NORME METODOLOGICE din 27 decembrie 2016privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 9 ianuarie 2017  Notă

  ──────────

  Aprobate prin Ordinul nr. 2.909 din 27 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 9 ianuarie 2017

  ──────────
   +  Capitolul I Precizări cu caracter general  +  Articolul 1Ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale pot angaja şi utiliza fonduri publice pentru deschiderea de acreditive în lei la unităţile Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile prin care îşi gestionează bugetele proprii, pentru achitarea obligaţiilor rezultate din relaţii comerciale cu operatori economici înregistraţi fiscal în România care le furnizează bunuri, execută lucrări sau prestează servicii, în condiţiile art. 34-36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă.  +  Articolul 2Sumele rezervate în acreditive în lei deschise la Trezoreria Statului potrivit prevederilor din prezentele norme metodologice se virează de unităţile Trezoreriei Statului în conturile operatorilor economici în favoarea cărora acestea au fost deschise, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) În scopul gestionării acreditivelor, în condiţiile art. 34 şi 36 din ordonanţă, pe numele instituţiilor publice se deschide la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului contul 50.46.01.MMMMMM "Disponibil colateral acreditiv deschis de instituţii publice ale administraţiei publice centrale", codificat cu codul de identificare fiscală al instituţiei publice, în care MMMMMM reprezintă secvenţa unică atribuită fiecărui contract şi furnizor al fiecărei instituţii publice care solicită deschiderea unui acreditiv. (2) Pentru disponibilităţile din contul 50.46.01.MMMMMM "Disponibil colateral acreditiv deschis de instituţii publice ale administraţiei publice centrale" nu se bonifică dobânda de unitatea Trezoreriei Statului. (3) În situaţia în care valoarea acreditivului creşte sau se diminuează ca urmare a încheierii de acte adiţionale la contractul iniţial şi depunerii la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului a "Cererii pentru actualizare acreditiv" prevăzută în anexa nr. 2 la normele metodologice, simbolul contului de disponibil prevăzut la alin. (1) rămâne acelaşi. (4) Unităţile Trezoreriei Statului eliberează instituţiilor publice extrase ale contului 50.46.01.MMMMMM "Disponibil colateral acreditiv deschis de instituţii publice ale administraţiei publice centrale".  +  Capitolul II Deschiderea acreditivelor şi plata acestora  +  Articolul 4 (1) În situaţia în care pentru achitarea obligaţiilor de plată rezultate din relaţiile comerciale cu operatorii economici prevăzuţi la art. 1 se utilizează acreditive în lei deschise la Trezoreria Statului, instituţiile publice ai căror conducători sunt ordonatori de credite din Ministerul Apărării Naţionale depun la unităţile Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile prin care îşi gestionează bugetele proprii formularul "Cerere pentru deschidere acreditiv" întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la normele metodologice. (2) Cererile pentru deschiderea acreditivelor se întocmesc în trei exemplare în original, în lei, cu două zecimale, şi se depun la unitatea Trezoreriei Statului la care instituţia publică îşi are conturile deschise, împreună cu formularul "Fişă cu specimene de semnătură" întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.1 la normele metodologice, ale persoanelor abilitate să semneze formularul "Conformitate de plată" şi, respectiv formularul "Certificare documente de utilizare a acreditivului", întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7 şi, respectiv, în anexa nr. 8 la normele metodologice. Fişa cu specimene de semnătură întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.1 la normele metodologice este valabilă pentru toate acreditivele pentru care instituţia publică solicită deschiderea şi poate fi modificată de aceasta ori de câte ori consideră necesar. Responsabilitatea privind semnarea formularelor "Conformitate de plată" şi "Certificare documente de utilizare a acreditivului" de către persoanele pentru care a fost depusă la unitatea Trezoreriei Statului Fişa cu specimene de semnătură revine exclusiv instituţiei publice.  +  Articolul 5 (1) Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea formularului "Cerere pentru deschidere acreditiv" - anexa nr. 1, comunică, utilizând în acest sens formularul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, instituţiei publice simbolul contului şi codul IBAN în care aceasta are obligaţia de a vira suma înscrisă în cerere. Comunicarea se transmite persoanelor de contact înscrise în formularul "Cerere pentru deschidere acreditiv" - anexa nr. 1, prin e-mail, scanată, sau prin fax, precum şi pe suport hârtie. (2) În termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la alin. (1), instituţia publică are obligaţia de a vira în contul 50.46.01.MMMMMM "Disponibil colateral acreditiv deschis de instituţii publice ale administraţiei publice centrale" suma reprezentând valoarea acreditivului înscrisă în formularul "Cerere pentru deschidere acreditiv" - anexa nr. 1. (3) După încasarea sumei potrivit prevederilor alin. (2), unitatea Trezoreriei Statului completează rubrica ce îi este destinată din cele 3 exemplare în original ale formularului "Cerere pentru deschidere acreditiv" - anexa nr. 1 şi restituie instituţiei