ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 10 din 27 ianuarie 2017pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 30 ianuarie 2017  În scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităților actuale de dezvoltare economică a României și a stimulării mediului de afaceri, prin înființarea de noi întreprinderi mici și mijlocii,având în vedere reducerea numărului de operatori activi pe piață, înăsprirea condițiilor de creditare în general, creșterea dificultăților și riscurilor pentru începerea unei afaceri,întrucât stimularea cadrului general de înființare a noilor afaceri constituie o necesitate pentru asigurarea creșterii numărului întreprinderilor active pe piață, precum și pentru creșterea numărului locurilor de muncă,considerând că realitatea economică actuală impune luarea unor măsuri pentru dezvoltarea de noi politici publice necesare relansării economice, reducerii șomajului prin crearea de noi locuri de muncă și stimularea spiritului antreprenorial care să vizeze întreprinzătorii autohtoni, în cadrul unui program social de interes public,luând în considerare că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență va genera blocaje, ineficiență și pierderi, afectarea în continuare a unei mari părți a antreprenorilor României care se confruntă cu fenomenul lipsei acute de finanțare, precum și o creștere a șomajului în rândul populației, cu preponderență în rândul absolvenților și persoanelor de peste 45 ani, prin lipsa acută de locuri de muncă din economie,considerând că situația economică actuală impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze mediul antreprenorial, în cadrul unui program social de interes public, având în vedere că rata de absorbție a fondurilor aferentă anului 2016 impune o dinamizare a acesteia în contextul eventualității reducerii semnificative a fondurilor de care România mai poate beneficia ca urmare a raportului de progres ce va fi elaborat de Comisia Europeană până la 31 decembrie 2017 în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial, seria L, nr. 347 din data de 20 decembrie 2013,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat implementează în perioada 2017-2020 Programul pentru stimularea înființării de întreprinderi mici și mijlocii, denumit în continuare Programul «Start-up Nation - Romania (la 27-05-2017, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 112 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 24 mai 2017 )  +  Articolul 2(1) Întreprinderile beneficiare ale Programului «Start-up Nation - Romania» sunt întreprinderile înființate după data de 30 ianuarie 2017 în baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, și care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, criteriile de eligibilitate impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de minimis și condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis care va fi aprobată potrivit art. 5. (la 14-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 ) (2) Întreprinderile beneficiare sunt întreprinderile înființate după data prevăzută la alin. (1) de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau de asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau care a desfășurat aceeași activitate autorizată pentru care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere. (la 27-05-2017, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 112 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 24 mai 2017 )  +  Articolul 3(1) Prin Programul «Start-up Nation - Romania» se acordă un ajutor de minimis unui număr maxim anual de 10.000 de beneficiari întreprinderi mici și mijlocii în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, în sumă maximă de 200.000 lei/beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.(2) Sumele necesare implementării Programului «Start-up Nation - Romania» se asigură anual de la bugetul de stat cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. (la 14-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 ) (3) În procesul de implementare a Programului «Start-up Nation - Romania» se utilizează mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate și cel al decontării cererilor de plată, stabilit prin intermediul schemei de ajutor de minimis prevăzută la art. 5. (la 14-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 ) (4) În cadrul Programului «Start-up Nation - Romania» se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condițiile stabilite prin schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 5. (la 14-12-2018, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 ) (5) În cadrul Programului «Start-up Nation - Romania» se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, o sumă forfetară, din tranșa a II-a, care nu necesită depunerea documentelor justificative, pentru cheltuielile aferente salariilor, chiriilor, utilităților și serviciilor de contabilitate. Suma forfetară va fi acordată cu condiția creării a minimum 2 locuri de muncă, pe durată nedeterminată și cu normă întreagă, în condițiile stabilite prin schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 5. (la 14-12-2018, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 ) (la 27-05-2017, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 112 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 24 mai 2017 )  +  Articolul 4(1) În afara obligațiilor stabilite prin actele normative în vigoare, aplicabile oricărui operator economic, întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis în condițiile Programului «Start-up Nation - Romania» are și obligația să facă dovada, cel târziu la momentul depunerii ultimei cereri de plată sau de rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă, a minimum unui loc de muncă pentru care beneficiază de finanțare, precum și obligația menținerii acestuia pentru cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului.(2) Înregistrarea pentru obținerea ajutorului de minimis se realizează prin parcurgerea următoarelor etape: a) pentru a beneficia de ajutorul de minimis solicitantul trebuie să se înregistreze și să completeze on-line planul de afaceri;b) planul de afaceri corect și integral completat se transmite și se înregistrează on-line o singură dată în cadrul unei sesiuni de înscriere, aplicația on-line nepermițând înscrierea de două ori a aceluiași solicitant în aceeași sesiune de înscriere;c) aplicația on-line generează automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării planului de afaceri și punctajul obținut.