HOTĂRÂRE nr. 1.005 din 21 decembrie 2016privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 17 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație și al art. 5 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație  +  Articolul 1(1) Institutul Național de Administrație, denumit în continuare Institutul, se organizează ca instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.(2) Institutul are sediul în municipiul București, Str. Occidentului nr. 14, sectorul 1.(3) Pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților sale, Institutul poate utiliza și alte spații, în condițiile legii.  +  Articolul 2(1) Institutul pune în aplicare direcțiile strategice ale Guvernului privind eficientizarea administrației publice prin profesionalizarea personalului din administrația publică centrală și locală.(2) Institutul exercită atribuții în domeniile:a) formării profesionale a personalului din administrația publică;b) perfecționării profesionale a personalului din administrația publică;c) cercetării-inovării în domeniul administrației publice;d) facilitării comunicării informațiilor și cunoștințelor în domeniul administrației publice;e) asigurării calității în domeniul formării personalului din administrația publică.  +  Articolul 3(1) În domeniul formării și perfecționării profesionale în administrația publică, pentru îndeplinirea atribuțiilor principale, Institutul realizează următoarele:a) implementează Strategia privind formarea profesională pentru administrația publică 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2016, în conformitate cu atribuțiile care îi revin;b) elaborează, până la data de 31 ianuarie, pentru anul în curs, cu respectarea nevoilor de formare comunicate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, grilele de programe de formare profesională și tematica aferentă acestora, care sunt supuse spre avizare Consiliului de coordonare. Grilele de programe de formare profesională pot fi actualizate semestrial, în funcție de nevoile suplimentare de formare identificate, și de îndată, în cazul apariției unei modificări legislative importante;c) întocmește oferta de formare pentru programele de formare profesională pe care le organizează, pe care o comunică instituțiilor și autorităților publice și o publică pe site-ul propriu;d) asigură comunicarea și buna colaborare instituțională cu celelalte instituții publice care organizează programe de formare profesională;e) elaborează metodologia de selecție a experților și formatorilor cu care colaborează pentru derularea programelor de formare pe care le organizează;f) întocmește și gestionează evidența experților și formatorilor care participă la derularea programelor de formare pentru personalul din administrația publică;g) elaborează metodologiile de selecție a partenerilor în procesul de formare, care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice;h) fundamentează, elaborează și implementează programe și proiecte cu finanțare externă pe domeniul său de activitate, monitorizează derularea acestora și prezintă periodic ministrului dezvoltării regionale și administrației publice rapoarte privind modul de derulare a acestora;i) elaborează regulamentele de organizare și desfășurare a programelor de formare specializată derulate de Institut;j) alte atribuții prevăzute de lege și de Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului.(2) Institutul asigură programe de formare specializată pentru ocuparea, în condițiile legii, a funcțiilor corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici.(3) Institutul asigură formare pentru:a) funcționari publici;b) personal care își exercită activitatea în baza unui contract individual de muncă sau a unui contract de management;c) persoane alese sau numite în funcție de demnitate publică sau asimilate acestora;d) aleși locali;e) alte categorii de personal din administrația publică, stabilite prin lege.(4) Pentru programele de formare specializată prevăzute la alin. (2) tematica este aprobată de președintele Institutului, cu avizul Consiliului de coordonare.(5) Condițiile de organizare a programelor de formare specializată prevăzute la alin. (2), numărul comisiilor de concurs și al comisiilor de soluționare a contestațiilor, componența nominală a acestora, tematica pentru concurs, calendarul de desfășurare a concursului și tariful și modalitățile pentru plata tarifului de participare la program se stabilesc prin regulamente de organizare și desfășurare aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, la propunerea președintelui Institutului.  +  Articolul 4(1) Institutul asigură programe de perfecționare profesională pentru:a) grupurile-țintă strategice, stabilite prin acte normative, documente programatice sau alte documente emise de Guvern și comunicate Institutului prin Agenția Națională a Funcționarilor Publici;b) personalul din administrația publică, în baza nevoilor de formare identificate la nivelul administrației publice și centralizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici;c) instituții și autorități publice sau persoane interesate.