METODOLOGIE din 21 decembrie 2016privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2017  Notă

  ──────────

  Aprobată prin Ordinul nr. 6.153 din 21 decembrie 2016, Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 5 ianuarie 2017.

  ──────────
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii de doctorat, se realizează în conformitate cu prezenta metodologie şi cu documentele subsecvente elaborate în baza acesteia.  +  Articolul 2Fiecare şcoală doctorală este evaluată individual, pentru fiecare domeniu în parte, în vederea acreditării. Evaluarea se realizează din 5 în 5 ani, pe baza performanţei şcolii doctorale şi a capacităţii instituţionale a instituţiei organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) din care face parte şcoala doctorală.  +  Articolul 3 (1) Autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, în conformitate cu prezenta metodologie, se realizează de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR), denumită în continuare agenţie abilitată. (2) Acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, în conformitate cu prezenta metodologie, se realizează de către ARACIS sau de către o altă agenţie abilitată, pe baza rapoartelor elaborate de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) privind calitatea resurselor umane şi de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) privind calitatea cercetării.  +  Articolul 4 (1) Autorizarea unei şcoli doctorale îi conferă acesteia dreptul de a organiza admiterea la studii şi de a desfăşura programul de studii universitare de doctorat. (2) O şcoală doctorală se consideră autorizată dacă din componenţa sa face parte cel puţin un domeniu autorizat.  +  Articolul 5 (1) Acreditarea unei şcoli doctorale îi conferă acesteia dreptul de a organiza admiterea la studii, de a desfăşura programul de studii universitare de doctorat, de a organiza examene de finalizare a studiilor (susţineri publice ale tezelor de doctorat) şi de a emite diplome, certificate şi alte acte de studii recunoscute de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCŞ). (2) O şcoală doctorală se consideră acreditată dacă din componenţa sa face parte cel puţin un domeniu acreditat.  +  Articolul 6Autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a unei şcoli doctorale se realizează pentru fiecare domeniu în parte, pe baza raportului de evaluare internă şi a evaluării externe, şi vor viza atât programul de pregătire avansată, cât şi programul de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică.  +  Capitolul II Procedura de evaluare externă  +  Articolul 7Autorizarea provizorie a şcolilor doctorale, pe domenii de doctorat, presupune parcurgerea următoarelor etape succesive de lucru:1. Declanşarea de către agenţia abilitată a procedurii de evaluare în vederea autorizării se realizează prin una dintre modalităţile prevăzute la art. 194 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi doar dacă sunt respectate cumulativ următoarele condiţii, a căror îndeplinire este confirmată de către agenţia abilitată: a) furnizorul de educaţie a depus la agenţia abilitată raportul de evaluare internă, elaborat în conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale prezentei metodologii şi cu criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă, parte integrantă a prezentei metodologii; b) furnizorul de educaţie a depus la agenţia abilitată cererea de declanşare a procedurii de evaluare externă în vederea autorizării, în care se vor menţiona şcolile doctorale şi domeniile aferente acestora pentru care se solicită evaluarea externă în vederea autorizării; c) furnizorul de educaţie face dovada că a achitat taxa aferentă activităţii de autorizare; d) fiecare dintre domeniile de doctorat care intră în componenţa şcolii doctorale pentru care se solicită evaluarea demonstrează îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii eliminatorii:(i) existenţa a minimum 3 conducători de doctorat în domeniul supus evaluării, titulari, care sunt afiliaţi şcolii doctorale din care face parte domeniul supus evaluării, care fie au obţinut dreptul de conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, fie deţin atestatul de abilitare;(ii) aplicarea prevederilor codului de etică şi deontologie profesională al instituţiei şi promovarea consecventă de măsuri pentru prevenirea, identificarea şi combaterea unor eventuale fraude academice, în special a plagiatului (aspecte operaţionalizate prin ghidul de evaluare a şcolilor doctorale);(iii) existenţa unui curriculum care vizează dobândirea şi dezvoltarea competenţelor specifice şi a celor transversale (detaliat prin ghidul de evaluare a şcolilor doctorale); e) furnizorul de educaţie are programe de studii universitare de master acreditate în fiecare dintre domeniile în care doreşte să organizeze studii universitare de doctorat; f) prin excepţie de la lit. e), pot organiza programe universitare de doctorat şi: Şcoala de Studii Doctorale a Academiei Române, conform prevederilor art. 158 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 5 alin. (2) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şcolile de studii doctorale din domenii reglementate prin norme, recomandări sau bune practici europene care, conform art. 153 alin. (1) şi art. 163 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 34 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare, oferă diplomă de licenţă echivalentă diplomei de master şi acele IOSUD care declară că îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. d) şi criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.2. În situaţiile în care agenţia abilitată constată neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la pct. 1, aceasta va notifica furnizorul de educaţie şi MENCŞ cu privire la neautorizarea şcolii doctorale pentru domeniile de doctorat supuse evaluării.3. În vederea autorizării şcolii doctorale, agenţia abilitată desemnează propriii experţi, un asistent tehnic şi un student- doctorand. În situaţia în care agenţia abilitată care desfăşoară evaluarea este din România, experţii evaluatori desemnaţi vor avea statutul de membri ai registrului de evaluatori al agenţiei, iar studentul doctorand va fi nominalizat de către federaţiile studenţeşti reprezentative la nivel naţional şi va avea statutul de membru al registrului de evaluatori - studenţi al agenţiei abilitate. Numărul experţilor evaluatori desemnaţi de către agenţia abilitată poate creşte în funcţie de numărul domeniilor incluse în şcoala doctorală supusă evaluării, printr-un mecanism descris prin ghidul de evaluare a şcolilor doctorale. Unul dintre experţi va îndeplini rolul de coordonator al comisiei de evaluare. În situaţia în care agenţia abilitată care desfăşoară evaluarea este din România, din comisia de evaluare va face parte şi un expert evaluator din străinătate. Acesta va fi propus de către agenţia abilitată din ţară, din rândul membrilor registrului propriu al acesteia. Experţii desemnaţi de către agenţia abilitată, cu excepţia asistentului tehnic, vor avea calitatea de conducător de doctorat.4. Vizita are loc în termen de maximum 40 de zile calendaristice de la data declanşării evaluării, se desfăşoară pe parcursul a două zile lucrătoare la sediul şcolii doctorale supuse evaluării şi presupune analiza îndeplinirii standardelor aferente criteriilor 1, 2, 4, 8 şi 12 aprobate prin prezenta metodologie şi adaptate specificului domeniilor de doctorat prin intermediul fişelor vizitei. Rezultatele acestor verificări sunt consemnate în fişele vizitei. Fişele vor fi însoţite de orice alte documente pe care evaluatorii le vor considera necesare în vederea obţinerii unei imagini complete asupra gradului de îndeplinire a standardelor. Fişele vizitei vor fi semnate de către toţi membrii comisiei de evaluare, precum şi de către conducerea instituţiei, a IOSUD şi a şcolii doctorale.5. Coordonatorul comisiei elaborează raportul de evaluare externă