ORDIN nr. 3.138 din 26 ianuarie 2017pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.272/2015 privind aprobarea Procedurii de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 10 februarie 2017    În temeiul prevederilor art. 118 alin. (1) lit. c), art. 124, 138, 143 şi 213 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 din Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, al Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.160/2015 privind organizarea de programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă de către instituţiile de învăţământ superior acreditate, al Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educaţie permanentă de nivel postuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.272/2015 privind aprobarea Procedurii de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 28 septembrie 2015, se completează conform anexei, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIAutoritatea Naţională pentru Calificări, Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală juridic şi secretarul general din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul educaţiei naţionale,

    Pavel Năstase
    Bucureşti, 26 ianuarie 2017.Nr. 3.138.  +  AnexăCOMPLETAREla anexa la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţificenr. 5.272/2015 privind aprobarea Procedurii de aprobare anecesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilorDupă punctul III se introduce punctul IV, cu următorul cuprins:"IV. Procedura de avizare şi tipărire a certificatelorArt. 13. - (1) Instituţiile de învăţământ superior acreditate care au programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior solicită Autorităţii Naţionale pentru Calificări, în baza datelor transmise conform art. 7 alin. (2) din Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.160/2015 privind organizarea de programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă de către instituţiile de învăţământ superior acreditate, numărul de certificate de absolvire necesare. (2) Autoritatea Naţională pentru Calificări comunică Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru avizare, numărul total de certificate, evidenţa pe instituţii asigurându-se de către Autoritatea Naţională pentru Calificări. (3) Ministerul Educaţiei Naţionale comunică atât Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» - S.A., cât şi Autorităţii Naţionale pentru Calificări adresele avizate. (4) Instituţiile de învăţământ superior ridică formularele de la Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., conform solicitărilor menţionate la alin. (1)."----