ORDIN nr. 3.731 din 29 decembrie 2016privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2017  Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 lit. A pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Pentru realizarea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general şi în Registrul special al Băncii Naţionale a României se aprobă modelul-cadru al protocolului de colaborare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2În vederea aprobării, fiecare instituţie financiară nebancară prevăzută la art. 1 va depune o cerere pentru acceptarea încheierii protocolului de colaborare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Direcţia generală de informaţii fiscale împreună cu Direcţia generală de tehnologia informaţiei vor asigura gestionarea datelor şi informaţiilor obţinute în baza protocoalelor de colaborare încheiate potrivit prezentului ordin.  +  Articolul 4Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5 (1) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate potrivit scopului prevăzut la art. 1 se fac cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În accepţiunea art. 3 lit. e) din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este operator de date cu caracter personal pentru prelucrările efectuate în baza de date care face obiectul protocolului prevăzut la art. 1.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Agenţiei Naţionale

  de Administrare Fiscală,

  Eugen-Dragoş Doroş
  Bucureşti, 29 decembrie 2016.Nr. 3.731.  +  Anexa 1Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAFNr. ...../........ 2016Instituţia financiară nebancară .................Nr. ...../........ 2016PROTOCOL DE COLABORAREÎn temeiul următoarelor prevederi legale:- prevederile art. 11 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile art. 7 lit. A pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate";- prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, cu modificările ulterioare;- prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare,Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentată prin ................., în calitate de preşedinte,şiInstituţia financiară nebancară ....................., cu sediul în ................, reprezentată prin ...................., în calitate de ...................., înscrisă în Registrul ...................... al Băncii Naţionale a României (BNR), cu nr. ........ la data de ......................,denumite în continuare părţi, au convenit de comun acord încheierea prezentului protocol.  +  Articolul 1Obiectul protocoluluiObiectul protocolului constă în organizarea unui cadru formal de îmbunătăţire a activităţii de creditare prin reducerea riscului de fraudă şi fluidizarea procesului operaţional de creditare, ca urmare a simplificării documentaţiei solicitate aplicantului, precum şi prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, prin furnizarea cu operativitate a informaţiilor deţinute de fiecare parte semnatară.  +  Articolul 2Obligaţiile părţilorÎn îndeplinirea obiectivelor prezentului protocol, părţile semnatare au obligaţia respectării prevederilor referitoare la protejarea secretului fiscal, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.2.1. Obligaţiile instituţiei financiare nebancare2.1.1. În vederea interogării informaţiilor de natură fiscală, instituţia financiară nebancară semnatară a prezentului protocol va întreprinde următoarele activităţi: a) va solicita acordul neechivoc, scris, în format letric, persoanelor fizice şi persoanelor juridice, respectiv semnarea unui acord de consultare, transmitere şi prelucrare a informaţiilor din bazele de date ale Ministerului Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi a datelor cu caracter personal, aparţinând clientului, denumit generic acord. Acest acord va conţine datele de identificare ale persoanelor (CNP, CUI etc.), datele de contact (adresa, e-mail, telefon), precum şi menţiunea expresă cu privire la valabilitatea acordului (Acordul este valabil 5 zile lucrătoare de la data semnării de către contribuabil.) conform anexei nr. 1 la prezentul protocol; b) va arhiva aceste acorduri la nivel central şi le va pune la dispoziţia reprezentanţilor ANAF de fiecare dată când aceştia le vor solicita; c) va solicita ANAF în numele contribuabilului, pe baza codului numeric personal (CNP), respectiv codului unic de identificare (CUI), informaţii fiscale despre solicitant pentru perioada aferentă ultimilor 2 (doi) ani fiscali încheiaţi, inclusiv informaţiile aferente perioadei cuprinse între ultimul an fiscal încheiat şi data solicitării acestora; d) solicitarea se va efectua după obţinerea acordului scris al clientului şi concomitent cu transmiterea fişierului de solicitare pentru obţinerea informaţiilor de natură fiscală, cu CNP/CUI către ANAF în format electronic; e) va desemna persoane din cadrul departamentelor abilitate, care să efectueze verificările care se impun; f) lista nominală cu persoanele desemnate şi datele de contact: nume, funcţie, adresă, e-mail, telefon va fi comunicată de către instituţia financiară nebancară înainte de obţinerea accesului. În cazul în care în perioada de valabilitate a acordului (prevăzut la anexa nr. 1 la prezentul protocol) lista nominală suportă modificări, aceasta va fi actualizată şi comunicată ANAF în termen de o zi de la data modificării; g) va pune în practică proceduri de revocare a drepturilor utilizatorilor (în contextul încetării, suspendării raporturilor de muncă în conformitate cu Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în alte cazuri în care instituţia consideră că e necesar); h) va pune la dispoziţia clientului datele reprezentând veniturile, aşa cum au fost primite de la ANAF, pentru toate lunile luate în calcul în cadrul analizei pentru acordarea creditului;2.1.2. Instituţia financiară nebancară semnatară a prezentului protocol va transmite ANAF date privind următoarele categorii de informaţii: a) lunar, toate solicitările referitoare la activitatea de creditare (aprobate sau respinse), respectiv identitatea clientului, tipul contractului de credit, cerere de creditare aprobată sau refuzată şi informaţii privind creditul şi tranzacţii, conform anexei nr. 2a la prezentul protocol; b) lunar, date referitoare la activitatea de leasing, respectiv informaţii despre persoana fizică/persoana juridică şi informaţii despre bunul care face obiectul leasingului, respectiv date de identificare unice despre bun în cazul bunurilor identificate prin serii unice, identitatea utilizatorului final, valoarea de intrare a bunului, valoarea contractului de leasing, durata contractului de leasing (dată iniţiere - termen VR), soldul clientului la data raportării către ANAF, numărul zilelor de întârziere la plată, conform anexei nr. 2b la prezentul protocol; c) lunar, date