publice 2 exemplare, iar 1 exemplar se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului. (4) Instituţia publică are obligaţia ca după primirea documentelor restituite potrivit prevederilor alin. (3) să transmită operatorului economic, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare, un exemplar din formularul "Cerere pentru deschidere acreditiv" - anexa nr. 1, astfel încât acesta să deţină informaţiile necesare în vederea întocmirii formularului "Cerere de plată" potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la normele metodologice. (5) Utilizarea sumelor rezervate în acreditive se face pe baza cererilor de plată prezentate de operatorii economici unităţii Trezoreriei Statului la care este deschis acreditivul, la care se anexează în original formularul "Conformitate de plată" - anexa nr. 7, aprobată de către persoanele autorizate în acest sens din cadrul instituţiei publice. (6) La primirea de la operatorii economici a cererilor de plată prevăzute la alin. (5), unităţile Trezoreriei Statului au obligaţia efectuării următoarelor operaţiuni: a) verifică dacă informaţiile înscrise de operatorul economic referitoare la acreditivul pentru care este întocmită cererea de plată, cu privire la:- datele de identificare ale instituţiei publice;- datele de identificare ale operatorului economic;- contul şi codul IBAN aferent,coincid cu cele înscrise în cererea pentru deschiderea acreditivului respectiv; b) verifică dacă numele/prenumele/funcţia/semnătura şi amprenta ştampilei din cererea de plată sunt cele din formularul "Fişă cu specimene de semnătură" întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.2 la normele metodologice, depusă la unitatea Trezoreriei Statului; c) verifică dacă numele/prenumele/funcţia/semnătura şi amprenta ştampilei care au aprobat formularul "Conformitate de plată" - anexa nr. 7, anexat la cererea de plată din partea instituţiei publice, sunt cele din fişa cu specimene de semnătură ale persoanelor autorizate să semneze astfel de documente, depusă la unitatea Trezoreriei Statului de instituţia publică; d) verifică dacă suma totală solicitată prin cererea de plată se încadrează în suma existentă la acea dată în soldul contului de disponibil 50.46.01.MMMMMM "Disponibil colateral acreditiv deschis de instituţii publice ale administraţiei publice centrale" aferent acreditivului nr............... din data de ............; e) verifică dacă sumele înscrise în formularul "Conformitate de plată" - anexa nr. 7 corespund cu sumele înscrise de operatorul economic în cererea de plată; f) verifică dacă cererea de plată a fost transmisă şi primită cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data expirării acreditivului înscrisă în formularul "Cerere pentru deschidere acreditiv" - anexa nr. 1, depusă de instituţia publică. (7) În situaţia în care de la data deschiderii acreditivului şi până la data primirii cererii de plată au fost depuse la unitatea Trezoreriei Statului cereri pentru actualizarea acreditivului, unitatea teritorială a Trezoreriei Statului efectuează verificările prevăzute la alin. (6) cu informaţiile din ultima "Cerere pentru actualizare acreditiv" - anexa nr. 2 depusă. (8) În situaţia în care oricare dintre condiţiile înscrise la alin. (6) nu este respectată, cererea de plată şi documentele anexate acesteia se restituie cu adresă operatorului economic, comunicându-i totodată neconcordanţele constatate. (9) În situaţia în care în urma verificărilor efectuate potrivit alin. (6) nu rezultă neconcordanţe, unitatea teritorială a Trezoreriei Statului transmite prin e-mail, scanat, sau prin fax persoanelor de contact înscrise în formularul "Cerere pentru deschidere acreditiv" - anexa nr. 1 formularul "Înştiinţare privind cererea de plată" - anexa nr. 6 împreună cu formularele "Cerere de plată" - anexa nr. 5 şi "Conformitate de plată" - anexa nr. 7. Înştiinţarea privind cererea de plată împreună cu copii ale cererii de plată şi conformităţii de plată se transmit instituţiei publice şi pe suport hârtie, în prima zi lucrătoare de la primirea acestora de la operatorul economic în scopul confirmării realităţii şi autenticităţii acestora. Formularul "Certificare documente de utilizare a acreditivului"- anexa nr. 8 se transmite unităţii Trezoreriei Statului, în cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea formularului "Înştiinţare privind cererea de plată"- anexa nr. 6. (10) În cazul în care instituţia publică certifică documentele de plată prezentate de operatorul economic în termenul prevăzut la alin. (9), unitatea teritorială a Trezoreriei Statului întocmeşte ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care virează suma totală înscrisă de operatorul economic în cererea de plată în contul acestuia deschis la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului. Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului nu poate proceda la decontarea parţială a sumelor înscrise în cererile de plată. (11) În cazul în care instituţia publică identifică erori sau nereguli în legătură cu formularul "Cerere de plată" - anexa nr. 5 şi/sau formularul "Conformitate de plată" - anexa nr. 7 depuse de operatorul economic, aceasta poate solicita în scris unităţii Trezoreriei Statului, în cadrul termenului prevăzut la alin. (9), sistarea operaţiunii de plată. Cel târziu în prima zi lucrătoare de la primirea acestei solicitări, unitatea Trezoreriei Statului va restitui cu adresă scrisă, în original, atât formularul "Cererea de plată" - anexa nr. 5, cât şi formularul "Conformitate de plată" - anexa nr. 7, care nu au fost certificate de instituţia publică, în scopul luării măsurilor necesare pentru întocmirea corectă a acestora. (12) În cazul neprimirii formularului "Certificare documente de utilizare a acreditivului" - anexa nr. 8 sau a solicitării de sistare a operaţiunii de plată în termenul prevăzut la alin. (9), unitatea Trezoreriei Statului va deconta sumele prevăzute în cererea de plată depusă de operatorul economic, răspunderea pentru orice plăţi efectuate în baza acesteia fiind în sarcina exclusivă a persoanelor din cadrul instituţiei publice înscrise în fişele cu specimene de semnături depuse la unitatea Trezoreriei Statului în cadrul acreditivului.  +  Capitolul III Actualizarea acreditivelor şi plata acestora  +  Articolul 6 (1) În cazul modificării clauzelor contractuale sau ca urmare a altor cauze sau a reglementărilor legale în vigoare, instituţiile publice pot solicita unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care au deschise acreditive actualizarea acestora prin depunerea formularului "Cerere pentru actualizare acreditiv" întocmită potrivit modelului din anexa nr. 2 la normele metodologice. Cererea pentru actualizarea acreditivului înlocuieşte integral Cererea pentru deschiderea/actualizarea acreditivului depusă anterior de instituţia publică. (2) Suma înscrisă în formularul "Cerere pentru actualizare acreditiv" trebuie să fie mai mare sau egală cu totalul sumelor din formularul "Conformitate de plată"/"Certificare documente de utilizare a acreditivului" pentru care unitatea Trezoreriei Statului la care a fost deschis acreditivul a efectuat plăţi către operatorii economici până la data depunerii cererii pentru actualizarea acreditivului. (3) Cererile pentru actualizarea acreditivelor pot fi depuse la unităţile Trezoreriei Statului cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data expirării acreditivului înscrisă de instituţia publică în formularul"Cerere pentru deschidere acreditiv" - anexa nr. 1 sau în ultima "Cerere pentru actualizare acreditiv" - anexa nr. 2 depusă. (4) Cererile pentru actualizarea acreditivelor se întocmesc în trei exemplare în original, în lei, cu două zecimale, şi se depun la unitatea Trezoreriei Statului la care instituţia publică are deschis acreditivul. Fişa cu specimenele de semnătură a persoanelor desemnate să semneze formularele "Conformitate de plată" - anexa nr. 7 şi "Certificare documente de utilizare a acreditivului" - anexa nr. 8 se anexează la cererea pentru actualizarea acreditivului numai în măsura în care sunt desemnate alte persoane pentru efectuarea acestor operaţiuni decât cele existente în fişele cu specimene de semnături depuse la unităţile Trezoreriei Statului.  +  Articolul 7 (1) La primirea cererilor pentru actualizarea acreditivelor, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului şi, respectiv, instituţiile publice procedează astfel: a) în situaţia în care valoarea acreditivului deschis se diminuează:Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului procedează la întocmirea şi decontarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care virează suma cu care se diminuează valoarea acreditivului înscrisă de instituţia publică în formularul "Cerere pentru actualizare acreditiv" - anexa nr. 2, în contul pe care aceasta l-a indicat; b) în situaţia în care valoarea acreditivului deschis se majorează:Instituţia publică procedează la virarea sumei corespunzătoare cu care se majorează valoarea acreditivului în contul 50.46.01.MMMMMM "Disponibil colateral acreditiv deschis de instituţii publice ale administraţiei publice centrale", în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la transmiterea cererii pentru actualizarea acreditivului. (2) După efectuarea operaţiunilor de la alin. (1), unitatea Trezoreriei Statului completează rubrica ce îi este destinată din cele 3 exemplare în original ale formularului "Cerere pentru actualizare acreditiv" - anexa nr. 2 şi restituie instituţiei publice 2 exemplare din aceasta, iar 1 exemplar se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului. (3) Instituţia publică are obligaţia ca după primirea documentelor restituite potrivit prevederilor alin. (2) să transmită operatorului economic, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare, un exemplar din formularul "Cerere pentru actualizare acreditiv" - anexa nr. 2, astfel încât acesta să deţină informaţiile necesare în vederea întocmirii formularului "Cerere de plată" potrivit modelului aprobat în anexa nr. 5 la normele metodologice. (4) Prevederile art. 5 alin. (5)-(12) şi art. 8-10 se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 8 (1) Instituţiile publice care au constituit acreditive la Trezoreria Statului au obligaţia de a întocmi formularul "Cerere pentru închidere acreditiv" potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9 la normele metodologice, înainte cu cel puţin o zi lucrătoare de la data expirării acestora sau ori de câte ori constată că funcţionarea acestuia nu mai este îndreptăţită. (2) La primirea formularului "Cerere pentru închidere acreditiv"- anexa nr. 9 de la instituţia publică potrivit prevederilor alin. (1), unitatea teritorială a Trezoreriei Statului verifică dacă în soldul contului 50.46.01.MMMMMM "Disponibil colateral acreditiv deschis de instituţii publice ale administraţiei publice centrale" indicat de aceasta există suma înscrisă în cerere şi, în situaţia în care aceste informaţii sunt corecte, procedează la întocmirea şi decontarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează suma corespunzătoare în contul indicat de instituţia publică. (3) În situaţia în care suma pe care instituţia publică solicită să îi fie virată în vederea închiderii acreditivului diferă de suma existentă în soldul contului indicat de aceasta, unitatea Trezoreriei Statului restituie cu adresă scrisă instituţiei publice formularul "Cerere pentru închidere acreditiv" - anexa nr. 9 în vederea refacerii şi retransmiterii.  +  Articolul 9La finele anului bugetar, sumele aflate în soldul contului de disponibil 50.46.01.MMMMMM "Disponibil colateral acreditiv deschis de instituţii publice ale administraţiei publice centrale" se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 10Răspunderea cu privire la parcurgerea fazelor privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea de plată aferente cheltuielilor bugetare pentru care au fost deschise şi utilizate acreditive în condiţiile prezentelor norme metodologice revine exclusiv ordonatorului de credite sau persoanelor cărora le-au fost delegate atribuţiile ordonatorului de credite, în condiţiile legii.  +  Articolul 11Trezoreria Statului nu este ţinută răspunzătoare în situaţia în care instituţiile publice sau operatorii economici nu respectă prevederile legale în vigoare referitoare la utilizarea acreditivelor, inclusiv termenele, condiţiile, forma şi conţinutul documentelor stabilite prin prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1la normele metodologiceCERERE PENTRU DESCHIDERE ACREDITIV┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Ordonator .................................................................. ││ (denumirea instituţiei publice) ││CIF ........................................................................ ││Adresa .......................... ││Persoane de contact ........................................................ ││ (numele, prenumele, telefonul, adresa de e-mail) ││............................................................................ ││ (numele, prenumele, telefonul, adresa de e-mail) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Sub deplina noastră responsabilitate vă rugăm să deschideţi un acreditiv ││conform instrucţiunilor stipulate în prezenta cerere: ││ ││Data expirării acreditivului: .............................................. ││Beneficiar (operator economic): ││- denumirea ................................................................ ││- adresa ................................................................... ││CIF ........................................................................ ││- cod IBAN ................................................................. ││Trezoreria/Banca ........................................................... ││Valoarea (în cifre) ........................................................ ││ ││Utilizabil la Trezoreria Statului prin plata care se va efectua pe baza ││cererii de plată a operatorilor economici care furnizează bunuri, execută ││lucrări sau prestează servicii, la care sunt anexate "Conformitatea de plată" ││şi "Certificarea documentelor de utilizare a acreditivului". ││ ││Ordonatorul poate solicita actualizarea acreditivului, cu cel puţin 5 (cinci) ││zile lucrătoare înainte de data expirării acestuia, prin transmiterea către ││unitatea Trezoreriei Statului a unei cereri de actualizare acreditiv care va ││înlocui prezenta cerere. ││ ││Declarăm pe propria răspundere că prezenta cerere este întocmită cu ││respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la acreditive ││aplicabile instituţiilor publice şi nu încalcă termenii şi condiţiile din ││contractul ce se încheie între instituţia publică şi operatorul economic ││înscrişi în prezenta cerere. ││ ││Anexăm prezentei cereri Fişa cu specimene de semnătură pentru persoanele ││desemnate să semneze "Conformitatea de plată" şi "Certificarea documentelor ││de utilizare a acreditivului? din partea instituţiei publice. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Ordonator de credite,.............................(numele, prenumele, funcţia)Semnătură/ştampilăData ............................                                                                  - verso -┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se completează de către unitatea Trezoreriei Statului la care se deschide ││acreditivul. ││În baza prezentei cereri pentru deschiderea acreditivului, înregistrată cu ││numărul/data .......... la Trezoreria .........., adresa ..............., vă ││comunicăm că s-a deschis acreditivul cu numărul/data ..................., ││pentru care, în contul 50.46.01.MMMMMM "Disponibil colateral acreditiv deschis││de instituţii publice ale administraţiei publice centrale", cod ││IBAN ..........., a fost virată de instituţia dumneavoastră suma de (în ││cifre) .......... lei*), cu OPT nr. ......... din data de ............... . ││ ││Conducătorul unităţii Trezoreriei Statului, ││.................................................. ││ (numele, prenumele, funcţia) ││ ││Semnătură/ştampilă │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Valoarea acreditivului din rubrica destinată ordonatorului este obligatoriu egală cu valoarea acreditivului din rubrica destinată unităţii Trezoreriei Statului.

