ORDIN nr. 4.106 din 10 iunie 2016 (*actualizat*)privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare(actualizat până la data de 17 ianuarie 2017*)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
  • ----------În temeiul art. 217 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Membrii Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, sunt personalităţi de prestigiu academic şi ştiinţific, cultural şi moral, recunoscute pe plan naţional/internaţional, numite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru un mandat de maximum 4 ani.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă componenţa nominală a Consiliului general şi a comisiilor de specialitate ale CNATDCU pentru mandatul 2016-2020. (2) Componenţa comisiilor de contestaţii se aprobă separat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.  +  Articolul 3 (1) Comisiile de specialitate ale CNATDCU şi domeniile arondate sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Componenţa nominală a Consiliului general al CNATDCU este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. (3) Componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale CNATDCU este prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 7 septembrie 2012, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi instituţiile de învăţământ superior, Academia Română, institutele şi centrele de cercetare din subordinea Academiei Române şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor duce la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

    Adrian Curaj
    Bucureşti, 10 iunie 2016.Nr. 4.106.  +  Anexa 1Comisii de specialitate şi domeniile arondate*Font 7*┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ Domeniul fundamental │ Comisia de specialitate │ Domeniile arondate │├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII │Matematică │Matematică ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Informatică │Informatică ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Fizică │Fizică ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Chimie │Chimie ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Ştiinţele pământului │Geologie ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Geografie ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Ştiinţa mediului │├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ŞTIINŢE INGINEREŞTI │Inginerie civilă şi management │Inginerie civilă şi instalaţii ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Ingineria materialelor │Ingineria materialelor ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Inginerie chimică, inginerie medicală, │Inginerie chimică ││ │ştiinţa materialelor şi nanomateriale │ ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Inginerie electrică │Inginerie electrică ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Inginerie energetică │Inginerie energetică ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Electronică, telecomunicaţii şi │Inginerie electronică, telecomunicaţii││ │nanotehnologie │şi tehnologii informaţionale ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Inginerie geologică, inginerie │Inginerie geologică ││ │geodezică, mine, petrol şi gaze ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Inginerie geodezică ││ │ │Mine, petrol şi gaze ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Inginerie aerospaţială, autovehicule şi│Inginerie aerospaţială ││ │transporturi ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Ingineria autovehiculelor ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Ingineria transporturilor ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Ingineria resurselor vegetale şi │Inginerie forestieră ││ │animale ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Ingineria produselor alimentare ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Biotehnologii ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Agronomie ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Horticultură ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Silvicultură ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Zootehnie ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Inginerie şi management în agricultură││ │ │şi dezvoltare rurală ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Calculatoare, tehnologia informaţiei şi│Calculatoare şi tehnologia informaţiei││ │ingineria sistemelor ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Ingineria sistemelor ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Inginerie industrială şi management │Inginerie industrială ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Inginerie şi management ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Inginerie mecanică, mecatronică şi │Inginerie mecanică ││ │robotică ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Mecatronică şi robotică ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Inginerie navală şi navigaţie ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Inginerie genistică, inginerie de ││ │ │armament, rachete şi muniţii ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Arhitectură navală ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Ingineria mediului │Ingineria mediului │├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ŞTIINŢE BIOLOGICE ŞI BIOMEDICALE │Biologie şi biochimie │Biologie ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Biochimie ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Medicină │Medicină ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Medicină veterinară │Medicină veterinară ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Medicină dentară │Medicină dentară ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Farmacie │Farmacie │├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ŞTIINŢE SOCIALE │Ştiinţe juridice │Drept ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Sociologie, ştiinţe politice şi │Sociologie ││ │administrative ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Ştiinţe politice ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Relaţii internaţionale şi studii ││ │ │europene ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Ştiinţe administrative ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Ştiinţe ale comunicării ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Ştiinţe militare, informaţii şi ordine │Ştiinţe militare ││ │publică ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Informaţii şi securitate naţională ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Ordine publică şi siguranţă naţională ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Ştiinţe economice şi administrarea │Economie ││ │afacerilor ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Administrarea afacerilor ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Finanţe ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Contabilitate ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Cibernetică şi statistică ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Economie şi afaceri internaţionale ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Informatică economică ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Management ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Marketing ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Psihologie, ştiinţe ale educaţiei, │Psihologie ││ │educaţie fizică şi sport ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Ştiinţe ale educaţiei ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice │├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE │Filologie │Filologie ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Filosofie │Filosofie ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Istorie şi studii culturale │Istorie ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Studii culturale ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Teologie │Teologie ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Arhitectură şi urbanism │Arhitectură ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Urbanism ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Arte vizuale │Arte vizuale ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Istoria şi teoria artei ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │Artele spectacolului │Teatru şi artele spectacolului ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Cinematografie şi media ││ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │Muzică │└────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2Componenţa nominală a Consiliului general*Font 9*┌────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Numele şi prenumele │ Instituţia ││crt.