referitoare la scrisorile de garanţie, respectiv suma garantată, identitatea beneficiarului, identitatea solicitantului, termen de valabilitate - data expirării conform anexei nr. 2c la prezentul protocol; d) la solicitarea ANAF, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare vor transmite, în format letric, copii ale dosarelor de creditare, cu toată documentaţia aferentă depusă de solicitant; e) după obţinerea acordului contribuabilului, în conformitate cu anexa nr. 1 la prezentul protocol, se vor transmite şi datele referitoare la informaţiile din istoricul situaţiei existente, începând cu 1 ianuarie 2013 şi până la data semnării acestuia.2.2. Obligaţiile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală2.2.1. ANAF va transmite, în termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la data solicitării, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, informaţiile de natură fiscală, aferente ultimilor 2 ani fiscali încheiaţi, inclusiv informaţiile aferente perioadei cuprinse între ultimul an fiscal încheiat şi data solicitării acestora, personalului desemnat al instituţiei financiare nebancare semnatare, potrivit procedurii comune de lucru.2.2.2. ANAF va colabora cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în vederea asigurării accesului securizat al personalului desemnat al instituţiei financiare nebancare.  +  Articolul 3Modalităţi de realizare a schimbului de informaţii3.1. Schimbul de informaţii între părţi (actualizarea bazelor de date) se va realiza periodic, cu respectarea legislaţiei în vigoare, conform procedurii de lucru comune.3.2. Formatul datelor transmise se stabileşte de comun acord, la nivel de experţi, conform procedurii comune de lucru.3.3. În termen de maximum 30 de zile de la data semnării prezentului protocol părţile vor stabili şi vor semna procedura de lucru comună. Procedura de lucru se va semna la nivelul structurilor tehnice ale celor două instituţii şi va conţine toate detaliile privind modalitatea de implementare a serviciilor din punct de vedere organizatoric şi procedural.  +  Articolul 4Protecţia datelor cu caracter personal4.1. Prelucrarea datelor ce constituie obiectul prezentului protocol intră sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.4.2. Datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea scopului prevăzut la art. 1 din prezentul protocol, cu respectarea legislaţiei în vigoare.4.3. Prelucrarea datelor se face cu respectarea dreptului persoanei vizate (i) de acces, (ii) de intervenţie asupra datelor, (iii) de opoziţie, (iv) de a nu fi supus unei decizii individuale şi (v) de a se adresa justiţiei, precum şi cu informarea persoanei vizate cu privire la condiţiile în care pot fi exercitate.4.4. Prelucrarea datelor se face cu respectarea confidenţialităţii şi securităţii datelor; în acest sens, părţile se obligă să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei altei forme de prelucrare ilegală. Respectivele măsuri trebuie să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile pe care le reprezintă prelucrarea, raportat la natura datelor care trebuie protejate şi la tehnologia utilizată în procesul de prelucrare.4.5. În situaţia în care părţile constată existenţa unui incident cu privire la securitatea datelor, se vor informa reciproc şi vor dispune măsurile prevăzute de actele normative în vigoare.4.6. În vederea asigurării respectării prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, atât Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cât şi Instituţia financiară nebancară asigură publicarea pe portalul propriu a informaţiilor care fac obiectul prezentului protocol.  +  Articolul 5Dispoziţii finale5.1. Datele şi informaţiile furnizate de părţi sunt confidenţiale şi se utilizează şi se păstrează conform prevederilor legale şi normelor interne în vigoare.5.2. Părţile vor trata informaţiile pe care le dobândesc, una de la cealaltă, ca urmare a realizării atribuţiilor reciproce prevăzute în prezentul protocol, ca fiind confidenţiale şi nu le vor dezvălui terţilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.5.3. Părţile se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului protocol să fie notificat în timp util celeilalte părţi, iar remedierea acestuia va fi făcută având la bază consultarea reciprocă şi dialogul constructiv.5.4. Prezentul protocol intră în vigoare în 5 (cinci) zile de la data semnării lui, urmând ca termenele stabilite în cadrul acestuia privind prelucrarea şi/sau schimbul de date să curgă de la data semnării procedurii comune de lucru şi în condiţiile operabilităţii liniilor de comunicaţie care permit accesul securitizat la aplicaţia pusă la dispoziţie de către ANAF.5.5. Prezentul protocol este valabil pe o perioadă de un an.5.6. În situaţia în care, în urma verificărilor efectuate, ANAF identifică abateri de la principiile menţionate la alineatele anterioare, respectiv interogări în baza de date fără acordul semnat al persoanei şi/sau în afara termenului de valabilitate, ANAF va notifica în scris instituţia financiară nebancară semnatară. Dacă în termen de 10 (zece) zile lucrătoare, situaţia nu a fost remediată, ANAF are dreptul de a anula accesul instituţiei respective.5.7. De asemenea, în situaţia în care instituţiile financiare nebancare nu transmit datele de identificare [potrivit art. 2, pct. 2.1, subpct. 2.1.2., lit. a), b) şi c)] ANAF va anula accesul instituţiei financiare nebancare respective.5.8. Protocolul se prelungeşte de drept cu câte un an la expirarea duratei, în aceleaşi condiţii, dacă nu este denunţat unilateral de una din părţile semnatare în baza unui preaviz scris, adresat celeilalte părţi cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilităţii acestuia.5.9. Oricare dintre părţi are dreptul de a denunţa unilateral prezentul protocol, cu înştiinţarea celeilalte părţi, prin notificare cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte.5.10. Prezentul protocol poate fi modificat sau completat numai cu acordul scris al părţilor, prin act adiţional, care va deveni parte integrantă a prezentului protocol. Modificările ulterioare referitoare la aspecte tehnice reglementate în procedura comună de lucru pot fi efectuate de reprezentanţii structurilor tehnice ale părţilor, desemnaţi în acest sens.5.11. Anexele nr. 1, 2a, 2b şi 2c fac parte integrantă din prezentul protocol.Acest protocol s-a semnat astăzi, ..............., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ INSTITUŢIA FINANCIARĂ NEBANCARĂ              Preşedinte, .............................  .................................. Reprezentant,                                                  .........................  +  Anexa 1la protocolACORDde consultare, transmitere şi prelucrare a informaţiilordin bazele de date ale Ministerului Finanţelor Publice,Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi adatelor cu caracter personal, aparţinând clientuluiSubsemnatul/Subsemnata, ...................., cu domiciliul în .............., identificat/identificată cu BI/CI nr. ..., emis/emisă de ............. la data de ............, având CIF/NIF (CNP, CUI pentru persoane fizice sau persoane fizice autorizate rezidente sau nerezidente) ................., în calitate de client,sauSubscrisa ........(denumirea clientului persoană juridică sau entitate asimilată)........., CUI ............, înregistrată la .....(denumirea registrului/autorităţii unde este înregistrat clientul)......... cu nr. ....../............., prin ................., în calitate de reprezentant legal având CNP ..................., în calitate de client,declar în mod expres următoarele:A. Declaraţii referitoare la consultarea informaţiilor din bazele de date ale Agenţiei Naţionale de Administrare FiscalăÎmi exprim în mod expres consimţământul ca Societatea ....... (instituţia financiară nebancară) (denumită în cele ce urmează destinatarul) să consulte pe o durată maximă de 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului şi să prelucreze informaţiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidenţele Ministerului Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (denumită în cele ce urmează ANAF) în scopul: (i) iniţierii sau derulării relaţiilor contractuale specifice activităţii de creditare a destinatarului, (ii) realizării intereselor legitime ale destinatarului şi/sau (iii) îndeplinirii obligaţiilor legale ce îi revin destinatarului, inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor derivând din acte administrative emise de autorităţile competente în aplicarea legii: a) date de identificare ale persoanei fizice/persoanei fizice ce exercită o activitate autorizată: numele şi prenumele, iniţiala tatălui/mamei, adresa de domiciliu/reşedinţa, codul numeric personal/cod unic de identificare/numărul de identificare fiscală (NIF), numărul de telefon fix/mobil, serie şi număr act de identitate, număr permis de conducere, cod ţară şi serie/număr paşaport în cazul persoanelor nerezidente sau alte date având funcţia de identificare, colectate prin efectuarea de copii ale documentelor care le conţin, b) denumirea formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscală a formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, adresa/sediul formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor; c) veniturile realizate din orice fel de activităţi (salariale, autorizate/independente, pensii, asigurări sociale, închirieri etc.); d) orice informaţii financiare (în cazul clientului persoană juridică).B. Declaraţii referitoare la transmiterea către şi prelucrarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a datelor cu caracter personal ale subsemnatului/subsemnatei, respectiv ale reprezentanţilor subscrisei, deţinute de către instituţia financiară nebancară.Îmi exprim în mod expres consimţământul ca, în măsura în care mă voi regăsi în una sau mai multe dintre situaţiile de mai jos, destinatarul să transmită periodic (lunar, semestrial, anual) către ANAF: a) informaţiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidenţele destinatarului, în scopul de a răspunde tuturor solicitărilor ANAF referitoare la activitatea de creditare (aprobate sau respinse) din luna anterioară, respectiv identitatea contribuabilului/clientului, tipul contractului de credit, cerere de creditare aprobată sau refuzată şi informaţii privind creditul şi tranzacţiile; b) informaţiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidenţele destinatarului, în scopul de a răspunde tuturor solicitărilor ANAF referitoare la activitatea de leasing din luna anterioară, respectiv informaţii despre persoana fizică/persoana juridică şi informaţii despre bunul care face obiectul leasingului, respectiv date de identificare unice despre bun în cazul bunurilor identificate prin serii unice, identitatea utilizatorului final, valoarea de intrare a bunului, valoarea contractului de leasing, durata contractului de leasing (dată iniţiere - termen), valoare reziduală, soldul contribuabilului/clientului la data raportării către ANAF, numărul zilelor de întârziere la plată; c) date referitoare la scrisorile de garanţie, respectiv suma garantată, identitatea beneficiarului, identitatea solicitantului, termen de valabilitate - data expirării; d) copia dosarelor de creditare, cu toată documentaţia aferentă depusă; e) în măsura în care mă voi regăsi în una sau mai multe dintre situaţiile de mai sus, destinatarul să transmită oricând către ANAF informaţiile prevăzute la pct. B lit. a), b) şi c) corespunzătoare perioadei începând cu 1 ianuarie 2013 şi până la data semnării prezentului acord.DA [] NU []Înţeleg şi accept ca dezacordul meu (răspunsul NU) conduce la imposibilitatea instituţiei financiare nebancare de a interoga electronic baza de date a ANAF cu privire la informaţiile de la pct. A. În consecinţă, înţeleg şi accept să fac dovada veniturilor în modalităţile prevăzute de lege, aşa cum îmi sunt solicitate de către instituţia financiară nebancară.C. Declaraţii referitoare la drepturile persoanei vizate/care a dat declaraţiile de mai susC1. Am luat cunoştinţă de faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: a) dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoana vizată şi condiţiile în care pot fi exercitate; b) dreptul de acces la date: dreptul de a obţine de la Ministerul Finanţelor Publice/ANAF la cerere şi în mod gratuit, în baza acordului meu expres, confirmarea faptului că datele în legătură cu mine sunt sau nu prelucrate de către instituţia financiară nebancară. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiţii: se adresează o cerere, întocmită în formă scrisă, datată şi semnată către Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la adresa: ....................... sau prin e-mail: ............... , în care să se comunice datele personale ale subsemnatului (inclusiv un număr de telefon) şi să se ataşeze o copie lizibilă de pe buletinul sau cartea mea de identitate; c) dreptul de intervenţie: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiţii: se adresează o cerere, întocmită în formă scrisă, datată şi semnată către Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la adresa: ........................... sau prin e-mail: ......................., în care să se comunice datele mele personale (inclusiv un număr de telefon) şi să se ataşeze o copie lizibilă după buletinul sau cartea mea de identitate (se va adăuga motivul şi modul în care se realizează intervenţia); d) dreptul de opoziţie: dreptul de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia mea particulară, ca datele care mă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiţii: se adresează o cerere către Societatea ......