SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 22 decembrie 2016Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017  Notă

  ──────────

  Aprobate de Ordinul nr. 1002/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2017.

  ──────────
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat cu titlul "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", denumită în continuare schemă. (2) Ajutoarele pentru angajamentele de silvomediu acordate prin schemă se acordă în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, ca ajutoare cofinanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), fiind identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora. (3) Schema este implementată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) prin Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (DGDR - AM PNDR), prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). (4) Schema se aplică pe întreg teritoriul României.  +  Articolul 2Textul schemei se publică integral pe pagina web a MADR la adresa www.madr.ro şi APIA la adresa www.apia.org.ro.  +  Capitolul II Scopul şi obiectivele schemei  +  Articolul 3 (1) Scopul ajutorului constă în acordarea de plăţi compensatorii pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare rezultate din depăşirea cerinţelor obligatorii prevăzute de legislaţia naţională în domeniul silvic sau dreptul intern relevant ca urmare a angajamentelor voluntare încheiate de beneficiarii schemei. (2) Angajamentele voluntare menţionate la alin. (1) se încheie în vederea conservării biodiversităţii specifice ecosistemelor forestiere şi reducerii eroziunii solurilor forestiere.  +  Articolul 4 (1) Prin aplicarea schemei se urmăresc reducerea numărului de intervenţii silvotehnice în pădure şi promovarea aplicării de tehnologii de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului. (2) În vederea atingerii scopului definit la art. 3, schema vizează implementarea următoarelor pachete: a) pachetul 1 - Asigurarea de zone de linişte, b) pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri.  +  Capitolul III Definiţii  +  Articolul 5În sensul schemei, următorii termeni se definesc astfel: a) adunatul - este prima etapă din cadrul procesului de colectare caracterizată prin deplasarea fiecărei piese pe un traseu propriu, pe distanţe scurte, de la locul de doborâre până la locurile de concentrare a materialului lemnos; b) amenajament silvic - reprezintă documentul de bază în gestionarea pădurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric, juridic şi economic, fundamentat ecologic, întocmit pe o perioadă de 10 sau 5 ani şi aprobat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură; c) angajament - voinţa exprimată într-un document asumat prin semnătură de un solicitant al sprijinului financiar, prin care acesta se obligă să respecte condiţiile generale şi specifice de acordare a sprijinului pentru fiecare pachet vizat, astfel cum sunt prevăzute în fişa măsurii 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor din cadrul PNDR 2014-2020 şi schemă şi detaliate în legislaţia naţională; d) apropiatul lemnului - reprezintă operaţia de deplasare a sarcinilor din tasoanele formate prin adunat şi/sau scos până în platforma primară ce se află lângă o instalaţie permanentă de transport. Se utilizează o anumită cale de apropiat amenajată corespunzător condiţiilor impuse de mijloacele tehnice cu care se realizează deplasarea materialului lemnos; e) atelajul - este compus din animale de tracţiune (cai sau boi) şi harnaşamentul aferent, utilizat pentru colectarea lemnului exploatat; f) cerere de plată - o cerere depusă de un beneficiar pentru efectuarea unei plăţi de către APIA în temeiul schemei; la cererea de plată se ataşează, după caz, documentele justificative, prevăzute în documentele de implementare; g) cerere de sprijin eligibilă - reprezintă cererea de sprijin care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate şi cerinţele specifice asimilate condiţiilor de eligibilitate prevăzute în schemă şi care poate fi selectată în cadrul sesiunilor de depunere a cererilor de sprijin, conform procedurii de selecţie detaliate în Ghidul solicitantului şi manualele de proceduri; h) cerinţele obligatorii relevante prevăzute de legea naţională a pădurilor sau de dreptul intern relevant şi practicile uzuale specifice fiecărei cerinţe de management aplicabile pachetelor schemei - Codul silvic, legislaţia silvică subsecventă, precum şi sistemul de norme tehnice silvice, economice şi juridice care alcătuiesc regimul silvic cuprind cerinţele obligatorii relevante prevăzute de legea naţională a pădurilor sau de dreptul intern relevant. Cerinţele obligatorii relevante prevăzute de legea naţională a pădurilor sau de dreptul intern relevant şi practicile uzuale specifice fiecărei cerinţe de management aplicabile pachetelor schemei sunt prevăzute în cadrul fişei măsurii 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor, secţiunea Informaţii suplimentare specifice