(3) Evaluarea planului de afaceri se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:a) pe baza criteriilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, aplicația on-line generează automat punctajul în urma transmiterii planului de afaceri;b) verificarea administrativă și de eligibilitate, precum și verificarea veridicității și coerenței informațiilor înscrise în planul de afaceri se efectuează în ordinea punctajului generat de aplicația on-line, în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis prevăzute la art. 5;c) solicitanții pot beneficia de finanțare nerambursabilă obținută în cadrul Programului «Start-up Nation - Romania» o singură dată. (4) Contractarea și finanțarea se realizează în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis prevăzute la art. 5.(5) Plata se face anual în limita creditelor bugetare evidențiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Pentru contractele semnate într-un an în baza creditelor de angajament, plata se poate face în limita creditelor bugetare evidențiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv și a creditelor bugetare aprobate pentru anii următori până la ultimul contract semnat. (la 27-05-2017, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 112 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 24 mai 2017 )  +  Articolul 5(1) Măsurile de natura ajutorului de minimis se implementează prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis, care se aprobă prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat și se derulează cu respectarea criteriilor stabilite de normele europene și de legislația națională în domeniu. (la 27-05-2017, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 112 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 24 mai 2017 ) (2) Raportarea și monitorizarea ajutoarelor acordate în baza schemei de ajutor se fac în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare.(3) Abrogat. (la 27-05-2017, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 112 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 24 mai 2017 )  +  Articolul 6Activitățile și cheltuielile eligibile sunt menționate în schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 5. (la 27-05-2017, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 112 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 24 mai 2017 )  +  Articolul 7(1) Recuperarea ajutorului de minimis și dobânda aferentă se va efectua potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.(2) În cazul în care se constată că beneficiarii nu au respectat obligația păstrării locurilor de muncă și a investiției pe perioada prevăzută în schema de ajutor de minimis, au făcut declarații incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obține ajutorul de minimis sau au schimbat destinația acestuia ori se constată că nu au respectat obligațiile prevăzute în contractul de finanțare, se recuperează total ajutorul de minimis acordat.(3) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin legislația specifică națională și europeană în vigoare. (la 27-05-2017, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 112 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 24 mai 2017 )  +  Articolul 8Schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 5 se elaborează și se aprobă prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 27-05-2017, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 112 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 24 mai 2017 )
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Florin Nicolae Jianu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Mihaela Virginia Toader
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  București, 27 ianuarie 2017.Nr. 10.  +  ANEXĂ
  Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri
  Nr. crt.CriteriiPunctaj
  Domeniul de activitate
  A1Producție30
   2Servicii, inclusiv industriile creative definite conform Hotărârii Guvernului nr. 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea mediului de afaceri din România - Orizont 202030
   3Comerț și alte activități 10
  Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată în cadrul întreprinderii.
  B1Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus față de cel prevăzut la art. 4 alin. (1)10
   2Cel puțin un loc de muncă ocupat de persoană defavorizată (potrivit Hotărârii Guvernului nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD)/absolvent după anul 2012/șomer5
  Densitate IMM 
  C1Pentru localitățile (rural sau urban) din județele* în care numărul de IMM-uri la nivel județean/ 100 locuitori < 420
   2Pentru localitățile (rural sau urban) din județele* în care numărul de IMM-uri la nivel județean/ 100 locuitori > = 45
  Criterii aferente investiției 
  D1Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile10
   2Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile5
  Criterii aferente asociaților/acționarilor
  E1Niciunul dintre acționarii/asociații solicitantului nu a avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)25
  * Pentru evaluarea criteriului „număr de IMM/100 locuitori“, municipiul București este asimilat și va fi tratat ca un județ.Punctajul maxim care se poate obține este de 100 de puncte. Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte. Selectarea și contractarea proiectelor se va face după următorul algoritm:– Pentru planurile de afaceri, selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. La punctaje egale va prevala: – numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului; – numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolvenți după anul 2012/șomeri;– punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a proiectului (secțiunea D din criteriile de evaluare);– data și ora înscrierii în program. (la 14-12-2018, ANEXA a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 13 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 14 decembrie 2018 )
  ----