(2) Procedura de identificare a nevoilor de formare profesională în administrația publică pentru categoriile de beneficiari de formare prevăzuți la alin. (1) este aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, la propunerea președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.(3) Pentru programele de perfecționare profesională prevăzute la alin. (1), tematica este aprobată de președintele Institutului, cu avizul Consiliului de coordonare.(4) Tarifele se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, la propunerea președintelui Institutului, cu avizul Consiliului de coordonare.  +  Articolul 5(1) În domeniul cercetării și inovării în administrația publică, Institutul îndeplinește următoarele atribuții:a) organizează activități de cercetare-inovare în domeniul administrației publice, seminare și conferințe pe teme de interes major pentru administrația publică;b) realizează analize, studii, rapoarte, prognoze și publicații în domeniul administrației publice;c) participă la activități de cercetare-inovare în domeniul administrației publice, seminare și conferințe pe teme de interes major pentru administrația publică;d) sprijină/facilitează susținerea activității de cercetare și inovare prin acordarea de burse și granturi de cercetare, în condițiile legii;e) accesează mecanisme de finanțare în domeniul cercetării-inovării și derulează proiecte, în condițiile legii.(2) Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), Institutul se poate asocia sau poate încheia parteneriate cu alte instituții și autorități publice, cu instituții similare din țară și străinătate sau cu instituții de învățământ superior și alte persoane juridice, de drept public sau privat, interesate.  +  Articolul 6 În domeniul facilitării comunicării informațiilor și cunoștințelor în materia administrației publice, Institutul îndeplinește următoarele atribuții:a) diseminează rezultatele analizelor, studiilor, rapoartelor, prognozelor, proiectelor în domeniul administrației publice realizate, prin diverse forme de comunicare, publicații tipărite sau în format electronic;b) dezvoltă, la nivel național, baze de date, biblioteci și rețele în domeniul formării profesionale, în mod direct sau în parteneriat cu alte persoane juridice, de drept public sau privat din piața de formare;c) pune la dispoziție instituțiilor și autorităților publice, cu titlu gratuit, baze de date și biblioteci în domeniul administrației publice;d) organizează seminare și conferințe pe teme de interes major pentru administrația publică centrală și locală;e) participă la rețele naționale și internaționale în domeniul formării profesionale și în domeniul cercetării-inovării în administrația publică.  +  Articolul 7 În domeniul asigurării calității formării personalului din administrația publică, Institutul îndeplinește următoarele atribuții:a) stabilește prin ordin al președintelui Institutului, cu avizul Consiliului de coordonare, standardele de calitate pentru programele de formare profesională pe care le organizează;b) elaborează sau, după caz, actualizează standardele ocupaționale pentru ocupațiile din domeniul administrației publice;c) întreprinde demersurile necesare autorizării, în condițiile legii, a programelor de perfecționare profesională pe care le organizează;d) asigură controlul și monitorizarea respectării standardelor de calitate pentru programele de formare pe care le organizează în mod direct sau pe care le derulează în parteneriat sau în asociere cu alți furnizori de formare.  +  Articolul 8 Pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, Institutul poate:a) să colaboreze cu instituțiile și autoritățile publice;b) să colaboreze cu instituții și organisme similare din țară și din străinătate în domeniul său de activitate;c) să negocieze, în baza mandatului stabilit de ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, încheierea unor acorduri și proiecte de colaborare internațională în domeniile sale de activitate, pe care le prezintă acestuia în vederea aprobării sau însușirii, urmată de transmiterea către Guvern spre aprobare, după caz;d) să încheie parteneriate cu entități publice și private, după caz.  +  Articolul 9(1) Președintele Institutului conduce aparatul propriu al Institutului, stabilit prin prezenta hotărâre, numește și eliberează din funcție personalul acestuia, în condițiile legii.(2) Președintele reprezintă Institutul în raporturile cu ministerele, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte autorități și instituții publice centrale și locale, cu persoane juridice și fizice române sau străine, precum și în justiție.(3) Vicepreședintele îndeplinește atribuțiile și sarcinile care îi sunt delegate de președinte prin ordin, în condițiile legii.  +  Articolul 10(1) Institutul are un secretar general, care face parte din categoria înalților funcționari publici și este numit în condițiile legii.(2) Atribuțiile secretarului general se stabilesc, în condițiile legii, prin ordin al președintelui Institutului.  +  Articolul 11(1) Numărul maxim de posturi din aparatul propriu al Institutului este de 100, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului președintelui Institutului.(2) Personalul Institutului este format din demnitari, funcționari publici și personal contractual.(3) Structura organizatorică a Institutului este prevăzută în anexa nr. 1.(4) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al președintelui Institutului, având în vedere nevoile instituționale și structura de personal, se pot înființa, după caz, servicii, birouri și/sau alte compartimente, în condițiile legii.(5) Statul de funcții și structura posturilor pe compartimente se aprobă, în condițiile legii, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, la propunerea președintelui Institutului.(6) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit legislației în vigoare aplicabilă personalului plătit din fonduri publice.(7) Atribuțiile compartimentelor, atribuțiile și responsabilitățile personalului, precum și circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al președintelui Institutului, precum și prin fișa postului.  +  Articolul 12(1) Bugetul se aprobă de către ordonatorul principal de credite.(2) În scopul realizării rolului și atribuțiilor ce îi revin, Institutul poate iniția, finanța și/sau gestiona/implementa programe și proiecte de interes național, regional sau local în domeniul său de activitate, în condițiile legii.  +  Articolul 13(1) Pe lângă Institut funcționează un Consiliu de coordonare, constituit în condițiile stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație.(2) Consiliul de coordonare se constituie prin decizie a prim-ministrului, pe baza propunerilor scrise ale conducătorilor instituțiilor și organizațiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2016.(3) Selecția membrilor Consiliului de coordonare prevăzuți la art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2016 și a supleanților acestora se va face în baza unor criterii de selecție aprobate prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale și administrației publice. Criteriile de selecție sunt publicate pe paginile de internet ale Cancelariei Prim-Ministrului, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Institutului Național de Administrație. Membrii Consiliului nu pot face parte din secretariatul acestuia.(4) Consiliul de coordonare adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de egalitate de voturi, votul președintelui consiliului este hotărâtor.(5) Secretariatul Consiliului de coordonare este asigurat de Institut.(6) Modul de organizare și funcționare a Consiliului de coordonare se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare al acestuia, aprobat prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.  +  Articolul 14 Consiliul de coordonare îndeplinește următoarele atribuții:a) avizează anual grilele de programe de formare profesională organizate de Institut și tematica specifică a acestora;b) avizează regulamentele de organizare și desfășurare a programelor de formare specializată derulate de Institut;c) avizează standardele de calitate pentru programele de formare profesională pe care le organizează Institutul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;d) avizează propunerile de standarde ocupaționale elaborate de Institut;e) elaborează proiectul de regulament de organizare și funcționare a Consiliului de coordonare, care este înaintat spre aprobare ministrului dezvoltării regionale și administrației publice;f) avizează proiectul de buget al Institutului, precum și execuția bugetară a acestuia;g) avizează propunerile președintelui Institutului privind tarifele de participare la programele de formare profesională organizate de Institut, în condițiile legii, anterior înaintării lor spre aprobare prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice;h) avizează acordurile de colaborare, de parteneriat sau asociere încheiate de Institut;i) avizează înființarea centrelor teritoriale.  +  Articolul 15(1) Centrele teritoriale de formare continuă pentru administrația publică, denumite în continuare centre teritoriale, sunt structuri fără personalitate juridică în cadrul Institutului Național de Administrație.(2) Numărul și locația centrelor teritoriale se stabilesc prin ordin al președintelui Institutului, în condițiile legii.  +  Articolul 16(1) Centrele teritoriale exercită atribuțiile stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 23/2016.(2) Centrele teritoriale pot exercita și alte atribuții care le-au fost delegate prin ordin al președintelui Institutului.  +  Articolul 17 Conducătorii centrelor teritoriale sunt funcționari publici de conducere și sunt numiți de președintele Institutului, în urma promovării unui concurs organizat în condițiile legii.  +  Articolul 18(1) Atestarea absolvirii programelor de formare specializată pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) se face prin certificate de absolvire, semnate de președintele Institutului.(2) Atestarea absolvirii programelor de formare pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (3) și a programelor de perfecționare profesională pentru persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1), care nu sunt autorizate în condițiile legislației aplicabile în domeniul formării profesionale a adulților și nici acreditate în condițiile legislației în domeniul educației naționale, se face prin certificate, semnate de președintele Institutului.