ORDIN nr. 1.501 din 19 decembrie 2016privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2017    Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 6.268 din 19 decembrie 2016 al Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile anexei nr. 1 pct. 6 subpct. 6.3. Obiectiv general 3 - Consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sectoare şi domenii de activitate prioritare, Obiectiv specific 3.1. - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sistemul public de sănătate, acţiunea principală 10 din Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public,în temeiul art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă implementarea mecanismului de feedback al pacientului în unităţile sanitare publice din sistemul de sănătate românesc. (2) În sensul prezentului ordin, mecanismul de feedback al pacientului reprezintă ansamblul de măsuri şi de proceduri care au drept obiectiv evaluarea satisfacţiei pacienţilor cu privire la serviciile medicale primite în cadrul spitalelor publice, prin analiza răspunsurilor oferite de pacienţi cu privire la calitatea serviciilor, respectarea drepturilor pacienţilor şi conduita morală a cadrelor medico-sanitare. Mecanismul include, de asemenea, o componentă de gestionare a sesizărilor ce privesc incidente de etică şi integritate ce au avut loc în spitalul public.  +  Articolul 2În vederea îndeplinirii scopului prevăzut, mecanismul de feedback al pacientului cuprinde următoarele măsuri: a) înregistrarea datelor de contact ale pacienţilor externaţi de către spitale în baza de date electronică a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate - Sistemul informaţional unic integrat; b) exportarea zilnică a datelor de contact anonimizate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate către Platforma informatică securizată a mecanismului de feedback al pacientului, dezvoltată şi întreţinută de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS); c) transmiterea de către STS, prin SMS sau e-mail, a chestionarului de feedback al pacientului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin, către un eşantion statistic relevant, selectat aleatoriu la nivelul fiecărui spital; d) prelucrarea şi înregistrarea anonimă a opiniilor pacienţilor externaţi cu privire la calitatea serviciilor oferite în cadrul spitalului, prin completarea directă a chestionarului de feedback al pacientului; e) publicarea trimestrială a rezultatelor chestionarului de feedback al pacientului pe pagina web transparenta.ms.ro, administrată de Ministerul Sănătăţii şi dezvoltată şi întreţinută de STS; f) înregistrarea sesizărilor referitoare la integritatea personalului spitalului şi transmiterea acestora către autorităţile competente, dacă este cazul; g) analiza rapoartelor trimestriale şi a sesizărilor primite de la pacienţi de către consiliile de etică din componenţa spitalului; h) evaluarea satisfacţiei pacienţilor cu privire la serviciile medicale primite în cadrul spitalelor publice, prin agregarea răspunsurilor oferite de pacienţi cu privire la calitatea serviciilor, respectarea drepturilor pacienţilor şi conduita morală a cadrelor medico-sanitare, prin intermediul rapoartelor trimestriale generate de Platforma informatică securizată a mecanismului de feedback al pacientului.  +  Articolul 3În derularea activităţilor mecanismului de feedback al pacientului, Ministerul Sănătăţii are următoarele obligaţii: a) suportă costurile de transmitere şi recepţionare prin SMS a feedbackului din partea pacienţilor; b) publică pe pagina web a Ministerului Sănătăţii Nota de informare privind protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin; c) asigură confidenţialitatea respondenţilor conform prevederilor legale în vigoare; d) publică trimestrial rezultatele chestionarului de feedback al pacientului pe pagina web transparenta.ms.ro; e) prin intermediul Compartimentului de integritate informează anual opinia publică cu privire la funcţionarea mecanismului de feedback al pacientului, la nivel naţional; f) înregistrează sesizările referitoare la integritatea personalului spitalului şi le transmite către autorităţile competente, conform pct. 10 din anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul 4Spitalele publice din sistemul de sănătate respectă următoarele proceduri: a) obţin datele de contact ale pacienţilor externaţi (telefon, e-mail) cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; b) introduc în platforma electronică a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate - Sistemul informaţional unic integrat datele de contact ale pacienţilor externaţi; c) publică pe pagina web a spitalului şi la avizierul public Nota de informare privind protecţia datelor cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin; d) prin intermediul managerului spitalului au obligaţia de a promova mecanismul de feedback al pacientului în cadrul fiecărei secţii din spital prin afişe al căror conţinut este stabilit şi comunicat spitalului de Compartimentul de integritate al Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 5Raportările generate de mecanismul de feedback al pacientului sunt utilizate pentru evaluarea satisfacţiei pacienţilor, a calităţii serviciilor oferite de spitale şi pentru notificarea incidentelor de integritate, conform prevederilor anexei nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul 6Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile sanitare publice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7 (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 146/2015 privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 17 februarie 2015. (2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul sănătăţii,

    Vlad Vasile Voiculescu
    Bucureşti, 19 decembrie 2016.Nr. 1.501.  +  Anexa 1Chestionarul de feedback al pacientului*Font 8*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ Întrebare │ Opţiuni răspuns │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│1. Cât de mulţumit sunteţi de serviciile medicale oferite de spital? │ Notă 1-4 ││ │1 - Foarte nemulţumit; ││ │2 - Nemulţumit; ││ │3 - Mulţumit; ││ │4 - Foarte mulţumit │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│2. Cât de mulţumit sunteţi de activitatea şi implicarea medicului? │ Notă 1-4 ││ │1 - Foarte nemulţumit; ││ │2 - Nemulţumit; ││ │3 - Mulţumit; ││ │4 - Foarte mulţumit │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│3. Cât de mulţumit sunteţi de curăţenia din spital? │ Notă 1-4 ││ │1 - Foarte nemulţumit; ││ │2 - Nemulţumit; ││ │3 - Mulţumit; ││ │4 - Foarte mulţumit │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│4. A fost nevoie să cumpăraţi medicamente sau alte materiale │ ││sanitare? │ DA/NU │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│5. Cât de mulţumit sunteţi de activitatea şi implicarea asistentelor │ Notă 1-4 ││medicale? │1 - Foarte nemulţumit; ││ │2 - Nemulţumit; ││ │3 - Mulţumit; ││ │4 - Foarte mulţumit │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│6. Aţi primit explicaţii clare cu privire la diagnostic şi tratament?│ DA/NU │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│7. Aţi recomanda unei persoane apropiate să se trateze la acest │ ││spital? │ DA/NU │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│8. Starea dumneavoastră de sănătate este mai bună după externare? │ DA/NU │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│9. Vi s-au solicitat bani sau atenţii de către medici sau asistente? │ DA/NU │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│10. (dacă s-a răspuns DA la întrebarea 9) Doriţi să raportaţi │ ││responsabilului anticorupţie al Ministerului Sănătăţii faptul că vi │ ││s-au solicitat bani sau atenţii? │ DA/NU │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘NOTĂ:În cazul în care pacientul răspunde DA la întrebarea nr. 10, Compartimentul de integritate va fi notificat de Platforma informatică securizată a mecanismului de feedback al pacientului şi va intra în legătură cu pacientul pentru a clarifica speţa şi, după caz, va sesiza autorităţile abilitate.  +  Anexa 2Notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personalÎn cursul furnizării serviciilor medicale, Ministerul Sănătăţii şi instituţiile cu personalitate juridică din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal aparţinând pacienţilor, aparţinătorilor şi medicilor ("dumneavoastră" sau "ale dumneavoastră"). Datele cu caracter personal sunt informaţiile care fie vă identifică, fie permit să fiţi identificat. Această notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal este redactată în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul de a vă furniza informaţii cu privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate.Astfel, Ministerul Sănătăţii şi instituţiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colectează şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal:- în cazul pacienţilor: în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul persoanei vizate;- în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale aferente contractelor de muncă şi de gestionare a serviciilor de sănătate.În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale legale, Ministerul Sănătăţii poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare şi funcţionare a sistemului de sănătate şi de monitorizare, control şi evaluare a activităţilor instituţiilor sanitare, de a lua măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale acordate populaţiei şi în scopuri statistice. Ministerul Sănătăţii poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare păreri de la pacienţi şi foşti pacienţi ai instituţiilor sanitare. În cazul organizării unor asemenea campanii de solicitare/colectare păreri, Ministerul Sănătăţii nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sănătate).Colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră sau de la aparţinători (în cazul pacienţilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicităm este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în funcţionarea instituţiilor medicale, precum şi organizării şi furnizării serviciilor medicale.Datele cu caracter personal privind starea de sănătate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului şi prelucrarea acestor date este permisă cu condiţia respectării secretului profesional.Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele menţionate mai sus putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai multora din următoarele categorii de destinatari: dumneavoastră şi persoane juridice care prelucrează date pe seama operatorului.Drepturile dumneavoastră legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveţi drepturile de acces şi intervenţie asupra datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm. De asemenea vă puteţi opune continuării de către noi a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condiţiile şi limitele legii. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum şi de a vă adresa instanţei de judecată competente. Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă puteţi adresa Ministerului Sănătăţii la adresa de e-mail presa@ms.ro sau instituţiei sanitare care v-a furnizat serviciul medical.----