(instituţia financiară nebancară)....... întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, în care se vor menţiona datele asupra cărora se solicită opoziţia şi motivul întemeiat şi legitim legat de situaţia particulară a persoanei. Cererii i se va ataşa o copie lizibilă, după actul meu de identitate; e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere şi de a obţine retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate; f) dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, care le-au fost încălcate.C2. Am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi despre drepturile mele în contextul prelucrării datelor cu caracter personal de către Societatea ........(instituţia financiară nebancară)........: dreptul de acces la date, de informare, de intervenţie şi de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a mă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei, drepturi care pot fi exercitate în limitele legii, trimiţând o adresă scrisă, datată şi semnată către destinatarul Societatea ......(instituţia financiară nebancară)......... - S.A., însoţită de o copie a actului de identitate.    Data ................. Semnătura clientului                                            sau                                            Semnătura reprezentantului legal                                             .............................  +  Anexa 2ala protocolF3101 - Raportare lunară:Date referitoare la activitatea de creditare*Font 7*┌─────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬────────┬──────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────┐│ Element │ Atribut │ Semnificaţie │ Tip şi │ Câmp │ │ ││ │ │ │ lungime│ obligatoriu │ Formule şi restricţii │ Erori ││ │ │ │ câmp │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │an_r │Anul raportării │N(4) │DA │ │ERR- Camp necompletat ││ │ │ │ │ │ │ERR- Valoare incorecta │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │luna_r │Luna raportării │N(2) │DA │= 12 │ERR- Camp necompletat ││ │ │ │ │ │ │ERR- Valoare incorecta │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │Cod_banca │Codul de înregistrare │C(8) │DA │Nomenclator │ERR- Camp necompletat ││ │ │al IFN │ │ │ │ERR- Codul băncii declarat││ │ │ │ │ │ │nu aparţine CUI-ului │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │Cui_banca │Cui-ul IFN │N(10) │DA │ │ERR- Camp necompletat ││ │ │ │ │ │ │ERR- Codul băncii declarat││ │ │ │ │ │ │nu aparţine CUI-ului ││ │ │ │ │ │ │ERR- Cui invalid │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │0-n repetiţii │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │cnp_cui │Cnp-ul/Nif-ul/Cui-ul │N(13) │ │Validare cnp/cui │ERR-Cnp/cui invalid ││ │ │persoanei raportate │ │ │ │ATT- CNP-ul nu exista in ││ │ │ │ │ │ │baza de date ANAF. │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │denumire │Nume şi prenume/ │C(50) │DA │ │ERR camp necompletat ││ │ │denumire persoană │ │ │ │ ││ │ │raportată │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │nr_client │Număr client │C(50) │ │Unic pe instituţie │ERR ││ │ │ │ │ │Este obligatoriu dacă cnp_cui │ ││ │ │ │ │ │este null │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │data_naştere │Data naşterii │C(10) │ │Este obligatoriu dacă cnp_cui │ERR ││ │ │solicitant │ │ │este null │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │0-n apariţii │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │status_cerere │Statusul cererii │N(1) │DA │0 = cerere neaprobata │ERR ││ │ │ │ │ │1 = cerere aprobata │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │data_cerere │Data solicitării │C(10) │DA │zz.ll.aaaa │ERR ││ │ │creditului │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │motiv │Motivul refuzului │C(200) │ │Obligatoriu dacă status_cerere │ERR ││ │ │ │ │ │= 0 │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │tip_contract │Tipul contractului │N(2) │DA, dacă │Nomenclator tip_contract │ERR- camp necompletat ││ │ │ │ │status_cerere │ │ERR- valoare eronata ││ │ │ │ │= 1 │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │nr_contract │Numărul contractului │C(25) │DA, dacă │ │ERR- camp necompletat ││ │ │ │ │status_cerere │ │ ││ │ │ │ │= 1 │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │data_acordare │Data aprobării │C(10) │DA, dacă │= zz.ll.aaaa │ERR- camp necompletat ││ │ │contractului │ │status_cerere │ │ERR- valoare eronata ││ │ │ │ │= 1 │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │suma_contract │Suma împrumutată │N(10) │DA, dacă │ │ERR- camp necompletat ││ │ │ │ │status_cerere │ │ ││ │ │ │ │= 1 │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │valuta │Valuta în care este │C(3) │DA, dacă │Nomenclator valute │ERR- camp necompletat ││ │ │acordat împrumutul │ │status_cerere │ │ERR- valoare eronata ││ │ │ │ │= 1 │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │data_f │Data scadentă a │C(10) │DA, dacă │= zz.ll.aaaa │ERR- camp necompletat ││ │ │contractului │ │status_cerere │ │ERR- valoare eronata ││ │ │ │ │= 1 │ │ERR- data_f nu poate sa ││ │ │ │ │ │ │fie mai │ │ │ │ │ │ │data_acordare │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │sold │Soldul total al │N(10) │DA, dacă │ │ERR- camp necompletat ││ │ │creditului la data │ │status_cerere │ │ ││ │ │raportării │ │= 1 │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │status │Statusul creditului la│N(2) │DA, dacă │Nomenclator │ERR- camp necompletat ││ │ │data raportării │ │status_cerere │ │ERR- valoare eronata ││ │ │ │ │= 1 │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │nr_zile │Număr zile de │N(3) │ │Daca status în (4,5) atunci │ ││ │ │întârziere │ │ │nr_zile>0 │ERR │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │suma_principal_ │Valoare sold principal│N(10) │ │Daca status în (4,5) atunci │ ││ │restant │credit restant │ │ │suma_principal_restant>0 │ERR │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │suma_accesorii │Valoare accesorii │N(10) │ │Daca status în (4,5) atunci │ ││ │ │credit restant │ │ │suma_accesorii >0 │ERR │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │den_cesionar │Denumire terţ cesionar│C(50) │ │Dacă cui_cesionar<>null atunci │ ││ │ │în cazul creditelor │ │ │den_cesionar<>null │ERR ││ │ │cesionate │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │cui_cesionar │Cui terţ cesionar, în │N(10) │ │Dacă den_cesionar<>null atunci │ERR ││ │ │cazul creditelor │ │ │cui_cesionar<>null │ ││ │ │cesionate │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │suma_rambursata │Suma rambursată în caz│N(10) │ │Daca status = 2 atunci │ERR- daca creditul a fost ││ │ │de rambursare │ │ │suma_rambursata >0 │rambursat anticipat atunci││ │ │anticipată │ │ │ │suma_rambursata > 0 │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │moneda_suma_ramb │Moneda în care a fost │C(3) │ │Daca status = 2 atunci │ERR daca creditul a fost ││ │ │rambursată suma │ │ │moneda_suma_ramb <> null │rambursat anticipat atunci││ │ │ │ │ │ │moneda_suma_ramb <> null │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │data_rambursare │Data rambursării │C(10) │ │= zz.ll.aaaa │ERR - data_rambursare ││ │ │anticipate │ │ │Camp obligatoriu daca status │necompletata pentru ││ │ │ │ │ │= 2 │rambursare anticipata │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │valoare_reziduala│Valoarea reziduală │N(10) │ │Daca tip_contract = 3 atunci │ERR- camp necompletat ││ │ │ │ │ │valoare_reziduala>= 0 │pentru tip contract ││ │ │ │ │ │ │leasing │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │tip_garanţie │Tip garanţie │N(2) │ │Nomenclator │ERR │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │val_garanţie │Valoare garanţie │N(10) │ │Dacă tip_garanţie<>null atunci │ERR ││ │ │ │ │ │val_garanţie>0 │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │moneda_garanţie │Moneda în care este │C(3) │ │Nomenclator valute │ERR ││ │ │exprimată valoarea │ │ │Dacă tip_garanţie<>null atunci │ ││ │ │garanţiei │ │ │moneda_garanţie<>null │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │adresa_bun │Adresa bunului adus în│C(200) │ │Dacă tip garanţie în (1, 2, 3, │ERR ││ │ │garanţie │ │ │4) atunci adresa<>null │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │cui_banca │Banca unde este │N(10) │ │Dacă tip garanţie = 8 atunci │ERR ││ │ │deschis cash-ul │ │ │cui_banca<>null │ ││ │ │colateral │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │cui_garanţie │Cnp/Nif/Cui - │N(13) │ │Dacă tip_garanţie<>null atunci │ERR ││ │ │proprietar garanţie/ │ │ │cui_garanţie<>null │ ││ │ │titular cash colateral│ │ │ │ ││ │ │/avalist bilet la │ │ │ │ ││ │ │ordin/semnatar │ │ │ │ ││ │ │contract de │ │ │ │ ││ │ │fidejusiune │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│den_garanţie │Nume şi prenume/ │C(50) │ │Dacă tip_ │ERR │ ││ │denumire- │ │ │garanţie<>null│ │ ││ │proprietar │ │ │atunci │ │ ││ │garanţie/titular │ │ │den_garanţie<>│ │ ││ │cash colateral/ │ │ │null │ │ ││ │avalist bilet la │ │ │ │ │ ││ │ordin/semnatar │ │ │ │ │ ││ │contract de │ │ │ │ │ ││ │fidejusiune │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │0-n repetiţii │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │Tip_tranzacţie │Tipul tranzacţiei │N(2) │DA │=1 operaţiune initiata de banca│ERR- camp necompletat ││ │ │efectuate │ │ │=2 operaţiune cu numerar │ERR- valoare eronata ││ │ │ │ │ │=3 transfer prin OP sau online │ ││ │ │ │ │ │banking │ ││ │ │ │ │ │=4 tranzacţie cu cardul │ ││ │ │ │ │ │=5 alte operaţiuni │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │Debit_credit │Debit/credit │N(1) │DA │0-debit │ERR- camp necompletat ││ │ │ │ │ │1-credit │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │Data_tranzacţie │Data efectuării │C(10) │DA │=ZZ.LL.AAAA │ERR- camp necompletat ││ │ │tranzacţiei │ │ │ │ERR- data tranzacţiei ││ │ │ │ │ │ │trebuie sa fie mai mare ││ │ │ │ │ │ │decat Data_i si mai mica ││ │ │ │ │ │ │decat Data_s │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │Adresa_detalii │Adresa/detalii │ │ │ │ ││ │ │partener │C(200) │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │Cod_banca │Cod bancă │C(15) │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │Denumire │Denumire/Nume, prenume│C(200) │ │ │ERR-camp necompletat pt ││ │ │partener tranzacţie │ │ │ │Tip_tranzacţie =3 │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │Explicaţie │Detalii plată │C(200) │DA │ │ERR- camp necompletat │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │suma │Contravaloarea │N(15.2) │DA │ │ERR- camp necompletat ││ │ │tranzacţiei │ │ │ │ERR- valoare eronata │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │Cont_partener │IBAN partener │C(24) │ │=TTaaXXXXbbbbbbbbbbbbbbbb, unde│ERR- valoare eronata ││ │ │(IBAN românesc, altfel│ │ │TT-indicativul tarii aa-set │ ││ │ │se completează │ │ │cifre XXXX-indicativul băncii │ ││ │ │nr_cont_partener) │ │ │bbbbbbbbbbbbbbbb- set de 16 │ ││ │ │ │ │ │cifre si litere │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │Nr_cont_partener │Numărul contului │C(50) │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │Banca_partener │Banca Partenerului │C(75) │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │Tara_banca │Ţara băncii │C(75) │ │ │ ││ │ │partenerului │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤││ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└─────────────┴─────────────────┴──────────────────────┴────────┴──────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────┘  +  Anexa 2bla protocolF3102 - Raportare lunară: Date referitoare la activitatea de leasing*Font 7*┌─────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬────────┬──────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────┐│ Element │ Atribut │ Semnificaţie │ Tip şi │ Câmp │ │ ││ │ │ │ lungime│ obligatoriu │ Formule şi restricţii │ Erori ││ │ │ │ câmp │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │an_r │Anul raportării │N(4) │DA │ │ERR- Camp necompletat ││ │ │ │ │ │ │ERR- Valoare incorecta │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │luna_r │Luna raportării │N(2) │DA │=6 sau 12 │ERR- Camp necompletat ││ │ │ │ │ │ │ERR- Valoare incorecta │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │Cod_banca │Codul de înregistrare │ │ │ │ERR- Camp necompletat ││ │ │al IFN │C(8) │DA │Nomenclator │ERR- Codul băncii declarat││ │ │ │ │ │ │nu aparţine CUI-ului │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │Cui_banca │Cui-ul IFN │N(10) │DA │ │ERR- Camp necompletat ││ │ │ │ │ │ │ERR- Codul băncii declarat││ │ │ │ │ │ │nu aparţine CUI-ului ││ │ │ │ │ │ │ERR- Cui invalid │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │0-n repetiţii │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │cnp_cui │Cnp-ul/Nif-ul/Cui-ul │ │ │ │ERR-Cnp/cui invalid ││ │ │persoanei raportate │N(13) │ │Validare cnp/cui │ATT- CNP-ul nu exista in ││ │ │ │ │ │ │baza de date ANAF │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │denumire │Nume şi prenume/ │ │ │ │ ││ │ │denumire persoana │ │ │ │ ││ │ │raportată │C(50) │DA │ │ERR camp necompletat │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │nr_client │Număr client │C(50) │ │Unic pe instituţie │ERR ││ │ │ │ │ │Este obligatoriu dacă cnp_cui │ ││ │ │ │ │ │este null │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │data_naştere │Data naşterii │ │ │Este obligatoriu dacă cnp_cui │ ││ │ │solicitant │C(10) │ │este null │ERR │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │0-n apariţii │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │status_cerere │Statusul cererii │N(1) │DA │0 = cerere neaprobata │ERR ││ │ │ │ │ │1 = cerere aprobata │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │data_cerere │Data solicitării │ │ │ │ ││ │ │leasingului │C(10) │DA │zz.ll.aaaa │ERR │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │motiv │Motivul refuzului │C(200) │ │Obligatoriu dacă │ ││ │ │ │ │ │status_cerere = 0 │ERR │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │tip_leasing │Tipul de leasing │N(1) │DA, daca │ │ ││ │ │ │ │status_cerere │1 = leasing financiar │ ││ │ │ │ │=1 │2 = leasing operaţional │ERR │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │tip_bun │Tipul bunului ce face │ │DA, daca │=1, pt bun imobil │ ││ │ │obiectul contractului │ │status_cerere │=2, pt auto │ ││ │ │de leasing │N(2) │=1 │=3, echipamente industriale │ ││ │ │ │ │ │=4, utilaje pentru agricultura │ ││ │ │ │ │ │=5, pt bunuri mobile altele │ERR- camp necompletat ││ │ │ │ │ │decat auto │ERR- valoare eronata │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │serie_motor │Serie motor │C(10) │ │Daca tip_bun = 2 atunci │ERR pentru tip bun = 2 ││ │ │ │ │ │serie_motor <> null │(auto) trebuie sa ││ │ │ │ │ │ │completaţi serie motor │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │serie_sasiu │Serie şasiu │C(15) │ │Daca tip_bun = 2 atunci │ERR pentru tip bun = 2 ││ │ │ │ │ │serie_sasiu<> null │(auto) trebuie sa ││ │ │ │ │ │ │completaţi serie sasiu │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │alte_informaţii │Alte informaţii ce │ │ │Daca tip_bun<> 2 atunci │ERR camp obligatoriu ││ │ │identifică bunul │C(50) │ │alte_informaţii <> null │pentru tip bun diferit de ││ │ │ │ │ │ │auto │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │den_utilizator │Denumire utilizator │ │ │<>null dacă utilizatorul final │ ││ │ │final │C(50) │ │este diferit de solicitant │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │cif_utilizator │CIF utilizator │N(13) │ │<>null dacă utilizatorul final │ ││ │ │ │ │ │este diferit de solicitant │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │adresa_bun │Adresa bunului │C(50) │DA, daca │ │ ││ │ │ │ │status_cerere │ │ ││ │ │ │ │=1 │ │ERR camp necompletat │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │nr_contract │Numărul contractului │C(10) │DA, daca │ │ ││ │ │ │ │status_cerere │ │ ││ │ │ │ │=1 │ │ERR- camp necompletat │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │data_acordare │Data aprobării │ │DA, daca │ │ ││ │ │contractului │C(10) │status_cerere │ │ERR-camp necompletat ││ │ │ │ │=1 │=zz.ll.aaaa │ERR-valoare eronata │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │valoare_achiziţie│Valoarea de achiziţie │ │DA, daca │ │ ││ │ │a bunului │N(10) │status_cerere │ │ ││ │ │ │ │=1 │ │ERR-camp necompletat │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │moneda_achiziţie │Moneda în care a fost │ │DA, daca │ │ ││ │ │achiziţionat bunul │C(3) │status_cerere │ │ ││ │ │ │ │=1 │Nomenclator valute │ERR- camp necompletat │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │avans │Avansul plătit │N(10) │DA, daca │ │ ││ │ │ │ │status_cerere │ │ ││ │ │ │ │=1 │ │ERR-camp necompletat │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │moneda_avans │Moneda în care a fost │ │DA, daca │ │ ││ │ │plătit avansul │C(3) │status_cerere │ │ ││ │ │ │ │=1 │Nomenclator valute │ERR- camp necompletat │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │suma_contract │Suma împrumutată │N(10) │DA, daca │ │ ││ │ │ │ │status_cerere │ │ ││ │ │ │ │=1 │ │ERR-camp necompletat │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │valuta │Valuta în care este │ │DA, daca │ │ ││ │ │acordat împrumutul │C(3) │status_cerere │ │ERR-camp necompletat ││ │ │ │ │=1 │Nomenclator valute │ERR-valoare eronata │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │data_f │Data scadentă a │ │DA, daca │ │ERR-camp necompletat ││ │ │contractului │C(10) │status_cerere │ │ERR- valoare eronata ││ │ │ │ │=1 │=zz.ll.aaaa │ERR- data_f nu poate sa ││ │ │ │ │ │ │fie < decat data_acordare │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │sold │Soldul total al │ │DA, daca │ │ ││ │ │creditului la data │ │status_cerere │ │ ││ │ │raportării │N(10) │=1 │ │ERR-camp necompletat │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │status │Statusul creditului │ │DA, daca │ │ ││ │ │la data raportării │N(2) │status_cerere │ │ERR- camp necompletat ││ │ │ │ │=1 │Nomenclator │ERR-valoare eronata │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │suma_rambursata │Suma rambursată în caz│ │ │ │ERR- daca creditul a fost ││ │ │de rambursare │ │ │Dacă status= 2 atunci │rambursat anticipat atunci││ │ │anticipată │N(10) │ │suma_rambursata >0 │suma_rambursata > 0 │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │nr_zile │Număr zile de │ │ │Dacă status în (4,5) atunci │ ││ │ │întârziere │N(3) │ │nr_zile>0 │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │suma_principal_ │Valoare sold principal│ │ │Dacă status în (4,5) atunci │ ││ │restant │credit restant │N(10) │ │suma_principal_restant >0 │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │suma_accesorii │Valoare accesorii │ │ │Dacă status în (4,5) atunci │ ││ │ │credit restant │N(10) │ │suma_accesorii >0 │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │den_cesionar │Denumire terţ cesionar│ │ │ │ ││ │ │în cazul creditelor │ │ │Dacă cui_cesionar<>null atunci │ ││ │ │cesionate │C(50) │ │den_cesionar<>null │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │cui_cesionar │Cui terţ cesionar în │ │ │ │ ││ │ │cazul creditelor │ │ │Dacă den_cesionar<>null atunci │ ││ │ │cesionate │N(10) │ │cui_cesionar<>null │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │data_rambursare │Data rambursării │ │ │=zz.ll.aaaa │ERR - data_rambursare ││ │ │anticipate │C(10) │ │Camp obligatoriu dacă status=2 │necompletata pentru ││ │ │ │ │ │ │rambursare anticipata │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │valoare_reziduala│Valoarea reziduală │N(10) │DA, daca │ │ ││ │ │ │ │status_cerere │ │ ││ │ │ │ │=1 │ │ERR- camp necompletat │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │Moneda_vr │Moneda valoare │ │DA, daca │ │ ││ │ │reziduală │C(3) │status_cerere │ │ ││ │ │ │ │=1 │Nomenclator valute │ERR- camp necompletat │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │tip_garanţie │Tip garanţie │N(2) │ │Nomenclator │ERR │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │val_garanţie │Valoare garanţie │N(10) │ │Dacă tip_garanţie<>null atunci │ ││ │ │ │ │ │val_garanţie>0 │ERR │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │moneda_garanţie │Moneda în care este │ │ │Nomenclator valute │ ││ │ │exprimată valoarea │ │ │Dacă tip_garanţie<>null atunci │ ││ │ │garanţiei │C(3) │ │moneda_garanţie<>null │ERR │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │adresa_bun │Adresa bunului adus │ │ │Dacă tip garanţie în (1, 2, 3, │ ││ │ │în garanţie │C(200) │ │4) atunci adresa<>null │ERR │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │cui_banca │Banca unde este │ │ │ │ ││ │ │deschis cash-ul │ │ │Dacă tip garanţie = 8 atunci │ ││ │ │colateral │N(10) │ │cui_banca<>null │ERR │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │cui_garanţie │Cnp/Nif/Cui - │ │ │ │ ││ │ │proprietar garanţie/ │ │ │ │ ││ │ │titular cash │ │ │ │ ││ │ │colateral/avalist │ │ │ │ ││ │ │bilet la ordin/ │ │ │ │ ││ │ │semnatar contract de │ │ │Dacă tip_garanţie<>null atunci │ ││ │ │fidejusiune │N(13) │ │cui_garanţie<>null │ERR │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │den_garanţie │Nume şi prenume/ │ │ │ │ ││ │ │denumire - proprietar │ │ │ │ ││ │ │garanţie/titular cash │ │ │ │ ││ │ │colateral/avalist │ │ │ │ ││ │ │bilet la ordin/ │ │ │ │ ││ │ │semnatar contract de │ │ │Dacă tip_garanţie<>null atunci │ ││ │ │fidejusiune │C(50) │ │den_garanţie<>null │ERR │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │└─────────────┴─────────────────┴──────────────────────┴────────┴──────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────┘  +  Anexa 2cla protocolF3103 - Raportare lunară: Date referitoare la scrisorile de garanţie*Font 7*┌─────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬────────┬──────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────┐│ Element │ Atribut │ Semnificaţie │ Tip şi │ Câmp │ │ ││ │ │ │ lungime│ obligatoriu │ Formule şi restricţii │ Erori ││ │ │ │ câmp │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │an_r │Anul raportării │N(4) │DA │ │ERR- Camp necompletat ││ │ │ │ │ │ │ERR- Valoare incorecta │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │luna_r │Luna raportării │N(2) │DA │= 12 │ERR- Camp necompletat ││ │ │ │ │ │ │ERR- Valoare incorecta │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │Cod_banca │Codul de înregistrare │ │ │ │ERR- Camp necompletat ││ │ │al IFN │C(8) │DA │Nomenclator │ERR- Codul băncii declarat││ │ │ │ │ │ │nu aparţine CUI-ului │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │Cui_banca │Cui-ul IFN │N(10) │DA │ │ERR- Camp necompletat ││ │ │ │ │ │ │ERR- Codul băncii declarat││ │ │ │ │ │ │nu aparţine CUI-ului ││ │ │ │ │ │ │ERR- Cui invalid │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │0-n repetiţii │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │cnp_cui │Cnp-ul/Nif-ul/Cui-ul │ │ │ │ERR-Cnp/cui invalid ││ │ │persoanei raportate │N(13) │ │Validare cnp/cui │ATT- CNP-ul nu exista ││ │ │ │ │ │ │in baza de date ANAF │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │denumire │Nume şi prenume/ │ │ │ │ ││ │ │denumire persoană │ │ │ │ ││ │ │raportată │C(50) │DA │ │ERR camp necompletat │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │nr_client │Număr client │C(50) │ │Unic pe instituţie │ ││ │ │ │ │ │Este obligatoriu dacă cnp_cui │ ││ │ │ │ │ │este null │ERR │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │data_naştere │Data naşterii │ │ │Este obligatoriu dacă │ ││ │ │solicitant │C(10) │ │cnp_cui este null │ERR │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │0-n apariţii │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │status_cerere │Statusul cererii │N(1) │DA │0 = cerere neaprobata │ERR ││ │ │ │ │ │1 = cerere aprobata │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │data_cerere │Data solicitării │ │ │ │ ││ │ │scrisorii de garanţie │C(10) │DA │zz.ll.aaaa │ERR │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │motiv │Motivul refuzului │C(200) │ │Obligatoriu dacă │ ││ │ │ │ │ │status_cerere = 0 │ERR │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │tip_scrisoare │Tip scrisoare garanţie│N(1) │DA, daca │ │ ││ │ │ │ │status_cerere │ │ ││ │ │ │ │= 1 │Nomenclator │ERR │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │suma │Suma garantată │ │DA, daca │ │ ││ │ │(valoare scrisoare de │ │status_cerere │ │ ││ │ │garanţie) │N(10) │= 1 │ │ERR camp necompletat │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │moneda │Moneda sumei │C(3) │DA, daca │ │ ││ │ │ │ │status_cerere │ │ ││ │ │ │ │= 1 │Nomenclator valute │ERR camp necompletat │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │data_i │Data început │ │DA, daca │ │ ││ │ │valabilitate │C(10) │status_cerere │ │ERR camp necompletat ││ │ │ │ │= 1 │= zz.ll.aaaa │ERR valoare eronata │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │data_s │Data sfârşit │ │DA, daca │ │ERR camp necompletat ││ │ │valabilitate │C(10) │status_cerere │= zz.ll.aaaa │ERR valoare eronata ││ │ │ │ │= 1 │Data_s> = data_i │ERR data_s nu poate fi ││ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │tip_garanţie │Tip garanţie │N(2) │DA, daca │ │ ││ │ │ │ │status_cerere │ │ ││ │ │ │ │= 1 │Nomenclator │ERR │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │val_garanţie │Valoare garanţie │N(10) │ │Dacă tip_garanţie<>null atunci │ ││ │ │ │ │ │val_garanţie>0 │ERR │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │moneda_garanţie │Moneda în care este │ │ │Nomenclator valute │ ││ │ │exprimată valoarea │ │ │Dacă tip_garanţie<>null atunci │ ││ │ │garanţiei │C(3) │ │moneda_garanţie<>null │ERR │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │adresa_bun │Adresa bunului adus │ │ │Dacă tip garanţie în (1, 2, 3, │ ││ │ │în garanţie │C(200) │ │4) atunci adresa<>null │ERR │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │cui_banca │Banca unde este │ │ │ │ ││ │ │deschis cash-ul │ │ │Dacă tip garanţie = 8 atunci │ ││ │ │colateral │N(10) │ │cui_banca<>null │ERR │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │cui_garanţie │Cnp/Nif/Cui - │ │ │ │ ││ │ │proprietar garanţie/ │ │ │ │ ││ │ │titular cash │ │ │ │ ││ │ │colateral/avalist │ │ │ │ ││ │ │bilet la ordin/ │ │ │ │ ││ │ │semnatar contract de │ │ │Dacă tip_garanţie<>null atunci │ ││ │ │fidejusiune │N(13) │ │cui_garanţie<>null │ERR │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │den_garanţie │Nume şi prenume/ │ │ │ │ ││ │ │denumire - proprietar │ │ │ │ ││ │ │garanţie/titular cash │ │ │ │ ││ │ │colateral/avalist │ │ │ │ ││ │ │bilet la ordin/ │ │ │ │ ││ │ │semnatar contract de │ │ │Dacă tip_garanţie<>null atunci │ ││ │ │fidejusiune │C(50) │ │den_garanţie<>null │ERR │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │iban │Contul menţionat în │ │DA, daca │ │ ││ │ │scrisoarea de garanţie│C(24) │status_cerere │ │ ││ │ │ │ │= 1 │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │0-n repetiţii │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │cnp_cui │Cnp-ul/Nif-ul/Cui-ul │ │ │ │ERR- camp necompletat ││ │ │beneficiarului │N(13) │DA │Validare cnp cui │ERR- valoare eronata ││ │ │ │ │ │ │ATT- cnp-ul nu exista in ││ │ │ │ │ │ │baza de date ANAF │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │denumire │Nume şi prenume/ │ │ │ │ ││ │ │denumire beneficiar │C(50) │DA │ │ERR- camp necompletat │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │executat │Scrisoare de garanţie │ │ │ │ ││ │ │executată de │ │ │0 = nu │ ││ │ │beneficiar │N(1) │DA │1 = da │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │data_executare │Data executării │ │ │ │ ││ │ │scrisorii de garanţie │C(10) │DA │zz.ll.aaaa │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │└─────────────┴─────────────────┴──────────────────────┴────────┴──────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────┘Nomenclator Cod de înregistrare IFN    Nomenclator Tip contract┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────┐│ Valoarea │ Semnificaţia │├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │Nevoi personale │├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 2 │Nevoi personale cu ipotecă │├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 3 │Ipotecar achiziţie bun │├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 4 │Imobiliar │├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 5 │Card de credit │├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 6 │Linie de credit/overdraft │├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 7 │Finanţarea creanţelor │├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 8 │Credite pentru investiţii │└──────────┴───────────────────────────────────────────────────┘    Nomenclator Tip scrisoare garanţie┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────┐│ Valoarea │ Semnificaţia │├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │Scrisoare de garanţie pentru participare la ││ │licitaţie │├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 2 │Scrisoare de garanţie pentru bună execuţie │├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 3 │Scrisoare de garanţie pentru bună plată │├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 4 │Scrisoare de garanţie (restituire) a avansului ││ │(avans primit în cadrul unui contract comercial) │├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 5 │Scrisoare de garanţie pentru acordarea de credite │├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 6 │Scrisoare de garanţie de vamă şi plată a taxelor │└──────────┴───────────────────────────────────────────────────┘    Nomenclator Status┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────┐│ Valoarea │ Semnificaţia │├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │În desfăşurare (curent) │├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 2 │Rambursat anticipat │├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 3 │ Ajuns la scadenţă │├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 4 │În procedură de executare silită │├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 5 │Restant - neintrat în procedură de executare silită│├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 6 │Reeşalonat/rescadenţat │└──────────┴───────────────────────────────────────────────────┘    Nomenclator Tip garanţie┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────┐│ 1 │Ipotecă pe apartament │├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 2 │Ipotecă pe casă şi teren │├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 3 │Ipotecă pe teren │├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 4 │Gaj - auto │├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 5 │Gaj - echipamente industriale │├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 6 │Gaj - utilaje pt. agricultură │├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 7 │Gaj - bunuri mobile, altul decât 4, 5 şi 6 │├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 8 │Cash colateral │├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 9 │Bilet la ordin în alb avalizat │├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤│ 10 │Contract de fidejusiune │└──────────┴───────────────────────────────────────────────────┘Nomenclator valuteAEDAFAALLAMDANGAOAARSAUDAWGAZMBAMBBDBDTBGLBGNBHDBIFBMDBNDBOBBRLBSDBTNBWPBYRBZDCADCDFCHFCLPCNYCOPCRCCUPCVECYPCZKDJFDKKDOPDZDEEKEGPERNETBEURFJDFKPGBPGELGGPGHCGIPGMDGNFGTQGYDHKDHNLHRKHTGHUFIDRILSIMPINRIQDIRRISKJEPJMDJODJPYKESKGSKHRKMFKPWKRWKWDKYDKZTLAKLBPLKRLRDLSLLTLLVLLYDMADMDLMGFMKDMMKMNTMOPMROMTLMURMVRMWKMXNMYRMZMNADNGNNIONOKNPRNZDOMRPABPENPGKPHPPKRPLNPYGQARROLRONRUBRURRWFSARSBDSCRSDDSEKSGDSHPSITSKKSLLSOSSPLSRGSTDSVCSYPSZLTHBTJSTMMTNDTOPTRLTRYTTDTVDTWDTZSUAHUGXUSDUYUUZSVEBVNDVUVWSTXAFXAGXAUXCDXDRXOFXPDXPFXPTYERYUMZARZMKZWD  +  Anexa 2APROBAT/RESPINSCEREREpentru încheierea protocolului de colaborare dintre ANAF şi IFN-uriStimate Domnule Preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare FiscalăSubscrisa .....(denumirea integrală a entităţii pentru care se solicită înscrierea)..... IFN - S.A., având sediul în .................., înregistrată la Registrul comerţului de pe lângă ................................. cu nr. .............., având CIF ............ şi obiect principal de activitate .........................................., reprezentată legal prin ....(numele şi prenumele)...., având funcţia de .................., vă solicită respectuos:- să dispuneţi acceptarea instituţiei pe care o reprezint să ia parte la schimbul reciproc de informaţii dintre ANAF şi IFN-uri, aşa cum este prevăzut în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016, şi- să dispuneţi comunicarea către noi, spre semnare, a documentaţiei aferente privind modalitatea de realizare a schimbului reciproc de informaţii dintre ANAF şi IFN-uri, în scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, precum şi în scopul îmbunătăţirii activităţii de creditare prin reducerea riscului de fraudă şi simplificarea documentaţiei solicitate clienţilor IFN-urilor.La data prezentei cereri .......(denumirea integrală a entităţii pentru care se solicită înscrierea)..... IFN - S.A. este înregistrată în Registrul general/Registrul special IFN al BNR (Se barează varianta necorespunzătoare.) cu nr. ........... din data ...............În susţinerea cererii anexez următoarea documentaţie:...................... Certificat de înmatriculare la Registrul comerţului ................................................. Certificat constatator eliberat de Registrul comerţului ........................................... Documentul BNR de înscriere a IFN-ului solicitant în unul din cele două registre IFN ..................................... .Prin semnarea prezentei cereri, reprezentantul legal declară pe propria răspundere că se obligă atât în nume personal, cât şi în numele instituţiei pe care o reprezintă să informeze ANAF, în termen de 1 zi lucrătoare, asupra radierii IFN-ului din Registrul general/Registrul special IFN al BNR, întrucât radierea atrage după sine anularea dreptului IFN-ului de interogare a bazei de date ANAF, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016........................,(numele şi prenumele)......................(funcţia).../.../....(data)-----