ORDIN nr. 3.706 din 27 decembrie 2016pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, precum şi a altor aspecte procedurale
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 9 ianuarie 2017  Având în vedere dispoziţiile:- art. 146 alin. (1)-(4) şi alin. (8), art. 147 alin. (1) şi alin. (12)-(15), art. 168 alin. (1)-(4) şi alin. (8), art. 169 alin. (1) şi (4), art. 190 alin. (1)-(4), art. 191 alin. (1) şi (3), art. 199 alin. (1)-(4), art. 200 alin. (1) şi (3), art. 207 alin. (1)-(3), art. 208 alin. (1) şi (3), art. 216 alin. (2), art. 219 alin. (1)-(3) şi art. 220 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Aspecte procedurale privind aplicarea prevederilor art. 147 alin. (15), art. 169 alin. (4), art. 191 alin. (3), art. 200 alin. (3), art. 208 alin. (3) şi art. 220 alin. (1) din Codul fiscal sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin. (2) Contribuabilii persoane fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii de la angajatorii prevăzuţi la art. 147 alin. (15) din Codul fiscal, la care fac referire şi prevederile art. 169 alin. (4), art. 191 alin. (3), art. 200 alin. (3) şi art. 208 alin. (3) din Codul fiscal, au obligaţia depunerii lunare a formularului 224 "Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România".  +  Articolul 3Referirile la Codul fiscal din prezentul ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Organul fiscal central competent organizează evidenţa acordurilor încheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini, precum şi evidenţa angajaţilor misiunilor diplomatice, posturilor consulare şi reprezentanţelor, care se conduc informatizat, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 la prezentul ordin.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, precum şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 16 ianuarie 2013.  +  Articolul 7Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Agenţiei Naţionale

  de Administrare Fiscală,

  Eugen-Dragoş Doroş
  Bucureşti, 27 decembrie 2016.Nr. 3.706.  +  Anexa 1PROCEDURAde înregistrare a acordurilor încheiate de angajatorinerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanentsau reprezentanţă în România şi care datoreazăcontribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţiilor, potrivit prevederilor legislaţiei europeneaplicabile în domeniul securităţii sociale, precumşi ale acordurilor privind sistemele de securitatesocială la care România este parteA. Înregistrarea acordurilor încheiate cu angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte1. Persoanele fizice rezidente şi nerezidente, care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, au obligaţia să depună la organul fiscal competent, după caz: a) formularul 020 "Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal", pentru actualizarea vectorului fiscal, având bifate în capitolul IV "Date privind activitatea desfăşurată" căsuţa "Angajator", precum şi în capitolul V "Date privind vectorul fiscal" secţiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale - persoanele fizice române sau persoanele fizice străine care deţin cod numeric personal (CNP); b) formularul 030 "Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal", în vederea înregistrării fiscale şi/sau actualizării vectorului fiscal, având bifate în capitolul IV "Date privind activitatea desfăşurată" căsuţa "Angajator", precum şi în capitolul V "Date privind vectorul fiscal" secţiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale - persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal.2. Organul fiscal competent este: a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal central în a cărui rază teritorială se desfăşoară activitatea care constituie sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.3. Angajatorii nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, au obligaţia să transmită organului fiscal competent informaţii cu privire la acordul încheiat cu angajaţii.4. Angajatorii prevăzuţi la pct. 3 transmit o copie a acordului, tradusă în limba română, certificată de traducători autorizaţi, direct organului fiscal competent pentru administrarea salariatului sau pot împuternici angajatul să îndeplinească această obligaţie, potrivit art. 18 din Codul de procedură fiscală.5. Angajaţii care au fost împuterniciţi să transmită organului fiscal competent informaţii privind acordul încheiat depun la organul fiscal odată cu declaraţia de înregistrare fiscală o copie, tradusă în limba română, certificată de traducători autorizaţi, a acordului încheiat cu angajatorul, referitor la obligaţia declarării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii.B. Înregistrarea persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte1. Persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte au obligaţia să depună la organul fiscal competent, după caz: a) formularul 020 "Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal", pentru actualizarea vectorului fiscal, având bifate în capitolul IV "Date privind activitatea desfăşurată" căsuţa "Angajator", precum şi în capitolul V "Date privind vectorul fiscal" secţiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale - persoanele fizice române sau persoanele fizice străine care deţin cod numeric personal (CNP); b) formularul 030 "Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal", în vederea înregistrării fiscale şi/sau actualizării vectorului fiscal, având bifate în capitolul IV "Date privind activitatea desfăşurată" căsuţa "Angajator", precum şi în capitolul V "Date privind vectorul fiscal" secţiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale - persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal.2. Organul fiscal competent este: a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal central în a cărui rază teritorială se desfăşoară activitatea care constituie sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.C. Înregistrarea persoanelor fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, ca urmare a activităţii desfăşurate la misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, precum şi la reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine, în cazul în care misiunile şi posturile, precum şi reprezentanţele respective nu optează pentru îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată a contribuţiilor socialePersoanele fizice care obţin venituri din salarii, ca urmare a activităţii desfăşurate la misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, precum şi la reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine, în cazul în care misiunile şi posturile, precum şi reprezentanţele respective nu optează pentru îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată a contribuţiilor sociale, au obligaţia să depună la organul fiscal central în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu: a) formularul 020 "Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal", pentru actualizarea vectorului fiscal, având bifate în capitolul IV "Date privind activitatea desfăşurată" căsuţa "Angajator", precum şi în capitolul V "Date privind vectorul fiscal" secţiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale; b) formularul 030 "Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal", în vederea înregistrării fiscale şi/sau actualizării vectorului fiscal, având bifate în capitolul IV "Date privind activitatea desfăşurată" căsuţa "Angajator", precum şi în capitolul V "Date privind vectorul fiscal" secţiunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale - persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal; c) o adeverinţă din care să rezulte datele de identificare ale misiunii diplomatice sau postului consular de la care obţin venituri din salarii.D. Dispoziţii comune1. Acordurile încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoanele fizice rezidente sau nerezidente trebuie să conţină, în mod obligatoriu, elementele necesare pentru stabilirea corectă de către angajat a contribuţiilor sociale datorate, cum ar fi codul CAEN al activităţii principale a angajatorului, condiţiile de muncă etc.2. a) Persoanele fizice rezidente sau nerezidente prevăzute în secţiunile A-C au obligaţia să depună lunar formularul 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate". b) Secţiunea "Date de identificare a plătitorului" şi secţiunea "Date de identificare a asiguratului" din formularul 112 se completează cu datele de identificare a persoanei fizice care are obligaţia declarării contribuţiilor sociale. c) Persoanele prevăzute la lit. a) declară în formularul 112 şi impozitul pe venitul din salarii datorat potrivit legii, fără a mai depune formularul 224 "Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România".3. Obligaţiile declarative şi de plată a contribuţiilor sociale le revin persoanelor fizice rezidente sau nerezidente numai pentru perioada stipulată în acordul încheiat cu angajatorul.4. La încetarea obligaţiei de declarare şi de plată a contribuţiilor sociale, persoana fizică rezidentă sau nerezidentă are obligaţia depunerii declaraţiei de menţiuni, pentru eliminarea din vectorul fiscal a obligaţiilor declarative privind impozitul pe venitul din salarii şi a contribuţiilor sociale.5. Declaraţia de menţiuni care se depune la organul fiscal central competent este, după caz: a) formularul 020 "Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal"; b) formularul 030 "Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal".E. Dispoziţii finale1. Organul fiscal central competent organizează evidenţa acordurilor încheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini, precum şi evidenţa angajaţilor misiunilor diplomatice, posturilor consulare şi reprezentanţelor din România ale persoanelor juridice străine, care se conduc informatizat, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 la ordin.2. În situaţia în care intervin modificări cu privire la perioada pentru care se încheie acordul, acestea se declară de către contribuabil prin depunerea documentului justificativ, respectiv a actului adiţional la organul fiscal central competent.Informaţiile din actul adiţional se operează de organul fiscal în evidenţa acordurilor încheiate de persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini, la poziţia corespunzătoare din registru unde a fost înregistrat acordul iniţial.3. Documentele primite de organul fiscal central competent potrivit prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.  +  Anexa 2Aspecte procedurale privind aplicarea prevederilorart. 147 alin. (15), art. 169 alin. (4), art. 191 alin. (3),art. 200 alin. (3), art. 208 alin. (3) şi art. 220alin. (1) din Codul fiscal1. Angajatorii nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România, care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, şi care nu au încheiate acorduri cu persoanele prevăzute la art. 136 lit. a) şi b), art. 153 alin. (1) lit. a)-d) şi art. 184 lit. a) din Codul fiscal, au obligaţia achitării contribuţiilor sociale datorate de angajatori, a reţinerii şi plăţii contribuţiilor sociale individuale, precum şi a depunerii lunare/trimestriale a formularului 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate".2. Angajatorii au obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit art. 82 din Codul de procedură fiscală.3. Angajatorii care, potrivit reglementărilor comunitare, datorează în România contribuţiile pentru salariaţii lor cărora le este aplicabilă legislaţia de asigurări sociale din România se înregistrează fiscal direct sau prin împuternicit.4. a) Angajatorii care se înregistrează prin împuternicit au obligaţia desemnării unui împuternicit potrivit art. 18 din Codul de procedură fiscală, care depune declaraţia de înregistrare fiscală la organul fiscal competent, având completată secţiunea "Categorii de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent" cu obligaţiile declarative privind contribuţiile sociale. b) Organul central fiscal competent pentru administrarea angajatorilor prevăzuţi la lit. a) este organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul împuternicitului.5. a) Angajatorii care se înregistrează direct depun la organul fiscal central competent formularul (015) "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România", cod 14.13.01.10.11/n, având completată secţiunea "Categorii de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent" cu obligaţiile declarative privind contribuţiile sociale. b) Organul fiscal central competent pentru administrarea angajatorilor prevăzuţi la lit. a) este Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.6. La încetarea obligaţiei de declarare a contribuţiilor sociale, angajatorii depun declaraţia de menţiuni pentru eliminarea din vectorul fiscal a obligaţiei declarative privind contribuţiile sociale sau declaraţia de radiere pentru anularea înregistrării fiscale, dacă nu au alte obligaţii declarative în România.  +  Anexa 3Registru privind organizarea evidenţei acordurilorîncheiate de persoanele fizice rezidente saunerezidente cu angajatorii străini*Font 8*┌────┬────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────┐│Nr. │ Număr de │Date de identificare│Date de identificare│ Date despre acord ││crt.│înregistrare│a persoanei fizice │ a angajatorului │ ││ │ ├──────────┬─────────┼───────────┬────────┼──────────┬─────────────────────────┤│ │ │ Nume │ CNP/NIF │ Denumire │ Ţara │ Data │ Perioada pentru care ││ │ │şi prenume│ │ │ │încheierii│ se încheie acordul*) ││ │ │ │ │ │ │ acordului├────────────┬────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ de la │ până la ││ │ │ │ │ │ │ │(zz/ll/aaaa)│(zz/ll/aaaa)│├────┼────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┴────────────┴────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se modifică de către organul fiscal competent în situaţia în care în datele prevăzute în acordul iniţial intervin modificări cu privire la perioada pentru care se încheie acordul între persoanele fizice rezidente sau nerezidente cu angajatorii străini.

  ──────────
   +  Anexa 4Registru privind organizarea evidenţei angajaţilormisiunilor diplomatice, posturilor consulareşi reprezentanţelor┌────┬────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────┐│Nr. │ Număr de │Date de identificare a│Date de identificare a misiunii││crt.│înregistrare│ persoanei fizice │diplomatice/postului consular/ ││ │ │ │ reprezentanţei ││ │ ├───────────┬──────────┼────────────────┬──────────────┤│ │ │ Nume şi │ CNP/NIF │ Denumire │ Ţara ││ │ │ prenume │ │ │ │├────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │└────┴────────────┴───────────┴──────────┴────────────────┴──────────────┘------