pe baza contribuţiilor tuturor membrilor comisiei de evaluare, cu sprijinul asistentului tehnic. Acest raport va cuprinde analiza îndeplinirii standardelor aferente criteriilor 1, 2, 4, 8 şi 12 aprobate prin prezenta metodologie şi adaptate specificului domeniilor de doctorat prin intermediul fişelor vizitei şi o serie de informaţii referitoare la calitatea şcolii doctorale şi la capacitatea instituţională a IOSUD, o analiză cantitativă şi calitativă a datelor culese sau validate în urma vizitei, o analiză a punctelor tari şi slabe identificate, precum şi o serie de recomandări privind îmbunătăţirea calităţii.6. Raportul de evaluare externă va cuprinde avizul cu privire la autorizare pentru fiecare domeniu cuprins în şcoala doctorală supusă evaluării. O şcoală doctorală este autorizată exclusiv în domeniile care îndeplinesc standardele aferente criteriilor 1, 2, 4, 8 şi 12 aprobate prin prezenta metodologie şi adaptate specificului domeniilor de doctorat prin intermediul fişelor vizitei. Raportul de evaluare externă va fi semnat de către coordonatorul comisiei de evaluare, în urma consultării electronice a tuturor membrilor comisiei de evaluare şi a asumării colective a conţinutului raportului de către aceştia. Raportul de evaluare externă va menţiona explicit termenul de valabilitate a avizului cu privire la autorizare pentru fiecare domeniu cuprins în şcoala doctorală supusă evaluării, respectiv 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice prin care se atestă autorizarea. Instituţia are obligaţia de a solicita o nouă evaluare cu 3 luni înainte de expirarea acestui termen, sub sancţiunea ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie de către MENCŞ. Raportul de evaluare externă va fi transmis agenţiei abilitate în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data finalizării vizitei.7. În urma aprobării de către comisia de evaluare, raportul de evaluare externă este transmis instituţiei evaluate în vederea corectării eventualelor erori materiale. Instituţia va transmite un răspuns agenţiei abilitate în termen de 7 zile calendaristice de la data primirii raportului.8. Structura de conducere a agenţiei abilitate supune la vot decizia finală privind autorizarea şcolii doctorale, pe domenii de doctorat supuse evaluării.9. În situaţiile în care raportul agenţiei abilitate constată neîndeplinirea standardelor de calitate în vederea autorizării, aceasta va notifica furnizorul de educaţie şi MENCŞ cu privire la neautorizarea şcolii doctorale pentru domeniile de doctorat supuse evaluării.10. Raportul de evaluare externă este făcut public pe website-ul agenţiei abilitate şi al MENCŞ, în termen de maximum 6 luni calendaristice de la data declanşării evaluării.11. Autorizarea funcţionării provizorii se atestă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.  +  Articolul 8Acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii de doctorat, presupun parcurgerea următoarelor etape succesive de lucru:1. Declanşarea de către agenţia abilitată a procedurii de evaluare se realizează prin una dintre modalităţile prevăzute la art. 194 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi doar dacă sunt respectate cumulativ următoarele condiţii, a căror îndeplinire este confirmată de către agenţia abilitată: a) furnizorul de educaţie a depus la agenţia abilitată raportul de evaluare internă, elaborat în conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale prezentei metodologii şi cu criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă, parte integrantă a prezentei metodologii; b) furnizorul de educaţie a depus la agenţia abilitată cererea de declanşare a procedurii de evaluare externă în vederea acreditării sau evaluării periodice, în care se vor menţiona şcolile doctorale şi domeniile aferente acestora pentru care se solicită evaluarea externă; c) furnizorul de educaţie face dovada că a achitat taxa aferentă activităţii de acreditare sau evaluare periodică; d) furnizorul de educaţie a depus la agenţia abilitată lista completă a tezelor de doctorat susţinute în perioada supusă evaluării; e) fiecare dintre domeniile de doctorat care intră în componenţa şcolii doctorale pentru care se solicită evaluarea demonstrează îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii eliminatorii:(i) existenţa a minimum 3 conducători de doctorat în domeniul supus evaluării, titulari, care sunt afiliaţi şcolii doctorale din care face parte domeniul supus evaluării, care fie au obţinut dreptul de conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, fie deţin atestatul de abilitare;(ii) aplicarea prevederilor codului de etică şi deontologie profesională al instituţiei şi promovarea consecventă de măsuri pentru prevenirea, identificarea şi combaterea unor eventuale fraude academice, în special a plagiatului (aspecte operaţionalizate prin ghidul de evaluare a şcolilor doctorale);(iii) existenţa unui curriculum care vizează dobândirea şi dezvoltarea competenţelor specifice şi a celor transversale (detaliat prin ghidul de evaluare a şcolilor doctorale); f) furnizorul de educaţie are programe de studii universitare de master acreditate în fiecare dintre domeniile în care doreşte să organizeze studii universitare de doctorat; g) prin excepţie de la lit. f), pot organiza programe universitare de doctorat şi: Şcoala de Studii Doctorale a Academiei Române, conform prevederilor art. 158 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 5 alin. (2) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şcolile de studii doctorale din domenii reglementate prin norme, recomandări sau bune practici europene care, conform art. 153 alin. (1) şi art. 163 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 34 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare, oferă diplomă de licenţă echivalentă diplomei de master şi acele IOSUD care declară că îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. e) şi criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.2. Pentru evaluarea externă a şcolii doctorale în vederea acreditării/menţinerii acreditării, agenţia abilitată desemnează propriii experţi, un asistent tehnic şi un student-doctorand. În situaţia în care agenţia abilitată care desfăşoară evaluarea este din România, experţii evaluatori desemnaţi vor avea statutul de membri ai registrului de evaluatori al agenţiei abilitate, iar studentul doctorand va fi nominalizat de către federaţiile studenţeşti reprezentative la nivel naţional şi va avea statutul de membru al registrului de evaluatori - studenţi al agenţiei abilitate. Numărul experţilor evaluatori desemnaţi de către agenţia abilitată poate creşte în funcţie de numărul domeniilor incluse în şcoala doctorală supusă evaluării, printr-un mecanism descris prin ghidul de evaluare a şcolilor doctorale. Unul dintre experţi va îndeplini rolul de coordonator al comisiei de vizită. În situaţia în care agenţia abilitată care desfăşoară evaluarea este din România, din comisia de evaluare va face parte şi un expert evaluator din străinătate. Acesta va fi propus de către agenţia abilitată din ţară, din rândul membrilor registrului propriu al acesteia. Experţii desemnaţi de către agenţia abilitată, cu excepţia asistentului tehnic, vor avea calitatea de conducător de doctorat. Reprezentanţii agenţiei abilitate, studentul doctorand, asistentul tehnic şi, după caz, expertul evaluator din străinătate formează comisia de vizită.3. Agenţia abilitată transmite către CNATDCU şi CNCS documentaţia de autoevaluare depusă de către furnizorul de educaţie. Cele două consilii vor repartiza documentaţia către comisiile de specialitate care vizează domeniile cuprinse în şcoala doctorală supusă evaluării. Comisiile de specialitate vor desemna câte un membru responsabil de analiza documentaţiei şi redactarea rapoartelor. Reprezentanţii desemnaţi de către CNATDCU şi CNCS, alături de comisia de vizită descrisă la pct. 2, formează comisia de evaluare a cărei componenţă este adoptată în mod formal de către agenţia abilitată în termen de 20 de zile calendaristice de la data declanşării evaluării.4. Reprezentanţii CNATDCU evaluează calitatea resursei umane a fiecărui domeniu cuprins în şcoala doctorală (criteriul 3), iar reprezentanţii CNCS evaluează calitatea producţiei ştiinţifice de la nivelul fiecărui domeniu (criteriul 5). Rapoartele CNATDCU şi CNCS se vor realiza pe baza analizei documentaţiei de autoevaluare şi a altor date disponibile, fără participarea la vizita de evaluare, şi vor conţine un aviz de acreditare/neacreditare/menţinere a acreditării/retragere a acreditării. Rapoartele şi avizele vor fi propuse de către responsabilii care au analizat domeniile doctorale şi vor avea în vedere, în mod distinct, fiecare domeniu din cadrul şcolii doctorale supuse evaluării. Rapoartele sunt adoptate la nivelul comisiilor de specialitate şi sunt transmise agenţiei abilitate în termen de maximum 50 de zile calendaristice de la data declanşării evaluării.5. Vizita are loc în termen de maximum 40 de zile calendaristice de la data declanşării evaluării, se desfăşoară pe parcursul a 3 zile lucrătoare la sediul şcolii doctorale supuse evaluării şi presupune analiza îndeplinirii standardelor şi a criteriilor aprobate prin prezenta metodologie, respectiv prevăzute în fişele vizitei. Rezultatele acestor verificări sunt consemnate în fişele vizitei. Fişele vor fi însoţite de orice alte documente pe care evaluatorii le vor considera necesare în vederea obţinerii unei imagini complete asupra gradului de îndeplinire a standardelor. Fişele vizitei vor fi semnate de către toţi membrii comisiei de vizită descrise la pct. 2, precum şi de către conducerea instituţiei, a IOSUD şi a şcolii doctorale.6. Coordonatorul comisiei de vizită elaborează, cu sprijinul asistentului tehnic, raportul de evaluare externă. Acest raport va cuprinde: raportul CNATDCU privind calitatea resursei umane a fiecărui domeniu supus evaluării (criteriul 3), raportul CNCS cu privire la calitatea cercetării ştiinţifice de la nivelul fiecărui domeniu supus evaluării (criteriul 5), raportul agenţiei abilitate cu privire la toate criteriile cuprinse în anexa la prezenta metodologie (cu excepţia criteriilor 3 şi 5) şi o serie de informaţii referitoare la calitatea şcolii doctorale şi a capacităţii instituţionale a IOSUD: o analiză cantitativă şi calitativă a datelor culese sau validate în urma vizitei, o analiză a tendinţelor înregistrate de la precedenta evaluare, în cazul evaluării periodice, o analiză a punctelor tari şi slabe identificate, precum şi o serie de recomandări privind îmbunătăţirea calităţii.7. Raportul de evaluare externă va cuprinde avizul cu privire la acreditare, neacreditare, menţinerea acreditării sau retragerea acreditării pentru fiecare domeniu cuprins în şcoala doctorală supusă evaluării. Raportul de evaluare externă nu poate fi pozitiv dacă unul dintre rapoartele şi avizele CNATDCU sau CNCS este negativ. O şcoală doctorală este acreditată, respectiv îi este menţinută acreditarea exclusiv în domeniile care îndeplinesc standardele cuprinse în prezenta metodologie şi în documentele subsecvente. Agenţia abilitată poate propune şi organizarea unei vizite de monitorizare, în condiţii menţionate prin ghidul de evaluare a şcolilor doctorale. Raportul de evaluare externă va fi semnat de către coordonatorul comisiei, în urma consultării electronice a tuturor membrilor comisiei de evaluare descrise la punctul 3 şi a asumării colective a conţinutului raportului de către aceştia. Raportul de evaluare externă va menţiona explicit termenul de valabilitate al avizului cu privire la acreditare pentru fiecare domeniu cuprins în şcoala doctorală supusă evaluării, respectiv 5 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. Instituţia are obligaţia de a solicita o nouă evaluare cu 3 luni înainte de expirarea acestui termen. În caz contrar, domeniile vizate de raportul de evaluare externă care depăşesc acest termen îşi pierd acreditarea. Raportul de evaluare externă va fi transmis agenţiei abilitate în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data finalizării vizitei.8. În urma aprobării de către comisia de evaluare, raportul de evaluare externă este transmis instituţiei evaluate în vederea corectării eventualelor erori materiale. Instituţia va transmite un răspuns agenţiei abilitate în termen de 7 zile calendaristice de la data primirii raportului.9. Structura de conducere a agenţiei abilitate supune la vot decizia finală privind acreditarea şcolii doctorale, pe domenii de doctorat supuse evaluării. Avizul agenţiei pentru fiecare domeniu în parte nu poate fi pozitiv dacă unul dintre rapoartele şi avizele care au stat la baza deciziei este negativ.10. În situaţiile în care raportul agenţiei abilitate constată neîndeplinirea standardelor de calitate în vederea acreditării, agenţia abilitată va notifica furnizorul de educaţie şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice cu privire la neacreditarea şcolii doctorale, pentru fiecare dintre domeniile de doctorat supuse evaluării.11. În situaţiile în care raportul agenţiei abilitate constată neîndeplinirea standardelor de calitate, furnizorul de educaţie are obligaţia de a solicita aceleiaşi agenţii de asigurare a calităţii care a realizat evaluarea anterioară parcurgerea unui nou proces de evaluare externă în termen de un an de la comunicarea furnizorului de educaţie a raportului prin care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate. Costurile evaluării suplimentare sunt suportate de către furnizorul de educaţie.12. Dacă şi în urma celei de-a doua evaluări se constată neîndeplinirea standardelor de calitate într-un domeniu de doctorat, acestuia i se retrage acreditarea.13. Începând cu anul universitar în care a primit decizia de retragere a acreditării, în domeniul respectiv nu se mai pot înmatricula noi studenţi-doctoranzi. Continuarea studiilor şi susţinerea publică a tezelor de doctorat în cazul studenţilor-doctoranzi înmatriculaţi în cadrul unui domeniu de doctorat căruia i-a fost retrasă acreditarea se realizează conform art. 45 şi 46 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare.14. Raportul de evaluare externă, conţinând rapoartele şi avizele CNATDCU şi CNCS şi raportul comisiei de vizită, este făcut public pe website-ul agenţiei abilitate şi al MENCŞ în termen de maximum 6 luni calendaristice de la data declanşării evaluării.15. Acreditarea, menţinerea acreditării şi retragerea acreditării se atestă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.  +  Capitolul III Procedura de aprobare a unor noi domenii de doctorat în cadrul şcolilor doctorale acreditate  +  Articolul 9 (1) Furnizorii de educaţie pot solicita CNATDCU aprobarea de noi domenii de doctorat în cadrul şcolilor doctorale acreditate, dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: a) şcoala doctorală în care este încadrat domeniul pentru care se solicită evaluarea este acreditată; b) domeniul de doctorat pentru care se solicită aprobarea îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii eliminatorii:(i) existenţa a minimum 3 conducători de doctorat în domeniul supus evaluării, titulari, care sunt afiliaţi şcolii doctorale din care face parte domeniul supus evaluării, care fie au obţinut dreptul de conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, fie deţin atestatul de abilitare;(ii) aplicarea prevederilor codului de etică şi deontologie profesională al instituţiei şi promovarea consecventă de măsuri pentru prevenirea, identificarea şi combaterea unor eventuale fraude academice, în special a plagiatului (aspecte operaţionalizate prin ghidul de evaluare a şcolilor doctorale);(iii) existenţa unui curriculum care vizează dobândirea şi dezvoltarea competenţelor specifice şi transversale (detaliat prin ghidul de evaluare a şcolilor doctorale). c) furnizorul de educaţie are programe de studii universitare de master acreditate în fiecare dintre domeniile în care doreşte să organizeze studii universitare de doctorat; d) prin excepţie de la lit. c), pot organiza programe universitare de doctorat şi: Şcoala de Studii Doctorale a Academiei Române, conform prevederilor art. 158 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 5 alin. (2) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şcolile de studii doctorale din domenii reglementate prin norme, recomandări sau bune practici europene care, conform art. 153 alin. (1), art. 163 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 34 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare, oferă diplomă de licenţă echivalentă diplomei de master şi acele IOSUD care declară că îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. b) şi criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie. (2) Solicitările furnizorilor de educaţie, însoţite de documentele justificative privind îndeplinirea condiţiilor de mai sus, se înaintează CNATDCU. (3) Pe baza documentelor justificative, CNATDCU: a) solicită Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior cel mai recent raport de evaluare externă a şcolii doctorale; b) realizează propria analiză cu privire la îndeplinirea, în cadrul domeniului pentru care se solicită aprobarea, a criteriului 3, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie; c) pe baza analizei de la lit. b), formulează propunerea de aprobare sau respingere a solicitării furnizorului de educaţie. (4) Aprobarea noilor domenii de doctorat în cadrul şcolilor doctorale acreditate se atestă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.  +  Capitolul IV Procedura de contestaţie  +  Articolul 10În cazul existenţei unor contestaţii, se vor parcurge următoarele etape succesive de lucru: a) furnizorul de educaţie care a solicitat autorizarea/ acreditarea/evaluarea periodică a unei şcoli doctorale depune contestaţia la agenţia abilitată care a emis avizul, în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării furnizorului de educaţie a avizului agenţiei abilitate; b) agenţia abilitată va solicita nominalizarea câte unui expert din partea CNATDCU, CNCS, respectiv din partea federaţiilor studenţeşti reprezentative la nivel naţional şi îşi va desemna propriul reprezentant în vederea constituirii comisiei de contestaţie. Cei 4 evaluatori vor fi diferiţi de cei care au realizat prima evaluare şi vor avea competenţe în domeniul/domeniile incluse în structura şcolii doctorale şi vor reflecta, pe cât posibil, diversitatea acestor domenii. Desemnarea de către CNATDCU, CNCS, respectiv de către federaţiile studenţeşti reprezentative la nivel naţional se va realiza în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea făcută de către agenţia abilitată; c) analiza contestaţiilor se va realiza exclusiv pe baza documentelor existente în raportul de autoevaluare depus de către furnizorul de educaţie, a documentelor şi informaţiilor culese de comisia de evaluare, precum şi a altor documente/date/informaţii produse în procesul de evaluare de către CNATDCU, CNCS sau agenţia abilitată; d) rezultatele verificărilor sunt consemnate într-un raport de soluţionare a contestaţiei care va fi semnat şi asumat de către comisia de contestaţie; e) raportul de soluţionare a contestaţiei conţinând observaţiile comisiei şi propunerea de acceptare/respingere a contestaţiei se va supune analizei şi votului structurii de conducere a agenţiei abilitate. Raportul de soluţionare a contestaţiei este document public; f) termenul de soluţionare a contestaţiilor este de 45 de zile calendaristice de la data înregistrării contestaţiei la agenţia abilitată.  +  Articolul 11Experţii care fac parte din comisiile de evaluare şi soluţionare a contestaţiilor trebuie să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la incompatibilităţi, integritate şi conflicte de interese, precum şi prevederile codurilor de etică ale agenţiei abilitate, CNATDCU, CNCS, respectiv ale federaţiilor studenţeşti reprezentative la nivel naţional. Aceleaşi condiţii se aplică şi persoanelor care fac parte din structurile care participă la procesul de evaluare şi luare a deciziilor în vederea acreditării, evaluării periodice a şcolilor doctorale.  +  Articolul 12Evaluarea externă în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a unei şcoli doctorale va viza, într-o abordare sistemică, după caz, următoarele aspecte: a) relevanţa academică a şcolii doctorale, ca mecanism de intrare, incluzând atractivitatea şi vizibilitatea ştiinţifică şi de creaţie artistică/performanţă sportivă a şcolii doctorale exprimate prin numărul de candidaţi din ţară şi străinătate, raportat la numărul de locuri scoase la concurs în cadrul şcolii; b) capacitatea instituţională, ca mecanism de stare, incluzând cel puţin analiza calităţii resursei umane din şcoala doctorală, pe domenii, a programelor şi a infrastructurii de cercetare din şcoala doctorală; c) eficacitatea instituţională, ca mecanism de ieşire, incluzând cel puţin calitatea resursei umane generate prin programul doctoral şi contribuţia şcolii doctorale la cunoaştere ştiinţifică/creaţie artistică/performanţă sportivă; d) managementul calităţii, ca mecanism transversal, incluzând în mod obligatoriu şi respectarea normelor de etică, integritate şi transparenţă şi a prevederilor deontologice.  +  Articolul 13Şcoala doctorală şi conducătorul de doctorat au obligaţia de a informa studentul-doctorand cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi de a verifica respectarea acesteia, inclusiv: a) respectarea prevederilor deontologice pe parcursul realizării cercetării de doctorat; b) respectarea prevederilor deontologice în redactarea şi finalizarea tezei de doctorat; c) organizarea de cursuri avansate, curriculare şi/sau extracurriculare, dedicate eticii şi scrierii academice.  +  Articolul 14 (1) Şcoala doctorală şi IOSUD iau măsuri pentru prevenirea şi sancţionarea abaterilor de la normele eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare, conform codului de etică şi deontologie profesională al instituţiei. (2) În cazul unor fraude academice, încălcări ale eticii universitare sau al unor abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, inclusiv al plagiatului, studentul-doctorand şi conducătorul de doctorat răspund în condiţiile legii. (3) Şcoala doctorală care nu aplică prevederile codului de etică şi deontologie profesională al instituţiei şi nu a promovat sau nu promovează consecvent măsuri pentru prevenirea, identificarea şi combaterea unor eventuale fraude academice, în special a plagiatului, este considerată în dezacord cu standardele etice minimale de funcţionare şi i se retrage acreditarea.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 15 (1) Criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă utilizaţi în evaluarea externă a şcolilor doctorale sunt prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie. În baza acestora, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii, se vor elabora de către agenţia abilitată, CNATDCU şi CNCS, prin consultarea structurilor asociative ale universităţilor şi a federaţiilor studenţeşti reprezentative la nivel naţional, ghidul de evaluare a şcolilor doctorale, adoptat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, respectiv fişele vizitei. (2) Detalierea etapelor parcurse în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice, cât şi operaţionalizarea criteriilor, standardelor şi indicatorilor de performanţă în funcţie de tipul şi domeniile studiilor universitare de doctorat şi a altor aspecte prevăzute în prezenta metodologie vor fi cuprinse în ghidul de evaluare a şcolilor doctorale, adoptat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, şi în fişele vizitei. (3) Agenţia abilitată, CNATDCU şi CNCS pot elabora şi adopta fişe ale vizitei, respectiv proceduri proprii, reflectând parcursul unui dosar de evaluare la nivelul instituţiei, termenele aferente acestuia, planificarea calendaristică, procesul intern de luare a deciziei cu privire la, după caz, autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale. Procedurile nu vor contraveni prevederilor prezentei metodologii.  +  Anexăla metodologieCRITERIILE, STANDARDELE ŞI INDICATORII DE PERFORMANŢĂutilizaţi în acreditarea şi evaluarea periodică a unei şcoli doctorale*Font 7*┌──────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│ Domenii │ Criterii │ Standarde │ Indicatori de performanţă │├──────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│A. Capacitatea│1. Structurile instituţionale,│Standard │Validitatea şi actualizarea regulamentelor ││instituţională│administrative şi manageriale │Respectarea cerinţelor legale în │IOSUD şi ale şcolii doctorale; regularitatea││ │ │regulamentele IOSUD şi ale şcolii │convocării structurilor instituţionale la ││ │ │doctorale │nivelul IOSUD şi al şcolii doctorale ││ │ │ │ ││ │ │Standard de referinţă │ ││ │ │Implementarea unor bune practici │ ││ │ │internaţionale în funcţionarea IOSUD│ ││ │ │şi a şcolii doctorale │ ││ │ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ │ │Standard │Personalul administrativ care se ocupă de ││ │ │Existenţa de personal administrativ │gestiunea studiilor doctorale la nivelul ││ │ │dedicat pentru gestiunea studiilor │şcolii doctorale şi al IOSUD (nr. personal ││ │ │doctorale │administrativ/nr. studenţi-doctoranzi). ││ │ │ │ ││ │ │Standard de referinţă │ ││ │ │Raportul personal administrativ care│ ││ │ │se ocupă de gestiunea studiilor │ ││ │ │doctorale/nr. studenţi-doctoranzi │ ││ │ │> 1/20 │ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ │2. Baza materială şi │1. Standard │Se va avea în vedere specificul domeniului ││ │utilizarea infrastructurii de │Există o bază materială care să │de doctorat, luând în considerare, după caz,││ │cercetare │asigure derularea activităţilor │următoarele: ││ │ │doctorale, conform reglementărilor │a) birouri/dotări (de exemplu, computere) ││ │ │naţionale. │alocate utilizării de către doctoranzi; ││ │ │Există o infrastructură de cercetare│b) laboratoare/centre de cercetare ││ │ │care să susţină derularea │ştiinţifică/ dotare (specific în funcţie de ││ │ │cercetărilor doctorale. │domeniu); ││ │ │ │c) biblioteci şi acces la baze de date ││ │ │2. Standard de referinţă │internaţionale. ││ │ │Există o bază materială care să │ ││ │ │asigure derularea activităţilor │ ││ │ │doctorale la standarde │ ││ │ │internaţionale. │ ││ │ │Există o infrastructură de cercetare│ ││ │ │care să susţină derularea │ ││ │ │cercetărilor doctorale la standarde │ ││ │ │internaţionale, care este inclusă în│ ││ │ │baze de date/reţele naţionale şi/sau│ ││ │ │internaţionale. │ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ ││ │3. Resursele umane şi │Standard │ ││ │capacitatea instituţiei de │● Media aritmetică a mediei │ ││ │atragere a resurselor umane │punctajelor obţinute de conducătorii│ ││ │externe instituţiei şi din │de doctorat, conform criteriilor de │ ││ │afara ţării, în condiţiile │abilitare CNATDCU, raportată la │ ││ │legii │media naţională a punctajelor │ ││ │ │conducătorilor de doctorat din │ ││ │ │domeniul respectiv, şi a mediei │ ││ │ │indicilor Hirsch ai conducătorilor │ ││ │ │de doctorat, în baza de date │ ││ │ │relevantă pentru domeniu, raportată │ ││ │ │la media naţională a conducătorilor │ ││ │ │de doctorat din domeniul respectiv, │ ││ │ │este > 0,50. │ ││ │ │● Fiecare dintre cele două medii de │ ││ │ │mai sus este > 0,40. │ ││ │ │Standard de referinţă │ ││ │ │● Media aritmetică a mediei │ ││ │ │punctajelor obţinute de conducătorii│ ││ │ │de doctorat, conform criteriilor de │ ││ │ │abilitare CNATDCU, raportată la │ ││ │ │media naţională a punctajelor │ ││ │ │conducătorilor de doctorat din │ ││ │ │domeniul respectiv, şi a mediei │ ││ │ │indicilor Hirsch ai conducătorilor │ ││ │ │de doctorat, în baza de date │ ││ │ │relevantă pentru domeniu, raportată │ ││ │ │la media naţională a conducătorilor │ ││ │ │de doctorat din domeniul respectiv, │ ││ │ │este > 0,80. │ ││ │ │● Punctajul obţinut de directorul │ ││ │ │şcolii doctorale, conform │ ││ │ │standardelor minimale CNATDCU, în │ ││ │ │vederea abilitării, raportat la │ ││ │ │media naţională a punctajelor │ ││ │ │conducătorilor de doctorat din │ ││ │ │domeniul respectiv, este > 1,00. │ ││ │ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ │ │Standard │Numărul candidaţilor care s-au prezentat la ││ │ │Numărul candidaţilor care s-au │concursul de admitere la studii universitare││ │ │prezentat la concursul de admitere │de doctorat, prin raportare la numărul de ││ │ │la studii universitare de doctorat │locuri scoase la concurs în cadrul şcolii ││ │ │în anii 2012-2016, prin raportare la│doctorale ││ │ │numărul de locuri scoase la concurs │Numărul de persoane din medii sociale ││ │ │în cadrul şcolii doctorale, │dezavantajate înmatriculate la doctorat ││ │ │este > 1. │Numărul de candidaţi provenind din alte ││ │ │ │instituţii de învăţământ superior din ţară ││ │ │Standard de referinţă │(care au obţinut titlul de master la alte ││ │ │● Numărul candidaţilor care s-au │instituţii de învăţământ superior din ţară),││ │ │prezentat la concursul de admitere │care se prezintă la concursul de admitere, ││ │ │la studii universitare de doctorat │prin raportare la numărul de locuri scoase ││ │ │în anii 2012-2016, prin raportare │la concurs în cadrul şcolii doctorale ││ │ │la numărul de locuri scoase la │Numărul de candidaţi internaţionali care se ││ │ │concurs în cadrul şcolii doctorale, │prezintă la concursul de admitere, prin ││ │ │este > 1,5. │raportare la numărul de locuri scoase la ││ │ │● Numărul de persoane din medii │concurs în cadrul şcolii doctorale ││ │ │sociale dezavantajate înmatriculate │ ││ │ │la doctorat, raportat la numărul │ ││ │ │total al studenţilor-doctoranzi │ ││ │ │înmatriculaţi, este > 0,1. │ │├──────────────┤ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ │ │● Numărul de candidaţi provenind din│Numărul studenţilor-doctoranzi şi al ││ │ │alte instituţii de învăţământ │cercetătorilor postdoctorali, angajaţi în ││ │ │superior din ţară (care au obţinut │proiecte de cercetare obţinute prin ││ │ │titlul de master la alte instituţii │competiţii naţionale, internaţionale sau cu ││ │ │de învăţământ superior din ţară), │mediul de afaceri, raportat la numărul total││ │ │care se prezintă la concursul de │al studenţilor-doctoranzi şi al ││ │ │admitere, prin raportare la numărul │cercetătorilor postdoctorali din cadrul ││ │ │de locuri scoase la concurs în │şcolii doctorale ││ │ │cadrul şcolii doctorale, │ ││ │ │este > 0,25. │ ││ │ │● Numărul de candidaţi │ ││ │ │internaţionali care se prezintă la │ ││ │ │concursul de admitere, prin │ ││ │ │raportare la numărul de locuri │ ││ │ │scoase la concurs în cadrul şcolii │ ││ │ │doctorale, este > 0,1. │ ││ │ │● Numărul studenţilor-doctoranzi │ ││ │ │şi al cercetătorilor postdoctorali, │ ││ │ │angajaţi în proiecte de cercetare │ ││ │ │obţinute prin competiţii naţionale, │ ││ │ │internaţionale sau cu mediul de │ ││ │ │afaceri, raportat la numărul total │ ││ │ │al studenţilor-doctoranzi şi al │ ││ │ │cercetătorilor postdoctorali din │ ││ │ │cadrul şcolii doctorale, este > 0,5.│ ││ │ ├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ │ │Standard │Atragerea în activitatea de îndrumare şi ││ │ │Existenţa în perioada de referinţă │evaluare a studenţilor-doctoranzi a unor ││ │ │(anii 2012-2016) a cel puţin unui │resurse umane din străinătate, luând în ││ │ │exemplu de doctorat în cotutelă │considerare: ││ │ │finalizat sau a unui specialist │● numărul de doctorate în cotutelă ││ │ │afiliat instituţional în afara ţării│finalizate; ││ │ │care a fost membru într-o comisie de│● numărul specialiştilor afiliaţi ││ │ │susţinere a tezei de doctorat │instituţional în afara ţării care au fost ││ │ │ │membri în comisii de susţinere şi/sau în ││ │ │Standard de referinţă │comisii de îndrumare. ││ │ │● Numărul de doctorate în cotutelă │ ││ │ │finalizate, raportat la numărul │ ││ │ │total de doctorate finalizate, │ ││ │ │este > 0,1. │ ││ │ │● Numărul specialiştilor afiliaţi │ ││ │ │instituţional în afara ţării care │ ││ │ │au fost membri în comisii de │ ││ │ │susţinere şi în comisii de │ ││ │ │îndrumare, raportat la numărul │ ││ │ │total al specialiştilor care au │ ││ │ │fost membri în comisii de susţinere │ ││ │ │şi în comisii de îndrumare, │ ││ │ │este > 0,1. │ │├──────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│B. Eficacita- │4. Conţinutul programului de │Standard │Prezenţa în regulamentul şcolii doctorale a ││tea educaţio- │ studii │Planul de învăţământ atestă │descrierii operaţionale şi cuantificabile a ││nală │ │preocuparea de a asigura adecvarea │modului de adecvare a programului de studiu ││ │ │programului de studiu şi a │şi a planurilor de studii individuale la ││ │ │planurilor de studii individuale la │obiectivele generale ale studiilor doctorale││ │ │obiectivele generale ale studiilor │la specificul domeniului de studii, în ││ │ │doctorale, la specificul domeniului │conformitate cu bunele practici naţionale, ││ │ │de studii, în conformitate cu │şi la particularităţile temei tezei de ││ │ │bunele practici naţionale, şi la │doctorat. ││ │ │particularităţile temei tezei de │Prezenţa ofertei de formare pentru ││ │ │doctorat. │competenţele transversale, incluzând aspecte││ │ │● Oferta de formare cuprinde cel │legate de etica cercetării, scientometrie şi││ │ │puţin două componente dedicate unora│scriere academică. ││ │ │dintre competenţele transversale. │Existenţa ofertei suplimentare de pregătire ││ │ │ │doctorală (de exemplu, şcoli de vară, ││ │ │Standard de referinţă │conferinţe ale doctoranzilor, seminare, ││ │ │● Prezenţa în regulamentul şcolii │ateliere etc.). ││ │ │doctorale a descrierii operaţionale │ ││ │ │şi cuantificabile a modului de │ ││ │ │adecvare a programului de studiu şi │ ││ │ │a planurilor de studii individuale │ ││ │ │la obiectivele generale ale │ ││ │ │studiilor doctorale, la specificul │ ││ │ │domeniului de studii, în │ ││ │ │conformitate cu bunele practici │ ││ │ │internaţionale, şi la particulari- │ ││ │ │tăţile temei tezei de doctorat │ ││ │ │● Oferta de formare cuprinde │ ││ │ │componente dedicate pentru etica │ ││ │ │cercetării, scientometrie şi │ ││ │ │redactare academică (academic │ ││ │ │writing). │ ││ │ │● Prezenţa ofertei suplimentare de │ ││ │ │pregătire doctorală în context │ ││ │ │internaţional (de exemplu, şcoli │ ││ │ │de vară, conferinţe ale │ ││ │ │doctoranzilor, seminare, │ ││ │ │workshopuri etc.) │ ││ │ │● Derularea în cadrul şcolii │ ││ │ │doctorale a unor programe post- │ ││ │ │doctorale, cu reglementări şi │ ││ │ │indicatori de performanţă specifici │ │├──────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ │5. Rezultatele învăţării şi │Standard │Calitatea tezelor de doctorat susţinute în ││ │activitatea de cercetare │Numărul tezelor de doctorat care în │ultimii 5 ani (se vor evalua 3 teze pentru ││ │ştiinţifică │urma evaluării au fost încadrate la │şcolile doctorale care în domeniul de ││ │ │categoriile "nivel ştiinţific │referinţă au avut mai puţin de 20 de teze de││ │ │modest" sau "nonvaloare ştiinţifică"│doctorat susţinute, 4 teze pentru şcolile ││ │ │este < 2. │doctorale care în domeniul de referinţă au ││ │ │ │avut 20-100 de teze de doctorat susţinute, ││ │ │Standard de referinţă │şi 5 teze pentru şcolile doctorale care în ││ │ │● Şcoala doctorală a definit │domeniul de referinţă au avut mai mult de ││ │ │standarde minimale de calitate şi │100 de teze de doctorat susţinute). ││ │ │standarde de excelenţă pentru tezele│Evaluarea va clasifica tezele conform ││ │ │de doctorat, pe care le │următoarei grile: ││ │ │operaţionalizează sistematic şi │1. nivel ştiinţific de vârf - teza aduce ││ │ │public, respectând cerinţa ca cel │contribuţii originale majore la cunoaşterea ││ │ │mult 15% dintre teze să primească │ştiinţifică, atât în plan empiric, cât şi ││ │ │calificativul maxim │în planul testării şi perfecţionării ││ │ │● Numărul tezelor de doctorat │modelelor teoretice şi bazelor metodologice ││ │ │redactate în limbi de circulaţie │ale disciplinei; ││ │ │internaţională, raportat la numărul │2. nivel ştiinţific ridicat - teza aduce ││ │ │total de teze de doctorat susţinute,│contribuţii ştiinţifice semnificative, fie ││ │ │este > 0,25. │prin îmbogăţirea consistentă a bazei ││ │ │● Numărul tezelor de doctorat │documentare/informaţionale, fie prin ││ │ │respinse de către CNATDCU este 0. │aplicarea/testarea explicită a unor noi ││ │ │● Numărul tezelor de doctorat care │metode şi modele de cercetare, fie prin ││ │ │în urma evaluării sunt încadrate la │înnoirea majoră a interpretării fenomenelor ││ │ │categoria "nonvaloare ştiinţifică" │studiate, fie prin sintetizarea şi ││ │ │este 0. │sistematizarea unor segmente ample ale ││ │ │● Numărul tezelor de doctorat care │cunoaşterii ││ │ │în urma evaluării sunt încadrate la │3. nivel ştiinţific bun - teza aduce ││ │ │categoria "nivel ştiinţific modest",│contribuţii punctuale la amplificarea ││ │ │raportat la numărul total de teze │cunoaşterii ştiinţifice, raportând totodată ││ │ │susţinute, este < 0,2. │aportul propriu la rezolvarea unor probleme ││ │ │● Numărul tezelor de doctorat care │cognitive dezbătute în literatura de ││ │ │în urma evaluării sunt încadrate la │specialitate din ţară şi din străinătate; ││ │ │categoriile "nivel ştiinţific de │4. nivel ştiinţific modest - teza aduce ││ │ │vârf" sau "nivel ştiinţific │contribuţii punctuale la amplificarea ││ │ │ridicat", raportat la numărul total │cunoaşterii ştiinţifice, fie în plan empiric││ │ │de teze susţinute, este > 0,2. │fie în plan interpretativ; ││ │ │ │5. nonvaloare ştiinţifică-teza nu contribuie││ │ │ │cu nimic la progresul cunoaşterii ││ │ │ │ştiinţifice. ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ │ │Standard │Nivelul maxim de performanţă ştiinţifică a ││ │ │Teza evaluată este încadrată la una │unei teze de doctorat susţinute în ultimii ││ │ │dintre categoriile "nivel ştiinţific│5 ani. Evaluarea va clasifica teza selectată││ │ │de vârf", "nivel ştiinţific ridicat"│de şcoala doctorală evaluată, luând în ││ │ │sau "nivel ştiinţific bun". │considerare şi publicaţiile ulterioare care ││ │ │ │au la bază teza de doctorat, conform ││ │ │Standard de referinţă │criteriilor din grila de evaluare de mai ││ │ │Teza evaluată este încadrată la una │sus. ││ │ │dintre categoriile "nivel ştiinţific│ ││ │ │de vârf" sau "nivel ştiinţific │ ││ │ │ridicat". │ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ │ │Standard │Cunoaşterea ştiinţifică generată în cadrul ││ │ │Numărul mediu al publicaţiilor │şcolii doctorale în ultimii 5 ani se va ││ │ │studenţilor-doctoranzi în reviste │evalua prin raportare la specificul ││ │ │cuprinse în baze de date │domeniului de doctorat, luându-se în ││ │ │internaţionale relevante domeniului │considerare, după caz, următoarele: ││ │ │sau în volume de autor sau colective│● publicaţiile studenţilor-doctoranzi în ││ │ │publicate la edituri recunoscute la │reviste relevante domeniului şi/sau volume ││ │ │nivel naţional, este > 1. │de autor sau colective; ││ │ │ │● alte rezultate ale cercetării ştiinţifice ││ │ │Standarde de referinţă │relevante domeniului (de exemplu, brevete/ ││ │ │● Numărul mediu al publicaţiilor │patente naţionale; produse şi servicii ││ │ │studenţilor-doctoranzi în reviste cu│către comunitate, inclusiv produsele ││ │ │impact ştiinţific ridicat (indexate │cultural-artistice şi performanţele ││ │ │Web of Science/Scopus/ERIH-Plus sau │sportive); ││ │ │alte baze de date internaţionale │● contribuţia la demersuri de cercetare ││ │ │relevante domeniului şi/sau situate │programatice şi/sau integrate în reţele ││ │ │în zona roşie şi galbenă în │academice naţionale sau internaţionale; ││ │ │conformitate cu metodologia de │● contribuţiile ştiinţifice de top ale ││ │ │clasificare a revistelor