măsurii;- pierderile de venit în cadrul pachetului 1, precizat la art. 4 alin. (2) lit. a), rezultă din renunţarea la recoltarea lemnului din tăieri de igienă şi tăieri de conservare, având în vedere volumul de lemn aferent produselor de igienă care nu se recoltează pe o perioadă de 5 ani în zona de linişte şi 4 ani în restul suprafeţei angajate de pe unităţile amenajistice pe care sunt planificate lucrări de rărituri, tăieri de regenerare şi tăieri de igienă, precum şi la volumul de lemn aferent produselor rezultate din tăieri de conservare care nu se recoltează pe o perioadă de 5 ani pe toată suprafaţa angajată planificată cu astfel de lucrări;- costurile suplimentare în cadrul pachetului 2, precizat la art. 4 alin. (2) lit. b), rezultă din utilizarea atelajelor la executarea lucrărilor de rărituri în detrimentul mijloacelor mecanizate, reprezentând diferenţa dintre costurile necesare efectuării lucrărilor de colectare a lemnului din rărituri cu mijloace mecanizate (tractoare) şi cele necesare efectuării acestor lucrări cu atelaje; i) colectarea lemnului - reprezintă partea procesului tehnologic în care lemnul este deplasat de la cioată până în platforma primară aflată lângă o cale permanentă de transport. Această deplasare se face, într-o primă etapă, pe trasee neamenajate, fiind continuată, în etapa următoare, pe trasee amenajate denumite căi de colectare; j) Comitetul de monitorizare - reprezintă organismul responsabil cu monitorizarea şi evaluarea progreselor înregistrate în implementarea PNDR 2014-2020, în direcţia realizării obiectivelor acestuia, în condiţiile art. 74 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului; k) conferinţa a II-a de amenajare - reprezintă şedinţa de preavizare a soluţiilor tehnice propuse de elaboratorul amenajamentului silvic; l) costuri standard - costuri unitare medii la nivel naţional, cuantificate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" (ICAS), reprezentând pierderi de venit şi costuri suplimentare rezultate ca urmare a aplicării de angajamente de silvomediu care depăşesc nivelul cerinţelor obligatorii relevante prevăzute de legislaţia naţională în domeniul silvic sau dreptul intern relevant, respectiv angajamente de renunţare la recoltarea lemnului din tăieri de igienă şi tăieri de conservare şi de utilizare de atelaje la executarea lucrărilor de rărituri în detrimentul mijloacelor mecanizate; m) data acordării ajutorului - înseamnă data primirii de către beneficiarul schemei a notificării privind acordarea sprijinului ca urmare a rezultatului procesului de selecţie; n) evaluarea şi selectarea cererilor de sprijin - reprezintă acţiunile procedurale prin care documentaţia aferentă cererilor de sprijin este analizată pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi cerinţelor specifice asimilate condiţiilor de eligibilitate, precum şi prin care cererile de sprijin sunt punctate şi ierarhizate în urma aplicării criteriilor de selecţie şi departajare specifice schemei; o) Ghidul solicitantului - reprezintă o detaliere tehnică a schemei şi cuprinde setul de informaţii necesare solicitantului pentru depunerea cererii de sprijin şi derularea angajamentului, aprobat prin ordin al ministrului şi publicat pe site-urile oficiale ale instituţiilor responsabile pentru gestionarea schemei; p) indicele de recoltare a produselor de igienă - reprezintă volumul pe hectar prevăzut a fi recoltat prin tăieri de igienă de pe suprafeţele angajate, precizate în amenajamentul sau amenajamentele unităţilor de producţie din care fac parte; q) întreprindere - în sensul art. 1 din anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică; r) întreprindere aflată în dificultate - conform art. 2 alin. (14) din Regulamentul (UE) nr. 702/2014, reprezintă o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:- în cazul unei societăţi cu răspundere limitată (alta decât un IMM care a fost înfiinţată de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei definiţii, "societate cu răspundere limitată" se referă, în special, la tipurile de societăţi comerciale menţionate în anexa nr. I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune;- în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât o IMM care a fost înfiinţată de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut ca rezultat al pierderilor acumulate. În sensul prezentei definiţii, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi comerciale menţionate în anexa nr. II la Directiva 2013/34/UE;- atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;- atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutor pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;- în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:(i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi(ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA*1) se situează sub 1,0; Notă

  ──────────

  *1) EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) - profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare.

