ORDIN nr. 1.012 din 31 mai 2016privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0174 Pădurea Studiniţa
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2017



  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.772/AC din 21 aprilie 2016 al Direcţiei biodiversitate,ţinând cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt nr. 7.706 din 14 septembrie 2015, Decizia etapei de încadrare nr. 6.580 din 14 septembrie 2015 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, Avizul Ministerului Culturii nr. 7.862 din 28 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 15.763 din 12 februarie 2016, adresele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 30.457/30.458 din 28 decembrie 2015 şi 88.157/108.417 din 11 februarie 2015 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 157.185/IM din 23 decembrie 2015,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0174 Pădurea Studiniţa, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  ──────────

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul mediului,

  apelor şi pădurilor,

  Viorel Traian Lascu,

  secretar de stat
  Bucureşti, 31 mai 2016.Nr. 1.012.----