│ │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Andrieş Adrian │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din ││ │ │Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Andruh Marius │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Angheni Smaranda │Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Banabic Dorel │Academia Română │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Baumgarten Alexander │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Bălan Corneliu │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Bob Mircea Dan │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Brînzănescu Vasile │Institutul de Matematică "Simion Stoilow" │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Brusanowski Paul Lucian │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Bucur Alexandru │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din ││ │ │Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Bucur Maria │Indiana University │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Chiriac Constantin │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Chiru Anghel │Universitatea "Transilvania" din Braşov │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Codrea Vlad │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Cojocaru Ştefan │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Cornea Călina Petruţa │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină ││ │ │Veterinară din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Demetrescu Silvelia │Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti ││ │Ruxandra │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│18. │Dogaru Radu │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│19. │Dumitrache Ioan │Academia Română │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│20. │Dumitru Mircea │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│21. │Enăchescu Cristian │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│22. │Florea Adina Magda │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│23. │Floricău Dan │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│24. │Gavrilaş Mihai │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│25. │Ghitta Ovidiu │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│26. │Vasilescu Cătălin │Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» ││ │ │din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│27. │Ion Alina Catrinel │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│28. │Iovu Horia │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│29. │Moiceanu Marian │Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din ││ │ │Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│30. │Morariu Sorin │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ││ │ │a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│31. │Neda Ion │Technische Universitat Braunschweig │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│32. │Negrea Bogdan Cristian │Academia de Studii Economice din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│33. │Neuner Iohan │Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│34. │Oprea Tudor │University of New Mexico │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│35. │Fetecău Cătălin │Universitatea «Dunărea de Jos» din Galaţi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│36. │Crăciun Ioan - preşedinte│Universitatea Naţională de Apărare «Carol I» ││ │ │din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│37. │Reisz Robert Doron │Universitatea de Vest din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│38. │Sandu-Dediu Valentina │Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│39. │Sava Florin Alin │Universitatea de Vest din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│40. │Sima Anca Volumnia │Institutul de Biologie şi Patologie Celulară "Nicolae ││ │ │Simionescu" │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│41. │Şerban Viorel-Aurel │Universitatea Politehnica din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│42. │Teoderescu Remus │Aalborg University │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│43. │Ţiplea Ferucio Laurentiu │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│44. │Văcăreanu Radu │Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│45. │Voiculescu Octavian │University of Cambridge │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│46. │Zafiu Rodica │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│47. │Voicu Victor │Academia Română │└────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘----------Anexa 2 a fost modificată de pct. 1-5 ale art. I din ORDINUL nr. 6.136 din 21 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017.  +  Anexa 3Componenţa nominală a comisiilor de specialitate*Font 9*┌────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Numele şi prenumele │ Instituţia ││crt.│ │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ Matematică şi ştiinţe ale naturii │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. Matematică │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Brînzănescu Vasile - │Institutul de Matematică "Simion Stoilow" din Bucureşti ││ │preşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Zălinescu Constantin - │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi ││ │vicepreşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Aprodu Marian │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Beltita Daniel │Institutul de Matematică "Simion Stoilow" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Dăscălescu Sorin │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Gologan Radu-Nicolae │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Moroianu Sergiu │Institutul de Matematică "Simion Stoilow" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Ornea Liviu │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Timotin Dan │Institutul de Matematică "Simion Stoilow" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Tudor Ciprian │Universite de Lille 1 │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Varga Gyorgy Csaba │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. Informatică │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Ţiplea Ferucio │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi ││ │Laurentiu - preşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Mitrana Victor - │Universitatea din Bucureşti ││ │vicepreşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Cristea Dan │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Czibula Gabriela │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Ipate Florentin │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Păun Paul Andrei │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Pop Horia-Florin │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. Fizică │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Enăchescu Cristian - │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi ││ │preşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Pintilie Lucian - │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru ││ │vicepreşedinte │Fizica Materialelor - INCDFM Măgurele │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Antohe Stefan │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Aştilean Simion │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Beu Titus │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Borcea Catalin │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică││ │ │şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH Măgurele │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Dima Mihai │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică││ │ │şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH Măgurele │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Dinescu Maria │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica││ │ │Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR Măgurele │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Dragoman Daniela │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Lupu Nicoleta │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică││ │ │Tehnică - IFT din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Marcu Loredana Gabriela │Universitatea din Oradea │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Mardare Diana Mihaela │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Pop Viorel │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Tiusan Coriolan │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Vizman Daniel │Universitatea de Vest din Timişoara │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. Chimie │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Andruh Marius - │Universitatea din Bucureşti ││ │preşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Deleanu Călin - │Centrul de Chimie Organică "Costin D. Neniţescu" din ││ │vicepreşedinte │Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Carp Oana │Institutul de Chimie Fizică "Ilie G. Murgulescu" din ││ │ │Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Danet Andrei Florin │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Grosu Ion │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Harabagiu Valeria │Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din ││ │ │Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Hurduc Nicolae │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Mangalagiu Ionel │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Medvedovici Andrei │Universitatea din Bucureşti ││ │Valentin │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Pârvulescu Vasile │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Putz Mihai Viorel │Universitatea de Vest din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Sârbu Costel │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Silaghi-Dumitrescu Radu │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Silvestru Cristian │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5. Ştiinţele pământului │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Codrea Vlad - preşedinte │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Popa Mihai Emilian - │Universitatea din Bucureşti ││ │vicepreşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Armaş Iuliana │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Cheval Sorin │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Constantin Silviu │Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Drăguţ Lucian │Universitatea de Vest din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Abrogat. │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Iancu Ovidiu Gabriel │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Ionescu Corina │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Ioniţă Ion │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Ivan Marian │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Lazăr Iuliana │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Miclăuş Genoveva Crina │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Romanescu Gheorghe │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Rozylowicz Laurenţiu │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Baciu Călin │Universitatea «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Ilieş Alexandru │Universitatea din Oradea │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│18. │Rîşnoveanu Geta │Universitatea din Bucureşti │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ Ştiinţe inginereşti │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6. Inginerie civilă şi management │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Văcăreanu Radu - │Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti ││ │preşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Dan Daniel - │Universitatea Politehnica din Timişoara ││ │vicepreşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Barbuta Marinela │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Budescu Mihai │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Chiorean Cosmin Gruia │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Ciutină Liviu Adrian │Universitatea Politehnica din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Grecea Daniel │Universitatea Politehnica din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Ioani Adrian Mircea │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Năstase Ilinca │Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Nedelcu Mihai │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Stoian Valeriu │Universitatea Politehnica din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Ţăranu Nicolae │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Ungureanu Daniel-Viorel │Universitatea Politehnica din Timişoara │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7. Ingineria materialelor │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Şerban Viorel-Aurel - │Universitatea Politehnica din Timişoara ││ │preşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Petrişor Traian - │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca ││ │vicepreşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Balazsi Csaba │Centre for Energy Research │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Benea Lidia │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Bujoreanu │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi ││ │Leandru-Gheorghe │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Chicinas Ionel │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Crăciunescu Corneliu │Universitatea Politehnica din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Duţa Capră Anca │Universitatea "Transilvania" din Braşov │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Ion Rodica Mariana │Universitatea "Valahia" din Târgovişte │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Miculescu Florin │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Munteanu Corneliu │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Predescu Cristian │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Vizureanu Petrică │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8. Inginerie chimică, inginerie medicală, ştiinţa materialelor şi nanomateriale │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Iovu Horia - preşedinte │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Ciuparu Dragoş - │Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti ││ │vicepreşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Bîldea Costin Sorin │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Caşcaval Dan │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Cazacu Maria │Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din ││ │ │Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Cormos Călin-Cristian │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Galaction Anca Irina │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" ││ │ │din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Ianculescu Adelina-Carmen│Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Iliescu Ciprian │Institute of Bioengineering and Nanotechnology, Singapore│├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Rău Ileana │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9. Inginerie electrică │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Floricău Dan - preşedinte│Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Munteanu Călin - │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca ││ │vicepreşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Ciobanu Romeo Cristian │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Grigorescu Sorin Dan │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Ioniţă Valentin │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Leuca Teodor │Universitatea din Oradea │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Muşuroi Sorin │Universitatea Politehnica din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Szabo Lorand │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10. Inginerie energetică │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Gavrilaş Mihai - │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi ││ │preşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Kilyeni Stefan - │Universitatea Politehnica din Timişoara ││ │vicepreşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Georgescu Sanda-Carmen │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Necula Horia │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Popescu Luminiţa Georgeta│Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Sajin Tudor │Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Vasiliu Nicolae │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11. Electronică, telecomunicaţii şi nanotehnologie │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Dogaru Radu - preşedinte │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Dimian Mihai - │Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava ││ │vicepreşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Albu Felix │Universitatea "Valahia" din Târgovişte │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Anghel Costin │Institut Superieur d'Electronique de Paris (ISEP) │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Coltuc Dinu │Universitatea "Valahia" din Târgovişte │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Dragoman Mircea │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru ││ │ │Microtehnologie - IMT din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Muller Alexandru │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru ││ │ │Microtehnologie - IMT din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Neculoiu Dan │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Rusu Corneliu │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Teodorescu Horia-Nicolai │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Vertan Constantin │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12. Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol şi gaze │├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Neuner Iohan - preşedinte Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Dinu Florinel - │Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti ││ │vicepreşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Grecea Carmen │Universitatea Politehnica din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Onose Dumitru │Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Radu Sorin Mihai │Universitatea din Petroşani │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Scrădeanu Daniel │Universitatea din Bucureşti │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13. Inginerie aerospaţială, autovehicule şi transporturi │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Chiru Anghel - preşedinte│Universitatea "Transilvania" din Braşov │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Stoica Adrian-Mihail - │Universitatea Politehnica din Bucureşti ││ │vicepreşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Clenci Adrian │Universitatea din Piteşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Lungu Romulus │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Mazilu Traian │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Tabacu Ştefan │Universitatea din Piteşti │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14. Ingineria resurselor vegetale şi animale │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Cornea Călina Petruţa - │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină ││ │preşedinte │Veterinară din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Bahrim Gabriela Elena - │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi ││ │vicepreşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Abrudan Ioan Vasile │Universitatea "Transilvania" din Braşov │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Badea Nicolae Ovidiu │Academia Română │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Botau Dorica │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ││ │ │a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Cosmulescu Sina Niculina │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Curtu Alexandru Lucian │Universitatea "Transilvania" din Braşov │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Dinu Toma Adrian │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină ││ │ │Veterinară din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Jităreanu Gerard │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ││ │ │"Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Jurcoane Stefana │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină ││ │ │Veterinară din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Mireşan Vioara │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ││ │ │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Mitre Viorel │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ││ │ │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Muste Sevastiţa │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ││ │ │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Popa Daniela Valentina │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Socaciu Carmen │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ││ │ │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Teodorescu Răzvan │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină ││ │ │Veterinară din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Vidican Roxana │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ││ │ │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│18. │Vîntu Vasile │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ││ │ │"Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15. Calculatoare, tehnologia informaţiei şi ingineria sistemelor │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Florea Adina Magda - │Universitatea Politehnica din Bucureşti ││ │preşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Muntean Traian - │Universite Aix-Marseille ││ │vicepreşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Borangiu Theodor │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Ciocârlie Horia │Universitatea Politehnica din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Filipescu Adrian │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Manta Vasile │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Miclea Liviu Cristian │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Nedevschi Sergiu │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Oară Cristian │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Paraschiv Nicolae │Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Pastravanu Octavian │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Patriciu Victor-Valeriu │Academia Tehnică Militară din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Popa Mircea │Universitatea Politehnica din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Popescu Dumitru │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Precup Radu-Emil │Universitatea Politehnica din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Răsvan Vladimir │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Ţăpuş Nicolae │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│18. │Trăuşan-Matu Ştefan │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│19. │Vinţan Lucian Nicolae │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 16. Inginerie industrială şi management │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Popescu Sorin Gabriel │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Axinte Eugen - │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi ││ │vicepreşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Ancău Mircea │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Berce Petru │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Drăghici Anca │Universitatea Politehnica din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Fetecău Cătălin │Universitatea «Dunărea de Jos» din Galaţi ││ │- preşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Horodincă Mihăiţă │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Militaru Gheorghe │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Oancea Gheorghe │Universitatea "Transilvania" din Braşov │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Oprean Constantin │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Racz Sever Gabriel │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Repanovici Angela │Universitatea "Transilvania" din Braşov │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Scutelnicu Elena │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 17. Inginerie mecanică, mecatronică şi robotică │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Bălan Corneliu - │Universitatea Politehnica din Bucureşti ││ │preşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Rusu Eugen - │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi ││ │vicepreşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Alexandru Cătălin │Universitatea "Transilvania" din Braşov │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Biriş Sorin-Ştefan │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Bizdoacă Nicu George │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Bordeaşu Ilare │Universitatea Politehnica din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Bratu Polidor Paul │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Chiroiu Veturia │Institutul de Mecanica Solidelor din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Condurache Daniel │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Constantinescu Dan Mihai │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Doroftei Ioan │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Duma Virgil-Florin │Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Gillich Gilbert-Rainer │Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Hadăr Anton │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Herişanu Nicolae │Universitatea Politehnica din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Huminic Gabriela │Universitatea "Transilvania" din Braşov │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Lelea Dorin │Universitatea Politehnica din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│18. │Marşavină Liviu │Universitatea Politehnica din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│19. │Olaru Dumitru │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│20. │Pîslă Doina Liana │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│21. │Susan-Resiga Romeo Florin│Universitatea Politehnica din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│22. │Tarniţă Daniela │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│23. │Vişa Ion │Universitatea "Transilvania" din Braşov │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│24. │Vlase Sorin │Universitatea "Transilvania" din Braşov │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│25. │Voicu Gheorghe │Universitatea Politehnica din Bucureşti │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 18. Ingineria mediului │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Ion Alina Catrinel - │Universitatea Politehnica din Bucureşti ││ │preşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Gavrilescu Maria - │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi ││ │vicepreşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Copolovici Lucian │Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Gabor Alida Iulia │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Iordan Alexandra Raluca │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Volf Irina │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ Ştiinţe biologice şi biomedicale │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 19. Biologie şi biochimie │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Sima Anca Volumnia - │Institutul de Biologie şi Patologie Celulară "Nicolae ││ │preşedinte │Simionescu" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Nichita Norica Beatrice -│Institutul de Biochimie din Bucureşti ││ │vicepreşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Cogălniceanu Dan │Universitatea "Ovidius" din Constanţa │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Costache Marieta │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Pap Peter Laszlo │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Petrescu Andrei-Jose │Institutul de Biochimie din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Radu Mihai │University of Verona │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Sicora Cosmin Ionel │Centrul de Cercetări Biologice Jibou │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Sîrbu Ioan-Ovidiu │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din ││ │ │Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Zamfir Medana │Institutul de Biologie din Bucureşti │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 20. Medicină │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Abrogat. │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Vasilescu Cătălin - │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din ││ │preşedinte │Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Badiu Corin │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din ││ │ │Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Băicuş Cristian Răsvan │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din ││ │ │Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Bild Walther │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" ││ │ │din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Căruntu Irina-Draga │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" ││ │ │din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Ciurea Tudorel │Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Fodor Daniela │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" ││ │ │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Gheonea Dan Ionuţ │Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Gherghiceanu Mihaela │Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul ││ │ │Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" - ││ │ │INCDDPSB din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Grigoriu Bogdan Dragoş │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" ││ │ │din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Jinga Viorel │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din ││ │ │Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Marian Cătălin │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din ││ │- vicepreşedinte │Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Păunescu Virgil │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din ││ │ │Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Popescu Bogdan Ovidiu │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din ││ │ │Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Popescu Irinel │Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Săftoiu Adrian │Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│18. │Seicean Andrada │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" ││ │ │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│19. │Stanciu Carol │Academia Română - Filiala Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│20. │Tica Andrei-Adrian │Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│21. │Trifan Anca │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" ││ │ │din Iaşi │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 21. Medicină veterinară │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Morariu Sorin - │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ││ │preşedinte │a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Miron Liviu Dan - │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ││ │vicepreşedinte │"Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Cătoi Cornel │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ││ │ │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Gherman Călin │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ││ │ │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Groza Ioan Ştefan │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ││ │ │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Herman Viorel │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ││ │ │a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Mitrea Ioan Liviu │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină ││ │ │Veterinară din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Predoi Gabriel │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină ││ │ │Veterinară din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Spînu Marina │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ││ │ │din Cluj-Napoca │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 22. Medicină dentară ││ │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Bucur Alexandru - │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din ││ │preşedinte │Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Băciuţ Mihaela - │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" ││ │vicepreşedinte │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Forna Norina │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" ││ │ │din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Greabu Maria │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din ││ │ │Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Negruţiu Meda-Lavinia │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din ││ │ │Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Roman Alexandra Livia │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" ││ │ │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Sinescu Cosmin │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din ││ │ │Timişoara │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 23. Farmacie │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Andrieş Adrian - │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din ││ │preşedinte │Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Loghin Felicia - │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" ││ │vicepreşedinte │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Dehelean Cristina Adriana│Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din ││ │ │Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Dinu Pîrvu Cristina Elena│Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din ││ │ │Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Hăncianu Monica │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" ││ │ │din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Mircioiu Constantin │Academia de Ştiinţe Medicale din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Muntean Daniela-Lucia │Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Oprean Radu │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" ││ │ │din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Profire Lenuţa │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" ││ │ │din Iaşi │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ Ştiinţe sociale │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 24. Ştiinţe juridice │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Bob Mircea Dan - │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca ││ │preşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Guţan Bianca Andrada - │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu ││ │vicepreşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Catană Radu Nicolae │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Cercel Sevastian │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Dănişor Dan Claudiu │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Deaconu Ştefan │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Trăilescu Anton │Universitatea de Vest din Timişoara │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 25. Sociologie, ştiinţe politice şi administrative │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Cojocaru Ştefan - │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi ││ │preşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Coman Mihai - │Universitatea din Bucureşti ││ │vicepreşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Andreescu Liviu │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Băluţă Ionela │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Bârgăoanu Alina │Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din││ │ │Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Buzducea Doru │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Cace Sorin │Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Durnescu Ioan │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Gheorghiu Mihai Dinu │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Hatos Adrian │Universitatea din Oradea │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Ivan Adrian-Liviu │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Komp Kathrin │University of Helsinki │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Matei Ani │Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din││ │ │Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Neamţu Bogdana │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Onofrei Mihaela │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Pantea Maria-Carmen │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Reisz Robert Doron │Universitatea de Vest din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│18. │Rusu Horaţiu │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│19. │Sum Paul │University of North Dakota │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│20. │Voicu Bogdan │Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│21. │Ivan Ruxandra │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│22. │Pârvu Camil │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│23. │Stoica Cătălin │Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative ││ │ │din Bucureşti │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 26. Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Abrogat. │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Crăciun Ioan - preşedinte│Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din ││ │ │Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Chiru Irena │Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" din ││ │ │Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Ciupercă Ella Magdalena │Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" din ││ │ │Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Dumitru Daniel │Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din ││ │ │Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Minculete Gheorghe │Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din ││ │ │Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Pantea Cezar Marius │Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 27. Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Negrea Bogdan Cristian - │Academia de Studii Economice din Bucureşti ││ │preşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Dima Bogdan - │Universitatea de Vest din Timişoara ││ │vicepreşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Airinei Dinu │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Andrieş Alin Marius │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Bunget Ovidiu Constantin │Universitatea de Vest din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Cojanu Valentin │Academia de Studii Economice din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Deaconu Adela │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Feleagă Liliana │Academia de Studii Economice din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Grigorescu Adriana │Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din││ │ │Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Herteliu Claudiu │Academia de Studii Economice din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Horobet Alexandra │Academia de Studii Economice din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Lazăr Dorina │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Lungu Ion │Academia de Studii Economice din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Mutaşcu Mihai │Universitatea de Vest din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Nistoreanu Puiu │Academia de Studii Economice din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Ogrean Claudia │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Pascariu Gabriela Carmen │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│18. │Prelipcean Gabriela │Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│19. │Roman Mihai Daniel │Academia de Studii Economice din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│20. │Silaghi Gheorghe Cosmin │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│21. │Suciu Marta-Christina │Academia de Studii Economice din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│22. │Todea Alexandru │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│23. │Ţigu Gabriela │Academia de Studii Economice din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│24. │Vasile Valentina │Institutul de Economie Naţională din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│25. │Zaharia Răzvan │Academia de Studii Economice din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│26. │Dumitrescu Dalina │Academia de Studii Economice din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│27. │Paraschiv Dorel Mihai │Academia de Studii Economice din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│28. │Popescu Gheorghe │Universitatea «Dimitrie Cantemir» din ││ │ │Bucureşti │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 28. Psihologie, ştiinţe ale educaţiei, educaţie fizică şi sport │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Sava Florin Alin - │Universitatea de Vest din Timişoara ││ │preşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Creţu Carmen Mihaela - │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi ││ │vicepreşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Bocoş-Bintintan │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca ││ │Muşata-Dacia │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Chiş Vasile │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Ciolan Lucian Ion │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Enoiu Răzvan Sandu │Universitatea "Transilvania" din Braşov │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Grigore Vasilica │Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din ││ │ │Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Grosu Emilia Florina │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Iliescu Dragoş │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Marinescu Gheorghe │Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din ││ │ │Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Pânişoară Ion-Ovidiu │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Szentagotai-Tătar Aurora │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Turliuc Maria Nicoleta │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Vasilescu Maria Mirela │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Visu-Petra Laura │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ Ştiinţe umaniste şi arte │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 29. Filologie │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Zafiu Rodica - preşedinte│Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Gafton Alexandru - │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi ││ │vicepreşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Avram Andrei │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Bârlea Gheorghe Petre │Universitatea "Ovidius" din Constanţa │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Beno Attila │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Franga Liviu │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Gheorghe Dana Mihaela │Universitatea "Transilvania" din Braşov │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Mihăilă Ileana │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Panea Nicu │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Percec Dana-Andreea │Universitatea de Vest din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Terian-Dan Andrei │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 30. Filosofie │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Dumitru Mircea - │Universitatea din Bucureşti ││ │preşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Raţiu Dan Eugen - │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca ││ │vicepreşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Baumgarten Alexander │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Clitan Gheorghe │Universitatea de Vest din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Mesaroş Claudiu │Universitatea de Vest din Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Stoenescu Constantin │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Veress Carol │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 31. Istorie şi studii culturale │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Ghitta Ovidiu - │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca ││ │preşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Gligor Mihai - │Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia ││ │vicepreşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Bîrliba Lucreţiu │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Bolovan Ioan │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Bucur Maria │Indiana University │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Ceauşu Mihai-Ştefan │Academia Română - Filiala Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Drace-Francis Alex │University of Amsterdam │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Găzdac Cristian │Academia Română - Filiala Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Luca Cristian │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Panaite Viorel │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Platon Alexandru-Florin │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Rubel Alexander │Academia Română - Filiala Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Vlad Laurenţiu │Universitatea din Bucureşti │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 32. Teologie │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Brusanowski Paul Lucian -│Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu ││ │preşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Pasztori-Kupan Istvan - │Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca ││ │vicepreşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Achimescu Nicolae │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Barta Cristian │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Buda Daniel │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Bunaciu Otniel Ioan │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Chifăr Nicolae │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Fieger Michael │Theologische Hochschule Chur │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Iloaie Ştefan │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Sava Viorel │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Stan Nicolae Răzvan │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Turcescu Lucian │Concordia University │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Vanca Dumitru Adrian │Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Zamfir Emilia Corina │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Adorjani Zoltan │Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Benga Daniel │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Dancă Wilhelm │Universitatea din Bucureşti" │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 33. Arhitectură şi urbanism │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Moiceanu Marian - │Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din ││ │preşedinte │Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Matei Adriana - │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca ││ │vicepreşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Bica Smaranda Maria │Universitatea Politehnica Timişoara │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Crişan Rodica │Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din ││ │ │Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Eftenie Mariana │Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din ││ │ │Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Ioan Augustin │Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din ││ │ │Bucureşti │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 34. Arte vizuale │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Demetrescu Silvelia │Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti ││ │Ruxandra - preşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Simionescu Atena-Elena - │Universitatea Naţională de Arte "George Enescu" din Iaşi ││ │vicepreşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Ciupală Alin │Universitatea din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Gheorghiu Dragoş │Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Velescu Cristian-Robert │Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti │├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┤│ 35. Artele spectacolului │├────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Chiriac Constantin - │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu ││ │preşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Banciu Gabriel - │Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca ││ │vicepreşedinte │ │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Bălăiţă Aurelian │Universitatea Naţională de Arte "George Enescu" ││ │ │din Iaşi │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Boureanu Alexandru │Universitatea din Craiova │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Crişan Sorin Ion │Universitatea de Arte din Târgu Mureş │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Roşca Lucian Emil │Universitatea de Arte din Târgu Mureş │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Sandu-Dediu Valentina │Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti │└────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘----------Anexa 3 a fost modificată şi completată de pct. 6-18 ale art. I din ORDINUL nr. 6.136 din 21 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 17 ianuarie 2017.------