NORME METODOLOGICE din 29 ianuarie 2009 (*actualizate*)de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale*)(actualizate până la data de 1 martie 2017*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------- Notă

    ──────────

    *) Aprobate de Hotărârea Guvernului nr. 56/2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 91 din 16 februarie 2009.

    ──────────
     +  Capitolul IAbrogat.----------Cap. I a fost abrogat de lit. b) a art. 22, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017.  +  Articolul 1Abrogat.----------Art. 1 a fost abrogat de lit. b) a art. 22, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017.  +  Articolul 2Abrogat.----------Art. 2 a fost abrogat de lit. b) a art. 22, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017.  +  Articolul 3Abrogat.----------Art. 3 a fost abrogat de lit. b) a art. 22, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017.  +  Articolul 4Abrogat.----------Art. 4 a fost abrogat de lit. b) a art. 22, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017.  +  Articolul 5Abrogat.----------Art. 5 a fost abrogat de lit. b) a art. 22, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017.  +  Articolul 6Abrogat.----------Art. 6 a fost abrogat de lit. b) a art. 22, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017.  +  Articolul 7Abrogat.----------Art. 7 a fost abrogat de lit. b) a art. 22, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017.  +  Articolul 8Abrogat.----------Art. 8 a fost abrogat de lit. b) a art. 22, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017.  +  Articolul 9Abrogat.----------Art. 9 a fost abrogat de lit. b) a art. 22, Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 1 martie 2017.  +  Capitolul II Asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată în unităţi de învăţământ  +  Articolul 10Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să respecte prevederile legale în vigoare privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor.  +  Articolul 11Finanţarea cheltuielilor de personal pentru categoriile profesionale din asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată în unităţile de învăţământ se suportă, potrivit legii, de la bugetul local, din sumele transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 12Drepturile salariale aferente lunii decembrie din anul 2008 şi trimestrului I al anului 2009 se asigură potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2009 din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii.  +  Capitolul III Asistenţa medicală acordată în unele unităţi sanitare cu paturi  +  Articolul 13În domeniul asistenţei medicale acordate în unele unităţi sanitare cu paturi prevăzute la art. 17 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, Ministerul Sănătăţii are următoarele competenţe: a) elaborează normativele de personal care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii; b) eliberează avizul conform la propunerile Consiliului General al Municipiului Bucureşti/consiliilor locale privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile sanitare cu paturi al căror management a fost transferat.  +  Articolul 14 (1) Evaluarea activităţii managerilor din unităţile sanitare cu paturi se efectuează în condiţiile reglementărilor emise de Ministerul Sănătăţii, respectiv prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Evaluarea activităţii managerilor pentru anul 2008 se va face de către o comisie a Ministerului Sănătăţii la care participă şi reprezentanţi ai administraţiilor publice locale care au în subordine spitalele respective.  +  Articolul 15Autoritatea administraţiei publice locale, prin structura cu atribuţii specifice în domeniu, are următoarele competenţe: a) aprobă ştatele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat; b) aprobă modificarea ştatelor de funcţii aprobate; c) aprobă organigrama şi modificarea acesteia; d) înaintează Ministerului Sănătăţii, în vederea obţinerii avizului conform, propunerile managerului unităţii privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile sanitare cu paturi al căror management a fost transferat, pentru aprobarea acestora.  +  Articolul 16Activitatea unităţilor sanitare publice cu paturi al căror management a fost transferat se desfăşoară în conformitate şi cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale: a) Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice, cu modificările şi completările ulterioare; b) Ordinului ministrului sănătăţii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare; liniile de gardă se stabilesc la nivelul fiecărei unităţi sanitare şi se aprobă de Primăria Municipiului Bucureşti/autorităţile administraţiei publice locale, la propunerea unităţilor sanitare cu paturi. În cazuri deosebite, programul de muncă şi organizarea gărzilor în alte condiţii decât cele prevăzute în Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar se pot face numai cu aprobarea Primăriei Municipiului Bucureşti/autorităţilor administraţiei publice locale, ulterior avizării de către Ministerul Sănătăţii; c) Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.470/2005 pentru aprobarea Criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar; d) Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.487/2005 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare şi stabilirea indemnizaţiilor de conducere maxime lunare, diferenţiate în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere şi mărimea unităţii şi subunităţii, precum şi a indemnizaţiilor pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, cu modificările şi completările ulterioare; e) Ordinului ministrului sănătăţii nr. 721/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare; f) Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.501/2006 pentru aprobarea Criteriilor pe baza cărora se stabilesc salariile de bază pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice, cu modificările ulterioare; g) Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările ulterioare; h) Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public; i) Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.209/2006 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice; j) Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, cu modificările ulterioare; numărul de posturi minimal obligatoriu stabilit în baza prevederilor din acest ordin poate fi majorat la propunerea motivată a unităţilor sanitare, cu aprobarea Primăriei Municipiului Bucureşti/autorităţilor administraţiei publice locale, în condiţiile legii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi sanitare publice; k) Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 320/2007 privind aprobarea conţinutului Contractului de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, cu completările ulterioare; l) altor reglementări în domeniu.  +  Articolul 17 (1) Unitatea sanitară cu paturi are obligaţia să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile legate de activitatea sa, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. (2) Raportările se fac către Ministerul Sănătăţii şi către Primăria Municipiului Bucureşti/autorităţile administraţiei publice locale şi constituie baza de date, la nivel naţional, pentru decizii majore de politică sanitară şi pentru raportările necesare organismelor Uniunii Europene şi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. (3) Documentaţia primară, ca sursă a acestor date, se păstrează, securizată şi asigurată sub formă de document scris şi electronic, constituind arhiva unităţi sanitare cu paturi, conform reglementărilor legale în vigoare. (4) Informaţiile prevăzute la alin. (1), care constituie secrete de stat şi de serviciu, vor fi accesate şi gestionate conform standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate.  +  Articolul 18Unităţile sanitare cu paturi transferate sunt instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi funcţionează pe baza autonomiei financiare. Veniturile proprii ale acestora provin din sumele încasate pentru serviciile medicale şi alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse, conform legii.  +  Articolul 19Unităţile sanitare cu paturi transferate primesc în completare sume care se utilizează numai pentru destinaţiile pentru care au fost alocate, după cum urmează: a) de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, sumele aferente cheltuielilor de personal pentru medicii rezidenţi, medicii care efectuează practica supravegheată/asistată, pentru personalul angajat în activitatea de cercetare, pentru salariaţii din cabinetele de planning familial din spitale, din unităţile şi secţiile de spital cu profil de recuperare distrofici şi neuropsihomotorie, copii bolnavi HIV/SIDA, din dispensarele şi cabinetele TBC, LSM, boli infecţioase, potrivit Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru spitalele clinice cu secţii universitare; b) de la bugetele locale, pentru spitalele de interes judeţean sau local.  +  Articolul 20Bugetele locale participă la finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, respectiv bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi modernizare, dotări cu echipamente medicale, ale unităţilor sanitare cu paturi transferate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale.  +  Articolul 21Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu casa de asigurări sociale de sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli şi se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări sociale de sănătate, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.  +  Articolul 22Unităţile sanitare cu paturi transferate pot derula programe naţionale de sănătate finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, din transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, din sumele alocate direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru cheltuieli materiale - bunuri şi servicii, în baza contractelor încheiate cu aceste instituţii publice. Derularea programelor şi raportarea indicatorilor specifici programelor se fac potrivit reglementărilor emise de Ministerul Sănătăţii şi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.-------------Art. 22 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 947 din 19 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 septembrie 2009.  +  Articolul 23Unităţile sanitare cu paturi transferate pot realiza venituri suplimentare din: donaţii şi sponsorizări, legate, asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală farmaceutică, închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii; contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări de sănătate private sau operatori economici; editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical; servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi; servicii de asistenţă medicală la domiciliu, furnizate la cererea pacienţilor; contracte de cercetare; alte surse, conform legii.  +  Articolul 24Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţilor sanitare cu paturi transferate se elaborează de către comitetul director, în condiţiile prevederilor Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza normelor metodologice aprobate prin dispoziţie a primarului general al municipiului Bucureşti, respectiv a primarilor unităţilor administrativ teritoriale pe raza cărora se află unităţile sanitare publice, după obţinerea, în prealabil, a avizului Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 25Bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţilor sanitare cu paturi transferate se aprobă de Consiliul General al Municipiului Bucureşti/consiliile locale, la propunerea managerului spitalului, în condiţiile legii.  +  Articolul 26Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează lunar şi trimestrial Consiliului General al Municipiului Bucureşti/consiliilor locale, după caz. Direcţiile de sănătate publică şi casele de asigurări de sănătate primesc lunar conturi de execuţie pentru cheltuielile finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii şi/sau din cel al Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, în forma şi structura prevăzute de reglementările legale în domeniu elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 27Ministerul Sănătăţii este abilitat să exercite controlul privind respectarea legislaţiei specifice sistemului sanitar, serviciile medicale desfăşurate, respectarea normelor de igienă sanitară şi a drepturilor pacientului.  +  Articolul 28Prezentele norme se vor modifica şi completa după intrarea în vigoare a cadrului normativ general privind descentralizarea din domeniul sănătăţii.---------