ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 30 iunie 1999privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 30 iunie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Sumele reprezentând fondul de rezerva, fondul de redistribuire şi eventualele disponibilitati aferente cheltuielilor proprii de administrare şi funcţionare ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ale caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, ale Casei de Asigurări de Sănătate a Transporturilor şi ale Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumite în continuare case de asigurări de sănătate, constituite potrivit prevederilor Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările ulterioare, păstrate în contul general al trezoreriei statului, sunt purtătoare de dobânda începând cu data de întâi a lunii următoare celei publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 2Dobânzile încasate constituie venituri ale Fondului de asigurări sociale de sănătate al fiecărei case de asigurări de sănătate şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia.  +  Articolul 3Nivelul dobânzii se stabileşte şi se plăteşte de Ministerul Finanţelor în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 4 (1) Furnizorii de servicii medicale vor încheia contracte pentru procurarea de bunuri şi servicii numai cu agenţii economici care prin contractele respective îşi asuma obligaţia ca din sumele încasate, reprezentând contravaloarea bunurilor şi a serviciilor prestate, să-şi achite obligaţiile de plată către casele de asigurări de sănătate pentru Fondul de asigurări sociale de sănătate. (2) În cazul în care agenţii economici nu-şi achită obligaţiile potrivit alin. (1), furnizorii de servicii medicale sunt autorizaţi sa retina din sumele cuvenite agenţilor economici respectivi sumele comunicate de către casele de asigurări de sănătate şi sa vireze acestora sumele datorate Fondului de asigurări sociale de sănătate.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul transporturilor,Traian BasescuMinistru de interne,Constantin Dudu-Ionescup. Ministru de stat,ministrul apărării naţionale,Constantin Degeratu,secretar de stat-------------