stabilire a statului membru responsabil, restrângerea unor drepturi ale solicitanţilor de protecţie internaţională, sub coordonarea Serviciului juridic; g) coordonează, evaluează şi asigură calitatea procedurii de azil, a gradului de valorificare şi utilizare a informaţiilor din ţara de origine (ITO), pe baza indicatorilor şi instrumentelor interne de control al calităţii; h) asigură legătura cu misiunile diplomatice române în străinătate şi cele străine acreditate în România, pe linia asistenţei consulare pentru străinii beneficiari ai unei forme de protecţie internaţională; i) coordonează, îndrumă, sprijină şi controlează activităţile privind cercetarea, furnizarea şi gradul de valorificare a informaţiilor din ţara de origine în cadrul procedurii de azil; j) coordonează, îndrumă, sprijină şi controlează activităţile privind dispunerea, prelungirea, suspendarea şi încetarea măsurilor restrictive faţă de solicitanţii de protecţie internaţională, cu excepţia celor care fac obiectul procedurii de determinare a statului membru responsabil; k) coordonează, pe domeniul de competenţă, activitatea de culegere, diseminare şi valorificare a informaţiilor, din surse deschise sau obţinute prin mijloace specifice, precum şi schimbul de date şi informaţii cu celelalte structuri ale statului cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale; l) organizează şi implementează activităţi de pregătire, informare a personalului cu atribuţii pe linia procedurilor de azil din cadrul IGI şi din cadrul altor instituţii, inclusiv magistraţi, pe linia procedurilor de azil, a acordării accesului solicitanţilor de azil la procedura de determinare a unei forme de protecţie şi a respectării principiului nereturnării, în vederea asigurării unei practici unitare la nivel naţional; m) elaborează şi implementează proiecte operative de monopol cu finanţare FAMI, în domeniul de competenţă; n) participă la monitorizarea proiectelor de grant finanţate din FAMI prin vizite în teren, analizarea rapoartelor de progres şi consultări cu beneficiarii proiectelor, în scopul stabilirii unor măsuri de îmbunătăţire a activităţilor specifice; o) asigură calitatea şi eficienţa asistenţei acordate solicitanţilor de azil şi persoanelor cu o formă de protecţie, prin analizarea şi avizarea metodologiilor şi informaţiilor realizate în proiectele de grant finanţate din fondurile acordate României în cadrul FAMI; p) participă cu experţi evaluatori în selecţiile proiectelor de grant finanţate din fondurile acordate României în cadrul FAMI; q) participă la elaborarea instrucţiunilor pentru solicitanţi aferente selecţiilor proiectelor de grant finanţate din fondurile acordate României în cadrul FAMI, prin identificarea şi analizarea cerinţelor specifice domeniilor azilului şi participă la sesiunile de clarificări pentru selecţiile de granturi cu finanţare FAMI; r) coordonează activitatea de gestionare a arhivei neoperative, a dosarelor beneficiarilor unei forme de protecţie şi a foştilor solicitanţi de azil la nivel central şi al centrelor regionale. (2) Pe linia evidenţei dreptului de şedere şi documente de călătorie, serviciul are următoarele atribuţii: a) coordonează, sprijină, îndrumă şi controlează activităţile desfăşurate de centrele regionale pe linia primirii cererilor de azil, a celor de acces la o nouă procedură şi înregistrării solicitanţilor de azil; b) analizează, soluţionează cererile de emitere a titlurilor de călătorie pentru străinii beneficiari ai unei forme de protecţie în România aflaţi în străinătate; c) coordonează, monitorizează şi îndrumă activităţile pe linie de constituire şi gestionare a dosarelor personale ale solicitanţilor de azil în cadrul arhivei, activităţi desfăşurate de centrele regionale; d) coordonează, monitorizează şi îndrumă activitatea de emitere şi prelungire a valabilităţii documentelor temporare de identitate pentru solicitanţii de azil şi a documentelor temporare de şedere pentru străinii care au solicitat accesul la o nouă procedură de azil; e) avizează conform competenţelor, propunerile de actualizare, modificare şi ştergere a datelor incomplete sau inexacte din aplicaţia AZIL, parte componentă a SIMS, a centrelor regionale; f) coordonează, sprijină, îndrumă şi controlează la nivel teritorial, activităţile de verificare/implementare în aplicaţia informatică specifică a tuturor categoriilor de date privind străinii aflaţi în procedura de azil; g) monitorizează şi propune actualizarea structurii aplicaţiei AZIL, conform nevoilor operative sau modificărilor de ordin legislativ; h) coordonează, sprijină şi îndrumă activităţile de emitere a permiselor de şedere şi a documentelor de călătorie pentru străinii cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România; i) coordonează, îndrumă, sprijină şi controlează activităţile privind dispunerea, prelungirea, suspendarea şi încetarea măsurilor restrictive prevăzute de Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare; j) efectuează verificările specifice necesare în evidenţe în scopul derulării procedurilor de relocare sau evacuare temporară în România a străinilor aflaţi în nevoie de protecţie internaţională; k) asigură legătura cu misiunile diplomatice române în străinătate şi cele străine acreditate în România pe linia asistenţei consulare pentru străinii refugiaţi şi cei cu protecţie subsidiară recunoscuţi de statul român; l) organizează şi gestionează arhiva neoperativă constituită la nivelul DAI, precum şi dosarele personale constituite beneficiarilor de protecţie internaţională în România; m) solicită verificări la structurile din sistemul de siguranţă naţională şi ordine publică pentru solicitanţii de protecţie internaţională relocaţi intra UE. (3) Pe linia coordonării procedurilor de azil, serviciul are următoarele atribuţii: a) coordonează, îndrumă, sprijină şi controlează activităţile de soluţionare a cererilor de azil, a celor de acces la o nouă procedură de azil, a cererilor de reunificare a familiei şi a cazurilor care fac obiectul procedurii de încetare/anulare a unei forme de protecţie în etapa administrativă; b) îndrumă şi sprijină activităţile de soluţionare a cererilor de azil, a cererilor de acces la o nouă procedură de azil, a cererilor de reunificare a familiei, modul de soluţionare a cazurilor care fac obiectul procedurii de încetare/anulare a unei forme de protecţie, activităţile de soluţionare a cererilor de azil care fac obiectul procedurii primei ţări de azil, a ţării terţe europene sigure, a ţării terţe sigure, a procedurii de stabilire a statului membru responsabil, precum şi activităţile vizând restrângerea unor drepturi ale solicitanţilor de protecţie internaţională, în etapa judiciară; c) organizează activităţile de reprezentare şi apărare în instanţă a intereselor instituţiei în procesele care au ca obiect cereri de azil, cereri de acces la o nouă procedură de azil, cererilor de reunificare a familiei, proceduri de încetare/anulare a unei forme de protecţie, procedura primei ţări de azil, a ţării terţe europene sigure, a ţării terţe sigure, procedura de stabilire a statului membru responsabil, restrângerea unor drepturi ale solicitanţilor de protecţie internaţională, sub coordonarea Serviciului juridic; d) coordonează, evaluează şi asigură calitatea procedurii de azil, pe baza indicatorilor şi instrumentelor interne de control al calităţii; e) soluţionează cazuri cu grad ridicat de complexitate; f) soluţionează cererile de transfer de responsabilitate asupra statutului de refugiat; g) susţine în instanţă interesele instituţiei în procesele care au ca obiect transferul de responsabilitate asupra statutului de refugiat şi în cauze cu un grad ridicat de complexitate şi, după caz, asigură delegarea reprezentării şi apărării la nivelul centrelor regionale, sub coordonarea Serviciului juridic; h) întocmeşte puncte de vedere către Curtea Constituţională a României, în cauzele având ca obiect excepţiile de neconstituţionalitate privind legislaţia în domeniul azilului, precum şi în cadrul procedurilor desfăşurate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Curtea Europeană de Justiţie privind cauze în materie de azil;