elaborată │membrilor şcolii doctorale, din ultimii ││ │ │de CNCS) şi/sau volume de autor sau │5 ani, realizate împreună cu doctoranzii, ││ │ │colective la edituri de prestigiu │prin care şcoala se consideră un actor ││ │ │relevante naţional sau │competitiv la nivel internaţional. Se va ││ │ │internaţional, este > 1 │pune accent pe contribuţii în care ││ │ │● Numărul mediu al celorlalte │autorii de concepţie/principali sunt din ││ │ │rezultate ale cercetării ştiinţifice│cadrul şcolii doctorale. Un plus poate fi ││ │ │relevante domeniului (de exemplu, │adus aici de publicaţii de top (de exemplu, ││ │ │brevete/patente naţionale şi/sau │Nature/Science/Top-10 în domeniu după ││ │ │internaţionale; produse şi servicii │scorul relativ de influenţă, Hot papers, ││ │ │inovative către comunitate, inclusiv│Higly cited papers etc.), premii naţionale ││ │ │produsele cultural-artistice şi │şi internaţionale de prestigiu (de exemplu, ││ │ │performanţele sportive) realizate de│premii ale unor universităţi de top şi/sau ││ │ │studenţii-doctoranzi, este > 1. │organizaţii profesionale internaţionale de ││ │ │● Contribuţia la demersuri de │referinţă în domeniu) şi/sau recunoaşteri ││ │ │cercetare programatice şi/sau │academice internaţionale de prestigiu (de ││ │ │integrate în reţele academice │exemplu, highly cited researchers). ││ │ │internaţionale este > 3. │ ││ │ │● Fiecare şcoală doctorală prezintă │ ││ │ │maximum 10 contribuţii ştiinţifice │ ││ │ │de top ale membrilor şcolii │ ││ │ │doctorale, din ultimii 5 ani, │ ││ │ │realizate împreună cu doctoranzii, │ ││ │ │prin care şcoala se consideră un │ ││ │ │actor competitiv la nivel │ ││ │ │internaţional. │ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ │6. Angajabilitatea │Standard │Indicatori standard ││ │ │● Numărul absolvenţilor studiilor │● Performanţele maxime de carieră a 3 ││ │ │doctorale din ultimii 10 ani care au│absolvenţi ai studiilor doctorale din ││ │ │fost angajaţi în mediul academic sau│ultimii 10 ani ││ │ │socioeconomic internaţional cel │● Numărul de doctori, absolvenţi ai ││ │ │puţin 12 luni este > 1. │domeniului de studii doctorale, angajaţi în ││ │ │ │mediul academic sau socioeconomic, la 1 an ││ │ │Standard de referinţă │după obţinerea titlului, raportat la numărul││ │ │● Numărul de doctori, absolvenţi ai │de doctori absolvenţi care erau deja ││ │ │domeniului de studii doctorale, │angajaţi în momentul înmatriculării la ││ │ │angajaţi în mediul academic sau │studiile doctorale ││ │ │socioeconomic local/regional, │ ││ │ │raportat la numărul de doctori │ ││ │ │absolvenţi care erau deja angajaţi │ ││ │ │în momentul înmatriculării la │ ││ │ │studiile doctorale, este > 1,5. │ ││ │ │● Numărul de doctori, absolvenţi ai │ ││ │ │domeniului de studii doctorale, │ ││ │ │angajaţi în mediul academic sau │ ││ │ │socioeconomic internaţional, │ ││ │ │raportat la numărul total de │ ││ │ │absolvenţi, este > 0,2. │ ││ ├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ │7. Activitatea financiară a │Standard │Existenţa, la nivel de IOSUD şi/sau al ││ │organizaţiei │Existenţa, la nivelul IOSUD şi/sau │şcolii doctorale, a unor reglementări ││ │ │al şcolii doctorale, a unor │specifice privind utilizarea fondurilor ││ │ │reglementări specifice privind │dedicate studiilor doctorale, care permit ││ │ │utilizarea fondurilor dedicate │realizarea unor analize referitoare la ││ │ │studiilor doctorale │utilizarea fondurilor obţinute de la buget ││ │ │ │prin granturile doctorale, din surse proprii││ │ │Standard de referinţă │sau din alte surse de finanţare (cheltuieli ││ │ │● Fondurile alocate din venituri │pentru salarizarea conducătorului de ││ │ │extrabugetare (de exemplu, proiecte │doctorat; cheltuieli pentru salarizarea ││ │ │cercetare) pentru programul doctoral│membrilor comisiei de îndrumare; cheltuieli ││ │ │şi postdoctoral, raportate la │pentru programul de pregătire bazat pe ││ │ │valoarea granturilor doctorale │studii avansate; cheltuieli pentru ││ │ │alocate de la buget, sunt >0,5. │programul de pregătire suplimentar; ││ │ │● Şcoala doctorală alocă fonduri │cheltuieli pentru activitatea de cercetare ││ │ │pentru stimularea/premierea │a studenţilor-doctoranzi). ││ │ │performanţelor ştiinţifice ale │ ││ │ │studenţilor-doctoranzi şi cercetă- │ ││ │ │torilor postdoctorali. │ │├──────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│C. │8. Strategii şi proceduri │Standard │Existenţa actualizată a documentelor ││Managementul │pentru asigurarea calităţii │Documentele relevante au fost │relevante pentru următoarele aspecte: ││calităţii │ │adoptate şi/sau actualizate conform │● misiunea şi obiectivele şcolii doctorale; ││ │ │cadrului normativ în vigoare. │● strategia pe termen mediu şi lung; ││ │ │ │● deliberările şi deciziile consiliului ││ │ │Standard de referinţă │ şcolii doctorale; ││ │ │Reglementările descrise la nivelul │● rezolvarea solicitărilor studenţilor- ││ │ │standardului sunt supuse unui │ doctoranzi; ││ │ │control al calităţii şi sunt │● rapoarte de calitate; ││ │ │integrate cu practici internaţionale│● proceduri de prevenire a fraudei academice││ │ │de referinţă pentru domeniu. │ şi de rezolvare a situaţiilor de încălcare││ │ │ │ a eticii universitare, inclusiv pentru ││ │ │ │ prevenirea şi controlul fraudelor majore, ││ │ │ │ legate de plagiat şi fabricarea datelor. │├──────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ │9. Proceduri privind iniţierea│Standard │Existenţa şi funcţionalitatea mecanismelor ││ │monitorizarea şi revizuirea │● Existenţa unor proceduri privind │de colectare a feedbackului din partea ││ │periodică a programelor şi │ colectarea sistematică a feedback-│tuturor părţilor implicate: conducători de ││ │activităţilor desfăşurate │ ului din partea studenţilor- │doctorat, studenţi doctoranzi şi alt ││ │ │ doctoranzi │personal academic şi administrativ implicat ││ │ │● Existenţa documentelor relevante │în şcoala doctorală ││ │ │pentru revizuirea programului de │ ││ │ │pregătire bazată pe studii │ ││ │ │universitare avansate în ultimii │ ││ │ │5 ani │ ││ │ │ │ ││ │ │Standard de referinţă │ ││ │ │● Existenţa şi funcţionalitatea │ ││ │ │mecanismelor de colectare a │ ││ │ │feedbackului extern, cu accent pe │ ││ │ │cel internaţional │ │├──────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ │10. Proceduri obiective şi │Standard │Procedurile reglementează: ││ │transparente de evaluare a │Există proceduri obiective şi │a) documentele care atestă parcurgerea ││ │rezultatelor învăţării │transparente de evaluare a │programului de studii de doctorat de către ││ │(pregătirii doctorale) │rezultatelor învăţării (pregătirii │fiecare student-doctorand; ││ │ │doctorale). │b) raportările referitoare la publicaţiile ││ │ │ │şi participările la manifestări ştiinţifice ││ │ │Standard de referinţă │ale studenţilor-doctoranzi, inclusiv ││ │ │● Numărul iregularităţilor în │respectarea cerinţelor de includere a ││ │ │documentarea parcurgerii programului│afilierii instituţionale la şcoala ││ │ │de studii de doctorat de către │doctorală; ││ │ │fiecare student-doctorand, inclusiv │c) transparenţa informaţiilor referitoare la││ │ │în ceea ce priveşte transparenţa │susţinerea publică a tezelor de doctorat. ││ │ │informaţiilor referitoare la │ ││ │ │susţinerea publică a tezelor de │ ││ │ │doctorat, este 0. │ ││ │ │● Raportările referitoare la │ ││ │ │publicaţiile şi participările la │ ││ │ │manifestări ştiinţifice ale │ ││ │ │studenţilor-doctoranzi, inclusiv │ ││ │ │respectarea cerinţelor de includere │ ││ │ │a afilierii instituţionale la şcoala│ ││ │ │doctorală, sunt actualizate periodic│ ││ │ │şi complete. │ ││ │ │● Procedurile obiective şi │ ││ │ │transparente de evaluare a │ ││ │ │rezultatelor învăţării (pregătirii │ ││ │ │doctorale) au fost evaluate extern │ ││ │ │în ultimii 3 ani. │ │├──────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ │11. Proceduri de evaluare │Standard │Existenţa procedurilor este reflectată prin:││ │periodică a