(3) Atestarea absolvirii programelor de formare profesională autorizate în condițiile legislației în domeniul formării profesionale a adulților, organizate de Institut, în mod direct sau în asociere cu alți furnizori de formare, se face în condițiile legii.(4) Atestarea absolvirii programelor de formare acreditate în condițiile legislației în domeniul educației naționale se face în condițiile legii.(5) Modelele certificatelor de absolvire prevăzute la alin. (1) și (2) și modalitatea de gestionare a acestora se aprobă, la propunerea Institutului, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.(6) Certificatele de absolvire prevăzute la alin. (1) și (2) sunt însoțite de un supliment descriptiv, iar pe certificat se înscrie nota de absolvire.  +  Articolul 19 În organizarea și derularea programelor de formare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2016, Institutul utilizează personal specializat, după cum urmează:a) funcționari publici și personal contractual cu experiență în administrația publică, certificați în condițiile legii;b) personal didactic din învățământul superior;c) formatori de competențe profesionale, certificați în condițiile legii.  +  Capitolul II Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 20(1) Institutul preia, prin protocol de predare-preluare, de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici și de la centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică rezultatele aferente activității de formare obținute din proiecte derulate, cu excepția celor prevăzute la art. 17 alin. (10) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2016.(2) Bunurile imobile aferente activității de formare profesională preluate sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Proiectele în domeniul formării profesionale preluate se gestionează în continuare de Institut, în condițiile aprobate și în termenii stabiliți până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(4) Programele de formare profesională preluate se finalizează, respectiv se desfășoară în condițiile și în termenii stabiliți până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(5) Personalul structurilor care fac obiectul prezentei hotărâri își păstrează salarizarea conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 21 Prin excepție de la prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), pentru anul 2017 grilele de programe de formare profesională și tematica aferentă acestora se elaborează până la data de 31 martie 2017.  +  Articolul 22 Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Institutul își vor actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică, iar Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 23 Parcul normat de mijloace de transport și consumul de carburanți pentru Institutul Național de Administrație și pentru centrele teritoriale este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 24 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Ministrul muncii,
  familiei, protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  Ministrul educației naționale
  și cercetării științifice,
  Mircea Dumitru
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 21 decembrie 2016. Nr. 1.005.  +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Institutului Național de Administrație
                          ┌───────────────────────┐                        │Consiliul de coordonare│                        └───────────┬───────────┘                                    |                           ┌────────┴───────┐                           │   Președinte   │                           └────────┬───────┘                                    │                 ┌────────────────┐      ┌───────────────────────┐     ├─────────────────┤ Vicepreședinte │      │ Cabinet președinte    ├───┐ │                 └────────────────┘      └───────────────────────┘   │ │      ┌───────────────────────┐   │ │   ┌────────────────────┐      │ Audit public intern   ├───┼─┼───┤   Secretar general │      └───────────────────────┘   │ │   └┬───────────────────┘ ┌────────────────────────────┐   │ │    │ ┌───────────────────────────┐ │ Compartiment registratură  ├───┘ │    └─┤ Direcția economică,       │ │ și relații cu publicul     │     │      │ juridică și resurse umane │ └────────────────────────────┘     │      └───────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────┐ │ │ Direcția comunicare, proiecte, ├─┤ │ cooperare și relații externe   │ │ └────────────────────────────────┘ │ ┌────────────────────────────────┐ │ │ Direcția programe de formare   ├─┤ │ specializată                   │ │ └────────────────────────────────┘ │ ┌────────────────────────────────┐ │ │ Direcția programe de           ├─┤ │ perfecționare                  │ │ └────────────────────────────────┘ │                                    │                        ┌───────────┴──────────┐                        │ Centre teritoriale*) │                        └──────────────────────┘ Notă
  *) Se stabilesc prin ordin al președintelui Institutului Național de Administrație.
