ORDIN nr. 6.125 din 20 decembrie 2016privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 7 ianuarie 2017  Notă
  Art. III din ORDINUL nr. 4.020 din 7 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 299 din 9 aprilie 2020, prevede:
  Articolul III
  (1) Pe durata stării de urgență, fiind suspendată activitatea didactică directă (interacțiunea „față în față“), instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea răspunderii publice, vor utiliza metode didactice alternative de învățământ (platforme on-line).
  (2) Cadrele didactice vor raporta săptămânal, către responsabilii desemnați de conducerea facultăților/departamentelor, activitatea desfășurată prin intermediul platformelor on-line.
  (3) Activitățile didactice de tipul laboratoare, proiecte, activități de cercetare etc., care impun interacțiunea „față în față“, vor fi recuperate în sistem modular, intensiv, după încetarea stării de urgență.
  (4) Pe perioada stării de urgență, având în vedere infrastructura din universități, activitățile de evaluare a studenților se pot desfășura și on-line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar.
  În conformitate cu prevederile art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 și 157 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat,având în vedere prevederile Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolvenților învățământului superior particular de a susține examenul de finalizare a studiilor la instituții de învățământ superior de stat acreditate,în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcția generală învățământ superior și instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate provizoriu să organizeze activități de învățământ superior, potrivit legii.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3098/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 1 februarie 2016, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
  Mircea Dumitru
  București, 20 decembrie 2016.Nr. 6.125.  +  ANEXĂMETODOLOGIE-CADRUde organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație