ORDIN nr. M.151 din 27 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2015
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 9 ianuarie 2017    Pentru aplicarea prevederilor art. 74 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 8 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, cu completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul INormele privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 1 iulie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Posturile permanente se ocupă prin concurs/examen în conformitate cu prevederile prezentelor norme."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 3, pentru ocuparea posturilor permanente prevăzute cu grade de generali/similari se desfăşoară următoarele activităţi, în ordinea menţionată: a) iniţierea concursului/examenului; b) selecţia iniţială; c) evaluarea psihologică; d) examinarea medicală; e) ierarhizarea şi selecţia. (2) Etapele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se desfăşoară de către structurile şi la termenele prevăzute de prezentele norme. În etapa selecţiei iniţiale se verifică inclusiv îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5. (3) Ierarhizarea şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor permanente prevăzute cu grade de generali/similari se realizează de către Comisia de selecţie nr. 1, iar punctajul candidaţilor se determină potrivit criteriilor prevăzute la lit. B a anexei nr. 11 la Normele privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.69/2015, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Comisia de selecţie prevăzută la alin. (3) se întruneşte la ordinul preşedintelui acesteia."3. La articolul 19, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:"(5) Structurile care gestionează posturile permanente prevăzute cu grade de generali/similari transmit tabelele cu candidaţii declaraţi «admis» la selecţia iniţială preşedintelui comisiei de selecţie prevăzute la art. 3^1 alin. (3) şi solicită ierarhizarea şi selecţionarea acestora. (6) Structurile prevăzute la alin. (5) trimit documentele necesare ierarhizării şi selecţiei secretariatului tehnic al comisiei de selecţie prevăzute la art. 3^1 alin. (3). (7) Forma şi conţinutul documentelor care se întocmesc în vederea ierarhizării şi selecţiei de către secretariatul tehnic menţionat la alin. (6) se stabilesc, în conformitate cu normele prevăzute la art. 3^1 alin. (3), prin dispoziţie a şefului Direcţiei management resurse umane."4. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), doar pentru încadrarea posturilor permanente prevăzute cu grade de generali/similari, pot participa la selecţie candidaţi care nu îndeplinesc una sau mai multe dintre condiţiile prevăzute la: a) art. 5 alin. (1) lit. f) şi alin. (2); b) art. 17 alin. (2) lit. f); c) art. 17 alin. (3), caz în care pot participa la selecţie şi candidaţi care deţin un grad inferior cu o treaptă faţă de gradul prevăzut în statul de organizare pentru postul permanent respectiv, dacă îndeplinesc în totalitate condiţiile prevăzute de lege pentru înaintarea în gradul următor sau, după caz, pentru acordarea gradului de general de brigadă cu o stea/similar şi dacă se respectă condiţia prevăzută la art. 17 alin. (4)."  +  Articolul IIPrevederile art. I se aplică inclusiv pentru ocuparea posturilor permanente planificate a fi încadrate în anul 2017.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul apărării naţionale,

    Mihnea Ioan Motoc
    Bucureşti, 27 decembrie 2016.Nr. M.151.----