ORDIN nr. 872 din 1 noiembrie 2016privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ
 • Nr. 872 din 1 noiembrie 2016
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Nr. 5.932 din 7 decembrie 2016
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Nr. 2.284 din 14 decembrie 2016
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 2.903 din 23 decembrie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2017  În temeiul prevederilor:- art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;- art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,- art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Angajaţii operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate în anexă; b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare; c) deţin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, şi prestează efectiv una dintre activităţile prevăzute în anexă; d) angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice venituri din activitatea de creaţie de programe pentru calculator. (2) Societăţile care se înfiinţează în cursul anului fiscal, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală prevăzute la alin. (1), sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. d) pentru anul înfiinţării şi pentru anul fiscal următor. (3) Societăţile care au făcut în cursul anului obiectul unei reorganizări potrivit legii, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală prevăzută la alin. (1), sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. d) pentru anul în care s-a produs operaţiunea de reorganizare. (4) De prevederile alin. (1) beneficiază cetăţenii români şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene ale căror diplome sunt echivalate, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu diploma acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau cu diploma acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă.  +  Articolul 2Activitatea de creaţie de programe pentru calculator, în sensul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă prestarea efectivă a uneia dintre activităţile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupaţiilor specifice menţionate în anexă în scopul realizării unui produs final sau a unei componente a unui produs final, destinat comercializării.  +  Articolul 3 (1) Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, conform ocupaţiilor prevăzute în anexă, sunt: a) actul constitutiv, în cazul operatorilor economici; b) organigrama angajatorului; c) fişa postului; d) copia cu menţiunea "conform cu originalul" a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învăţământul universitar de lungă durată, însoţită de copia cu menţiunea "conform cu originalul" a foii matricole sau, după caz, a suplimentului la diplomă, respectiv copia cu menţiunea "conform cu originalul" a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, însoţită de copia cu menţiunea "conform cu originalul" a suplimentului la diplomă, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat prin structurile Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene; e) copia cu menţiunea "conform cu originalul" a contractului individual de muncă; f) statul de plată întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; g) comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea iniţierii procesului de creaţie de programe pentru calculator; h) balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creaţie de programe pentru calculator. (2) Dosarul cuprinzând documentele justificative se va păstra la sediul angajatorului în vederea controlului. În situaţia în care angajatorul păstrează documentele justificative în format electronic, acestea vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, furnizat de un furnizor de servicii acreditat. (3) Angajatorul va întocmi separat statul de plată pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de impozit pe venit. (4) Încadrarea unei persoane în categoriile de activităţi sau de ocupaţii, în scopul beneficierii de scutirea de impozit pe veniturile din salarii prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, constituie responsabilitatea angajatorului.  +  Articolul 4Scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică lunar numai pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, obţinute din desfăşurarea unei activităţi de creare de programe pentru calculator, în baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire.  +  Articolul 5 (1) Anexa se actualizează periodic, în conformitate cu modificările şi completările Clasificării ocupaţiilor din România. (2) Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 7 (1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii în care intră în vigoare ordinul. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului pentru societatea informaţională, al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice nr. 217/4.172/1.348/835/2015 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 30 iulie 2015.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

  Delia Popescu

  Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

  Mircea Dumitru

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi

  persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
   +  AnexăLISTAcuprinzând ocupaţiile specificeactivităţilor de creaţie de programe pentru calculator*Font 8*┌────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Ocupaţia │ Descrierea activităţii ││crt.│ │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Administrator baze de date │Activităţi de furnizare a expertizei de specialitate şi a ││ │ │asistenţei practice în managementul sistemelor de baze de date││ │ │şi în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde ││ │ │cerinţelor sistemului informatic în orice moment al ciclului ││ │ │de viaţă, în conformitate cu criteriile de calitate definite │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Analist │Activităţi de realizare a analizei în vederea definirii ││ │ │specificaţiilor pentru construirea efectivă a sistemelor ││ │ │informatice, susceptibile să răspundă cerinţelor ││ │ │utilizatorilor │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Inginer de sistem în informatică │Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de ││ │ │proiectare cu cunoştinţe adecvate de tehnologie software şi ││ │ │hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, ││ │ │testării, implementării şi modificării sistemelor informatice ││ │ │ce conţin software ca principal componentă │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Inginer de sistem software │Activităţi de adaptare şi/sau de armonizare a soluţiilor ││ │ │hardware, software şi a sistemelor de operare, precum şi a ││ │ │aplicaţiilor existente ori proiectate la necesităţile reale ││ │ │sau estimate ale utilizatorilor, în vederea îndeplinirii ││ │ │cerinţelor privind satisfacerea gradului de solicitare ││ │ │(timpul de răspuns) │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Manager de proiect informatic │Activităţi de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice ││ │ │aplicaţiilor informatice majore, inclusiv coordonarea ││ │ │personalului şi urmărirea cerinţelor proiectelor (informaţii/ ││ │ │date necesare, programare, analiză). Managerii de proiect ││ │ │dezvoltă, planifică, analizează, estimează şi stabilesc ││ │ │priorităţile aferente componentelor ce urmează să fie ││ │ │realizate, precum şi fazele şi termenele de execuţie a ││ │ │proiectelor. │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Programator │Activităţi de realizare a programelor pentru calculator, ││ │ │conform unor specificaţii predefinite, şi asamblarea lor în ││ │ │sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării ││ │ │conformităţii cu specificaţiile │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Proiectant de sisteme informatice│Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de ││ │ │proiectare bazate pe cunoştinţe de specialitate cu cunoştinţe ││ │ │în utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de ││ │ │programare, în vederea producerii şi implementării unor ││ │ │soluţii funcţionale care să corespundă cerinţelor predefinite ││ │ │ori unor necesităţi organizaţionale │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Programator de sistem informatic │Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de ││ │ │proiectare cu cunoştinţe adecvate de tehnologie software şi ││ │ │hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, ││ │ │testării, implementării şi modificării sistemelor informatice ││ │ │ce conţin software ca principală componentă │└────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘--------