ORDIN nr. 3.044 din 6 ianuarie 2017pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2016
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017    Având în vedere dispoziţiile art. 15, 16 şi 41 din Constituţia României, republicată, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în temeiul art. 94-98 şi art. 257-259 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 9 septembrie 2016, se modifică după cum urmează:- La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) În unităţile de învăţământ în care funcţiile de director sau de director adjunct nu au fost ocupate prin concurs sau devin vacante prin demisie, pensionare, alte motive legale, conducerea unităţilor de învăţământ este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic titular, membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional, numit prin detaşare în interesul învăţământului sau prin delegarea atribuţiilor specifice funcţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin decizia inspectorului şcolar general, cu avizul consultativ al consiliului profesoral din unităţile de învăţământ respective şi al consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanei. În cazul în care postul de director sau de director adjunct este temporar vacant, conducerea unităţilor de învăţământ este asigurată, până la revenirea titularului postului, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare sau delegare de atribuţii, conform procedurii menţionate anterior."  +  Articolul IIDirecţia generală management şi resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul educaţiei naţionale,

    Pavel Năstase
    Bucureşti, 6 ianuarie 2017.Nr. 3.044.-----