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile aferente activității de formare profesională
  Nr. M.F.P.Cod de clasifi-care Denumire Date de identificare Anul dobân- dirii/ dării în fo- losințăValoarea de inventar (în lei) Persoana juridică ce administrează imobilul (CUI)
  Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăți (după caz, pe scurt) Adresă
   8.29.08Imobil - Sediu Centrul Regionalde Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală București Clădire C1 - Corp A Regim de înălțime: S + D + P + E + M Suprafață construită = 290 mp Suprafață totală = 14,17 mp Suprafață desfășurată = 1.135 mp Nr. cadastral 243215 - C1 Clădire C2 - Corp B anexă Regim de înălțime: P Suprafață construită desfășurată = 15 mp Suprafață utilă totală= 10,85 mp Nr. cadastral 243215 - C2 Teren intravilan Suprafață teren = 1.238 mp Nr. cadastral/ nr. CF 243215 N: Str. Occidentului E: proprietăți privateS: Colegiul Tehnic de Arhitectură și LucrăriPublice I.N. SocolescuV: Colegiul Tehnic de Arhitectură și LucrăriPublice I.N. SocolescuStr. Occidentului nr. 14, municipiulBucurești, sectorul 1 2004 5.622.400,00MDRAP Cod unic de identificare (CUI) 26369185Institutul Național de Administrație
  Abrogată        
  1558008.29.08Imobil - Sediu Centrul Regionalde Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Timișoara Clădire C1 Regim de înălțime: P + 2E Suprafață construită = 842 mp Suprafață desfășurată = 2.526 mp Nr. cadastral/ nr. topografic: 411632 - C1 Clădire D3 Regim de înălțime: P Suprafață construită = 661 mp Suprafață desfășurată = 661 mp Nr. cadastral/ nr. topografic: 411632 - C2 Clădire D4 Regim de înălțime: P Suprafață construită = 141 mp Suprafață desfășurată = 141 mp Nr. cadastral/ nr. topografic: 411632-C3 Teren intravilan Suprafață teren = 7.288 mp Nr. cadastral/ nr. CF: 411632 Nr. topografic 2049/1/2 N - Statul român prin Inspectoratul Teritorial al Polițieide Frontieră E - Statul român, prinInspectoratul Teritorial al Polițieide Frontieră S - Statul român, prinServiciul Român de Informații și prin Ministerul Afacerilor Interne V - Statul român, prinInspectoratul Teritorial al Polițieide Frontieră Str. Grigore T. Popa nr. 2B (cale de acces din str. Sever Bocu nr. 49)municipiul Timișoara, județulTimiș 2006 7.996.352,00MDRAP Cod unic de identificare (CUI) 26369185Institutul Național de Administrație
  Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului
  1553188.29.08Parte imobil - Sediu Centrul Teritorial de Formare Continuăpentru Administrația Publică Sibiu Construcții Regim de înălțime: S + P + E + M Drept de administrare asupra 17 încăperi din imobilavând: Suprafață construită = 520 mp Suprafață construită desfășurată = 1.435,83 mp Teren intravilan Suprafață teren = 2.384 mp Nr. CF: 3119 Sibiu Nr. topografic 1576/1,1577/1 N - Grup Școlar Agricol Sibiu E - Grup Școlar Agricol Sibiu S - Primăria Municipiului Sibiu, Cercul Militar Sibiu V - Str. Banatului, locuințe Bd. Victoriei nr. 2-4, municipiul Sibiu, județul Sibiu 1996 499.622,00MDRAP Cod unic de identificare (CUI) 26369185Institutul Național de Administrație
  Bunuri din domeniul privat al statului - investiție realizată în imobilul mai sus identificat
  Nr. de identificare M.F.P. Mansarda cu 17 încăperi    518.994,79 
  INVPPS-31409-2015
  Valoarea totală de inventar (în lei) a bunurilor din domeniul public și din domeniul privat al statului (mai sus identificate) 1.018.616,79 
  (la 13-04-2018, Poziția nr. 2 din anexa nr. 2 a fost abrogată de Articolul 2 HOTĂRÂREA nr. 206 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 13 aprilie 2018 )
   +  Anexa nr. 3
  PARCUL NORMAT DE TRANSPORT
  și consumul lunar de carburanți pentru Institutul Național de Administrație
  Nr. crt.    Denumirea instituției      Tipul mijlocului de transport  Parc normat (bucăți)    Consumul maxim decarburant pentru autovehicul litri/lună/mijlocde transport
  1.   Institutul Național de Administrație, inclusiv activități specifice de organizare și monitorizare autoturism     13     300    
  -----