calităţii corpului│Au fost adoptate standarde minimale │a) existenţa unor standarde minimale de ││ │profesoral │de performanţă ştiinţifică pe care │performanţă ştiinţifică pentru conducătorii ││ │ │trebuie să le îndeplinească │de doctorat; ││ │ │conducătorii de doctorat pentru a │b) analiza modului de aplicare a ultimei ││ │ │putea deveni membri ai şcolii │evaluări a calităţii corpului profesoral ││ │ │doctorale respective. │din cadrul şcolii doctorale. ││ │ │ │ ││ │ │Standard de referinţă │ ││ │ │● Standardele minimale de │ ││ │ │performanţă ştiinţifică au fost │ ││ │ │aplicate în ultimii 5 ani pentru │ ││ │ │evaluarea calităţii conducătorilor │ ││ │ │de doctorat din cadrul şcolii │ ││ │ │doctorale, precum şi a altor │ ││ │ │specialişti afiliaţi şcolii │ ││ │ │doctorale │ ││ │ │● Procedurile de evaluare │ ││ │ │periodică a calităţii corpului │ ││ │ │profesoral sunt evaluate extern. │ │├──────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ │12. Accesibilitatea resurselor│Standard │Se va avea în vedere specificul domeniului ││ │adecvate învăţării │● IOSUD asigură tuturor studenţilor-│de doctorat, luând în considerare, după caz,││ │ │doctoranzi acces gratuit la un set │următoarele: ││ │ │de baze de date academice relevante │a) accesul studenţilor doctoranzi la bazele ││ │ │echivalent cel puţin cu oferta din │de date academice relevante; ││ │ │cadrul programului Anelis Plus. │b) biblioteci şi laboratoare de cercetare ││ │ │● IOSUD asigură tuturor studenţilor-│ştiinţifică/dotare (specific în funcţie de ││ │ │doctoranzi acces gratuit la │domeniu); ││ │ │laboratoarele de cercetare │c) fonduri pentru participarea la conferinţe││ │ │ştiinţifică din cadrul său, conform │şi mobilităţi ştiinţifice. ││ │ │unei planificări rezonabile a │ ││ │ │activităţii │ ││ │ │ │ ││ │ │Standard de referinţă │ ││ │ │● Fondurile bibliotecii se │ ││ │ │îmbogăţesc anual cu cel puţin un │ ││ │ │volum de specialitate publicat de │ ││ │ │edituri internaţionale de prestigiu/│ ││ │ │student-doctorand. │ ││ │ │● IOSUD asigură tuturor studenţilor-│ ││ │ │doctoranzi acces gratuit la un set │ ││ │ │de baze de date academice avansate │ ││ │ │specifice domeniului şi/sau în regim│ ││ │ │full text. │ ││ │ │● IOSUD asigură tuturor studenţilor-│ ││ │ │doctoranzi acces gratuit la │ ││ │ │laboratoare de specialitate dotate │ ││ │ │la nivelul standardelor │ ││ │ │internaţionale avansate din domeniu.│ ││ │ │● IOSUD alocă fiecărui student- │ ││ │ │doctorand susţinere financiară │ ││ │ │pentru participarea la o conferinţă │ ││ │ │ştiinţifică sau pentru o altă formă │ ││ │ │de mobilitate ştiinţifică │ ││ │ │internaţională. │ │├──────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ │13. Baza de date actualizată │Standard │Completitudinea şi actualitatea bazei de ││ │sistematic, referitoare la │● Există bază de date actualizată │date referitoare la parcursul academic al ││ │asigurarea internă a calităţii│sistematic, referitoare la │studenţilor-doctoranzi şi la alte mecanisme ││ │ │asigurarea internă a calităţii. │de asigurare internă a calităţii ││ │ │ │ ││ │ │Standard de referinţă │ ││ │ │● Numărul lipsurilor şi │ ││ │ │iregularităţilor în actualizarea │ ││ │ │bazei de date referitoare la │ ││ │ │parcursul curricular al studenţilor-│ ││ │ │doctoranzi şi a altor mecanisme de │ ││ │ │asigurare internă a calităţii │ ││ │ │este 0. │ ││ │ │● Există proceduri de control extern│ ││ │ │al funcţionării şi actualizării │ ││ │ │bazei de date referitoare la │ ││ │ │asigurarea internă a calităţii. │ │├──────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ │14. Transparenţa informaţiilor│Standard │Publicarea pe website, în limba română şi o ││ │de interes public │Publicarea pe website, în limba │limbă de circulaţie internaţională, a ││ │ │română şi într-o limbă de circulaţie│următoarelor informaţii: ││ │ │internaţională, a tuturor │a) regulamentul şcolii doctorale; ││ │ │categoriilor de informaţii enumerate│b) regulamentul de admitere; ││ │ │în indicator │c) informaţii privind modul de organizare ││ │ │ │şi desfăşurare a programelor doctorale; ││ │ │Standard de referinţă │d) informaţii privind conţinutul ││ │ │● Actualizarea anuală a prezentării │programelor de studii universitare de ││ │ │programelor doctorale în platforma │doctorat; ││ │ │Study in Romania │e) informaţii privind modul de finanţare ││ │ │● Existenţa unei monitorizări │a studiilor, precum şi a costurilor ││ │ │periodice a traficului pe pagina web│suportate de studentul-doctorand; ││ │ │a şcolii doctorale │f) modelul contractului-cadru de studii ││ │ │● Există mecanisme de control al │doctorale; ││ │ │asigurării transparenţei │g) informaţii privind conducătorii de ││ │ │informaţiilor de interes public. │doctorat (CV-urile şi lista contribuţiilor ││ │ │ │ştiinţifice), lista studenţilor doctoranzi ││ │ │ │pe care îi coordonează, menţionând anul ││ │ │ │înmatriculării, respectiv lista studenţilor ││ │ │ │doctoranzi pe care i-au coordonat în trecut,││ │ │ │alături de titlurile tezelor şi modul de ││ │ │ │finalizare a studiilor; ││ │ │ │h) informaţii privind membrii comisiilor de ││ │ │ │îndrumare a doctoranzilor; ││ │ │ │i) informaţii privind tezele de doctorat, ││ │ │ │respectiv standarde de elaborare, proceduri ││ │ │ │şi criterii de evaluare a acestora; ││ │ │ │j) informaţii privind doctoratul european şi││ │ │ │doctoratul în cotutelă; ││ │ │ │k) rezumatele tezelor de doctorat ce urmează││ │ │ │să fie susţinute public, precum şi data, ora││ │ │ │şi locaţia aferente susţinerilor publice, cu││ │ │ │cel puţin 20 de zile înaintea susţinerii ││ │ │ │acestora; ││ │ │ │l) adresele electronice la care pot fi ││ │ │ │accesate tezele de doctorat susţinute public││ │ │ │în conformitate cu prevederile art. 66 din ││ │ │ │Codul studiilor universitare de doctorat, ││ │ │ │aprobat prin Hotărârea Guvernului ││ │ │ │nr. 681/2011, cu modificările şi ││ │ │ │completările ulterioare. Actualizarea ││ │ │ │prezentării programelor doctorale în ││ │ │ │platforma Study in Romania. │├──────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ │15. Funcţionalitatea │Standard │Reflectarea activităţii şcolii doctorale în ││ │structurilor de asigurare a │Activitatea şcolii doctorale este │rapoartele de calitate de la nivelul ││ │calităţii educaţiei, conform │reflectată în rapoartele de calitate│facultăţilor sau, după caz, al universităţii││ │legii │de la nivelul facultăţilor sau, după│ ││ │ │caz, al universităţii. În cadrul │ ││ │ │acestor rapoarte sunt documentate şi│ ││ │ │mecanismele de soluţionare a │ ││ │ │situaţiilor excepţionale, inclusiv a│ ││ │ │cazurilor de încălcare a eticii │ ││ │ │universitare. │ ││ │ │ │ ││ │ │Standard de referinţă │ ││ │ │● Existenţa şi aplicarea unei │ ││ │ │metodologii de evaluare internă │ ││ │ │● Există rapoarte periodice de │ ││ │ │autoevaluare a activităţii şcolii │ ││ │ │doctorale. │ ││ │ │● Există mecanisme de evaluare şi │ ││ │ │control privind asigurarea │ ││ │ │funcţionalităţii structurilor de │ ││ │ │asigurare a calităţii educaţiei, │ ││ │ │conform legii. │ │├──────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ │16. Acurateţea raportărilor │Standard │Raportările prevăzute de legislaţia în ││ │prevăzute de legislaţia în │Toţi studenţii-doctoranzi sunt │vigoare cuprind: ││ │vigoare │înscrişi în Registrul matricol unic.│a) înscrierea studenţilor-doctoranzi în ││ │ │● Raportările referitoare la şcoala │Registrul matricol unic; ││ │ │doctorală sunt încărcate pe │b) raportările referitoare la şcoala ││ │ │Platforma naţională de colectare a │doctorală în Platforma ANS. ││ │ │datelor statistice pentru │ ││ │ │învăţământul superior (Platforma │ ││ │ │ANS) cu exactitate şi la termenele │ ││ │ │stabilite la nivel naţional. │ ││ │ │ │ ││ │ │Standard de referinţă │ ││ │ │● Actualizarea periodică a │ ││ │ │informaţiilor referitoare la │ ││ │ │studenţii-doctoranzi înscrişi în │ ││ │ │Registrul matricol unic │ │└──────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘----