ORDIN nr. 6.129 din 20 decembrie 2016privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017  În baza prevederilor art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu modificările ulterioare,având în vedere că, de la intrarea în vigoare a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare, şi până în prezent, au fost semnalate discrepanţe între standardele naţionale şi standardele relevante la nivel internaţional, precum şi între standardele propuse de comisiile de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU),având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, cu modificările ulterioare,luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei din 8 decembrie 2016 a Consiliului general al CNATDCU, înregistrat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice cu nr. 47.918 din 13 decembrie 2016,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare, denumite în continuare standardele minimale necesare şi obligatorii, prevăzute în anexele nr. 1-35*), care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează: Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 1-35 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
  Anexa nr. 1 - Comisia de MatematicăAnexa nr. 2 - Comisia de InformaticăAnexa nr. 3 - Comisia de FizicăAnexa nr. 4 - Comisia de ChimieAnexa nr. 5 - Comisia de Ştiinţele PământuluiAnexa nr. 6 - Comisia de Inginerie civilă şi managementAnexa nr. 7 - Comisia de Ingineria materialelorAnexa nr. 8 - Comisia de Inginerie chimică, inginerie medicală, ştiinţa materialelor şi nanomaterialeAnexa nr. 9 - Comisia de Inginerie electricăAnexa nr. 10 - Comisia de Inginerie energeticăAnexa nr. 11 - Comisia Electronică, telecomunicaţii şi nanotehnologieAnexa nr. 12 - Comisia de Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol şi gazeAnexa nr. 13 - Comisia de Inginerie aerospaţială, autovehicule şi transporturiAnexa nr. 14 - Comisia Ingineria resurselor vegetale şi animaleAnexa nr. 15 - Comisia Calculatoare, tehnologia informaţiei şi ingineria sistemelorAnexa nr. 16 - Comisia Inginerie industrială şi managementAnexa nr. 17 - Comisia Inginerie mecanică, mecatronică şi roboticăAnexa nr. 18 - Comisia de Ingineria mediuluiAnexa nr. 19 - Comisia de Biologie şi biochimieAnexa nr. 20 - Comisia de MedicinăAnexa nr. 21 - Comisia Medicină veterinarăAnexa nr. 22 - Comisia de Medicină dentarăAnexa nr. 23 - Comisia de FarmacieAnexa nr. 24 - Comisia de Ştiinţe juridiceAnexa nr. 25 - Comisia de Sociologie, ştiinţe politice şi administrativeAnexa nr. 26 - Comisia de Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publicăAnexa nr. 27 - Comisia de Ştiinţe economice şi administrarea afacerilorAnexa nr. 28 - Comisia de Psihologie, ştiinţe ale educaţiei, educaţie fizică şi sportAnexa nr. 29 - Comisia de FilologieAnexa nr. 30 - Comisia de FilosofieAnexa nr. 31 - Comisia de Istorie şi studii culturaleAnexa nr. 32 - Comisia de TeologieAnexa nr. 33 - Comisia de Arhitectură şi urbanismAnexa nr. 34 - Comisia de Arte vizualeAnexa nr. 35 - Comisia de Artele spectacolului
   +  Articolul 2Standardele minimale de acceptare a dosarului pentru obţinerea atestatului de abilitare sunt identice cu standardele de acordare a titlului de profesor universitar.  +  Articolul 3 (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, instituţiile de învăţământ superior modifică şi completează standardele proprii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu standardele minimale necesare şi obligatorii aprobate prin prezentul ordin. (2) Standardele universităţii sunt aprobate de către senatul universitar şi publicate pe site-ul web al instituţiei de învăţământ superior. (3) Începând cu anul universitar 2017-2018, conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare se realizează în conformitate cu standardele proprii ale instituţiilor de învăţământ superior, aprobate de senatele universitare cu respectarea standardelor minimale necesare şi obligatorii aprobate prin prezentul ordin. (4) Începând cu anul universitar 2017-2018, se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 şi 890 bis din 27 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului ordin.  +  Articolul 4Direcţia generală învăţământ superior, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi instituţiile de învăţământ superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

  Mircea Dumitru
  Bucureşti, 20 decembrie 2016.Nr. 6.129.------