  ──────────
  NOTE:1. Se întocmeşte în 3 exemplare în original care se depun la unitatea Trezoreriei Statului la care îşi are conturile deschise instituţia publică.2. Prezenta cerere se semnează de ordonatorul de credite sau de persoanele care îl înlocuiesc de drept, de secretarul general sau de alte persoane împuternicite în acest scop, cu excepţia conducătorului compartimentului financiar-contabil.
   +  Anexa 2la normele metodologiceCERERE PENTRU ACTUALIZARE ACREDITIV┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Ordonator ................................................................... ││ (denumirea instituţiei publice) ││CIF ......................................................................... ││Adresa .......................... ││Persoane de contact ......................................................... ││ (numele, prenumele, telefonul, adresa de e-mail) ││............................................................................. ││ (numele, prenumele, telefonul, adresa de e-mail) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Sub deplina noastră responsabilitate vă rugăm să actualizaţi Acreditivul ││nr. ............./..........., conform instrucţiunilor stipulate în prezenta ││cerere: ││ ││Data expirării acreditivului: ............................................... ││Beneficiar: ││- denumirea ................................................................. ││- adresa .................................................................... ││- CIF ....................................................................... ││- cod IBAN .................................................................. ││- Trezoreria/Banca .......................................................... ││ ││Valoarea actualizată (în cifre) ............................................. ││ ││Utilizabil la Trezoreria Statului prin plata care se va efectua pe baza ││cererii de plată a operatorilor economici care furnizează bunuri, execută ││lucrări sau prestează servicii, la care sunt anexate "Conformitatea de plată" ││şi "Certificarea documentelor de utilizare a acreditivului". ││Prezenta cerere este depusă la unitatea Trezoreriei Statului, cu cel puţin 5 ││(cinci) zile lucrătoare înainte de data expirării Acreditivului ││nr. ........./......., şi va înlocui Cererea pentru deschiderea acreditivului ││înregistrată la unitatea Trezoreriei Statului cu numărul .......... din data ││de ................................. . ││ ││Declarăm pe propria răspundere că prezenta cerere este întocmită cu ││respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la acreditive ││aplicabile instituţiilor publice şi nu încalcă termenii şi condiţiile din ││contractul ce se încheie între instituţia publică şi operatorul economic ││înscrişi în prezenta cerere. ││ ││Anexăm prezentei cereri Fişa cu specimene de semnătură pentru persoanele ││desemnate să semneze "Conformitatea de plată" şi "Certificarea documentelor ││de utilizare a acreditivului" din partea instituţiei publice în măsura în ││care acestea sunt altele decât cele pentru care s-a deschis Acreditivul ││nr. ................./.......................... . │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Prezenta rubrică se completează de ordonator numai în situaţia în care ││valoarea acreditivului actualizată potrivit prezentei cereri este mai mică ││decât valoarea Acreditivului nr. ................../.................. . ││- cod IBAN ............................................................. ││- suma .............. lei**) (Se înscrie suma pentru care unitatea Trezoreriei││Statului întocmeşte ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin ││care se diminuează valoarea acreditivului.) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Ordonator de credite instituţie publică,........................................(numele, prenumele, funcţia)Semnătură/ştampilăData ..........................................                                                                 - verso -┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se completează de către unitatea Trezoreriei Statului la care se deschide ││acreditivul. ││În baza prezentei cereri pentru actualizarea acreditivului înregistrate cu ││numărul/data .......... la Trezoreria ..........., adresa ..............., ││vă comunicăm că s-a deschis Acreditivul cu numărul/data ................., ││pentru care, în contul 50.46.01.MMMMMM "Disponibil colateral acreditiv ││deschis de instituţii publice ale administraţiei publice centrale", cod ││IBAN ..............., a fost virată de instituţia dumneavoastră suma de ││(în cifre) ........ lei cu OPT nr. ........ din data de .................. ││sau a fost restituită instituţiei dumneavoastră suma de (în cifre) ....... ││lei**) cu OPT nr. ............... din data de .......................... . ││La data prezentei valoarea acreditivului este de .................. lei.*) ││ ││Conducătorul unităţii Trezoreriei Statului, ││.................................................... ││ (numele, prenumele, funcţia) ││ ││Semnătură/ştampilă │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Valoarea acreditivului din rubrica destinată ordonatorului este obligatoriu egală cu valoarea acreditivului din rubrica destinată unităţii Trezoreriei Statului.

  **) Suma înscrisă de ordonator în rubrica destinată acestuia este egală cu suma pentru care unitatea Trezoreriei Statului întocmeşte ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se diminuează valoarea acreditivului.

  ──────────
  NOTE:1. Se întocmeşte în 3 exemplare în original care se depun la unitatea Trezoreriei Statului la care îşi are conturile deschise instituţia publică.2. Prezenta cerere se semnează de ordonatorul de credite sau de persoanele care îl înlocuiesc de drept, de secretarul general sau de alte persoane împuternicite în acest scop, cu excepţia conducătorului compartimentului financiar-contabil.
   +  Anexa 3.1.la normele metodologiceDenumirea instituţiei publice ..................Cod de identificare fiscală ....................Adresa .........................................Telefon/Fax nr. ................................Fişă cu specimene de semnăturăPrin prezenta se autorizează:┌──┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐│1.│NUMELE ŞI PRENUMELE │ │├──┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │FUNCŢIA │ │├──┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │SEMNĂTURA │ │├──┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │AMPRENTA ŞTAMPILEI │ │├──┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│2.│NUMELE ŞI PRENUMELE │ │├──┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │FUNCŢIA │ │├──┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │SEMNĂTURA │ │├──┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │AMPRENTA ŞTAMPILEI │ │├──┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│3.│... │ │└──┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘să semneze "Conformitatea de plată" şi "Certificarea documentelor de utilizare a acreditivului" din partea instituţiei publice aferente acreditivelor deschise de instituţia noastră.Prezenta fişă cu specimene de semnătură este valabilă pentru toate acreditivele deschise la Trezoreria .............. pentru .......(denumirea instituţiei publice)......., până la prezentarea de către instituţia noastră a unei noi Fişe cu specimene de semnătură.Unitatea Trezoreriei Statului nu este ţinută răspunzătoare în situaţia în care "Conformitatea de plată" şi "Certificarea documentelor de utilizare a acreditivului" sunt semnate de alte persoane decât cele din prezenta fişă cu specimene de semnătură.Ordonator de credite,...........................(numele, prenumele, funcţia)Semnătură/ştampilăData ....................NOTĂ:Prezenta fişă cu specimene de semnătură se înlocuieşte integral în situaţia în care intervine orice modificare privind informaţiile înscrise în aceasta.  +  Anexa 3.2.la normele metodologiceDenumirea operatorului economic .....................Cod de identificare fiscală .........................Adresa ..............................................Telefon/Fax nr. ......................Fişă cu specimene de semnăturăPrin prezenta se autorizează:┌──┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐│1.│NUMELE ŞI PRENUMELE │ │├──┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │FUNCŢIA │ │├──┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │SEMNĂTURA │ │├──┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │AMPRENTA ŞTAMPILEI │ │├──┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│2.│NUMELE ŞI PRENUMELE │ │├──┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │FUNCŢIA │ │├──┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │SEMNĂTURA │ │├──┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│ │AMPRENTA ŞTAMPILEI │ │├──┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤│3.│... │ │└──┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘să semneze cererile de plată aferente acreditivelor al căror beneficiar este, deschise de .....(denumirea instituţiei publice)....... .la Trezoreria ............................ .Prezenta fişă cu specimene de semnătură este valabilă pentru toate cererile de plată prezentate la Trezoreria ............ de .....(denumirea operatorului economic)...., până la prezentarea unei noi fişe cu specimene de semnătură.Unitatea Trezoreriei Statului nu este ţinută răspunzătoare în situaţia în care cererile de plată sunt semnate de alte persoane decât cele din prezenta fişă cu specimene de semnătură.Operator economic,.........................................(numele, prenumele, funcţia conducătorului)Semnătură/ştampilăData ........................NOTĂ:Prezenta fişă cu specimene de semnătură se înlocuieşte integral în situaţia în care intervine orice modificare privind informaţiile înscrise în aceasta.  +  Anexa 4la normele metodologiceDirecţia generală regională a finanţelor publice/Administraţia finanţelor publice/Serviciul/Biroul fiscal municipal/orăşenesc/comunalTrezoreria ..........................Către .....................................................................(denumirea instituţiei publice care a solicitat deschiderea acreditivului)Prin prezenta vă notificăm că în baza Cererii pentru deschiderea acreditivului înregistrată cu numărul ............. din data de ........................, pe numele .......(denumirea instituţiei publice)......., cod de identificare fiscală ..........., a fost deschis în lei următorul:- cont (Se înscrie simbolul contului 50.46.01.MMMMMM "Disponibil colateral acreditiv deschis de instituţii publice ale administraţiei publice centrale".);- cod IBAN ........................... .Prezentul cont este deschis începând cu data de ................ .Conducătorul unităţii Trezoreriei Statului,..........................................(numele, prenumele, funcţia)Semnătură/ştampilă  +  Anexa 5la normele metodologiceCERERE DE PLATĂ*)Nr. ........../Data ................Către Trezoreria .......(Se înscrie denumirea unităţii Trezoreriei Statului la care este deschis acreditivul.).......... Notă

  ──────────

  *) Operatorul economic depune la unitatea Trezoreriei Statului la care se solicită efectuarea plăţii fişa cu specimenele de semnătură ale persoanelor autorizate să semneze "Cererea de plată".

