ORDIN nr. 4 din 3 ianuarie 2017pentru aprobarea Protocolului de screening auditiv universal la nou-născuţi în vederea standardizării metodei de testare auditivă prin otoemisiuni acustice
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017    Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 7.022 din 30 decembrie 2016 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2014,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. g) şi art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministerul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Protocolul de screening auditiv universal la nou-născuţi în vederea standardizării metodei de testare auditivă prin otoemisiuni acustice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) În sensul prezentului ordin, protocolul de screening auditiv universal la nou-născuţi reprezintă ansamblul de măsuri, proceduri şi direcţii cu privire la testarea auditivă a nou-născutului, precum şi traseul acestuia de la data primei testări auditive şi până la momentul diagnosticării hipoacuziei sau stării de auz normal.  +  Articolul 2 (1) Personalul din unităţile sanitare din sistemul de sănătate ce deţin echipamente medicale de screening auditiv au următoarele obligaţii: a) managerul unităţii sanitare consemnează în fişa postului personalului desemnat responsabilitatea realizării testării de screening auditiv; b) personalul medical desemnat pentru efectuarea screeningului auditiv, respectiv asistente medicale ale secţiei de neonatologie, asistente din secţiile sau compartimentele de terapie intensivă, precum şi medicii din centrele de diagnostic, are obligaţia de a realiza testarea auditivă conform prevederilor protocolului; c) personalul medical implicat în procesul de screening auditiv are obligaţia de actualizare continuă a cunoştinţelor conform ghidului video distribuit la încheierea contractului subsecvent de achiziţie a echipamentelor medicale de screening auditiv şi accesibil pe site-ul www.rensa.ms.ro. (2) Efectuarea screeningului se consemnează în foaia de observaţie clinică generală de către personalul care l-a efectuat. (3) Testarea auditivă a fiecărui copil se înregistrează prin descărcarea datelor din echipamentul medical de testare auditivă în Registrul electronic naţional de screening auditiv. (4) Biletul de externare include rezultatul testării auditive şi recomandările.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii,

    Vlad Vasile Voiculescu
    Bucureşti, 3 ianuarie 2017.Nr. 4.  +  AnexăPROTOCOL 03/01/2017-----