ORDIN nr. 631 din 9 februarie 2016 (*actualizat*)pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată(actualizat până la data de 29 decembrie 2016*)
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • ----------În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 316, 317 şi 322 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularelor: a) "Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091)", cod MFP: 14.13.01.10.11/a, prevăzute în anexa nr. 1; b) "Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)", cod MFP: 14.13.01.10.11/s.f., prevăzute în anexa nr. 2; c) "Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)", cod MFP: 14.13.01.10.11/t, prevăzute în anexa nr. 3; d) "Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (098)", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/tva, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 2Se aprobă modelul şi conţinutul formularului «Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal», cod 14.13.02.60/096, prevăzut în anexa nr. 5.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 3.698 din 27 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.059 din 29 decembrie 2016.  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularelor de la art. 1 şi 2 sunt prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare; b) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.768/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 27 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

    Gelu-Ştefan Diaconu
    Bucureşti, 9 februarie 2016.Nr. 631.  +  Anexa 1*Font 9*┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A │ FELUL DECLARAŢIEI │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1. Declaraţie de înregistrare [ ] 2. Declaraţie de menţiuni [ ] ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ a) Persoană impozabilă care nu este înregistrată şi nu are obligaţia să se ││ │ înregistreze conform art. 316 din Legea nr. 227 privind Codul Fiscal, cu ││ │ modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal) [ ] ││ │ b) Persoană juridică neimpozabilă [ ] │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ B │ DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ ││ │1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA ......................................... ││ │2. Denumire/Nume şi prenume ....................................................... ││ │3. Cod de identificare fiscală .................................................... ││ │4. Date privind domiciliul fiscal ││ │ Stradă .................. Nr. ............. Bloc ............................. ││ │ Scară ........... Etaj ......... Ap. ...... Localitate ....................... ││ │ Sector ........ Judeţ ............ Cod poştal ................................ ││ │ Fax ..................... Telefon ............................................ ││ │ E-mail ...................................................................... │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ C │ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │1. Reprezentare prin împuternicit [ ] ││ │ Nr. act împuternicire ................ Data .................................... ││ │ ││ │2. Date de identificare ale împuternicitului ││ │ Cod de identificare fiscală .................................................... ││ │ Nume, prenume/Denumire ......................................................... ││ │ Adresa: Stradă ............... Nr. ............. Bloc .......................... ││ │ Scară ...... Etaj ...... Ap. .... Localitate ........................... ││ │ Sector ...... Judeţ ............. Cod poştal ........................... ││ │ Fax ............... Telefon ............................................ ││ │ E-mail ................................................................. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ D │DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │I. Înregistrare în scopuri de TVA ││ │ ││ │ 1. Înregistrare prin depăşirea plafonului de achiziţii intracomunitare [ ]││ │ ││ │ 2. Înregistrare pentru prestări de servicii care au locul în alt stat membru, ││ │ pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei ││ │ conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 307 ││ │ alin. (2) din Codul fiscal [ ]││ │ ││ │ 3. Înregistrare pentru primirea de servicii de la un prestator, persoană ││ │ impozabilă stabilită în alt stat membru, pentru care beneficiarul este ││ │ persoană obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) ││ │ din Codul fiscal [ ]││ │ ││ │ 4. Înregistrare prin opţiune pentru achiziţii intracomunitare, conform art. 268 ││ │ alin. (6) din Codul Fiscal [ ]││ │ ││ │II. Anularea înregistrării în scopuri de TVA ││ │ 1. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate ││ │ ca urmare a depăşirii plafonului de achiziţii [ ]││ │ a) valoarea achiziţiilor intracomunitare în anul calendaristic ││ │ anterior solicitării anulării ............................. ││ │ b) valoarea achiziţiilor intracomunitare în anul calendaristic ││ │ în care se solicită anularea .............................. ││ │ c) nu a fost exercitată opţiunea prevăzută la art. 317 alin. (7) din Codul ││ │ fiscal [ ]││ │ ││ │ 2. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate ││ │ prin opţiune, conform art. 268 alin. (6) din Codul Fiscal [ ]││ │ a) valoarea achiziţiilor intracomunitare în anul calendaristic ││ │ anterior solicitării anulării ............................. ││ │ b) valoarea achiziţiilor intracomunitare în anul calendaristic ││ │ în care se solicită anularea .............................. ││ │ c) nu a fost exercitată opţiunea prevăzută la art. 317 alin. (7) din Codul ││ │ fiscal [ ]││ │ ││ │ 3. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri ││ │ de TVA pentru prestări de servicii intracomunitare sau achiziţii de servicii ││ │ intracomunitare, pentru care persoana impozabilă s-a înregistrat în ││ │ conformitate cu prevederile art. 317 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul ││ │ fiscal [ ]││ │ ││ │ 4. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate ││ │ în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul Fiscal [ ]│├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise ││ în acest formular sunt corecte şi complete. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Numele persoanei care face declaraţia .............................................. ││ ││ Semnătura ......................................... ││ ││ Data ............./.........../.................... │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Se completează de organul fiscal │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Denumire organ fiscal ........................................................... ││ ││ Nr. de înregistrare ..................... Data înregistrării ...../....../....... ││ ││ Numele şi prenumele persoanei care a verificat ................................. ││ ││ Număr legitimaţie .............................................................. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘     Cod M.F.P.: 14.13.01.10.11/a A4/t2INSTRUCŢIUNIde completare a formularului "Declaraţie deînregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiunia altor persoane care efectuează achiziţiiintracomunitare sau pentru servicii (091)"Declaraţia de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţia de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091), denumită în continuare declaraţie, se depune de către: a) persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), şi care nu sunt deja înregistrate conform art. 317 alin. (1) lit. b) sau c) ori alin. (2) din Codul fiscal, care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziţiei intracomunitare, dacă valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară; b) persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, neînregistrată şi care nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal, care nu este deja înregistrată conform art. 317 alin. (1) lit. a) sau c) ori alin. (2) din Codul fiscal, dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciului; c) persoana impozabilă care îşi are stabilit sediul activităţii economice în România, care nu este înregistrată şi nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal şi care nu este deja înregistrată conform art. 317 alin. (1) lit. a) sau b) ori alin. (2) din Codul fiscal, dacă primeşte de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înaintea primirii serviciilor respective; d) persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, dacă nu este înregistrată şi nu este obligată să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal, şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România pot solicita să se înregistreze, conform art. 317 din Codul fiscal, în cazul în care realizează achiziţii intracomunitare, conform art. 268 alin. (6) din Codul fiscal.Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute: a) un exemplar, semnat conform legii, se depune la organul fiscal competent, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată; b) un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.A. Felul declaraţieiSe marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz. Declaraţia de înregistrare se completează la solicitarea înregistrării în scopuri de TVA, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.În cazul declaraţiei de înregistrare se marchează, după caz, lit. a) sau b).Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.B. Date de identificare a contribuabilului1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA - nu se completează la înregistrarea iniţială.Atenţie! Acest cod este valabil şi se utilizează numai pentru achiziţii intracomunitare sau pentru serviciile prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, primite de la persoane impozabile stabilite în alt stat membru sau prestate către persoane impozabile stabilite în alt stat membru.2. Denumire/Nume şi prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei care efectuează achiziţii intracomunitare (contribuabilul).3. Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a contribuabilului.4. Date privind domiciliul fiscal - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.C. Alte date despre contribuabil1. Reprezentare prin împuternicit - se marchează cu "X" în cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul desemnat potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi se înscriu numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal.2. Date de identificare ale împuternicitului - se completează cu datele privind codul de identificare fiscală, numele şi prenumele sau denumirea împuternicitului, precum şi adresa acestuia.D. Date privind vectorul fiscalI. Înregistrare în scopuri de TVA1. Înregistrare prin depăşirea plafonului de achiziţii intracomunitare - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România şi de persoanele juridice neimpozabile stabilite în România, care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal şi care nu sunt deja înregistrate conform art. 317 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal ori conform art. 317 alin. (2) din Codul fiscal, care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziţiei intracomunitare, dacă valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară.2. Înregistrare pentru prestări de servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România, care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal şi care nu sunt deja înregistrate conform art. 317 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul fiscal ori conform art. 317 alin. (2) din Codul fiscal, dacă acestea prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoană obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 307 alin. (2), înainte de prestarea serviciilor.3. Înregistrare pentru primirea de servicii de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, pentru care beneficiarul este persoană obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care au stabilit sediul activităţii economice în România, care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal şi care nu sunt deja înregistrate conform art. 317 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul fiscal ori conform art. 317 alin. (2) din Codul fiscal, dacă primesc de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înaintea primirii serviciilor.4. Înregistrare prin opţiune pentru achiziţii intracomunitare, conform art. 268 alin. (6) din Codul fiscal - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care au sediul activităţii în România, dacă nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal, şi de persoanele juridice neimpozabile, dacă realizează achiziţii intracomunitare de bunuri conform art. 268 alin. (4) din Codul fiscal şi optează pentru taxarea acestor operaţiuni, conform art. 268 alin. (6) din Codul fiscal.II. Anularea înregistrării în scopuri de TVA1. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate ca urmare a depăşirii plafonului de achiziţii - se marchează cu "X" de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA ca urmare a depăşirii plafonului de achiziţii, care solicită anularea înregistrării oricând, după expirarea anului calendaristic următor celui în care au fost înregistrate, dacă valoarea achiziţiilor intracomunitare nu a depăşit plafonul de achiziţii în anul în care fac această solicitare sau în anul calendaristic anterior şi dacă nu şi-au exercitat opţiunea conform art. 317 alin. (7) din Codul fiscal.2. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate prin opţiune, conform art. 268 alin. (6) din Codul fiscal - se marchează cu "X" de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA prin opţiune, care solicită anularea înregistrării oricând, după expirarea a 2 ani calendaristici care urmează anului în care au optat pentru înregistrare, dacă valoarea achiziţiilor intracomunitare nu a depăşit plafonul de achiziţii în anul în care depun această solicitare sau în anul calendaristic anterior şi dacă nu şi-au exercitat opţiunea conform art. 317 alin. (7) din Codul fiscal. 1a) şi 2a). Valoarea achiziţiilor intracomunitare în anul calendaristic anterior solicitării anulării - se înscrie suma totală a achiziţiilor intracomunitare ale persoanei impozabile care solicită anularea înregistrării, realizată în anul calendaristic anterior solicitării anulării. 1b) şi 2b). Valoarea achiziţiilor intracomunitare în anul calendaristic în care se solicită anularea - se înscrie suma totală a achiziţiilor intracomunitare ale persoanei impozabile care solicită anularea înregistrării, realizată în anul în care face această solicitare.Toate sumele vor fi înscrise în lei. 1c) şi 2c). Nu a fost exercitată opţiunea prevăzută la art. 317 alin. (7) din Codul fiscal - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care solicită anularea înregistrării, în cazul în care nu şi-au exercitat opţiunea conform art. 317 alin. (7) din Codul fiscal.3. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru prestări de servicii intracomunitare sau achiziţii de servicii intracomunitare, pentru care persoana impozabilă s-a înregistrat în conformitate cu prevederile art. 317 alin. (1) lit. b) şi c) - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care nu mai efectuează astfel de operaţiuni.4. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal - se marchează cu "X" de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii conform art. 317 din Codul fiscal, care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal.  +  Anexa 2*Font 9*┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│I.A│ DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ 1. Cod de identificare fiscală ................................................. ││ │ 2. Denumire/Nume şi prenume .................................................... ││ │ 3. Forma juridică .............................................................. ││ │ 4. Data înfiinţării ..................................................(aa/ll/zz) ││ │ 5. Date privind sediul social/domiciliul ││ │ Ţara de rezidenţă ................................. ││ │ Adresa completă în ţara de rezidenţă ...................................... ││ │ ........................................................................... ││ │ ........................................................................... ││ │ Cod poştal ................ Fax ........................................... ││ │ Telefon ................... E-mail ........................................ ││ │ 6. Date privind adresa din România a sediului fix/sediului fix desemnat pentru ││ │ taxe pe valoarea adăugată ││ │ Cod de identificare fiscală/ Cod de înregistrare în scopuri de TVA ........ ││ │ ........................................................................... ││ │ Judeţ ................ Sector .......... Localitate ....................... ││ │ Stradă .................. Nr. ............. Bloc .......................... ││ │ Scară ........... Etaj ......... Ap. ...... Cod poştal .................... ││ │ Fax ..................... Telefon ......................................... ││ │ E-mail .................................................................... ││ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ B │ ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │1. Reprezentare prin împuternicit [ ] ││ │ Nr. act împuternicire ................ Data ................................. ││ │2. Date de identificare ale împuternicitului ││ │ Nume, prenume/Denumire ....................................................... ││ │ Adresa: Judeţ ........... Sector ...... Localitate ........................... ││ │ Stradă ............... Nr. ............. Bloc ........................ ││ │ Scară ...... Etaj ...... Ap. .... Cod poştal ......................... ││ │ Fax ............... Telefon .......................................... ││ │ E-mail ............................................................... ││ │ Cod de identificare fiscală .................................................. ││ │3. ││ │┌────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ ││ ││ Instituţia bancară │ Codul IBAN al contului │ ││ │├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ ││ ││ │ │ ││ │├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ ││ ││ │ │ ││ │└────────────────────────────┴─────────────────────────────┘ ││ │ ││ │4. Înregistrare într-un alt stat membru U.E. DA [ ] ││ │ NU [ ] ││ │ Ţara ......... Cod de identificare fiscală ......................... │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│II. Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul activităţii ││economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform │art. 266 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ││şi completările ulterioare (Codul fiscal), astfel: ││ ││ a) înaintea primirii serviciilor, în situaţia în care urmează să primească pentru ││sediul fix din România servicii pentru care este obligată la plata taxei în România ││conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană ││impozabilă care este stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat ││membru .............................................................................. [ ]││ ││ b) înainte de prestarea serviciilor, în situaţia în care urmează să presteze serviciile││prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal de la sediul fix din România pentru un ││beneficiar persoană impozabilă stabilită în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal în ││alt stat membru care are obligaţia de a plăti TVA în alt stat membru, conform ││echivalentului din legislaţia statului membru respectiv al art. 307 alin. (2) din Codul ││fiscal ............................................................................... [ ]││ ││ c) înainte de realizarea unor activităţi economice de la respectivul sediu fix în ││condiţiile stabilite la art. 266 alin. (2) lit. b) şi c) din Codul fiscal care implică: ││..................................................................................... [ ]││ 1. livrări de bunuri taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrări ││intracomunitare scutite de TVA conform art. 294 alin. (2) din Codul fiscal ........... [ ]││ 2. prestări de servicii taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu ││drept de deducere, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi b) de la alin. (2) al ││art. 316 din Codul Fiscal ........................................................... [ ]││ 3. operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 ││alin. (3) din Codul fiscal ........................................................... [ ]││ 4. achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile.................................... [ ]││ ││III.1. Cifra de afaceri estimată ..................................................... ││ 2. Cifra de afaceri obţinută în anul precedent ................................... ││ ││IV. Perioada fiscală ││ 1. Plata lunară [ ] ││ 2. Plata trimestrială [ ] ││ 3. Plata semestrială [ ] Nr. aprobare organ fiscal competent ........... ││ 4. Plata anuală [ ] Nr. aprobare organ fiscal competent ........... ││ ││V. Anularea înregistrării în scopuri de TVA ││ 1. Ca urmare a încetării activităţii [ ] începând cu data de .../..../.... ││ 2. Ca urmare a încetării desfăşurării de [ ] începând cu data de .../..../.... ││ operaţiuni care dau drept de deducere ││ a taxei ││ 3. Ca urmare a expirării perioadei de 2 ani, [ ] începând cu data de .../..../.... ││ în cazul vânzărilor la distanţă │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise ││ în acest formular sunt corecte şi complete. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│ Numele persoanei care face declaraţia │ │├────────────────────────────┬─────────────────────┴──────┬────────────────────────────────┤│ Funcţia │ │ │├────────────────────────────┼────────────────────────────┤ ││ Semnătura │ │ │└────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Se completează de personalul organului fiscal │├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Organ fiscal │ │├────────────────────────┼──────────────┬────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│ Nr. de înregistrare │ │Data înregistrării │ │ │/ │ │ │ /│ │ │ │ │├────────────────────────┴───────────┬──┴────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤│ Numele persoanei care a verificat │ │└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘     Cod M.F.P.: 14.13.01.10.11/s.f.INSTRUCŢIUNIde completare a formularului "Declaraţie de înregistrareîn scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentrupersoanele impozabile care au sediul activităţiieconomice în afara României, dar sunt stabilite înRomânia prin sedii fixe (093)"Formularul "Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)" se completează de persoanele impozabile stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în condiţiile prevăzute la art. 316 alin. (2) din Codul fiscal.Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute: a) un exemplar, semnat conform legii, se depune la organul fiscal competent, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată; b) un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.Completarea formularului  +  Secţiunea I A. Date de identificare a persoanei impozabile1. Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală atribuit în ţara unde este înregistrată fiscal persoana impozabilă.2. Denumire/Nume şi prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele şi prenumele contribuabilului.3. Forma juridică - se înscrie forma juridică a contribuabilului.4. Data înfiinţării - se înscrie data la care s-a înfiinţat contribuabilul în ţara de rezidenţă.5. Date privind sediul social/domiciliul - se completează cu datele privind adresa sediului social/domiciliului din ţara de rezidenţă a contribuabilului.6. Date privind adresa din România a sediului fix/sediului fix desemnat pentru taxa pe valoarea adăugată - se completează cu datele privind adresa din România a sediului fix. În situaţia în care persoana impozabilă este stabilită în România prin mai multe sedii fixe fără personalitate juridică, se completează cu datele privind adresa din România a sediului fix care a fost desemnat de persoana impozabilă să fie responsabil pentru toate obligaţiile în scopuri de TVA ale tuturor sediilor fixe stabilite în România ale respectivei persoane impozabile.Cod de identificare fiscală/Cod de înregistrare în scopuri de TVA - în cazul declaraţiei de înregistrare se completează codul de identificare fiscală al sediului fix, în situaţia în care acesta a fost deja înregistrat fiscal. Codul de înregistrare în scopuri de TVA se completează numai în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni.B. Alte date despre contribuabil1. Reprezentare prin împuternicit - se marchează cu "X" în cazul în care în relaţiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin împuternicit şi se înscriu numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal.2. Date de identificare ale împuternicitului - se completează cu datele de identificare ale împuternicitului.3. Instituţia bancară/Codul IBAN al contului - se înscriu denumirea instituţiei bancare din România la care contribuabilul şi-a deschis contul, precum şi codul IBAN al contului.4. Înregistrare într-un alt stat membru U.E. - în cazul în care se marchează "X" în căsuţa "DA", se înscriu atât denumirea ţării, cât şi codul de identificare fiscală atribuit în ţara unde este înregistrată fiscal persoana impozabilă.Secţiunea II. Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul activităţii economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal)Se completează de persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, astfel: a) în situaţia în care urmează să primească pentru sediul fix din România servicii pentru care sunt obligate la plata taxei în România, conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care este stabilită, în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, în alt stat membru, înaintea primirii serviciilor; b) în situaţia în care urmează să presteze serviciile prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană impozabilă stabilită, în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, în alt stat membru, care are obligaţia de a plăti TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legislaţia statului membru respectiv al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciilor; c) înainte de realizarea unor activităţi economice de la respectivul sediu fix, în condiţiile stabilite la art. 266 alin. (2) lit. b) şi c) din Codul fiscal, care implică:1. livrări de bunuri taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVA conform art. 294 alin. (2) din Codul fiscal;2. prestări de servicii taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, altele decât cele prevăzute la art. 316 alin. (2) lit. a) şi b) din Codul fiscal;3. operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal;4. achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile.Secţiunea III. Cifra de afaceri1. Cifra de afaceri estimată - se completează la înregistrarea iniţială a contribuabilului, înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere.2. Cifra de afaceri obţinută în anul precedent - se completează numai dacă în urma stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală.Secţiunea IV. Perioada fiscală - se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.În cazul în care contribuabilul foloseşte ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.Secţiunea V. Anularea înregistrării în scopuri de TVA1. Ca urmare a încetării activităţii - se completează în cazul în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în cazul în care nu mai realizează livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziţii sau livrări intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România.2. Ca urmare a încetării desfăşurării de operaţiuni care dau drept de deducere a taxei - se completează în situaţia în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în cazul în care nu mai desfăşoară operaţiuni care dau drept de deducere a taxei.3. Ca urmare a expirării perioadei de 2 ani, în cazul vânzărilor la distanţă - se completează în cazul în care nu se depăşeşte plafonul pentru vânzările la distanţă în al doilea an calendaristic consecutiv.  +  Anexa 3┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE │├────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤│DENUMIRE / NUME, PRENUME │ │├────────────────────────────┴┬───────────┬──────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ │ │ RO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────┴───────────┴──────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤│DOMICILIUL FISCAL │├───────┬─────────────────────┬───────┬───────────────┬──────────┬─────────────┤│JUDEŢ │ │SECTOR │ │LOCALITATE│ │├───────┴─┬───────────────────┴───────┴───────────────┼─────┬──┬─┴──┬──┬───┬───┤│STRADA │ │NR. │ │BLOC│ │SC.│ │├────┬────┼────┬─────────────┬───────────────┬────────┼─────┴──┴─┬──┴──┴───┴───┤│ET. │ │AP. │ │COD POŞTAL │ │TELEFON │ │├────┴────┴────┼─────────────┴───────────────┴─┬──────┴─┬────────┴─────────────┤│FAX │ │E-MAIL │ │└──────────────┴───────────────────────────────┴────────┴──────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│II. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL │├────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤│DENUMIRE / NUME, PRENUME │ │├────────────────────────────┼─────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────┴─────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘┌──────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┐│III. Cifra de afaceri din anul precedent, obţinută│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sau după caz, recalculată │ │ │ │ │ │ │ │ │lei│└──────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│IV. Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria││răspundere că nu am efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul ││precedent. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele ││înscrise în acest formular sunt corecte şi complete │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐│Numele persoanei care face declaraţia │ │├──────────────────────────┬────────────────────┴────┬─────────────────────────┤│Funcţia │ │ │├──────────────────────────┼─────────────────────────┤ ││Semnătura │ │ │└──────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Se completează de personalul organului fiscal │├───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤│Organ fiscal │ │├───────────────────┼────────────────┬─────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│Număr înregistrare │ │Data înregistrare │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├───────────────────┴──────────────┬─┴─────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│Numele persoanei care a verificat │ │└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘    Cod MFP: 14.13.01.10.11/tINSTRUCŢIUNIde completare a formularului "Declaraţie privind cifrade afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru careperioada fiscală este trimestrul calendaristic şi carenu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri înanul precedent (094)"Formularul "Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)" se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice.Formularul "Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)" se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute: a) un exemplar, semnat conform legii, se depune la organul fiscal competent, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată; b) un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.Completarea formularuluiSecţiunea I. Date de identificare a persoanei impozabileCaseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz.În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care şi-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta "Denumire/Nume, prenume" se înscriu informaţiile de identificare înscrise pe certificatul de înregistrare fiscală al persoanei impozabile stabilite în străinătate.Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA utilizat pentru completarea şi depunerea formularului de decont de taxă pe valoarea adăugată.Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care şi-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta "Domiciliul fiscal" se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului.Secţiunea II. Date de identificare a reprezentantului fiscalCaseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea/numele, prenumele reprezentantului fiscal desemnat de persoana impozabilă stabilită în străinătate şi înregistrată în scopuri de TVA în România.Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.Secţiunea III se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obţinută sau, după caz, recalculată, de către contribuabil, potrivit prevederilor Codului fiscal.  +  Anexa 4│A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE │├────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. DENUMIRE │ │├────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. SEDIUL SOCIAL DECLARAT CU OCAZIA ÎNMATRICULĂRII ÎN REGISTRUL COMERŢULUI │├───────┬─────────────────────┬─────────────┬───────────────┬───────┬─────────┤│Judeţ │ │Localitate │ │Sector │ │├───────┴─┬───────────────────┴─────────────┴─┬─────┬────┬──┴───┬───┴┬────┬───┤│Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │Sc. │ │├────┬────┴┬────┬────────────┬───────────────┬┴─────┴─┬──┴──────┴────┴────┴───┤│Et. │ │Ap. │ │Cod poştal │Ţara │ │├────┴────┬┴────┴───────────┬┴───────┬───────┴────┬───┴────┬──────────────────┤│Telefon │ │Fax │ │E-mail │ │├─────────┴─────────────────┴────┬───┴────────────┴───┬────┼──────────────────┤│3. Numărul de înregistrare │ │ │ ││la Registrul comerţului a │ │ │ ││cererii de înmatriculare │ │Data│ │└────────────────────────────────┴────────────────────┴────┴──────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│B. SOLICITANT, ÎN CALITATE DE: │├──────────────────────────────────┬──────┬────────────────────────────────┬──┤│Reprezentant legal │ │Asociat │ │├─────────────────┬───┬────────────┴─┬────┴┬──────────────┬────┬───────────┴──┤│Act constitutiv │ │Împuternicire │ Nr. │ │Data│ │└─────────────────┴───┴──────────────┴─────┴──────────────┴────┴──────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Date de identificare │├─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤│DENUMIRE / NUME, PRENUME │ │├─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┤│DOMICILIU FISCAL │├───────┬─────────────────────┬─────────────┬───────────────┬───────┬─────────┤│Judeţ │ │Localitate │ │Sector │ │├───────┴─┬───────────────────┴─────────────┴─┬─────┬────┬──┴───┬───┴┬────┬───┤│Strada │ │Nr. │ │Bloc │ │Sc. │ │├────┬────┴┬────┬────────────┬───────────────┬┴─────┴─┬──┴──────┴────┴────┴───┤│Et. │ │Ap. │ │Cod poştal │Telefon │ │├────┴────┬┴────┴───────────┬┴───────┬───────┴────────┴───────────────────────┤│Fax │ │E-mail │ │├─────────┴─────────────────┴────────┴─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│C. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ │├─────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┤│1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││conform art. 310 alin. (1) din Codul fiscal │ │ │ │ │ │ │ │ │lei│├─────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼───┤│2. Înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) │ ││pct. 1 din Codul fiscal ca urmare a declarării faptului că cifra de │ ││afaceri urmează să atingă sau să depăşească plafonul de scutire prevăzut │ ││la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, cu privire la regimul special de │ ││scutire pentru întreprinderile mici │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤│3. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, ││conform art. 316 alin. (1) lit. a) pct. 2 din Codul fiscal, respectiv cifra ││de afaceri declarată este inferioară plafonului de scutire prevăzut la ┌───┤│art. 310 alin. (1) din Codul fiscal │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘┌──────────────────────────┬──────────────────┬──┬────────────────────────┬───┐│4. Perioada fiscală: │4.1. Lunară │ │4.2. Trimestrială │ │└──────────────────────────┴──────────────────┴──┴────────────────────────┴───┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele ││înscrise în acest formular sunt corecte şi complete │├─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│Numele persoanei care face declaraţia │ │├────────────────────┬────────────────────┴──────┬────────────────────────────┤│Funcţia │ │ │├────────────────────┼───────────────────────────┤ ││Semnătura │ │ │├────────────────────┴───────────────────────────┴┬──┬──┬─┬──┬──┬─┬──┬──┬──┬──┤│Data │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴─┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se completează de personalul organului fiscal │├─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┤│Denumire organ fiscal │ │├───────────────────┬─────┴─────┬─────────────────┬──┬──┬─┬──┬──┬─┬──┬──┬──┬──┤│Număr înregistrare │ │Dată înregistrare│ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │├───────────────────┴───────────┴────────────────┬┴──┴──┴─┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┤│Numele şi prenumele persoanei care a verificat │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Număr legitimaţie │ │└────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘  Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/tvaINSTRUCŢIUNIde completare a formularului (098)"Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoareaadăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) dinLegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare"Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), denumită în continuare cerere (formular 098), se completează şi se depune de către societăţile care se înfiinţează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.Cererea se depune de către solicitant, în calitate de reprezentant legal al societăţii pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, de către un asociat al acesteia sau altă persoană împuternicită, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată.Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului.Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.A. Date de identificare a persoanei impozabileRândul 1. DenumireSe completează cu denumirea societăţii pentru care a fost depusă cererea de înmatriculare în registrul comerţului şi pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA.Rândul 2. Sediul social declarat cu ocazia înmatriculării în registrul comerţuluiSe completează cu adresa sediului social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului.B. Solicitant, în calitate de:Se marchează cu "X" calitatea de "Reprezentant legal", în situaţia în care cererea este completată de reprezentantul legal al societăţii pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerţului sau de către altă persoană împuternicită să o reprezinte, potrivit legii.Se marchează cu "X" calitatea de "Asociat", în situaţia în care cererea este completată de unul dintre asociaţii societăţii pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerţului.Se marchează cu "X" rubrica "Act constitutiv", în situaţia în care calitatea de reprezentant legal sau asociat rezultă din actul constitutiv al societăţii pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerţului.În situaţia în care calitatea de reprezentant legal al societăţii pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerţului rezultă dintr-un alt document, se înscriu numărul şi data împuternicirii.Rubrica "Date de identificare" se completează cu datele de identificare ale solicitantului.C. Taxa pe valoarea adăugatăSe completează de către societăţile care se înfiinţează în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.Rândul 1. Se estimează cifra de afaceri preconizată a se realiza în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic din operaţiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/ prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) şi d) din Codul fiscal, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, a operaţiunilor scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal.Prin excepţie, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activităţii principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, şi livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.Rândul 2 se marchează cu "X" datorită obligativităţii înregistrării în scopuri de TVA ca urmare a declarării unei cifre de afaceri egale cu/mai mare decât plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 220.000 lei.Rândul 3 se marchează cu "X" în cazul în care se optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi cifra de afaceri declarată este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal.Rândul 4. Perioada fiscalăSe marchează cu "X" perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată.Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării. În caz contrar sau în situaţiile prevăzute la art. 322 alin. (7) şi (8) din Codul fiscal, va depune deconturi lunare.  +  Anexa 5DECIZIEprivind anularea înregistrării în scopuri de TVA, învederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310din Codul fiscal sau a regimului special pentruagricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscalCătre:Denumirea/Numele şi prenumele ..................Domiciliul fiscal:Localitatea ..........., str. ........... nr. ......., bl. ...... ap. ......, et. ........, judeţul/sectorul ............Cod de identificare fiscală .............