  ──────────
  Subsemnatul, ......(numele şi prenumele)......, având funcţia de ........... la ........(denumirea operatorului economic).........., adresa ................, telefon/fax ............, adresa de e-mail ................., CIF ..........., solicit plata sumei totale de .....(în cifre)......... lei aferentă Acreditivului nr. ................ din data de ..............., din contul ........., cod IBAN .........., al .....(denumirea instituţiei publice)......, CIF .........., cod IBAN ............., în contul nostru 50.69 "Disponibil al operatorilor economici", CIF .........., cod IBAN ................., deschis la Trezoreria ........................ .Anexez la prezenta în original Conformitatea de plată nr. ..../data ....... emisă de ......(denumirea instituţiei publice)......., CIF ........., aferentă următoarelor documente:┌─────┬────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬───────┐│Nr. │ Denumirea documentului │ Numărul │ Data │ Suma ││crt. │ │documentului│documentului│ (lei) │├─────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤│ 1. │Proces-verbal de recepţie │ │ │ ││ │provizorie │ │ │ │├─────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤│ │ .............................. │ │ │ │├─────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤│ │Proces-verbal de punere în │ │ │ ││ │funcţiune │ │ │ │├─────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤│ │ .............................. │ │ │ │├─────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤│ │Acceptanţa │ │ │ │├─────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤│ │ .............................. │ │ │ │├─────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤│TOTAL│ X │ X │ X │ │└─────┴────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴───────┘          Operator economic,    ...............................     (numele, prenumele, funcţia)    ..............................       (semnătura şi ştampila)    Data ........../.............
   +  Anexa 6la normele metodologiceDirecţia generală regională a finanţelor publice/Administraţia finanţelor publice/Serviciul/Biroul fiscal municipal/orăşenesc/comunalTrezoreria ..........................ÎNŞTIINŢARE PRIVIND CEREREA DE PLATĂNr. ......./Data .................Către ......................................................(denumirea instituţiei publice)Prin prezenta vă comunicăm că ......(denumirea operatorului economic)........, adresa ...................., CIF .........., a solicitat plata sumei totale de ...(în cifre) ..... lei, aferentă Acreditivului nr. .............. din data de ............., din contul ............., cod IBAN ................., în contul acestuia 50.69 "Disponibil al operatorilor economici", CIF .........., cod IBAN ............., deschis la Trezoreria ........., la care a anexat în original Conformitatea de plată nr. ...../data .........întocmită de ......(denumirea instituţiei publice)........, adresa ................, CIF .................. .Anexăm la prezenta în copie următoarele documente:- Cererea de plată nr. ........../data ..................- Conformitatea de plată nr. ....../data ..............În vederea achitării de către unitatea Trezoreriei Statului a sumei de .....(lei)..... către .....(denumirea operatorului economic).........., adresa ...................., CIF .............., vă rugăm să certificaţi realitatea şi autenticitatea documentelor anexate la prezenta şi să ne transmiteţi, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea prezentei înştiinţări, Certificarea documentelor de utilizare a acreditivului sau să ne comunicaţi sistarea operaţiunii de plată.În cazul neprimirii Certificării documentelor de utilizare a acreditivului sau a solicitării de sistare a operaţiunii de plată, Trezoreria ....... va proceda la decontarea sumei totale înscrise în documentele anexate la prezenta, din contul ................, cod IBAN ................., în contul operatorului economic care a depus cererea de plată.Conducător unitate a Trezoreriei Statului,..............................(numele, prenumele, funcţia).................................(semnătura şi ştampila)Data ......../...............  +  Anexa 7la normele metodologiceDenumirea instituţiei publice .......................Cod de identificare fiscală .........................Adresa ..............................................CONFORMITATE DE PLATĂNr. ........./Data ..............Către ...................................................(denumirea operatorului economic)Subsemnatul, ........(numele şi prenumele)...., având funcţia de ......... la .....(denumirea instituţiei publice) ......, adresa .................., telefon/fax. ..........., adresa de e-mail .............., CIF ................, certific prin prezenta că în baza următoarelor documente:┌─────┬────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬───────┐│Nr. │ Denumirea documentului │ Numărul │ Data │ Suma ││crt. │ │documentului│documentului│ (lei) │├─────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤│ 1. │Proces-verbal de recepţie │ │ │ ││ │provizorie │ │ │ │├─────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤│ │ .............................. │ │ │ │├─────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤│ │Proces-verbal de punere în │ │ │ ││ │funcţiune │ │ │ │├─────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤│ │ .............................. │ │ │ │├─────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤│ │Acceptanţa │ │ │ │├─────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤│ │ .............................. │ │ │ │├─────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤│TOTAL│ X │ X │ X │ │└─────┴────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴───────┘........(denumirea operatorului economic) ..........., telefon/fax .............., adresa de e-mail ................, CIF ..............., poate solicita pe bază de cerere de plată achitarea în contul propriu al acestuia deschis la Trezoreria Statului a sumei totale de ....(în cifre).......... lei, aferentă Acreditivului nr. ............. din data de ................, din contul ..............., cod IBAN ............... al ......(denumirea instituţiei publice) ......., CIF ............ .Ordonator de credite...............................(numele, prenumele, funcţia)...........................(semnătura/ştampila)Data ................NOTĂ:Se întocmeşte în 3 exemplare în original, din care 2 exemplare se transmit operatorului economic şi 1 exemplar rămâne la instituţia publică. Operatorul economic anexează la cererea de plată pe care o transmite unităţii Trezoreriei Statului 1 exemplar în original din "Conformitatea de plată".  +  Anexa 8la normele metodologiceDenumirea instituţiei publice ................Cod de identificare fiscală ..................Adresa .......................................CERTIFICARE DOCUMENTE DE UTILIZARE A ACREDITIVULUINr. ........../Data ....................Către ...................................................(denumirea unităţii Trezoreriei Statului)Subsemnatul, ......(numele şi prenumele)......, având funcţia de ........, la .......(denumirea instituţiei publice) ........, adresa ..............., telefon/fax. ............, adresa de e-mail ............, CIF ..........., certific prin prezenta realitatea şi autenticitatea următoarelor documente:- Cerere de plată nr. ........../data .......... a .......(denumirea operatorului economic).........., adresa .............., CIF ....................;- Conformitate de plată nr. ......./data ........... a ......(denumirea instituţiei publice)............, adresa ................, CIF ................... .Documentele certificate sunt aferente Acreditivului nr. ...... din data de ..........., constituit în contul ............., cod IBAN ............., deschis la Trezoreria ............ .Ordonator de credite,...........................(numele, prenumele, funcţia)............................(semnătura/ştampila)Data ...............  +  Anexa 9la normele metodologiceDenumirea instituţiei publice .................Cod de identificare fiscală ...................Adresa .........................................CERERE PENTRU ÎNCHIDERE ACREDITIVNr. ......../data ..............Către ..................................................(denumirea unităţii Trezoreriei Statului)Subsemnatul, .......(numele şi prenumele)......, având funcţia de ........ la .......(denumirea instituţiei publice)........., adresa ................., telefon/fax ............., adresa de e-mail ............., CIF ..........., prin prezenta solicit efectuarea următoarelor operaţiuni la data de ......(zi/lună/an)........:- închiderea Acreditivului nr. ......... din data de .............;- virarea sumei de ........... lei din contul ............, cod IBAN .........., în contul instituţiei noastre ..........., cod IBAN .........., CIF ........... deschis la Trezoreria ................ .Ordonator de credite,............................(numele, prenumele, funcţia)Semnătura/ştampilaData ...................NOTA Nr. 1:Se întocmeşte în 2 exemplare în original, din care exemplarul nr. 1 se depune la unitatea Trezoreriei Statului, iar exemplarul nr. 2 se arhivează la instituţia publică.NOTA Nr. 2:Prezenta cerere se semnează de ordonatorul de credite sau de persoanele care îl înlocuiesc de drept, de secretarul general sau de alte persoane împuternicite în acest scop, cu excepţia conducătorului compartimentului financiar-contabil.-------