  ──────────
  s) platforma primară - reprezintă un punct de colectare a materialului lemnos delimitat în teren; t) posibilitate - reprezintă volumul de lemn ce poate fi recoltat ca produse principale dintr-o unitate de gospodărire, în baza amenajamentului silvic, pe perioada de aplicare a acestuia; u) posibilitate anuală - volumul de lemn ce poate fi recoltat ca produs principal dintr-o unitate de gospodărire, rezultat ca raport dintre posibilitate şi numărul anilor de aplicabilitate a amenajamentului silvic; v) produse accidentale I - arborii dintr-un arboret afectaţi integral de factori biotici şi/sau abiotici sau arborii dintr-un arboret cu vârsta mai mare de 1/2 din vârsta exploatabilităţii tehnice, afectaţi parţial de factori biotici şi/sau abiotici; w) produse accidentale II - arborii dintr-un arboret cu vârsta mai mică sau egală cu 1/2 din vârsta exploatabilităţii tehnice, afectaţi parţial de factori biotici şi/sau abiotici; x) produsele de igienă - sunt rezultate din procesul normal de eliminare naturală; y) răriturile (R) - reprezintă lucrări care se efectuează periodic în arborete tinere, prin care se reduce numărul de exemplare la unitatea de suprafaţă, în scopul ameliorării structurii, creşterii şi calităţii arboretelor; z) schemă de ajutor de stat - înseamnă actul pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp şi/sau într-un cuantum nedefinit; aa) scosul lemnului - este o operaţie necesară în unele situaţii, atunci când tasoanele formate prin adunat nu se găsesc în raza de acţiune a mijloacelor principale de colectare, şi constă în deplasarea materialului lemnos din aceste tasoane până la următoarele confluenţe; bb) tăierile de conservare (TC) - cuprind lucrările prin care sunt promovate nucleele existente de regenerare naturală, prin efectuarea de extracţii de intensitate redusă; cc) tăierile de regenerare (TR) - se referă la gama de tratamente silvice aplicate pe terenurile forestiere, reprezentând un sistem de măsuri biotehnice prin care se pregăteşte şi se realizează, în cadrul unui regim dat, trecerea arboretelor şi a pădurii de la o generaţie la alta; dd) teren forestier - terenurile acoperite cu păduri şi terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi din fondul forestier naţional (FFN); ee) teren forestier eligibil în cadrul schemei - terenul forestier, cu excepţia suprafeţelor încadrate în tipul funcţional I, care respectă condiţiile schemei; ff) tipul funcţional I - în conformitate cu definiţia precizată în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.672/2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor, reprezintă tipul funcţional în care sunt încadrate pădurile cu funcţii speciale pentru ocrotirea naturii, pentru care, prin lege, este interzisă orice fel de exploatare de lemn sau de alte produse fără aprobarea organului competent prevăzut de lege; gg) tipul funcţional II - în conformitate cu definiţia precizată în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.672/2000*) privind aprobarea Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor, reprezintă tipul funcţional în care sunt încadrate pădurile cu funcţii speciale de protecţie situate în staţiuni cu condiţii grele sub raport ecologic, precum şi arboretele în care nu este posibilă sau admisă recoltarea de masă lemnoasă, impunându-se numai lucrări speciale de conservare; Notă

  ──────────

  *) Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.672/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ──────────
  hh) unitatea amenajistică (subparcelă - ua) - este unitatea teritorială elementară pentru studiul arboretelor şi pentru planificarea şi executarea lucrărilor silvice; ii) unitate de gospodărire - unitatea de amenajament pentru care se stabilesc baze de amenajare şi pentru care se reglementează separat fie procesul de producţie lemnoasă, fie acţiuni sau măsuri speciale de ocrotire sau conservare a unor ecosisteme forestiere de interes deosebit; jj) unitatea de producţie şi/sau protecţie (UP) - reprezintă suprafaţa de fond forestier pentru care se elaborează un amenajament silvic.
   +  Capitolul IV Beneficiarii schemei  +  Articolul 6Beneficiarii schemei sunt: a) unităţile administrativ-teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere; b) persoanele fizice şi juridice care au în proprietate privată terenuri forestiere; c) asociaţii între beneficiarii precizaţi la lit. a) şi b).  +  Articolul 7Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, beneficiarii enunţaţi la art. 6 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie proprietarii suprafeţelor de teren forestier localizate pe teritoriul României pentru care se solicită sprijin în cadrul schemei; b) să se angajeze că menţin angajamentul de silvomediu pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării acestuia; c) să se angajeze că respectă cerinţele specifice pachetelor de silvomediu pentru care aplică; d) să deţină contract de administrare sau prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru suprafeţele de teren forestier pentru care se solicită sprijin în cadrul schemei; e) să participe în cadrul angajamentului cu toată suprafaţa de teren forestier deţinută de acesta într-o unitate de producţie şi/sau protecţie.  +  Articolul 8 (1) Schema nu se aplică beneficiarilor precizaţi la art. 6 dacă aceştia se află, după caz, în următoarele situaţii: a) sunt întreprinderi aflate în dificultate, în sensul definiţiei precizate la art. 5 lit. r); b) împotriva lor a fost emisă o decizie de recuperare definitivă a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost executată. (2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplică beneficiarilor persoane fizice şi celor din categoria unităţilor administrativ-teritoriale de nivel LAU 2 (comune, oraşe, municipii) şi nici formelor asociative ale acestora.  +  Capitolul V Suprafaţa eligibilă schemei  +  Articolul 9 (1) Fac obiectul aplicării schemei terenurile forestiere, cu excepţia suprafeţelor încadrate în tipul I funcţional (T I), cu condiţia ca terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafaţa angajată. (2) Suprafaţa minimă pentru care se încheie angajamentul este de 100 ha. (3) Suprafeţele care fac obiectul angajamentului trebuie identificate în format electronic. (4) Suprafaţa trebuie să facă parte dintr-un amenajament silvic în vigoare. Amenajamentul se consideră a fi în vigoare după ce a fost avizat procesul-verbal al conferinţei a II-a de amenajare, act ce semnifică începerea perioadei de aplicare a amenajamentului.  +  Capitolul VI Tipul sprijinului, intensitatea ajutorului şi valoarea sprijinului  +  Articolul 10 (1) Sprijinul acordat în cadrul schemei este de tip compensatoriu. (2) Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă pe hectar de teren forestier, constând în costurile standard precizate la art. 12, şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deţinătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani. (3) În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, ale căror cerinţe specifice sunt încadrate în pachetele precizate la art. 4 alin. (2). (4) Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinaţie cu pachetul 1.  +  Articolul 11Intensitatea ajutorului public nerambursabil acordat în baza prezentei scheme este de 100% din totalul costurilor eligibile, dar nu mai mult de 200 euro pe ha şi pe an.  +  Articolul 12 (1) Valorile plăţilor compensatorii acordate sunt următoarele: a) 25 (Euro) pe an şi pe hectar pentru suprafaţa angajată în cadrul pachetului 1; b) 103 (Euro) pe an şi pe hectar pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul pachetului 2. (2) Pentru suprafaţa cuprinsă între 100 şi 500 ha se va acorda 100% din valoarea plăţii compensatorii, iar pentru suprafeţe mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea sprijinului financiar, astfel că nivelul plăţilor va fi ajustat după cum urmează: a) pentru suprafaţa cuprinsă între 500,01 ha şi 1.000 ha se va acorda 75% din valoarea plăţii/plăţilor compensatorii; b) pentru suprafaţa cuprinsă între 1.000,01 ha şi 5.000 ha se va acorda 50% din valoarea plăţii/plăţilor compensatorii; c) pentru suprafaţa mai mare de 5.000 ha se va acorda 35% din valoarea plăţii/plăţilor compensatorii.  +  Capitolul VII Costuri eligibile  +  Articolul 13 (1) Costurile eligibile în cadrul schemei sunt constituite din costuri standard, acordate sub forma plăţilor compensatorii precizate la art. 12 alin. (1). (2) Costurile standard calculate pentru plăţile acordate în cadrul schemei nu includ costuri tranzacţionale şi investiţionale. (3) Valorile costurilor standard menţionate la art. 12 pot fi revizuite pe perioada de aplicare a schemei şi a angajamentelor în urma revizuirii metodologiilor de calcul sau a variabilelor utilizate în calculul acestora, dar fără să depăşească valoarea precizată la art. 11.  +  Capitolul VIII Modalitatea de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 14 (1) Beneficiarii definiţi la art. 6 depun la APIA o singură cerere de sprijin în cadrul unei sesiuni de depunere a cererilor de sprijin, cerere întocmită conform modelului prevăzut ca anexă la Ghidul solicitantului. (2) Selecţia cererilor de sprijin va fi realizată pe baza principiilor, criteriilor de selecţie şi, după caz, a criteriilor de departajare a cererilor de sprijin cu punctaj egal, cu ierarhizare după punctajul obţinut, cu încadrarea în alocarea disponibilă. (3) Criteriile de selecţie şi sistemul de punctaj se stabilesc de către MADR prin DGDR-AM PNDR în consultare cu Comitetul de monitorizare pentru PNDR 2014-2020 şi se detaliază în Ghidul solicitantului aferent schemei. (4) Criteriile şi punctajele de selecţie pot fi modificate pe parcursul implementării schemei în vederea atingerii obiectivelor, a indicatorilor şi a cadrului de performanţă propuse prin PNDR 2014-2020. (5) Criteriile de selecţie vor avea în vedere următoarele principii: a) principiul prevalării funcţiilor de protecţie: se va acorda prioritate cererilor de sprijin pentru care indicatorul "ponderea pădurilor situate în tipul funcţional T II în total suprafaţă angajată" este mai mare; b) principiul zonelor prioritare: se va acorda prioritate pădurilor situate în zone cu înaltă valoare naturală şi care asigură servicii ecosistemice critice pentru protecţia solului, a apei şi a biodiversităţii, prin prioritizarea grupelor şi subgrupelor funcţionale precizate în Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.672/2000*) privind aprobarea Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor; Notă

  ──────────

  *) Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.672/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ──────────
  c) principiul proprietăţii: se va acorda prioritate solicitărilor depuse de deţinătorii de pădure persoane fizice sau asociaţii ale acestora. (6) Sprijinul financiar în cadrul acestei scheme se acordă în urma aplicării procesului de selecţie şi notificării beneficiarului privind finanţarea cererii de sprijin. (7) Plata efectivă a ajutorului se efectuează sub forma plăţilor compensatorii menţionate la art. 12, în baza cererilor de plată depuse de beneficiar şi autorizate la plată de către APIA în urma parcurgerii procedurilor specifice ale APIA.
   +  Articolul 15 (1) Implementarea schemei se realizează pe baza procedurilor de evaluare, selectare, control, supracontrol, autorizare plăţi, monitorizare şi raportare, elaborate la nivelul instituţiilor delegate şi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (2) Instituţiile menţionate la alin. (1) vor efectua toate verificările necesare pentru a stabili dacă solicitanţii întrunesc condiţiile pentru a beneficia de sprijin în cadrul schemei.  +  Articolul 16 (1) O clauză de revizuire este prevăzută pentru angajamentele încheiate în cadrul schemei pentru a asigura ajustarea acestora în cazul modificării cerinţelor obligatorii pe care angajamentele trebuie să le depăşească. (2) O clauză de revizuire este prevăzută pentru angajamentele încheiate în cadrul schemei care depăşesc perioada de programare 2014-2020, pentru a asigura ajustarea acestora la cadrul juridic al următoarei perioade de programare. (3) În cazul în care beneficiarul nu este de acord cu ajustările ce decurg din clauzele de revizuire precizate la alin. (1) şi/sau (2), angajamentul încetează şi nu se solicită rambursarea plăţilor acordate pentru perioada în care angajamentul a produs efecte. (4) Angajamentul aflat în derulare pentru plăţi pentru angajamente de silvomediu se poate transforma într-un alt tip de angajament prevăzut de măsurile PNDR 2014-2020, în cursul perioadei de îndeplinire a respectivului angajament, cu condiţia respectării următoarelor condiţii: a) conversia prezintă