[] În baza prevederilor art. 310 din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal)[] În baza prevederilor art. 315^1 din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, (Codul fiscal) sau al art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal,vă comunicăm că înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal a fost anulată, ca urmare a Solicitării dumneavoastră înregistrate la organul fiscal cu nr. ........ din data de .................... . Înregistrarea în scopuri de TVA se anulează de la data comunicării prezentei decizii.Vă înştiinţăm, totodată, că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se anulează şi Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA seria ...... nr. ........... .De asemenea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată prezenta decizie, aveţi obligaţia depunerii ultimului decont de TVA (formularul 300), indiferent de perioada fiscală pe care aţi aplicat-o ca persoană înregistrată în scopuri de TVA.De asemenea, vă înştiinţăm că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se radiază şi înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, dacă eraţi înscris în acest registru.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.Conducătorul unităţii fiscale,Numele şi prenumele ..........................Semnătura şi ştampila unităţii ...............Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal .........                                       ┌───────────────────────────────────┐    Cod 14.13.02.60/096 │ www.anaf.ro │                                       └───────────────────────────────────┘----------Anexa 5 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 3.698 din 27 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.059 din 29 decembrie 2016, conform pct. 2 al art. II din acelaşi act normativ.  +  Anexa 6Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,de utilizare şi de păstrare a formularelorI. Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091)1. Denumire: Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091)2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/a3. Format: A4/t24. Se tipăreşte:- într-o singură culoare;- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file)6. Se difuzează gratuit.7. Se utilizează la atribuirea codului de înregistrare în scopuri de TVA şi eliberarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau servicii, precum şi la actualizarea unor informaţii despre aceste persoane.8. Se întocmeşte:- în două exemplare;- de contribuabil sau de către împuternicit.9. Circulă:- originalul la organul fiscal;- copia la contribuabil.10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.II. Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)1. Denumire: Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/s.f.3. Format: A4/t24. Se tipăreşte:- într-o singură culoare;- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file)6. Se difuzează gratuit.7. Se utilizează la înregistrarea în scopuri de TVA de către persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în afara României, dar este stabilită în România prin unul sau mai multe sedii fixe, precum şi la actualizarea unor informaţii despre aceste persoane.8. Se întocmeşte:- în două exemplare;- de contribuabil sau de către împuternicit.9. Circulă:- originalul la organul fiscal;- copia la contribuabil.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.III. Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)1. Denumire: Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/t3. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire:- pe o singură faţă;- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file)6. Se difuzează gratuit.7. Se utilizează pentru declararea cifrei de afaceri de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală şi nu au depăşit plafonul de 100.000 euro, cu excepţia situaţiei în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziţii intracomunitare de bunuri.8. Se întocmeşte:- în două exemplare;- de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA sau de reprezentantul fiscal/împuternicitul/reprezentantul legal.9. Circulă:- originalul la organul fiscal;- copia la contribuabil.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.IV. Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (098)1. Denumire: Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (098)2. Cod M.F.P.: 14.13.01.10.11/tva3. Format: A4/t24. Se tipăreşte:- într-o singură culoare;- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file)6. Se difuzează gratuit.7. Se utilizează la înregistrarea în scopuri de TVA de către societăţile care se înfiinţează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal).8. Se întocmeşte în:- două exemplare;- de: contribuabil sau de către împuternicit.9. Circulă:- originalul la organul fiscal competent;- copia la contribuabil.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.V. Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal----------Denumirea secţiunii a V-a din anexa 6 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 3.698 din 27 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.059 din 29 decembrie 2016.1. Denumire: «Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal»----------Pct. 1 din secţiunea a V-a din anexa 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 3.698 din 27 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.059 din 29 decembrie 2016.2. Cod: 14.13.02.60/0963. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire:- pe o singură faţă;- se utilizează echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (o filă)6. Se difuzează gratuit.7. Se utilizează pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 310 alin. (7) din Codul fiscal sau pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal.----------Pct. 7 din secţiunea a V-a din anexa 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 3.698 din 27 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.059 din 29 decembrie 2016.8. Se întocmeşte în:- două exemplare;- de: organul fiscal competent.9. Circulă:- originalul la contribuabil;- copia la organul fiscal.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.------