avantaje importante în domeniul mediului; b) angajamentul existent este consolidat în mod substanţial. (5) În cazul transformării angajamentelor se încheie un nou angajament pentru toată perioada specificată de măsura aferentă noului angajament, indiferent de perioada în care angajamentul iniţial a fost deja pus în aplicare. (6) Angajamentele aflate în derulare pentru plăţi pentru angajamente de silvomediu pot fi adaptate, cu condiţia ca noile angajamente să ţină seama de îndeplinirea obiectivelor angajamentului iniţial. Beneficiarul trebuie să îndeplinească angajamentul adaptat pentru restul duratei angajamentului iniţial. (7) Regulile detaliate privind transformarea şi adaptarea angajamentelor vor fi stabilite prin norme naţionale aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
   +  Capitolul IX Condiţii specifice schemei  +  Articolul 17Beneficiarii schemei trebuie să respecte la nivelul întregii exploataţii agricole standardele de ecocondiţionalitate stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, prevăzute în legislaţia naţională.  +  Articolul 18 (1) Cerinţele specifice de implementare a pachetului 1 sunt următoarele: a) Fiecare solicitant al sprijinului financiar delimitează o zonă de linişte compactă de cel puţin 20% din totalul suprafeţei eligibile angajate, delimitată prin limite parcelare sau subparcelare. În situaţia în care solicitantul deţine în proprietate terenuri forestiere situate în mai multe UP-uri, administrate de acelaşi ocol silvic sau de ocoale silvice diferite, delimitarea zonei de linişte compacte de minimum 20% se va asigura la nivel de UP. Zona de linişte compactă nu poate avea o suprafaţă mai mică de 20 ha. b) În cadrul zonelor de linişte, pentru perioada de angajament, vor fi permise doar lucrări de împădurire, ajutorarea regenerărilor naturale, întreţinerea culturilor şi a seminţişurilor până la realizarea stării de masiv, descopleşiri, degajări, depresaje şi curăţări, precum şi lucrări de reconstrucţie ecologică care se continuă din perioada premergătoare angajamentului. c) În cazul în care pe perioada de aplicare a angajamentului în cadrul zonei de linişte apar fenomene care impun recoltarea de produse accidentale I sau II pe o suprafaţă mai mică de 50% din suprafaţa zonei de linişte, lemnul afectat va fi extras în condiţiile legii. În cazul în care suprafaţa pe care apar fenomene care impun recoltarea de produse accidentale I sau II este de cel puţin 50% din suprafaţa zonei de linişte, angajamentul se încheie fără a fi necesară rambursarea sprijinului primit anterior în cadrul angajamentului. d) Pe suprafaţa din angajament care nu face obiectul constituirii zonei de linişte se pot executa lucrările prevăzute de amenajamentul silvic, avându-se în vedere ca pe perioada angajamentului să nu se intervină cu lucrări mai mult de o dată pe aceeaşi unitate amenajistică, cu excepţia cazului în care este necesar să se efectueze lucrări de împădurire, ajutorarea regenerărilor naturale, întreţinerea culturilor şi a seminţişurilor până la realizarea stării de masiv, descopleşiri, degajări, depresaje şi curăţări. În situaţia în care pe suprafaţa unei unităţi amenajistice din afara zonei de linişte are loc un fenomen ce impune recoltarea de produse accidentale I sau II, lemnul afectat va fi extras în condiţiile legii. e) În situaţia în care pentru suprafaţa angajată, în afara zonei de linişte, există unităţi amenajistice încadrate în tipul funcţional TII, pentru care în amenajament sunt prevăzute lucrări speciale de conservare, aceste lucrări se vor aplica, cu excepţia recoltării de masă lemnoasă. (2) Pentru aplicarea pachetului 1 se va avea în vedere ca: a) până la expirarea amenajamentului sau, în cazul în care angajamentul se întinde pe perioada a două amenajamente, până la expirarea celor două amenajamente silvice, volumul rămas de recoltat prin tăieri de conservare pe toată suprafaţa din angajament să fie egal cu cel puţin cinci posibilităţi anuale de recoltare a masei lemnoase prin tăieri de conservare prevăzute în amenajamentul sau amenajamentele silvice (cumulate), şi b) până la expirarea amenajamentului sau, în cazul în care angajamentul se întinde pe perioada a două amenajamente, până la expirarea celor două amenajamente silvice, volumul rămas de recoltat prin tăieri de regenerare pe toată suprafaţa din angajament să fie egal cel puţin cu volumul rezultat din înmulţirea indicelui de recoltare a produselor de igienă cu de cinci ori suprafaţa din angajament din zona de linişte şi de patru ori suprafaţa din angajament din afara zonei de linişte.  +  Articolul 19Cerinţele specifice de implementare a pachetului 2 sunt următoarele: a) Fiecare solicitant al sprijinului financiar precizează unităţile amenajistice pe care urmează să efectueze rărituri cu atelaje pe toată perioada de angajament. b) Unităţile amenajistice selectate trebuie să se regăsească în planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor din amenajamentul silvic, în secţiunea rărituri. c) Suma suprafeţelor unităţilor amenajistice selectate nu poate depăşi jumătate din suprafaţa totală a unităţilor amenajistice precizate în planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor din amenajamentul silvic, în secţiunea rărituri. Suprafaţa anuală pentru care se poate solicita sprijin este de 20% din suprafaţa selectată (+/-10%). d) Adoptând acest pachet, solicitantul sprijinului se angajează să contracteze sau să efectueze lucrările de colectare a materialului lemnos folosind exclusiv atelaje la operaţiile de adunat, scos şi apropiat pe suprafaţa parcursă cu rărituri ce face obiectul angajamentului, până la platforma primară. e) Lucrările de colectare trebuie să cuprindă cel puţin operaţia de adunat şi una sau amândouă din operaţiile de scos şi apropiat. f) Distanţa de colectare pentru care se solicită sprijin trebuie să fie de minimum 100 m, iar cea maximă de 1.000 m. g) Atelajele vor fi folosite avându-se în vedere ca volumul arborelui mediu colectat să fie de cel mult 0,3 m3.  +  Capitolul X Durata de aplicare a schemei  +  Articolul 20Schema se aplică până la data de 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii potrivit reglementărilor europene aferente post-perioadei 2014-2020.  +  Capitolul XI Bugetul schemei  +  Articolul 21Valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul schemei, angajată pe durata de aplicare a acesteia, este echivalentul în lei a 117.803.922 euro.  +  Capitolul XII Reguli privind cumulul ajutoarelor  +  Articolul 22Sprijinul acordat beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 poate fi cumulat, pe aceeaşi suprafaţă angajată, cu orice alt sprijin financiar, atât timp cât acesta vizează plăţi compensatorii identificabile diferite.  +  Capitolul XIII Publicarea şi raportarea beneficiarilor schemei  +  Articolul 23 (1) Publicarea informaţiilor privind beneficiarii schemei se realizează în conformitate cu prevederile art. 111, 112 şi 113 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind funcţionarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) se publică pe pagina web a AFIR la adresa www.afir.info. (3) MADR, prin Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale (DGAERI), pe baza informaţiilor primite din partea DGDR-AM PNDR, transmite Comisiei Europene, în format electronic, un raport anual, conform menţiunilor din cap. III al Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare. (4) APIA ţine evidenţe detaliate privind informaţiile şi documentele justificative necesare pentru a se demonstra că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 702/2014 aplicabile schemei. (5) Monitorizarea ajutoarelor de stat acordate prin schemă se realizează de către MADR prin DGDR-AM PNDR, AFIR şi APIA. Acestea pot să realizeze, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, controale la faţa locului şi sunt obligate să verifice respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor şi să dispună măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate. (6) Evidenţele menţionate la alin. (4) se păstrează timp de 10 ani de la data la care a fost acordat ultimul ajutor în cadrul schemei.  +  Articolul 24MADR, prin DGAERI, transmite Comisiei Europene, în termen de 20 de zile lucrătoare sau într-un termen mai îndelungat, care poate fi stabilit în cerere, toate informaţiile şi documentele justificative pe care Comisia le consideră necesare pentru a monitoriza aplicarea schemei.  +  Capitolul XIV Dispoziţii finale  +  Articolul 25Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau ale sistemului de sancţiuni aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, după caz.-----